Goudsche Courant, woensdag 25 augustus 1875

N 1716 ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaateruimte A onderlgke Nommers VLIF CENTEN rechtbank komen die velen stof tot amusenent aanbieden zsl Tegen de ex koningin van Spanje en haar kok is een actie ingesteld De Koninjin werd 8 Augustus van het vorige jaar door de rechtbank persoonlijk voor haar huisschnlden aansprakelgk gesteld H M weigerde te voldoen kwam in appèl maar het vonnis werd bekrachtigd en nn verkneukelen sommigen zich in het vooruitzicht een nakomeling van Karel V en Philips II voor een Franseben rechter te hooren bepleiten dat zy dit niet aan haar slager en dat met a n haar kruidenier schuldig is Intusschen is een allercurieust document bekend gerankt een foriieel contract den 2den April 1873 uit caan van H M door haar kamerheer met haar kok gesloten Daarna vindt men opgegeven hoeveel mnal de kok lederen dag voor voedsel dient te zorgen uit hoeveel gerechten ieders maaltgd zal bestaan en dat voor H M tafel geregeld uit 10 converts brataande 1 nooit meer dan 12 fr per couvert berekend worden man Voor eiken bnitengewonen gast aa door 1 bei getal van 10 converts zou overschreden worden zon 6 fr tra voor het ontbijt en 8 fr voor het I diner betaald worden Donr was het zeker nirt Helmond 22 Angustns 1875 Heden werden wg verblyd door de geboorte van een Zoon en Dochter E HAVERKAMP BEGEMANN P HAVERKAMP BEGEMANN Wachtkb Heden overleed te Hattem zacht en kalm na een lang en geduldig lijden mgne hartel k geliefde Echtgenoote CORNELIA MARIA ANTOINETTA TAN HE8T in den onderdom van atechts 21 Jaren P J OGIEB Aauterdam 19 Aug 1875 Streitende deze tot algemeene en lijzondere kenniigeving overleed in den ouderdom van 73 jaren de Heer JOHAN LOUIS van BEBE STEI JN Echtgenoot van PETBONELLA KNELIA JURGENSON Gouda 22 Augustus 1875 Eenige KennUgeting BmNENLAUD GoDDA 26 Augustus Voor eenigen tgd heeft er in dit blad eene opwekking gestaan om ook in deze gemeente een af afdeeling op te richten van bet Nedeklasoscii TooNEELVïEBOND waarbg ieder belangslellemle uitgenoodigd werd aan het bnrean deier courant kennis te geven van zgn wenaoh om lid Ie worden van een evenineel opterichten afdeeling Gouda Het was te vermoeden dat deze poging om de vrienden van het Nationaal Tooneel iu deze gemeente te vereeuigen niet vruchteloot zonde gesclneüen en het aantal personen dat zich als lid opgaf as dan ook aanstonds voldoende tot oprichting eener afdeeling De ontwerper meende da zaak nog eemgen tgd te moeten laten rusixn totdat het eigenlijke seizoen waarin de tooneelvoorstellingen plaats hebben meer nabij was en de tgd tot definitieve oprichting meer gerchikt Thans is die tijd daar thans nu w lhaast het tooiieelseizoen geopend wordt is het t juiste oogenblik om t getal der afdeeliogen van bet verbond met een te vermeerderen De ontwerper heeft nu z i zijn taak volbrachten de vrienden van hel Nationaal Tooneel byeengebracht Op zijn verzoek hebben de hh H W O Koning en Mr W Fortngu Droogleever Jr zich bereid verklaard met het oog op het hoogst wenschelijke I der oprichting da oproeping tot eene eerste vergadering to willen doen en die te leiden Eerstdaags tal dag en plaats in dit blad vermeld worden wanneer eu waar die vergadering zal plaats hebben waai op dun de afdeeling zal geconstitueerd worden en eeu bestuur gekozen Wij hopen dat verscheidene van hen die zicS nog met bü de vereeniging aansloten toen de oprichting der nieuwe afdeeling als t ware nog in de lucht hing thans nu de oprichting zoo goed als zeker s zich zullen haasten lid van het verkond te worden in de overtuiging dat zij daardoor medewerken tot de verbetering van het Nederlandsche Tooneel lu liei algi meen en van de tooneelvoorstellingen in deze gemeente in het bgzonder ♦ De ondergeteekenden betuigen hunnen weigemeenden dank voorde