Goudsche Courant, vrijdag 27 augustus 1875

Zondag 29 Augustus 1875 Men kan zich geen aangenamer zachter en vooraJ verfrissohender geur voorstellen dan het K U O AMVEHS Door middel van diatil latie met wgngeest uit aromatische planten getrpkken heeft het eene weldadige en versterkende eigenschap verkregen welke in vele om standig heden van het grootste nirt is Het bezit dat teedere fijne S aroma welke het dagelgks gebruik er van bij de Teilettafd L zoo aangenaam maakt Het EAU D AtWEItS is Sa W vooral nuttig totinwrüving der ledematen van kinderen y Lk iW jonge meisjes en grjjsaarda die het versterkt en wien W rfhet Krachten en gezondheid schenkt Ook wordt he W aangewend by hoofdpijn welke geheel verdwynt v y n by rhumatiek wrsving X 4 eer nuttig i Tiet ÜJtgevonden en gedistilleerd doo é X FAn TJ ANVIPna AUG DE MARBAIX te n au J e n Rue Si Piwre et Paul X 1 V T f jjo 7 W y erfnsschende geur y y y waardoor een aangenaam ge v k k y y voel wordt opgewekt vooral wan y W y Beer het zeer warmis Zjjne prak y y tische waarde is oubctwistbaar voor A y personen die veel denken voor schrjjvers y I L y artiaten enz omdat liet t verstand versterkt j X werkdadigheid van het geheugen ver D boogt door sterke inademing als oak dosr het y XT voorhoofd er eenige malen mede te wrijven Op den kX k y afedoek verspreielt het een aeer aangenamen geur die y iedereen bevali wordt uitsluitend verkocht bg de gerenommeerde Kappers y n de grootste Haudelaara in Parfnmeriën Bjjzonder wordt de y Royale en de Double aanbevolen Te verkrygen te Gouda bQ B SOHOLTEN Coiffeur en Dames eo Ileereu Haarwerker GOTJDSCHE COURAMT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omslrekn 1 KatUnsmgd Q 128 In LOSSING eene Lading puike KACHELKOL£N direct uit het schip te bekomen a 65 K eilt Franco aan huis ii 68 Gent per H L t mad ojj groote partijen iets minder leder doe zijn voordeel X H SWEÏONGS Gouda Z4 Aug 1875 Tegen NovemW wordt op een dorp in ileii t mtr k van Gouda eene tweede Dienstbode gevraagd üe goed 1 m werken en eene burgerpot kan ioken Loon ƒ 80 Aanvragen framo onder letter E bjj de IBoekbandelaars J vjik BEJS TUM Zook te Qouda TEIIWAARLOOSBE VERKOUDHEID CHROMSCBE BRONCHITES TEERLVG ÜTIONNEBLC BËHAüDEUriG bOUb BB T EER CAPSULES DE GUYOT Apaltrtwr ta rarg Beiec3p9ul s lcr grootle ian een gewone pil bevatten teer uif Nourv egcn geheet zaïvcr entail de ëéfste qnaliteit De capsule ï mctt i de ntao n de teer wordt gemakkelijk upgeiiumcn cu werkt spoedig c Hei dagenjksclie gebriïni der teer n iccr aattlabevf lcn I vooff herttelleiidcn tA iwakke personen liet h tcTcn een leer goed priescrratief Tooreone mrniglexiekten vooral in ijdcn dal Epidemicn heersclien I AfM fT r t2e UUrttpiMtique dn protesseur I BoociiAn Ai De toer ïegl M M A Cazenave wenltwetbijzondci c mccef Rcbrulkt tegen liuiduitalag en loiigtoering Het c I klaarbUJkcl k deorée emriug bewezen dftt de4 oi c een atimulecienden invloed lieefl en dat bij ni itig maaii c geregeld gebruik de teer de oi ganen u spijsvertecring t lacht opwekt en den goeden bloedsomloop bevordert Dictumtunft dt inédectne du docleur Fabre ii0ewerkiBg der teer inwendig ia aU lolgt Zij ver eeréerLde urine atv heiding w kt den eetluat en bevordert de spijsverteenng Men schi ijfl le teer voor t al voor bij chroniacbe A atliarrcn van de b1a a en Ion gen TttiU éf Pharmmi € dutprefeasciir Sovdpibaii Btl t gebrinfc ao tin f twee capsules op t oogenblik dat men gaat eeten werkt de teer hoogst rotrkwiardig in de volgende gevall tt4 RONCHITCt JttTHM tLONa iiDa NiNe IIIIIIMIU O DE VERHOUDHEIB LOmOHTtTEKIfia EN TEERINO Jfc U£LI UHCII teCHTC triJSVEKTUMM louot O OE nibt B in U algemeen tegen alle aandaeningen 4cr sUimvlieien ledere flacon vaa fr 9 54 bevat 