Goudsche Courant, zondag 29 augustus 1875

n wrgaifcrirg wuria en afdeeliug Godda b het MlDEKLAM D9CH ToONEElrEMONO 111 geooDititueerd orden i al plaats hebben op Maandag a s in bet hotel ik Zalf in aveods ten 8 ure Oaa wordt Teriooht er onze tidgenoolea op ta illra w jua dat ket norgen de laatat Zaadag i in dil Mmeo waarop het atedelgke oacHi an oudheden ran 4 6 nnr tegen den reraindecden prgi Tan 10 C ti toegankeigk ul lyn Het ie te rerwachteo dat tanijdtze gelegenheid m roo goedkoop ons mnwaoi Ie beudttigcn een druk gebraik ul worden gemaakt Sedert de laatate Opgare ia aaél imt dagen ten Mwere Tan de noodlydeudeo in Z iJKmnkrJili otitTuilm k G otderak do ao Tan y Stf Bi kon baalait t a IQ 4ug i W jl lii bekrachtigd da door de ataten der proripoiMi Znid aii Noordholland Taatgeatelda wüxigingen inneti r g a HB T r bet hoofheearaadaobaf Tap Rynla 4 iv Naar wjj TemeiKn is door denïlUiniater T f Bin Banlaiidtclie bke bepaald dat di n tregeUngea Toor d tpoorweg Bat 15 Mei en de ifriuterdieiKtr October Voor den aa st aD eii da nieuwe bepalingen aioeten m irtaao da ioaier zalleo a néangou elingeu met IS enlitns ial reedt ieikuig reden m D Namrna den Miaialer Tan Binitj nia dsche Ziiken tgn de Burgemeeiteia deze proriaeie oitgenoodigd wanneer door hen MA de Kyksambteniiren der bclaatingen bericht i olllpHta gw an eoAgeral vanslachliug ntt nood Tt lmt uk n odiee d t Te4 aa erwyld te doen onderepieken door den gefxaai e4rded Tecarta of indien heigeTal zich roordoet in ecn ttrerk waar Tceopzicbtwi zgn aangesteld door den Meest naby zgnden Tee opziohter Blykt by dit ouderwek dat ket atuk Tec aan eene besmetlelijke nekte geleden heeft dan worde do r hrn tegen den eigenaar hfiDCea Terbaal ppgemaaktj wegens Terzuimde aangifte ien Tan bet Toorgerallene onrerwyid konuil gegeren aan den diatrictS Teearti i Vt Haarlem ia I Dtoidag gehoiidm de algenei ne rergadering Tan den NederI weerhaarheidsbond Lit ket Teralag in die Tergadaring nitgebraekt bleek dat de resultaten der wapenoefeumgen Toor de aanstaande milieieus teer gunstig iqu geweest en dat de schietoefeningen in het algemeen teer goede uitkomsten garen Verschillende oorzaken hadden zrkore Tertlapjpiug te weeg gebracht maar men kou op Terschittende omataiidiglieden wyzeo die de toekomst hooprol daden te gemoet gaau £ r werd naai aanleiding Tan het Terslag besloten aan de regeering te Terioekeo Toortaan officieel mededeo ing te mogen ontvangen omtrent de houding en den staat Tan dienst Tan die miliciens die oor hunne indiensttreding by wenhaarkeid preenigiogen geoefend tiju Meu meende dat de keunisuaming daarrau de belangstelling aan aanstaande miliciens Tan het publiek ia het algemeen an Tan de regecriog intondrrhoid teer zou opwekken 1 0 hh J A Kolff jhr mr i V H nu der Feltt ra F W Klokke weiden herkozen als leden Tan bei eaotrkal oomilé üe Totgeade atgameene Tergadaring al ta Utieoht worden gehouden By die gelegenheid al er een nationale chietwedttryil gehouden worden waarroor de kosten zullen moeten gOToodeo wordan it Trywillige bydragan dei Tereenigiogaa Het I4de taat en letterkundig ooogre dat t Maastricht wordt gehoudaa is door den Toonitter dar regelingsoummiaaie deu hoor Q D Froofainet et a ne rede geapand die algumeeaa toejuiching rorwiarf Da samauatelliug der bureaux is als algt EereToortitters de commissaris dea ka wngs en da bargemeeater Toartittar de haar Fran iü et Toomocmd onderTooriiitars da hh Beets H ra aoa