Goudsche Courant, zondag 15 augustus 1875

f Echte EAII des FEES 4 1 50 de Flacon bö CHs van VIVP T Gouda Coiflèur et Premier Pn hVl HAAR en BAARD VERW b Bruin en zwart zonder HUID of LINNEN Woensdag tS Anpstns N 1712 1875 GOUDSCHE COURAJST Nienws en Advertenlieblad voor Gouda m Omstreken georuikt heeft den het bevalt niet alsdan geef ik met senoeita en betaalde 1 50 terug kan geschieden tot ééo uur des namiddags van den dag der nitgave = fWeldadige Stadgenooten V De Terbouv rui bei eene en de resUj tie nu bet udere gedeelte tui het ItraUietiach ouUmmiuu en vrouaenAuu alhier is voleindigd es de kosten daarvan zgn Kgna geheel gedekt door de opbrengst Ton de Weldttdigbeid Joterii die in 1874 heeft plaats gehad die ran de Tooneelro H 8teUing door Obtemino KvEMT Kknsis en het Concert door Peb AsTEBA AD AsTEi en Afouo gegeven Het Bestuur ran dat gesticht herhaalt zgne Medebmgen w het algemeen zgn dank root ondervonden krachtdadige medewerking Die daak geldt in het bijzonder bebalre borengpn aide gasMtschappen de loge DbWask BMBOHTaouv de heei n G B van GOOR BN ZONEN H W OTTO A B va LEER B J N VAN MINDEN die bwiengewone wel willendbeid en medewerking hebben betoond Ten einde a welwillende en milddadige Stadgenoten te toonen waartoe uwe medewerking heeft geleid waaraan uwe geldet ke offers zga hesteed tal het geslieht den 15 16 17 en 18 4£zer iedeien namiddag van 2 tot 7 ujren voor iadèr tocgankelgk zgn Het Bestuur van het Israëlietigcb Oade jnannen en Vronwenbnis te Gouda l B 8 CATS President N v jr BÜÜREN Secretarie Op Heer AH DK Y£U £ verfawgt EEN f iiiikeii Kttecht gaed kimneode Lezen en Schreven om wtslaitend jn de Wönkooperg werkzaam te zgn TIIMIRLIEDEN € i rrM l 4 iMkinune waerboie TIMMfiBUEDEN tegen vost weric en flink loon aaa de Machinefabriek dk Hollandsckb ysskl te Oudewater AanbiedingOB ia penoon aan de Fabriek JW £ en bekwwm HOUTDBAAUER kan tegen hoog loon en vast werk dadelgk geplaatst wolden eenige bekendheid met het maken van KAASKOPPEN en MATEN strekt tot aanbevAling Beflecteerenden vervoegen zich met franco brieven of in persoon bg V S OHMSTEDE te Purmerend Bg den onderjjjeteekende zgn h f 1 te bekoiMIr n de VERLOTING van KUNSTVOORTBRENGSELEN en nuttige VOORWERPEN aangekocht op de tentoon taiÜBK van hedendaagscfae Konst Industoie enz toJkoooM ib de nMwd September a s in de Parklokatei te Affuttr m A BRINKMAN Dü Behto ËAÜ d ANVERS die men TwhNMwen kas die echt op aromatische plante n gestookt is en gestookt door den uitvinder AUG de MARBALX te AxTWEapKN en gemakkelgk te erkennen is aan den titel EAU d ANVERS Kroonwapens en naam gegoten in het glas der flacons wordt ook verkocht Sji MARKEN8TEIN Kapper te G ouda Owfa Dnk TM A Brinkou De ondergeteekande maakt aan de Ingezetenen van Qouda bekend dat hg van MAANDAG 8 s tot en met WOENSDAG 19 AUGUSTUS alhier zal vertoeven voor de TOTALE ZUIVERING van WAND6EDIBRTE wordt voor 6 jaar geg aiandeerd Ontbiedingen kannen geschieden onder lelt B O aan bet Bureau dezer Courant Inspeetie kottelooi BV Van destipste geheimhouding kan men verzekerd zgn B VAN GELDER van Rotterdam Tegen November a s wordt gevraagd in een klein Burgeigezin EENE FATSOENLUKE zmdeUJke Meid van goede getuigschriften voorzien kunnende een buigeipot koken Loon naar bekwaamheid Adres in persoon Wed A QUANT Kleiweg E 107 