60 capsnles Dit il genaeg getegd am aan te toooen hoe vuinig deu geneetwijie kost van 5 tot 7 1 2 ceut per dag Om Mt Ugt t Inopt in nmmiAul te hoeden moei me tooralktlen op t witte eliiputte waarop de tdai met nuart lettere ü afgedrukt en de onderteekening au CHW i dri lil T B Depot te Gouda bij J G Zeltienrijk Aier tegenover hnmdl tieh het fiu eimiU der Urbanus Pillen bereid volgens het Aloude en echte Recept waarop meu in bet bijzonder attent maakt Zyn zeer nuttig in ongesloldhedeo der MAAG en werken heilzaam op de SPIJSVEUTERING Zij zijn uitmuntend tegen de GAL SCHERPTE in het BLOED en UITSLAG der HUID zg zün ZACHT LAXEBEND en SLUMAFDUIJVEND Verzegelde doozen vnn STVj Cent n dubbele doezen zyn verkrijgbaar bij de hh Aimlerdam M Cléban Ol drog heilige weg D 321 Bodegraven B Ve loat Deventer Gebroed Timau Oel t H W do Krup Oouda L Schenk op de Hoogstraat Ilaattrecht K Oosterling Krimpen a d Lek A v d Heub Lekkerkerk A den Oudsten leyden J T Terbuigh Uaarlem hoek Bakkerateeg Monl oort H A d Berg Moordrecht G H Post Oudeicater Pr Veer Ihlterdam v d Toom Beker Wesle Wagenstraat Schoonlioven A Wolff Utrecht F Altena op bet Steenw over d a Don kerstr n 372 If oerden W F Sweerman Zevenhuizen A Prins Het depot dezer eChte Urbanns Pillen sinds zoovele jaren met roem bekend en in algemeen gebruik 18 door ons te Ooudk alleon en uitsluitend geplaatit bij den heer L SCHENK op de Hoogstraat WAASSCHDWINO Men wordt inslantelijk verzocht nel attent te wUleii zyn dat door ons bij niemand and rs de Urbanns Fillen bereid volgens het oude en echte Kecept in Déput zyn verkrijgbaar gesteld tn i2 iterhoven opgegeven Sleden en Plaatsen dan ly de hierbovengenoemde Dépóthouders In elk doosje is een biljet voorzien met de eigenhandige naamteekening van de vervaardigera W d Keunbn Zoon Apotheken welke Handteekeniug zich o bevindt op het Zegellak waarmede de Doosjes verzegeld z jn Wij vercoeken de gebruikers tmtaMelyk dair wel op te letten en raden bun aan wel toe te Zien bü wien men de Doosjes Pillen haalt Alleen die Doosjes Waarin een biljet met onze Handleekening is zich aan te schaffen en zich te wachten voor het gebruik van de vele namaaksels A DVÊRTEl TIEl voor dit Blad worden voor Rotterdam aangenomen door het ALGEMEEN ADVERTENTIEBUREAU VAK NIJGU en VAN DITMAR ROTTERDAM De van ouds beroemde ECHTE URBANnS PILLEN bereid volgens bet eenlg bestaande authentiek voorschrift van K rdinaai Maitso Ba bekini kter Paus Uhbands VIII en in heilzame werking nog door gean Medicijn van latere vinding overtroffen of geëvenaard zjjn te Goutla cUeen verkrggbaar by deii Heer J C ZELDENRIJK Drogist op de Mairkt Heele doosjes f 1 60 halve 0 75 en kwart doosjes 0 37V Dr ChaatoiHelanas Oogenwater Onder de verschillende kwalen waarmede het menschdom voortdurend bezocht wordt is blindheid zeker wel een der ergste zelfs niet goed en volkomen te kannen zien is reeds lastig ea gevaariyk ja het minste wat men aan deoogen f evoelt is zeer pvjnl k en ongeriefljjk want et gezicht is niet alleen het onmisbaarste maar tevens ook het gevoeligste zintuig der meuschen Wat is nu de gewone toevlugt wanneer da ogen beginnen te verzwalAenf Dadelgk besluit men een bril aan te schaffen doeh het is ontw felbaar zeker dat de oogen door het brillengebruik niet versterken men weet tocb zeer goed dat brillen alleen dienstig zjj om met gebrekkige oogen te zien doch nimmer de oogen Kunnen herstellen of verbeteren Tot herstelling van zwakke stekende en jeukende oogen is een onfeilbaar middel gevonden in het zoo gerenommeerde Oogenwater van Dr CHANTOMELANÜS Alle Ijjders aan verschillende oogkwalen wordt dit krachtig werkend middel met vertrouwen aanbevolen en zullen zjj zich b een oplettend gebruik volgens