Goudsche Courant, woensdag 18 augustus 1875

gegroepeerd en de foimutea welke roor de berekening zya toegepatt Dat de directie del Nationale LetrensTerzekeringbank At sultaten door haar verkregen in bet licht geeft ia eco daad aarroor tg den dank rerdieot van allen 4ie litbn rtell a u de lereaarenekering etenaekap Van liet Kerk t a aleebts aen beperkt aaatal ok plaren gvdmkt raarfan aenige aas aomaige gtAoatatkajyaB o jMliieBatiai lijn aangebeden Uet 4e IwriDgrlsaclierij gaat het te Seherening i liqeondar Toardedig £ u Toarlaojier van den beer F de Nigt breebt allteo aft 2SS toii peicalbaring o 12008 tuk ateiirbaritig Uaandag namiddag ongereer t uur on plefta ten Ihuite i n deo luitelein tan NsSelen te ScheKningen een pelroleam toestel waarbij brand ontstond dien nes ecUer e edig neester was 4 ea gioot aantal qgela die in bet Teilrek waren stikten oumiddellgk Vh Minister n Koloniën beeft uit oerige inlichitiugan gegerer op het adres Tan mr J J nu A agelbeek 4ioudende rprzeek dat aan hem ntcl intrekking Tan een Tjoeger beelurt alsnoj worde uitgereikt een bealuit houilnnde tyi ontslag iiis laailelieer ran bet HoOiigereehtsbof Tèa N d Indie met reobt op pensioeü De Min erkent lat de heer Angplbrck niet nJlijd door M Begeering bill k ia beliauilela en was dan ook iMornemena een wetsontwerp in t dienen sU ekkeiide m den heer r Aügeibeek ter mke au door bem onderTondea iclearstetiingen een billijke rurgoeding toe te keitnea Aan dat rooMiciaon zal echter geen getolg woniea gegcTen zoolang de beer t Angelbeak bigft vorder baratel Tan vermeend obreofat want aree4t is hem niet aaogntaan Zaterdag jfi werd te Leiden de eertte zitting ran het Congres der sterrekundigen geopend Tot ver gaderplaata waa de groote waaraemin suml der atarrewaeht aldaar hoogst doelmatig ingericht De TWfadering werd door een aanzienlijk getal baiteaen biaoenlaadsobe geleenlea bggewoond H t Baetuur bestond uit de henrea Otto Stmre diraoteitr vau de eterrewacht I ulkowate Petereburg professor Bruhne uit X eipzig prof Winesche uit Straatsburg prof Engelmaan uit Ii ipzig Aaerbach Bankuk uit lierlijn prol Schcibiier uit Leipzig Be beer jhr bit D F Gerer van Eiidegeest heatte de aanwezigen welkoia ia de Fronschc taal en deed uitkomes welke eer bet Toor Nederland is dat Leidea vc 5ic J iaai9 u ibeu L UUSCfiiailu ts waal UU gc Jerrda gezelsebap rcrgaderd Deze toespraak werd door den Staatsraad Otto Strare eveueeus iu de Fransebe taal beantwoord di iierianerde dat Bessel en Gauss de eerste groadleggers der nieuwere astromonie zijnde Dt itsehliltid de erate aanspraken op dit gebied koa doen gelden dat later Hu gens en Kaiser op die gronden met yrer doorwerkten en ile aslroaomie reel aan ben is Terplidit waarom bet Astronomisch gezelschap besloten had de eerste zitting buiten Duitschland te Leiden t koaden Hierna gaf hij een overzicht van den toestand van bet gezelschap gedurende de laatste twee jaren en berdaeht daarbij de afgestorvenen De penningmeester de bibliothecaris en de seerelaris gaven verslag vau baa beheer Vertolgens werden 8 ieuwe leden iqei algemeene temmen aangenomen ouder welke de heeren Stamkart Bosscha v d WUliKeu Loril Lindsa en ander en De wetenschappelijke werkzaamheden vingen aan et en voonlraclit van prof Brubns overeen nieuwe bepaling van Vometenbanen waaruit een discussie ontatond tasaehen prof Bruhne prof Gylden dr Brana Wenniehe en Straee Na de paBr e werden voaidraehten gehouden door prof Brubns prof Zohlner Wcuniehe Kngelmana en Vao de Sande Bakbuyzen Dr Engelmanii en uit Leipzig