Goudsche Courant, zondag 22 augustus 1875

ADVERTENTlfiN HeJen overleed onze jottgste Hevehng HKNDRINA COENELIA W LAMPE A C LAMPEGouda 18 Aog 1875 vak ökn Kisboom Benige n algetiteeni hennitge Dtng De COMMISSIE tot inzaiiielin van Gelden voor de NOODLWDENDEN Jn FtvnMjk betuigt huren barteljjken dank voor de ontvangen bijdragen Na aftrek der onrerrngdelijke onkosten is 165S 87 aan de Hoofdconimiasie in Frankrijk oveigemaski De bescheiden liggen van af heden gedutende ién maand ter visie bg den Secretaris Namens de Commissie i A K VAN VKSL GARDEN Voorzitter M G BAKBIERS Secretarie Gouda 19 Aog 1875 By den ondetgeteek ende zyn nog eenige Szeniplaren voorhanden van de ZES VERSLAGEN VAN HET VERHANDELDE IN DKK EMKE TERAAD van GOUDA van 18 MEI tot en met 6 AUGUSTUS jl A Brinknian VEILING in db Hakmowk te Gouda Notaris MAHLSTEDE te Berg Amhacht 18 Aug HOFSTEDE met 11 Hectaren LAND te Gouda opbrengst 34135 behalve de onkosten Openbare VrlJwlJIIge Vcrkoopin TE ZEVENHUIZEN op VRUDAG den 27 AÜG TÜS 1875 des Voormiddags ten 11 re in tó logement van den heer H van der BE v ldaar van een voor weinige jaren geheel NIEÜV GEBOÜWD HEËReWfltJIS met SCHUUR of BERGPLAATS ERVE TUIN en verdere GROND Breeder bfl biljetten en informatien ten kantore t den Notaris A N MOLENAAR te tyaddinxveen 1876 i De ondergeteekenden maken bekend dat bij hen de INTBEEENING is opengesteld op een Verslag van bet verhandelde in den Gemeenteraad van Goüda De abonnementsprijs loopende over het zittingjaar aanvangende 20 Augustus 1875 tot 31 Augustus 1876 zal bedragen D B I £ O H L O £ N J VAN BENTÜM ZOON Gouda 19 Aug 1875 BUITENLA ND Biitetlaiidsck Ovenlclit In FraBkryk is weinig niwira Tfcana earst ia d sassaaateUing vao d ba reels der alfmeene Baim vaÜMlig b od fewardan In da maeato dsnartaaentn s n de presidaatei van het rorige jaar raar herknea Nwr da barekeaing ran da Iniipmdarni kaalt da repablikeiaaoh oonatitatiMeele party 42 isiela ingenoaan Het vorige heaahiktet jover41 Ook hier zi t aea daa weer dat kat eaalwaeran kitte waiaig vraoht geelt Hoeaaarder tlWikwGseha nartü verwatert des te aindev anmtWe viadl fij tÜ de katia Mat de vioa pi aidant a itjii da da arteaentea wM gelnkku er gawaeat Venobeidaa Qaauartiatn dia tot kaïba m de bweela zitting Openbare Verkooping TE WADDINXVEEN OH CONTANT OELD ten sterf huize van den WelEdelen heer J P H NOURBISSE staande aan de Brug aldaar op 1 WOENSDAG den 25 AUGUSTUS 1875 des Voormiddags ten 9 ure VAN Meubilaire en andere mmi mumi Alle te zien op DIlVGSDAG den 24 AUGUSTUS van dee namiddage 2 tot 6 ure M i n avallea Koniagia VMaria berrad tieh WosMdMavwid aaa hpotd na het koniAlijk jaebt Alherti op raia na Mnnw iMtr Oasfort Zjj verliet at osLaopoU prinen 9 Me dan pin ran Leiauu en dan kapitein vpn batjaekt a ea voor les aar bet edaad Wigbt rp r iaAn baftoigewoie omptaadifbaden da tveki in 40 minalea whfitf volbratbt TMaebeg 8tok s 1 1 en lf lhae Bf ahttr i MKlt aan jaMsrlijk agdpl Da h r Uufmmfi vaa Maaakester be oiHt z 0 inar danet aao baord van bet jaobi WMMm dat au fo laatoeh naar Ryde eragkaetdf VolttM da ark Mii aa nn b t volk a bqard raa da A4i fim wHidaii wi Bona gaaaamd J b ezi g f ta Mijla p iwet da vla t da n pt dea voqittanm Het Maantaaaboard Mejuffrouw BRAKBL op de Karnemelksloot aagt met 1 November EENB