Goudsche Courant, woensdag 18 augustus 1875

fc mmmïm m mmmm N 1713 I AOEWTEN voor GOUDA en OMSTBEKEN SLOTEMAKER Co MIncraalwiUer FabrIck West Hav ii h o W9 Ontvangen Nieuwe BESSEN OENEVER is het eenvoudigste en Roedkoopste huismiddel tegen maagp n maagkramp slechte spjjs T rteering zuur duiaéliglieid hartkloppingen enz en moest daar het ook hg iet inmakenvau ïure vruchten het weekkoken van groenten vooral peulvruchten als erwten boonen linzen enz zeer goede dianaien bewgst iu ieder huisgezin gevonden worden In pakjea a 18 en 60 ceilts Haarbalsciu of Eao phiiocome 0eB balsem is eene spiritus oplossing van een zeer fijn vet met eene toevoeging van Pcro balseni extract van kina en welrikeude olieën Hfl reinigt de huid van het hoofd en kan het Ix ste middel cfenoemS worden om de groei van het haar ie bevorderen en het oitvaUeB vooiicomeD In flacons a 45 en 90 eent ADVERTENTIËN worden geplaaUt van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTB LETTERS worden beekend naar plaatsmjpte Afeonderlöke Nonuners VLIF CENTEN Ai alhcriii inondwater werking blgj en Hoe men echter ook over Disraeli en de zyneu deniie men zsl moeten erkennen dat ty door hun arbeid weinig of geen nadeel hebben aangericht In de laatste zitting van t Parlement zyn 9 staatswelten behandeld zonderling geno juist betzeilde getal als verleden jaar Plaatselyke wetten werden ten getale van 21 S aangenomen dat is tS meer don in 1874 en 7 private wetten tegen 9 in de vorige sitting In de laatste vgf jaren wierp het Parlement ongeveer 400 staaUwetten af De koningin heeft naar het hart der menigte gehandeld Kolonel Baker was door de rechtbank tot een jaar g rangmiostraf veroordeeld er het betalen eener geldboete De Engelsche bladen vonden die straf vH te licht voor t feit dat hij gepleegd bad Wanneer iemand van zalk een rang uit een be Met een getgke hoeveelheid water gemengd is het de aangenaamste mondspocTing Het neemt élken slechten smaak weg reinigt de tanden versterkt zwak tandvleesch en verhindert de vorming van kalk op te tanden daar het sljjm en averbljjfgelen der flzen oplost Het flacon kost 75 cents Met een Eng elsch Taodpoeder In legante dozen van 100 en SO grammen 45 en 25 cents Idiatoii Droppels zonder schadejjke bestanddeelen bevryden oogeriblikkel k van de hevigste Kiespgn Bet fleschje kost 25 cents Bovenstaande artikelen zyn teliekomen in de bekende depots vooraamelgk te mda bg L Welter L Schenk en J O Zeldenrijk te Sehoonlioven bij Wed Wolff en Zoon te Oudewater bjj F Jonker Idenburg te Woerden bg N C van der Kas E jn de andere plaaitBea in de bekende depots Emmerik H TON OIMBORir WH iHui ia ecu 1 achaafdrn kring aea dame in eea spoorwagen belrelaats van haar eer ta verdedigen meenden digt in plaats w K iu wccutieo zij Bsoest by miasten do swiorsie straf andtiigaaB die de wet gedoogde Veel werd er over gemompeld onder l voft wy weten dot zelfs Kenealy in t Lagerhuis er over sprak dat iemand uit hóogeren stand door de Ëngeische rechtbank bevoordeeld werd boven den man nil het volk De laatste zou zeker tot twee jaren gevangenisstraf met dwangarbeid veroordeeld zijn gewordrn ala hy zich op zoo brutale wys aan de wet vergrepen had als kolonel Baker op zyn spoortochtje met Hias Dickenson Thans had het Ministerie van Oorlog