Goudsche Courant, zondag 22 augustus 1875

Qriekteh e n getuigadirift Toor WisViind en Engelsch A tt J Tti dei Gittffeen prijs voor L tyn eo Griekieh Aau P Peeltfu tfeii geluigsctirift roar Latgnen Griekscb Uit it 3de klasse Asa i l eim een iirijs Mér Latyif Grieksek l it o l Au li ii Bnoi Wiekwide etf Engel Aan M i A1tt er e g iig9 5iitift Toor de oade tale Uit 4e 2d klasse Aa K A J Im tern ptgt raor ie o de ea uie iw falen ét wMhowle a gf9 iedeni Aao E f Uf Vtdta een pr jt roar Wtskund Kncelsei Httcbieièai ti beo getuigsourift roor ile Ma da aitreiknig d r gzeo kerdaobt de Rectorli fal ft ie Jot te raiJ der mtoot k rifln rde Uw htl erliea o Ctiniar i j UoMebsaM IU rkeade laakbaar het Klegaetle door lien aanide shoW beHieCMtJ Dmof renveikomde m rtm ie wea Curator Mr J U i a Uierop die d ftuttV VM deo beer JtgaiebooB had mgeaoioeD obetreKifdé bet erlif a den bear W vmiMitim l iw wien ortrafc da saboaj op nieuiir eeii unitoi oiisseB aioeW a sloot de reMltioring i a ee korl w ran Aw aa Kiag aan da tochoardara it h t seboaMsesI Met haane tegaiiwoatdigbcid hadden rereerii I prijsptoar Latüf Qrieksdg Eergalerrn ochtsod ootstead er brand in ecu zoaMT fauia te Krinpea 4 Ltki Kea Tdo b ggaag r o tdekta bet ea aakta dahewouetstaa bet aaagnntiende Cebonw wakker Doac poedig aanj bracbte huip baeft ateb d brawl t t 4a iiS ptroeel bepaaid Herbaaldel k kaaaA tcr poal brieftaart iormaliereo Mider poata ela e apel ilaab di doar de af eadtra nit aaa fraak rj eg l ran éiiit ent r yr roorzité aiëtj Wi dael oa M itM 4 cbter iide gepbuitste géw 4nikle beriabt p d l oM wUi drukmetk it nt tandea Verwits eebter bg art 21 der wet an it Juli 1870 StaaUUO no i I38 b t part der brieCkaartan aoor de biuaaaiaadiaba jiiMHMidaw op £ ociita i tigeateld a bat raai de i laepdasiair i an dtil part aea renebü iMtB akt af JM V d briUbaar ga beriokt 4 kt lanid wel gesabnrait is lama ar gaene brie c att a 4er firtending warden tififilMta waarvoor jatMt olg m de et aefsdial 4pgde port tan 2 Mit ia rcddaan OnTal oe d getrald BdiBj riil lia irtaii4 diemiet óór die rorieadiiig aan de ii wndeea igu Icuanen tersftft ntn wwrde word t ift bricfport belaati i CI De Eerste Kamer h meengéroepen tecea MaandiK M A Mai tó 4Bd téi y 7 Waarsebljnluk nil bet standbeejd fan Thfrbeeke U AaWerdaid ib liet btgiit rail NoTember uuitaaiida i sr Naar aaa nededeelt z a de bafgemeettera Bt hat oof op bet in waiting Irtdea der wit hofdaMb adingew bf jiat roarkoneii rkji faoAdil doHtud op Ii Septaaibar a door de tegeerio itgeModigd ten atraagatai de hand te holideh Wrida itipla al iag rao danwat i aldat betatleert dan mgelgk wordt de grrallea ran hondsdotkeftl fariiuadaraa ledarri taaéMcgitll bunnen de grigïzèbdar aieuwe wat geaisaeni diakrMhtig t rértiiirft dariag faa bat yetal baadea bedraagt rerdtint Mn baaaliog i i i i i i Ifalta tior kac deur dagen ea r rgadsriag aat daaes belegd teüéinda Ver s ne plannen ook met kaar la unieB iBe iritiIag is geWeMli dat et eéa n awaaafiiaelip moUokapatlonbbnd tbtstitftdgékoaao M dtf oomameiyk feii doeli zal hebben dé utigkaid in ket genn iir toepassing brengen huiselata i y aiii p g t Bi deren Ui ebtMef g nnrth ala aagdwrttr tiWiWM litnbM lot dal BbbdHde n Wa Md