Goudsche Courant, woensdag 11 augustus 1875

He jeiMint der Leldsche lioogeachool hud Jen schilder Israels bet contorfeiten ran eene beeldtenis des oorawligeo hosgleeraars Tfaorbecko opgedragen Ue schilder aanvaardde die opdracht maar zooals hij bescheideo erkende met al hst beset van t hoogst mofielijke der taak Ook onzen Israels had de karakteristiake fig ar dikwgis getroSFen Waar iu schen eene rrjje kreqdige herinnering van den persoon en het trak aar trek rcrbrengeu op het doek is een henicJsbrced ersohil Xu is het portret Toltooid Bloedrerwanten en vrienden hebben het gezien en roemen de treffende gelükenis Fbelographieéu e bustes ïal men zeggen waren daarbji 4e grootste factoren Voorzeker maar liet leven de ziel de eigenaardige gelaatskleur dat beenig vaoHisofd die lykkleurige wangen dat koud scherpzinnige in den bliit dit alles behuort uitjluitend tot bet domein vao den kunstenaar en jl ieru ia Israels uitmuntend geslaagd Die Thorbecké ooit in de Kamer zag op t punt ea dier 8 Biengedrongfn veelzeggende volzinnen uit e spreken herkent onmiddellijk in dit portret dezelfde gelaatsuitdrukking De witte das en toga duiden de btstemming der geschilderde buste aan terwijl de euvoad aa het groenaohtig grgze ond het hoofd les te beter doet uitkomen en tevens in harmonie is met deu eenvoud vaa den grooten staatsman In een aanbeveling van den heer P Genders te Geverik al lid van den raad der gemeente Beek t Jeest Ben o bel Volgende Onnoodig een reeks van hoedanigheden en eigen shappes bon hier toe te zivaaieu IIij is bekend als bejaard bedaard goedaardig dieiistvaardig prigtig voorzigtig goed gemind alom bemind doorïiend ieders vriend goed geleerd nooit verkeerd buigzaam behulpzaam knap vol grap geen droiiker een preukel goed ter spra ik dit is de zank en weet de belangen eener zoo tidrijke gemeente met JUea en welgemeendbeid te behartigen Men leest in de 2u i Ct het volgende geteeScead Joer J S Verhagen Gisteren 4 Aug was ik aan den trein die om 11 van Arnhem alhier arriieert om mijtte oude JSjarige moeder af te kaleu tengevolge van den iracbtigea maatregel dié het publiek van bet perron weert moest het oiide mcnsch elf uit den wagen zien te J outen en aar niemand aanwesig was 4 m kaar te hrlpen en aok geea eonduoteur haar èielp brak sij bij het itstappen h tnr been nu M ae mocht ik op het perron nu bet te laat ras n bet kalf verdranlen imis M r i u de it isoaver gaat oe mensclilievendheid en humaniteit au bet station alhier dat een dronk water door icg voor Bii ongelukkige moeder gevraagd envondig geseigerd werd 5 Niettegenstaande er te s Hage des nachts eenverdubbeld jiolitietoezieht wordt gehouden en eenprenaie uitgeluofd is voor den politiebeambte die tie daders op beeterdaad betrapt of aanhoudt hebben in de laatste nachten steeds diefstallen van plnimgedterte plaats D staatscommissie door Z M den 23n Sept 1870 benoemd tot samenstelling van een WeÜoek a Slru recil heeft rso men weet hare taak volfcrackt en den Koning de voorstellen te dien einde in den vorla v h wStten met daarbij behoorende emorien vün tdelichting a iiigeboileu De Conmissie itoieende liuh blijkens baar rapport niet l aH eii bepalen tot eene herziening op min f user breede schaal van deu Codt Penid iu zooverre hg nog ia Nederland geldt met de vele en velerlei ïtraNrelten die daarnevens hier Ie lande van Ifraeht zijn ïal Nederland eindelijk in het bezit worden gesteld van ea eigen slrafuetbock zegt de Oommissie dan moet dit Ook bevatten eene nieuwe zelfstandige