Goudsche Courant, vrijdag 13 augustus 1875

Het niaen Tan onderoIBciercn dingende naar de bettkking raa oprichter bij de genie is thans cp SS dfier bepaald en zal onder Toorzilterschap Tankolonel Vaillant plaats hebben terwijl de commissie erder zal beataan uH de beeren kapt Sturou waaru komn Tan het bat minears ssppeurs kapt Fabins eeritaanwezend ing ie Willemstad en den In lait Kempeee loitadj bg bet bataillon miBenrs ensappears Aalt dat examen sollec deeUieaea deiniderolücieren de Laet Vrankco Ort Oud raad n Muiier U D In de zitting Tan de tweede kamer fan Dinsdag xyo de gelaobbrie ea ingekomen Tan de in de kies4listrioten Zutphen Ngmegen Alkmaar Delft en Mididelhurg nieuw benoemde leden zijnde de bh l ak lau PoortTliet Tan Nispen Tan der Kaay de Casernbroot en fokker Kadat deze door eene oommisaie Onderiocbt en in orde geTonden waren bebbeo de ier Cerstgeooemdc hèeren na het aHeggeu der Tereisobte ceden zitting genomen De Toorzitter gaf op de daartoe gedane Traag fan den beer filussé de redenen op die er hem toe badden geleid de kamer thans bijeen tt roepen Onder de ingekomen stakken waarTau mededeeling werd gedaan wa ook dat tot aanleg van staote ipnorwegcn waaromtrcul de ooreiiter Toorstelde het naar de afdeehiigen te Terzenden He heer Btiel es had daartegen beznaar hij chtte het daar rr slechts 69 ledea aanwezig waren en ook nm andere redenen piet wensokelijk ia deae ittiog de wet iu de afdeelingen ie behafideleo De Toorzitter gaf daarop te kennen dat het wetsontwerp iTolgehS bet reglement ran orde naar de aMeelingen moest worden Tcrzondcn nf het ilaarin zon behandeld worden lag aan de beslissing Tan 4le centrale tffdcdiag Iu dien ïin werd dan ook besloten Aao betBhijiispspoorstation sHage was Dinsdagjl ier keziohtigiug gesteld een spoorweg slaapsdonwagen Tervaardigd naar de uitvinding Tan geiveraal Mann Het roertuig beral een riertal compartimenten zeer icmakkelgk ingeriekt loor zit en slaaprertrek In Munmige kannen ielfs rier personen op een rnim bed rasten Al de rertrekken komen uit op eenen eorridor die lich orer de geheele lengte ran dea wagen itatrekt en den passagier die het zitten moede naar beweging zoekt eene aaogename wandelplaats biedt Ve rentilatie wordt behal e loor bet openzetten der ziiramen ook rerkregen door een luohttoestel en Terwarmingsmuehice kan de paasagiere tegen de koude betchermen terwgl eene waterleiding geroed door een reserroir in het borengedeelte ran ddn spoorwagen in de behoefte aan water in de nette wasck n kleedkamera Tootziet Pe rereo onder den wagen zyn in dier roege gecanetrneerd dat de pas agiers geen den miniten hiuaer onderrinden ran adiokkeo en alooteu gedoreude het rijden lau den trein Te Sokereningen tgn thans aanwezig 1347 badgasten et 231 dieiistporsouen In de rorige weeti zijn aangekomen 262 badgasten net 30 dienstperionen daarentegen rertrokken 107 badgasten met 4 dienstpersonen Tot nu toe weid Schereningen in dH seizoen bezacbi Joar 1827 badgasten met 265 dienitjKtsouen De lieor ü i Orashuis gewezen candidaat Toor liet lidmaatschap der Tweede Kamer in het hoofdkiesdistnnt Leiden dringt in een ingezonden stuk ia de Standaard aan op de indeeling ri n bei gebeele land in enkel kiesdistricteu Hierdo4f alleen meent hg üat ook de minderheden naar bebóoren rertegenwaordigd en de kiezers in sommige districten niet ten