Goudsche Courant, vrijdag 13 augustus 1875

Zontag 13 Aagistis N 1711 1875 GOUDSCHE COURAMT Nleows eH Advertentielilad voor Grada ei Omslrekei MARKTBERICHTEN Gouda 29 Jtth Poldertarwe paike 9 5U 11 26 Miadore S 75 a 9 25 puike roede 10 60 11 25 fiüjige pvike ƒ 8 a 8 25 minder ƒ 7 25 a ƒ 7 76 oer ti66 a7 eO Gerst puike 7 a 7 60 Miudere ƒ 6 88 ü 7 Ua er zware B ƒ Liohke 4 a 4 75 r e eemarkt met weuig aanroer de hMdel Yooral iu eerste kwaliteit iets fluggec echapen rlug magere tar4eue en biggeu mede ilug rarkens geschikt oer Ixiudcu au 23 a 26 oente per half kilo Aaufieraerd 80 partyen kaas van eerste kwalKett i7 itweede Itnaliteit an 24 a i Goeboler 1 60 a 1 70 ftVeibutet 1 40 a ƒ 1 40 COBBBSPONDENTIË Ilfit itiili u dea heer Jmkel wordt io eea lolgend lar grplutat DB RKDACmiK ja BurgBrllfke Stand kieaeil lift ng Marfina ouders M Dorlland ea B W A JlidderMof Johauaea cu Cornells onderg C vaii 2ut lhen eg A cBoamaa Ji I icler ouders W Uu ritr in C lau Es Andreas ouders R van derKIcgcn A £ Jansen Wilhelmus Johannes ouders W Jansen en i tl Tau BluUand OvttLSUSN 11 Aug 1 n de Jong 1 j 4 m F J J Kmiuut J9 j J m C Jnusen 6 i 3 ni OkKUWO ld Aug iP J ScfaoenmaktFa n J C Mone Prgdekker en it H de Vos d Eefmrun en J hruyt A DVERT ENTIES De Heer en Mevrouw INGENLÜIJFF IJMtiiigen huuuen dank voor de belangstelling betoond bif de geboorte van hun Zooo Gouda 11 Aug lèÏ5 t K SCHOOL Dejaarlijkacbe openbare P BIJ SU IT DEELING an de Leeriingen derLATIJNSCHE SCHOOL zal plaats hebben op 18 Aug e k des midiflags iiea 12 ure in het lokaal der Burgeravond By deze gelegenheid eidlen twee leerliagen die naar de Hoogeschool bevorderd wordeü J T D CRkB m P PEELENeeneverhandeKng fu de Lat nsche taal voordragen Alle beminhaïts der wetenschap worden beleeiM itgenomligd dit feest met bunne tegenwooidi eid te vereeren D TERPSTRA Eeetor O pihRre Vrijwillige Verkoqriiig 4 s MOT 11 HECTABEN WEI EN HOOILAl D iAaande h gelegen onder de gemeente Gouda tusschen de Kamemelksdoot en den U s se 1 d g k aan den Rhgnspoorweg BUrrEN ROND F RIETLARD in den IJssel nabg de HMatiecfatsche Brug op WOENSDAG den 18 AUGUSTUS 1875 des voormiddags ten 10 ure in het Éoffiekuis vu Haemosh öp de markt te Gouda ten overstaan van den Notaris 1 P MAHLSTEDE te Bergambadtl Te aanvaardea de landerijeti 1 December de a jaars n de gebouwen 1 Mei 1876 Breeder bij biljetten en nadeie inlichting te bekomen tenliantore van den Notaris waarde bewgzen van eigendom de kadastrale kaarten n extracten en de veilconditiën ter inzage liggen Bij gelegenheid der aOTTERDAMSClIË KEaMlS zal de Stoombeot Du IJssM op ZATERDAG 14 dezer varen van Gouda des morgena ten 7 ure en dei middags ten 12 ure van lioiterdam des namiddags om 4 uren OP ZONDAG 15 DEZEEi an Gouda des morgens om 7 uren Batteirdim der namiddags ofti i nrett De Direcüe Wordt terstond gevraagd en Schildersknecht voor een geruimen tjjd bö K vam RHIJN te Gouda Knipattssteeg Wordt ten spoedigste gevra d voor een klein gezin eene fatsoenlijke als meid alleen adres aan het bureau dezer Courant onder de leiter K K INSCHRZJVUia