en volledige codificatie van het Nederlaadsehe trafrocht De gronden voor deze overtoiging zijn uiteengezet in 1de inleiding der meBorie van toelichting van het nntwerpwetboek Dat zoodanige eodifidatie va het Nederlandsche trafreebt waarin alle sirafreohteluke bepalingen van Itgtsrdere met uitzondering allien van de fiscale n militaire wetten worden opgelost een werk is Tan zeer grooten omvang is eene stelling waarvoor Ik opzetlelylc betofSg overbodig mag heetén Wel was de Commissis eenparig van oordeel dat zonde dit werk in waarheid haar werk zijn en niet dat van 6are individbeéle leden van verdceling van den gempenschappelijkeu arbeid eerst sprake kondo zijn bij het in tekst brengen ea de toelichting van den in gemtea overleg vaat te stellen inhoud van het wetboek eo de daartoe behoorende wetten Uitgaande van dit beginsel begon de commissie reeds in hare tweede vergadering met de behandeling van de vragen die haar oplossing moestenTinden in het algemeen deel het eerste boek vanhet wetboek volgens eene ichets van een barer leden Twaalf vergaderingen werden hieraan gewijd Op plijke wijre werden nu de misdrijven de inlioud van het tweede bock behHOdeld volgens eene sohels van een ander lid die ook neder allten de te Ix siisgen vragen zonder ceiiig antwoord vermclilde lig den gruot rykdoin dezer stof waarvan i ccjs blijkt bij eeue opperirljkki je keiiiii iioiniiiK van hrt tweedebock luoals liet uu is ontworpen al het geen verwouderinit wekken dat voor i ezc eerste behandeling v iq de leer der bij uiiJeru luislrijveu ruim veertig verga leringen noodig wareii Nu was de stuf aimvezig ter uitwerking in de eerste onlv erpen vjn bel Ie en e boek v in het Wct oek Die ootwcirpi ii sameiinesteld dour een der leden voor het eerste duur een hii Ier vo ir bet tweede boek hielden de ComnitSic geiluivn le mêar dan zestig vergaderingen bezig Daarna ncrdeu een 12 tal vergaderingen gewijdaan de eerste lezing van het 3e boek de ovcrtredingiiu Op deze wijze wordt vervolgens in het rapport verslag gedaan van deu geheelcii arbei l die tot driewerf gelezen Werd alvorens definitievelijk iu tekst werd gebracht Ook de uitvoerige meinorie van toelichting eiachte groote zorgvuldigheid Behalve het eigenlijk ontwerp an strafwetboek met memorie biedt ile Commijsie nog de volgende wetiontwerpen den Koning aan 1 Een ontwerp vau wet homk nde bepalingen oinireiit de invoering van het wetboek van strafrecht eii den overgang van deoude tot de nieuwe stDifwütf eviiig 3 Een ontwerp van wet tot w J i j iiig van de wet op de rechterlgke organisatie en het beieiil den Justitie 3 Een ontwerp van wet tot wijziging van het bu getijk we buek i Een ontwerp van wet tot wijziging van het wetboek van koophandel 5 Een ontwerp vau wet tot wy jging van het wetboek van burgelijke reohtsvordering 6 Een oatwcrp van wet tot wijzigiug vau het wetboek van sttafvui uring 7 Een ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 25 Juli 1871 Slbl no 31j Iwudende regeling van de bevoegdheid der consulaire ambtenaren tot het opmaken van burgeüjkc akten en van de consulaire rechtsmacht 8 Een ontwerp van wet tot uitvoering van de art ii en 611 van het wetboek van strafrecht De Commissie drukt ten slotte vau haar veelamvattenden arbeid waarover zij het oordeel ann anderen overlaat d n wenscU uit dat die niet zonder eenige heilzame vrucht moge blijven voor de zoo lang eeweiiBcht zoo drinnend noodige hervorming der Kedcrlandaohe strafwetgeving De rechtbank te Parijs heeft thans uitspraak gedaan