pUm leM b kbwide stemiüng not era l d raa Eet pölderbestiar Stein onder d grr j itpknKAt 366 stemmen fc I ka flB i d rintThePlW steiaèii F ln na I 4IU4 T 1 HaH awMt ait Meapcl ran 17 Angoatas Door de ora tstaaopaia bitte der laatste dagen a a de faadlieijkn iib ondcrackeidfn omliggende gtmaaotèp b gOBuaen aset i aranda indeg nanesébya dan oogst biuuen lts baiep wat bun itauntaad li TBit aa leer gtied aan t 4 i l mvitiraprdt TcM raAoaders j FrifWutf tr ft t woqr4Jg fen nmf waarriuimt roifP faoit lii efta oor l a da wej der sellkpén ea rooral de lammeren opidekl aa Ma M Drt M witta l d die door bet rel kaaadrjaj ia lot in dü ingevandea rooitwoèkert Duma il da dood oataorlyk een ickcrgerolg Een fnndbonwer onder Goutum leeft reeds rier aobapen op deie wgu yerloren en nog steeds blijft bet kwaid m iJ Si ¥ Mnl l e het if U ditr b f enkfel risn fcaargeol en te habbnt iP o i 1 J efiiei u a C if 4 op ip tiiffeii wu rn nti z jne kraekt put hg uit bet zedelgk t rolk diep beleedigd door een rarieuei reracbtelgke weigering uit het strertff dA naar ophefflng ran den volksgeest naar reredeling ran kaar kar l Mt i de MHte n a L moeten ons zelrea liel lüj n£ te a jnreKl be iJf Bd ï 0 msJfge Doesburg geeft oonflict tDsscbeo den Gemeenteraad en de bedienaren n deij odsdienst reej strf toi dijcoort De paa A t j e de dQmin ttt ii ll4ed 6 JwfTqo nnifge t i r en i wrtcf mèegtdeffl dat zij fit de feereni king ran waterdragers bij de brandspuit warenbeiroaad Met di eer n B tii eokt roletrekluieti iageooméi en eetnta miHg gar n e j l n Saad in ororweging b oe i die betrekking airt aaderen p ti dragen liayiiMloor Ie ttpléhaB prol sle rd n tegen fana btmoeltiilg iSieèl gepaste bmiioordingen te kentieh gerende dat naar baii m eening ea bedienaar tM den godsdietist moeilijk bedienaar ma de branHspufit kon i$n iaaar dte predikant der Herr g aieeiit i y h r dr Ware wa zoa TCronIwaardjgd dat h $ aan den geBeeateifaBV j nooit soiirse dat bij zoolang de Coatmiiae ait l ar s uflg niet naar MMbürg was orert ebr iebt geea waterdrager rerkbos ti worden e dat ilKI k üt gedane opdMcbt ia strjjd was met Zijn p rivilegei ei reehten i Jn dé eeiisIrolgeBde raadirergadaring gaf dat soafliet tot ttit t rige betprekM aSlrteidinr I e aor zitter wilde OW wllel renl ri oaaau eiiaanihiJden te roorkomen de bedieDono an deii godsdienst ai ar rrijstellen maar andera waren danriegeb en tsMiidén dat daa oolr da waardigMd van eeti lid ra a d n geaMOitéraad et wateidia Mn niet tdbltet Nog aud a wataari ran aiinjf dat iaii rrjistemiif in brt geheel g i sprake mtSolrt zvft 1 auaiaii iaiBpg niet idtgeBiaakt Faa Eene wet die dit doet f Moe kan ket tgn f Ua likt de kiaoht van dan Boni iipisn grond van tJoyola wordt gdel wordt nietig Maar is het beginsel roor die opbeuring eenTUaat aangenomen is het w drd Vfêeseh gëwordéBJ wie dia bat bel IjTji ïRUKr dpginWik SOU fki gi9 S ki Ukm ii£iatè dé ii i éJsf gaan de levende atrgdjfraehten Bed nkt toeh kiezers u tfrni h mfem ll ffiW zoons moeien zenden naar de groote schooi ran orde en M tuobt J Zij n wfa de nitiebt zetett Iwellce de iBliiiht Vormen zalfen in hMeigeV vleeeek en bided dat orgNaU achten lievea eéren el das er wel Voor zoTrgeit dt het zo O gOed