Goudsche Courant, woensdag 25 augustus 1875

leiding ran ket tweede onderzoek in de afdeelingen Daarait bleek het dat de regeeriiig tn de hjst der universitaire wetenschappen de thealogie efaacl niet had opgenomen en er dos voor zelfstandige theologische faculteiten aan onre hoogeicholeii geen plaats èrerbhef n térens at er o tefmlja geateld was Mnoan welk tjjds erlfop de Nadert hoiwormde kerk in de bebwifte tot opieidkg barer aaaslaande leeraren kdn Tooruen De Synode gafaélde ieh dus in de noodrakelykbeid deze boogtbelaogryke taak nog eens in bebaadeling te nemen Zy besloot na e stlge orerwtging bij de toezending vaa eea afdruk ran bet genoemde adres né $ ee byttflider adrfea fa de tweede ksmer dna te bïedea waaria t ast den Beesten ernst op het behoud der theologische facalteiten aan oase boogescboten en wel aet naae rao protestentKhe faculteiten in bet belang van verreweg het grootste en aanzieniykite gedeelten der Nederlaadaehe aalie en Van de wetenschap aandringt In Dnitschland heelt aen de opmerking gemaakt dat penonea die geregeld by petroleamliebt arbeiilea soffltydt aan oogonteteking lydea die wordt toegsschreven aan de rorming van twaveltaar ait de iwarel die de petraleua bevat Ue oorzaak is nog niet rolkoaea bekend ea das de genezing niet zekar terwyi er nog geen pogingea door de iaduatrie zya gedaaa oa oaaehadrigke petroleaa te aakea In het iad dezer aaand komt te Amsterdam eea Kirtensefaalaijen Virtnos de Hongaar Nagj Jacob die volgens de Xöln Zeit een door hem zelf vervaardigde heideritnit op verrakkelyk wgce bespeelt Hy ae wachlaeestar by de hutarea en werd wegens derlaemiog aan een opstand tot 9 jaren rrstingstrM veroordeeld Toen beeft h tot tgdrerdrgf herders aitea gemaakt o a die welk kq nu zelf bespeelt en die baitcagewooa goed gelakt aoet tya Te Leidea werd Zaterdag naaiddag aMt oeapraak ea aaziek de teolooastelliug geepend ran bloemen ea planten door dea werkman gekweekt uitgaande van de koBmiMie roor de volkvoorletingen van ket departeoieat der Maalwhamy tot aut vaa t Algemeea aldaar Er is veel ingecendeo en saaaakrol tentoongesteld De anima voor de kweeker neemt zoodanig t dat thans reeds weer iH plautea aaa 478 rsaaea algegerea aijn Orer oaze bToodklaobtea aaar aai paateirerlangea aehryft Mata Haii in de Armi Cl aaar aanleiding na eea gedachtenwiaaeliag orer da ledeadaagsehe duaitaosUaags ia d 8itaalaahablad g raad Uala Uari baaeboowt oakaads als de gtoete oorzaak vaa weriulyke arasaada Dat ia gaea doaddoeasr Da wetaaaobap heeft de waarie leereo kenasa vaa vm wat rroeger weggeworpen werd Liogtaaa dringt na het bëssf door dat niets we geworpen moest wardea Kaar lOO langzaam dat daizeadea boagtr l dea Als den ook wisten wat zs aaa t jd en stof rerlorea latea gaaa dan coaden zjj eea grondslag hebbea OB een aiader araocdig leren op te boawea Niet allen echter want releh tyn ea Uyreo iai Hna oekande en hua laikeid wordt aaageoUMdigd door de lieUadigfaeid Den ateeitea ion loteverbeteiiug ten deel Tallen als z i de Baeht badden leercn kennen Taa het kleine de waarde raa eenligedeelten Het is rerhazead hoe oarerachillig de armste mensohea zjjn roor kleinigheden koe cy gekregen of verdiend geld rertecreo op een wyze die welgestelden lieden de haren te bergen doet lyzen Zelfs waar apaariiankea tgn ofachoon daar ainder dan