vaa beide sbwaa w bartveraalMraMl Be Kaoingia die op bet dek stond en da aaarariag u § waa b vfrwbnkl ao wrong vanonistaitenisurahanden Al 60IDK00PE1DZIEK voor Piano Solo üitattM vtm F KOKS MA te Frandcer Hofleverancier van H M de Koningin i 614 Lacocq La fiüe de Madame Angoi Potpourri 3e druk C 0 60 4 Smith SrDNïY op 58 Norma Pan taisie briltante B0 70 m KüHB Giroflé Girofla Fantaisie Bnllante C B 0 50 PilDO ei Fluit 645 voN SoPPÉ Dichter nnd Bauer Ouverture 0 80 Piano en Viool 844 WicnTL Dichter und Baner ouverture 0 80 649 Mendkl Qenovefa Galopp nach Motiven der Offenbach sohen Oper Genovefa von Brabant C 0 30 650 BscKKR PoUcetta C B 0 25648 HciNKK Scherzo C B 0 25 Ou vat tu petit Oieeau Beverie Se druk C 0 40 Kbdo op 38 Bouquet de melodiee N 17 TanBh8naerC0 45 op 38 id id N 3 RobertI leWaWeSedmk C0 60 630 8t auss op 314 Vonau WaUer arrangement facile E 0 35 637 AscHïE U Rieiue Bluetle a la polka C 0 35 588 LsYBACH A antJobno a Fantaisie bril lante 2e druk B 0 45 651 LiBBicH Süsse Heimath Nocturne C 0 25 52 Labitzïï Marien Polka C 0 25 Alle nummers dezer Uitoave zgn steeds voorhanden bg den Boekhandelaar d BMJ NKMAN te Gouda Iva werd oaaaiddellyk aaagewend omdeoprareoden van de MisUloe te redden Dit jacbt zonk onmiddalf k en eeq aaatll Mraonen wanlea gered door de beounning vaa da AJherla Voor bet maerendeel waiea zy daerijfk gekrefat De kapitein van de Mialetoe stierf aaa hoora vaa de Alberta aan igne kwetaoraa De eifcaaai da haar Hajrword ia in zeer gevaarlijken toMtand aaar maq renraokt dat bq in h t leven zal waraan bebonrfen Van twee geioatera die aaa boord wam de damaa Peet verdronk ar ean Ook de atuonaan aa de MIaUelfa verdronk De Berlijasobe beriohtgavar van da HaaJi Bonen Bfdl daalt mede dat bet vroeger opgevatte plan om een welaontwerp by den Ryksdag ia te dienen betreffode de iavoaring van ao dsgarecbtea tot bealeohting vaa naohitlan tasaeban fatroona en werkliadaa eo op £§ stellen van straffen op bat verbraken san oyareaakoaaten tot het verriohten van zekeren afbeid niet cal worden varwezentlykt Beide aangelegenheden latlan aiet bg afconderlgks wat maar in verband OMt andara oadarwsrpen worden geregeld Waarsahynlp zal dit voarlaapig niet niaata hebben Wat betreft da wataoatwarpan belrakkiag hebbende op de ngeliog der orbeidersfnaeatie deze tyn van teer vealomvattanden aard de voorbereidend We kzaamkai daartm veieiiahl vooi sprailende uit h oadenookha en srvw gen vaq loAvata diaraMde in veitaad staande paotan sallen nog zaoveel tyd vorderen 4 t Toorloöpig gaen wataontwsrp van dien aard kan te jaaioel Baziea waniaa Ben na tideer vsq de wat op de litoellBniBg der nyverb dial vaanebU l k anleidiag geven tot aaa a6ond rlÜM hed addailng alvorana aawtlyk woidt oveigmmn ui nbeala herziening van de wet op dat atli 9et kift id lda aoderdeel ia bet uitventen a Jtaraa a yiA bo dsai aliJkTaaBMaiiraotB ea da Ma Maa idi quursknmerv Kr ajjn te dier lake vela klaokien ovaf den bcataandea weltalükan toestand genben Vela kamers van koophandel habben indertyd v rt09gen deawegahy den Bvndaraad ingediend ten gevolge aiervsu lal iu overweging wordsu genomen of dit punt voor een afzonderlyke behandeling vafmag worden geaokt Biykt bet ondenoek gnnetig te lyn daa zal de ryksregeering in de eerstvolgende zifting van den Kykada