msgelijt ingericlit éa b kanddd worde Hiédair bet gerüTg tirhMl de natie zal belang sidieB in dal orgaan belaag in dé vnlkoméiiste eenlieM met ket geheel diep geworteld Er Zal een sli o m meer zijd tuSiebeu votk ien legér baaria li fêa waarborg kaog erheretl boveti ille pitsrondigkedta da pkileiaèutalre strategie Of w ilt ge liever van de tieU verkoopeHAllstery In den hatatea tijd keeft men in Engeland een nieaw middel bepüMM aas aali Verdienstelijke nili taired iU bet ieg r TeTlkbii een plaatsing in het bar slgke te bexorgidu Bir wordeA na e jk l slea opgaUaakt iokoédaodr Mdae namen teeltijd kerreltki ng en rerdbre bütoiUlerhed n nopen hitn persoaa iloomede en koiie aaiibereliug ran hanae okeb iVau die Iqstea lékdt mea aan groote werltgerera naar de Utohdaaaebe elabt eo verscbilteude aodeie plaateen waM dl aattdaek kttnneu trskkéb Het midd 8 lignt g ed la werken bé lioinid beeft iets koegenaaad te maken aat de uitvoering Die gaat de regeéfiug aan DeBon4 wU allsMi aa het Bésluaf BOtieren s ffea vérstark voOr spoédigie handeling op dén troUwénghinff der dnvsl vreeiadbMrheid Vaa weerreeht dien del verlbssiag van jen Aeaf der natie van den aohanï deiyken inenbus van verlagiiig bjj de Wet Hel il d roeping Van den ftond te strijdea totdat weige ving op tie basis Verkregen ii Sandgeuooteu vrienden van den Bond bekoamert u dus in bei miifste niet over strikvragen Van detail Dn ftm breiigt d tails Van tetr sattdeorde Da zodei k vetteterisg vaw bet geheel a aiirvsu dé krijgsaiielit eeaw tlfseheidliig is moet ia beginsel voorguaa Zg Ki de bbofdMak der kooMzakM bat doel a derf Bond ommigV h bk b MtsaShi tebstaogen dat daOrond wat Buifering WrbiMr w i f Men tchrjilt ait Haastriebt dd 17 decer Óisterea lafdud keelt da iustitie liet riitt kier naar hM gek cb Caii er i ondet Hieerlen begeren ten einde naar éna aoord is dea voormiddag aldaar op zekareb Offerman j edgd een roalMai pig nderzoek in la rteiisc Ues mWdrnaar ekere Housen in ket gehackt waanaohlig die na eeae koHe tn enbeitide de oardénwisseTiag ign slaehtolfsr dóór middel ai een feweersehot ran hst M ren eeft iMrosM is er in geslaagd orer d ofaeblaan tieohts müt hemd en brosk gak ea p kloa de tvijk op Praisisoh grondgebied te nitaea s Na middags is bij aldaar aog ia het Mld getieo u 1 Gnaroe rerleeneu wy an ket onderstaande een plaata in onze Itolommen ANTI DIENST VEaVANGING BOND Ldnigemmten i Pas gebaren neemt de Bond ras toe Ujj Igkt de lawine in maobt Maar de rolt mMoogenloba en odancheidt nidi ia karea Wasieudea raj Niet Kto da ona 2g is aleohts geriskt tegen ne diep ingewortelde kwaal Is ds fcraaktd door weigering op den weg raa genezing gvbraoht da Bond keeft aan zyne roeping n tdi n ajateiw De lijsl ratt deAiei Br tijit emJ WetóÏT n kondtrlk iklhl rtllAifcel lt df l kerkeur men den graai eu de kr eiijl ran den Bond Op 16 Juli wdrsn U leden Nu is hun ta meer dan tO maal M ghMt ea ordt db stltöBdi boe langer koe ite k dei todtiKO rlaW n Tüél deljjk geroel é ♦ élW si f bp ri oj Ie één i iau KiJ alleii dié en hirf tebt Voór den geboortegroad t 4or de wMerj ebotfrle d f liirtle HM loitn il gegronde zelhübtlAg ktifkMiUiksta naebt Voor dat middel Uiterst gevaarlek ia kat Traebt veeleer