Nolat en £ scoretarissea d hh Verdaai Coa n da Sain en Suriogar de afdaeliagei I da kk dr Kern Toorzitter J P Haiebioek en Ssm tiaaa Eeeloo oaderToorzitteri dr Jao tan Brisk O A C T d Crayeaea Thiel aecretariaaea t de hh dr L R Baynea Tooriittar J P Taa der Aawera ea Tan Vloten OBderTOonitters P Frederiof ArloD ca Sohotz stontarisaen 3 da hh deOeytcr Antwerpen soonitter M Ngho P Bcnoll onderToortitter É t DiicssolMan Johan Gram aacretariuMa Meo Teraeamt dat in bet osais Tan dea kaotoii Itohtcr Ie t Ilage in de raak lan den heer Carré faroordeeld wegens OTcrtreding der wat op den kindararbeid zoowel door het Opeahaac Miuialetia ala door deu Teroordeelde ia berust Ucrnscke boter is in de laatste jaren een groote concurrent geworden Tan onze Hollandsche en in de omstreken lan Kopenhagen is een groote maatsohappg opgericht zich teu doel stellende als preterTcd Butlas Company hare boter naar alle koloniën uit te Tserea 2 j heeft iu de laatstt jaren daarin ook groote zaken gedaan Nu ook nayTerig geworden op de Hotlandti e kaas wil zij ook met dete ooncurreercn en nita onlangs een bekwsme kaasmaakster uit Ooada in dienst die thans uit Denemarken is teruggekeerd na op eecc groote borrdery Garingoor genaamd onderricht in het kaasmaken te hebben gagcTcn Tal Ttn Jandheeren en belangstellenden ia bet Tak Tan Tcrie en naby waren daarbg tegenwoordig en hebben uit Mn noud huune ingenomenheid betuigd net de Hollandsche wyze Tan bercidig TCrre te trerkieten hoTcu de iu hun land tot 4BSTer goTolgdoAwgie waarby de kaas aan spoedig bederf oodarheTig ifn Naar het oordeel Tan deskundigen tal men echter dellHollandsche zoogenaamde Ooudache eu StoUuche uaa niet kunnen cTcnaren daar de ihc atlk je Tet is hetgeen als oorzaak san spoedig bedbrf it aan te merken terwgl door men met Toldoeode dat kwaad talfkuuueu worgeweerd Vk Haienvoade wordt Tan 27 Aufnistus gemeld iGnteren aTopiil OBitraeks half 10 dntstond brandia hik boTïbgedeelte Ts deu molen Tkn de Hmerwottdsehe draogBakery H De brind nhiii weldra inbcTigheid toe De iiolAiaar ien zijn e in reeds terrust zgude konden zich Ier jpauwernoo I iedden metachtiw aling Tan zyn geieelcn inbuedrl i arviin nietstegen banifschade was l ertekerri Ni tegenstaande do plaats des jj nheils iji t gemnkkelijljAe bereikenwas wanen spoedig 2 brandspuiten saAukt cu isbit door diler rerkin P gelnU fn eeu zomerhuis en hooiber te behoufUn De molen is tot dmgrond t M a eb nd i M 1 ü Door Ged StUen Tap mt sliuil tgn i f Macheiden Tan oamige a g tmeene or Jbij oudere Terfialbteu die buitendien uit eïn hygièiiia lh ecii p edagOfdMh oreen technisch oogpunt wen ilieliik beschouwd fvlais zoo danig reOds zgn of nog zii l ii Banbe oleilJ irarden Tastgeateld deoarol nire HoufdTcreisclitenlrdoarfde gemeentebesturen in aaht te nemen bij deUorgeno mrn stichting Tcmienwing o Terbouwiog Tttuiischolen ten bthocTe waarTan de toepassing ran ar £ 36 der wet on het lager onderwys wordt gerraagd f a Geen schooliokaal mag roor meer d in honderd kinderen bcsteaad tiju en ingeriekt worden b Voor iederen leerling wordt eene TlotropperTlakte tan minaten O 90 M eo een kubieke inhoud ran minstens i M Tereischt e De hoogte ran bet schooliokaal moet minstens i 50 H onder de balken bcdragrn de diepte d i de afstand Tan den werkranar tot den muur tegen welken de kinderen met den rug gekeerd litten mag in geen gCTal 61 ogler Tan T M binoeuwerks te boren gaan Van het oprolgen dezer boofdfereisohten