elders Eea aaaieragetin bad ia den hooitgd 46 s weeks te reitearen en dat werd verteerd Zomera aoeatea ze laag werken daa willen ea dan moeten ze eten Zegt aen hna dat ar geen botsr behbsft op spekpaunskoekea eo eierkoaken niet dik met boter en aaiker belegd behoeven te worden daa teggea te a dat spareu gelyk is met zomer en winter krom leggen Zulke aCnschen aoeteo naar sobool geen middel helpt daar tegen dan leerdwang dat wordt bewezen door hen die regelmatiger geld reniienen en sohynbaar booger staan in de uaenleving Ook daaronder aya er die t beneden zich aehten een speld eea spfjker op te rapen snippers te bewaren Als ze t geroadea hoefyzer en de kenen van Sehaid goed hadden kooren nitleggau zouden ze hebben geleerd ket kUIae niet teiTenaadetf Da verkwisters gn daarbH nog da miasten der broeders onder ben die t kleine verwaarloozen Zij geven honderd maal een dabbeiye nit voor niets niet bedenkende dat zü daarmede 10 weggooietr Dat teorelen git d iffdeoiti ndta in de laagste toeatanden tuimelen is Mn gevolg ttn han onknnde bun wanbesef Taaï bet kleine Drankzucht snoepeneht es dergelgke doen ook velen tnimeleo maar deze behooren ook tot ben die de waarde van een stuiver niet kennen die niet weten dat t borrels daags een kapitaal vormen van 300 a jaars De regel is dat de waarde van het geld niet wordt gekend het kleine niet wordt geacht Eo dat geldt BINNENLAND Vas S Bekraohiigipg no twm kredieten door den Gouda 31 Angastus Voor eonigen tyd melddeii wg dat onre geachte atcd enoot d heer K ran Buuren vit rüoe betrekking raa oaderwyier bad ontslag genomen Thans kunnen w mededeelen dat genoemde haer Zondag ele b jkea vun achting ea genegenheid noeht ndervioitea HW wreehillende einden langsteUeadeo verwgzen wy naar achterstaand ingeioaaeo atoJc dat itroerif van bet feest Kniag ee i W ns ket liedanken van den beer Patman ah bestuiirslid der walerschappea Raleles en Dylcveld gemeente Iloenkoop is Zaterdag jl door stengereohtigde Ingdanden voor h t eeiite gekozen de heer C B Verfc£ l Bet 16 van de 19 ea voor het tweede 4le beer F Q Ghiikborat net 32 vim de SI uitge braohte steamea GouTernenr Generaal van Ned Indie geopend boven de Indiaohe begrooting voor bet dienstjaar 1376 10 Vartrtelling van kilgaven egms venierkia f T DepMtemeat vu Marina dienat lo75 Ka I 11 Verbooging en wytigiag van hott dstuk V dai Slaatafcqgfuoting Tow 1876 Met de te Texel gestationneerde reddingsbooteu ran de Zuid en Noordkollandsche Beddingmaatschappy hebben deter dagen de jaarlyksche proiflocbSen I weer Bet gunstig gerolg plaats gehad Tok k ruar I pyltoeatel aohter de Koog beproefd roldeed goed In eeae te Amsterdam op 23 Aug jl gehoaden rergadefiag van Typograpbeo werdide vraag der loonrerhooging behandeld Üe teer uiteealoopende oordeelen over de wyie waarop die rraag iKaiitwoord noest worden gaf tol gedackleniswiHeling aanleiding Ëen circulaire tot beereo patroons te richten rond Teel bijval maar de waasok om rooraf aet de drie bestaande Typographiscbe veteenigiogea deie taak te overwagea droeg verreweg de voorkeur In dtea geest werd dan ook ten slotte met algemeene eanaea de vokeade aotie aangenomen l3e Vergadering neemt aan in rereeniging met ket Nederl Typographenbond de rereenigingen Foartorg eit Gatoe H en de ATeAW r aittenoodigea middelen te beraqen om den loonetandaard