goedgevonden Bakei gelegenheid Ie geven vrijwillig zyn unislag te onsen doch wilde hem het recht oa zijn oCcieraplaats te verkoopen laten behoaden De Koningin Leeft Baker zyn ootalag t biia gezoaden hiermee vervalt van zelf ket recht dal Baker nog gegund werd en verliest hy vele dnizende guldens Niemand zal dit te streng vinden Het vergryp waaraan Baker zich had schuldig gemaakt aa van zulk een anrd dat bet van een officier en iemand die jentlemaa wil ziji niet denkbaar moeat tyn ITALIË Onder de wettAi waarop Italie a moderne staats wezen berast is er stellig geen vsn zoo reehtatrcek scheu en diepingrjjpenden aard ala die welke au de doode baud bet grondbezit octn emt en haar dwingt bet iu slaatsrente te veranderen In de eerste plaats kwam daarby in aanmerking het uitgestrekte grondbezit der kerken en kloosters en met betrekking lot deze beeft eeu speciale wet van hel jaar 186 j nadere bepalingen getroffen De vaste goederen der kerken en kloosters werden dientengevolge verkaveld en in veiling gebracht sedert hel jaar lg 7 is men daarmede voortgegaan en nog verscheidene jaren zul len verloopen aliorena men met deze taak gereed is omdat de commissie voor de liquidatie door een te groot en gelgktjjdig aanbod den prjjs der eigendommen niet wilde drukken Twee belangen kwamen daarby in aanmerking in de eerste plaats iel zoo even enoemde geldelyke in de tweede plaats de weiisch om het in de doode hand vereenigd grondbezit zoo spoedig mogelgk over te brengen in banden vau zelfstandige lieden en op die wijie een volkshuishoudkundigen en zedelgken omkeer tot sl te brengen welke voor Italië een van de grondopbrragst levend land van het grootst belang is Het spreekt van zelf dat deze invloed zich eerst langunerhand kau doen gsroelen maar de wetgeving hyft ei voor to zorgen dat het zedelyke doel niet onder de finanaieele qM te ROTTERDAM geven kennis dat zjj bfl hunnen HANDEL inRAAP UJNen PATENTOLIE ZEEP emZOUT ook die in i gevoegd hebbeu Zg bevelen zich aan voor orders INSCHRIJVINO BDR6ERAV0NDSGH0OL De COMMISSIE van TüEZIOTT op ïiet Middelbaar Onderwjjs brengt ter kennis van belanghebbenden dat de Inschryving tot de leasen de BÜRGEBAV0ND8CH00L zal plaats hebben o Voor Oud Leerlingen DONDBRDAQAsn 19 AUGUSTUS b Voor Niatwe LeerRngen VRIJDAG den 20 AUGUSTUS telkens avonds ten acht ure in het gebouw der Burgeravondschool op de Houtmamgracht Het schoolgeld bedraagt drie gulden voor Bffcerdere Leerlingen uit één gezin is het school geld voor elk iwee gulden Onifirmogenden worden van betaling vrggesteld Bg toelating tot de school moet een Vaccinatiebewgs worden medegebracht Namens de Commissie van Toezicht De Secretaris D VAN ITERSON BVRAAGD SMIDSKNECHTS eneenFLlNKE JONGEN om iu een IJzerwinkei werkzaam te zgn bg LANOERAAR ZeugdtraJat AA6 EN BORST KATARRH Zeegaëerde Heeri In mijne modelgke betret king die mg noodzaakt dikwgls en geforceerdetochten naar buiten te malwn werd ik vaakdoor Maa en Borst Katarrh aangetast Totnu toe hielp rag geen enkel mi el Thans hebik uwen Dmiven Bersthoning Jeeren kennen enreeds na oen kort gebruik bevind ik mij Tdaorzoo goed bg dat ik den levendigen wenstjh koester dit voortrefleigk huismiddel steeds bg dehand te hebben Volgt bestellingj Hoogachtend C A WEHNBR predikant Keaseltdorf bg