tW toittea dal altkaas dëte groste Vailwteriuf ónder nie tege W onl hoogste wet etiCMgen kaa warden Doe dit met al de kracht die in a ia Wat loek ware eeaa Oroadwet die bet rolk beilettir telfaebtiag te bereiken eeae GraadWet die zou dwia eu tot aanmoediging bij de wel vsu kei lebandelijkst Kam gue pent tot verlaging en verdrakkidg van dan volksgeest P Dat ka ik wil ik niét geloovea vu de wat vaa 1848 De Baad bsgr pt reedi één vsoroaiB lid vlis d Eerste Kenter t B itaige ledéa Vab tfe Twèeda Kamer Kjj die ep 30 uni 1878 voor hét be ginsél stemden behoorden alle ie deo Bond l l Jeii en die anderen ook Wier orertniging tick linjiiilfr den tijdgeest zetK ImstSrs ko Maektigw de BoiM ia aau idike kooge eleaeUteii zóó ipMdi oh eu gé aakkelgker komt de keer waarvoor w alryde Dê èiirige twjjfelaars die ik Uta toeirediug W ht kükeai ae aaa alaolik Mejihiilo zélf wbr sckadtten bedenkel jlt bét hoofd en teldani d t kis iimmérs niet é moeten vrgblijvea Hóe vré dl alaof er bij geloorigén voor een óogeublik uaMtis kon Ijc van vrjjk I Alsof z ket Zïattd éiiril bléiar madan kinnen dienen dan doof tfvsral Hg fadere gdegenbeidal kol geWiohl an kun ittvloed 1 w pen ia de Tseble aóhsal r DOet b t n g i üti dmkïiM dankbaar zijn Wat gaf mij d bavMsgdkeid zoo tot te prekeo I Was kit vei ttigieg P aeeu disbadikstdiiil übr Tertranwen Op het vólkf eveuaia dit vMtr i ï ett is eud Watwi bét dbBf Sk ziltn ihfegéal Door de tallooze brieven vaa adbasie viel a lMt onschatbare Vsorreoht ten deel éen Blik H nvtilMttili bet kart des VDlki ra Mn Aii kaH iKI ai fsts DOOit mear indKra ktwned t irélïi dan iÉ l dlëpeB eerbi d e ilinlge afd i I i WelBB t dib w orl MfVan io eleB WareMke WeHfc avertaiging in zekerkiéld verandMn Mi ittQ ftf krilaUt gavinr nn ons hoo ste góéd óniM er Ittt d te sprekebi Wégeika al die schoane blgken van een diep gevoid welka Iclaar daien zien éit iè ireredéliiig rkil d wat men zieh in oen rolk Tooislelté V ir D i nd a ran e i Bond nd n 11 middelen et bet raM l wordt B t n grond in dielfte o WakJj to te iesef ir temende macht itfg J E K e é openbaring rdhiièt cfietó p sdl 8ei volks ewbiedigt zèlh de hartell ofe Wih t ikalsa wiMiidea is tim litsk is U db ti 1 Jonkheer C Bartier Jeakljstr D Ca imi rool dr J r gin Frs a a vu ie Pali QcerfM Jl atinfc a Wfli l i i i J 1 1 i 1 Zgifcrèebuii de Oafie a laisleiden door rdól opzet ling der lerende strpkrriehten Dit is allee tab fletf Boom en gak Aetf Boitd niet aaa Zijn HibrW f Komt op als één$tifan n li l l oor de verheffing Van bifl vblknotwiforefschobni iroord ieder Nederlander beeft de eerfo l i o p ug I iersai li B et raed en bloed voor dé rerdedigipg 8tó btó Vadétlabd in ie stabn T L SttBCir iXf J OuiinnitUr i Ormeniofe 17 Augustiis 1876 H t e 9tfte jdagbla P dat ooit op dCi i hsble j mgf ftifchfitfi wua de CUm O I ür Om na Viydagll Juni welke uit 151 pagina s bestonden 826 koloamen advertentie ba ratte Tot opl aUtcring hifrV n fjj eebter gezegd dat d in bet blad opgenomen belastingpijst rau Cgicngo alléén 13 pagina s besloeg bé copse deier 1 gif woog ï76 potad en was op 13 870 zijden geschreren 80 zettys waren 36 dagm bg een d eiykscbea weridijd rai IQi s uur be g aet het zetten daarvan i i I II II 11 