onrechte boren anderen zullen beroorrecbt worden De sohrigrer zegt dat zijn denkbeeld noch liberaal noch conservatief gekleurd is en dat hg het daaromniet aan eenig dagblad ran eene dier ide richtingen ter plaatsing heeft gezeadea Gisteren werd te Leiden bet gedeoVieeken Kaiser in de restibnle ran de Sterrewacht enthnld Slechts een kleine schare belangstellenden had tot het bijwonen dezer plechtigheid kannen uitgenoodigd worden oaMlat de plaataruimie zoo beperkt is Onder de aanwezigen merkte men op de zoons en dochters Tan den beroemden sterrekandige Jhr mr Gerers ran Endengeert hield als roorzitter ran de Oommissie r or het gedenkteeken een toespraak waarin hg ia t kott de getehiedenii ran de aterrewaoht naging CD aanwees hoe men aaa Kaiaer hoofdzakelijk de ifriebting daarran te danken heeft Daarna riel bet kleed dat het beeld omsloot Professor Van de Sande Bakbugzen aanraarde het gedenkteken onder rerzekering dat het steeds in eere zal worden gebonden Het gedenkteeken bestaat in een witmarmeren bute ran den hoogleeraar in los openhangende toga de handen gekinist De kop is ran treffende gelgkenia Prof Strackée ran Amsterdam heeft met bet kuBStstak opnieow roem behaald De buate staat op een console tegen den maar insgelijk Tan wit maar meer geaderd marmer terwyl ceo ronde nis aa bruin pleister achter het beeld is aangebracht Onder de buste is een toetssteen gemetaeld waarop metJI Tergalde letter t Fredieiül s Kaisxk Obiit A MUeCCLXXU Aet LXIV Posierunt Discipali Amici Door Barg en Weth is aau deu Oameenteraaal Toorgesteld om aan de gedempte CeUehroeragracM den naam te geren ras Kaiser straat Dinsdag werd te Amsterdam de 90 eiaeeae recgadariag ran de Maatschappij i Tot nat as t algemeen gehouden Tea kwatt orer tien ure opende lie heer H de Veer roorzitter de rergadering met eene toesjiraak tot wokkiug Spreker herinnerde hoe nu reeds bjjna eene eeuw de stichting ran Siouwenhuizen roor rolk ont ikleling en rolkawelraart had gewerkt niet roor zich zelre Wilde zg voortaan aan die roeping beantwoorden d in moest zij zich niet oiitwerpeti aan de wet der stoifelgkheid maar meega m met haren tijd opJat uiet het jongere geslacht zich ran haar afkeore Sprelcer wees op liet gfoirte aandeel dat de Maatscbappg gehad beeft in de vestiging der neutrale volkseciiool Het was baar pliclit deze nn bedreigde schoei te verdedigen tege u da vjjniiile welke hueivel strijdeude onder een andere buiiier en met een andere leus dezelfde waren als die voor twintig jaren Overgaande tut den arlieid der verleden jaar benoemde Commissie bracht spreker eeu woord van hulde aan len rapporleurX B Pik kert die reel tijd en gver aan zijne ta ik bad gewijd Ook aau VMumderK i de Zusterreieeniicmg werd een groet gebraclit in de hoop dat de Maatechappjj geprikkeld moge wordea door ilie caacArrentie op het goede pad eo niet op hare lauweren ga rusten maar altgd gereed zij om p eeu gegeven oogenbuk handelend op te treden waartoe spreker eeiiige wenken gaf met betrekking i t de inrichting der Maataebajipij die geheel van repnblikeinscben aard zguda nel eens aanleiding geeft tot botsingen tassehen da Departementen en het Uitvoerend Bewind zender dat erenwel ten opzichte ran het algemeen bel iiig der Ma tschappg ooit retschU ran geroelen bestaai De Departementen bebóoren echter meer en meer zelfverlaocheniug e