zal roortaau het uitbreagen ran een gunstig ad nes aan de ProT Staten en de Begeering tot ket Terleeuen tan aubaidie afhankelyk worden gesteld Er is door dea bakker De Laat wiens bandeliagcu Toor een paar weken het Viichnarkt schandaalte Cirecht in t leren hebben geroepen een klachtingediend ook tegen bet UlreehlKk Dagblad wegensde Tcrmelding der plaats gehad hebbende feiten V D Te Urk werd Zaterdag 11 eene raadtitting gehooden dia door een een groot aantal personen werd bijgewoond nieuwsgierig qur den afloop der beraailalaging OTer een adres van een negental ingezetenen strfkkeode om de hh Hoekstra en L Kramer ala raadsleden wegens oTertreding ran art 21 der gemeentewet te sehorseB Die oTerlreding bestand in het loTeren door Hoekstra op 12 Mei 1874 ran oranje linten eostames petten enz roor het kinderfeest en dat hg eenigen tgd geleden roor eeue aom ran 15 deu gemeente eldwaohter met zyn sohip uit Sueek bad gehaald Toor rekening der geaeento en in het IcTcren door Kramer op 24 Juli 1374 ran twee flesschen jcoeTcr TOOT de aacsohappen bg eene oefening met da brandapuit ook Toor rekening der gemeeute Na eene teer heftige discussie waarin zich ook onderscheidene KTsonen uit het publiek mengden en rry wat rerwgtingcB aaa den burgemeester gedaan werden is aen uit alkander gcloopea aoader een besluit te neaeo Dahalstederte Aaitardamtehwuleu najaarsmarktea of keraiaaao tal aaaTaagcn op Maandag 13 September e k oa dea daaropTol enden Zondag ta eindigen Het troaaelea op te Besn is TcroorlooAl tan Maandag 13 tot Zaterdag 18 Sajiteaber Van geachte zgde rordt aan het Vtr Dagblad lexzekerd dat ook Bufeaeesters in de prov Utrecht tpt hunne berreeading de circulaire ran den Minister Heemakerk orar de Teikiezingen niet hebben oatTangen Volgens kericht Taa hei NederI consul generaal te BndaPesth ia de oogst Tan tarwe en rogge in Hongarge zeer middelaatig nitgtTallen Van beide artikelen heeft Hongarjje wel het noodige roor eigen oensDmtie opgebracht aaar het is niet Ie wachten dal groote hoeretlheden Toor den uitroer besshikblt zullen zyn Van tarwe is intusschen vnn den rorigen oogst nog eenige toorraad OTergeble en die op oattreeks 3 aillioen oeiitenaara geschat wordt en nn uitstekende qualiteit is De Toornaae reden Tan het mislukken der zomergranen is gelegen in het door deu langduiigen winter ylrtraagden uitzaaien waarop in April en Met zeer onÜlinitig weder To e Maia en aardappelen beloTan Indien het weder warm en droog i ag blyTen een teer goeden oogst Van groot gewicht root de Tceteelt is de ruiaa opbrengt der Toedergewatsea van alle soorten In de zitting Tan den gemeenteraad te a Hage Tan den 1 April 187ö werd met algemekne stem aen besloten om onder zekere Toorwaarden aan da bearen P J 4e BonnaTille en i i O de Wgt aldaar op hun Terzoek af te staan een strook grond aan de laudzyde nabij hot gemeente badkuit te Soke Taningen ten einde daarop een galerg te doea bouwen Toor magazgnen met bOTenwooifgen Ter uitToerine Tan ditt plan kwam door noeada heeren met yva deelgcnooten rne rer iging la stand onder den UBa i van SociéU d Oalerüt Inmiddels wsiS3eu de plannen Toor lÉ uitTOering gereed gemaakt hut werk aanbestesd Maandag 11 met den boui aaugcTuigf n Het geboaw dat erne apii iTlakte inhéemt ran on gereer 1200 M z il besinau uit eele galerij Ierleiigt Tan 84 meiera ter brille van 16 50 Ifjüun en bcf fte Tné 6 itaetert üoii mid el vau jwileafen Iroiidcn fan h t landterriuuóór het