Goudsche Courant, vrijdag 27 augustus 1875

J Sobuhf t prfsiillnt det Yereen gin f vnn kennis aan gnniide de landsverdediging te Utrecht Herman Hoyer bandelaar lirma Van der Linden en Ifnyer te Dordrecht on jhr F G E Merkes ran Oendt lid der Prov Staten van Zuid Holland te Goriiichem In bet yaierlani wordt een veroordeeling medegedeeld wegens aohennis oener begraafplaats onder opmerkelijke omstandigheden geploegd Te Weners hoef niet ver van Enkhuizen was voor den bouw van een R K kerk een deel der begraafplaats noodig doch Gedeputeerde Stitcn weigerden bij herhaling de vergunning tot opruiming der graven oipdatdo wettelijke termjjmn niet verstreken waren De burgemeester zou toen door eenige arbeiders voor 2 50 een twintigial lijkkisten uit de benoodigde strook gronds hebben doen halen en op een anderen plek doen begraven Ue zaak werd voor da recht j bank te Hoorn vervolgd en de burgemeester en de arbeiders werden bij verstek veroordeeld zij kwamen niet in hooger beroep maar vroegen gratie die echter geweigerd werd Do vraag is nu of een burgemeester die bij vonnis wegen overtreding van s lands wetten is veroordeeld in ryn betrekking mag worden gehandhaafd Heelt de verbazende toeneming van ket verbruik van steenkolen de vrees doen ontstaan dat nu verloop van lOÜ jaren do voor uitgraven vatbare voorraad in Engeland en Schotland zoude uitgeput ijn thans wordt gemeld dat in den laatstci tijd weder nieuwe kolenveldeu zijn ontdekt en wel in Sandwolfpark Stalïbrshire alwaar bulten de grenaen van het tegenwoordig in exploitatie zijnde koleiiv ld van Znid Staffersbire door boring koleolagen zijn ontdekt Ook in een terrein aan den graat Dudley toebehoorende heeft men boringen gedaan door eene bnmltlaag Tan 60 yards 1 yard is ongeveer 0 90 meter dikte en heeft men daaronder ter diepte van 2SU yards de roortzettiiij gevonden der voornaamste kolenbeddingen in de omgeving ter dikte van 10 yards die door de bazaltvorming niet geladen heeft In bet verslag van de bevindingen en handelingen van het veeartsengknndig staatstoezicht in het jaar 1874 door den minister van binnenl zaken den koning aangeboden vindt men een ovenicht van den loop der longeiekte in 1874 Blijkens dat overzicht zijn in dat jaar in 136 gemeenten 2414 runderen door die ziekte aangetast waarvan in Frietland 1476 Daarby wordt het volgende aangemerkt Hem die decen toertwl vergelykende met dien over 1873 alleen let op het elodcgfer zal het toeschijnen alaof de strgd tegen de longziekte in 1874 niet gelMkkig i geweest de eindcgters toob verschille in beide jaren weinig Maar dat oordeel zon nietjuist zijn Slechts in ééae provincie was in de eerste helft des jaars bet aantal ziekte gevallen zoo zeer toegenomen dat bet eindcyfer dier provincie ongevoer de helft bedraagt van dat van alle overige provinciën te zamen £ en blik op den staat i voldoeode om te doen zien dat Friesland dioprorincie i Tegen over dat minder gunstige veracbgusel dat velen verontrust beeft staan andere zeer gunstige In Gelderland kwam in dit jaar geen enkel geval voor in Zuidholland daalde het cijfer Van 943 tot 619 in Noordholland van 327 tot 166 in Ctrecht van 425 tot 2 0 in laatsgenoemde provincie werd zaUi in het tgdperk van 4 tot 31 October en Noordhiiland in het laatste tijdperk geen geral waargenoineo Ook was het aantal gemeenten waar zg zich verhielden kan merkbaar afgenomen In 1373 kwam de longziekte voor in 199 