menscblierendheid en goede hulp betoond door de BUREN by den BRAND van Donderfag jl H W G DE LAAT Ö J A DB LAAT van Woeedkn Qouda 24 Augustas 1875 De ondergeteekende betnigt zgn innigen dank voo r de vele bewgzen van belangstelling Zondag jl ontvangen Die dank geldt in het bizonder het FEEST COMITÉ bestaande uit de heeren M E van js i DANTZIG A B van LEER E S CATS M E M0NA8CH alhier L HEBSCHEL te s Hage H HERSCHELte Amsteniam en yff i CATS te Rotterdam alsmede delSRA ELIETISCHE SCH00rx 0MMISSIE bestaande uit de heeren E 8 CATS M B van LEER A M B HONASCH t r N VAN BUUBEN Gouda 23 Aug ustus 1875 In de Sociëteit VREDEBEST Markt te Qouda wordt ten spoedigste een VLUGGE gevraagd oHevcn £ o X I T I E Ann bet Bureau lui Politie Ihier ia in bewaring III deze gttaeeate geronden ZILYËHËN SLOT n eeu Kerkboek CORBBSFONOENTIE K Yiodt de haodelwgM der butaren na Afollo en Hkh AsriüA lu AS rtieiiid of liever odbillgk om bg litrt i oDccrt a loudêg i s de ledeo der veroËnigiugeo dit het cuDcert gevea eotrée te Uteu betalen en de leden cviier indrre vcrreDigtng de sociëteit Ons GenoegCDO vrgen K boopt dtt de Terguiing want eeo tergusing moet htt xgn Qog verbeterd lal worden Uu inpezuiiden itiik tan N N i minder geacbikt offl ltt ilaiit t te orden iie AkDicTiic vereenigt in zich de eigenschappen van het Carlsbader Eni Ar n lUc s k j uitmuntende diensten bg hoofd gn verstopping TZir Z fZ Z r lll daaruit voortkomen zooals maagpyn kaoraiSe aambeüen n in uJ onevens de kwal i aie gen men zich va rx rmiddelfn Upt rve g rdl a l fcX S t a a 1 w ij n Burgerlijke Stand Gfboki n 20 Aug Adnanss Johannes ooders P Klavervfld en G J tiiiellrman 22 Cornelia ouders C Komyn en C vati der Oever Uaatiaautje ouders M de Jong en J dt küff Isabella Maria Christina ouders J J ran der Stood en A M J KeidiDKef 23 Daniel Martinos ouders J Uout en G vau Houm Dirk ouders J leruicnKu en A erk ik Karel Pieter Jobon ouders K P J Muya en B J vau Bovene Pieter ouders C Verkirk m M van der Sleet 24 Dirk ouders H on Reede en fi vaa Mepelt Tryntjc ouders G Nleawboir en T tl Paaia OvfciiJi i tNi 22 Aug N i van Leeuwen 2 j 2 m 3 L vau Bervsteyu 73 j 6 m 23 U J van der l rMg Ij 7 m M Schouten 10 o Waar h ef i f f ll w ïf eid dat jjzereen onmisbaar bestanddeel van onsbL is Ik h a b a r b e r i 1 ij m M a a gf i 1 1 e n i per doos I met 50 pillen 25 ceittp J tó Tl il ADVERTEWTIËN verkort den t d van het kamei maakt de Ixier raster beter f smaak iras r mfMt en verhindert I het sterk Wiorden In pakken Vbldoéide vc r 500 jcan iielk i 30 centsJ p jy bwijklai Bü ieder art iel ia eene Éttvoerte ge Bovenstaande artikelen zga te bekomen in dé bekende dlMt writMililgk te Giudai L Welter L Schenk en J iC Idenrflk te Sehoonhovm tij WW iWifijen 5ipoU te Om water bjj K Jonker Idenbuii te Woerden bfl KL C vèn de Kast 1 n lilkilltl v J i i i i in de bekende depots Emmerik VOCAAL en INSTRUMENTAAL Kattenemgèl 128 f In JLOSSjInG eene Lading puike KAdfiT LKOLEN direct nit het sehip te bekomen ii 65 Cent Franco aan h iis it 68 Gent per B L mod bg groote partgen iete minder Ieder doe zijn voordeel J H 8P1BEINGS Gouda 24 Aug 1875 f te gev n door de LIedertafel APOLLO en de ORCHESlf VERBE NIGING PER ASPERA AD ASTRA onder Directie van den Heer Heden Joh W Wens I n k AGËNTËNenBOUEl gevraagd Een bestaande en zeer gnn tig werkende VERZEKERING MAAfSCHAPPLJ uitkeering van gelden na overlgden VRAAGT tegen Aooy talariê en premiin gverige personen ab AGENTEN en BODEN Framx brieven onder Letter B B worden ingewacht bg den Boek en MaziekhandelaarP F DEKEMA Zadelstraat 7 f eA WU ZIËKSCH OOL Er bestaat gelegenheid op bovengenoemde school KOSTELOOS ONDERWIJS te ontvangen op BLAASINSTRUMENTEN om te worden opgeleid als MUZIEKANT bg de D D SCHUTTERIJ alhier Aanmeldingen voor 1 September bg den Kapelmeester Joh W WENSINK op ZOMDAO 98 AUGUSTUS 1875 des