in het proces der erven vac don uitgever Pion te Parijs tegen de erfgenamen van den ex keieer Nnpuleon ÜI Men cal zich herinneren dat de eisebefs 165Ü00 francs sehadevergoeding hadden gevraagd wegens het niet nakomen van het contract in t jaar 1801 tusschen den heer i li u en den auteur van La vie de Oésnr gesloten De reclitbauk htbft aan de familie Pion dtn eisch ontzegd op grond lo dat lu het contract geen tijdstip was bepaald voor de voitjoiing van het werk en 2o umdat de uitgever nooit tica schrijver had laten dagvaarden lot het leveren van het laatste deel En emdelijk hoeft de rechtbank verklaard dat tengevolge vau het overlijden des keizers de verbintenis als verbroken moet worden beschouwd de eische S werden veroordeeld in de kosten van bet proces Gelgk men weet is de in eriiationale tentoonstelling der geogrnphie te Parijs de vorige week geopend In den Moniteur Unlversel geeft de makkies de Com picgne lid van het congres comité danrvan een vlngti overzicht Nadat hij het merkwaardigste heeft opgesomd wat de onderscheidene r keii in Europa hebben geleverd vermeldt hij het volgende aangaande het Nederlandsche gedeelte Ik betreur het zeer dat de verplichting van beknoptheid mij niet veroorlooft een diepere stu lie te wijden aan de expositie der Nedcrljuders onder toezic it van den luitenant kolonel Versteeg te samen gebracht Deze verzameling bevat zonder tegenspraak van al de vreemde door mg gezien de meest artistieke en geographische rijkdommen Ik ben genoodzaakt mij te bepalen tot slechts enkele bijzonderheden vluchtig opgeteekend Onder de historische zeldzaambeden munt uit een zeer curieus J lan van Pargs uitgegeven in 1618 met dit bysohrift Cette ville est un autre monde Dedans un monde florissant ün peuple en tont bien puissant Qui de toutes choses abonde Voorts een oorspronkelijk handschrift op perkanent gcteekend door den beroemden ingenieur Lciohevater Leeghwater van 1640 over het droogniaken van de Haarlemmermeer met een tegepplnn eveneens in handschrifk van zij n mededinger den ingenieur Virïs een Grieksche atlas zijnde vervaardigd i n deu Re naissance lijd d n een kaart van het on 1 Griekenland volgens bet systeem van Ptoleiuens de astronomische iintrunii len waarvan zich de beroemde Tjcho Crahé liedienJe met een opdracht aan Soaliger door hem geteekeud Mair vooral wat betreft Nedorlaudsch Inilië bevat de Ned rliadscha expositie onwaardeerbare rgkdommeu van allerlei sourt van kaarten de Iriangulaten vau Java een meuigie wapenen costumes au photographien van Java en Sumatra voort merkwaardige proeven van raariouetteu nog in gebruik iu de Jaiaanselie th iliers aei3 poppen zijn an gekleurd ea verguld leder zeer fautastuch vaa uiterlgk ea opm irkelijk bearbeid ook beviudeu er zich maskers bestemd voor de mimiek van zekere f n belachtige personen teu gebruike bg liet tooneelspe uit hunne gescliie lenis oiilleenc Ik kan ilen lezer slechts verwijzen naar de uitgebreide verzamel ing xlie de expositie der Nadcrhradera te ansehouweu geeft Het llollandsche goaverueaicut heeft daarvan eta g Oot gijtal exemplaren in den Iiidisch ii Archipel doen verspreiden on die bestemd om hem ingang te doen vinden in de vele lauden waar men zich van de Maleische taal bedient De ntlas van den overste Versteeg is in overeenstemming met de volkeren Waarvoor hij gemaakt is en geheel anders ingericht da u onze gewone atlassen zoo nemen Oceanic ea Azië er de eerste en wel de voornaamste plaats iu vervolgens Amerika en eindelijk Europa dat op