beloofde eerlang de Bttgaaf van de Tooraaaimte werken van Beasel bet iieht te doen ziea Prof Weaniehe bracht een ehrijrea ter tafel van E Qaettalet ait Brussel waaruit bleak dat de toestand Tan de alerrewaeht in de baoU laala van België veel la weuseben overlaal Ue president drukte den wenscb ait dat deze toeatand tot lieil der wateuschap spoedig zou verbeteren De Commiaaie ran oppertoetioht en bebeer over de Kweekschool roor Zeevaart te Leiden heeft bekend gemaakt dat op Maandag 30 dezer in genoemda iarithtiug aen keuring al plaats hebben ran knapen arelke by s Byks Zeemacht eene rerbindtenis wenaehen aan te gaan In da 9e algeoieene rergadering der Hollaodacbe Xaatoebappg van Landbogw te houden op Zaterdag 18 Sopt a s in brt lokaal Het wapen van Amatadaa te Zaandam komen o a in behandeling da Tolpifde rooratellen der afdeelingen A Van de afd Lekkerkerk en Omstreken totuitloving namens de beeren Jooat Pot te Dlahout en Cornelis Smit Jz te Krimpen a d Lek van eenprijs ran 200 roor een aan het doel beantwoordenden toestel om lotgrieoden te wieden Dete proef tal moeten plaats hebban ooitreat I Juni 1876 De Maotsekappy looft boreiidien foor Zoodanig oestel uit haar goaden of zilveren ncdaijlt B Van de afd Rotterdam Schledanfeut mstreken Waddinxreen Zerenhnizen en Omstreken en Zoetermeer Zegwaard en Omstreken ora tegtii de maandJali 16f6 ecD wodstryd te data itsehryren raaatoomkeolzaad rcqh macklnea tereni f aebifcttatbet dorseheu van alle andere soorten ran granen C Van de aid Bijswgk Voorburg eo Omstreken tot uitloving eener gouden meiiaille aan dengeiie die een radicaal beproefd door do qoodige getuigen gestaafd geneesBiJdal eet tegen de toojblaar eo hetklauwzeer onder het rundvee D Van de afdeeling Sloten tot t instellen ran een onderzoek omtrent de bereiding ran boter en kaas in Deuemarkea en Zweden in verbaod met t verschijnael dat Nederiasd tot roor enkele jaren oneindig meer boter naar Engeland rervocrde dan Denemarken en dat thana aan die uit laatatgeuoeoM Bijkde voorkeur wordt gegeven £ Van de afd Sloten om een oaderzoric asar de werking der Wet op de besmettelijke ziekten ran het vee voornamelijk wal betreft de gedwongen afeonderingen de gedwongen inenting de ondervinding omtrent de onmogelijkiieid om bg ontstentenis rau een stier de rareiikoeiea in een afgezonderde kudde te doeu berroebteo eu omtrent de sehadeiooastelling welke door het Rijk wordt gege n Voorts komen aan de orde de vooretellen van het boofdbestunr lo om big adres aap de Hooge Begeering te richten aiia te riebten aan lringeii dat deze een bekwaam wetenschappelijk maa belaste met een uitgebreid onderzoek naar de ierenswgze voeding werking enz der roor onzen landbouw nuttige ea schadelyke ioseoten gemeentebesturen aauechryve om kennis te geven ran doorkomende beschadigingen aan gewassen door insecten en van Staatswege een ge noegzaam geldelyk bedrag besehikbaar telle om daaruit tie kosten ran i onderzoekingen en proefnemingen in den ruiaoten zin te bestrijden 2o om het hoofdbestuur te maclttigeu tot het nemen van maatregelen die strekkfn kunnen om verwisseling ran zaaigraneu en verspreiding van erkend goode sourteu pan voMvru lk bi4 iio 3it ia kicelljken t u ruiliug koop en rerkoop ran zaaigolKl onder de leden te berorderea enom ter bestryding vau daarop vallende kosten voor het jaar 1676 een credief te rerleeneu van 100 De krankzinnige die te Tilburg uit rijiie wouin ontsnapte is 24 uren later uit Alplicu thuis gebrueht Te Alphen was hij een woning binnengegaan had de huisvrouw die