Goudsche Courant, vrijdag 20 augustus 1875

is gestorven De vier runderen welke ne e in die welde ijii bezweken schenen te hebben geleden aan krampvuur De weideis verdacht verklaard en wordt door de marechaussee bewaakt ten einde het inbrengen en het uithalen van v e te h letten Tegen een Irndbouwer die niettegenstaande het uisgevaardigd verbod zyn pa rd uit de weide had gehaald ia proooaverbaal opgeauuikt en aan de bevoegde macht tar vervolging opgezonden In de zitting van de tweede kamer van Dinsdag zijn de aan de orde gestelde ontwerpen dat tot verhooging van hoofdstak V der taitsbegrooting voer 1175 strekkende om de ondiepten op de Nieuwe Maas by Cbar ois Pernis en Maassluis te laten opruimen daar de scliepeii die langt dea nieuwen wateiweg naar lee gaan er beletaelen door ondervinden vooral sedert de mond der haven in diepte toeneemt zoodat diepgaande schepen er gabrnik van kunnen maken De kosten worden geraamd op 300 000 te verdeelen over diie jaren Daarna ia de kamer uiteeagegsan pat deze itlgeivikltelde en uitgebreide zaak veel moeite en inspanning kust om alles tut klaarheid te brengen valt met te betwyfeleii Ëen groot aantal getuigen zijn reeds door de militaire en bnrgerlijke itfltarit iieu K Jhourd zujdat de verdere uehandeling dezer ongelnkkige zaak door dcu krggaraid eerlangk n woit u tegemoet ge ieu De beschuldigden hebben alles volledig bekend f o tm of de dame liet ziota i r diy en in B i t e van ten Haagschcn oorrespondent der drnh Ct aldus over hadknren nit t AI die badkuren beweerde ze driegen dien naam met eére want meer dan kuren waren het inderdaad met Geen familie tegenwoordig ging z vc ort of er zijn leden die aan de een of audere kwaal lijden w iaruuor te een of endere badplaats bezoeken moeten Kooije moet naar Homburg Louise naar Ems Frederika uaar Karlsbad en de huisvader bezwykt voor den aandrang van vrouw en dochters ook al couveuicert zoo n badreis hem iu het geheel niet en al moot de familie misschien den ganschen winter kromliggen voor het fatsoenigke en dure gebrek dat ze gedurende eenige eken verblijf ain zuo n Puilsohe badplaats vau alle kanten geaneden eu gevild Igdeu moei Ja de papa eindigt dik yl zelfs met zich diets t luteu maken dat zoo n badkuur ook hem zooveel gued zat dueii om eens uit te rusten vsn zijn ingespannen werk Kuren myii lieve mynbeer anders uiet In mijn tijd werd daaraan uiet jedacht Wy klaagden eu wutden met wy aren niet ziek omdat wy jonge meiq es ons in de huiahoudiiig bezig faieldea en d huiamoedett meer dachten aan een geooeglyk thuis voor man en kinderen dan aan een week of vier bluf iu bet bnitenland Dat de jonbens die dag aan dag op kostscholen of gjmnasién zitten te blokken zy had er de hoogere burgerscholen gerust by mogen noemen i zomers met een paar Siiike laarzen den ransel op den rug en onder vertrouwd geleide een voetreisje doen in ons land I in Utrscht Gelderland of Limburg of zelfs indien de üuUers bet goed betalen kunnen langs den Byn of Muez l uaar den Uartz of Zwitserland dat ia goeiJ en nuttig ze ontspannen zich en leeren dat uietct u dat weid in myn tijd oA wel gedaan Maar icgeuwoordig laat men juiat de jongens tbais zeU met eeus onder behoorlyk toeztclit en papa ra mama trekken met de doebters wier blozende