badbuiW to bonden f li j D e gal y zal toegang Jieii tu 18 magazyn l van verscliifl hde ijateetingen In allvg met Terscbilllende bciten mlngl Aan elk magazyn is een woningverhondeo J s awide uit twe kavert I een ksuken ieen kantoor I eni gedeeltelyk aangebracht op da4beganen grond ett op de tusscffenverifiepiiig r De galerg tal verder toegang geven tot boventwoningen dif in wee verdiepingen boven die gal jrg zullen wadden opgebouwd fl I Deze wuningen tullen te amen acstaan uit t afdeeliagen en 7S vartrekken van Wrschillende aftmetingen melt balcona portierkaiaers water mgasleiding ut ierdere inrichtingen die tot ecu akn geuaam erbJljf noodig tgu De vertrekken talleiiallen gemeublerrd worden en kunnen aütonderlqken geoombina rd wordenj rerhuurd i$óJaaig da aaii eene aauHrrage b T Tan 7 vertrekken op óénaTcrdiepiBg en tot vertrekken voor Uw woning kakworden voldaan hebbendr toch elk vertrek toegamttot een portaal lo erbaad met het internationaal karakter dec badplaata tullen de gereis o a worden Torsierd m de wapena en da ilandaards der Tcrschilleude rijkep die gewoonlijk te ScheTcningen vertegenwoordigd gu Het gebaele werk tal den l5eo 1676 voltooid moeten tgn De plannen tgn vervaardigd door den aiehitect i i C de Wgs aldaar die tevens met de uitvoering van den bouw is belast terwgl het werk is aangenomen door deu heer B P Sehippen aldaar Het Fransche blad Figtn Terkaalt dat de Hollaa dera een zeer serstacdig Tolk zgn want zg hebbes getrofién door den ernat san het rraagstak saa scheiding ran kerk en staalt nor de leeatelgkek Tan alle godsdienstsn onaiogelgk gemaakt zich met de openbare zaken te moeien en daarin Terwarriag te brengen Ja ze zgn telb rerder gegaan Toen de kapelaan die de littingen der Stataa Geaeiiat met een gebeden placht l openen eenige jaiea geladeB persoonlgke opmerkingen omtrent de u behandelen onderwerpen in het aidden bracht werd atiiddelgk bealoten den kapelaan af te achaffea en het gebed door den roortitter te doen uitsprekea Dit geaehiedt dan ook nog alt d Tolgeua den Kftrt Aan professor Abel wetensohapseiyk advleaar by het Britsohe oorlogs departeaenl koat de eer toe ran een nieuw en l tonder doelttcflted aootdtaig te hebben uitgedacht Het is een toogenasade irwatef boa tgade eso boa of granaat die roadaa da bus aet da lading Tan ktnit of sehietkatoen aat water aaaguTald ia Een gewone granaat spigt la den regel sleohts tet drie en rier stakhen uiteea n kas doe geaiddeld slechts drie of vier aentohfn dooden iloeh ds water bom heeft de eigeaaohap TSn iteen te spatten tot tallooze kleine saktrTcn en ican das aan tallooze Tganden een eerTalleQ doad latorgen BoTendien Wedt zQ dit roordeel dat de wonden door baar fragaente Teroerzaakt byzander kwaadaardig en aoeieiyk te heelen worden geaokt Pierre Cuckx is te Pargs orerleden Z n dood Terdient vermelding omdat hy door de FrahUhes tot historische tgnar was verheven Zg zagen f hem namelgk de onwillekeurige oontak ran hun nederlaag hg Vfaterloo Pierre Cocki a een in FraukryV genaturaliseerde jlelg die door BlUcher s troepen werd geeangen g goBcn aan den staart van een paard werd gebonden de Pruissen zoo aln gids moest dienen in de dagen Mtt i en 16 Jnni 1815 Hy is an in den ouderjtkn ran 7t jaren overleden aahr nooit heeft hij den paardenataait vergeten naoh de pistolen die hem geiden Toorgehouden In den arond taa 28 Augustas was het Klarenbseksoha Bo eh het tooneel Tan een tragisch koaiseht ooral Met reel