voorschrift voor vele gebreken voomamelgk verzwitkking vrnwaren Het is verkrggbaar met gebruiksaanw zing a 60 Ct per Flacon b T A G VAN DETH Oouda 3 J BBUZBMAKER Leidm J KELLER Zoon Westewagestr JBottenfam Mej L A SCHOWTBSS SCHLÜTBR Oostmolenstraat J J GROENHUIZEN 8s Co Utrecht En meer bekende Depots in ons rjlc tnls Druk van A Bmikmas Kennisgeving BÜBGEMEESTER en WETHOUDERS vanGMda branf en ter kenois vaa de Ingezetenen datde BEÖROOTING van de IMK0M8TEN en UITGAVHW der Qameeute over hel dienstjaar 1876 voor iha t d ran veertien uagen ap de Secretariet r leeing van en ieder ii cedergelegd waartoe gelegenheli wordl gegeven op alle werkdagen ran des orgeM ten tiM tot des namiddags ten een are terwijl bovendiao tegen baUliag van kosten abebriftdier begnoting kw worden verkregen Gouda den 27 Augustus 1875 Burgemeester en Wethouders vooomoemd De Secretaris De Bargemeester Dkooolkctisk FoBTCinr van BkrobnIJzbnix oiui Bekendmaking BOROEMEESTËR en WETHOUDERS van Guwii io aanmerking nemende dat vel koadeo op alraat luopen wilder vooreien Ie ziJB a Van een halafamd die op eene metalen plaat d u naia bevat tan dan eigenaar en i Van het keuteeken dat da voor dea hood vsr ehuldifde belaating is voldaan Hrnnnerea de eigeoaara of koaders van honden dat dit in strgd is met art 50 der Verordening Van politie vaalgeiteld den 16 Janij en U Aogustvs I86 ent gekaiidigdden 12 September daaraanvolgende waarby dit venuim ia strafbaar geteld met erne Imela van 1 t t 3 Galden alemede met de veroideniug op de invordering der Belasting op de Huiiueu vastgeeteld den 31 October 1896 en af ckoiiaigd iUb ï Jiawt 1166 bg irlikel 7 waarvan wunll bepaald dat konden niet voorsien van dit kenteekeo worden beaokoiiwil voor de belaating niel te zijii anngegeven en dat sij wanneer de eigenaar niet bekend iqn ter beaohikking van de politie urden grateM Kn aangesien tegen de overtreders ue er bepalingen procetvvrbaal t l worden opgemaakt too worden houders van konden in hin belang gewaarschuwd geeue honden op straat te laten luopen too zij niet voorzien tgn van de beide hierboven omsehreven keu leek enen Gouda den 24 Angusttu 1875 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DaOOOLUVXK KoKTtJUN VAN Bekokn Uzkmdookn HarplaatalDf wegens mtntalliug BUITENLAND Buiienlanilsch OvenElcht Sommige Franache bladeii hebben het in den laatste ijid Mor druk over een verdeeldheid dia onder de linkerrgde oa bestaan en over het gevaar dat da rapubhkeinaoka party dreigt om te komen in kaudao vaa de onvèrioenigken dar niterate bnkertyde Wat bet esrste bet sft daar ia teker ieta van aan dook het laatste is moeilyk te bewyzen Baada 87 Algemeene Raden hebben ban zitting gaaluten Heden hebben al dis vergaderingen haar arbeid geëindigd O Fransche drukpera ia under itxondering varbaogd over de kalmte die da zittingen gekenmerkt heeft Men schgnt over t algemeen begrepen t hebben by de vestiging van een nieuw r ime allea ta moetan v rmydeu wat de hartstoohten kan opwekken Missckiac mag hierin een goad voorieeken geaien worden voor da toekomsiige Sonaataverkielingen Bq da herkieiiBg voor 1 lidmaattekap van den Algemeenen Baad in bet kanton de Latron uière is de heer Larouasilbo een behoudend republikein gekozen Van wege den Rijkskaaselier is by den Bondsraad ingediend een ontwerp eaner Bykswet op de onderlinge hulpkassen Het bevat o a de volgende bepalingen 1 Kassen bastemd ter onderlinge ondersteaning der ledan ingeval van tydalyke door tiakte veroorzaakte verhindering van werk verkrijgen dereehten vu onderlinge hmipkaasen onder de in dezewet nrmelden voorwaarden Z j moeten ieder eennaa ï aannemen onderscheiden van de namen vaaandere dergelyke kassen Da leden van loodanigekas mogen niet wonlen verplieht