kimir bewijst dat ze waarlyk niemendal nankeeren iu dwaze toiletieo als halva Japannera beel Europa door K weet wel aan wiehet ligt vervolgde et goede nensoh te w j met verontwaardiging haaa warizy le japon over de kuieen gladttieek het u Ie schuld niet van de vrouwen en meisjes Die arme sehefiselt weten niet beter maar de mannen moesten wgzer cijn en bet Nederlandsofae ooet weit Ibais best meer in eere houden I Ben antiek tohrgft ia ket W v k R bTBAFUïtJT 01 STmFBïCHt Antiek or modern SlEOENBaiKSCII OF WlNKlA H Als men ziet hoe detpotiek de modernen te werk gaan en hoe hardnekkig zy volharden by kun taal op te dwingen aan anderen die er niet van verkiezen gediend te zyn diu komt men in de vefzoekiag om te geiooven dat zij toch nog niet zeer vast in de leer zyn en dat zij geen al te groot vertrouwen hebben ia de dengdelgkbéid hunner zaak üie gedochte maakte zich van ray meester toen ik in de couranten van de moderne iaUn een tamelyk breedvoerig verslag ontmoette van den iuhood vaneen ontwerp wetboek atrafrecBT Zoo iets toch bestaat niet strafrecHT kan veel beter zyndanstrafreat ik wil daarover geen linguistiaeh dispuut honden met de modernen maar de Staals commissie heeft nu eenmaal goedgevonden haar werk te noemen wetboekvan atrafreot nu zy had daartoe natnurlgk het legl Ieder vogeltje zingt zoo alt het gebekt ia een apreuk die by de aodernen niet byzonder schijnt in eer te zyu Heeft nn de ooaaiaie die anders nog al getoond heeft voor hare taak berekend te zyn hierin gezondigd i de aoderucn zullen natunrlijk in bunrecht zjjn als zij haar hierover vjUen kapittelen maar zelfs mod men hebben het recht niet aan hetwerk willekeurig nadere Mmen op te dwiagendm die waarmede het door zyn vaderen gedoopt is Het kan zeer wel zyn dat ilc ook nog eens modern wor len zal ik meen er wel aanleg voor te hiibben eu lit heb volstrekt geen hekel aan nieuwigheden vooral als zij goed zgn maar ik wacht alechtt op het bewys dat het modern beter iï dan gewóoa Hullandscli dat men natuurlijk teer gemakkelijk geve kan maar zeker oin goede redenen tot nu toe niet even wü t it enkel pedanterie word ik geen overr ooper en voor bet overige ben ik het eens met da puderweltche redaotie van hel onderwettche ff eeUlad tan iet Se l dwingen en overrompelen laat ik mij met In de Kamper Courant komt een artikel voor over Sondtdolieid waarin men o a leest Het IS niet meer te loochenen dat de hond ten gevfolyk element begint te worden in onze zamenleving En van dit oogenblik af moet de vraag ontstaan of wy in ons eigen welbegrepen belang in goeden vrede aet de hund kannen zamenwonen De boud die ons beloont met ons Ie byten en aan watervrees te doen sterven kan uiet langer vergen dat wy bem in ons midden dniden Tegenover üea De tooneeltpelar Gobert was er een meester in keizer Napoleon 1 voor Ie stellen zoo ielts dat de toehoorder in geestdrift kwammen waaneer by in dea historiscfaen grij en overjas vnscheen Hij had evenwel een zw ik geh agen ea zoo dikwyls hij een brief op het tooneel moest rooil zen mo at men heai dien werkelyke g sonrevtn in handen geven Op aakeren avond a ueat de Keiier een brief ontvangen ttit de haudtn f n zyn adjudant en dien dan olficieren voorlezen Gautier die voor adjudant speelde wilde een grap üabben