alleen thais was door zijn rersehijning op de vlncht gedreven en zich daarna uit een kast ecnige kleedingstukken toegeëigend De verschrikte vrouw had daarop de politie gewalirsehiiwd en zoo was de waanzinnige spoedig daarop in rerzekerde bewaring genomen Ontrent bet gebeurde met de troepen van het f arnizoen te s Uerlogenbosch by de m HoeUvn fi op MaandngjI schrijft deyVJÏ Ö copre jK iident dathij ook na de tegenspraak van de Proo Noordbr Crt de waarheid zijner nededeeliiigeu ro houdt De feiten zijn dat de troepen s ochtends hebben moeten uitrukken na gebt Uik van deels door zout deels door bedorven rleMck one etbare soep dat 76 manschappen uiigeput ran vermoeienis hier en daar op de heide zijn moeten blyren liggen dat Dinsdag nog 16 man in het hospitaal verpleegd werden dat bij de troepen geen ofiieier ran ezoadhei I tegenwoordig was dat de soldnten zijn afgebeuld geworden zonder daf kan de noodige rust is gegeren en zy in de gelegi n beid zijn gesteld bunnen brandendeu dorst te lessohrn dat de manoeavres zijn nitgeroerd ia de harre zon onder eene hitte ran 77 graden Fahrenheit ill de sobadaw Op de waarheid dezer feiten i niett af te dingen Het Hoofdbestuur der Maatschappij ran Landbouw Tpinbonw en Veeteelt in het Ariondiisement Bred en omstj ekèn heeft zich tot deo Minister van Binnenlacdsche Zaken gewend met een adres waarin het zjjo rooraemen te kennen geeft ora in nnrolging van de Friesche Maatscbappri ran Landbouw en onder nader in omrleg met den minieter rast te stellen bepalingen it trachten aan de Hoogere Burgerscholen een cursus te doen openen in de bolpwetei schappen ran den Landbouw ten dienste ran hoofd eu kulponderwyzers n waarbij tercns tot gemeld einde de toezegging gerraagd wordt ran eene jaarliikaebe geldelijke bydrage ran Bijkawege De Doodzakelykhetd ia gebleken om oon alle oSeieren rau ket leger die door oauleg intelleetaaele aatwikkeliog ea keaiiU daarto iii aangiirk fzalleB kanoen k men de galegeabeid te apeiiea tSdaniga hoogere weteniahappilyka ea praeOleke rorping te Tïrkrjigen als ten gryndailg oet irekkea aau bet naar bübooren beklaédta au de hoogere Mngea in bet leger of het rermllen ran de reraekiUende dieuftbet ekkingen bg den generalei a f de intandapoe nz die tot d b4P erf ltaepealaidin IwkilPlea Op graud daarran heaA t V ét Koaiag op roordracht ran den minister ran Oorlog hg bealait ran 7 Augustus jl tot de oprichting beslaten eeatc Krijgsscbool voor ofieieren waartoe da tkaoa beateai de atafsphool zal wprdea herrarjmd Omtrent die krygsaekool roor ofBeierea kaanea de rolgenila bywixMltdeH rard edffplaal t Oa rolledige cursus aan die sehool duurt 3 jorea die voor da inleadaiies zal zleb tot u jaar bapalea Telken jare wordt d or de Uini $er aa Oprlaf bepaalil koereel eo welke olBeieren in deutegei Ifiitepants ran 4e raraebiUeude witpcns ea difastvakken tot de detaOkeeriag bg de schooi zullea worden bestemd De aSeier a dia rarlaogaa gedetaeheerd worden tallen aaa eea toelatiagseianea moeten roldoea ten einde bewqaen te geren vaa genoegzame weten happeljjka keuuis aa ket vetblijf bj de krg ssebool ii roor iedere leerling eena jaarlijkeche schadelo irteUing roor buitengewone kost i t 2 to retboadü Be lAef van dn Oeoeralea laf kaeft het fHrtoezicht over de eekool terwjjl f ij onder dojfiding staat rwi een haofdaHieitr raa an giatnmlaB staf als direetewr vvieo afs Iteroraa oSaierea aallan wor den loegeroi De locrlingen tkaaa hg alabekoal aanwezig zettea roor ooveel noodig künwatadiet roort oon do meergenoemde krggKebaal De Minister au