omhaal en betraande oogén deelde ne vrouw aan hare buren aede dat haar nun iaafne vlaagj Tan woede een einde aan zgn IcTcn hadgemaakt mör ziiih ia den vgver bg KlaiVntsek te vtrdrinten Z waa glings haat eohtganoot gevolgd ae het Toameaeu oa hea Tan zyn noodlottig plal erag te houden aaar kwaa te hat een enkele omp slechts had tg gehoord daarop Watlaflea Stil geworden Teritond gingen een drietalportonen naar de aangeduide plek om te trachten dendifenkelin top te Titschen doch hunne pogingen wattp te Tfijceels i wat ook iiiH te Tcrwonderen waa wantitopiktg een paar uren later terugkeerden Tonden zij dal vermiste gezond en wel slapende te bed H yrnh a De onhÉzs overleden Cofu relhe een werk nagelaten Wwraan hg gedurende zgn vier laatste leTcuqaren heeft gearbeid en dat ten titel voert Kistairal il reUgiaas csmpai ilta leett het volgende ia het Fmaaehe JamM oJteU l 1 Een Uid van Ckieagn van de vorige maand vertelt dat leer belangryke ontdfé ogen tgn gedaan ovdr bet Ibt van vgftieo of tvMMKaieasehen die aeer dan het vierde eener eesw gwAn aaa boord Tan den aqboener Florinda op reia gingta naar Calitornjé ZeJ eo twintig jaren hebben de MBiiien Tan die reizigers han Tcriiet betreurd De laatate berichten wpike aen ran de ïlvrmda had ontTangen arrii uit Bio Janeiro in 1849 eu hielden iu dat bet tohip kort te Toren daar binnengeloopea doch weder vertrokken waa om zgn weg te rervolgeu doch dat het in slechten toestand rerkeerde en mar aen zcide lek was Ëeii later te Uio Janeiro gekoa eu sohip rapporteerde dat het de Florinda ontaoet ImiI iu de Stille Zuidtee een weinig Toorbg Kaap Hoorn Sedert heeft aen er niet meer Tan hooren apreken eo algemeen was men Tan gcToelen dat de Flormda in het zuiden der Stille Zee schipbreuk had geleden JKerst bestonden twgfal en vrees en dnride aen ze met in tekeibeM veranderts aaar na verluop van tgd werd het verliaa van bet achipalsaaa rit aangeaterkt Onlangs echter vernam aen dat Haraon Jones aa iga lolgenooteu niet waren oagekomen en zg op Hi eilaad in de Stille Zee leefden dat gaan naaa kad eo nog oohekead waa Hnia een Buaad geleden lat een vriend van aevronw Haraoo Jonea in een dagblad bat verhaal van de lotgevallen van een Kn gelach seUp dat door atora bnitea zyn koen ge dreven en door de aeioen van een onbekend eiland geroepen was Tot gruote verbazing vaa het soheepe valk waa het eiland bnroond en neg meer bevrecadend was het ban dat dia bewoners Ëogelsch spraken Zy verhaalden dat zg geweest waren aan boord van da Florinda welke in 1849 van New OrleanS naar Caiiliirnié vertrokkea as ea dat zg na ket vergaan van bet sohip op dat eiland wnren geworpen waar tg ledeit dns gedarende aaer dan vgf en twintig jaren géWeveo waren In het ralBaa kwaaen de nalaen voor van eeniga van dia tehipbrenkelingen van welke men inderdaad witt dat zg tot de bemanning der Florinda behooiU hadden aa hhta indentiteit bleek uit bgtonde eden welke zy all hadden kannen opgeven Vreemd aag bat Botyaen dat die aaunen het aanbod van den gezagvoerder van het Enphobe aokip oa hen aan boeid teneaeat hardmitkigweigerdaa zeggende dat aangesien zij vyf n twintig jaren verloren warta aawaeat qj niet wialen in welken toeetand ty bw iMailÜa eti ba t kkiAgMi tbadaa wedermadai ca daa liarw wildan Uönn vaar zg waren oa daar han overig teven te slgten dan naar hun land te gadn er een onbekend lat te zoeken Het bied waaHo aea en andar voorIcwnB waa rier maaadeh oad taan da vriend van