en verwiszejde den brief inet een stuk onbesehreven papier Gobèrt nam hem aan brak hem los en den hem gespeelden trek bemerkende gaf hy Gautier wist evenwel geen woord van den brief en kon in zijn verlegenheid geen woord uitbren gen Het publiek bemerkte dat er iets gaande was geldt Je wet van zelfbehoud die ons genoopt heeft en met het aandachtig toabooren was het gedaan r Id een bericht van den NedsHandichen consul te Bender Buihir dd 16 Jnni jl wordt medegedeeld dtt dank zy de genoaen strenge quarantaine maatregelen de tegenwoordige j t epidemie tot Meao anie Itagl de oevirs van den Duphraat beperkt il geirorileo ea dat g en enktrgeval van dic ziekti te Bagdaj noch te Basiorah is Arasrgenómen Med verzekerde dat de groote hitte welke setleri eenigen t d begonneu was te haertohen de verdere verspreiding gedoretHie Üit Jaar zou ttaiten dobb bevoegde persqpep wan va i oordeel dat de ziekte in df aanitaahde lente a i nieuw z a vertobyn en dan van hevfgér aard zon wezen Sedert eene niaand trw alia ran Badgat naar Bhssorah bestemde vaartuigen goederen e personen Mn eeqe a ar ntainè onderworpen ed wel aad den mond det Duila rivier drie mijlen beneden Bagdad t ü t Herio nbosch meldt men dat nit een j aop den districtveearts L van Driel te otratiim in teld ondtrzoek is gïbleken dat te Vlijmen in het zoogqnaamde Vlüffl nsch jreld eene wei e waarin 14 4 runderef en 13 paarden worden gehouden werk lyk hqt miltrniir is uii ebi ki en bereids eeit fuiidf daaraan Il ea jl BiaUo i Htic lijde Hq t duran niit IrekU btspatld de kafellngeo op de MiUugen loo klein mogelgk teaia krn Baar ook den koopere de wyic aa betaling üoo geaakkel jk gemaakt dat Uj des noods ia 19 j reu den koepprys kunoen afbetalen Volgens eeue looefen venobeaea statistiek bedraagt het aantal sedert 1867 in bet geheele r k aageboden kaveljogen 106 342 xy werdea iugetet S7S BiUio u lire aar brachten 480 millioen lire op Van dece laatste som ia thans reeds 260 miJlMeH afbetaald een bewgs dat slechts en geriug aaotai koopera nn de bevoegdheid tot hetaJiag il lange t r iS wn gebruik maakt Vuor den eeoaoBiaeken Tooraitgang des lands is dit stellig een gsril teeken te meer wanneer men bedenkt dot ondanks leze aanciealgke soa welke toch rootendeels duur kletue kapitalisten is opgebrvcht de inbreng by de tien hoofdspaarkassen in bêtielfde tijdsverloop met aerr dan 100 millKMo is tuegrnomen hoewel het telsel d r spaarkassen in Italië iing Inig onlwik keUl is l e rerdeeling dier kaveliuxeu over 1e praTineiea is a a volgt Bari een uitsluitrnd lauilbouwtlryveud diMriet 8208 Livorno 4165 Udiue 4033 i srita 2777 ent In de pruviiieie Ëome waar de et eerst sedert 1873 in werking is lielreden bedraagt het aantal der tot nlt December 1874 verkochte ka eliugeu 1U08 eu de opbrrngst ruim 7 millioen of 14 piCt meer daa de inzet Vulpens bet deier dagen versoheiien vcrslaf des mi ii ters van financiën over dt n offiioop van htA libpiereflgvM en daa gèdwoug u koers heeR mea eeue Toordrnchl te veewachten waarbij ook het grondbezit der weldadige Instellingen aan de gedtvun eti bonVer ie woriH onderwerpen Hè Minister egt dienkaugaande Let rotgetxtï Blykeus ecii door den Minister van BInnenlandsche Ziken uigestrid onderzoek brengen de igéndoiaik n der weldadige