Oorlog kwft dan aawang d f tudieo alsmede Itet toelatings noaMH fsmgsid Aau bet te Amsterdam Zaterdag door den fieeie taris ran de maataekappy tot eproadiog ran weeiaa in ket huisgezin uitgekraoht rarslag aatUeaen wjj thans het rolgend Uet Jlèstitur der V eaaiging to bet baloag dei weezeorerpleeging beforderde da priBkliaf dar Maott aobappy Set eeue subsidie ran IftÜD en nadat ix Men der Jowmiasie raa opiiobtia héataoade ait reraeheiden heerea ea dames unaniem rerklaard badr den tot leden d Maatsehappg gerekend te willen wortj ai ko de Uattsebappg dan IV Mei 1874 als oygarick t wordwii beMiioiiwd t Hare rkenning als reektapcrsoan rol 4e bij Zr Ha baalnit ran 14 Januari 1876 Aan giften wtrwg de Ma tiohapp j tot pkeda 3 t97 ü8 j alaawde pene som ran 1000 en e ryftal stojikëa ran bet Kioolaï poi r iader van S9 pond nominaal roor een fonda tot ondentaviiuK ran weduwen by d proeding karer adarloof kinderea Uet gaiameniük ledaatol der Moalaohappg b dra 204 leden e 133 begiuistigert onder w lke begr pen zyn de iH leden en de 87 bcgwatigers der Comités Onder dcKen beronden ziek reeda refsokoi den w esr eu armroogdyeu wel eea blgk dotzü ia de Maatsohnppij ge n lastige eoncarrenten lieo dia zieh heeft opgeicorpan m kun t werk ait de koaden te nemen maar eaoa dia ziok geroepen roeit har medgwerking te rerlaaoeo Ai x waar har kalp iroritt ingeroapaa Velen meenen og dot men door lid e f jja d r Vereenigiag in ket belang d r arefzen TerpUfiac ook lid i der Maatsob p j t t ppraadtag aa a e r en in het kuisgezio pi ttegenatMuid i Botiuwr dier Vereei iging met de duidel kste bfiraordtngeii deze reronderstelliug beett weetsproken Wat betreft de medearbeidert aan I mi tih dezen is der Maataekappy reet Iqim I gtat steeds voort met peraoitfB doartae ait te Modigea en haar rerzoek wordt telden afgewesM Zy lalt reeds n edsarbei4erji Sa Aa aterdaa Aram Asseii Asten Bergnm Breda B mm m a n Doldfa Dereatoi Dokkum Dordrecht Ëtt n Onma g IbrlUgaa Kimswerd Knype Leei ward o BM Vtradtt Wiar Ulst Zaoudaai 2at n Zfrolla en k ia 4e Iftmi Ké OpsEKbrek NüiMgao Apttaldaiii a QrenHM s be dorpioa Is het getal der Oomitéa nog katrikkoljik JdaÏAs anzienigk nwg ket ga tal Mnonw gaafkt ofdep die zich tut pleegondf ktipben aang n ld qiattar genstoaode daartoe plnktp ne pro pigg pa d dogblodan ia g eiil at t MA da opaoaiiilg fW kinderen pm Qgdawii ane topie genoamd rofdea rier weken na de oprjubting der Maatsskappjj b 4 i ll zich reeds zea personeC met dat doel aangemeld 33 gatindea hebben lioh ned aODgameld om tegen rcrgneding een of meer irezeit ia haa gecin B te nemen Daar het antal wezen dat der Maatsefaapplj tot opvoeding wordt toevertrouwd nog betrekkelgk gering is kan in de behoeften aan p tlg a4 t in de eerate tydea aitmantend worden roortiea Tioii weezen zyn tkana op veraebilleude plaatsen iu nns Land besteed en de rereakeriog dot da aieawe pupils ziek in hun nieawe omgeving aer gsiakkig geroelen kan aiet gerastkeid worden gegaren Met een woord raa dook aan allen die der Maatsohappü ban rertroawen hebben geschonken indi k t Tefslag waarran 1000 xcaplaraa zallon matim gedrakt Door de Maaltehappy lal zeker gaarne aan ben die in hare rerriebtin belang Mellen tm w orden afgestaan iV i D Aan deo Meppelareoeroat wordt ait Nyeraea geoekrereni Va r liefkcbbers van beagelea dieae hetrol defoortal tot waarsohawiug Ëea zoontje raa denIntlteabrf aldaar dat alt kengeleo waa gcweeat hadl e creedschappeu achter het woonhuis geplaatat Den Tolgeniten morgen vond zyne vader eene ben aan den keagehuoer opgehangen De