alhier mm mm Door het vermeerderd debiet is ondefgeteekeude in staat gesteU de ENGELSCHE BIEREN zelf te bottelen waardoor de prgzen aanmerkelgk zgn gedaald als BA88 C PALE ALB per fl 0 18 BURTON ALE 0 18 EXTRA STOUT 0 18 IMPERIAL STOUT 0 18 Het Imperial Stout bgzouder aan te bevelen tegen zenuwzwakte en bloedarmoede ALL SONÖ per fl 0 18 Met zes halve floMcfaen franco aan huis de flesschen worden ge iaksbalve a 0 07 per stuk berekend en bg terugontvangst gerestitueerd HH Koffijhuishouders genieten rabat Eene nette bediening belovende 1 Uw Dienaar t P KWAWT Lange Tiendeweg Openbare Vrijwillige Verkooping VAW Eene HOFSTEDE vm 11 HECTAREN WEI EN HOOILAIVD staande en gelegen onder de gemeente Gouda tusschen de Kamemelksloot en den IJ g g e 1 d g k aan den Rhgnspoorweg EN BDITEHGROID OF RIETUHD in den IJssel nabg de Haastrechtsche Brug op WOENSDAG den 18 AUGUSTUS 1875 dea voormiddi ten 10 ure in het Koffiehuis oe Habmonie op de markt te 6ou a ten overataan van den Notoris J P MAHL8TEDB te BergambacM Te aanvaarden de hmdergen 1 December dezes jaars en de gebouwen 1 Mei 1876 Breeder bg biljetten en nadere inlichting te bekomen ten kantore can den Notaris waarde bewgzen van eigendom de kadastrale kaarten en extracten en de veilconditiSn ter inzage liggen No 838 der beroemde WekelUksclie Zamenspraken üitoave J J H KEMMER te Vtrecht 18 beden voorhanden bg den Boekhandelaar Lange Tiendeweg te Gouda DE J0H6H A c dv ne o TJ ID Eï W A 07 23 K Belasten zich met het inriglen en leveren van MACHINES voor BLEEïTBRLIEN WASSCHERUEN enz Openbare Verkoopingf te WADDINXVSEN op MAANDAG den 16 AU If III Mr GUSTÜS 1875 des voormiddags ten 11 are in het nieuw Societeitsgebónw aan de Bmg aldaar ran 1 Een hecht steric en sdide onderhouden HEEBENHUIS get D n 23 bevattende APOTHEKERSWINKEL ruime BOVEN en BENEDENKAMËRS MANGEL KAMER KEUKEN KELDER ZOLDER SCHUUR of BERGPLAATS ERVE en GROND meer dan 50 jaren bewoond en gebruikt door den zeer onlangs overleden Heer J P H NoubEissK in leven Geneeskundige staande en gelegen zeer nabg de Waddinxveeasche Brug te Wa ddinx een Te aanvaarden 15 September 1875 of zoo veel eerder als den verkoopers zalconvenieeren 2 EenpeiveeITI7INOR0NDenBO nf O AARD gelegen achter perceel n 1 groot 13 vierk Roeden 29 vierk Ellen Te aanvaarden bg bet ontblooten der vrnebten 3 Een BI K v 8 HI7I2EN of AR BEIOERaWONINaEN onder één Dak geteekend C n 49a a 49 met SCHUUR ERVEN en BOOMGAARD tezamen staands en gelden aan de Noordkade binnen Wai dimevetn Verhuurd bg de week tegen ƒ 6 per wede de huurpenningen zgn ten behoeve van den kooper bg de betaling dei kooppenningen hetwelk is bepaald op den 20sten Septemfer 1875 Een en ander is bg geaffigeerde biljetten in het breede omschreven Nadere inlichtingen zgn te verkrggen ten ktti tore van den Notaris A N MOLENAAR te Waddinxvun wgk D n 2 aui den Kerkweg Prof Pergrer d AHon HaarExtract Sedert den korten tüd at bet bovengenoemde Extract bekend geworden is zgn er reeds duizen den flacons van verkocht en is het debiet steeds toeuemende En geen wonder I Wie heeft ooit een middel gekend dat beter is om een tmi hoofd met haar te krggen te voeden en t onderhouden dan dit Haar Extract Het ia geheel eenig en wgkt in zgne zamenstellin geheel 4f van alle tot nu toe bekende Haan iid Mlen daar die altgd nit vet of olie bestaan