avonds ten 7 are in den TUIN der Sociëteit ONS GENOEGEN HH Leden der iiocieteit Ons Geno n hebben voor hun persoon vrijen totgang HH Leden der beide Vereenigingen benevens Da 1 mes en Kinderen O 25 per persoon Niet Leden 0 49 A n OUDERS m VOOGDEN der LEERLINGEN van de Zangklasse A en B heb ik de eer mede te deelen dat door het groot aantal leerlingen ik verplicht ben teneinde goe i onderwgs te kunnen geven die klasse in TWEE AFDEELINÜEN te verdeelen De stelling dat elk onderwgzer niet meer dan een zeker aantal leerlingen in een zekeren tgd kan onderwgzen geldt ook bg mg Ik aal dus zorgen het vertrouwen waarvoor ik bg deze mgnen innigen dank betuig volkomen waardig te zgn JOH W WENSINK Gouda 23 Angustufl 1875 NB Bg ongnnstig weder heeft het Concert in de Zaal plaats 60EDK00PE ÏDZIIK voor Piano Sow Vügaee van F KOKS MA U Frantktr Hofleverancier van H M de Koningiii 614 Laoocii La Alle de Madame Angot Bij den ondergeteekende zgn 1 te bekomen LOTEN in de VERLOTING van KUNSTVOORTBRENGSELEN en nuttige VOORWERPEN aangekocht op de tentoonstelling van hedendaagsche Kunst Industrie enz te houden in de maand September a s in de Parklokalen te Amèterdam A BRINKMAN Potpourri 3e druk C0 60 624 Smith Sidnky op 58 Norma Fan taisie brillante B0 70 646 KuHE Giroflé Girofla Fantaisie Brillante C B 0 50 PUDO en riiit 645 vON SopFÊ Dichter und Baner Ouverture 0 80 Piuo en Viool Adr 3 in pereoon of mei franco Alle nummers dezer Uitgave zgn steeds voorhanden bg den Boekhandelaar A B R I N K M A ff te Gouda GmI Prak tn A Brinknun 1875 Vrljiliig 27 Angustns GOÜDSCHE COURANT Nieuws en Mvertenlieblad voor Gouda en Oraslrcken J m f f Pft lyaending van advertentiéa kan gench ieden tot één nur des naiii ddaga van den dag der nitgave el of h t ook toepasselijk zon verklaard worden op 1 de nienwe pioriiicien Het rnnllaat van het onderzoek is gewekt dat het niet noodig Ie daarmede te wachten tot de iiitvoeriiig van de provinciale wet in de nienwe provinciën Hierbg is tevens een bijionderheid aan het licht gekomen die vetmeldingVrnlient In het voormalige koninkrijk Uatover bestaat een zo i volledige wetgeving op dit stuk de wegen zgn er in zoo voldoenden ttaa i dat er volstrekt geen btboefte bestaat aan een verbeterde wetgeving i Ue Qriekscbe Kamer van Afgevaardigden is door den Koning geopend Z M verzekerde in de troonrede dat de betrekkingen met het buitenland bevredigend waren en de politiek van vrede een waarborg waa voor den verderen bloei v o het Rijk Hg weet op de getrouwheid aan de wet waarmee de laatste verkiezingen waren geleid drong aan op de handhaving der constitutie en op de ontwikkeling van alle gepaste middelen tot wrhetering van den toeI stand dea landt Kaa Mafte werd gegeven tot beniening eo omwerking vaa veracheiden beslaande wetten o a der kieswet eo van die op de ministerieele verantwoordelgkheid ïegelgkertgd beloofde de Koning Ministers te zullen kiezen die door de meerderheid der Kamer werden begeerd Ten slotte verraate Z M ile afvaardigden met de mededeeling dat algeaieene dienatplicht zal worden uigavoerd I V S2I ir a FRANKRIJK De Fraiische vertaler van Gladstone s boek over I de Vaticaausche decreten de heer Victor Oger deelt in de RépuUijut Jrani aiu mede dat hg wel degelgk I de stempeling var dit boek bij het ministerie van binnenlandsche zaken had aangevraagd Buffet had verklaard dat dit met het geval was eu dat Decaies de minister van buitenlaudsobe zaken door hem met 1 dit besluit in kennis gebraobt bem had geschreven dat die stempeling alleen voor den verkoop op den publieken weg niet voor den verkoop in de boekwinkels rereiscbt werd Hieruit volgt dat Decazee met veraniwoordelgk is voor den genomen maatregel en Qlaiistone in tijn voorrede zich ten onrechte tot Deoazes gewend heelt De schuld rust bij Buife Oger zegt dat een der uitstekendsie leden van