Goudsche Courant, woensdag 25 augustus 1875

V eBSdag 25 Aagastvs W 1715 DE QUINA LAROCHE van RBAEPELIEN en HOLM Apothekers te Zeist is het volkomenste aller Kina bereidingen van een aangenamen smaak haar doeltre ndit eigenschappen zgn algemeen door BH Geneeskundigen erkend tegen algemeene zwakte zoowel bg kinderen als Volwassenen gebrek aan eelliut tleehte epijnertering zenmezitkt èti vele barer gevolgen als hoofdpgn aangezichtepgn enz in het tgdperk der hereteUing na aiartiiekte of hvanAed koorts en hare gevolgen enz r In de Geneeskundige Courant van 20 Sept 74 wordt daie bereiding ton zeerste door d Bedactie aan HH Medici aanbevolen als ook de UZEBflOUDENDE QUINA LABOCQR tegen chlorotit of bleekziicht teringachtigheid groote zwakte bloedegebrek kwalen vaa eHtudtfl lee iyd em Prgs per flacon ƒ 1 90 bg de volgende H H Apothekers Gouda O THIM Grgveniage 3 VISSER Zn Leiden J GABBER Rotterdam Wed P V d VLIET fi Zn Woerden B W BAELDE Verder in de meeste Apotheken te bekoiata 1875 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverteBtieblad voor Gouda en Omslreken De iuending van itdvertentiön kan geschieden tot één nor des namiddags van den dag der nttgaye Cv bUske itr iltndiRa ran dn Stut mobiel f etklurd RagUSa is Aug Vele Sftritcbe frqkorpsea inkkni DWr BoeniC De opetai it tkant ook in Tiikicfc ürootië uitgebroken Pe bcfolking ran BiUv tot OtUKi weigeit beboting te beulen Burgerlijke Stand Gieotui l Aig Alide iden G de Kiiier en O S ulu li Muie Jotephiu Ckiiilini oaden T II Kibe I C C G da Korte OviLiotd 18 Ad H C twB 7 B J RÜaeieU 4S j lï L NlnwcohuiMii 2 j 7 ADVERTENTlfiN OndertrOowd LUCAS LOÜRENS PLANTENGA 0£Bcier van Gezondheid ie Leiden EN CATHERINE JOHANNA LÜUTEN EUZA BERTU8 LUIJTEN van Rotterdam SS LUCIE EVELINE GEERTBÜIDA LÜIJTEN Gouda 19 Aagostus 1875 Beoeptie ao Augustus 1S75 Voorspoedig bevallen van een Dochter C C G P KABEL DB KonTit Gouda 19 Ang 1875 Heden overleed te Hatlem zacht en kalo na eten lang en geduldig Igden mgne haitelgk griMde EcbtgenooteCOtlNELIA MARIA ANTOINETTA VAN HEST iti den ouderdom vao deehte 21 jaren P J OQIER Amtterdam 19 Ang 1875 Strekkende deee tot algemeene en bijzondere kennügtving Voor de vele bewgzen van belangstelling zoo hier aU van eUeia ontvangen b de geVgenbtid van hnn 12V JAmGE ECHTVEREE3nGIN i betuigen de ondergeteekenden hnninm bartelgken dank W STIKKER t CE STIKKBR IJïBLAA Gouda 18 Aa g ustns 1875 Da ondergeteefcende zich hier gevestigd hebbende op de Hooge Cktnwe C 57 beveelt zich aan voor al wat iot bet vak van behitort zoowel Heeren ZIJDE als FANTAISIS HOEDEN allen naar den laatsten smaak zullende niets onbeproefd laten om door een nette n civiele bediening zich de gunst waardig te maketi tevens recommandeer ik mg tot het opmaken van HEEREN HOEDEN S DB ZOETE Gouwe C 67 naast den Heer Scholten Coiffenr De ondergeteekenden hebben de eer het geachte PaUiek kennis te geven dat hun WIN KCt van af 5 SEPTEMBER e k des Zon dagi s namiddags na 2 uur gesloten zal zijn C G VAN DBE POST D VAK D8B LAAR Dz SMNESEHmSFTEN Tegen verminderde prnzen zgn nieuwe SARDINES merk PBiupp Canaud n veréche KREEFTEN van Grosse