1 Kolaniën BATAVIA U Jalg De f usalier Vos ran bet 12e bsta jan alhier in ganiisrn is naar Pjo a pgezonden om ketHjk vén Lagermau ta zief Vaa beeft gediend bg bet regiment grenadiers eu jagers au was ta s Hage io gfriiizoen tgdens den moord op Méirouw raoderKoawen en baar dienstmaagd geptaegd H g was oppaaaer Van aenige oSaier die eau kwartitr bewoonde eaoige buizen an dei wwöv iy fii Mevronw van der KóBwen verfTgderit Viij ié 18 jaKo bijbetregialiit gróiadiers en jagers keelt gestaan moet verklaard hebben dal hg geai grenadier ol jager kende die Lagermah heette maar wéi eeu grenadier wiens naam was Lager en deze was op bet tijdstip ran den monfi wil gioct vi f ar wel met paipoort Hae Lxgei als Lsgermaa dienst koa nemen voor Indië is nik reelat daldéigk Misabien zal dit later wil wiorilen Ofigehelderd Te üamarang ia gerankelgk binnengebracht eenIBuropeeseb optichter van a e ui erf brielt te Pek loflgaa baschuldigd van op bet erf dier fabriek een boiilidief te bebbeu dóadj h Bn n daarna bet Igki ta b bü n vermi ikt en in atilte doen bsgravaai Uad fag if u biit bwwd eu vld Mvb i a liM t kea nia negeren dan zoa zoo bg al niet alle straf ontloope i e tlk f $ er geling tg g weea Tbirtsher bg het vermoeden ran moedwilligen doodslagop zich gehidèïü W asrsohijnlijkis hg d dupegen deu vlo oubeiaiiifbeid met de kepalii en van hetstrafwetboek Saauiraay a Juli De Spoorweg maatschappg wordt eerlang mei groote moeilgkhedea bedreigd men ui waiiiobt verplisbt lyo eea gedeelte van dea w óp o irel en itpk r n t statioiiageboBW af te brekcü omdat de eigenaren van den gro d dian terugvor deren Het is nanelgk gebleken dat bij bet vroegergeroerdl bat ifan gJ F dat in S08 over aenigepereeeléa gevoerd werd niet behoorlijk gelet is opds voorahriftsn der wet sp de onteigening waarranbet ijaralg js dat èe desb treff de ronnissen uietig a fu Xtrw ji ail J7 deri antaigaaiagiwet to A voor iaebrg A dat bg tdito da eig iMf B vaa den grond niet Jiek pd f uiet ia i Indio vertegpVwoor igd zijn bet proces gev ei d Boet yrordenlegen de Wees en boedélkamer keéftde Spoor wegnwat acM p py ia I86S toen de Ma itgb eittn eu figenpMMW dar igromdea oiet ts Mnêln j aii n voor dSk Bkad van fustitiliBlkierg9 èo eeiit i de opbekwde pflgf4Nnai dar eiga ei dftr fpoeelen en d ft r 7 beeft iliat Fien€ igie voniiisd Oa BslMen ifc ijour a e heeft d Sp g b w W I de ont igéaing versahBldig4e bedrij an éttelgke daizendeii inldéns gedeponeerd ter griffli van den H V J VVaftn die gelden aqgmaar ispitöib i dan na tfe k wellicU iil dermmbsBiet de tkaDS Qpk nmde eigenaren te scbikkeb tgn doek tot de baIaa$ gke iom vanveledi iwid agulwden die ia t jaar ïgiW lar griÉ I n daaiB v J gestolen dl Dl i r S nr r öi S lil breng een wel irerdiendi Snide sen kanna Voo gir laderlMiailieMe Masr idaiag die gSan tinVi keel ileokt aiUieaiiv lea het vijrobrlóven roor pnhliekmtking d t bev en j teigei d ifzalToör l ép M ti te tMrden ge i4 konwt tijd onwSgename gevolgen b t tt enfri M feld kgataa koe onscbaldig deMif er oA IngilCdtil is loe In bet tijdschrift Jfet reeif i Nederlandtck Indiè komt ee opetel roor i i atajJ B cr dan écu ópïiilkt de aaudacbt verdient V y trefcn daoj io locb aan eenboekbeoordeen lig