Goudsche Courant, vrijdag 13 augustus 1875

VrPag 13 Aagisliis W 1710 1875 vereenigt in zich de eigenschapgen van het Carlsbader Emser en Mariëabader zout en bewjjst nitmuntenHe diensten bij hoofdpijn verstopping en slechte spysvertering benevens de kwalen die daaruit voortkomen zooals maagpijn magraine aambegcn en in talgemeen de ziekten waartegen men zich van inxeermitldelen bedient lu verzegelde doozen a 60 cents Borst pil Still es uit drop salmiakzout mout anijs zwavel en extract van slaapbollen zamengesbeld en goed van smaak zijnde worden door alle doctoren bevonden het beste middel tegen hoest schorheid keelen borstpijn te zijn In i Vs doozen a 50 en 30 cente in profzakjea ii 15 cents 8 t a a 1 w ij n Het is van algemeene bekendheid dat ijzer een onmisbaar bestanddeel van ons bloed ij Waar het ia te geringe hoeveelheid voorhanden is zijn kwandsappiglieui bleekziicht en klierziekten de natuurlijke gevolgen Van allezoogeiiaarade jjzerprceparaten is deze oplossing d geschiktste Eén eetlepel bevat 0 15 gram ijzer in een icht verteerbaren vorm De Saeoukos t f 1 Rhabarber SI ij m M a a gf p i U e n per doos met 50 pillen 25 cents GOUDSCHB COÏÏRAIÏT Nieows e AdverleDlieMad m Gand en Ömstrefeen Toen de bedoelde eeofficlar eea zeer begaafd eo wetenichappelgk ontwikkeld man in verzekerde bewaring ia genomen vond aien ia zyn koffer het te kaarten vervaardigd op lait ran den Pmislachen generalen staf Dit feit ea lijn betoek en echeta van eeo veatingwerk hebben geleid tot de onder telling dat hy derwaarta ia gekoaea om tieh te overtnigen van de jaiatheid dier kaart Voorloapig zal hy wel niet terngkeerea te oordeeleo naar de hsaat Waarmede hg zich heeft verwgderd In Griekenland lijn aa dea raatigen afloop der verkietiogen de geaïoedemi tamelijk gekalaaeeid Van een vyandelgke atemaiag der betolkiag tegen dao Koning wordt nieU aoer vernomen fa de opening der Kamera lal Z If zich naar Corfn begeven Waar bij jaarljjki op lijn praebtige villa cenige maaodeo pleegt door te breagen SST Boterpocder verkort den tgd van het kamen maakt de boter vaster beter van smaak fraaijer van kleur eu verhindert het sterk worden In pakken voldoende voor 500 kan melk a 30 cents Bij ieder artikel is eeae uitvoerige gebruiksaaavijzing Bovenstaande artikelen zgn te bekomen in de bekende depots voornamelijk te Gouda bj L Welter L Schenk en J C Zeldenrijk te Sciwonhoven bjj Wed Wol£f en Zoon te Oude BHOBLAMD Het O GaaneU rceat ia verleden Trgdag voortgeiet en voor zoover de optocht aangaat ia volauakte orde De aatianale klenr werd door ieder gedragen ia allerlei vormea werd Erin bedacht Wie gent apnrregroea droeg had zich aet linten getooid en rConneüajerpe i en O Coanell daasen weiden tcgea den gaedkoopateo pr aaag hodea opdat teder tooBen lÉoB een Ier te zija De optocSt lelf waaraan petaooaa drvbmaen wan groene ea goaden baaierea elk bedryf waa er by vert rea Met kaar zinnebeeldige wapcoa trekken de opmerl aaalEnd der aeoigta XabeiH THiaaa haddea Btoeneh kaaaea tga f daa konstenaar s do r 4 vwmMliag die ky ket doek getaekead