BURGEIUVONDSeHOOL De COMMISSIK van TOEZICHT op het Middelbaar Onderwyi brengt ter kennis van belanghebbenden dat de Inschrgving tot de lessen der BÜRGERAVONOSCHOOL zal plaats bebben a Voor Oud LteAmgen DONDERDAG dea 19 AÜGÜSTUa b VeOr tKeuve LterRngen VRIJDAG den 20 AUGUSTD telbma s aronds tenauht ure in het gebouw d Burgeravondschool op de Houtmantgraleht Het schoolgeld bedraagt drie gulden toot meerdere Leerlingen lüt iêt gfeab is het sbool geld voor elk twee guldeiu Onvermogenden worden ran betaling rr gesteld Bg toelating tot de school moët een Vacctnatiebew s worden medegebracht Namens do Commis e van ToesdcUt De Secretarü Dt VAN ITER80N I éen Bderg tediende zga it 1 te bekomen LOTEN in l VËRLOTiXG v n KUNSTVOORTBRENGSELEN en nnWgeVOORWERPEN aangekocht op de tentoonstelling van hed daagsehe Kimst Indaakie enz te honden in de maand September a s in deParklokalen te Amtterdam f A BBlKKlSAIf HET ECBTE EAU D aAN VERS waarvan men vertronwen któi dat het nit aromatische planten gestookt i woidt verkocht te Gouda blJ B SCHOLTEN CoifféüJ Dam en HèerenHaairWelrkeli die het Eab d Anvott rechtstreeks oiltvongt nit de Fabriek en Stokerg van den heer AUG de MAEBAIX uitvinder te Antwerpen De ipyale en double kwal worden bgzonder aanbevolen als zgnde de gezondste de genrigste en de beste tegen Bjienmatiek Hoofdpijn en andere kwalen Prospectus gratie te bekomen HEVIGE HEESCHHEIO EU VERSLIJHIIG Mjjne vrouw leed gedurende geruimen igi aan erge heeschheid en verslyming Door het gebruik van slechts een fleach rjjnl DRUt VEN B0R8TH0N1NG nit het dép t de heeren SchJichtingeir te B senheim tjn geaoemde kwalen emel geweken vat hfenuedn gaarne verklaart SEBASTIAAN TEAMSR Neuhanser OeconeïUkjBreitenaii bg Kie erfelden iOpper Beiarm 18 April 1874 tóe onovertreflFelökheid van 4em DnwnwBorstheniikg bg alle ziektek iea AdemluAngi weAtuigen is dóór meer dan 4090 AMestes van peremen vit alle tanden n nit He landen bewenen Ook in goeden smaak kotrttgeett ander middel hem nabi Bg een langdMij gdfaraïk van dezen heerlpen drank beft hy aBs zwakte op zrfft bg oudere mènsehen Voor ie UuMen w de DRÜIVEN BORSTHONING eem etuchatbtiar middé 6M de Jcmehten te beumMtt Verkrögbaa ii L de flesoh te 3oiula hu II A VtollT 1 iewfe E Noordijk AijimK aid S L Varouieau OudewtOer V JoulHr Jldei k Xotlerdam U J W Haakte ll Apoth S tm t C J na Cukd Schoonhoven i Woljf k Zou Drog Voorbafjf A van Veea Waddtnsveen iC an Eenwea tFoerden W ü nn Ulggelea Si Zoon AiMith Boilegrat V Ver loat Boskoop A i fail IVouf Delft 1 van l ea w a Gravenhüffe J i F C fioabilié A jotb HttzertióOHde W llendVlks ïïauitreekl J I den Martog UtlUijersberij ued de Kovdt Hét gebrnik juiüt gedurende de zomeMnaanden heeft dikwgls een verrassende en ook blgvende uitwerking SlilDi eg illaagplileii Dem PIUdBN die inds vele garea set M beste gerolg tegen de slijm en als inMgTOrIterkaad gebruikt worden do M bare werkiaf apijBverteriiiK der berordereo bga iid goed tegen de gal en zeer sactlt lazerood sijn cya tegen ii eent bet doosje met berigt van het gebruik verkr jgbah bij