Bèlrcffen é de Javaansche vertèlin vïn bét WetlMëk vdd stt dfitcktvoor inlaKdera uil égevsn d óijr Jb iieJ Poni r Co te Soiraksria Schrijver daarvan is Bbden MasFan jiHadiniiigNit boafddjiikaa te PekfliMgti alé wij ons aiet iveiKiBssDt bcoeder vaa de l g Mln Vab Deawk en Kb Wg vernamen dat het opstel Tan da hand Tan daa asbinjv r HMpder eanige wgti ng in deii vora is gedrukt zooals bet daar ligt Nfdat d sobrgver de moei lgkM ea un eaii vertaling n het Javüanicb bieft SXnjttdOildj oBidat deze meer een dicbterlgke dan een wetenichnppelijke taal is 20 cells dat h j ze béiwaarlli air een geschikt middel kan beschouwen om wéi rrscbt beschating en ontwikkeling algnoeen te mWn toêdl bg iun dat ket niet aangaat eeu vertaliag ondét deli titel vaa strafwetboek t advertesren Juar in een T0or rede te zsggeo dat aeu eigauiglti slecbti ten doel had een eebeoudig leesboek t p te eteiien Intranslstenrs toch willen uie roo de g ro iwkeJ4 deiv orerzetting instaan KeferenJ wgst rervolgens aan dat dit om g ede redenen getegvf is omdat de translatenrs zich doorloopead 4A Ö de rlijl rergist hebben Hoogst wiBMbtÉ bet dsaiom dat de Mnleiscbe veilalihg spóc gerolgd worde dasr ea goede Jaaraai sche ran eeriugswege Ngadiredjo en Cbineschejrijk op 10 palenvan T om t jbawo q 4 f p 0 tig werd lu de nacGl van 6 ap F dezer door ketjoes bniicbt in ssn bende lan p a 80 oun Vertameliten gewapend met pieken en stokliea naat men zegt ouk met geweren De wouing raa dan Cbioaseksiv wijko eester tevens paadjfphouder Ten Pie werd geplupderd de ketjoes blijktjaar vceem eüpgeu roofd n voor waarde van cirea § UI 0 het acbterbuia alwaar T P de grootste waarde gebu g n had keb ben zij lilt onbekendheid met de kwaliteit ondoorzocht gelaten maar Icb vergenoegd toet hetgeen zg inhet ivoorbuia toskIsi alwaar in eenige kasten eu kisten de pandjeagoederen en cirea ƒ ilHÜ aa geld gebotgeo a D keijoea zga j fMli t sa a andrinëa gearriveerd en bebhM 4iei a nit kqrt v den aanval vereenigd Niemai d ilie IWb verweerde iHst eene tai b i d e raaen di bovendien vosrziea waren van gebeimv sluiytugea bebbea onfetwgfeld geniimea tijd weerstand geboden aan die pogingen tot inbraa k Debewoners van bet huis met C P aan het hoofd bielden zicbichail in bet achtsrbait BufeU en acht volk vertoonden zieb niet pe imilentwedhailótdie een kwart paal verder Woont kivpa met vier maq itoesehieten doch deze lieten hem in detl stsek Bijgestaan door een Aabonneei heeft lig de ketjvesnog vervolgd en een paar schoten lip hen jeloit De roovei zgn asar bet SamarangsB6e strictfladja gevlucht De assistent resident en recent van Temangodll i tl i Mm achterna D resident die op t ontvtilenMu A beridbl dadeH niet dea ontrol ur y naac Ngatl redjo is vertrokken beeft zicbbg hen gevoegd Yolgéos hebben de kéiToea itSór bui aftocht brand gesticht rn beeft de resident ƒ 3000 aangevraagd oa a s premie voor opvatting ail talor Kadoe heeft b t lastig aet gn boMn telkens toch wordenr faog apns van SoIó dan rad Djokdjo dan van dit Saaarani rboüsoktel id d ie rHidMititr georganisserd waarvan üt rgke bevonfia bat ilaohtoffer zgn W4 b9p n dut le resitfbalkSl MU gesteld zal zgn deze lastige nabaren in bedwang te bondait Qslafckig Ijn Mj deze