behartigen tegenover de Maatscbappg wier taak te reelomratteud wordt naarmaie ran de middelen waarorer zy te beschikken heeft Spreker ging daarop na op welke wgze die middelen zouden kunnen woruen vermeetiterd Voorul lachte hem de werving vah nieuwe leden toe die niet alleen de kas baten maar ook dar Maatschapgij jiieuw bloed geren tal Om steeds flrijdvaardig te kunnen zgn moest men krachtiger worden dan men uu was Na de welwillendeheid der Vergadering teliebben ingegeroepen eindigde de beer de Veer zgne toespraak Het woord werd nu gegeren aan den Secretaris om bet rerslag voor te lezen Vooraf cebter dient nog een debst vermeld te worden orer de al af niet toelating of niet toelating ran iemaud die Ojalerheek wensehte ie rertegenwoordigen doch niet anders bewees dat hg Oosterbeeks afgeraardigde waa dan door het teit dat hij geld bad gesiort De Vaorzittcr stalde niet toelating roor anderea aaemdea het storten ran geld eed eren goed bewgs als het rertoonan van een brief Bij stemming waren S21 tegen en 214 voor de toelating Aan bet verslag ontleepen wg bet rolgende 16 645 leden telt thans de Uaalaebappjjj Nieuwe departemented zgn Nieuwreen Heinenoord Eibergen Bhenen Waarum en nog rjjf andere In bet geheel z n er 330 departementen Vooruitgang is ook dit jaar merkbaar De finanoieele loeitand der Maatscbappg is gunstig Enkele legaten waren aan de Maatscbappg rermaakt In de plaats der heeren Fock en Hobrecbt 2ga de heeren mr W Van Heukelom en mr W W Van Lennep leden geworden ran bet Hoofdbeetuar Omtrent de tienduizend gulden die de tooneelschool der subsidie zou krjjgen rermeldt het rerslag dat ket Ned Toaneelverimd nog niet rold i beeft aan de roorwaarden tot het rerkrijgen ran die gelden gesteld en dat de termgn om er aan te roldoen alsnog rerlengd is tot 1 Jali 1876 Is er dan niet aan roldaan dan maakt het Hoofdbestaur bezwaar tot de uitkeering der som te besluiten en zal zg ran de begroeting worden geschrapt De heer mr Santijn Kluit brengt rerslag uit namens de Commissie wenscht o a dat niet meer gelgk in bet rorige jaar de begrooting met 3000 gulden worde overschreden Uit de rekening van ontvangst en nitgaaf der Maatschappij Tot mit van t algemeen over 1874 1875 blgkt dat het saldo van bet vorige jaar met inbegrip der reserve bedroeg 44 634 4 l j en dat aan contribatie ontvangen is 31 665 48 zoodat met eenige andere baten het totaal der onlrangst ƒ 76 488 18 s geweest is De nitgaren hebben bedragen 43 293 41 en wel 9575 ter zake ran onderwijs ƒ 3102 69 roor tegemoetkoming en reis en rerolgfkosten ran ain raardigden ƒ 5942 14 raor den almeaak de kosten ran drakwork hebben bedragen 4186 30 V of het iogalMdm jaac 1876 1876 watden de middelea berekend op J3 8000 lJ waanoadar 24 480 als eoniribatie ran 15 390 leden a 1 60 de uitgaven wordaa begroot op 4J 800 waaronder 16 300 To r anderite uiiiog a j iepul tementen in zake ondérwgs tui In de Staat courant ran 23 Maart jU werd reeds rermeld dal den 9den December ie roren door berg Alfoaren ran Oeran een moorJ waa gepleegd oa een inhndaeh soldaat ran het garnizoen te Wahaa £ Sedert is gebleken dat deze misdaad de eerste uiting was ran een geest van rereet iegeu h t Bestuur waaiw voor te vergeefs een bepaalde aanlexliag word gezocht Aaavankelgk heeft het boetuur zich be ld tot vredelievende pogingen om de schuldigen fa baadea te