der getamenlyke leden door gepaste en eerlyke middelen ia arereaastaBming U brengen BKt de steeds kliameode behoeften Sil Oisteren in dea vroegen oektead traehtte Ie TUbaij eene non ket klooster U ontriachten ketgeen haar aanrankelyk gelakte maar aaa het spoorwegalatioa werd ay aaagebaadea ea weder aaar ket klooster gebraekt Aan de gerolgaa Taa felle conaeatralea eo ket gebniik ran te twI koad water en wel uit elooten of greppels lya ia de gemeente Emaeu drie arbeiders orerledea Eeaige anderen die door de decelfde ooruken ongesteld wareo cewordea doek bet geluk baddeo spoedig geaeeskaodige hulp te sriaagea lyn tkana lao goed als hersteld Op TexeJ ia Uaaudag een aan tengevolge van het overmatig gebruijt van sleitken drank waautinaig e ord Sleokta met moeite kon de MlUra liino70janga moeder an lüne rerrtgaude niahtodeGnrea onttrekken Blykena bet gewene maandelykaehe Ovenicht in de StaaUcmraiU bekend gemaakt hebbea de RgksmidMea in de maand Juli opgebracht 7 89 000 Dit cyfer was ieti lager dan dat voorJili 1874 toen die middelen het oagemeen hoog bedrag run 7 880 000 opleverden waar bet overtreft de ramiug raar éént maand net niia 8 toa Over de teren maanden Januari Juli was ae op krengat in dit jaar ƒ 49 469 000 tegen een raming Toor 7 auuadea raa 48 812 000 en tegen eeu opbrengst ia ketzelfde lydperk van 1874 van y 49 717 040 Alioo oolc over du tydperk vinden wy deae vemokjiawlea dat de werkelyke opbreaget der middelen 4e raming eenigsiins overtiett maar dat ty by de opbrengst van verleden jaar iets te kort sokiet By de Tweede Kamer lyn aanhangig geblevea de volgende wetaontwarpen lo tot aanvulling vaa de wet op de eonialaire i Ttehtamaeht ia tot het verleeaen ran rrjjdam van grondbe lasting roor arbetderawoningen So tot intrekking raa d wet van 1849 b wy liging van art 84 ene der recbterlyke organisatie i opbefing van de provinoiale gereebtskovea te omen uitaakeade de toogenaamde ju t itiêele wetten I 4o tot wijzing ras dé wet van 1864 boudende randering in straffen op sommige misdryren gesteld 6o tol wyiiging van de proces orde in eassatie 6a lot wviiging aa het bargelqk wetboek met Iketrekking tot de hypotkeekreohten 7o tot regeling raa den recbistoeatand der ratwTC raieenigingeo De aaareer na prniaea waa Vrjjdag Ie Zwolle too gtoot dat ty niet eena by ket gewicht rerkoeht konden worden dat geschiedde bij geheele Baanden rol loadat ket KG op nog geen cent kwam door de politie werd naawkearig aehtgestageu of er ook onryp of besobad d goed oader waa De iCrr meldt hot rolgeade fDe Synode bad reeds in bare eerste rergaderiogenlieh de rraag roorgciteld wat haar te doen stondBet opiioht tot da by de Tweede Kaaer der StatenGeneraal aankangige wetsontwerpen op ket Hoogeraoderwys Zg achtte lieh geroepen de wenaobeo enrerlangena der Nederl Herr Kerk Bet opiieht totde opleiding barer a a leeraren lot de Hooge Regaaring te brengen Na daarover vooraf bet rapport ran een coamiasie geboord Ie hebben werd goedgeroaden een adres aan den Ministecjran BinuenlandseheZaken te riehteo en daarin Hrallc ernst aan tedringen lo dat de Ned Herrlnftrk niet verlangtorer te gaan tot ket opriebten ran eea kweekaekoolof kweeksoholen ter opleiding van kare a s leeraars maar dat ty wensekt tot dat doel roortdareod ga brnik te aaken raa het universitair onderwys