aavr Jones het laa en de gebénrteniaaea welke bet veikealde warea nog vier Mahndeta vraaga veérgAallMi Naun aiAaaden tgn dat verloopen aedert het eilaad dsor let I gelaehe eokip ontdekt werd en dea a wuen al de peieonen der bemanning van de iTeruufa of bgna allep nog in leven De bloedventanten der iaii l mMftellttgen en voomaaieiyk de zoaea van Haraon Jona John Sjdney en kapitein Kenmare UIA oaiporingen doen om het aangewezea apoor te volgen Ook van andere kanten is aan nauwkeurig OndetMck aangevangen De consul van Engeland beeft zioh bereid vemaard den Minister vsn Oorlog van al de voormelde omstandigheden kennis te geven ten einde te doen verlfiëeten déa tkua vdn het schip dat het onbekende land beiocht heeft waarde vreemdsoortige eilandbewonera ifch bevinden en bekend te worden met de ligging welke nit de scheepsboeken zal biyken Vergadering van den Oemeenteraad Vrijdag 27 agittsa Tsgaawoordig do hh vaa Borges Ijiendoorn voort Viroly Beaijr Prinoe Kr ncaborg Meueaskcr Maller Diwgltever van Mrwtea Post Diwt Sanaool ea Goedewaageo De DOtglea der vorige vergadering woidea geleiea ea gearreatflcrd Os Toariitter deelt mede dat 4aor ds hh Luijtea ea Strtver is kennis gegeven de vergsdoriag tiet to kaooen hgmonen alsmede vofgeiii ket regleaeSt vsa ord dat door ket overlijdca van doo keer J L vaa Bareitega ds betrtkkisg vaa Amatbrdaoaicke Schipper is komen ts voeeeren jagekoGSCB SQBI oeoe oiiativc vaa Bargeaieestar oa Wctkoaders dssrfaij aaobiedende de bcgrootlag aiet laeaMria vaa toelichting ovor 1876 die xal wordea gedrnkt i do Voori itclt voor die to ttellea lo haud n vao de hh vaa Straaten Poit DrtMt ea Meuemaker de laatate oiaakt hlert geo bedeakiog omdat hg reeds by de CommiHie la tot ket aaxiea der begrootingeo van de verschilletide inatcltiogeD van weldadigheid daarop wordt do keer Goedctaaagea beaoead die eveneens die bedenking oppert waarop de beer Mallor sla lid der Comaiuio wordt bcnocoid eeoe missive vaa bk Regenten over het beitedelioghoia sanhiedeiule door ket bedanken in hsn eollegie van dea beer ti N do Vooga een dabbeltal waarop geplaatst zijn de kk H Jagsr en K jonker ler visie en benoemisg in eene volgende vorg deriBg een adres vaa J vsn Bentsm en Zoon dssrkg kennis gevende dat vtj van af 20 deser aitgevers zyn vaa een verslag vaa ket verhandelde m den GcaMenteraad alhier dat ieder daarbij kcUng beeft doeh dat een dergeljjko aitgave uit den aard der zaak zeer kostbaar is waarom zg verzoeken eeoe sabsidie van ƒ 300 wordt op voorstel van den voorz gesteld la banden van B ea W ten fine vaa bericht en raad een adres vsn P den Osdea verzoekende bonoead to worden als AnsaterdajnKhe Schipper Ter viste eeac adraa van den beer T Bos s ad asI verzoekende tegea IS Obtober a a ontslag sis holpeadsrwgser dit wordt ssrvol verleend Do voorz deelt siede dst de keer Mr Kist x ne geloofsbrisvea beift ingeleverd vertoekt de hh Droogleevcr Mnllcr en Kranenburg die t osdersoekea wssrop de vergadenag voor een oogenblik geschorst wordt na heropcniag wordt door den beer Droogleever medegedeeld dat de stokken in orde hcvouden sgs en tot de toMStisg van dco beer Kist geadviseerd op voorvtel van den voors wordt hiertoe algcaeea bealoten Aau de orde ts Het voorstel tot goedkeurisg der rekening van iokomstea en mtgsveu dezer gemeente over 1874 met een batig saldo van ƒ e03 45 bet heeft ter vista g egea oo word aset stgemeene stemmen goedgekeard B sa W nemen aso deze stemming geea