gemeenten in 1874 slecht in 136 Dat Groningen en Drenthe weder eenige aanvallen der longziekte te verduren hadden laat zich gereedelijk verklaren uit de nabgbeid van Friesland Let men er voorts op dat de ziektegevallen in de laatste maanden ook iu Friesland zeer verminderden dan komt men tot de slotsom dat er vooruitgang is geweest in plaats van stilstand of achteruitgang Ain de onderscheidene spoorwegmaatschappgen il door de regeering gezonden een ontwerp Algemeen reglement voor het vervoer op de spoorwegen o a inhoudende bepalingen over de verplichtingen van spoorwfgbeambten verhoudingvan het publiek tegenover de Bpoorwcgbeambten toegang tot den spoortrein en tot ie stations toegang tot de treinen beperking der verplichting van vervoer voorwaarden voor het vervoer van reizigers en bagage het afhalen en bestellen der goederen en het loon daarvoor te genieten behandeling der in de rijtuigen of stations achtergelaten voorwerpen en der onafgehaalde of onbestelbare goederen en den tijd waarna en de wijze waarop die goederen kunnen verkocht worden Zondag is te Amersfoort onder leiding van mr A de Pinto gehouden de 26Bte algemeene vergadering der maatschappij tot nut der laraëliten in Nederland Uit het verslag dopr den secretaris uit De tweede gevroae distilctsrerga lerin ran onder ijura uit het zevend district vAZuid Hollanil 1 leH 28eten Augustus a s trii 1 0 oJl gciiouden wurdeu in hel Lokaal Nut e Ferwaai op n Oi thnven alhier Agenda Konft de ontivikUliiig van de rtrstindelijbe rinogeii der kinderen volgeni art 23 der wet tot daar goed reoht in te leiden door den heer J Kiewiet de Jonge VERGADERING van oen GEMEENTERAAD Op Vrijdag 4e 27 Augustiu 18 5 des naoiiddagi ten 1 ure waaria z l worden behandeld Het voorstel tot goedkeuring iter rekening van inkooisten en uitgaven dezer geideente over 1874 Het voors el tot ïermeinlering vnii het getal hnlponderwy eressen aan de openbare burgerschool voor meisjes Het voorstel om den Kapelmeester bij dedd Sohnttery te oiittidJeu lau de verplieliiihg lieo bij art 17 guet inslructie opgelegd tot liet geïen van onderwijs óp blaisiuslrumentea ain de leerlingen der muziekschool liet voorstri tot bet verkoopen van een stukje grond aan den hrar C J van der Klrijn te beiioenen den Directeur rn Leevaar in de Nataiir en Scheikunde aan lie gemeente Burgerschool Te tiofinchem werd le7er dagen door do rijks veldwacht tegen eene aldaar beruchte 80 jarige knartlegstcr wed J C genaamd proces verbaal opgemaakt ter zake van door haar gepleegden diefstal van een broodmea van de tooiibniik etuer herberg alwaar zij door de bewoiitrrs biiuieiigelaten en over de toekomst geraadpleegd was Het GormcheaKh Weekblad meldt dat de burgemeesters in de provincie Noord lirabiinl de bekende circttlaire door welks ile Minieter Heemskerk aan alle Ned Staatsambtenaren iedere bemoeiing met de verkieaingsviet verbiedt niet hebben ontvangen Over ket ontwerp tot verleening van laogeren vrgdon van grondbelasting voor den bouw van arbeiderswoningen ia nog eed ander verslag door de oommlssia van rapporteara nitgebracht fi rapporteurs ten getale van vier de heeren Rombach Naamen Macka en Smidt de vijfde de heer van Knjk is geen lid der Kamer meer zijn het onderling niit een Twee hunner blijven de voordracht voor onaannemelijk houden en meenden zich ook van wijzigingen te moeten oittliooden omdat fcan de gegevens ontbreken tot het voordragen