kad ia Jaieewle barton egetyk de vreugde wekte Daar waa bijvoorbeeU 8t i trjck act een bhnnre broek roodc jna ea geele k f laarzen goelen op een aet graa h grooden oever aet een aportolieeheo herdemtar ia de hand eea taleokraat op het hooM en drie vette varkeotjea heel ireedeaaa ruitende aan zja voet Een andere aoort van opgewondenheid wekte de versckijniDg van de Aaneaty Asaoctaton De Vereeniging die lich ten doel stelt de bevrgdiag der gevangen Peoians te bewerken de oogea aa ketden de Wangen blootdea ea eo luid gqaieh brak loa onder t iwaaien art hoeden ea aakdoekea Vog een andere vieugdevertooo werd reraooien toen de wagen vencheen waarin CraóaneU iu 184i tan Riehmood Bridewell naar Dnblm temggekeetd waa Ook personen die niet aan den optocht daeioamea brachten de feeatrierende Ieren ia opgetogeaheid Daar veracheea de poitiljon in zyn koninkl k brieveakarre e a reed middeo door da menigte op Colleca areen ia een groen pa a ea hy werd loegqni t ale tea onreraebrakkea kerai die ia eeo poatkar geietea niet geweifeM had om het Groca van Erin boten het koaiuklyke Reed te plaataea Daar waa onder de menigte dador O Learj aet Balt het Farleaeotalid den Home Kaler die door dea LordMajor van Dablia op r yn banket orhijiegaaa waa Eo t volk niet zoo derieaal alodabargieaMaatar riep luide om Butt More pawei to jt MIatha Bott klonk het en Ood zegene a Batt s rgtnig Bocht niet aan tandi doorgaan Vdor een en dertig jaren atond O Oonnell ongareer op dtzetMe plaata aet i jn rgtnig atH H § was uit de gevangenis gekomen en had de menigte toegeaproken naar het oude parleaeatAoii grweaea en het eothonliaanM der taan aaneehonwd Thans weea eek Bott naar dat Hnis het linnebetM van leilaad s j telearatelling en weer waa de opgewoodenhnd groot toen hy de hoop nitïpnk dal Ierland eena ego TarlemeatAuia er zon naodig hebben doeh of t ooit zoo tijn zal blijft de vraag Liitar op den atond werd oek SalKvan genepen en met Inide langdnrige toejiidhiilgen begroet In weinige woorden zette het ParleaeMslid de aaraal tan de gesohiedtnia uiteen welke waa dat het in nieaands mat t stond de nstionale reesiviering er eere tan O Connels nsgedacbtenia te bederven door zijn leven in tweeen te snydea ea ham alleen te Venerea h d n btrrijder v b eaa gekwfabel deDis water bij V Jonker Idenburg te Woerden bij N C van der Kas iu de bekende depots Emmerik H VON OIIHBOBN £ n in de andere plaatsen A vijhigdaéieod doar de atrateo im Ukken van haadet oordigd Dehaoieiriften en looderlinga Alle De ondei teekende is vooruemeus op 1 SEPTEMBBR e k eene KLASSIKALK SCHOOL voor Jongens en Meisjes te openen Het onderwas zal gegeven worden in Q o O CHOir ANG 3 SOLOZANG 6 VIOOL VIOLONCELenz 5 HANO ORGEL 10 HARMONIEen COMPOSITJELEBR 25 Ve jongens en meisjes moeten den leeftijd t an 8 Jaren bereikt hebbeu Oudera 4ie genegen zijn hnn kinderen op boWengenoemde school te zenden gelieven daarvan pg TO te 4 ea vóór 24 AUGUSTUS e k ten iuÜT van den ondergeteekende Joh W WENSINK Turfmarkt Wijk C n 67a ƒ VEKWAARLOOSDE VERKODDHED 1 BROHISCHE BRONCHIIES