iiistelliugei Mtere pie nliuker Op dan t particuliere ouder ge Igke voerwiardtn Hanne cunvextecrtni in ataatsfente E0 aan rfie stiOliiiiTgob eene bouge opbrengst veriekereo eü hun beheer verKemakketijkeii I e Staat toa daarby geb diMet snaar wel eeu indirect Toordrel hebben ermilA een groote leeniag zonder storiiiK aan dn markt zou kunnen gebracht wofden £ eu deel Van het ov rsChut der jnarlyksche uikOa ten ait de ooDversie tie VbtivSdhteu zuu lAoetea wonlen gekapitaliaeerd Aldts de Minister in eljf getgi weaaohi hy echter Ie brheht n tut lat de kdnterteering van het gioudgebted Uür khrken en kloosters Jue eccUriaitkó al élbobën iiy In EUzelrde verslag aangaande den olUoóp van het papierengeld verklaart de Minister zich ten krachtigste tegen opMfiug van den gcdi on teu koers vuiir e Jigrslel an hei evebwicht op de Staatobegreotiug BINNENLAND doVBi 19 Augustus Va bier eommissia gevestigde voor de noodlijdenden tcngerolga van deti waieranood in Fraliki jkheeft zooals arq reeds vroeger Mlrtaeldden met oed geaolg po gmgcB in hti werk geeteld om ook ait Gouda en OaMtreken sa bydrl ié zenden naar geuoende ongelntki en Wij lijn thans 4u staat gesteld do volgeade opgaven Ie doen Uit panda is iniekomen ƒ 972 07 waaronder ƒ 60 Tin de Loge Je vare Broakrtremo Uit B de avea ƒ J46 U Itéeuwyk n8 4S Stolwijk 11143 tVaddióxvetn 100 7S Boakoop 79 93 t Haastrecht 3 60 fiergarabaoht 36 j Zwammerdam 31 15 Oouderak 22 60 I 167F 02 Dei lea is na aftrak d r oaveratjjdelyke onkosten naar Frankrgk ovtrgvmaak Diaedag middag ia Itendrik Verboom tonwslager onende alhier b J het t wemmea m de Wetering achter de Kallensingel verdronken Deze persoon laat en zwangere vrdaw en vier kiaderea na Dinsdag ia by klanliohten dag diefstal et baitea on binnenbrnk gepleegd in fen woning aader de gemeente WaddiMveen aaa do Stoofkafle terwijl de bewoners naar hbo werk aren Dè batTreewiing beuaal in ean tilftren hotologfie een itilvaron knip a omatnnfca 9 ain geld t welk in een werataire g bor M MM VERQADÈfiING van den GEMEENT AAD Op Vrydag den 20 Augustus 187S óf namiddags ten 1 ure waarin zal worden behandeld Het voorstel van Burgemeester en Wethouders tot goedkeuring der door bet Uurgerigk Armbestuur van Reeawyk gedane verantwoording vaii baten en lasten van het voormalig Armbestuur der opgehe en gemeente Stein eeu voorstel van Burgemeester en Wethouders betrekkelyk de Stads Muziekschool een voorstel van Burgemeester en Wdthoaders tot wjjtiging vai den staat van begrooting der nitgsvea dienst 1875 Over te gaan tot het onderzoek van de geloofsbrieven der nieuw benoemde raadsledea Het Oeatraal Comité voor het kiadergesehenk aan Z M den Koning heeft thans aan alle ouderwyzers eene circulaire loegeionden waarin het van het verrichte verslag geeft en dank betuit t voor de verleende ondersteuning l egejijkertyd ryn aan de daarop rechthebbende solioieu litographisclie afbeeldingen van het kiadergesehenk ver ooden lu eene oircalaire aaa de Plaatselijke Comités wordt medegedeeld dat toor elk dier Oomitcs twee phologrnpliieèn bestemd zijn waatvan de eene de voorzyde en de andere de aehterzijdi van het gesctieuk voorstelt Kik lid van een Comité ontvangt daarenboven eene steendrukaf beelding vcjür de letter afgedrukt en op beter papier dan