eeu zeer kleine kasrt is voorgesteld Alleen Holland is afzandcrlgk en vrg uitvoerig vervaardigd op dat de inlanders het Inud mogen leeren kenneu waaruit z j bestuurd worden Dit werk doet alle eer aan zga auteur Overigens heeft de overste Versteeg reeds bewyzen genoeg geleverd dat hij de man is op wiea Holland trotsch mag zijn dat het hem heeft afgevaardigd om dat land bij ons te vertegenwoordigeu In de jury voor de tentoonstelling is Nederland vertegenwoordigd op vjaordracht van den Minister van Binneniaadsche Zaken zijn door deu Koning nla leden daarvan benoemd de hueren dr J Dornscilfeaen N VV Pusthumus Anh Crl Het voIgen le brleQe is dezer dagen verzonden aau de Commissie voor het feest der Port I r Synagoge te Amsterdam Amnterdam 2 Augnrim 1875 De Alg Kerkernad der Nederd Hervormde Qemeento alhier heeft de eer in antwoord op üwa missive dd 9 lull 1873 U te berichten dat bet bem ofschoon bij Vvie nitnoodiging ap hoogea prijs stelt onmogelijk is deel te nemen ana eeue feestviering die van het standpunt zijner belijdenis hem veeleer eene oorzaak van imaft dau van vreugde geacht moet worden te zijn Onder toebidding van den zegen des Heerea Num 6 verzoeken wij J de verzelrering onrj Hoogachting te willen aanurmen De Kerkeraad voomoemd J i P SlKicK B Voonittir qq Steintoht Scriba Men zegt dat van de zijde van de minderheid d s Kerkeraails en van vele gemeenteleden ee krachtig protest volgen zal De hongaarsche minister van laadboaw heeft M landbuuwrcreenigiogen in Hongarije opmerkzaam ga maakt op de acclimntisatie van ije Ausirnlisehe blauw gomboora bluegumtrec oUtringi barktrre Enealjfiiu globulus I eise prachtige boom groeit buiteugewooa nel levert een zeer goed timmerhout dat vooral tot dwarsleggcrs voor spoorwegen geschikt is en levert daarenboven nog zeer te waardeeren producten iu Z f hars manna bast en bladeren Wat daarenboven ga waarde zeer verhoogt is de eigenschap dat aauplaatingen van die boomen de uiiiismeu van schadeiyk wateren eii moerassen volkomen opzuigen ea aeutra liseereu zoadat ongezonde kaortsacblige streken daardliar volkomen gezond worden Uaaromtrent zqn reedt belangrgke ervaringen verkregen in Indié Algeriëea de Komeiuschc canpagna iu Italië De boom schyot echter niet bestand tegen al te sterke koude doek de minister is van oordeel dat hij in sommihe spreken aa Hongarije met goed gevolg kan wordea ge plant Koloniën BAÏVIA SO Juni In het mail overzicht van de Indiër leest men Groot nieuws valt ditmaal niet mede te deelen Van Atcaiu heeft generaal Pol in zgn voorlaatste rapport gemeld dat de vgand den voorgenomen zoogenaamdou aanval in den nacht van 27 op 28 M i I jl op onze posten te Lshong Lamara Oleiloe Git ij Oleiloe beeft gedaan Tot op SOO passen genaderd dwong ons vnur hem tot wijken Aan onte zijd werdhoegenaamd geen vcrties geleden Dn vijand Weef in vrij groote getale volgen een nader r4pport tot 10 Juni iu de uabgheid der aaiderliiiie van onze veisterliugcn bijeen Het eerste telegram vau kolonel Vich rs van Kerchem den nieuwen civialen en militairen coininaudaut van 24 dezer luidt aldus Vijand houdt zich over het algemeen vrij rustig Met ziekeusohip Salak 17 Juni naar Padang geëvacueerd 113 mindere militairen Gezondheidstoestand bleef stationair Enkele geTiillen van cholera doen zich noch voor Het sterfteèjfer is betrekkelijk gering De AtchineeZeo te Penang vermaakten zich daarentegen met het bericht dat op 29 Mei door hunne laudgenooteu een buileiiiverk van den kraton heroverd as I S8 ouzer manschappen