TEERWG UTIOIOIEELE BEH IIDELIR6 OOB K TEER CAPSULES DE GUYOT f Dele espsules ter groAUe van een gewone pil bewlten teer uit Noorwegen geheel luiver en van de éérste qiialiteit De capsule smelt in de maag en de teor wordt gemakkelijk opi enomen en werkt spoedig f Het dagelïjksclie gebruik der teer ii leer aanteberelen TOOT herstellenden eo iw e persoaeii Het is levens een seer goed praeservutiel vooi eene menigte uckten I voonJ in tijden dat Ëpidcmicu lieerachco Annua e ile IhéiajwMtgue du profesteur llooamwv T t De leer legt M N A Ctienave wordt met bjtmidei succes grbniikt tegen liuiduilslag en longti ui ing Het I IS klsaHifijkelijk duor de ervaring bcweien dat de teer a eenstimuleeixntlenonvloedlicieR endatbij matig maar t geregeld gebruik de teerde orglnen derspijsvcrteering t laebt ofwekt en Aen goeden bloedsointoup bevordert DlcïiORtwire de tiiédecme du doctcur FABiiev De werkuig 4er teer inwendig is als volgt Zi ver c BseerdertiH unae fsi koidiiig wekt den eetlust op en € bevordert de spijsverlecnng Men sclirijfl Ie teer voor al voor iMJ clif aaisdie vatharren van de blaas n Ion gen ifNéU4 PDarmmcU du proTesseiBr SommaiL B t gebruik van ëèn of twue capsules op t ogenblik dat inea gaat eeten werkt de teer boogbt rkwaantig ib 4e volgende gevallen i a A J OIICHITI MtHM LOMOaAHDOEHIIia f 8 fnm m aoii E mwinjDHEioL tMaOMTITCIllMa EN TECRiNa lEILriJIICII M EeHTE iPIJtVERTEEmm mUM OP DE en in t algemeen legen alle aandoeningen der slümvlieien ledere flacon van fr 1 50 bevat 60 capsules Dit 15 genoeg gezegd om aan te toonen boe wcilug den geneeswijn kost vaa 5 t t 7 i S cent per dag Hier tegenover terindl luk het fee timU der Depot te Gouda bij J a Zeldenrijk Q i4a Druk vau A trtiikman Om üdt Ugtn t hmptn win mmaakul Ie hoeden mott mt Moral letten op 1 wtMe etiqiielte waarop de Itkri met nearle Ittltre u ofyednkt en de onderleekening Mn CilIDT Op voordeelige voorwaarden worden soliede en bekwame AGENTEN gevraagd voor den INKOOP van Boter Kaas etc Ee cterenden gelieven zich te dresseren met franco brieven aan Mess BAXTER SONS 3 4 High Street Batiersea London in on vervalschte goed waterhonden de CHINA THEE VAK Jean Bou vens Sl Co KRALINOËN Wjj hebben de eer te berigteu wa aangesteld hebben tot Depolhüuder A BOUT VVestkven B 179 C3 OTJX Iwaar de THkE tot den prijs van f 1 60 1 40 1 20 en ƒ 1 de 5 ons in pakjes van 5 2 en 1 ons te bekomen is Prof Perjyrer d Alion Haar Extract Dit bovengenoemde Extract geheel bernstende op de kennis der wetetenschap en gerechtvaardigd door de vele gunstig geslaagde proeven is een middel om de haren en bet hoofd te versterken op nieuw voedsel te geven aan den haarbol waardoor de ziekelijka en verilensde haren zich weder krachtig vastzetten en tevens het hoofd verfrischt en verhelderd het oude i voorbijgegaan eu alles iê nieuw geworden het verouderde eu nimmer voldoende stelsel om elk haarmiddel met vet of olie te vermengen is ten eenenmale onhoudbaar geworden en duizenden by tienduizenden malen gebleken dat zulk een vermengsel slechts alleen kan dienen om de