Wilsdruff in Saksen 24 Febr 1875 Bg ongesteldheden waar geen ander middel baat zal men dit eenvondig en natuurlgk huismiddel nooit zonder gunstig gevolg aanwenden Alleen echt verkrggbsarinflesschen voorzien van nevenstaand fabriékstempel te Leide E Noordyk Oudewaier F Jonker Uenkerg JtjoUerdan C Jt W Snebi l Apoth mjk C nn fiinkel SehoojJunen i Wolff Zoon Duw Voorburg A van Veen W addinxveen C an Ecuwen Woerden W H van Dicgelro amda bij F H K Wol Alpktn aid R L Varoni n Zoon Apoth Bodegraven P Versloot Botkoop A J Mn Twmt Delft L M Leeuwen i Ortanhage L S C SuUlié Apoth HazerSKOnde W HendriIcB Huêtreeki J D den Hertog BiUegnaberf wfd de Riwdt Bg den tjndergeteekende zgn af 1 te bekomen LOTEN üi de VERLOTI van KUNSTVOORTBRENGSELEN en nuttiire VOORWERPEN aangekocht op Ae tentoMstelliug van hedendaagse Kunst IndoiMirie enz te houden in de maand September s in de Parklokalen te Ameterdam A BRINKMAN Openbare Verkooping op WOENSDAG 25 AUGUSTUS des vooimiddags ten 9 ure aan het Lokaal Wgk K Nr 237 aan de Peperstraat te Goiida van ccncn NETTEN INBOEDEL waaronder eenKANTOOBLBSSENAAR eneett OILINDBRMANG£ L verder GOüD ZILVEK en JÜWEELBN enz Da s te voren te jaen Nadere jnliebtingeB i n 4e bekMnen ten Ino iore van den Notaris W J FORTülJM DROOGLEEVERJe Gouda rSRWAABLODSDE VEIlKODDBEIfi £ HIU II1SCH £ BRONCBIXE JTEEJUHfc THNffiELE lEHAHDeLNIfi tod TEER CAPSULES DE GUYOT ItpsU kar la rarVi Heze oapsuics ter fjraotte vnn een gcwonr pü tieTallcn leer uit jitorwcgeu geheeljuiier en van de iéule qualiteit De capsule smelt in de nitag en de teer wordt gemakkelifk pgeaameii en werkt tpoedig JIcldagolgbdie bruiIiitert ir i lMriantalMiKlcn voor hertlellcnden en jwatüio pctaoBcn Uct is lement c CCD zeer goed pnescrvatiel voor eene moaigtexidEton f vtwral in tijden dal EjpidcniJcn hecnclien Atuiuaire de thértqmHi in proreuotf BoncnMiMT Be leer legt K i A Caienave wordl mrt bijjondn auecea gebruikt legen liuiduilidag en longtceriii Rt t I JttlaarUijkehjlKluardiierrar ng bc cziin d3t ie iMr I en aUmuteoreadcn invloed lieeA dat bij malif maar geregeld gefarulli detrcrdc rganend jrfpijMrerteori ig tachl opwekt en den goeden MoediemlMp bevordert ictUmnatn de médeciae du daoteur taam 1 t De wcrkiog der leer inwendig la ala volgt Zij Mcr c ojccrdert dC4lrmc afwbcidin wekt den nellu t en t bevordert de spijaverteenng Hen whrijfl de loer voort al voor iMj chronucbe catturrco an in blaaa Jl Ion en l Traite de Pharmacu du prafeaaeiir ganmua Bii t gebruik van ééa of wee cipsulct op t oogenblik dat men gaat cetea werkt dctccrbx st merlnuardig in de olgcBde gevallea MaNewnt ktTHM LOUatAtlDOIIMIM imWtAIILOOtDI VCWOUBHIia tOIMOIITtTUiNa IN TtimM KULnjIIIN UCHTC tftMVMTUalM KOUOt OP M ILM en in t algemeen tegen alle aandoenlngea der slijmvlieien ledere flacon van fr 1 50 bevat O ctyisules Dit II genoeg geiegd om aan te toonen hoe weinig leie geseeswqie kost van 5 tot 7 1 3 ofnt per dag Om ach legen H koopen mn namuaUel te hoeden moet nun ooralkttenop t mlUetiqueUe waarop de tekit nut zwarte ietlen it afgedrukt en de onderitektning mn CDTOT ia dii kloaMB Uier tegenoter benndl tieh het faenmiU der handleeketiiMt Depot te Gouda bij J O Zeldenrijt 0 ula Dmk van A Brinknan 1875 VrUdag 20 Aognstus GOUDSCHE COURANT Nienws en Advertentieblad