beo bad het risehaaa dat zieh aan den hengel beraad met den haak4ng slik ea moest kaar eaoepiast alooo iet den dood Moopen Uet weekblad De W km ia orergegaaa in iMUtdea Tan eea aommieaie raa 10 leden Aan ket iMofd ran die eommisaie staat d keer B H Ueldt e wakkere roortitler ran bet Ned Werkliedenverbond I Dot belooit srat gMdo Dezer dagea is op dea huisrader in bet Binaeo r thais en poging tot moord geplaagd Zekaren ia dienst op de ngkamers werd door den liuisrader zijn ontslag gegeren omdat hg ofschoon ip tiJBC eerkzoambediea weinig riel aan te merken teeils onterre eebeid aau den dag kgde Bij de fekeniag oahgot de kn skt eea mn rerborgen te ïebben gehonden lu de pat die hij iu de baad hi ld Ithana hij bracht dea huisrader een geweldigen 4eek oe in de lies Gelukkig waa kalp terstond aanwezig iarwyJ de dader dadelijk gegrepen werd De toestand an dou lyder ia thans iets beter men hoopt hem og ia ket leven te kunaea behonden De dader piaet reeda meermalen ia banden der Politie 14 n wecii Op Donderdag d a Itdea Aagastaa ia ia de DoOpsKezinde kerk te Amsterdam onder het raor ittcrsehap ran jhr mr C U Backer de jaarrergadering ran kèt Nederlaudaek Bybelgenooteehap ekoadeu Gerapporteerd werd o a dat twee nieawe ybuluilgaren door het hoofdbestuur waren bezorgd lie aiat perieoopsgewys maar op d oade maaier u laaie rerzen waren gedrukt dat ten gevolge uer nadere ehikkisg met de aitgerera der a nadale feftaUag dea Nieuwen Teatameats de prgi dier fertaltng ran 90 op 70 eeat was gebraeht voorla dat enkele afdeelingen zooala Biog Knaoked Ngasegen Leidea ea s Gravenhage eenige leden en paganatigen hadden aangewonnen maar dot de maeate andere opnieuw over teruggang haddeM te klagen Het Genootaekap telt thans 894S leden en S 6 iegiia ligers Aan ooatributie was ontvangen 29 99S 64 t legaten 6269 0SVti R 1025 88 aan oaten B099 23V wegens verkochte Bijbela 87 27 27 Aia koatea raa beheer was aitgegercn ƒ 10 667 80 lau drak en bindloon 23 503 aan traetemeaten pauafgeraardigdeneulndischenBijbeldruk lt 84199 Een aantal voorstellen dea Hoofdbestuurs totwgtigittgen ran de wetten en reglementen room nenjk strekkende tol rereeorondiging en reiduidelgkiiigJêr redactie werden door de rergadering orerwtgen fa grootendfeli goedgekeurd Door de afdeeling Ngkork wn roorgealeld om de iyuodale vertaüng dea Nianwen Testaments niet bnger kg het Gcnootaohap rerkrygbaar te slaUen Boor de afdeeling Zgpe Om den prijs dier rertaling anmerkelyk te rerUgen Eene motie Tan orde fottrgrateM door ds L Tinholt afgeraardigde ran jle afdeeling Koadnm om die beide roorstdlen iui en behandcKng te laten werd door da retgadAing biet aangenomen Hel eerste roorstel werd met fyna algemeens i mmen rerworpcn Het tweeds vrierd ha geboadevi er tf eluinjg iiit aaqiberking dat j n JBO wen Bl ijer Wwili g Zgpe reeds eenigerwate raf ToldH door dèii argeraa digde dier afdeafing fc dl WOI MI t urs yerden henoemd arof f1 dafei r 6 jV k 11 J r mr W r c11 In een brief uü de hoofdil d juo de 4rnln Cl heat men o a ket rpigendei Dat het reAlijf ailenalands 0 a tngefa am en Trg njet is a i in Su minder góéd AM it natatir bedeeld doc ruatig dertand faaaft iadi i ik 4e kia d Jopende rerbalen en de berichten in eommige Pranscha dagbladen gelooveo moet zelfs oi te koning die sedert eenigeu tijd op zgne rilla aan het meer van Geneve gelogeerd is ouderrondeo Z M die ziek op bet Los geheel ihaia gevoelt ea Biet pleegt te geoeeren moet zich daar in nie druk door toeristen bezochte streek het eren zoo gemakkelgk hebben gemaakt De orerdrerea