de Mvolgende Heeren tej Amsterdiim U CUbaufcCo Ë roag Uedliaawar üill Bleiswgk 8 d Kraal Bamnwl Zalt 1 t d Vegte UeKt lü Wilschut Celfshaten J £ ach Defenier Ucbrued ïimsa Dordrecht H i Gilta Gouda L Sehenk op de HoogstraKt Gorinehem B J K Bosek firma l P ImoUi t Mage Visaer in de Spuistraat Haastreefait K Ousterling he itta 1 t Twbitfgh Haarhs aerstrut Lekkerkerk A dan OudateJi Uotobotfln B Kraitkcf kotterdaai Santen IMS kMe Hoafdsieer toJwijk Wed A denlaaa SehieüMB W6d A H 84taba4 t Tie A J Ftessea Utrteht F Allen oy 4ei Siteaweg a r U Bè keretraat n 37t Vlartdlirges J M IjagertWrff ZeTtniittittB A Frfli De 8Lt M en MAAÖFILLEN bereid vol gM het èpn0 reca t na dóór jjieOnMbKUsm UiüluCknd verkrijgbaar gaatejd bü dec tte h SCiMÉNK op de iCfstrta LEST WEL Om Ik dooq ef der eMf n sinl li b ü g 4 l jl e jaren gebuikte SÜJtal en Miftagplllfltl ia étk biljet Toorzieit net de handteekening van S l SCMRBUDËft apotketer welke hiadteekenag cieh ook bevindt op het tegellék waarmede bet di verzegeld is Uea gelieve daar wel attestapte en tieh t woekiea voor het gdbniik van Mm k sel dtt ftiën tnieht in omloop tk brengen = = iS C 1 II Gsala Druk laa A Briakaiaa BUITENLAND BiUeilMHlsch Overzicht De Fnnacke Uadcn eencn dat de eerstdaags vergaderewle AlfMMaae BhImi sterk baken naarde ver boden vnmhtt het aitea van politieke reascheo en gadaekteo dt refsUikwaseh Baden sallen namelijk oeiciqk kannen nalaten kun vrengde te betaifeu over de indelqk tot stand gekomen orgtnisstie van de BepuMiek aa tqn da prefcetsn wel aangeaohreves om da4rt gea te wikea maar men weet dat de Baden vindingrgk i n en MB de wet die h n de btmotiinf met politieke taken crbiedl te ootdaiken lailen de vergaderingea voor den vorm gealeten worden terw l d a naar hartelust aaa de ataatksndige behoeften kan wardan voldaan Na da pretect der Seine door seo republikeintefae toeepraak getracht heelt goed te naken wat hj tas puohte vaa het Chaptal CoUa heeft misdieveo doeo ook d liberale kraalea weer haar best de zaak teboon te pratea Het heet tbaaS dat da heer Duval daar een igner airtteiwrea verkeerd ia ingelicht u h dit amtarhaud he ft ingeziea Het pnwa tegen de llie a te Loodea door de London tad Weetainater Bank aangavangea wegoos Cnaduleose pfvUgkea beeft een teer onverwaöhte weniiing geWMMO Op dea dag dat da hescfagldigdea weder eoar dan veehter ia aertta instantie moesten venshijnaR is de bekhagde Alexander ColKe weggrWesea t alaehta lyn hroadar William waa vnsohenen Atsuader is vooitiluebtig Behalve de London and Westminster Bank haalt ook da Uaioa Baak of IhMhnd aMUaehk te m bdn ingeAmia wegens t verkrggea vaa geM £ 110000 ooder hednagdgke voorweadselea De otntie waartegen Alexaodet weer ay vrije voeten geateld eo die van twee arieiidan vdikiegea WB ia nataurlijk in beslag genomen Er u een bevel tot inheeUenisoeaüng tegen Alexander Celtis aiigeraardigd en £ 1000 tyn vanwege da Bngslaehe palitie voor xya arrestatie uitgelooM Seie ttagelegenheid wokt in de Citjr de grootste Met gnwte plechtigheid heeft Woensdag de begrafaBJs van Andersen plaats