Blackwell te bekomen bg P 3 MELKERT i 64 1 Drek tn A BriukBu STASS KÜZIEESCHOOL De COMMISKE VAN TOEZICHT over de STADS MUZIEKSCUOOL geeft kennis aan belanghebbenden dat volgens onderstaand tableau de lessen op WOENSDAG 25 AUGUSTUS a s aanvangen OnderwUier de heer F BBOKK van 8 Oravenliage Woensda f BLAASIN8T tJM l TiU f VOom Woensdags en Zaterdagf Ie Zanoklassb van 12 l b Namidd 3e VlOOLKLASSK 2 3 VlOMNCBLKLASSa 3 4 2e Zanoklassk 5 6 2e VlOOLKLASSB 6 7 3e Zanoklassb 7 8 Ie VlOOLKLASSB 8 9 De Seeretaris f V HABTINO na aAaqTn aians zannj Cepiis0iOAi 8i jooa i on ftq iftAuairmpiwiaè wn i 400A fpioAi pQOAV 9 pil tt S asatïW O d SiSI nv IS vpnoQ sQjd nsSooq do ip ma ftq ne oi i 8a2 sima ép apnajnpsS msq aoxaq amua aq jooa aepaq af sjaS sani3 ag aaapiaA qa i a ooa39p g naptaaaS nanSz apanuaiq laa ap yaaq apaa aa a iapao 8Q In de Sociëteit VRBDEBEST Markt Gotida wordlten spoedigste EEN VLUGGE f gevraagd Ad in pereoon of met franco brieven Jufvrouw van der Laar KorU Tiendeweg D N 12 verlangt om terstond in dienst te treden EEN MEID CoDiDiai iUalrc Veonootschap L BROdCLSEVSIt FOSTOUN ROTTEBOAM Beursplein n 1 CoMKisaUi TANiToBEioHT DB HsniN Mr J KNOTTENBELT L VAN KOETSVELD G VAS 8tt LEV0LDT W STOK a a WOLVEKAMP Voor Gouda en Omstreken knnnen de DÉ OSITO S gestort worden bg den Heer Mr J FORTÜIJN DBOOGLEBVEK Advocaat Westhaven n 204 te Gouda volgens een te zguen Kantore verlgg baar Reglement Katteiuingel Q 128 Binnen eenige dagen Wachtende eene lading puike KACHELKOLBN direct uit het schip te bekomen tegen den minst mogelgken prgs Ieder doe zijn voordeel J H SPIBRïNGS Gouda 21 Ang 1875 FABBIEK DE JOHCH ét mm TE O TJ ID E W A T BI K Vervaardigen verbeterde STEEN en TE©BLVORM © MACHINES voor PAARD en STOOMKRACHT Opeiihave Verkgoping op WOENSDAG 25 AUGUSTUS 1875 des voormiddag ten 9 nre aas het Lokaal Wgk K Nr 287 awa de P p traat te Goueh van enen NETTEN INBdEDEL waaronder een fraai KABlijIlB aan USNENKAST een KANTOORLSS NAAB eea CL LINDERMANGEL BEDOEN en BEDDEN GOED enz verder GOUD ZILVER en JUWEELEN enz Daags te voren te zien Nadere inlichtingen n te bekomen ten kantore van den Noteris W J FORTÜIJN DROOGLEBVEB te Goijda Ter wille der Waarl Hd Mgnheer TSEOPHILE mgne vronw haar hoofdhaar was bgna geheel uitgevallen en door het gebrdik vao twee Bwer flaoalu in dentgd van vier maandm volkomM geheel bggegroeid Rotterdam 26 Mei 1875 UEd Dw iöenoor Hoogstraat Get J DE HAAN HMBJ Uitval van Haar Boos of Sehilvers Don Haar Kal Plekken Pgn in de schedelhuid Haarworm Vroegtijdig Chrgs woraW d deae ulangenaamheden wordeq erbaonén doordeAMEr MCANBALM Bindlfa korteil tödverkradtde behaarde Huid haar vorige groeiknebt wieoör Franco aanvraag 2 deFhusoofMnaksnalva 42 Blaaowe PostzMpls of Postwisael als ook op Bemboun bü THEOPHILB Haarkundige Kerkstraat bgde Vg elstraat 838te 4 tewfa t Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte feeeptj van de Wed K UNEN ft ZOON ehenétai Deze URBANUS PILLEN Bün ddor ons in doosjes i 37Vj Cent en in dubbele doozen te GOUDA alleen en nitelnitend verkrggbaar gesteld bg den Hr L SCHENK op de Hoogirtraat Wg waarschuwen voor het gebruik vaanamaaksels