Goudsche Courant, woensdag 1 september 1875

SclierpschilHersVewenlglngeii Biipger llclit Prlus v Oraiije Schietwedstrijd op Vrije Baan A AFSTAND 200 PASSEN op het EXERCITIE TERREIN aan de R0TTERDAM8CHE DIJK te GOUDA OP ZONDAG 5 SEPTEMBER 1875 Tot deze Wedstrfld worden uitgenoodigd Leden van Schutterij Weerbaarheid ea Leger Ook kunnen deelnemen Oud Leden dezer Corporatiën mits te Gpuda wonend Aanvang ten 10 nnr Inleg 1 per kaart van 3 schoten Algemeené bepalingen alsookinlichtingen franco aanvrage zijn t bekomen by Het Bestuur der Vereenigingen Namens dezelve Gouda 28 Augustus 1875 A NORTIER A VAN REEDT DORTLAND WoensiUg 1 September N 1718 f I I 11 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverteDtieblad voor Gouda en öuislrekeu fer DORSCH WERKTUIGEN Ph Mayfartli Co Fabriek van Machiiien Frankfort a M conifroctie dorichen m éeo uur eieiitnl ali drie dur chi ra op eea dag franco tofz rnJiiiK per ioor llO On De iaiOtdinK ttm iidtéiiéaiiên kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave ér Noderlaodscli Tooneelvcrbond fiiliïiiii © op MAANDAG 30 AUGUSTUS 1875 in het Hotel de ZALM des aronds ten 8 nre PUNTEN TAN BEHANDEUNG a C onstitaeering eeneï afdeeling Gouda b Vaststelling van een reglement c Benoeming van een Bestuur H W G KONING W J FORTÜIJN DROOGLEtVEU Jr N B Ieder die als lid wil toetreden wordt verzocht deze vergadeiing bij te wonen mmiwK um WERKTUIGKUNDIGE VERKOOPT VERHUURT en REPAREERT alle soorten van NAAIMACHINES en andere WERKTUIGEN graveert GOUD en ZILVER maakt NAAMBORDEN van Koper of Z nk alsmede al wat tot dat vak behoort Gouda TURFMARKT Wijk H N 113 Mevrouw KLEIJ Lans te Cappelle a d IJêael vraagt tegen 1 November a 8 eene genegen ook eenig HUISWERK te verrichten Er wordt gevraagd EEN BEKWAAM SDHIFFmNECHT van de P G en van goede getuigen voorzien Franco briev ji ivorden ingewacht onder letter B bjj den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda KaUensingel Q 128 In LOSSING eene Lading puike KACHELKOLEN direct uit het schip te bekomen a 65 Cent Franco aan huis h 68 Cent per H L mud bg groote partyen iets minder Ieder doe zijn voordeel J H 8P1EEINQS Gouda 24 Aug 1875 JMEAGAZUnr VAN 00ST2EE EM BÜIQEN Joure Friesland W J BORGER mmi m ebeeften xÖ tegen verminderde prgzen te bekotnw hy P J MELKERT b JJa Benevens alle sooHen van VERDUURZAAMDE IiB V HS MÏDDEJiEN ir i ff O InT O V 3Sr C3 E fcT mm vmm Taïsl Ijksdji en 4 bËVKNTGft tolt Fabn kaat Jb BüSSINK j W N RAAUMAAKERS firma H Emr Oosthaven B 17 Door het vermeerderd debiet is ondergeteekende in staat gesteld de ENGELSCHE BIEREN zelf te bottelen waardoor de pr jzen aanmerkelyk zijn gedaald als BASS C PALB ALE per fl 0 18 BURTON ALE 0 18 EXTRA STOUT 0 18 IMPERIAL STOUT 0 18 Het Imperial Stent bijzonder aan te bevelen tegen zennwzwakte en bloedarmoede ALL SONS per V 0 18 Met zes halve flesscben franco aan huis de fiesschen worden gemakshalv e a O 07 per stuk berekend en by terugontvangst gerestitueerd HH Ko6Bjhuishouders genieten rabat Eene nette be ning belovende IUw Dienaar P P KWANT Lange Tiendeweg Openbare Vrijwillige Verkooping j n op VRLFDAG den 10 SEP J HNr TEMBER 1875 Kg inzet op SmI ÜP VRIJDAG den 17 SEPTEM mTJC BBR 1875 by finale toewyzing beiden des voormiddags ten 11 nre in het nieuwe Societeitigebonw van den heer Pascal aan de Brug binnen Waddin i veen van Eene in volle werking sijnde met de daartoe behoorende SCHUREN het TERREIN een perceel LAND en twee WOONHUIZEN alles staande en geleges aan de Zuidkade binnen Waddinxveeri Te aanvaarden 1 November 1875 dan ook betAling der kooppenningen Nadere inlichtingen zyn te verkrygen ten kantore van deli tfotsris A N MOLENAAR te Waddiiueveth FABRIEK DE JONGH C CIV