gehad In dea talryken stoet bevonden liebi de Koniog met gevolg de Kraonprina de gaaatea van Groot Brittannié en Zweden milit ea bargelyke hoofdaabtaoarea afgetaaidigden it de geaKvntebestaren ran Kopenhagea en van des dichters geboorteplaats Odens vertegenwoordigers van kaarten en wetensehappen een aantal verteaigingen ait alle ataaden der burgerij enz Door de Koningio werd een aset lali£n doorvloehie lauwerkrans op de kist gelegd sa ook de Koninkigke Fiinsessea hadden kransen gezonden De Belgische goaat hg het Vatioaan baron Pyoke de Psteghem heeft sgn oatskg gevraagd en cal wiarsehqnlijk wordea vervangen door baron D Aaethan thaaa gaant te Liesabon Uü Bern wordt gemeld dat de Italitaasche ar heiden werktaaa aan den St Ootthardtanael noordijide eea vertoog bij den Bondsraad tullen indiciid Zy hebben licb gewend to den Ilalitaasohen gecast die ait hunnen naam eea vertoog en bezwaarsohrift wegant het gebeurde op S7 en 8 Jnli aan dn Boadmad lal ter hand stellen De klagers dtiogea aan op aan naawkenrig onderaek der fei ten m via de asaieidènde oorzaken daartoe Hen onderstelt dat de Bondsraad aan dat verUngen lal Kiela tsageven bdïnenlandT GossA U Attgnstns 9 UÜk besluit is herbenoemd aet ingang van 19 doer tot Burgemeester van Bergambacht V J Baits seorettrls dier geaeente Naar wg veraeMn heeft aej G Hardeman alhier htar ontslsg gevraagd als hooUonderwHiere aan de fflool voor jongqulvtoawen alhier Tegen een kleine entree die bestemd wuvoor ben die door de overstrooanagea ia Z Frankrgk on gelakkig tgo geworden ww Deoderdag avond de zaal iiKuHitmin geopend ten einde eea Itiing bg te wonen van den beer L Jeeket Uit de kteioe opkoaut vaa hei paUiek wu het duidelijk merkbaar dat het eigenlijke seizoen om le zingen aan te hooren nog niet daar ia en was het act bet oog op het eigealgke doel der lezing de hoofdzaak dat er veel plaataea genomen en betaald waren t ware voorzeker aaagenaarr geweest als die genoesen plaatsen otk bezet wam geweest Waar ia bet puUkli ieta ten beste gegeven wordt voor een liefdadig doet daar Mrggt de critiek ea waar dus hier van geen beoaAsBrg saTake kan zgn daar bepalen wij ons tot de vanMUiagdat de spreker tot tilel zyner rede gekcceo hal de woorden Ben en ander welke tilel lakar ter jaist gekozen mocht heeten I Ia de vorige week beeft een aaa deze geaeente vreemd manspersoon die zeer btaoenigk gekleed was drie winkeliers bedrogen door oader bedriegelgke voorgereus bg twee hanaer ieder een zilver cilinder horoiogie en bg de andere een paar bottina aao hem ronder betaling te doen alj en üieielfilc persoon heeft getraebt ook nag anderea p te lichten hetgeen eabter niet ii gelakt X In Mne correspondentie nit lioe aan hd frieeeitDagilad wordt herinnerd dat kt 1845 te Dordreett het eerste concours werd geiioadea van matiekgesel schappen en dat toen t maciskaBrps der schatlerij te Gobda allernnstigst abtak iMJóadiageo Haedia betrwU hg 4 aas jaa wiljjPWa a aaa w 9t soars deelaamen Op Donderdag 12 AagoalM werd te Bergambacht de vergrooting van het sehoolgehonw aaahssteed Inaehryven