een mtwerpdeawagt ter tabl brengen 166 631 136 C5 i ca i öwita Drak ran A BriokouB 1 Tot het vullen van holle Rlezei bestaat er geen werkzamer en beter middel hn d T VNU PLOMBE van de K K hortandarts dr J G POPP te Weeneo Bognergawe no 2 die ialer ielf teer gemakkelijk in de bolle kiezen jtan leggen m welke zicb dan met de orerreet der kiezen en bet tandrleesch verbindt de kies voor verdere verrotting beveiligt en alle pgn doet bedaren Het Anatherln Mondwater van Dr J G POPP k k Hof Tandarts te Weenen in de on lerataande Dépdta 4 1 76 per flacon te bekomen ia bet roortreffelykste middel by rbnmaliadui laadpga outi ekingen en rerzwerlngen van het tand leesch bet lust den taad teen op en verhindert de verdere vorming daarvan bevestigt losse tanden door versterking van bet landvleewsh en terwjjl het de tanden eo het tandvleeaob van alle nadeelige stuffen zuivert geeft bet den mond eeoe aange name frisclilieid en verdrglt reeds door een kort gebruik den leelykeu reak die er uit voortkomt Analherin Tandpasta van Dr J G POPP Pit preparaat houdt den adem frisch eo trekt tevens om de tanden sehitlereud wit te malrn om bet bederf derzelve te voorkomen eo het tandvteesck te veraterktn Dr J G P0PF8 Plantaardig Tandpéeder Het enivert de tanden zoozeer dat dodr het dagelijkseh gebraik niet alteen de geavoonlyk zoo lastige tmidateen rordt verwgderd maar ook het glazBursel der lauden steeds blanker en zaebter tvordt Te verkrijgen te Gouda bij L Scheuk winkelier op de HoogstMiit wijk A 123 Ie Rotterdiio b j F E van Santen Kollf apoth en A Schippeteyn C blaauwe porceleinwiiikel t s Hage by L F C Snabilid iipoth te Leyilen by £ Noordyk te Utrecht hy F Alteua apoth te Amsterdam by F van Windbeim k C verkoophuis Ie Oudewater bl T van VreuminKen te Sehaonhoven by A VVullf Dr CliaatoiiielaiÏBS Oogenwater Dit onfeilbaar Oogenwater heeft in den korten tgd dat het beend geworden is een reuommé verworven zoo ak zelden een dergelgk I artikel is te beurt gevallen n tet ondubbelzinnig bewys hiervan kan strekken dat er reeds duizenden bjj tienduizenden flacons van verkocht zgn en de aftrek van dit voortreflelgke en heilzame middel steeds toeneemt Alle Ijjden aan verschillende Oogkwalen wordt dit middel te sterkste aanbevolen en zg zullen na een betrekkelijk korten tjjd wanneer men het oplettend volgeus voorschrift gebruikt de heilzame gevolgen van dit nooit volprezen Oogenwater ondervinden Zjj die genoodzaakt zgn de zoo lastige bril te gebruiken zullen die bg eea voortdurende aan wending van dit middel weder kannen wegleggen Zwakke oogen die doof ingespannen zien ot lezen beginnen te stoken of die waaruit l ij harde of konde wind vocht ontloopt worden door dit middel spoedig geheel hersteld Iedereen die tot ign hoogste jwen xonderbril wil werken make dos eer het te laat is gebruik van Dr Chantoifleranns Oogenwater en na eene korte proeiheming zal men de nitmnntende werking kunnen waarnemen Het is verkrjjsfbaar 60 Ct per Flacon bg T A G VAN DBTH Gouda J J BBÜZEMAKEB Leiden J KELLER Zoon Westewagest Rotterdam Mej L A SCHODTKNê ScHLÜTEB Oostmoleustraat J J GROENHUIZEN Co ütreekt En meer bekende Dépdts in ons liJk ZoMlag ti W 1714 GOUDSCHB COURAWT Nieows en Adverteitieby voor Gonda eo ömslrekei Da beer Mingheill Mfthr va flmmoien beeft bet verzoek van