van loodanige reramleriiigen die bet voorstel aannemelyk loudeii maken De twee anderen zich plaatsende op het standpunt der regeering en overigens iu het iddrn latende of de grondslag van het ontwerp goedkeuring verdient stellen ter verduidelijking eenige wyzigingen van redactie voor 2y willen oamelyk in plaats van woningen voor de arbeidende klaase leien arbeiderswoningen en dat wooid ook in de plaats stellen vnn de omschrijving van bet ontwerp gebouwen die uit den aard hunner bouw voor de arbeiders klasse tot huisvesting bestemd zijn Voorts willen zij in plaats van doelmatigheid uit ee gezondbeidsoogpunt lezen doelmatigheid uit ket gezondbeidsoogpunt Het getal der te Scheveniogen vertoevende vree Édelingrn blyft steeds een hoog cijfer bereiken Hoewel onde scheiden bailgnsten de badplaats reeds hebben verlaten is t er nog druk en levendig en komen in de laatste dagen versebillende buitenlandera un Naar wij vernemen bestaat bij de Begeering het plan aan s Rijks hoogere burgerscholen of andere openbare inrichtingen van onderwijs eene cursus te openen voor landbouw en aanverwante vakken Dit onderwgs zal kosteloos worden gegeven en hoofdzakelijk bestemd zyn voor hoofd en hilponderwljzers om hen ir staat te stellen later aan da openbare lagere scholen dit rak te doceeren Er wordt medegedeeld dat de voorloopige commissie van organisatie tan den AntidienstvervangingBond tot heden beslaat nit de heeren Jac VVertheim advocaat en majoor der schutterij te Amsterdam mr 3 T Buys hoogleerhar an staats raad in buileogewonen dienst te Keiden L Q Brox oud Minister van Marine J Stam directeur van de Staatsloteiij en lui aii den Gemeenteraad jhr J R F H Von Schmidt anf Altcnstadt L J W Van Houveroy gep majoor O L leger L E Uyltenboveo controleur der dir bel in en qitg rechten en accgnsen jhr J W D Boêll P F W Moutan architect mr J D Veegens procureur mr A Kerdijk schoolopziener M D Graaf van Limburg Stirnm oud Minister van Oorlog allen te sGravenhage r B H Pekelharing hoogleeraar aan de polytechnische school te Delft John J Knight kolonel n kom mandant van het reg schutterij te Rotterdam dr gebracht bl ek dat de toestand der maatschappij niet in alle opzichten gifuslig is te noemen Tot leden van het hoofdbestuur werden lierkozen de heeren mr A de Pinto van a Hage en mr 8 M A du Moach van Utrecht terwyl in plaats van de heeren mr K van Lier van Amsteraaa en mr l H Tels van llotterdab dia hun mandaat kebben neergelegd werden beoaemd de heeren A J linfaole van Amsterdam en dr M van Cier van ironingen Het voorstel der afdeeling Groningen strekkeods hiertoe lat de maaisohappy zich voortSan ook op st iatkundig gebied ut kunnen beween werd in handen gesteld van bet hodfdbëstuur Als plants der volgende vergadering werd aangewezen s Gravenhage De b j eenkomst werd bijgewoond door de leden der ver sohillende afdeeliogen Maandag O erteed te l treeht na een korte ongesteldheid de oud hougleeraar dr R v Rees lie overledelief was getioren in bet j iar 1797 s tndeerde u v aan de l trechtsobe Hoogesohool in de wis en natuurof een f kunde en werd reeds op zeer jeugdigen leeftgd wis I Icnndig hoogleeraar in de wetenschappen te Lailc Daar bleef hij tol het jaar 18UU toen bij llenoemd werd lot hoogleeraar in de wis en natnurkunde aan da Uirechtsche Hoogeschool fiedorende een reeks van jaren was hij daar an een sierauK Na den dood van Moll in 184S belastte hij zich met het