aanonte academiën Zo dat zij daarom rerlanf t het behead ran lelfslandige tbeologiacbe faculteiten gewytigd en iageciehl naat de weUusehappelyke behoeftenvaa onsen tyd als onaisbaar roor eaa dengdelykeopleiding der a a erangeliedinaren en 3a dat ty by aldieo de Staatswet niet aooht kanoen rooriiea inal hetgeen ter rorauag ran bare leeraara de kerkwordt vereisoht vensobc gebruik te maken ran demiddclea die de thans aanhangige ooaeeptwet aanbiedt om het Staataonderwys aan te vallen roorzoorer haar talks aooflig en wensobelgk roorkomt Er wordt tevens besloten den minister Ie vercoeken aaa eeae commissie van ces leden gelegenheid tegeven om den inbond ran dit adres nader in hetlicht Ie sUUen en op da rarrulling der daarin nitgedrukte wenschen ao te dringen Tevens werdgoedgevonden een afdruk ran dit adres aan de ledender beide kamers ter band te stellen Dooh nagenoeg terzelfder tyd dat dit adres aan den ainiater werd aangeboden verscheen het grwyligd ontwerp ran wet met de daarbij behoorlande memorie ran beantwoording op bet rartlag naar aan I j s JU iMi Il Ju i a tot refclipg van de afkonderlyke bevoegdbeid oor de oiloefeniag na de tandkeelkande S tot regeling van het booger oaderwija lOo tot wyiigiag na de kiestabel I Ia tot aat l4 vaa spoorwegen met gelyk roor M Kappejrne I2o tot wyiiging ran militiewet 13o tot wyzigiog ran de inkwartieringswet j l4o tot walging van de onteigeningswet ISo tot regeling rao bet bouwen op of langs ayken 18o tot wijtiging ran de wet ran 18SI omtrent i kerordering eni ran officieren by de landaaobt 17o gelijk roorstel ran den keer De Roo 18o tot regeling ran het onderwijs aan da militaire aeademie Verder bieren nog liggen lo ket rooratelGra taaa c s betrekkelyk de jacht 2o ket gawytigd reglement op de ateqograpbie So het roorstel Viraly betrefllecde ket reglement ran Orde 4o de concluai£n van ket fnquêterapport iA zake de koopraardyrlnot 5o bet enfaSterooratel Godeiroi e a betrekkelyk dea politied itnat op de spo orwegen De Bente Kamer dar Slaten Oeneraal Sie 30 diter bgeaokoart 1 alsdaa Ie behandelen hebben de retgende wctaontwerpen 1 Bekraohiigiag van de erfpaohtsnitgifte ran ket rooraalige UaiineeubliBsaamit te Vlissingen aaa den keer A Smit te Bidderinrk Nalaraliaatie raa J t Berners B A Grote Mager i H Kemkamp A Von Wolfakebl Reiobenberg i A A Brinkmaan J B Hilterman en J U F A Fiscker S Bekraoktiging ran den onderhaudsohen rerkaap raa een paraeel grond langt den Staatsspoorweg in de gemeente Zwollerkerspel aan J Van der Weerd aldaar 4 Wgiigmg van de hoofdstukken II ea Vil B der Staaisbegrooting roor ket dienstjaar 1874 6 Wytiging van bet boofdslnk VI der Staaisbegrooting voor het dienstjaar 1874 Wytiging van het IXde hoofdstak der Staaisbegrooting roor hel dienstjaar 1874 7 Wytiging van koofdatok III der Staatsbefrootiag roor bet dienstjaar 1874 bij alle statidea Er tya er releo die alles koohten en allea atef en op den oaden dag bat noodige brood niet badden Hadden zij van ban 7 14 jaar Franklina leren ea cgn flailje leeren ktèoen sg zonden wijzer eo beter geworden zgn Nu moest de groote aond altyd gaan de grondeloote auag allyd wat hebbea en op bun oadtn dag haogea ze af raa de liefdadigheid die goedaardige bsderfiter aller ataatabuishondiDg Onder db klagen orec dure tijden zyn vele maagrergodcra Zij laaken