gelr t SgtClitttntlclIenlesens te betreurea alleens zijn aan e ivaaktlvieenige itoks agsn liitgerleeM die echfcr rvan wti belang n j i De regent van Temahjiirng is onvmnaeitt 3e assisienl n de9t aist aindér m éf A Mi d 1 acti riteit Ier Ëur p rn inlaiids h mhleoaten iiut ie ds nd rwerpeHJkeraak nietr te kiiiichén o fr Vergadering Tan de G€ im nteraa i Vrgda a6 Ailgsstm Tegenwoordig da bh au PergepJlsendaonkTOon Viraljr Reni7 Menemakti l rer Droo l rW Post Draal Sam aom Strsrer en Goedowaagen De noinlen dirtbrigs rargadM in Iweéilen geleken en TgSn pi ene minira va hb firdepnlearde Statu deni iittfvlitiA hoadim e goe lkei riiig vau l r a o H Wt 1fe l pi S Jj tan bat ee8 eu jtcleiiioczeuiershttis en tot opnemiifg der gèldeirdaarrnor benoodig d Notlfi M eene miuire van deMiMe hiudsails eliidkaalingivill d otenbsékt van eenige dnitiwerken iin4 b O B as Otti Zooan aan A riik Wi i HtH eene mlaaive lan deulfle lotdketrends da rekening sadé dienitdoende Schuttirij orer lm Kotif eenv niiaiVe Tan dezelfde gotHeirenile den abliind lat den door deta raad afgestane gerioleerden grand Kollf Wnrdl eleaea het npport der CosiBiasia in wiar handen was geattli de GcmaeDterrekeniag om 1874 dit atakt tot goedkeuring beide stukken worden ter viaie grlCKd eenigil miMir tan vertebüfcude Commliaieu ds gnobsidieerde iuatelUngéiJ van weldiidighèid da Srby inseodende de begruotiog over 187 welks worden gegtetd in banden rail lie bh Meaaemaker iiamaoin en Göedewsagen een voofslel van B eo W om de bulpóaderftgzereaaef aSB de b r rsdlból voor OKiajea wier gelal ate eda toeneemt nM i wrmaMrtsrsa te buengea van op een voorstel van b en W tot wijziging der jaarwedden van het onderwijzend lersoneel aan de 6elMUn in di Se gemeente wordt ter visie gelegd De fooriitler deelt mede dal da Coamiaaitf avtr de nnziek der dd Schotterg eren als da SebntUraraad hare teVredeiHieW over de handelingen van deli Cipelaieeater in dea laatate tijd hebben te kennen gegeven en wenaeht ontbelSng van art 17 agnsr inatraetie B ta W asskta feiervaa een toorstel en gsVeli is overiregiag tot die bntbeiltiig óver te gaan Ter visie De voon deelt mede dat door Z H dea boniaf tot leaiaaraan de rgks hoogere borgenehool in de nataar en schetknnie ia benévnd de heer A iangerhaijicn van Uven diadan ook in overleg met i eD baer inapectenr over het aiddelbaaz onderwija door ü ca W wordt mrgedngva Idl Iccrasf iirdie vakkW aan de bï Ml laehiiol tarviaie ea knoe ming in eene volgende velWfcring De voorz deelt mede dal met 1 Deeémher expireert determijn tal jaflog van SlaUgeUea lkn Ki 1lstAi ksebe eaSluipwijkacbe verlaat atelt voor dit weder voor 6 jarva aaaZ M den koning aan te rragaa waikmtda da vérgaieAog zlcb vereeoigt i eea adres vaa den keer C vaa der Klela versoekeade eea atnkje gemeentegrond ia de Bohaaraleeg jop recogMlie te mogen in gebrnik nemen B ea W onln ei dit maar Btellen voor het aan den adreaaint taverkoapea legan ƒ S Sir da eaaSian beid alakken worden ter ViMa M eeoadrea van luej G Hsrdenua aar aelunda eefvol atalu tegen 1 December of vroeger wordt aangeimitden lot gebleken ial sjl af tij door gednrtga ogeaMdbeid oageSaUb i is die betrek ktag verder waarteoeana Aan a arde ia Het vooratel van