pruderie der Kègelaeben ten opziohte ran uiterlgkkeden over de fehcelc wereld vermaard moet zich ook hebben gestooten aan de lucht ge toiletten die onze koning op zijne waldeliugen langs het meer droeg en zeUa d Zwitaaioeb autorileitea kebben aangespoord om ten aanzien daairan handelend op te treden Men kan zieb bai osl iis reedl dikwyb ia 1 raji gebleken geen denkbeeld rormen ran de praktiacbe rrijheid die wg Nederlanders genieten iu de landen waar men ket meeat ran de rrijheid op geeft en in de theorie het erste gaat zooals inFrankrijk en blykbaar ook is Zwitserland staat aien iu de praktik aog verre bg ons aokter en is mea maar al te spoedig genegen om dwang te oefenen zoodra men zich niet geheel en al gedraagt otereenkomstig de inzichten eo begrippen koe kleingeestig en bekrompen die ojk zgn ran de omgeving wairio men ziek geplaatst riudt Onze koning dit zelf onderrindende moet zieh over de verregaande bemoeizvcht rail de Zwitsertche autoriteiten zeer hebben rerontwaardigd en om oaq ket conflict met da oTerkeid roor gord een einde te maken bet inkognito dat bij tot dusrer bad bewurd op zijde hebben gelegd en zich oAeieel ate koning der NederlaodÜBn doen kenoao Da Nederlandaohe rlag moet op de villa te Clarena geheseben zyn eu een gedeelte van d gewone hofhouding ia van bier naar Zwi rbind rertrokken waar Z M de laatste dagan aifnar villagiatnur in koninklykeo luister deukt door te brengen Het is te rerwachten dat hierdoor een einde lal komen aan de kleingeeatigkeid der autoriteiten aan ket metr taa Genere zoodat de minister ran buitenlandsche zaken geene uiterst raoeielyke en teedere oiiderbandeliugen zal hebben ie roeren orer hettoilet waarmede men geacht moet wordfu op rarau dtgan in Fransch Zwitserland ea regit te zyn Onze minister is echter een te goede autoriteit op het punt ran kleeding dan dat deie onderhanddiugen hen niet met het volste reitrouwen kouden wWea opgedragen Met Boesl ran Limburg was dst een ander geral in den warmen zomer ran 1670 klaagde hier menigeen dat hg juist wat toiletten betrof al zeer wainig bet miniateriëal deeoft bewaarde Door den atationdief te Zaldhoro waa proees rerbaal opgemaakt tegen leiaaod die zich zonder plaatskaart op het perron van ket statten aldaar bad berond n de arr rechtbank te Groningen kesit by zeer gemotiveerd vonnis beslist dat bg geen wet of kon besluit dit feit strafbaar gesteld is eo dal 4e kuiskioadidijke reeling van de exploitalie maitackappy kler piet in aanmerking kao genomen worden De reebtbaok heeft dienteagerolg deo beklaagde outalagen ran alle rechtyvrrrolging en alzoo baslist dat de orertreding vao dat rerbod niet atraf baar ia Or Ct Op da gewone maandelyksche rergadering ran het AmVtetdamsche Bestuurdersbond Vrijdag jl gehoadeu kwam ter a irake de nitvoeriiïg fo het algemeen ea te Amaterdam in het byzonder van het bekende witavoorstel van den beer mr r Houten betreifeDde de afschalflng van den kinderarbeid Door mderecbeidene leden werd er op gewezen dat de nitvoeriiig van deze nuttige wel rooral te Amsterdam reel Ie wenschen orerlaat Waar men toch hoort dat in andere steden velo orertredingen ala auderatius plaats hebben voorteprulleode uit een nauwlettend loezieht ran de daarorer gestelde macht acfaynt men te Amsterdapi deze zaak zich niet veel aan te trekken Met name werden patroons genoemd die kii deren onder de gestelde jaren in dienst hadden Br werd ook op gewezen dat reeds eeomatl Tanwege bet Beatunrdeiebond de politie op dergelgk miadrgf was gewezen doch het bestuur wist niet of van zyn