de eelwaieq daarder adat tij veel meer gebruiken dan noodig ia ea op den tgdgeeat wordt geworpen wat slechts ter verantwoording koat van hun vraat en zwelgzuoht Er zijn ongelukkigen die aanspraak hebben op halp Maar om dezen te kunnen belpen moeten we onze behoeften leeren inkriapen en aeetter blyren Wie zyn beboefieo aiet bebceracbt ram aoet drinken omdat bij Ie reel koffie gedronken heeft bier omdat hij te reel gegeten beeft bescbnitbollen moet eten omdat hg zijn gebit bedorren beeft met soetea koek wie aet aadera zya bier en met jena er tyn vryen tgd moet verdrgren achept zich beboefieo beeft geen recht tot klagen en ia uit evangdiseh oocpanl raapalig ait baiaboadalgk oogpunt een den iniet Uu bederft tyn gezin iaat ket nieta dan slecbta na Zolke behoeftaosobeppers bevolken de wereld mat oanreotelarea oadat bjg den gewonen loop van taken ban leren aobisbreuk leidt De mecsoh moot eraatwoontityk gesteld werden voor rersobijselen dia it don Bensik C oren worden Oa daartoe te komen aoet aen innau roorigaan en eindigen met leerdwang waardoor aen leeren zal de aai aleohte op tgd te doen spreken en dr bekochen niet soheppen en kitlelea maar om t aanzyn Uteo bedelea eo beataan te in strenge tacht konden Ebuis Christiaan Andenen In een vergeten aithoekje vaa de wereld in de araoedige woniag van een schoeoauker te Odensi op Fonea werd Haas Cbristriaan Aodenen den l April 180S geboren eenige dagen geleden is by zooals man weet rota zevenlig jaren oud gestorven ea gekeel Denemarken ja geheel Earopa heeft een traaa van aaa doening aan zyn nagedachtenis gewgd en zgo dood ala eea gevoelig verliea betreord Wsi Boet ereeo Merkwaardig leven liggen tnaaoben die ormelyke laaien wieg in t haiqe te Odenae ea den piedealal die gereed ataat oa t aaraer der onsterlelgkbeid te dragen waarmede die doode tal rereerd worden Het riage k md dea volka dal siob opwerkte tot de iieraliog van een geheel mensohengeslaaht t is ea merkwaardig rerachgnael wel waard dat er d aandacht op gevestigd worde Dit korte levensbericht van Ueneaiarkens beroemden Achter worde dan atet als te laat koaeada beaebouwd Het doodsbericbt vaa een groot man is geea gewaan uicawtje Aadersea werd geborea ait behoeftige ouders Ds abool die hij maar korten tyd mocht bezoeken waa cén anataackoot Nog een kleine knaap verloor h $ zga dar door den dood en moest hg zyn brood loeraa Tordieoea in een fabriek Hier kon by aet tga teïre ziel en zgn joe zenuwen t niet uuboaden Mn taa bg kleeraaker worden Mur t waa of da bewoatheid ran tot iete grooU bestead te zya reeda toen in bca was ontwaakt en dit dreef bea d wereld in Met nieU anders dan tgn illusies 1 geloal in Ood en t ware sebeooe eo goede en tyn vertronwen op tyn toekomst ging hg als 14jarige kaaap n ar Kopenhagen Eerst ondervond hg allerlei telenrstellingen Hy gevoelde zieb diohter bij was I ook alraeda aaar de Muzen sloven zich niet af om een Hjarigea knajp leveosonderhoad te heaorgOB Hg wilde aotear warden men kon bem niet gebruikea Hij achtte zich gescliikl voor opera UHiger deproef fflislukle by ha4 geen stem Toch vertrouwde hg op tijo gcnins Als kaaap had hy eens gedroomd t bad aen waarzegster bem eeni voorspeld dat zgn geboorteplsata Odenaé nog eens voor hem iltumineeren ao alf een fanatieker geloofde hg lo tga teakomst f iga fwrtioiWIn werd niet