oaderwijs in de physiec waaraan verbonden wiis het directoriaat van hel kabinet von pbysiache mstrumeuten Behalve zijne colleges over oatunrkinde gaf van Rees nog lessen o er de hoogere wiskunde Van Rees bezat in meer dan éón ojizieht zeldzame gaven Hg heeft slechts weiniggesehrereu doch die weinige verhandeling over onderwerpen op het gebied van electriciteit en magnetiame zallen aijn naam aan het nageslacht overbrengen In het jaar 1867 bervikia van Ree den 7 arigeii leeftgd en werd hg meritu hoogleeraar Ook lu dit tgdvak van belrekjielijke rust behandelde hg eenige capita selecta met destu denteo ia de wis en nataarkande Eene korte erstige ongesteldheid overviel benDonderdag avond en ontnam hem aan zgae betrekkibgen en tMrijke vrienden Ue overledene Wh lidvan de Koninkigke en van de BnMa l obe Academie van wetenschappen V D Er zal te Amsterdam onmiddellijk na afloop der kermis een begin worden gemaakt met het leg der fttudeenngeu van het standbeeld van Thorbcoke Uit werk is opgedragen aan de heeren Staal en Haal eijer Het voetstuk met drie treden wordt van franielateen vervaardigd door de heeren Guillot en Smit Een gteren hek wordt om het voetstuk gemaakt dat met de ruimte tot ket hek 36 vierkanten meier lal beslaan Het beeld wordt geplaatst met gelaat naar de Heerengracht gekeerd Rembrandt bigit voorloopig staan tot ign verhuizing hetzjj naar het midden der botermarkt hetzg voor het nieuwe Rgkamusenm van sehildergen atu de Stadhouderskade Zoodra tuodeering en voetstuk van het beeld van Thorbecke gereed lijn Waarschyniyk in November volgt de pltoktlge onthulling Een eerste artikel m ket l eekilad au iel Rtgt keden aan ket strain Na kerionerd te hebben aan den permanenten i frovisianelen toestand waarin wg ook te dien opzichte nog altjfd verkeereo vraagt de schrijver de heer d P Wie verloit ons van dien oaiterfeiykea provisionelen Code P nal P Hoe menigmaal is die vraag gedaan Miar niemand was er die bet waagde daarop antwoord te geven Geduld maar wg verliezen betniet uit het oog het zal i el komen maar het iseen moeielgk werk e n werk van groetenomvang ea zoo geheel ve makelglc js het ook endan er zgn nog andere zak n die Wgrooltngen élkjaar die troonreden met ka r tntwoorden de motièn en interpellatien die uit dat êéa en ander voortvloeien eu dan is r nog zoo veel Ibopend w rk vervolgeusde ministerieele crisissen met haar heengaande eu komende Ministers en andere politieke oataittophen Gij moet traarlgk nog wat wachten komen ui hetwel maar Vanneer dat is onzelter eu het ktn n ogwel wat dnren j Ëa zoo gtog het jaar ia jaar ttU EittdetijlT och was de matt vol lémetra Eindelgk is er iemand gekomen die Ihtwoord geelt en antwoord niet met wOOrden gitaar fflet daden Eindelijk is er een commissie gekobien die On da ontwerpen aanbiedt van een wetboek van strtfMht en van de daarbg behoorende wetten Nu welen wij zeer go d dat die ontwerpen nbg een langen weg hebben af te leggen en dat de afstand tusscben ontwerp en wet teer lang kan en zal zgn Maar het is ten mfoite het begin van het einde en zullen wy ooit een wet krggen dan dan moeten wij wel eerst een ontwerp bebbtn Bovendien het ernstigste en gewigtigste deel van Jen arbeid ia nu vpltooid en als het daaroibJe I gu vaarlijk ernst ia dan kan thans ten minste met leiigett goeden wil eu staodvastigbeid ten einde f fden voorzien Wij kónden het voor niet onwaarschijnlijk dat de ontwerpen in den