haren te parfumeeren doch overigens de haren vuil en week maakt benevens het hoofd zacht en vatbaar voor ongemakken en krachteloosheid voor den groei van het haar Welnu alles overtuigt u dat gij prof Pergrer d Alion s HaarEitract moet gebruiken hetwelk a 40 ets per flacon verkrijgbaar gesteld bij Meg de Wed BOSMAN Gouda T A G VAN DETH J H KELLER en Zoon iïo r iim F A BORONIE mi Ie ZAA I AW LIJSTEN en ADRESSEN tot inzending van voorwerpen voor die Tentoonstelling ijju tot 25 A UGIWTUS op franko aanvrage verki gbaar zoomede LOTEN d ƒ 1 per stnk bji den SecreUirie Pemnmgmeeeter der Afdfding Godda n OlinsniN N PRAN IS SNKIs Openbare Vertcoopiiigp te WADDINXVEEN m op MAANDAG dea 16 AUGÜSTU8 1875 de voomiddags ten 11 nre infaetnieuwa Societeitsgebonw aan de Brug aldaar van 1 Een hecht sterk en solide onderhoBden HEERENHUIS gei D n 23 bevaitende APOTHEKERSWINKEL ruime BOVEN en B£NIU ENKAMERS MANGELKAMER KEUKEN KELDER ZOLOKR SCHUUR of BERGPLAATS ERVE en GROND meer dan 50 jaren bewoond en gebruikt door den zeer onlangs overleden Heer J P H NouRBtssE in leven Geneeskundige staande en gelegen zeer naby de Wadmnxveeniehe Brug te Waddinxueen Te aanvaarden 15 September 1875 of WK veel eerder als den verkooper zal convenieeren 2 Een perceel TÜINOBOND en BOOMOAARD gelegen achter perceel n 1 groot 13 vierk Roeden 29 vierk Ellen Te aanvaarden bg het ontblooten der vrüehten 3 Een BLOK vnn 8 HUIZE of ARBEIDERSWONINGEN onder ééa Dak geteekend C fl 49a a 49 i met SCHUUR ERVEN en BOOMGAARD tezamen taand en gelegen aan de Noordkade binnen Wadr dinxveen Verhuurd bj de week tegen ƒ 5 per week de huurpenningen zjjn ten behoeve van den kooper bjj de betaling der kooppenningen hetwelk is bepaald op den 20sten September 1875Ben en ander is bij geaffigeerde biljetten in het breede omschreven Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen ten kantore van den Notaris A N MOLENAAR te Waddinxveen wgk D n 2 aan den Kerkweg XJITEISTLAND BalteBtaBdscli Overzicht Ca TM de Beert ntrekk ltjke faratelflkkrfea ia Parg i de jwHjkxAe prijinitdwlin n d bekroonde IrariiaKii nm i venehilende colleges n r fij Verwille bq gelegenheid i fc J rXiige eo R Bg o de daobt tfok dieplwAtigkeM ditaul na bet gebearde t a aitea tuide MU Reeling het eollege Chafial f l onte coa de inielef vin ef cahü r omkrwiji de fceer Wellon eeo redevoerlag aitepnken die Bet bclingeielliag erd tegeaoct geriea MMdeg bul die plMhtigkeid in da in tefeawoordigheid van em laniienlgk en talrijk pabliek dnt in een eeaigeri MO ear Bden toestand waa tooali Week toeo de prefect van da Seiae de heer Ferdintot DuTal de icarf Uaeeakwaa Da ooteirredenheid over zija laatste handeltgg iite tielt door kreten vu afkearing die voor de aanwezige autoriteiten tot p nlijk area en apoedig door de laatiek erden vetitnad Toea de prafeet de nat bq bet eiade der ptrehdgbeid verliet heihaaldea zich dia kreteo hoearrl niet ia gelijke aata De redevoering vso den ahiiater heeft over het algeaeea eeo gaaatigeo iodiak geiMakt en werd berhaa delijk niet llaeo door de leerlingen Inide en