ING Vervaardigen en leveren HAND en 8T00MBA6GBRM0LENS HANDen 8T00MHEI LIEBEN n verder alle WERKTUIGEN en GEREEDSCHAPPEN by de uitvoering van publieke weiken benoodü i Mi £ TEGEN HOEST en VfiRSLr JM G BU KINDEREN CERTIFICAAT uit ALPHEN a d RIJN by Leiden Het kindje van den Heer W PERK imtiluteiir alhier leed sinds geruimen tgd aan hevige hoest en versljjming in de keel en na het gebruik der RIJNLANDSCHE DRÜIVENBORSTIIONING van W H ZICKENHEIMEE volgde al spoedig eene volkomen genezing L VAROSSIEAÜ ft Zoo Alp ten a d Rijn 2 November 1874 Alléén echt veiparyghaar in fles Schen voorzien van een goed tinen capsnie met nerenstaand fa Uiden t Noordyli Oudewaier J ionkar Idenbai RoHerdam C i W Snabl U Apotk lUjiKyk C J aan iinlel Schoonhoten 3 WolfT ZooM Drog Voorburg K van Xtta H adduuiMen C ran lijeuwrii ¥ oerden W H aan l i geleii brieksatempel te Soad l ij r H Ai w iir Jlj itH ali K 1 Varoaainn Zoon AjMth Bodegraven P Veraloot Sotkaop A J aan Toont Det t L aae Lceairpii i Oravenhai e i I F C Snabilié Apolli Bazertwoudê W Hendrika liaastrechl 1 D den tjartog Iftltegenbert wed de Raadt MUZIgKSCHOOI Er bestaat gelegenheid op bovengenoemde school KOSTELOOS ONDEEWXJS te ontvaftgen op BLAASINSTRUMENTEN om te worden opgeleid als MÜZIEKANT by deD D SCHUTTERIJ alhier Aanmeldingen voor 1 September by den Kapelmeester Joh W WBNSH K Echte EAU dès FÉEiS 1 50 de Flacon by CHs tan VIVE Ji Gouda Coiffenr et Premier Postichenr HAAR en BAARD VERWilN in Blmtd Bruin en zwart zonder HUID of LINNEN tevlekken als men de Flacpn half gebruikt heeftden het bevalt niet alsdan geef ikmetgenoege en betaalde f 1 50 terug No 84 0 der beroemde Wckeiyksche Zameospraken uitgave J J H KEMMBE te ütreeht is heden voorhanden by den Boekhandelaar Lange Tiendeweg te Gouda Owia Drnk tah A firivknuw 1875 its EK De mitg te d MrCoiinuit geschiedt ZONDAG WOENSDAG eu VBUDAG In de Stad l fffiKbieiï de uitgave in den avond ram f DINSDAG D0ND1RDA6 en ZATERDAG De pr s per drie maanden is f 1 75 franco per poat 2 BUITENLAND Boitealanilscli Overzicht Het ie thus iHier oebrjjft aen oit Berlgn dat de Doittolie Rgkulag van dit jaar zieh niet aet kerkelijk laeatin ml bebbeB in te iateo Alleea de PrsiaiMlie Landdag ui eeoige wetiontverpea kebbeo te bekaaileUn die een aoodukelijk gevolg iijn van de verledea wmter begonnen wetgeriag op hrt beheer drr kerkelgke goederen en bet reoht van den Staat om toeucbt daarop nit te oefeaen By de aan Kenonra wet ie het beheer der goederen ran op ciebzeir taande kerkgeaeeaten geregeld eo eoo moeten na ook reor het biadom ec ds dioeeeae bepa JIngen warden vastgesteld waarbij het aandeel dat 4e S aiit in dat bdbeer moet hebben wordt aangegeven Onrigena aal de Landdag eenige weleoat o pen w i W MMM e di ea itrloeisal i n van de protio le wetten die ooianga kraoht van et gekregen bebbea De prerinaiale ea duinoterades moeten in hooger instantie toezicht oitoefenen op het onderwijs het onderhoud van wegen eni naar verordeniagou die nog op tieh laten wachten Aan de Dailf Teltgraph wordt nit Rome in dato tS defer gemeld dat de eohtgsnoot van Qaribaldi moadar an Hanlio ea Clalia Garibaldi op Caprera M overledn Doe dame Francieea genaamd van wie in den laataten tijd veel geeproken is heeft aan Garibaldi stdert 1883 vier kinderen geechonkan waarvan de ticee bovengenoemde nog in leven iqn namelijk CItlia die negen jaar en Manlio die 32 Baanden ond is Garibaldi heelt op dit ongeoblik bq zieh op Caprera behalve dcia beide kinderen een cewieojarige dochter geboren nit eene vrouw van Nittai tjj heet Anita evenala Gaiibaldi s eerste echtgenoot welke in het piJDboeoh van Rareona op eene loo dramatiache wijie stieif op het oogenblik dat da verdediger