welke toch zeker niM aan het doel kunnen beantwoorden omdat en vet én olie het hoofd zacht en het haar krachteloos maken waardoor natuurlgk de groei op hondt en langzamerhand het nitvallen der haren volgt Door het gebruik van Prof Permer d Alion s Haar Eitract zetten denitvallendeharen zich weder vast blgft bet hoofd rein en krggt men weer allengs een fraai hoofd met haar Ieder die dus daarmede prgken wil make gebruik van prof Pergrer d Alion s Haar Bxtract dat 40 ets per flacon verkrggbaar gesteld is bg Mej de Wed BOSMAN Gouda T A G VAN ÜBTH J H KEhhEB ea1oov RotUrdam F A BORONIB De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den arond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 iranco per post 2 De iniondlng van advertentlön BUITENLAND Baitenlandscb Overziclit Bf gebrak un politiek nioiiws Mn aetiMl belang houdt de FrenMbe pen rich bezig met bewhoovingen over de IHiek der nuite toekomst Sommige Mtdrn brweren dat de Regeoriag onmiddellijk ns lefiij eer der efiteTMrdigden voor ui etelleo de kieawet te betimdelen ra dit iq bet rotam orer den et mI afwachten voor dat het tijdstip ui worden Iwpaiild waarop de algenecne vrrkieiingen mllen plaats keWiiMi Terecht vraagt de Ttmpt welk belang het Kabinet er bij kan hebben na reeds een gedragslijn vast te stellen Volgens de rerklaringen die dat blad heeft verkregen heeft bet Kabinet zich dan ook tot nog toe van elke olHeieele behandeling omtrent dit ondetwerp onthouden Alleen weet men dat eerst by de derde Mng ran de kieswet de aestie ran vertronwen al worden gesteM Bij de Bgkereaeering in Ouitsctihind is thans de vraag in orerweglng genomen of bij den Rgkidag iti zijn nanetaande litting een nieiwe kerkelijk staatknnd e voordraelit behoort te worden ingediend fer is reeds in gereedheid gebracht een ontwerp tot baling nm hetgeen Terstaan wor len moet onder de nitdrukting vorden en eongregatien aaa de orde der Jeziieten verwant wijders een op de proeessieo en een op bet Katholieke Vereenigingswezen Gerst later lal kanMn Mpen of tij b den Rijksdag zallen worden ingediend Vtij algeracen is men in regeeringskringen van gevoelen dat deze ontwerpen in de eeratrolgeode zitting niet ter talel znllcn warden gebracht De frmkfiirier Zeitung em Wad hetwelk door niemand ui werden betohuldigd dat bet tot de regeetingsfartij behoort be at een brief ran een streng aticaansch gezind geestelijke In dien brief worden de bisschoppen bewhuldigd ran grooie incouseqnentie in hun gedrag wat betrpft hun houding ter rake ran iSe wel op het bekeer der kerkelgke goederen l e briefI BChrgrer legt dat bg niet kan begrgpen hoe het ogêlijk is dat de bisschoppen die zich onderwerpen aan de wet op dat beheer lieh kannen vertetten tegen de Meiwattrn in toorerre zij niet ia strijd zijn met ket Katholieke dogma irameis de genoemde bissekoppeo beweren dat zij zich tegen die wetten blijyen verzetten aithoofde tij eenzgdig d i sicebts door het staatsgezag in het leren ign geroepen l tzelfde geldt in de volste beleekecls ook ten opzichte van de wet op het beheer van de kerkelijke goederen Dat kier niet eehgnboar een i Vaticaansch geesie Igke inderdaad echter een vriend der regeering de schrijver ran den brief is bigkt hierait dal de bewoordingen en den toon van dien brief eren oberp en hatelgk zgn jegens de Regeering