die weike aan de schalen wórden verzondett l e l enningmeecters vaa het Centraal Comité zullen rekening ïlleggea vau hun beheer in eene verga den nic te Amsterdam te houden wiiar de Plaatselyke Comity s door éeoe Commissie uit bun midden zullen verlegeuwoordigd 2ija In verband met het bij de Tweede Kamer aantan lig wetson werp lot herziening der Kieswet beeft de Minister van üiuuenlandsclie zaken uaii de Kamer dooB toekomao eeo staat aanwyzeode de bevolking en het getal kiezers van elke gemeente en van elk der hoofdkiesdtstrioien voorgesteld bij het laatste ontwerp lot herziening der kiestabel De oommissie te wier oversl an het ia November a s te s Qravenhage te houden examen van onderofficieren der infanterie dingende naar den rang van 2den luitenant der infanterie by het leger iii OostIndie zal plaats hebben is samenges eld als volgt generaaJmagoor A W P Wcitzel voorzitter en leden de lilitenant kdlobel H G Baameester van het whpeu der artillerie van het Nederl Indisch leger thans met verlof hier ie lande de majoor W C De Villeneuve de kapitein C W V Voii Jeet e beiden van het regimeut grenadiers eu jagers de kapitein l A Joost vau het 6de regiment infanterie alsmede de kapitein W Boellaard adjudant van den iuFp3fiteur der infaliterie als secretaris Tot examinatoren zijn besteibd de Isle luitenants G Blauiv en G i A Verstegen beiden van het regiment grenadiers en jagers en de eerste luitenant H P Staal van het 4de regiment infanterie Dezer dagen is een tjalkschip te Capelle thuis be noDrende en diep met steenen geladen in de rivier de Merwede naby de gemeente Gorincbem lek gesprongen en is het vaartuig loo spoed ig gezonken dat debpvarenden bestaande uit den hoogbejaarden schipperA M en lyn gezin zich te HaaweruooJ in eene kleine roeiboot hebben kunnen redden en daar bodem noch inboiedel was verzekerd ziet hy zich door dit ongeval van al zijn have en goed beroofd t De olgeaeene vergadering der Nedérlandsche Vereeniging tot bevordering der Koepokinenting zal te Oroningen gehouden worden op Wom dag 25 Augustu s a 8 De volgende punten zollen o a in behandeling worden genomen Voorstellen van het hoofdbestuur I Ëen onderzoek in te stellen naarden toestaiid der koepokinenting in Nederland vooral in verband metde pokken epidemie van 1871 en 1872 2 7è uUgaTe te belpen berordereu van een pb lnUir bbekje getiteld De koepok iöeiiling Waarvan hel indtadaoript aan bet hoofdbestiMr ia toégéztMden r Hijl baofdbestuar stelt bvdreenkoiastig de aanbieding van den dhgever voor tegen verminderden prijs rekeraantal éldrnkkcu voor rekening der Vereeniging tekoopéii en aan elk der Udtin een exemplaar Uit të reiken Voorziening in de Vacaturen Mj het hootUBestuar ontstaan door ket b dankbd va dèn hetranr F van Lanschot en door de periodieke aftreding der beeren Q Mees H Az mr J t De Bi iiiinKops en M baron Sckimmelpenninck van der OJ e IM b hanfling der volgr nde onderwerpen 1 Is deopriefatineWtn Pares Vaccinogènes in Onze koloniën wenschelp en op Welke wy ze moet de overplantingder animale vaccine geschieden P 2 In hóeverre behoeft art f der wet vandeii4deif DeceinUèr lS S w ziging df aitbreidJBgf Naar men verneemt ia de sergeent Kleiah vegans den moord op den sergeant Heiligers gepleegd dbor den Krygsraad t