van Rome in 1849 aan de vervolginf der Goetenrykars ontsnapte Van due eerste echtgenoot Aniia heeft Oaribaldi nog tgae tonen Menotti en Riocotti en zijne dochter Trresita gebnwd et den heer Caniis van Genna Men weet dat Garibaldi in 1840 was gehuwd met mej Raimondi nit Milaan van wie hg zich reeda den dig na tgn huwelijk moest scheiden De koning van Beieren ia vaa ign kort nitetapje naar Rbeinis reeds weder huiswaarts gekeerd Volgens de CorretpmJeuce Ham had de m atieke gerst van koning Lndwig dezen aangedreven om op Sint Lodewijksdag een bezoek te brengen aan de kathedraal te Rheims dis aan dezen patroon gewijd is Z M was te vermoeid vao ds reis om ds mis bq te wonen maar nam took de kathedraal en haar schatten ia oogsasohouw gaf 600 fr aan ds armen van het Kerspel en keerde huiewsaita Vransche clericals bladen diisohen het praatje op dat koning Lndwig van Beieren naar Beims is gegaan om daar incognito de zittingen van het congrea der Katholieke Werkliedenvereenigingen bg te wonen De Gaaetla di Fnezia bevat een uitvoerig beticht uit Jeddo over de opening van het Japaosohc parlement welke den 20aten Juni jl aldaar heett plaats ghad De zitting werd door den Mikado in persoon geopend welke daarbq ds volgende korte rede hield fMjjne heeren van de provinciale vergadering I Ik verecbyn heden in nw midden om sen bewge te geven van mgne bslangstelling in het werk tot welks voltooiing gij geroepen zgt Jk hoop dat ieder van lieden cijneu plicht bjj de behandeling der aangelegenheden van de ondersobeidea gewesten beseffen sal Eens groote moeielgkkeid is voor daarin gelegen dat eea ieder slechts ds hclaagen der provincie welks kg vertegenwoordigt te reidedigea beeft Verliest eohtsr in het tanr der diaeoHie het welzqn van het gsheele vaderland niet lit het oog Weest eensgezind en tracht u behoorlgk met elkander te ver taan opdat de provineirn en het vaderland nut eau uwe beraadslagingen trekkea mogen en men zeggen kan dat de opening van Amu vergadering en nieuw tgdrak van welvaart voor Japon geopend beeft Eerbiedigt mgne woorden Bceds den volgenden dat begonnen de openbare beraadslagingen lan het parkment en wel over de ioocbtiug der politie en ovsrfden aanleg van wegen Ook tg werden door dea Mikado bggewoond BINISrEEKrtAND OoDOA 81 Augnstua Gisteren avond werd in het hotel oz Zalk eene vergadering gebonden tot constitneering eener afd QOada van het Toomeelvebbond De vergadering werd gepresideerd door den keer H W O Koning die be oo met de aanwezigen welkom te boeten su hsn dank te zeggen voor hunne bslaogitelling Hg wees er voorts op dat die bclaiigstelling voorzeker nog grooter zon zgn ware het met dat veraohsidene personen door de betrekkelgk hooge eautributie ƒ 5 waren afgeschrikt tot ket lidmaalsehap toe te treden Men moest echter niet vergeten zeide spr dat t grootste gedeelte van die eom naar de kae van het Hoofdbestanr ging waainit de toontettehool voor een deel bekostigd werd zoodat men door toetetieden tot t verhoud een steentje aanbrengt tot het Bchoone gebouw waar jeugdige per sonen die aanleg openbaren voor het tooocel daarvoor werden opgeleid Doch ook t gedeelte der contributie dat in ds afdrelingskas bigft zal strekken om het doel van ket verbond te helpen bereiken Nadat de heer Koning geëindigd bad werJ een hnishoudelgk reglement vastgesteld en daarop een besiunr gekozen Dit 18 samengesteld uit da betren U W G Koning pres D Lulius van Goor penn en Mr W J Fortugn Droogleerer jr lecr Het doet ons genoegen dat onze gemeente voortaan zal behoorto tot die plaatsen waar men toont belaug ts stellsn in het Nationaal Tooneel Moge de jengdige afdeeling de sympathie ondervinden van de Goudeche ingezetenen en daardoor