krijgen waaMoe de taa heifkvm t dc tioofdca van de straud uegorijen werd granigv fte ding der berg Alfoeren werd reeds dadelijk rgaadig berondea maar na eene militaire deiaonstralie door het garnizoen te Wakaai met een 3U0 tal Cerammen ondernomen scheen qp een betere gezinJbeid geboept te mogen worden daar bet gesnelde hoofd ran de soldaat i welk door de muardeuaars as mede nomen ternn ebraeht werd op de plaats waar bet misdrijf gepleegd w is Ë cuwel outUrak daaruaa d onderknak die blikbaar oog t zegoteeken iir ii acIitergehouJen en b eveo de befg AlCmreu iugubreka om de moordenaars in handen van het Beitaur orrr te lereren Van lieverlede werd kanae houding ook weder vermoediger en wel rerra dat deminoalgka pogingen van b t Bestuur om hen iot bun plicht t breugen eeu ganstig gevolg hadden briidd de gerst au reraet zich uit en werden de straudnamKyen doot bergAlfoeren oo eillg gemaakt XendK de rust te herstellen en de handkaring ran a OoS uemei is geug te rerzekeren heeft d ludiache Ke geering tot maatrggelea Mn geweld moeleu beaUutou Volgeei de laatste schriftelijke liericbtrn tag het Ileparteaeut fan Koloniën atvaugeu bestond bet veornemea om van Ainboina 150 man iafanteeie eiimetdenoodige kalptroepeo uit ïernale en Tidore naar Ceram ta neuden Een b i het DeparlesHiit ontraogen telegram vau den Oourerneur dieneraal ktieft heden de t diof gC bracht dat omtrent de expeditie goede berichten bij de Indisohe U egeening waren iigekomen Ëen rgandeIgke negorg as verlat a ge andeu en bezet eeneandere atoroHmderUnd iagcouaan met eeu retliea ran twee dooden eu twee gekwetsten De gezoodbeidca de geest der troepen en der tewieade berolkingwaren z er goed St Ct De Arrondissements reebtbadc ie Sotterdam deed heden uitspraik in de onlangs rermcidde taak rad het O M tegen den lieer S beaehaldigd ran z ja sehoemaker te hebben genhigeu De SecktbaiA achtte de sobnld ran den beklaagde niat aldaoade bewezen en sprak hem diensrolgen rjj de Vosten te dragea door den Staat behalve die op het veratek gevallen welke blyren zullen tan laate aa doa beklaagde Uit bét rerslag ran Oedepnteerde Staten ranOro ningen over 1874 blgkt dat de onderzoekingen raa den geneeskundigen inspecteur aldaar botrekkelgk de best manier om het bederf d r publieke wateren doot bet ïn de kanalen laten afrloeiea ran tel eiwitboa dende alralwater der aardanpel meel fabrieken in die provincie tegen te gaan in hoofdzaak ago afgeloopea n dat thans de tyd nadert waarop liet administrstidf gezag te dien aanzien zal hebben ie handelen Da methode door den gea emdei iuspeetear reeds in 1871 aaaberoleu en tot dusrer d eerige die tot dusreruitroerbaar en afdoende ts gi leken bestaat in bet rerbitteu ran het bedoMd afralwater lot 70 2 ea ket daarna verzamelen ran liet geatidde iwit Men solirgft nit s Hertogenboseh dd 19 Angnettts De geheele berolking alhier is rerontwaardigd orer de behandeling die de troepen ran bet Sde regiment infanterie gisteren bij de militaire manoearres hebben moeten ondervinden Des morgens ten 6 g nrc na gegebmik ran byna oneetbare soep met pak en zak uitgerukt kwamen z ten l gure terug onkenbaar dooi zweet en stof Uit rerkregen inlichtingen bl jkt dat de soldaten op de beide onder Cromrairt onder en ondragelijke hitte 77 graden Fahreiiheit in de schaduww letterlijk zijn afgebeuld gcwoiden zoodat p m een