welke men tracht in omloop te brénf n De mtgsv dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VBUDA6 In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDEBDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per fwst 2 Kennisgeving De BUSOKUEESTER ran Oonda brgogt bij dei ter kenais vaa de beUaKbebfaeadjgn dit door den Heer Prarinóialea Inspecteur der Oiriote Btlulingen eoi te Kotterdim op d u 21 Anguitoe 1876 lijn exeeatoir verklaard de voUsart kohwWn vao bel Pataiitrext N 2 3 en 4 theiidjaar 1875 76 Uat luoraeide kohieren Ier invordering zgn gesteld in banden van den Heer Outvanger dat ieder daar i Tourkoineade vcrpliftt ia lijceu aanslaf op di n bg d wet bepaalden roet te voldoen biaaen arelkea de reclaiMS bebooren te werden ingediend Gouda den 23 Augutuss 1875 De Bnigameester voornoemd VAN BERGEN LIZBNDOOBN BUITENLAND BBitenlandscli Overzicht la deu Frauubeu MiuUterraad is Zatei4a de opBtdud van de Hiritgowj a ter sprake gekomen Hertog Decwn beelt erklaard dal Kusland In overeensteuaing Mt Duitseblaad tn Ooateuryk ttappeu htsft gedaao om deae kwe tie duor ineUewarkiag vau alle Bi eiidhedea die bet Parijbr terdrag bebb uoud rteekend te reg len Ais ik eobter zoo rerv Igt de oorteapOBOeut d r Koln Zeit aan tieosaolirijven wg bet bovenitaaade ontieenen goed ingelioht beu daa koBcn de roorstellen vau de drie noordelijke SoDVereinen duaiop neer dal de kleine Staten aan de Oöbau en sisscbieo ook Bosnië en llerirgairina bgna gebeel onafbaokelgk sullen worden van de Forte Uit Wtenen wordt omtrent de opening Tan den Hougaarscbea Sgktdag aeegedeeld da a nst Vrijdag den 27 n de liberale psrtg baar eerste bijeeukomst lal bMiden waarin de caudidatuur vau een president eu aeoretyis lal besproken worden Zaterdag den 28n ner vindt de eerste zitting an bet Uais van De Ifeter Zeitmg beriobt dat bet qieuwe reglement op da ünitscbe gevangenissen hetwelk thans aan bel ministerie van jnstitie wordt bewerkt in elk opiiebt f rooto I veranderingen tal bevatten Geen onderwerp et gevaageniswezen betreffende dat niet oeu gnheele wgtigiog zal jwdergain Hiertoe behoort ook dat gedeelle hflKoen ziet op staatknndige get angenen Het nienwe regteaseut zal de oude en terens verouderde bepalinpn wgtigea ia den geest zooals die queestie iodert in bel Hais der Algevaardigden berhaiddelgk is bespraken Ook van de zijd dw ministeM van binnenl laken zal fen rsglemtnt op bet gevangeoiswezsn worden ontwerpen Ten einde te verhoeden dut dit tweehoofdig bestanr aobade aan da leidinc der zaken toebrenge znllen beide intoriteiten de bedoelde reglementen in overleg met elkaod samenstellen Uit Slteswijk wordt gemeld dat sedert geruiaen Jl d rechtsvervolgingen zijn ingesteld tegen leden der ociaal democratisobe pang wegens het inzamelen van f eldeuagedureade of na bet bonden van ergaderiugeu kefliiale is het rondgaan met éen bord of ver hinderd of degenen die bel hadden gedaan zgn deswege vervolgd en met gsidbocte of op andere wijze gestraft Deter dagen l aeft bet hooggerechtshof deze f naestie behandeld en mtgsaaakl dat de wet by dergelijke veroordeeiing verfcewd is toegepast de wet stelt