lid te zgn vaneeiiige andere coiporaiie vereegiging enz Patroons die voor hunne werkhdeu de coaiributie aan de kaaveorsehietrn mogen dat vooradut kij da uilbetalingvan het werkloon in rekening brengen De gAdendie uit de kaa aan een lid wegena ziekte wordenuitgekeerd mogen niet in beslag worden genomen De ondersteuning moet worden rerlecnd door dentyd minstens dertien oekrn teaiij de persoon diehaar wegens ziekte geniet bwnen dien termyn ishersteld De oiidersteooiiig moet worden berekendper dag voor mannen op miostena de helft voorvrouwen op minatena een derd van het loon hetwelkaldaar ter plaatae naar verklaring der plaataelykeoverheid tydeaa de opriebtHig der ka aan denarbeider of aan de arbeidatir gemiddeld werd betaald De aitkeeriog mognbi geen geval het viervoadig bedrag van dit minium te bovea gaan Inplaata van de zieke geld ril te keeren kaa betBestuur der kaa ken in eaa tiekenhnis plaataen Aan de nagelaten betrekkit aa vnn leden kan uitda Las eene tegemoetkoming worden verlaeitd vanhoogitens tienmaal hel bedra hetwelk de overledene per week uit de kas haeft geaotea Uit dekas mag uirt anders worden betaald dan de hiergenoemde uitkeenngen en dektaten van administratie Niemand mag van het liilmaaLrhsp fcq de kas warden vervallen verklaard daa om ladanen vermeld inde statuteu 1 De Zwiiieracbe Bondsraad i beeft bet programns van werkzaainbeden voor de Bondsvergadering die dan An Septaaha ta tasaan Hnpt vaalgesteld Mie inder dan SS panten komea daarop voor Onder de voornaamste wetsontwerpen worden genoemd die op de jacht de vissoherg de uitgifte en inlossmg van bankoiljetten enr Uen vermoedt dat veertien dagen tjd genoeg tal lyn om de werkzaamheden af te doen Het Noordameiikaansche fretat rCougress is van Corfu naar Tripolis gestevend en heeft tich daar by t A merikaansdie fregat vHartiord gevoegd Toen een uiGcier van het schip aan wal kwam wrtd hij door een troep Arabieren titgrjauwd De Regeeriiig heeft ten oprichie van dete zaak voldoening gegeven maar niet voor de beleedigiog van den merlkaaIlBobFn conaol die vroeger heeft plaats gehad T U R K IJ E De aanvoerdera der opstsndelingen in de Herzegowine hebben hel volgende manifest uitgevaardigd iWie de Tnrksche barbaanchheid niet van aangezicht tot aangezicht heefi leereu keuoen wie met met eigen oogen de oiiilrrdrukkiog eo kwellingen der ehnsten bevoiking in Tuikge aanachonwd heeft kan iiüh iu de verste irte geen begrip vormen van wat de R ijah is een stom sohepsel dat beneden het dier geraegscfaikt wordt of een soort van mmsbh dia tot eeawige slaverny geboren met den vloek in de wereld ia gekomen om een Ri h Ie worden En toch IS dit volk niet anders dan ern tak tan het groote en tairyke van dat eene Slavenvolk z t dau ook de ongelnkktgsie lak de 8ervo bui gaarsche die zyn kommervol aantyn tot schande der verlichte negentiende eeuw voortsleept terwyl de broedervolken bloeien en ten deele reeds een schitterenden trap van ontwikkeling bereikt hebben Het IS zonderling en vreeselyk bet sombere nood lot dat dit deel van het Servisch volk too zwtar drukt En tevena ia dat harde noodlot onverbiddelijk wapt zelfs ds volkeren een met ona in den bloede en het geloof wenden zich van depi vertrapte Rajoh at in plaats van hem de helpende en reddende hand toe te reiken terwyl ly inmiddels andere vreemde natiën hulp en tteun bieden Meu zou kannen zeggen dat onze klachten en ons angstgeschrei niet tot de ooren onrer gelukkige broeders doordringen dat zy niet weten in welk een jammerlyken toestand wy vrachtcloos naar halp smachten en dat zy daarom zioh niet over ons bekommeren Maar er is reeda zooveel hierover gesproken boikdeelen vol JU 1717 h I I I I IJ iiaJM na amWi zyn over oos lydaa giteknmm ona