Haarlem veroordeeld tot 20jarea ttcblhuitstraf C D De Opmerher zegt omtrent onze bouwkugde dat yanneer wy onze straten pWnen graoliteB landen wegan en h t eene bo gewrocht na két ander beschouwen wij tot de overtuiging moeten komen dat bij ons de verregaandste onhsdreveuheid heerscht in tet Vak als kunstvak en dat alles de ergerlijkste oakuode en een onbesehryfelyken wanamaak verraadt Dit kamt vooral doordat de kunst ten onzent niet genoegzaam is doorgedrongen en het over het algemeen een eerste en voornaamste belang voor onte bouwheeren ia dat men zoo goedkoop ogelijk bonwt Uit zuinigheid wordt geen aroh t t geraadpleegd men onderhandelt liefst met een werkhaaa en hoetrU de Opmerker niets wil afdingen op de bekwaamheden onzer limmefliedeo en metselaars is het toch duidelijk dat hun weikring slechts onderdecien zgn vah Itet vak van tiouwkunst Doch ook de architecten staan wat hun kundigheden betrap op een al te laag peil er is K brek aan eene degelyke arebiicctonische opleiding aan een degelijk artistieke vorming daarbij komt dat de een een werk oedkooper wil aannemen Ian d ander en dat de kunst hieronder lijdt spreekt van zelf Onze huiaenbouw vooral isallertreurigst daklysteu dakramen consoles pailysten enz enz schreenWen tegen elkander bet eene is veel te licht het ander veel te zwaar Het eenige lichaam waardoor onze faedendaagsche bouwknntt zelfstandig wordt vortegenwotirdigd ia de HfaatKhappy tot bevordering der Bouwkunst doch ook de s is op verre na niet bij machte on vooral den treurigen toestand van onzen bedendaagscheu huizeubouw maar eenigermate te lenigen Wanneer wg de boi wkunsl by ons vergelyken met die in liet buitenland merkt men een ons voor nadeclig verschil Het eenige middel om onze bonwkunst te releveeren zou volgens de Opm zyu dat er jaarlijks een zeker getal door de Hegnering te bepalen leerlingen der stadsteekeiischolen of die elders eenige opleiding hebben genoten en die na een voorafgaand onderzoek door ket bestuur der maatacbappy tot bevordering der Bouwkunst b v in te stellen daarvoor bet meest in aanmerking kwamen op s lands kosien voor een vyf of zestal jaren naar een buitealandsohe Akademie werdcu gezonden evenals thans vaa uegn Z M dea Koning kweekelingen voor de muziek hun opleidingiu bet buitenland genieten Natuurlijk zoudea ravloedryke mannen die leerlingen na volbrenging hunner stuilien behaoren te steunen ten einde hnu de intrede ia de Nedérlandsche bouwwereld zooveel mogelijk te vergeaakkelijkeii en hen dus voor Nederland te behouden Voorts zou men als directe maatregel ter wering vau bet groot aantal waugewrocbten de nitvoeriiig van bouwplannen een zeker kapitaal overichrljdende van de toeatemmiug der Rpgeering afhaokelyk kunnen maken terwgl men de loeuemiug van het aantal onbekwame lloawmeesters soa kunnen belette door een verordening ait te vaardigen waardoor men ciob niat tonder taestemaing der Begeering als architect zoa mogen vestigen waarvoor men een voorafgaaud examen noodzakelyk zoh kunnen maken De diohter Andersen heeft tot ilju aniverteela erfgenaam ne familie benoemd die hem ge luiende ign geheele leren krachtig heeft gesteaad en geholpen Behalve eenige andere kleine legaten heeft hy 11 000 ryksdoalders aan de armenschool van het armenhuis