voor Gouda en Oraslrefcen De uitgave de er Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 De imending van adrertontifin kan gescUedea tot Mn uur des namiddags ran den dag der nitgave tevredenheid der regeering aangezien bare politiek daarin wordt gesteund In Italië heeft men hier en daar nog vreemde toestanden In sommige sleden sluit de Italiaansche Regeering met besturen conlraclen over het iunen van belastingen Zoo o a ta Napels daar wordt een verteringsbelastiug geheven waarvan de opbrengst voor een deel aan den Staat en voor een deel aan de stad moet komen Eenvoadigheidsbolre liet echter de Htgpaiai tot heden de heffing en inning aan de stad over onder conditio dat haar ieder jaar eeu bepaald bedrag zou worden uitgekeerd Dezer dagen oest dat contract worden varaienwd eu ni is men niet tot orereenatemramg kuanoo komen over de uit te keeren som Het gevolg zal zyn dat nu de Begeering haar eigen ambten ren e zenden om te zorgen dat de Staat lijn da beUKe De politiek scfaynt bg deze kwestie ook Iwear betrokken te zijn BUITENLAND Bnltenlandscli Overziclt B H O B Z it W O De langverwachte sluiting nn t Parlement heeft voor een halQaar een eind gemaakt aan de bedry vigbeid binnen het Westminster paleis Hel gaslicht in den hoogen toren waar het uarwerlc zich bevindt is uitgedraaid en de Theemskade heeft gedurende dienselfden tyd rust van den luidkliukenJen hoefslag die den nabijwonenden ten overvloede doet welen dat een renbode met parlementsberichlen van Westminster mar Pleetstreet galoppeert De troonrede is uitgevallen zooals men verwacht had Disraeli kleedt zyn gedachten in wat beter en begrypelijker Ëngeisch dan Gladstone Voor t overige roemt ieder in z o eigen suoees De opgeschroefde lofspraken die Disraeli in Maison House aan z n eigen wetten gewyj heeft komen in de troonrede niet voor Over t algemeen ia het land tevreden met de werkiaamtaeden van t conservatieve Ministerie Dit kan te Beter het geval zyn daar Disraeli slechts zeer zelden zich couservalief heeft aangesteld Zyn wetten op enkele uitzonderingen na droegen eer een liberaal dan eeu conaer vatief karakter Met recht heeft men aangemerkt dat niet zoo byzonder veel in de zitting werd afgedaan doch men mag niet vergeten dat ook in t Parlement Ieren zaten die gezworen hadden den gang der zaken zoolang mogelijk tegen te houden Vyf weken kielden zy hel Lagerhuis op En al kan t niet ontkend worden dat vele wetten die met grooteu ophef werden aangekondigd by nadere bescbouwing een iser onschuldig karakter droegen zelfs sporen van zwakheid vertoonden de arbeiderswetlen en die op de arbeideratvoningen zyn reeds van zooveel gewicht dat asenig Parlement zich zon verheugen ala het op zulke vruchten na een half jaar pratena wyzen kon Het ontbreekt natuurlyk niet aan critiek in de dagbladen en ook niet aan critiek die een leer partijdig karakter verraadt De Timet b v spreekt thans over de overgroote menigte wetsontwerpen die by het begin der zitting in deu eersten O werden ter tafel gebracht terwyl juiit by dea aanvang van dit zittingjaar alles ook de JHmet klaagde over gebrek aan yver en gebrek aan wetsontwerpen Overigens verkeert de publieke opine niet in een slemming om critiek te leveren noch op de ziltingswerkzaamheid noch op de troonrede en