honderdtal waaronder ook officierea geheel hulpeloos oRioleren ran gezondbeid waren bg de troepen niet aanwezig op de heide zgn moeten bigren liggen Smaitelgk was bet om te zien boe die militairen gisteren arond en heden morgen op draagbaren en wagens werden binnengebracht en daar bet hospitaal rerroerd Daar waar de soldaat op de heide nog een teug water kon krggen om ijn brande dorst te lessoben werd hem dit belet zelf werden enkelen gestraft die zich ter sluiks een weinig drinkwater had weten I verschaffen Zoo althans wordt ons menegedeeld Van ééa dag latere dagteekenieg schrijft men lit s Boaek Heden morgen rukten de troepen van iet 5e regement infanterie alhier weder uit tot bet aken vau een ooclogs marseb Ditmaal was eeu eflicier van gezondheid daarbij aanwezig Van het aantal soldaten dat tengerolge ran afmatting en rermoeienis bij de jl Maandag gehoudene nmnoearre ongesteld was werden gisteren nog 16 in bet hospitaal rerpleegd Het gerucht dat cén aan de gerolgeii zou zgn orerleoen heelt zich gelukkig aiet kewaardheid Als waarsehuwing om ia doze warme zomerdagenbij bet koapen ran riech goed toe te zien op de naüteit wordt aiedegedeeld dat Zaterdag U eeagcliec le familie te Voorburg ongesteld is geweest tea gevolge ran het eten ran bot gelukkig slecht in lichte mate daar BMin woisiig ran de riseh had gebruikt De rolgende brief is door negen predikanten der Nederd Herrormde Gemeente te Amsterdam aan deu Paraassim der Port eesche liraëlitiscbe gemeente gezonden l e oadergeteeteaden loden ran den Kerkenraad der Nederduitaoh Herrormde Gemeente alhier hoogelgk afkeurende bet afwgzend antwoord door dien Kerkeraad gegerea op uwe uitnoodiging om ziteh bij het geilenkfaest ran het tweehonderd jarig bestaan uwer Synaiioge te doen rertegenwoordigen roeien icb gedrongen errneens op grond banner christelijke orertuiging nu lang dezen weg ran hnnne belangstelliug in dat feest de rerzekering te geren met de beste weatehea roor awe penonen eo nwe cmeente T MoDDDUUH Anr J P Sthickib P C A PaKTïicar H A O Bbumund H Srembïso J C Van Maixbn K F Teenooi Ami Pb S HoGaiiBout O J ViNKE Jm Aa fmmurim ier Ptrlugee liraëUMicie gewueuU ie Jmtterjam Men sehrijft aan da Ooeiei Qmnmti Ann de mededeeling in de N G Crt dat m eaibalfaar een geacbikt middel zon zgn omdeb oedlais op d app d boo tn te reraietigria ketbl ik roor alsnog weinig waarde Sedert retaekeidene jaren heb ik dat ongedierte ook op 3 boomen in mijn toin nt lekt en niets heeft gebolpea om bet te bestrijden In dea raorromer oam ik mg roor de ontwikkeling der eitjes en de lerenswgze dier liefhebber eenigszin uader t leerea kennen en een vroeger rermoedeo dat eene rochlige weeragesteldheid ban roordeelig waa Week mg niet ongegnrad Dag aan dag bekeek ik de ilje door een reigrootglas maar dag aan dag werden ae kisiaw en eindelgt gingen ze orei in stof op alle booaKn ia dezelfde rolgorde Nu i H wel mogelgk dat eaiboliaar eea goed iddol ia ea in dit geral felieitect ik den rinder daarran met den prij ran 300 door de M r laad bonw nitgelootd maar t ia ook wèl mogtlgk dat de roorldarende droogte in den roorzomer de oorrjiak i i ew e t dat de bloedlniaen werden rernietigd t Oaat et dergelgke taken als met de hnismiddeltje men past telkens eea aieaw toe ea t laatste krijgt de eer Sè ketatelling die de natnnr telTe aanbrengt wordt niet geteld