De oritiek door den sshrgrer geoefend legt de W eurZeihutg is ran dien aard dat zg roor t a wederitning ratbaar i In berichten nit Spanje wordt bevestigd dat generaal Martinet Campos aanmerkelijke roonleelen heeft helinald op de belegerden in de forten bg Soo d Urgel Toch honden de Carlisten den strgd nog altijd rol De hirens aan de Osotabriscke kast zagen weder de oerlogBschepen r an da Alphor sisten ENCÏELAND De Enielsohe haisraders en moeders heffen sinda langen t gd herige klachten aan orer de booge prg prgzen van bet rleescfa Doeh roóral in de laatste dager lyn tij angstig geworden nn groote ladingen ree die nit het buitenland aangeroerd werden lan de markt geweerd zijn Het geroig hiervan meent men zal zijn dat de baitealaadsche kooplieden niet toezenden en de prgzen stijgeil lallen als in dagen van hongersnood Oeigk Ie begrijpen is rooral de handelnars en de kooplledCB die ree ter markt brengen klagen De bcelea an den Priry Council zijn h i reel te kras Als een schip met ree geladen te Londen aankomt worden de koeien en schapen in hokken geplaats en aan een fusrantaias ran 12 nren onderworpen Wanneer na b bet onderzoek dat de ambtenaar initell blijkt dat sen ran de geheele lading zelfs maar licht ongesteld is Worden allen naar de markt te Deptford gebracht o daar gedood natnnrlijk tot groote scbule voor de handelaars rn slagers De Iaa st4 liiacht werd geaii i aanleiding ran bet gehenrde met de Tirgo die srleaen week Hamburg aankwam met 7B0 scbapen aan boord Het laatste dier dat ondersoehl werd rtrtoonde sporen ran klauwzeer en op grand daarvan werden alle geslacht Ëei ander voorbeeld ran han onrerbiddeIgkheid garen de Kngeliche amblensren bg de aankomst ran de Leo en d Florence uit Kolterdam Elk dier booleu had ongeveer IS 00 scbapen aan boord welke allen om diezelfde reden werden a emaakt De Zweedsche handel heelt hierdoor het meest geleden wat de Engelsche boeren nitt weinig betrearen daar hel ree dat ail Sleeswgs Hoistein en Oldeobnrg ingeroerd werd kon wedgrereu met de Aberdeensche osacn Een aaiiul handelaars hebben tich tot den hertog ran Richmond roorzitter ran den geheimen Raad gewend om hem hnn grieven bloot te leggen De hertog beeft de deputatiën zeer voorkomend ontrangen en bijzonder nauwgezet naar hun redeneeringen gelawterd doch tot oog toe is er geen rerandering in de zaak gebracht Thans is mtn tot hel besluit geko men een openbare n eeling te honden en nog een deputatie naar den hertog ran Richmond af te raardigen om hem te verklaren dat indien rerzachting der bepalingen iels helpen n a ze dadrigk moeil worden toegestaan daar de handelaars oreieengekomen zgn de markt niet langer te roorzien wanneer zij slechts daarbij zelf terliezrn Grooie massa s ree worden nu reeds naar Brnssel en Parijs geroerd die onder andere omstandigheden naar de Londensohe J markt gezonden zouden zgn Vooral komen tij op tegen het onderscheid dat tnsaohen bnitenUndsck en lersch ree gemaak wordt Waaneer onder een lading van I laatile zieke exemplaren worcen aangetroffen blijren de oterigen die goed gezond zijn in t leven En zoo beweren de belaoghebbenden buitenlandsoH ree schijnt milder ratbaar roor ziekte te tgn dan het lersche of Engelsche In ieder geval wanneer de niet zieke koeien en schapen niet afgemaakt worden dnrreu de singers een vermindering