het corps diplomatiqe stappen heeft gedaan om een vrgzinnige behandeling voor het boek van Gladstone te verkrggen doch dat zgn pogingen vergeefs zijngeweest Eeuigen tgd geleden werden te Lyon sommige personen tot een korte gevangenisstraf reroordeeld op grond dat zij zonder verlof een politiek uorai é van meer dan twintig personen had gevormd I e prefect de heer Ducros had tot het doen van huiszoekingen last gegeven naar aanleiding van de mededeeliogen welke hij van zekeren Bouvier eeu lid der geheime politie ontvangen had Deze Bouvier seminarist redacteur van communistische bladen lid der geheime politie ia thans tot een geldboete en 3 jaar gevangenisstraf verwezen op grond dat hg sommige peisoneii van het smeden van complotten valscheUjk beschuldigd had en tot staving dier beschuldiging allprlei documenten gefabriceerd had De man lokte tot het smeden van samenzweringen uit met doel om ze dan zelf aan het licht te brengen Ongelukkig is de overheid maar al te geneigd om aan hel bestaan dier samenzweringen te geleoven Binnenkort lal te Pargt een taak voor de De uitgave djézer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG enjVBUDAQ In de Stadgeschiedt de uitgave iu den avond vanDINSDAG I DONDERDAG en ZATERDe prgs per drieihaauden is 1 75 per post 2 é £en i aki g i j KM ESTBEfi WETHOUDERS n Gond J M nemenie dtt fele handen op strut j i voorzien te zgn i kehband die op Moe metalen plaat i i MTat Tan den e cna r en j kenteekei dat di roor den hond ver e bel i C it voldaan IlenqiyiBrenide aiijeftaara of hdvders ran hondn dal dit in litnjdli Det art 60 der Verordening van politie vantgentëld den 29 JAngu ta 1865 en afgekondigd den 12 Septeaber daaraanfolgeade waarbij dit Temim ia strafbaar gesteld met eene boete van 50 Cents alsmede met de verordening op dr invordering van belasting op de honden val esteld den 31 October 1865 en afgekondigii den 9 Maart 1866 by artikel 7 waarin wuf t bepaald dat honden niet vooriien ran dit kontrekeo wolden boehoawd voor de belasting niet te zijn aangtKeven n dtt zg waaneer de eigenaars nirt bekend zgn ter beschikking nn ds poliUe 1 len worden gesteld En ungerien tegen de overtreders dezer bepalingen proeea erbaal lal worden opgemaakt zoo worden houders van honden in hnn belang gewaaiaohnwd gcene houden op straat te laten loopen zoo zg met Tootzlen ign an d beide hierboven omschreven kenleekenen Gouda den 24 Augustus 1875 Burgemeester en Wethouders vooornoemd De Secretaris De Burgemeester Drooglïevee Fortoun van Bergen IJzendoobn BUITENLAND 1 Bnitenlaodscli Uveralclit De ordeliefeode autoriteiten van Lyon zgn nau elgks ontmaskerd of de prefect te Marseille gaat reedi opnieow tegen de republikeinen aan t int igeeren Ook laatstgenoemde beweert do draden in banden te hebben van een radfcalistisch komplot maar reeds nn zijn er zaken aan t licht gekomen die doen vermoeden dat de heer Tracj eren groot fiasco zal maken afs de heer Ducros Niet alleen dat de hniszoekingen bij een oud lid van den Gemeenteraad te Marseille den heer Tardif geen resullaat hebbeu gegeven maar de verdachte heeft bovendien deser dagen een brief gepubliceerd die een vreemd licht werpt op de hondinf van t administratief bestnnr Onder de zeer bclangrgke wetsoctwerp en welke in de vorige zitting bg den Fmisisohen Landdag zijn ingezonden maar niet in behandeling zgn gebracht behoort o a het ontwerp op de groote en de buurtwegen Het onderzoek in de oommissie heeft plaats gehad er zijn destgds enkele wijzigingen in bet ontwerp gemaakt welke de Regeering heeft goedgekeurd en de goedkeuring van het ontwerp mocht deihalve als een uitgemaakte zaak worden beschouwd Alvorens het ontwerp opnieuw in behandeling te brengen heeft de regeering in overweging genomen of het alleen op de oude provinciën van toepassing MMt biyreo tootls saovankelijk werd bepuld a n