kartelgt toegquicht guar en enkele naai ook door veiMbeidena proieaiureo a a taen de aiaialar dea aoh itapnk dat de laerliugeo n de oade Fraaaeha aaivenitait de inatelllngea eaa openbaar oaderary toaden haodkaven tifi de aiottwe aivenileitaa die kraebtcoa da aaa genoauB wet op de vrijkald aa cderwnn aattia wofdeu opgerieht kaar aiet catlaa uw wha d aiwa of erdiingea lu het BngelMbe Hoagerhab ie d wet op bil itmetea vaa or iwaardige sehepaa bNadvocrig beeproken By dese gelegenheid ia de hertog van BoBMTMt opgekoaea t en de lenaatie dia en naar aanleiiliag van dit oaderwerp in hel laad gewekt had legen eea vetgeving die werd aangekondigd rt leoawBclitig geaehreeuw Hü beichonvde de yaaica achepen en de ooaehttaaariteid dek teeliedo If als de hix dooreaken der ongelukken en niet v mt bout en gewetenlooui apeealatietneht Ktdat de bariag van Biohmond de gewone argaaenten die reads in t Ugerhaii gebeiigd werden voorgedragen a de Ucgeering opaienw verdedigd had ead da tydeiyka wat tot de t eeda lezittg toegelatc In Iwt Lagethais ia de begrooting voor Indié ondeduadea gaooaen Het Haia waa oiterst slecht heuaht IV tijd ia te ler gevorderd dan de loet tot oadenaek ea diaeaiaie zeer groot coa iga Vaot eea paar 4a aa koelt da aehepeonehtbaak te Vleapharg aitapraak gedaan ia de saak van den Kearicateerden Franachaaa dea heer Kiedel letof fiaier Oaa raer 8 kea geleden ia hjj te VTjjck ia heeUaaia gtooaaa dewgi hy zich schnldig heeft geaaakt om het volyeode feil het ontwerpen van aaa aoheta der veatingweiiea vaa de vetting Friedriehiort in de nabüheid vaa Kiel gelegen Op i a reis door Doüaehlaad die hj oaar t ja verklaring aiitlttitend haeft ondemomea om lish te aBtapaaaap ia h te Kiel aaogektnaea Inkennia aekónaa zijnde aet dea eetnaandaot dar atad fcaatt hq Bet dieaa toaatemBing de vesting FHedriehaact beioehi i daaivaa later een eehéla ont orpM ble aoheta bad hy naat tijn herhaalde rarklaiting op het papier gebracht als middel vaa tydpaaieetiac ea aet g ea ander doel Uithoofde d aat aaa de reehthaak niet lear ernatigto Kheea ia hy dewyl kat a kenen van vettiogwerkan op $ avangaaiatnf ia varbwlcn b j de wet vetoordteld tot drie aken gevan ni tiat In aaaataiklng nemende dat de taak niet van hoog belang werd gwcht heeft da rechtbank geaeend da da gearresteerde om de 8 waken preTcotieve delenti do4r hem ondeEnta op vrye voeten toeht worden geateld Zoodra de heer Biedel wadar de beiohitldng over lijn cigjea persoon had hfaft hy Ouitaahknd tentond vaarwel gezegd en il hy naar Denemarken overgeatoken Inderdaad doar Sallivaa ea Batt U roepen bWek dat bg het volk de aitunr boven de leer ging DezeUde geeat opeuwarde zich later aaa t banket C bsries DulTjr zou den toost op de lersche autonomie beantwoorden doch ee werd loo heftig BattI BnttI geroepeo dat Dof aioeat wykea Naawalyka echter had d Hame Baler den mond geopend ol de LofdUajror de biaaeboppea Ie overige geestelijkheid ea de buitealandsohe gasten stonden op om de plechtige wija gezamenigk de zaal te verlaten Vervelgeoa werd op bargemeeaterlijk betel het