gedood of gewond zouden zij en ous 4 stokkeu beuevens 61 geweren waren oiitooraen Niet minder Iruai ia d t te rlier gelegenheid h Javaansctio soulateu wet 7 vrouweu tot lie Atchineezen zouden zgii overi eluopcn Penaug is sedert deu oorlog een broeinest vau canards sauce Atchiu i lo had de Jambodt van Uar lelegrammea ontvangen dat zekere Abdul R choian llabid vau de Siamsche regeeriiig hulp had gevraigd maar derx geweig rd was lie cjusul vau Siaia te Sillgipore verklaarl dat gehsele verbaal als uit de luchi gegrepen Aitbaus lueu leest in de Strait Tivtet Tegenspraak Aan den redacteur van de Dailg Timet Sir In uw immaer van U dezer deelt gij eene Tertaliug laede van een uiitreksel uit de Jami Bode van 2 drier welk blad een verhaal geeft van de iniriges au dea slaweu Abdul liochman Habib ridder enz en geheimraad van den saltan vaa Turkije ög tgi met verantwoordelgk roor de onjuistheid der fetten door een collega gepubliceerd wetlieht niet meer dan de redacteur van het Hollaud elie blad voor de telegrammen van zijn correspondent aaniprakelgk kan geacht worden Maar il t is ïic ware tuedrnchl der zaak Geen enkel gr t v iu AtcUiu is ooit genaderd tot deu Chow Phya Hailawongae of Minister van baiienlaudseh zaken met welk doel ook eren weinig is iemand tot den Siamaehen consul alhier gekomen ten einde zedeliJAfu of Btnatkuiidigen steun te erlangen ik heb nooit een agent gesproken of nooit is eeiiig persoon tot mg gekomen on mg OTcr te balen tusschen de Nederlaiidei i en de Atchineezen te interTenieeren Hoe kan een correspondent te Penang weten wat de Siameesehe eonsul te Singapore doet teuzg iemand er zich toe laeat ia ija geldelgk belang zulke histories ait te deuken Br is geen woord waar ia het bedoeld telegrum van Penang Gelief dit in uw eersu summer op te neiocn Uo jgoehtehd KIM CHINO fCamU eau Siam Op Atchin is de zaak altijd b j het oude gebleven de Regfvriog schgnt er vau af te zien om anvallenderwgze te handelen zg wil de zaak liever dood lateu blueden waardoor nnttelooa verlies van mensehenlevens wordt voorkomen want als wy uitrakken tot het eeo of ander doel dan verkrggen wij uieU anders als eeu verder terugdringen van den vyand ten koste van eenige gesneuvelde en gelcwetsten terwijl we door ous g ondgehied uit te breiden onzetiak zooveel mosielijker zouden anken Ds taktiek van afwachting ea Terdediging naaangenomen is naar ons inzien ook wel de besteom den vijand te braadeelen want ky zal dan tochaltyd wel een lOUO gewaprnden om onze versterkingen in obaarvatia te kunnen houden op de beenmoeten brengen de vgand weet dat aanvallen op OB niet het minste succes hebben zelfs altyd zeerin zyn nadeel uitloopen en daar wy bem niet aanvalUn is hg tot niets doen gedoemd irooreerst zalhem dit vervelen ten tweede moeten die mannenook gevoed Warden en zullen zij ook wel eenigebatoling voor htinne diensten genieten die voedingen betaling zal op den duur door de AtohineeseheBegeeriug niet volgehouden kunnen warden enaan zat bet verloop dier benden van zelf spoedigmoeien volgen Bat Handbl iKlH i ftss INGKZONDEN Manheer de Redactmrl Vergun my met een enkel woort te antwoorden op bet ingezonden stuk De opvoering van Vorstenoöhoof eoz in nwB Courant v n 4 Augustus jl Het heelt my bevreemd daarop nog geen antwoord ezen te hebjien ik had er bepaald op gerekend Waarlijk do ioval op de élite van Gouda waarTan daarin sprake is wat toch nog al kras We6t de heet dan niet dat velen van die élite metr Mabgslelling gstoond hebben In de opvoering Tan