De rooroaamste k telkoadets en testaaiatewa te Brussel hebben zich op aituoodiging ran deu Burgemeester vau Braseel schriftelijk ea op hun eeiewoord rerbonden hun gasten in dea ügd dat de j reibodeo is geen wild roor ts zetten Man hoopt zoodoende hst stioopsn tagea te gaan maar zal wel niet ander nitwvtken dan dat de atroopars hun wdd eldera aan den man brengen Deu 5den en 6den Angaatu is te Amsterdam teu hnize raa dr Kuiper een kleiut reuuie gehouden van de Kederlaaders die de Conreotie te Oxford en te Brighton bezochten Van alle zgden kwamen de metst S ewenichte berichten omtrent den opgewekten godsicDsUgen toeslau in d renohillaude deelen des lands Men besloot roorshands geen generale meeting iu Nederland samen te roepen eooreel doenigk locale meetin i te bevorderen zich op de meeting ran Neerbosuh uiet als zoodanig te doen rertegen woordtgen opdat deze een geheel Nederlandscb karakter behield Een oommissie werd aaagewezen roor de aitgare ran een liederenbundel roor kleinere samenkomatec De uitgare van een een maandschrift De weg ter godzaligheid ia ondernomen Voorts werd het dogmatische staudpant wsarop men zich tegenorsr de Bngelscbe beweging te plaatsen bad breedvoerig besproken en geadriseerd lo scberp ts onderscheiden tiuschen het werk Gods en de reelzms gebrekkige meneohelgke voorstelling 2o de heiligmaking als daad Gods te blijren belijden en 3o tegeu alle zweem raa rel aaktbaarbeidtleer ten stelligste te staan Naar aanleiding ran de duelman ie die tegenwoordig te Pargs heeiacbt deelt de Ev uement hét rolgende roor val mee In 1848 sloot een jongmenseb ran zeer goede familie een contract met een tooneeldirecteur pm als acteur bij hem opteireden Hij bezat geen cent meer en hij moest toch laren De eerste maanileu ging alles tamelijk goed Hg begon zich Ie gewennen aaa zijn nieaw beroep en de hemel weet boeveel moeit hem dal gekost moet bebbeo Op zekeren avond was ket toneelgezelschap in een klein stadje en gaf de voorstelling van een stuk waarin onze jeune premier de rol van iemand die ia de tweede acte dansen moest speelde Den rolgenden dag toen de jonge acteur zich in bet stadskolfiehuia bevond zag hij twee stadeatea ea een oBoiev op hea afkoaua Ze groeltea hem deftig en hg deed ereazoo Mijnheer zei de oflieier w terrelen oas alle drie zoo Wezenlgk Qü kant ons keipen Waot aw beroepis omons te rerssaken Amuseer ons De jonge aan werd bleek raa toorn Komaan dans taernam de oIBcier terwgl bgzijn rotting ophief Men raadt ket orenge Dea rolgendea dag renckeM de kanitenaar met twee zijner menden op het terrein met zijn tegenpartij die kern opwachtte tusschen zijn twee getuigen de atadeniea ran den rorigao avond en een geneesheer Hei duel moett met pistolen plsats hebben Men roept raar l De oScier ralt oogenblikkelijk dood De toooeelkunstenaar is licht gewand aan bet roorhoofd Hg riekt ziek tot een der studenten Gg kebt ook deelgenomea aan de brleediging gabeer wees zoo goed een beetje te dantea Mijnheer I G j weigert Wg mllen rechten Een tweede dael De stadent ralt doodelijk gewond ter aarde Hij bad met zija sehot den reekterarm rac den komediant gekwetst Deze neemt het derde pistool in z gn linkerhand ea zegt op gelgke wys tot den tweedes student Thans is ket awe beart mgnkeer dans Een derde duel gerolgd door een derde orerwinniog Thans riekt hij ziek tot den