blgken dat ook hier het tooneel geacht wordt te zgn een welkom middel lot volksontwikkeling tot wezenIgkc bsscharing Allen die het doel van het verbond yverbstering van ons nationaal tooneel willen bsvorderen eq medewerken om dat doel ts doen bereiken moeten zich daarom aansluiten bg de nieuws afdeeling waartoe een enkels opgave aan esn der bestuursleden voldoende is KUit goeds bron msldt men ons dat het Bestuur dn Qoudsohe Vleeschhouwerg een alleszins bekwaam slager heeft aangesteld en dat de slagerg zal geopend worden op den lOn September a s ADVEBTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte A ouderiyke Nommeni VUF CENTEN Wg kannen niet nalaten den aanderlhoadria aao Ie bevelen Jen slager boa zedelgken stewi ts geven ten einde hem in staat te BtcUen zijn goede bedoelingen te volbreagen ea ds beoogde resaliaten die direct en indireet reoda waren verkregen niet te doen verloren gaan Zaterdag jl werd in het lokaal Nut en Termaak alhier de Zosiervergadering gehouden derOnderwgzeravsrerniging in het 7e distriet van Znid HoUand De leer tairgke vergadering werd geleid door den schoolopziener den heer J Broedelet sa o a bggewooud door eenige gasten uit Rotterdam sa eldars Onder de ponten au bespreking behoorden lo de school spaarbanken ingeleid door den heer J Kiewiet de Jonge van Oudewater welke hser ook ket 3e onderwerp inleidde komt de ontwikkeling van de ersHhdrlgke vermogen der kinderen in art 13 tot haar goad recht Aan de discussie hierover werd deelgenomen door den Bchoolopziensr en de heeren Vorboöm Ta Biiwea Kluitman Kramen Deo Boer ea aoderec Als uitvloeisel dezer discissie zal op de eerstkomende ergadering behandeld worden de vraag welk is het onderscheid tuischen maalschappelgke en cbrislelgks deugden Nog werd door ondersobsidsne sprekers het woord gevoerd r de zorg voor de sofaoolreiniging en aanverwante zaken over de bibliotheek der vereeniging enz terwgl ten slotte de heer Laudsma vaa Rotterdam mededeelingen deed ea iulichtingeo gaf omtrent den staat vaa het provinciaal weduwfonds oor onderwijzers in Znid Uollaad Na afloop der vergadering vereeaigden zich al ds ledeu aau den gezelligen disch Op den 38 Augustus is alhier aangebonden de peraoon van Barend Dirk van deo Winkel schoenmaker die sedert eenige dagen in deze gemeente zgnf intrek heeft genomen en die zich schuldig kad grmaalit aan het stelen van een kaas nit de schuur van den bouwman Dirk van Rgn Jr alhier Ug ia dos voli i iiilc dag naar het buis vsn arrest te Rotterdam overgebracht Onze stadgenoot de heer J A Graaff is na een 2 5 Aug Tl gehouden examen benoemd tot Militair Geneeskundig student ts Aasterdamt Uen schrgft ons uit Stolwyk Zondagavond verspreidde zich in onts gemacuts het gerucht dal er Ie Goodsrak diefatal was gepleegd Al spoedig krseg men vermoeden op een onbekend manspersoon die den vorigen avond nachtverbigf in den hooiberg van den kaateleio Zoidsrvjjet verzocht had In dat vermosikn weid mcBgeatsrkt doordat bedoelde persoon Zjadag avond nog in den hooibeeg was te vinden en zich niet op straat durfde te vertoouen t e politie hiervan onderriokl brsolit den man over nau bet gsmecntehois en bteld hem lu verzekerde bewaring Daar men eohtsr siets van de gestolen voorwerpen by hem heeft kunnen viadeu heeft men hem weder laten vartrekksn Ts Cappelle op den IJtel zqn gisteren do nisow geboBwds eerste opsnbare school op t dorp en het nieuws sohoollokaal van de tweede openbare school nabg bet Kralingscke Veer voor t ssrst in gebruik gestald Ds kinderea vierden fessteu werden onthaald Te Alpben is eergisteren een kraasr i t Delft verdronken Naar alle wsarsobgnlgkheid is bg tengevolge van dronkenschap in het water geraakt