M tlfeaaiiten gemsantoaad Tot dM beatoad r 4IW tfaraaakoMtt 4 R feenng en da g aaasbit batwfaida da beOngder itgava van bat raadaveralag aveigaat in eea voortdonodo aotegeld oitkooMide aitgaver aoefjnaaa aan de zelve en voor het oagelgkaatigj want tviaf eea MiioH ea niet waobtua buUaUa baddra daal en ooder I in daa regel eeae k nad aldaar wil dimivo wowdelQkbeid diagMi S krengt ia en geval i Itead beaft tbaaa eaa ai niaowe coatfaat ia M tegao St stamaMa verwo voMttaaa sdia wrdaid nataarlükaMt graoU kd da ataJSqfca ambtagaHi na de aladapaortea vaM steilea en deze dnhbah heW I plaat m h Napelaoba g em a aata baUl g iükt i r v zleh ng cesahiedde zeer bad MnTwulig ala hetwelk de gaaeen Varaeheideae dezer TT nadere eebtar aa bribaoide Napels dat M büpaale Da j i I niet langer de verant fciaaing welke aiaU op wU hy 400 000 lira par jlt Miaistar verlangt De iMMKii Uceaeabat Mpcaban zMtiag aaat f p Ds R eariag laldat P aMOB sor m betgeaa ntfnaU aat Naaana MIMB aaa da bavea en OagatwuCsld ja Het ia hoogst weoaobelijk dol iaden raadavarfadariag ahi t ware in beeld wordtjfabrasht voor de oagea der inteacteaan bet ia beogal weaaobalyk dat de vertcgenwa Mdigdea weten M en boe hnnoa vertmawoordigcra apnkan bat is boogal wensoheiyk dat de kiezers op de hoogte z n boe de raadabdan ziek gedragen in de raadszaal daarbS Mag das het wtiucluliite vaa de oHgava ala kewezen warden aangenomen minder dadeiyk al deze vraag kannen worden beantwoord ia de niigave Uit dea aaidder zaak ia de aitgae leer fcoatbaar niet tmiaal oai radeo dot het paWlok ia wins belaag t geachiadi kleia U Zoa diara aat hM oegop dat kleine pabliek da oqja vry iog actèo stja dan ontstond daardoor weder dh beswaar dot vehrn algsachfikt door dea hoogan a baa na ma aW py f i ziek niet aboDaaardea an daar d a ar taetal oftatiata werd gebraoht tot eea aaiaiaasa dat II tf t W g lyk auakte Waar d enate Kk tet foei VeMafT ia dan mag ala tweoie iieb aeo ftedée versfaig woeden gonoead hiervoor t t d m fa lNE I l einsdr Ite oaat kat dnedabbela i iMIMai Dat da aeaibaa Wrfük 5 rïi d volg Niatlegawtaaada da baataMI is aak de Hgtie raa aaa goadkoap voraUg attdQI IWIft een idWtaaüain soa vorig ar MW t MM baan iseda dé t diag dat de Iraa i vttioMM ea loaa aIUa e ailgaoe kasft qi tieh gWlÉai lilai da lAbaaew a a a l a pi vaar daa g o baHiB J koi iata vaa batvandag alaablaap A aiidl ia baMll4 d prqlbapUBg a aiakaiad ap a lj w n ii ae aahilalag ea ode thans wat wï saada faafW wid n dat sikt ria viaasab an rcanHÏlaaiaa Sat tê Vtmit akaihata vaa boter vervirit zal van It op Sf fr oiga pbiailH Carwijl de wyn dia in gnota hoevaelbaid wordt gaoonaaouard in piaata van 6 fr 7 fr par HL aaa balaMing zid a aata a opbrengen Aan het ainiaterie van ioaaoien bad aea aet aakerbaid op bet toegeven ran den naaocntanaad aBndaBd 4aeb biorin is aaa tatmugntoid Voor eeaigaa lijd word m t New Yark getelegralcerd dat da Bagaeriag dar Varsenqple Staten aairige oorlogaobrpaa aaar Tr wli too saoden oa bg de Begeering aldaar la prata at e ar en tegoa da bdMdigiagan die de Aaierikaaaseba oonial andervaadan bad en bea sobadelaeatelling te veraekaffin Tkans wordt medegedeeld dat de Amerifcaaasehe aonsol Heap toen hy aaet zyn echtgenoata vao aea wandeling aoar hais ging door de matrozen van den Paeka van Tripolis