aanwyzing gebrnik was gemaakt Dientengevolge werd besloten euie Commissie te benoemen om de genoemde feiten peraoonlyk te onderzoeken en ran haar berinding rapport ait te brengen ter plaatsa ear zulka behoort De Diieetenr ran een paardenapel te Philadelphia zorgt niet alleen roor het vermaak zqner bezoekersook hun zi Ieheil en dat vjin 1 9 peraoneel gaat hemter harte In z ne aankondiging omtrent de te geven voorstellingen roemt h eerst zgne aiyetten paarden enz dan komt de heart kan de gevaarlgkeen halsbrekende toeren zgner elowns om ten slottetot de geroststellende verklaring over te gaan dat er by elke repreaei tetie n geestelgke aanwezig zal zynom d o loatiten bgstind der jcerk te verleenen aan dien olown die tegen alle verwachting zoo n val mocht doen dat zgn dood te voorzien is of aan den toeschouwer wiens leren door een rallepden clown ingevaar mocht rajien Het warme jaargetijde heeft mag het al de hoop vau alle bost en kedlijdera zijn toch juist voor die zieken vele nadeelige gevolgen daar de dikuy s laugdarige hitte stof enz an buitrngewoao ongunsligen invloed zijn op de zieke longen Zulken lijden kan geen beter middel aanbevolen worden dan de zelfa in de hardaekfcinate gevallen goed bevonden Bjjnlandsche Dmi venborsthonlng van W H Zickeabei mer te Malnz Deze aoagenaue drank luothtttlym op neemt de droogheid der longen wegrrareiaigt die van alle scb delijke ingeatlemde stuifi ii zoodal binnen korlen tijd genezing muesl rolijeu zooals duizenden getuigschriften omtrent iluellr ireHda glansijke resultaten bewtjzan Verkrijgbaar bij F H A Wolff 11 as m L Burgerlijke StAQd GeaoBilT Ulag franelaa Caroelii anders Gr Kort 11 ij ea J U vin der Eode Kaïter 19 Jan oiidcra I vna der Burgh ca Jl taa Bovene Gerard Ahrahaiii ouders K van Kijnberk en M i SaloasoQ Haijgeos Hoidfikat Oüicia O de Ooey ea II üerouea OvuaLziiva 14 Aag M £ Cakiiit tiaiMr vu P v a der Gecil 70 j i vsa der Wolf 1 j 3 IS 11 S Cats 9 m P C Appel 2 m ADVERTENTIEN Berallen van en Jongea i M i vks fiUNBEBKSalomoh Huuoens Gouda 15 Aoji stas 1875 Tot diepe droefheid v n mfl mgn kiijderen eu Behawdkinderen orerleed heden oorzien van de HH Sacramenten der stei renden myu dierbare Ëohtgenoote MABIA ELIZAUËTII CABOUT in den oaderdom Ton byna 71 ja n waarvan ik ruim 49 jaren met haar in eene gelukkige echt doorbracht P VA DM GEI T Gouda U AngDstaii 1875 De Heer en Mevrouw J SAÜERBtEft knnnen niet nalaten 4en Hear fi W KRAMERS en allen die gisteren het hoBse hebben toegebracht het uitstapje met de SchooIJ3agd naar den Haag ea Schtvtnüigen zooaaiuceua mogelijk te maken dank te betuigen voor h t genoegen hun dochteiije aang ain Gouda 16 Angnstna 1875 TERSTOND gevrai d een net en zindel k KINDERMEISJE van I 14 jaar Adrtfs in fer eptk den Boekhandelaar P C MAAS Ja te Goiida wit met zwarte kop en zwarte vlek op 4 st rt Die hem terugbrengt kan op etq e gpede belooniug rekeoen Aijtrea t iii t Bureau dezer Courant Openbare Vrijwillige Vcr fi ijplpg op WOEN SDAG 1 SEPTEMB ER 1875 des voorin iddags ten II ore ten huize van L BLANKBN Herbetgier te naa lreehl vait een WOONHUIS met SCHUUR of BBBfiFLAATS TUIN en ERF aldaar aan de nopr d 4 idti van de Hoogstraat en strekkende tot in de iji ple van den LT sel ter grootte Van 4 vierkante Roeden 25 vierkante Ellen b biljetten breder omschreven Te aanvaarden 1 November 1875 torwutde Kooppenningen moeten betaald worden den 1 October 1875 Nadere inform tien zgn te bekomen ten 9toren van de Notarissen G J SPRUIJT t Ouderkerk aan den TJml en J G BROUWERNIJHOFF te HatistrechL 1