aanvang van het volgende liltingjaar de Tweede Kamer zuilen bereiken Hoe het daarmede verder gaan zal dat is teller zot gemakkelgk niet te veonfeilen Uit een zeer geteerde btoa wordteen vergelgkii g medegedeeld van de wtard £ die aan de tegenwoordig op aarde bekende metalen wordt toegekend Die vergelijking raadplegend is men eenigtins verbaasd te vernemen dat htt goud eerst in de negende plaats in aanmerking komt Het is niet meer waard dan ongeveer 760 gulden het kilo terwijThet idium tien maal zoo veel kost ongeveerj 7 300 het vanadium met het indium met veel in prijs verschilt en daarop in geregelde orde volgen het rhuteninm het rhodium het palladium het osmium en het iridium Het zilver is door de jongste ontdekkingen op metallurgische gebied wat zgn waarde betreft vergelgkenderwgs gesproken geheel op den achtergrond gedrongen Gelukkig zijn de nieuwe metalen nog in zeer karige hoeveelheid gevonden of afgescheiden toodat voor de in gebruik tjjnde edele metalenvoorshands geen gevaar bestaat Al de laboratoria vaB da wereld konden tot heden nog maar hoogstens S gram vanadium voortbrengen Met den bestenwit der wereld zou men dus zgn meisje op ditoogenUik nog geeu collier van indium of vanadium Itooneu vereeren Dagblad De beruchte kleine steentjes kwestie op dea Dam te Amsterdam is weder op het tapgt gebracht Eea l eer wandelde gisterenmorgen op de kleine steentjes de schildwacht verzocht hem ziek te verwijderen De heer weigerde de schildwacht wierp den heer van de teenijes af Noodzakelijk gevolg een standje De deer ging zich bg den kommandant beklagen Othea dut wat helpen lal vraagt het lüamkUblad Uit Nieuwediep word van S3 dezer gemeld Gisteren nacht hebben een paar stokers nit moedwil een marinier over de brug der Marine schutsluis in het water wtilea werpen de man kwam terecht in ren juist daaronder liggende modderpraam tengevolge waarvan hij ziek ernstig bezeerde Zija pgnlijk ekerm lokte anderen naar die plaats en toen fceeft men Item naar bet Marine kospitaal gebracht De dadira zgn door de Politie opgespoord en iu verzekerde bewaring genomen Dronkenschap was hier weer de aanleidende oorzaak Aan de FritKk Cl wordt uit Dokkum het volgende geschreven Zoowel in onze woud als in de kleistrekeo maar in de laatste het ergst bg name in Oostdongeradeel hebben de landbouwers tulk eeu overlast in in hunne huizen van eene soort zwartkoppige rups dat men schier geneigd zon wezen haar verschgnen in tulk eene menigte bg eene van Egyple s plagen te vergelgken Immers t woord menigte vertegenwoordigt zonder overdrijving millioenen Er zgn landbouwers die dit ongedierte het hooi verlatende overal zien heen wriemelen langs vloer en wanden en binten en balken niet alleen maar zelfs tot op de slaapsteden Zg die in de sohunr iets te verlichten hebben zgn als t ware niet veilig voor tgu aiknvallen zoodat dan ook de roawen door doekenbesohntting om hoofd ea hals zich daarvoor te vrgwaren Men meent ook dat er in onze nabüheid in de wouden eenige lammeren qjn gestorven doordien de rupsen ken in de wol gekropen en zoo tot in de huid doorgedrongen zgn Aangezien men bevroedt dat deze vreemde gasten oorsproakelyk in de heide te huis behooren en van daar misschien als ei van een insect met hmi In de schuur geraakt en er tot verdere ontwikkeling gekoaun zgn koestert msade hoop Au dit geshioht apoenig lal voorbggaan Ds heer Jf I de Roohemenl oud loitenantkolonel der