Bsrgemeealer ea Wetbfodefx tat W keuring der door bet Bsfgerlijk Armbestanr van Reénwyk gedane verÏBl ó irdingvan baten en luien van het voorma lig armbestuur der opgekevca gsiaeeiits eteja dit wordt algemeen goedgekeurd een vooratel van Uaifeasseslw éa Watkandns ketnkkdükde StadsUnzieksehool dit atrakt a teerate om decommiulst aaachtigaa om eene oproeping te doen van Stads M naiek aaeaaUr ea t t kaïtde aa aaa fergeUikeod e amea V tWeecté de maziekachool prav uioneel U doen waarnemen door dene Broek a Hage tegén fW per vreek ee ïMassMMker vWW inü hüng de offUiar wft a 4tb Str Vèr wil de leasen aehorsea omdat de beer Wensink eeneeigea ankitol ojirieht fu volgaas gerqcht sAlk reeda osjjewei lóit ktaderen hebbeb aangegeven spreker is bang dat de gemeenteschool daardoor weinig beèwhl zal worden de beef Messemaker merkt asm daf er nog niamand bedankt heeft do beer Straver wil dit gaartie gelOov a omdat er by autieipatte betaaU W I Dit au deu Ico i li gedaaa maar primo Oetober ui dit wel anders blijken de h cr Virnly ttft dat mende school waarTtUodriwi op gaéa llaeb nietkaaatoiten en bovendien eenige ouders op da heropeaing aaadringen daarna wordt het eente pant ia iteaimiag gebMsbten algeoieen goedgekeurd ke ttleeda paBt or jgistemiaiag gebracht en aangenomen met 8 tegea 2 ateiame die vao de bb Sania m i Straaier i £ en vooratel vsn Bur neaater IVctboadsra lat wijaigiaavan den iltaat van begroo ng der Dit n diaaal ItTS olilalgeméeè gkedgtkeurl 1 De voorz stelt voor de geloofabrieven van de nieaw henosstde raadsleden te dfiin sndaraookea iitgoansdertidi vaa den heer Kist die nog niet zijn ingekomen en versockt 49 hkii Ontlener HnUer to Stniaer nol danmaeds 4 be1aata iV daarna wordt de vergadering voor eau eogeaUik cewhant na heropening wordt door den heer OroogléaVer tol goed keaflna ge vjseerlL de voorfl segl dal iader afzonderlük behandeld mo t worden en verxockt den heer Remy de zaal U tifideni ttlams lot diens toelattag wordl kialateu cv ne M I geschiedt isUs met den heer Samson 09k wordt lat Sifj llating van de hh Noothoven van Goor en SaeT besloten de heer IJzefidaora verlaat mede de zaal en draagt het prcaldinm aan dén heer Rem over waarna tot de toelating vaa deo beer SJzebdöoriitvrai t bealoteo die daa ook fünc plaats wederr inneemt en na maehtigii om aa de genomen beslóhed ttitvoenng te geven looder raaibpti a de vergadering sluit mt ftU fiOHTK Madame 2D Ab De Carlistennki Iken voorwaarts om aan de Alphonsiitea de comanuicatie rf4 Si en e de proviaadefrjïg dfr teverbinoerrn Tusschrn Pn ceerda en Seo dé tJrgel naasD bg 12 wagens met jnoodbehoeften voor de Vlpbonsistea bestemd S balla ia oiet zijue troepen iïocir Seo dê t rgsl aiiagel OBm ea andere Carliitische korpaeo dis ds belegepiea ta knip komen worden hiérta daaiua ezi ti jnéi k sA lMui B Ayiy Aim vWnieÉt uitTtóv ïSk dat oltedlb d orerbeii gek bit beiiaMn ib d fMbfiBiki i Wasttington en J iw soa in den staat Get rgie 80 negirigearresteatd ign verdacht ran deelneming kan eu koaplot dat t f doel ht al de blanken Te vermtiorden Hel uiv ömtreÜt dit komplot viodt In hét Noorden iveiiiig geloof doóh t tóolzaakts iroots opgewoad enleid ïn het Zuiden De QaufeAear ran Geoivie heeft ds