deel Het voorsul tot vsraaeordeziag aa kat getal knlpoaderwgzercaaeu aao d ope n bs r o Borgarsakool voor meines wordt zooder stcmoiing alfesaaen goedgekeisfd Het voorviel om dco Kapeleaoester bg de dienstdoeode Schutterij te ootbelTen vsn de verpltcbtiog beui bg art 17 zguer instroetie opgelegd tot het geven vao onderwijs op blaasinstromentf o aan de leerliogen der mozleksebool wordt mede zoodcr stemming algomeen goedgekeard Het voorstel tot het verkoopen vso een stqkjc grond san den Heer 6 J vsn der Klegs groot 13 cent de heor Prince vraagt of bet gerioleerde grond u de voors boantwoordt dal hrt gedempte grond is de keer Prineo zoude niets tegaa dco afstand hebbes maar gelooft dst oecige gebsren daardoor zonden benadeeld ifordeB wil het daarom aauhooden nadat dit genoegzaam onderatcnod was ia tot de aanhondlU i hcsloteo Wordt bvoDeoad tot Dircetear en Leeraar in de Natnnren bcheikuude san de gemeente Btunersehool dea keer A Langeuhugseo van Uvea met algcmecne stemmen Niets meer aan de orde zijnde wordt na macbtigiBg om aan de geoomen bceloiten aitvoering te geven zonder rosamptic de vergailarlag gealeton I eAw iiii I I Laatste Berichten BlgnMa S7 8H1 TnOïCkaOOf M Augutpa I e GaUi itobe Baak heeft bare hetalugta gaUakt itaarnratideut aaakt bekend dal a eea toereikend aètlaf heen dodi geen ooaplaatar frioeg IiOndan Aagastu ik Gloie veraoedt op grand van tdegraaaea dat er iii China gefaknrtsnitseil hebben plaath gehad dié leazy erhimtdig in Vf rzisd wiMle in dh Verhoading tbliobtif dit LtUte Ebi e aad storing maJtif kynneo brpig COBRESPONDENTIB ilWlUi tl I J De sdvertsatte vsn D I N ksa nist wordea ua tLêbki iC B n r g e r m k é Stand Gzaoaaai ik Aag Anna Xsiksrina osdefs H lisrks ca A K Grsaii tS Uillegonds Ila kiUa Johanna Wilhelmins ouders J Vermeolen sn M M J W vsn Oostkn 27 Anna coders I A bitt en A vas Loeawea Jacob ondsrs H vso Vlssrlisgen sn f M Uorkoa ilVisttTËj f¥ iÉ fa 40 JARIGE ECHTVEHEEHÏGIHG $ VAN SI G P HOOGENBOOM fi i A VBBHEULEN Namens hunne Kinderen Be 1 hnwd en K einlündeFen Goikii 26 Augustus 1875 Eenige en algemeene kennitgeving ij 25 J ▲ B I O E ECHTÏERSENÏGING VAK J J LIB8EER KN B V B WAART Gouda 28 Ang 187 Eenige en aigemetne kennugeoing Voorapoedlg bevallen vut eene Dochter M SDGTEEES VAN BOCHOTI MoordreiM 2é Angosfats 875 Door Gods goedheid yoorspoedig bevallen van een welgeachspen doctiter m ne geUefde Echigenoote ALIDA tan LEEUWEN J A TEDBITS Jb Gouda 27 Ang 1875 Heden overleed ons jongste Zoontje HILKO WILLEM bgna 9f maanden ond h jageb W JAQEE YAN ZOTPHES Gouda 28 Angnstug 1875 De ondergeteekende zich hier gevestigd hebbende op de Hooge Gouwe C 57 beveelt zich aan TOor al wat tot het vak van en behoort zoowel Heeren ZIJDEN als FANTAISIE HOEDEN allen naar den laststen smaak zullende niets onbeproèN laten om door eene nette en civiele bediening och de gnnst waardig te maken tevens recommandeer ik mü tot het opmaken van HEEREN H0ED N S DE ZOETE Gonwi C 57 f naart den Heer ScHOvnt Coiffeer De oad ei j B i tand n hebbm 4e eer het glachto PaUiek kannii t geven dat hun WINKEL van af 5 SEFTEMBEB e k des Zondag s namiddagt na 2 nnir ceslo té xal séf n C 6 TA DE POOT D TAK B LAAB Dz Db ondergeteekende heeft de eer lyntti geeerden Begunstigen te berichten dat hy DOMQERDiC g SEPTEMBER GOUDA met zgn ABTIEBLEN aal bezoeken en alsdan zal te Bre en of te ontbieden zgn bg den Beer SAftDU EIt Sociëteit sVbede W L C WEIifAR Oj ticieU BEsre op de Markt tiagi