bswhaaad tiii vond e Mneir dia ticb zijner Mutrakken 9f lievar hg was als een edelgesteente dal door kennera geToadea en uit bet nederige slof opgeraapt eenmaal schitteren zou aan de krouo der kanst Froleasor fitbeni Baggesen Weyse de dichter Galdberg en de acteur Ltndgreea waren de manaea die hem un den gaiig bielpen Een rigk man CoUin werd z jn Mcoepas zgn vaderlijke bescberaer Andersen otilviog U een beschaafde opvoeding hg sladeerdc en zoo werd tUn weteosohappelgke roraiog roltooid Dichter j SJras bij geboren reeds ala knaap had by zga sterrende kind gedicht dat in alle talen zelts in t Groenlandseh ia orergetet Zgu roem bleef niet uit Betrekkelyk vry snel werd zya aaaa in het binnenen bnitenland bekend Hij won meer de liefde da lyaipathie ran t lezend pablick dan t prestige dat sommige groote geesten ran andere tiVMpe tiob welen Ie verwerven Zyn Sguut in den tempel der maten ia daar niet ainder root enindrnkwekkend oa Aodersen a pen waa teer vruchtbaars hg beeft reel aebraren ea in rertehillende genres toonealslukken lyrische gedichten reisindrukken sprookjes vertellingen fiinnlasien ronunt Het zyn vooral zyn sprookjea ea zgn fomans die bea beroemd gemaakt hebbea Vele jaren raa zga leren bracht hy al reizende door eo zoo werd zgir gezichtskring ruimer zgn kennis rijker zya grondslag overvloediger Hy bezocht achterrolgans Fraokrgk Zwitserland Duitsebland Itelii Engeland Zweden Nederland Spanje zelf bet Oosten en Afrika Zgn kortetendig verblijf in Nederland voornaawlgk te Aasterdam en s Gravenbage heeft aaa onzen dichter S J t d Bergh de atoffe geleverd voor een belangryke schels van Anderseos persoonlijkheid als menseh en diditer Waar bg kwam beloorerdc hij door zgn edele naiére genialiteit en lya onorertroffen talent om zyn sprookjes voor te dragen aller harten zoowel aan de boven der kooioge als ia de kriagea der maanea vaa letteren Welke teorermacbt er nitgeoefead kaa worden met de eeavoudigste eleascnten weUe heerlgke lafereelen er te scbilderdt zgn met eenvoudige verwen welke goddeigkj aaaren er in t menacbeljjk gemoed liggen voor ddK dichter die te weet te treffen dat heeft Andersai bevelen Lees tgn onovertroffeo sprookjee Maar gg hebt ze gelezen toen ge aog een kind waart ea ze hebben a rerraki nu ge een aan zgt geworden verrukken re n nog en gij geeft te uw kuidertn te genieten Oeiyk zgn groots landgeaoot Thorwaidsen woodereu ichiep uit bet koade aaraier zoo schiep Andersen wonderen ait bloemen bladeren manesebijn windgeruiaeb en aenaebelgk gevoel Wy kennen geen dichter ia wien zooveel reine eenroad zooveel tjn gevoel zooveel scherpe satyre by wijleo zooveel geestes adel vereeaigd waren als in dit geringe kind des volks Andersen bad ook zijn zwak igu ydelheid het waa deze dat by aan t bof vaa Frederik Vil zgu sprookje an da loudso soldaatjea had aogen voorletea en dat hy tyn gehoor tranen ontlokt had en dan aog dete dal hij waar kg m t buiteoland kwam oreral de harten wist u stelen vau degenen met wie bg in kennis geraakte Bcminnelgke ydelheid roorwaarl De werken van Anderaen zyn aeerendeelt in deBeeate Uleo vaa Earopa overgezet en nitgegeven De rolledigsla èdieties zga de Daitsobe te Leipzig ia 34 deelen ea de Zwsedacbe te Kopenhaga in 23 deeleu Onze Ooavernear van den Bergh en anderea hebbea hea aan de Nederlandsebe lezers