beleedigd is geworden zonder dat de aatoriteiten konden worden kewogen de aekaldigfen ta itraSen De Minister van Uanne te Waakhigton heeft dadelyk per telegraaf kevel gegeven aan bet stooafregat Uortford van Port Said aaar Tripolia te stevenen en de Ceregraa Ie Svrn galaat zieh gereed te konden voor een oagenblikkelqke afreis aaoet woiriei gakaen naaa ie dia i altml hrt vtsafalg i VSM beataao wet idi aaa euapbar a a a a n ta ff a a oor eigaa rakaaing eant dan i t dgalVk dit een voldoend aantal abaaaés gevaada oitll eerat dan is t bertaon vaa t raadaveialag gewaarborgd Hoofct bet eekier Uyken aet bet og op de groota kaoton dat het getal aboanJa luct root genoeg is om de niigave ie waarbeigaa daa zoadea wy voor oaa bat zeer weaaobelgk vindaa dot eóoesabaidie ait de geaeaatafcaa werd varieoBd Zoo ooit dan look galat het kier eea zaak vaa a pf s un i belaogi die ten volle verdient gaaabaidiaard Ir wordM aset kat verleeoen voo welke aakoidia Goada aiaahia het voorbasld zon volgea voo aadfie geiMantea waar dat ook geaokiedt Doek koe dit zg wü radea itittr aan da aHfavavan het verala te atoanao wy diakken ieder opbat hart ziek daarap te abon earan opdat Ugke dater ook ia deze gemeeate heloagauUing beaUat w da openbare zaak dat er ook in Qonda ieta gevqndofiwordt wat aan noemt fuNié ifirit 8ed rt de opgave in ona vofig nr ia nog tv i hoeve van de noodlydenden in j Frankrijk ont ani ft ait de geaeeala Hekendorp da som vaa ït M i INNENLAWD Gouda 21 Angnstns Toen de kieavereeniging Gemteiiie6ela g alhier eenigen tyd geleden het initiatief naa om ook in onze geoMenteeen aitroerig raadaveralag ta doen aitKomen werd dit door ons ten eeerata loagqnieht daar wq overtnigd waren van kat weusokeiöke oa de ingezetenen bekond te makea lut hetgeen in da raadszaal behandeld wordt Zooala aeo weet is er een VMrloopigeproc geaaaen voor C naduittingen eea pipa die naar het algesMea gevoelen goed gniaagd aog keeten terwyl dej langslelling der ingezetaaen Week daer een goed getal abonneminteo nict egenataaod de abannaaantaprys niet la g kon genoeiüd worden Waar das aan de eene zyde bawezea ia dal het verslag zooals bet geleverd werd Toldoal san billgke eisoben en aan den anderen kant en beUagstelUng getoond werd vanwege de ingazelanen die vrg voldoende mag koeten waa het niet swoiaiyk de vraag te beaalwoorden is het wensoheiyk dat da tydelyke DonderdagaToad oiroa half 12 aar ia b j d ha de lioat op da Ooatkaren alhier biaad onlalada dwi hel navallen van tea palrolea ilaap Hoewel de haad spoedig werd gablosaat sya er toch vele voprweraoiverbrsad alle welke eefater fuet brandschade veMkerd waren Op Woensdag dea 18 AapaUe bad de gi m jaarlgkache openbare prjjsai ee ng plsate vaa 4it AleerUggen der Latyaiobe s Mol Na een kort openiogawajwd van den Koptolr IrÉd twee leerlif gen op oa h iiua verhaodalfit gen iu dkLaignsohe taal voor te difgea de eerste John Dirk van dar Grab had tot onderwtap hrt levea vai Aleibiadee de andere Hater Peelen sprak over difdaden van C Jnlina GMaar Het hen werden naar de Hoogeaehool bevonierd Pieter van der Cra en Jan Willea Tnfleken De rector aprak haa Bll n eea hartelyk woord vanafaehaidtoe Aan de navolgooda laorlingan werden f jjzra e4 getai hrifteg ai eraikt ujil Uit deide kWae AanJ D van der Cr h een prys voor Lalyn en