waren de hh J A van der Straiten P V d Leeden P BIsakea Q de Vreagt J Oskam W F v d WalenS v d Oever allen te Berg Ambwiht respectie elgkvoor 8 4S 8171i 8l66i 3180 3100 2982 sa iOlIX Den laagsten inschrijver is hel werk gegnnd In de atdeelingen vaa ds twesds kams sgn onderzocht de wets ontwerpen tot het doen van verstrekkingen aan het departement van marine tot be krachliging van kredieten geopend boven de Indische begrooting voor 1875 ten behoeve der zeemacht inde wateren van Atohin en tot aanleg van Staatsspoorwegen De tweede kanter hield Donderdag eens zitting De rooriitler deelde mede dat dis veigaderiog waa belegd naar aanleiding van eea voorstel vau dea heer van HoBten tot reding der werkiaamhsden Dit voorstel sirekisi 1 om in ds openbars vergadering aan de orde te stellen het voorstel van dsn heer Kappeyne tot aanleg van spoorwegen voor rekening van den staat 1 om de bshandsling vsn het voorstel dir regesring van dsselMs strekking ia ds atdeelingen der kamer uit te stellen tot na de beslissing over het voorstel van den kssr Kappsyne Ds heer vso Houten lette in bet breeds uitssn de redenen die hem geleid hadden dat voorstel te doen Volgens hem bestaat er in beginsel geen verschil tniaehen voorstel Kappeyne en het ontwerp der regeering Verschil bestaat alleen over of miWer en als laen het oatwerp Kappeyne aannam dan kon men het bg amendement betnooien als het ooodig was De hoofdqnaeslie ktin worden sfgsdaaa door stemming ovsr art 1 Het ontwerp Kaapsyas kon dadsiyk aan de orde wordsn gesteld het wu in staat van wüzen Hst ontwerp der regeering moest echter nog den gewonen Isngen weg volgen Ds heer san Ziniiioq Bergraann verklaarde tkih tegen het voorstel van den heer van Konten waarin hg weder een middel tag van de oppositie oa de kaaer van het werk af te honden Ook de heer Heydenrgck gaf zgne bevreemding over het voorstel te kennen Hg verdacht de oppositie niet van onedele bedoelingen maar er bestond geen teden om de regesriag in ongelegsahsid te h iingen Ds kaasr moest zich bonden aao het besluit van 13 M i De heet van Eek kwaa opl tegen het gebruik vaa het woord oppositie Nergens wu het gebleken dat de liberale partjj de regeering wiMe heaoeilgkea Ah dr regeering in overleg aet de kasser de belangen vsn het land weascht te behartigea behoefde rij niet op bestrgding te rekenen Tot het voorstel van den beer van Houten loa hij niet medewerken Het he4 was volgsns hem dat de kaawv iteeo ging omdat er geen motief bestond om jeen te komen Een unttl andere spreken heeft aog aan hst debat doelgeoomen Daar de rrgeeriag berhaaldelgk lieh ta gen de motie had verklaard vso aiscning zQnde dat hoT voorstel der regcering de jirioriteit mMst hehbMf heeft de heer van Houten zda voorstel ingefivtka zoodat het regeeringsontw betreffende de spoorwegta spoedig in de sUeeliagen zal odeizaeht wordat Eindelijk is mede na langdarige en levendige beraadslaging I aangenoasn een voorstel van den heer Godeifroi oa ia ieder geval bet ontwerp der kieslabet opoitnw in de aMssfingen te oodsiiaeksa aet 43 tegen 28 tteams n S