artillerie eu adjudant vin den OoaviruearOeneraal mr J Loudon heeft een schrijven gericht tot de Edelmogende Heeren Voorzitter en leden van de Tweede Kamer der Stalen Oeneraal Het behelst een bekUg dat de Volksvertegenwoordigers Fransen van de Putte en Fabius in s Lande vergaderzaal woorden hebben gesproken waarmee zg bg het volk twgfel Aan de waarheid van de schrgvers boek Loudon en Aiohin hebben opgewekt dat beek selfs een pamflet hebben genoemd ja dat laatstgenoemde Volksvertegenwoordiger zelfs van dat boek sprekende gebruik heeft gemaakt van het leelgke woord lengen De adressant beweert voorts dat ket volk door genoemde Afgevaardigden op een dwaalspoor gebracht zijn werk in stede van het te waardeeren is gaan beschouwen als een daad waarmede hij zich zou vergrepen hebbcu ua ie wetten v a den Stiat in der eer En daar ket nu niet de bedoeling kan zijn van het Nederlandache volk dat zgn Afgevaardigden in s Lands vergaderzaal afbreken wat daarbuiten door vaderlandslieMe wordt opgebouwd verzoekt de heer Roohemont de Ëdelmogend Ueeuni d t zg hem recht laten wedervaren en hem ia de gelegenheid stillea het volk te overtuigw d tt de Aigevaardigdeo Fransen van de Putte en Fabiut ten onrechte hem en zgn bock hebben verdacht genaakt dat zij dus niet goed gehandeld hebben noch jegpos hem noeh jegens zijn werk De Amkemclu Ctmranl bespreikt het laaUtewoord waarmede de heer G A Vorsterman van Oijen de staking van hst sedert twee jaren doorhem geredigeerde weekblad Voarmt aankondigt Moedeloos geworden door de tweedracht die i ons landten aantieo van het onderwijs heeraeht heeft de beer V V O besloten zich terug te trekken Het Nedulaodseh onderwijzersgenootschap zoo schrgft kg wil zus Volksonderwgs wil zoo ket Nut wil weeriets anders en de eeu overdrijft itog al meer dande ander De Arnh Ct vo t hier het volgende bij De vrees dat deze verdeeldheid oorzaak zal zi n van veel lijds en krsiebtsverspilltng is niet ongegrond Waar men Vasthotdeinds aan zijn opvatting het eenmaal ingenomen sta id ot uiet wil verlaten loopen wij groot gevaar dat het met een toekom tige wet op het lager onderwgs zal gaan als met zoovele anderen wetten De een is er tegen omdat de leerplicht er in is opgenomen de ander omdat het lager onderwijs te weinig aansluit bij het i deibtar een derde omdat het litgebraid lager onderwija is weggevallen o behouden deze om art X gene om art y en te midden van deze spraakverwarring staan de lerioala partijen mei buane gsmoedsbezwaren onder een nou possnmns het veto uitsprekende over art 23 Ziedaar wat ons allicht te waoïten staat indien OKU niet tijdig genoeg het gevaar inziet Van den keer Heemskerk behoeven wij eene wgziging van de wet 67 in meer liberalen zin niet te verwachten Ds minister kan zich gemakkelgk verschuilen achter het twintigtal wetten die nqg op het menu voor de tweede kamar voorMmen Met het oog op de aanstaande nieuwe zitting mag er wel met ernst op gewezen worden dat er in afwachting van de latere wetsargzigiog reeds die maatregelen moeten genomen Varden over welker doelmatigheid en noodzikelffkhaid sohier algemeene instemming bestaat Zg die af keerig tlJn van zulke voorloopige verbeteringen gelieven eens de oogen te openen voor de eischeu der praktgk Z mieiuc ttl KKvenl Vennemi du bien Bet Haiideltblad vestigt de aandacht op den overvloed van geld die op het oogenblik in Europa keeisokt l r treurige ondervindingen van de