de Vorètensohool dan hij Hocvelen zyn niet naar ttreoht Rotterdam Leiaan ha Amiterdam geweest om de eerote opvoeringen oy te wónon toen de vodrnaanute TrOBwenrollen T rfq d werden deor de dames Krüseman en Aieit Zij hebben daartoe ni t gewacht tot de opvoering bij toeval plaats vond op de kermis Vrecuid komt bet mij ook voor dat de Heer J omdat n heer op den eersten rang zegt dat Vorstenschool geen drama is door te wijzen op het juichen uit vullen borst der onbeschaafde werklieden wil aantoouen het wel een drama is en dat het door die menschen in hunne domheid begrepen was De platte aardigheden van Juilels vinden op de 3e en 4e rong ook dikwijls een goede plaats zijn ze daarom zoo gepast én tan men dus daarnaar de waarde ran een stuk afmeten Wat het spel betrelt der verschillende spelers ik ben dien avond niet by de opvoering tegenwoordig geweest en kan er dus niet over oordeelen ofschoon dat gezelschap mij en velen van het Gondsche publiek niet onbekend is maar bij den Heer i woog ha bczwaur met genoegzaam dal hetgeen hij ook scheeu te weten de vroawenrollen over het algemeen daarbij niet goed bezet zyn Ik geloof dat dit laatste juist eeu voorname oorzaak is geweest dat diegenen van het oniwiklield publiek die de Vorstenschool nog niet bad len zien opvoeren beeft afgeschrikt om er heen te gaan De rol toch van koningin Louitc moet uitstekend vervuld word daar zg de hoofdpersoon in het stuk 18 en hoe z icbtziunig de lieoordeeling van den heer J ook is mij bleek daaruit geuuegzaam dat die rul niet iii goede haiideu as Waal de heer J zeg Mevrouw S androck Ten lianen m lakte luutcu enx Ik ben over tuigd dat hit publiek ze niet eens opgemerkt zou hebben enz schgut hij dus nog aj min te denken over het Goudscbe publiek terwijl ky in het voorbijgaau zich zelf eene ak van bekwaamheid tot opmerking dier fouten uitreikt Doch dit alles wilde ik m lar zoo ter loopa opmerken bet hoofddoel van miju schrijven is om er tegen op te komen aar de beer J Mullatuli noemt i Neerlandsch grootste tooneeldicliteri Hei is genoeg hekend hoe eleii en vooral jongelui dweepeu met Muliatuli mnnr lietn zoo maar kMrkeluos te willen rerhelfen boven alle groote tooneeldicbters die ons land beti opgeleverd daorUgen moet protest worden aanseteekeud Multatuli is een geoiaai man maar het is gewaagd om van hew Ie spreken ala van de grootste taoneeldichter bij heeft dankt my op dit gebied te weinig gepraesteerd dal hij dien naam zou verdienen MÜLTATÜLI Neeblanüsch OiiooTSTE J oonekldicbtebI Volgeus den heer J staat tl j dus boven Hooft van Haren Feith Uilderdijk ja elf boven Vondel Boven Vondel die dcor oorspronkelijkheid van vernuft sterkte van verbeeldingskracht en levendigheid van gevoel gepaard am majesteit vaa taal en nitdivkking aan hetboofd der Nei erlandscbe dichters staat Boven Vondel die aileen 33 treurspelen schreef waarvan de Lacijer Jeplka PaUmede MariaSttari en Gij$brecki van Amtlei meesterstnkken waren door van Lennep juweeten van het eerste water genoemd Zouden de e allen iu het niet verzinken tegenover de Bruid daar bone en de Forttemchool de eenige tooneeidichtcB di tot op heden Multatuli ona te genieten gaf mij dunkt de heer J zou moeite hebbeo te bewijze dat Multatuli boraa al deze groote mannen uit ons verladen geplaalist kan warden alt De GrOotUe H W G KONING Gouda 9 Au g 75 IPOI XTIEï an het Bureau vaa Politie it Toarhanden een in deze gemeente gevonden GOUDEN HOBLOGIESLEUTELTJE KantoDgerccht te Gouda Op de Terechtzitting van 22 Juli 1875 zijn