vsrworpen een voorstel vsn den hwt Niersirssz oli de jadicicïle wetten nog ts bebandclen act 39 tegen 32 steaaen Een zekae H sekrgft in dan dmims niilsinll Speclalor uitgave vaa H C A Thisar omtrent ds vosding dsr soldaten Het ia seu bedroevend en rssds oads gewoonte gewetdsn ia hqaa al de girniioenca en hg verschil 1 teade wspsakatpssa oa nszra at e ds datrte der Ie fcnsaiddslea teeaaeat te tiaehten dea aündsna ailitair aoavsel doeulgk ssnig lakctU oa de agf dagen wt Ie betalen doisr op de voeding van dea aaa nit te mrnat i siia t hek versahailea der boetselheid vaa Hl a i i raadvlaeeab Sa Bgilaa b sdsaagtd ia 450 maaMo die elk soldaat volgeaahet rsgbsMBt dageigks zon behooren te genieten reeds sedert laag tet bet verleden behotfrt en dan nog wat soort vaa vleeseh krggt ds aohlaat ts sten De letering van bat viesseh is gewoonigk ssngenoaaen door een kMn stagtr die in stede van de beste de slechtste stukken voor Je aensgs der ailitairen afzondert Dat kaaniet anders meu heeft geen recht iets anders ts ver wachten de 1000 graaawn randvleeseh worden voor de aenages thans loadsr in nitersten te vervsllrn aet die betekening voor p a 80 cents gelererd tefi wgl voor anders groots inrieSlingen zooals krankzinnigengestiehtei gasthnizea voor ds heeree en dames ia ds gsvangsais paleizen enz van 80 tot 85 cents betaald wordt Met de winkdwarcn gaat htt sventoo gort rgst boonen aardappelen zg tgn allen van de goedkoopste en daardoor na de minste qnaliteit waardoor het voedingsver m og en van die artikelen zeer in waarde vermindert De goede soep die vroeger de soldut s morgens uMt een stuk brood en zga vleesck tot ontbijt kreeg en die nog in de kampementen tot het smakelijkst en beate gedesHe der roe ding vaa dea soldaat behoort is in ds gsrnizaensaherleid tot esns gebondene wateraaas waara de speren i van vleescb ea vet worden aangstrolfsn het is thana wel soope maigre Het mi agetca bsstaat veelal nit een meogelisoes waarvaa aardappsIsB het hooM bestaaddsel is iMt eenige groeaten die bijna aiet in ds massa dsr aardappsisa ia te haksnoen ea msl wat vst gsstooM Vsa vissscb is daarbg ook gseas sprake terwijl het op sommige pisalsen ingestsgsa Amerikaansche spek zeer wa gk ea slecht wu Bij de voortseltiag der wsrkiaaabedaa in de al gemeeue vergadering der aaatsohappy tot Nat ran t Algemeen te Amsterdsa had eene uitvoerige ha ra biging plaats over een voorstel van het depar taaient Groningen dat op voorstel van het departement Assen wegens het gewicht der zaak het ecrat in behandeling kwiBL Dat voorstel strekte om roer de oprichting eener kweekschool v or oaderwgzereeseiii aldaar uit de algemeene ku een som van 100M toe te staan De tnancieele commissie van kaaF standpunt het toestaan der som niet kanneude sanrsdea vermeende echter dat het op den weg der ms at se h sf pij lag het oprichten van een deigslgke kweeksohoali te bevorderen en dat bet aiutellen dezer aak tot a volgend jaar geiyk zon staan met Verwerping ï voorstel De Jgsiaardigds van Groningen verdsdigde het voorstel en wees op het hooge belang dat heelaat