daarop geen straf Terwgt de opatand dar Tarksche onderdaoen zieb meer en meer uitbreidt teratlen de bladen gunstige betichten omtrent de vredelievende bedoelingen der Europeesehe mogendbaden waarin men vrg algemeen rertrauwen sobijat te itelleu Naar men uit goade bron verzekert is al Bnsiasd voornemens m in orereenstemmiug met Oostenrijk en Pruisen ei n Ikroep te doen op all ogeudhedea die het tractaat van 1886 hebben ooderteekend in bet belang van bet beboad Ha den Euraptnscilien vrede Uoor een dergelijk bnddian zon de qnaestie ia de Uerlegowina ophouden eea t fisal binneolaudiche aangelegenheid van TurkeSe U esM maar zou zij a E f p wi rt g W k iM liwS A ar ad pósltie tèirenler WMmJ 4 Iflli i po dig r tot tand kunnen komen u de SSoropeesébe vrede minded gevaar loopeif Een afeoodarlgke aipkMsaliefca interventie ran de drie groote mogendheden Easlapd Oosteurgk en Duitschlaod zou in strjjd wezen met dei geest van genoemd Iraataat en wcliioht vooral Ënieland aanleiding kunnen gerqi tot oppositie Een gezamenigke diplomatieke handeling daartwen zal tot eene overeenkomst kunnen leiden om üfTurkege te noodzaken tot hereormingen tegmorer de wenscken v a de insurgenten óf tot eene onderwerping van dezen door macht van wapenen zander dat deze reden lot ktaobttn kan geren Men verwacht daarom van het initiatief van Basland goede gevolgen zoowel voor Turkge zelf als voor zijn driateljjk onderdaoen en voor geheel Europa De Regeeriag der Vereeoigde Staten van Noord Amerika heeft aan de Daitsche Begeeriog medede ling gedaan van een aanvulling der wetten op de lindverKuizing Volgens deze bepalingen is de gedwongen invoer van vrouwen volstrekt verboden Wie ia strgd met deze wet handelt kan tot S jaren gevangenisstraf en 6000 aoll s geldboete veroordeeld warden Ook zullen personen die in hun geboorteland wegens een crimineel misdrgf ee vonnis ten hunnen laste hebben niet tot de Vereenigde Staten worden toegelaten i yffurr y TT DUITSCHLAND Er wordt nog voortdurend handel in meosohen gedreven roiselarij gepletigd eu tX wel hieronder onze oogen I zoo roept de fierlijusofae Volkt ZeUmg uit en het blad haalt ten bewgae daarvan het volgend viwrbeeld aan De jongst berichten nil Atjeh luiden voortdurend ongunstig hoewel de Nederlaudsobe regeering in hare oSoieele aededeslingen daaraan een rooskleurigen tuit poogt te geven De toestand van bet leger gaat steeds aohteruit wat de sterkte betreft Oedarende den loop van dit jaar stierven niet minder dan 10000 manen men beeft ongeveer 40oO man naar Java geëvaoaeard niettegenstaande dat alles zijn de hospitalen in Atjeb overkropt vol en bestaat er tot heden nog geenerlei uitzicht dat de oorlog spoedig ten einde gebraobf zal kunnen worden Het gevolg hiervan is dat de regeering geen enkelen man in baar eigen laad meer jcau aanwerven hoewel er eea bandgeld van 500 golden wordt uitgeloofd Dewijl l e Uoll nd niet meer gaat heeft men ADVE BTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen irdere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaateruiqyte Afzonderlgke Nommers VUF CENTEN bet oog op andere oorden gevestigd waar men tegen