ckirargija Ea gij doktar wilt gü naea Ds dokter danst INOEZONDEN Uit de Raadszaal Is ket ieder raadalid ten rolle geoorloofd te adriseeran en te argumeateeren zaoals ket hem goeddunkt bet staat in den tegenwoordigen tijd gelukkig ieder rrij die adrieien eo argumenten te beoordeelen en het rerdiini aanbeveling dat dergelijke beoordeelingen Tsn raadsleden pobliek worden gemaakt opdat laagtaaeiband eeu plablieke opinie gevormd worde waardoor men is eenmaal de tgd der aftreding daar niet lang behoeft te aarzelen om het aftredend raadslid al of niet zijn sjem te geren In de laatste raadsrergaderingen is in de zaak fan dsn heer Wensink o a door hst raadslid D C Samsom het woord geroerd op een wijze die ten rolle reidient iu ket lieht gesteld te worden Wj doen dat eerst uu daar dszaak Wensick o i eerst afgehudeld moeat zgn De zaak IS bekend Het ontslag des beeren W was aangerraagd om reden ran rerwaarloozing zijner betrekking ran maziekmrester B en W stellen roor dat ontalag te rerleenen Als eerste spreker in deze zaak op de rergadering ran 27 Jali staat op de heer Samsom wiens doel bigkbaar is den beer W te rerdedigen waartoe hij een aeer Unge rederoering hondt Hoe men eehter deze rede ook doorzoekt van ket begin tot het einde nergens vindt men de bewering dat de beer W zijn pliiAt wei deed t geen toch een eerste veieischie wss in een rede geriobt tegen troonlel vsn B en W en tegen t advies der d l u raad zelf ingestelde commissie In plaats ran t eenige dat er in poest staan en er niet in slaat herat de rede reel wat er in het belang ran den spreker niet in moest zijn opgenomen Door de geheele toespraak heen worden der Commissie ran toezicht rele liefelijkheden toegeroegd wordt gesproken ran opruien cbaiseu niet nobel oneerlijl i zoeken wordt gezegd dat decommissiede rergadering waarin de ont slsgaanrrage behandeld werd opdenzelfden avond zette dat et een oonoett der Grenadiers en Jagers wu enz enz Inderdiiad tal ran beschuldigingen worden der stedelijke eoamissie naar het hoofd geworpen zonder dat er ééa bewijs wordt aangeroerd Zie ËdelAchtb Heer dal is zeer rerkecrd dat is onwaardig jiehandeld om is ifeis wilde te besohuldigeB zouder te liewij zen en zelfs toen in de raadsverga lering van G Augustus de roorgeletea missire der commissie L aantoonde dat aw beweren dat de rctgaderiog waarin de oiittlag aanrrage behandeld werd ezprcsselijk op een uur gesteld was dat er een concert der Gren en Jagers was gehset en al onjuist was zelfs toen hebt gij uwe oaware beschuldiging niet ingetrokken Hoe een deri elijke handelwgze te betitelen Doeh blijren wij nog bg awe i ede raa 27 Jali Was het begin dier rede reeds weinig beloread ket spreekt toch ran zelf dat rriead ea rfiawlsebap in de raadszaal zwijgen moet ca de Teroaderatellinl ran het tegendeel wat daarom niet zeei gepast hoe rerder Z EdelAchtb rorderde hoe minder zgne woorden voldeden aan de billgke eisehea die mea een raadslid mag stellen Hoe meet woorden h ij uitte des te minder eerbiedig werd hij jegeai de wettig ingestelde aaziek eaamiasie hue verder EdelAchtb sprak hoe meer hg ekeea te rergeten het eigenlijke doel dat bij tieh kad raar geoomeo de rerdediging ran dea keer Weasiak De rede bestaat nit twee deelen Het eerste ea grootste gedeelte berat beschaldigiogeo tegta de Ckiamissie die sis geheel oabeweiea aiet ia bet minst