haitcbIo 4 heeft rqkel yk gevloeid Aas liabiatf overgabMea baad d Rqab kealoten voor zqo bevtij4iog tel op de laatsten man toe den kamp te wagea te overwinnan te sterven Daarom roepeu wij oadergeteekendeo al onte broederen in da Turksehe landen die ovenals wy in oadraaglyke slaverny verzuchten dat ty zich zullen opmaken en act kvane wapens in de hand tot ona komen ooadat wü te BHMa hereikea wat ona God bescheiden haeft ca hst gehik derheU den Inderdaad het ia voor een iadet ontcr roem rijker te sterven dan verder zoo te levtn alt ary lot heden leven moeaten Wy ameeken Servié en Mon tenegro dat tij ons ban ondersteuning mogen seheii ken wat zy voor ons doen doen zy voor ziehialf en hun toekomst Voorts fragea wy de overige Slaven allen rn overal waar z j leven dat zg ons helpen opdat wg mogen aitirarkcB dat men spoeilig kan getaigen Er bestonden eens Tarkaobe Riy ahs In t algemeen roepen wy de bnip in van e n iegelijk zolder onderscheid dea geloots of der natioua liteit van elk die eerlijk man ia die de vrjjheid lief heeft en het recht op prys stdt In dr boop dat onze roepstem niet te vergeeb tal weerklinken en ous genoegzame oodentenning zal toekomen van alle rechtschapen lieden uit de weide wereld verwachten wg de bealissiag op t bloedig tlagveUI Ondertnsschen is hat voor de inscigentcn te vreezen dat de atryd op t Moedig slagveld indien t werkelgk eeo atrgd wordt en iet by sekrrmutselingen blyft h n de gewenschte vryhnd iiiet zal aanbrengen Nadaehib Paoha wiea het boi d kommando over de Tarksehe troepen m da Uerie goiviiia IS opgedragen is een leer bekwaam man Te Byiont en later op da ganiasohoot te B i s ul ontving hij zyn opleidiag Sn niet la vergeeft keeM bg s B atiadi a gi maakt Ala kapiOsia fé korps heeft kg eenwrastdooze werkzaamheid aan dea dag gelegd Door hem ia zeer uttgeatrekte cordon van verschansingen fortitcaties en blokhuiiea aangelegd die de Turksehe grenzen legfn Montenegro Ramenie en Servië dekken De forten op t eiland Krtta en de wallen om Erterum opgeworpen hi eft men aan hem te danken Om zijn vele verdienstra beeft ky in korten tgd groeten naam gemaakt te tConstantinopel staat hg hoog aangeachraven Zyn politiek echter ia niet zoo aoageoaam ia ia oogen dea Sultana en diens raadslieden Konder eeuige aokierhoudenheid heeft hg lieh by de jong Turksehe portg aangesloten en is ia zyn godsdieastige oveitniging allr behalve een goed Ünhomedaaa Ker BUig hg een aanhanger van Voltaire heetro Door de gveiige bemoeiingen vaa Hoasein Paoha werd hij tot overate en chef van den generale staf te Erserum benoemd en daarop begon tyn politieke loopbaan Ia 1872 bevood hö zich te Londen om geweren en ammnnitie te kooprn Mat hetzcllde doel bezocht hy later Parga Steeds vat bracht hy zyn taak tot tevredenheid lyner la tgetrrt Zgo uiterlyk een echte Weltmann is de gearnmti zyn oeiend spreken van de Eagelsohe ea Frantoka taal maakten ken meer dan iemand anders voor dergelyke zendingen geschikt Overal zag meu hem gaarne en ridderorden bij menigte waren de bewgs van het welgevallen veler Vorsten in tijn persoon Fmns Jusrph gaf hem da Kroonorde ea maakla kam baron Het 1 de vraag of Nedsehib EeflVmli een evendnehtig praclicns op t oorlogsveld zal zjn als hqtich theoreticns beloond heeft Doch zrker M bet dat het vermoeden groad beeft dal iemand ala hybeier geschikt ia om langs minoelykea w denopstand Ie dempen dan de onalnimige heftige Dorwi ch Paoha dien hy opvolgt Bovendien hy kentde Slaven Hg hüft de greneregelmg iSMehenTnrkyien Honlenagra mode doorgevorrd Waariacbynlyk heeft men ditmaal aan den Gooden HooMeen gelukkige keus gedaan BINNENL U GouuA 28 Angustus Wij maken onze lezers opmerkzaam op de ondei de adveftentien ToorkoyModa mkoiidigin dat d i