een bandgeld van 150 a 200 gulden dat voor een gedeelte nog in den zak van den werver glijdt zich tracht te verschaffen hetgeen in het land zelf niet maar t verkrijgen is Op welke ilotte manier thans aan de Duitaoh grenzen en nabij de kust wordt geronseld duarvan geeft het volgende verhaal ona een bewgt een oDier gewone correspondenten een aan in ien wij bet volste vertrouwen mogen stellen beeft ont deze mededeeling toegezonden Wo osdaf jl is oe toon van OBze aoboonmaakeltr een jongen vaa 90 jaar arbeider van beroep met een tiental kameraad per spoorweg naar Cuxi aveuverlrokkea hg begaf iicb derwaarts naar hij aan lijnBoeder bad piêegedaeld om werk te loeken Na ir hij voorgaf vertrok bij derwaarts ten gevolge van cei aan koudiging i hij bad geleten waarbg de gelegenheidtot bet verElügen van aibeid werd wngebudeii W wsbi ÜVl r ia bat P mmei drt wetvera bias ter stade bea trt Ji t daw vet re hebben ovei gehaald en beia tevena van bet noodige reisgeld bebbeu our zien £ eig ster n 13 dezer ontving ign moeder eea brief van baar zaan waarin hü baar aededeelde dal bij en al zgn kaaeraads zonder hun voorkennis aan boord van een s bip waren gebracht eo aldaar waren oipb geleverd in banden van de personso dia hen aaji tM HoUandsofa gouvernement seaden veironselen Zjj waren by waren bestemd oa naar Oosi Iudic te worden gevoerd Voorloopig zouden g n gelegrubeid aeer hebben oa te schrgven De bedoelde brief was ia de nabijheid van Breaen op de p et gcdasn Een zijner kaaeraads Braauaobweig gtcaaad had insgetgls van de gelegenheid gebmrtc gepaakt om ahn diens aoeder een dergalgk berii l t da B toekomen Balt niet ieder Dsilioher zijn vaiatW i li a bij dergelijke feilen ziet gebeuren Indien de Huilmiden met hun Likvotschenbloed zelven fiet meer willen vechten dewgl de ganseben boel daar ginds verknoeid is moet dan de Duitiche Michael vöoi beu naar de slachtbank worden gezonden niet als een huurling maar als een ellendige door v rrs d en geveld viUi zijn vrijheid beroofd I En Ux t beeft di ronsijlarg bier plaatse Hier te Berlijn moeten gebeide wervers zich opbondea die het verachtelijk baidwerk drijveu oa acnscbco van bier te lokken dievearoU gens aan de kust met geweld worden wegjtevocidl Om de bedrijvers dier schandalen ap het spoor te komen en de bedrogenen te redd n moest de regwriilg berichten inninnen niet aUeen te Caxhaven maar ook n andere iioordwestaiyke havena van hel laml en elfs in de Hollaudsebe bavibs en op de schepen die aldaar naar Batavia of A eb worden geiandaii Overat behoorde de regeeriag hare verspieders Ie hebben en indien zoodanips personen ael de vereisclile volmncbien waren voarzien dan zoaden de oiiKelnkkige slachtoffers van dtrgelijk verraad in vrghrid gesteld moeten worden al bevonden zg zich a u boordtvan Hollandsche oorlogschepen De Bmk tmd Bmi Zeittmg neemt dit beiicbtover ait bet genoemde blad Tot bevestiging vnndie medcdeeliog waarop reeds voor een paar dagen werd gewezen wordt echter noch in de B u ff Zettang noch in cenig auder Dnitsoh blad iel gpvonden voor zoovsr uit hier oatvangeu dagbladen blijkt zoo dat het wellicht een onjuist bericht is