te Odensee vermaakt waarin hy als knaap onderwys heeft genoten onder bepali ngdat derenten gebruikt zullen worden om den vljjligtten leerling gedurende zy a tohooltyd te oadersl anea De groote kooiakl ke bibliotheek in Kopenhagen krygt het groote album van dichters dat zich in de nalatenschap bevindt benevens twee audere in Ouweel gebonden albums en vier exemplaren van Diakens werken met eigenhandige opdrocbt van 4en schry ver aan Anderaei Zyn door aerroaw Jeriohav geschilderd portret moet in de ppitretferai eling van Deeusohs mannen worden gaplaatat He meldt uit Vlistingcn Bqn betrearenswaardil feit beeft zich onlangs hier voorgedaan Drie nog jeugdige tagibaers van de hiar in garalioea liggende büaljons van het 3de reg tnlautetie hebbes r lpb dezer dogu ten nadeele vaa eealge ingeieiteaéi zoodanig an het myn co dijn vergrepen dat at schier geen misdrijf op dat gebied in den Code Pénal Jcan worden aangewezen of zy hebben er ziok aan sobaldig gemaakt Zoo zyu zy bronnen met kleinp oplicbteryente plegen door in verscheiden winkelt allerhande zaken voor het grootste deel val weiug waarde op eens anders naam te balen Totn Mt middel uitgepnt was werden eenige groote en kleine diefstallen ondernamen en nitgcvoerd eenige ondet zeer verzwarende omstandigheden om te eindigen met valscbh in geschrifte bet atelho van valtobe hand teekeningen en het desbewnsC daarvan gebruikmaken iBy bet oiitdekkeo van d u braii rardaa dekiii twa iii dekens gewikkeld en aan walgebraeht Ik droeg het n ijne in mijn armaa We montea eabtar aet on klndeien onder den bloatcn hemel verblyveni atu f heelen Lacht lang in gaar kond weder I In het logé ndeut na geen plaats alle kaaert waren daar lng iiaff uien door de past iers van de Primf Hendrik en duor i aiidrren Particuliere woningen bleveu voor ons iigisloten aeii reesde de tiaialeii Eertt dèa vtilgLuden morgen werd h t 25 tal zieke kiaderea ic een der pakhuuen opeengepakt klyn ara klad 1 g toen rerds op sterven Vyf dootaren aoowel an ds otfrlon chepen als vaa deo wal behaodddea de oiigelukkige kinderen met de meeste zorg en tieldea alles in t werk om beu in t leven te behaaden il iettegeostaande al de zorgen zyn tarwyl ik drie siibryf reeds vier kinderen baweken waaronder ghelsat het mijne Eeu IS jarig meisje van ligt ap sterven ook bet jongste kiad vaa en zoo nog verscheiden andere Als het waar was zon het verschrikkelyk zijn maar het kan niet waar zyn Zoo obbirmbarli zyn de Nederlanders niet dat zy voor tid kindena tie door een ongelukkig toeval tonder dak zyn geraakt ban haizeu zouden tiaiten Tegenapraak i echter noodig In Indiè lebynt mea te geiooven wat die ongelukkige vader tohryft en dat mag niet De goede naam van de iogezrteaen van Nieuwediep ja van de Nedertandsebe natie is er aéa gcaoeid I i r II i I e Portugeesohe journalistiek tehyut ever het algeaeeu niet op eeu bijtouder hoogsa laap te ataaa De kolommen der bladen zyn er awettal aet hoof dra cude artikelen gevald Ds doodberiehtea tpaaueain dat opzicht de krooo Alt voodieeld kaa dfaMade dooditllding van een sigarealuuidelaar teLta sabon 72 aren is het geleden dat de waardige heer K ï ophield te leven 72 oren is het gelèdeo tinda de diepste droefheid in de harten zqner aehtcrgeblevea betrekkingen tot in