de navolgende personen veroordeeld O T 8 Tot eene geldboete van 5 of subs gevangenisstraf van dagen wegens het als houder van en tuk Vee bij hetwelk ztch versohjjnselen van eene besmettelyke ziekte hebbco geapenbaard niet onmiddelyk daarvan te hebhen kenhis gegeven aan den Burgemeester der gemeente waar dat stuk Vee zich bevonden heeft H Q d J tot twee geldboeten elk van ƒ 12 of snbs gevangenisstraf van vier dagen voor elke boete wegens het op twee verschillende tgdstippen als fijngarenapinner gf eene fijngarenspinnery laten werken van een kind beneden de tien ji ren D K en J de B ledsr lot drie geldboeten van ƒ 3 elk of sahs gevangenisstraf v l een ag voor elke boete ann iedere beklaagde opgelegd we gens het in vereeniging en gelykt dig i 1 drgven van na ovei en voetpad in d pVevineie ZuidHolland en 2 het laten loopen van Vee dp twee verschillende aan andera toebehooMnde in de oogst staande stukken grond J V S tot twee geldboeten eene van S en een van een ƒ 1 of subs gevanpeaitetnif vant en dag voor elke boete wegens het te Gouda laleu stilstaan van een met twee honden bespanma vuerluig zonder dat bij a s eigenaar f aa ler geschat persoon de teugels hield of OAmiddflyk bg af voor de bespnniiing was geplaatst terwijl een dier Xlin gespannen honden niet Toorzieit WO von ttuiikOTfi Cr d W tot twee geldboeten eene van 6 en eene van I oi labs gevangenisstraf van een dag voor elke boete bovendien tot eene gevangiuis slraf van een dag subs w g aa 1 te Gouda ala geleider van een olet eeu hond bespannen kar niet gaan naast dea bond en zu kt bfj kcrhaliag a i hei te 6oada rgden met een aangespanneu hond niet voorziea van muilkorf T d H en F v d V ieder tot eene geldboete van 3 of ieder een dog sujba gavangeuisstraf wegens bet in de gemeente Reeawyic als geleiders met honden aangespannen voertuigen niet g an vodraf naast le bondtil En allen in de kosten dea aoods invotd baar bij lijfsdwang BurgerllJ k S t aii d BORlN 6 Aug Hendrik Umliertas oudersS Posthsmui ea M B UskkMi tx iut CeaN Mans ouders W 8 VeHiHirt £ J J nieiieabroek 8 Johuines Ailiiitiilis Franctseaa ouders J van Buarea ea h de Roos HciidrlCüs ouders r i l rissCBtKrg J A Hcerkssit Willetnin PieltrDella Jahaaaa ouders D de Brogn ea M C A Ui ho r 9 Plcnntje aSden P Btek en P t hsrleinia OvfeaLvD M 5 Au i A vaa Xlavcrea 1 j 10 ia M C vau der kraats S b J C vaa Wiagerde 12 w II Vuijk i j 4DVERTENTffiN Bevdlen Tan eelje Dochter F VISSEfi TA SCHUNDEI Zmjndreeht 6 Aogustw 1875 Eenige en algtmeent handsgemng Voor de vele en hartelflke bewjzen Tai belangsteUing en deelneming betoond hg h OTerl den Tsn onze geliefiie oudste Docht ANTONETTA CATHARINA MAMA betuSgen wg langa deien weg onzen hartel kendanlb B G J VAN DEÜTBKOM Gouda M A W VAN DBÜTBKOM 9 Augustus 1875 UiNDEitAA De ondergeteekende betnigt ignen we gemeenden dank voor de Tele en hartel ke b wyzen van deelname ondervonden bghetoTei lyden zgner geliefde echtgenoote s P J HOFMAN I Gouderat 6 Aug 1875 MeTrouw SMITS Peperstraat reriangt di deljjk of met 1 NoTember eene DIENSTBODE legen goed loon MevroDw R ST tan LDfBUEa K Gouwe vraagt zoo spoedig mogelgk een f Kindermeisje I eenigszins kunnende striken en hoiifw rk verf richten Te Huur op een der beste stancteir eat nel bevattende Voor en Achterkamer Me denkamel en verdere Gemakken dres franai oji erjetl ter T aan het Bareiwi deier Cotmmtl Gisteren is aan de inteekenasea venwdeif van de GenKentéiraadszUIJJil i van vaiJDAG Jl A B fllfKBtfAN Gouda 19 Augnstns 1 T 1 1 = i im n m m rr s