ran den prijs an t rleesch tol omstreeks 86 pCt beloren De tgd is echter slecht gekoun om mildere bepalingen Ie rerkrggen Het mond en klauwzeer woadt op rerschikkelgke wgs in sommige districten ran Engeland de veestapel wordt bier en daar aanmerkelgk gedund In het district Hailsbam van Sussex alleen zgn 900 dieren onder behandeling en in Camberland Westmoreland en Oxfortshire is het niet beter gesjeld Een aangenamer bericht komt uit het land der Nimrods omtrent de jaohtvooruitzichten Wel is de ADV ERTENTIËN worden gepUatst vau 1 5 regels a 50 Cental iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlgke Nommeis VUF CENTEN lie de dag der opening ran de jaoht mrt eru belrakken Ineht mist en regen begonieu r odBt hrt krea van menig hoen eenige aten serleagd is geworden doch hun getal ia legio eo zij tittto giml in t rleeach I I t eieh vermoeden dat de leileu der beide Huizen na zooiang in Varlim ts Hoaae gekerkerd geweest te zQn opnieuw de land ra bergluoht inademende een moorddadig ruur zullea open BINNENLAND rer raa Gouda 17 Aagtotns Gisteren is in de rivier de IJsel ia de odmiddaIgke nabgheid ran deze gemeente een jongen dronken die bij de groote warmte zich aldaar gaan rerfiisschen In de titling ran de Tweede KaoKr ran gisurea keelt de heer Fokker na bet afleggen der g iror derde eeden zitting genomen Hij heeft den miiiisler Heemskerk geïnterpelleerd orer de vertraging rijne eedsaSegging De minister ontkende dat zyaer ijda rertraging had plaats gehad lijnde het concept besluit dadelgk aan den koning opgezonden Dt heer ran Wassenaar Catwijck heeft den ministe ran oorlog geïnterpelleerd over het gebeurde bg dé oefeuiag der troepen nabij s Bosch Daar de minister ofschoon de berichten overdreven achtende inrichtingen Kcvraagd beeft werd deze interpellatie verdaagd Al de heden aan de orde gestelde ontwerpen 7 ya aangenomen waaronder dat tot a nd ran het ma rineetablissement te Tliasingen aan den heei Smit Ie Ridderkerk Naar wij vftnemen is de Regeering bereid bij deStaCen Genertal eene subsidie aan te vragen voor den aanleg van den spoorweg Harlingen Sa z iergen waarvoor aan de heeren Kaptegn en Genlis cMcessieis verleend N R Ct Naar men verneemt zal de gehede organiaatie van de beide reg veld en rgdende ari omtrent de be wapening over een tgdvak van vier jaren vt rdeeld worden het eerst zal het reg reldart de niea r kanonnen ontrangen U D De Iijd deelt mede dat hier te lande een seminarie zal orden opgericht tot aankweeking en opi leiding van missionarissen roor China Mungolicen verder heidensche landen Het buis daartoe is reeds aaAgekocht dit ligt in het dorp Sleyl een nur gaans au Venlo Ook de personen die de stichting zullea betturea en het onderwg veraohatfa zijn reeds gevonden Door de te Rotterdam gevestigde Nationale levens verzekeringBank is de eerste spade gezel in di n grond van een veld dat tot dusverre nog niet door Nedof landers bearbeid was Door haar is nl aan dtu fcei Divid J A Stmot opgedragen sterfte tafels samen te stellen uil de gegevens die de mantschappg door eene tienjarige ondervinding van 1803 13 had verkregen Met nauwgezetheid heeft de heer Samot zich van dien veelomvattenden arbeid gekweten daar de door hem opgemaakte sterftetafels aan anderen methode zouden vermeldt welke rolgens heef hg de de gegevens zgn