deteadenta rezalea daad tiUlM 72 uren is het geleden sedert h j in dea Miur vla zyn teven ook in den zoaer aa op de oUe aiddaghoogte tyner deugden bexweek 72 aren ia kat geladen sedert deae groota uaa groot is qjn verstand in de beoaïniiag vaa alle Chriatel ike deagdaa ent aas Da Joarnaliatan zelf notea Jiaa taak geaakkel k op Een afkeurende iatteikandige critiejc zegt aea komt nooit voor troatrena de eritiek aast er betaald worden f Op ds ia dit Maaar roorkoaende iqat vaa deelnemers aan den Anti dienttvervanging bond al men ook den naam aantrefen van den boekhouder hg seo der aaataekappyea t t t stellaa vaa a tph fantea en nnaatarverwitselaara alkiar Die handteekening heeft naar ona intieo aeer vaarda dan tien andere omdat de bedoelde petaooo a van nakij bekend aoat zga act de niakiaikea léi da dienttvar vanging verboadea èa bij het behoad daarvaa De haitr G W BaMr pkatogtaaf Ié MMMVarg had den bargameetiiir dier aa ia tt uJ i vaard tot het bekomen eener tekadevargoeding ran SO voor het dooden vaa xga hond De Baad baalt besloten niet te prooedeeren auar beo eïseher 30 a ibadevergoeding aan te bieden MAftK T BERICHTEN alle scbadeiijk gedierte uit oute nabyheid te verwy deren Maar al te zeer rerkeeren vele gemeentebesturen onder daa invlo van dat deal der bevolking dat tar wille an de ihsnden ast menaohen willen blootstellen aau de geriren die uit bat hecrschen van hoi dsdolheid voortvloeien Wij zyn van oordeel dat alia ovardrtvea haadeuliefda die 4 ounichealiefue verdringt een einde moet oetaten Aan het leren van écu meusob is meer gelegen dan aau dat rap alle iiaaden te zamen en p ize gemeentebesturen S a verpfiekt da belangen van ons menschen boven die der honden te stellen Ooucla 19 Jsli By Ueioen azet waa da stfimming ll mw Poldertarwe fükt 9 WfiVM Mindere 8 76 a ƒ 9 25 Bogge puike 7 78 k f 8 aiqder J ÏS a ƒ 7 60 Voer 76 a T Q rst puike 7 26 i I IS Mindere S 2S a 7 Haver zware ƒ 6 a 6 76 Liokte a jf iJh De veemarkt Biet geiTonaD aanvaar de bhlMai traag varkens en biggen tot zeer hooge prytea var kocht schapen vhig verkocht Ter Ka ismarkt van 14 Aagastaa weiden aaoiavoerd 190 partyen Kaas van SS tat 81 daa handel wat vlag hoewel eerste kwaliteit iat a awezig w is Goeboler l 6 è 1 70 Weiboter 1 40 i 1 60 Burgerlijke 8t bd iGaaoasH 17 Aas WilkSAiia Mdtrt ft teil til Hoog Jiaqsi Aliabelh oaden G J vsn UiaUa 6 de Breer 18 Willulmns oadut 0 Roviiik ea W Kederhaf Conelii Anthoniat oader t SoholleB ea 1 J UtM Ovci tW 16 AagjjD J Woerlee 17 j i Ij 17 S H kinkil 1 j 4 m M 1 n Wti 4 m H WHIiii 39 j IS IJ vaa LeaaWeo iS P SbUs 10 w G UWD 18 Aug I Studer en H T Monoikeaaa O deo Haag en J van Omme y B Booweren A JeJ Onze leï n hërlnnerw zioh 8at vóór eenige weken op eei ttootDscbjp te üMenwediap dat pas ait Java wat iiangekomeD een begin van brand is ontstaan hatweik tengevo e hai dat eenjge kiadereij die de mazelen hadden n anrerwaohts aan de koude lacht weiden bloot gesteld ernsiig ziek zyn geworde Dat echter die kinderen een nacht lang onder den liloDt$n hemel hebbeit poelen doorbrengen omdat nlamaud z wilde opnemen daarvan zullen onze lezers even vreeR opbooren als y toen wy het heden in e JavaBode lazen Een passagier heeft ahn een zyner bekenden te Batavia nienaangaande het volgende geschreven t t