gas uitgedraaid en aldus eea eind aan de aeèae gemaakt De AawettieUeetiog ap Zaterdag gehoBiIca ragende geloUog it Ook hier was Batt de groote spreker ea werd doar hem verickerd iti als de leien sleehU trouw aan haatelvea Ucteo zy eiadelijk eea tifra Psrlemeat rerkiijgea toaden De lerea bebbea alkaader opaieaw herinnerd dat tij zich nqg ia katanaa beviadëa Stil ie chains stoad er op den platform geachceveti waar onder ket zwarte vh tfrmdoek veracholea bet preekgrstoelte oor den eeetredenaar opgeslagen was Utn moet eerbied bebbea toor de volharding waarmee zij kun recbtea blgvea eischen al sehijat t onmogelijk dat zij verkrygeu zuUea wat ty begaeien Bleef bet ttltrsmoatanisgae niet hier gelijk overal de staatkoodiga ootevfcdeaheid gebraikaa om de gemoedeien des te gem elyker te ofeihaencheB Erin ïon weldra zich aehikken ia t oavermydelijke en onder de Eagciaohe wetgetiag oa achoooe toekomst teaeagaaa Er ia iets tragisch ia het streteo ran dit arme tolk dat het hedea niet weat gebraiken alleen omdat hei ter goeder of ter kwadar troaw misleid door zij loofgangen alcdiU heeft leerca dweepeo met een aMaagalüka BINNENLANB GotiDi 12 Aagaat o a Naar wij teneaeu zullen er Zoadag oelilewl eazea are alhier ap de Kleikade eeaige puetdmtra taabehooieade aan de Arnheaacba pwtdaitwaosie it worden opgelaten Twee ia deze geaKcute trceade mamneraweii wiea tnsacben Zondag eu Maandag II door de politie alhier voeding en nachttetbigf was rerttrekt hebben eieh des morgens begeten naar drn Goejan Verwelwhea dijk geaeeute Gouda en aldaar bij J de Korte terwijl deze met zyne hiuivrouw naar zgu waik was ingebrokea eo nit ene in ket biaaenvertrek ttaanile ehidiaairc ontvreemd een bb edkoralenket in met goadea elot eeo goaden ketting aaet dito kruis eea paar dito apinwerk oorbellen een dito broche cru paar dite kleine eorbeUen met steentjes en eeu ziltflren anoiidoos De teldwacbter vaa Heksadorp daarvan oademcht heeft beide peraoneo te OttdewaUf epgnpoord eo aaet ds oattreemde voorwerpen uur Chmda avergebraohL BIgkens eea bü hst Depaitoaèot vaa Eoloaiea onttangen telegram van den joutcraear generaal an Maderlaadach Indies was den 44en dezer door den tqdelgken taililairea encirielenbetelheWieria Atchin kolonel VViggert tan Kershaa het aavoigtKiie aan de Indiaobe Regeering beriekt Kleine pirftoaillea kaddan dea v jaad nog al benadeeld door het vernietigen vaa eeaige versterkingen en het terbraaden vaa veraoheiden woningen Evenwel blwf de vïand vele onzer poetea heieliieteo Cheltngevallen kwamea nog dagelijks vooi maqr overigeaa werd de geimdheidstoaatand zoowel in ala buitea Kotta Bodja guoatiger aa de sterfte as bf ttekkelijk gering St Ct Giaterea vierde de heer W Van Hees B C piutoor te Oodcwater den dag dat hij v 5 Sr 26 jnri n tot priester werd gewgd Zjjne parochianen toonden door vele blijken van symphalie hoezeer zij hunnen geeiteiyken herder op prijs stellen en ook van vele prolestanlscbe ingezetenen jpowel als van zijne ambljbroe lf rs van elders mocbt dejublnria menig bigk tan dmlaeming en achting onttangen