de Commissie compromitteeren mast reeleer h a die ze durfde niteii Het tweede gedeelte is gewijil ssn de capaciteiten ran den heer W waaraan niemand ooit heeft getwijfeld ea dat dus als bebooreods tot de rubrjek orerbodig veilig achterwege konblijrea Dat wat het hoofdbestaaddeel der redeaaoeat gevormd hebben Ibewyt dal de kver W rijn MrplicUingen all muiirtmeetié n ms nagekomen wordt geheel gemist en de aen reden waaram M voorstel van B en W met reeht kOB wordea beWreden heeft de beer Samsom niet aaageraerd Qij hebt das Edel Aebtb Heer gepraat en gekenreld orer zakea die niets tot de foaestie aUedêa hejgern wij a niet zoo heel erg zoadea toatckeaea wak het niet dat g j daataan boreageaoemde onbewezen beschuldigingen badt toegevoegd welke baadelwgze zeker nooit maar ia de lafste plaats door een raadslid in de raadszaal aoaat vaite inpraetijlc gebiach t Uwe rede in de raadsmgadering t b 6 A i astas doet niet onder roor die na il Jali Na tmt zing der miMireea mcnotie der Coaaaisaie badtgg wij stemmen t a toe het wootd moetea rrogen m uir eokel om n te reroBtsskiüdigen orer we sgtpnUe uitdrokkingen iu de rorige rsfgadstiag waatia gg eene rederoering kodt gekoodea die sleokts dit aaata iide dat gg over eea zaak sprak ea oardeeld die g niet badt oodereoehi Gij hield echter uwe beschaldigiag rol ea deed tea slotte bet roorstel om de zeer earieoseredea dat gij de Oomaitsie niet roor hel hoofd wilde staot n boe anVstrallig en beleefd in ieaaad die de eonuaissie 100 reel durfde rerw jten I den kcot W 3 aaaadefi te schorsen Weet Edel Aohtb Heer dat wg oo leaMntaiie aitdrukkiagcD dat zijn uitdi kkiagea il niet ia eea deftige vergadering gebniikelijk zijn in deGoudache raidzaal gaarne over bet hoofd zien De rera eener rede kan slecht tijn alhoewel een besehaafd raadslid ziek ook daarop dient toe te leggen en de gedachte daarin rerrat de inhosd daarran kan geaoad rerstaad re raden Wanneer eehter rora eu inhoud csiier rede beiden vau t begin tot bet einde zondigen tegen de blllijkste siichea die aea aaa de ledevoerinj van een nu dslid kaa stellen dw is ket haog naod dol dit deh Edel Achtb die een dergelgke rede nit onder het oog wordt gebraoht ja aaeer nog dan is het roor denkende kiezen een behoefte protest uau te teeikenen tegen dergelgke uitingen hunner rertegruwooidigers Het feit bestaat dat zie rerslag der vergadering ran Gemeenlebelaug in de GomdteU Omrant ran 2 Juli II de heer Samsom de raadszaal ik binnengediagen op de sobosdeis ran een doctor ia de geneeskunde eeudocter in de letteren een docter in de rechten eneen Nedcrlandsoh uitperst penonsn die rooraau staan onder de mannen ran besebaring in reriichting Wij Toor ons wagen aet bescheidenheid de reroadcrstelling dat badden die heeren rederoeringrn ran ZËd Achtb rerwaoht als de thsns gehondeiie zijhet genoemde raadslid niet op banne soboudeis zanden hebben genomen of hem nog bg tijds daarvan zachtjes hebben laten afglijden Wg roor ons en dit ten slotte hopen op beterschap ran het raadslid wiens woorden wij bierbonn afkearden en berinneten hem deze waarheid dat bet roor sommige raadsleden en tevens voor het belang der goede zaak beter is dat tg zwggen dan spreken en wenschen van ganacher harte spoedig in de gelegenheid te zijn den volke eeus ie mogen wgten op iets beters uit onze raadszaal v rn D I Berouwhebbende JACQUES I