bekeod goaaakt De Iguur van Hans Christiaao Andersen aaakt eea schoon contrast met de materialisliache riohting Taa een groot deel der kinderen van deze eenw Dat eea genie als Anderaea begrepea is ea zoo 4l meen gewaardeerd is geworden is daart a w M jplta te orer om met deze eeaw verzoend Ie woM JZoolang een Anderstn aog rtnerden viadt za ija edele geeat der menaokheid niet gematerialiaeerd worden Plebejers nis Andersen tyn de reobte bnwaardera raa den echten arnschenadel T Zieriis O Weïthe INOEZONDE k Een feest uit Dankbaarheid lezers van ds Goudsche Conrant tallen zich aiasohien berinnereo dat voor eenige weken gemeld werd dat de keer N van Buuren door lichAmstwakte genoodzaakt was iijne brtrekking als onderwijzer nader te leggen Met enkele woorden werd daarin hel verlies voor het onderwys in Gouda voornamelijk voor bet onderWgs der hraelittscbe gemeente genoemd het waa zeker tiiel te vermoeden dat op 22 Augustus ter eer ran den beer rao Buarsn een feest zou worden gevierd als dat hetwelk wy noemen eeu fecst uit dankbaarheid Ons hart heeft behoefte iets van dat feest bekend te maken ea beeft de redactie der Qoudtclu Cimraxt daarvoor pUato dan znllen na de lezing zeker velen zeggaai Inderdaad eea feest ait daakbaarbeid Ter aaawernood was het keoboar dat da beer vaa Buaraa zya warkkring als oaderwyzer had nedergelegd of er eo itneerde ticb eene commissie ait de oudleerliogea oa ZEd tar gelegenext d ook eea stoffelgk bewjjs te gevea vao dank en erkenleoia Door de beaoeiiogen dier oAaaiaaie werd als t wars alles onmerkbaar iu orde gebracht tot euidelyk 22 Angastus als fdegen tyi bestemd werd Oagereer 1 nar was bet ashoolgeboaw der Iiralitiscbe gemeente gevold art belaogatellendea bestaande nit oad leerlingen leerliagea en bnaae ouders en de opzeltelyk hiertoe genoodigdao zooals de plaatselyke schoolcommiieie bot bestuur vsn het Schoolverboad en eenigs onderwyzeta uit bet 7e disUiot rao Z tf De heer raa Buuren bioneogeleid zgnde opende de beer M rao üantz g de plechtiglieid en toont in tyne rede o a hoe het hem als liadlte der oad leerliagea geaoegeo deed deze fetttelijke bijaenkoast te opeaen Oprechte dankbaarheid innige vriendschap waren bet die hea den tolk deden tgn van ico elcn die zicli bereid badden getoond bnnue erkentelijkheid en dank te bewijzen Als stoffelgk bewgs bood hg den beer v B in een € tui een prachtig zilveren tafeUtel benevena een sierlijke stoel Van heinde en verre waren oad eerlingen bijeengekoaen en oa den beer r Danttig waren het de gebroeders Hirscbei die het woord voerden Beiden erkenden ceel aan bunnen onderwijzer verschuldigd Ie zgn en al ia het ona onmogelijk alle woorden die gesproken werden weder te geven wy mogen met oaiaten op te merken dat door den beer H all Amsterdam de toestand werd geacbetit van bet maatsohappelgk onderwys der Israëlieten in bet begin dezer eeuw in ons land byzonder met belrekking tot Gouda en wat Gouda s Israëlitische gemeente aan den heer r B te danken heeft Stond het ons vry wij zoaden die rede de feestrede willen noemen dit staat ona zeker vry te betuigen dat bet ons trof ait den mond van een aan te Iwioren boe hij zich leveadig berianerde wat hg als kind als jongen ala jongeling ja I ala man aan dea keer r B bad te danken Inmiddels had de S die aan tijd gebonden waa den beer r B