laatste jaren gs geworden wil het pnbliek zich niet wagen aan eenige geldbelegging die niet als bg uitstek soliede bekend staat zooals Nederlandache werkclgke schuld enz Op deie groote voorzichtigheid zal echter ongetwgfeld weder esne reactie van waaghalzerg volgen Zou de juiste middelweg nooit gevonden kunnen worden vraagt bet HaniMlad Indien de Hollaudsche spoorwegmaatschappij b v eer dwaze geldbelegging weer alle aandacht vergt in dezen tijd van goedkoop geld eens een paar millioen gulden leende om een apoorweg van Amsterdam naar Zandroort aan te leggen zou ze dan dit geld niet verkrggen Indien de staat eens op de Loadenschemarkt een lecniog aanbracht tot vergrooting van Nederland met de Zniderzee provincie zou ze dan voor 4 pet het noodige geld niet verkrijgen Vrijdag avond jl zou in den schouwburg van de heeren Boas Jodels en Louis Bouwmeester te Amsterdam de 36e opvoering plaats hebben van f e reis om de wereld Ongelukkig kon deze uitvoering door eene plotselinge ongesteldheid van den heer Louis Bouwmeester niet doorgaan hetgeen aan het publiek dat in zeer grooten getale was opgekomen bekend gemaakt werd met bijvoeging dat voor dien avond zou opgevoerd worden Bob de hoefsmid en de weg naar het hart Naauwelijks was dit bekend gemaakt af het publiek stormde de zaal uit zoodat slechts een tivintigtal toeschouwers ide vooistclliog akteren bijwonen die nog voor het meerendeel bestonden nit niet betalende tedeu De ontvangst op dien avond bestond uii ongeveer vijf gulden SP MARKTBERICHTEN QOUda 28 Juli Bij kleiaen pmiet jwu de stemming flauw Poldertarwe puike 9 26 9 76 Mindere 8 50 a 9 Puike roodc ƒ 10 76 ïi 11 Rogge puike ƒ 7 BD a ƒ 8 Mindere 6 80 a 7 23 Voer 6 26 a 6 76 Gei t puike ƒ 7 a 7 51 Mindere 6 a 75 Haver zware 6 26 i 5 7S Lichte 4 ü ó Koolzaad lUO a lï De veemarkt met gewone aanvoer de handel vlug schapen en lifmmeran alsmede varkeus en biggen vlug te verkoopen Awge oe d 8P partg n Kaps prgien eerste kwa liteit van 26 i a 31 twe e kwaliteit van ƒ 20 i ƒ 25 Q eboler Weiboter ƒ 1 4 0 a 1 5 1 B u r g é I 1 1 = 1 ij k e Sta n d OlBOEtK 24 Ang Msrii oaders I van Woenstl eu N Mol OvSBLSOEH 25 Aug J Annaars Ij 2 m 26 A W Jankaegl y i m ürauwD as Aog J vaa ita Berg ea i Boot P N Taüneakn Mnijs ea S taa Umwei tt 9 Berghaij en P I vin IJieodoorn APVERTENTIËN 25 J A R I G E ECÜT EEEENiöïH I VAN I J J LI£8K£B I KN B V D WAARD Goudi 28 Aug 1875 Eemge en algemeene kentoêgeving H 4ea overleed te Leidtti onie waar Moeder en Behuwdmoeder Mej J SCHRETLEN ech noote vau den Heer A H Püske is J A L PE8KENS M G PESKENSGouda h Aug 18 5 Reidiüobr i Ebden overleed tot onxe droefheid oj ageUeia jjongst Dochtertje MARIE ELIESABETH JpHANNA is den ouderdom van ra in 27 jaar J VA DN HOOP f A J VAN DEE HOOP Lafebbl Bergen op Zoom 23 Aug 1875 t Mevrouw BRUIJN van ROZENBURG pde Gouwe U 187 verlangt BEN DIENSTBODE f tegen 1 November of vroeger f Mevrouw SAURRBIER Bleekeissiogsl vraagt om dadelgk in dienst te treden tnsgchen de 13 en 15 jaren oud Er wordt gevraagd EEN BpKWAA M SOEIFFEfiSSmST van de P G ea van goede getuigen v brz Franco brieven worden ingewacht onde le ter B bö den Bo haudelaar A BRINKMAN te Gouda Bg den ondargeteekende ün a 1 4 tebekomen LOTEN in de VERLOTlXf van KONSTVOORÏBRENGSELEN to rtütiige VOORWERPEN aang ocht op de tefltljnstelling van hedeadaagsche Eunst Iadastiie nz te houden in de maand September a s iil da Parklokalen te Atn terdam K