daar er geen aaneengesloten oppositie bestaat om de critiek op te wekken en te leiden zullen de oordeelvellingen der pers die natuurlyk volgen zullen zonder nit De BonapartiatiKbe demoaslrstlën op Napoleonidag zijn t Parijs zeer kalm geweest en kebben lioli tot eeu aaia beataid In de kerk Ssint Aagustin bet brai lpttiit der beweging waren hoogstens 12 tot 15 liiMiderd rsonen bijeen en de iMeat bekeode partulioofJea sekitlerden door buine fwasigheid evenals bet vorige jaar bad ook thans d geestely kbeid van St Aogintin geweigerd een bqzanders nis toor Napoleon te vieren De Bonaroartistan wsfcH toen door ban aanvoerders aitgenoodigd oaa bij de twaalfuursmis in genoemd kerkgeboaw tegenwoortlifi te zgn aaar evenals het vorige jaar had ie e atelykheid van Saint Aogaatiu zorg gedragen dat er op dat anr tereos een lijkdienst voor een 4aiit $ aniiaje ga h de a aMsJoii s wt OaaaaMsr dera der Boaarpartiaten 4n inzonderheid Pdal de € a saguao werden bij bet verlaten der kerk toegejuiofat De politiedienaren obohoon elf meest Bonapar istcn gingen toen zeer kalm er toe over bet fileiji te doen ontruimen Kr is een kist met de oienwe Gras geweren tussohen St Etienne en Parys zoek geraakt Onmiddellijk waa meu gereed met het praatje dat hier verraaJ in bet spel en de kist naar Daitsehlsnd opgezonden os Zoo reel uitbreiding nam dit geraeht dat hét Jonraal offieiel zioh er moe moest bemoeien en de verzekering geren dat de kist wel zoek maar niet weg was eu men waaraohjjnlyk aan sec bat iu da expeditie denken o t Zeer jaiat merkt de Monileur op dat ia desa vaa verraad te spreken erg kiaderaohtig is De regeeringen die mdilaire UaohA kii hno gezantsehappen plaatsen zyn voortduread op ds kookte van de nieuwe uitvindingen op het gebied der bewapening en Dnitsohland kent kat Ons geweer even goed als Frankryk bet Mansergeweer Het eenige waarover een hartig woordje te zeggen valt is de wanorde die in het beheer der militaire autoriteiten blykt te beerscbcn Het schijnt dat de geesteiykbeid in België er zioh DOg gaarne op toelegt om kwakd te stoken tuaachen het eigen land en Duitschland De geiuobten die lu sommige bladen onlangs in omloop zijn geweest dat de regrering van Duitaohiand tot die van België eenigs klachten had gericht over het verbigf van uitgeweken Duitsohe geestelykea in de nabyheid der Duitsobe grenien in België werden door hel orgaan van eeu der Belgische bisschoppen officieel bevestigd doch on blijkt dat er niets van aan is Het offlcieele Pruisische orgaan toch i SlaaUAmeiger verklaart al die berichten voor onwaar daar noch officieel noch oOoiens rechtstreeks nook zydelmgs eenige opmerking van dien aard tot de Belgische regeeriog is gericht Na deze stellige verklaring hebben de valsche beriohten uit België al den aohyo mot een miader edel doel in de wereld te zyn gezonden Do Note fireie Preue die door een artikel aan do volitiek der Oostenryksohe regeering ten aanzien van den opstand had gewyd heeft ooifervanden dat zy Op dit punt zeer gevoelig is want het nimmer vau bet blad waarin dat artikel voorkwam werd in bealag genomen evenwel niet dan nadat reeds het grootste gedeelte van de oplaag was verbonden Het mooiste is dat de redactie niet begrype hoe het bedoelde artikel aanleiding heeft kunnen geven tot on O I