gecomplimenteerd en ook nameua de onderwijzers ait het distriot zich aanbevolen en iu de vriendschap èn in de oiedewerkiag met betrekking tot onderwijs en opvoeding l e man van den dag waa aan het woord Gevoelig voor hetgeen ZEd in dete oogenblikken bad oaderronden en belet door lichaoluawakte betuigde bg niet in staat te zga te tcggen wat bg zou willen zegge i toch dankte hy allen voor de eer bem aangedaan de schoolcomaisaie voor hare recijarige beachermiogeo betuigde den anderwijzers hoe hij tegen eigen belang lu getoond bad een voorstander ran bet openbaar onderwys te tyn en eindigde met te zeggen dat by al beschuldigde men hem an hoogmoed ttotsob waa op aiet eiUcele maar op alle oud leerliugen eu bealoot aet zoolaog dit zieke hart klopt zil bet voor ulieden slaaa De pres der plaate schoolcoaaissie roegde een achoonea laawer aan den laawerkrans door te be tuigea dat zoolaag ZEd zittiug in de eomm bad ia ieder rapport bet onderwijs rao den heer v B aet ondeisobeiding was geprezen De heer Hildeaheim sprak ala vriend en beschouwde den afgetreden oaderwyzer als zijn vri4tnd terwgi de beer Lalleman nog namens de onderwijzers deu heer van B toeaprak en daanu de feestoommisaic dankte voor de eer der nitnoodiging en betuigde dat bet allen goed bad gedaan te ziea wdken geest in da Israsliiiacbe gemeeule te Gouda beerscbt eo boe zy bet werk van een waardig oaderwyzer weet te sebatten en op prys te stellea Heer daa getroffen door zoo velerlei betaigingea vau ware hoogachting waa het den heer r B onmogelijk te niten wat hij getaalde de oudste zoon dankte daarom namens zgn vader allen voor hetgeen bad plaate gehad hij gaf de aanweiigen eenige kgkjea in het kraa zgua radesa en bad die zooevea getegd ik bea troisoh op myn oad leerlingen de zoon eindigde meteen ik beo trotscb opmga vader De Heer v Danteig bealoot ast een korte toespraak de plechtigheid Dat reien getroffen waria door hetgeen was geboord en gezien was daidelgk dat allen aaet den keer H uit Amaterdaa den heer v B een rustig genot en een genutvolle rnst wensohen is hoogstwaarsebgnlgk dat het reien in Gouda ten zegen zal zgn zoo de Heer v B neg tal van jaren gespaard biyft is naar onze overtuiging zeker Laatste Berichtena RagUSa 22 Aug Een groot aantal Hoalenegrijnen zyn over de grenzen getrokken vareenigden zich met de opstsn delingen en namen t lort Kuritoz en 7 fortjn welke door Omar Faoha gelxMiwd tot dekking strekten van Galzko Duga Vf NtksbitK Er loopt een gerncbt dat Derwish Pai a afgezet ia Ra rnsa 23 Ang De opstaadalingen Bamon den 2Uten het op den weg naar ITikshitie gelegen fort Karstao Ook moeten zy liob vao de rondom Gatzko gelegen blokhniteo SalovoggSIje Zlosti p Bmederevo Nozdra Preqeko Qgioapeljdaa en Vir met alle geschut wapeoaa en aaaanitie kabbea meester gemaakt Londen 28 Ang De Tim reraeemt ait Koastentinopel van 21 deitr dat de Porie bet voorstel door drie ambnasadeura met medeweten banner collega s gedaan aangenomen heelt Dit voorstel beseaat hierin dat de baitenlandacbe oonauls m Bojnia naar dr insurgenien znlleu geroadea worden len e uda han mede te deelen dat zy op geep vreemde hulp te rekenen hebhen en hnn te raden de wnpeus neer Ie leggen eo hui grieven aan een specialen commissaris te onderwerpen Tot zoodanig speciaal ooaimisaaris heeft de Forte Serrer Faoha beooend