Goudsche Courant, woensdag 1 september 1875

Oi ente Uatsr eeft giateren trond hare werkoanheden herrat De geloofsbrie ea ran het nieuwbwoenid lid nr C den Tex ign in handen gesteld ener eanniesie tot oodenoek Van de tweede inaa t jn oirtraDgea de iooi baar angenoaen onlwirpö die tot ondenoek naar de fdeelihgen lijo Tanonden De afdeelinjj en tijn opnieuw saaKngesleld eé daarna is il Tergaderüg geschbidea Blijketra een bg he4 departemeut ran kolaoiën onU Tanjien tel ram ran dén Gosrerneiir Generaal ru NedciiandK Iiidie 1i4k kolonel Wiggeta ran Ker beB dm 4l3st eii d er ait Atchia berisht dat h eldenswaardigs wai roorgeralien en datdegezondbeidatoeatand waa gunstig Sederi den 16den waren geen cho eragerallen roorgekoDeu 4iet obolerahoapitaal was led i Sl Ct Het programna roor de land en tuinbouwkundige tentoonsteliin die liuxemtiirg bjj dé Ibrilif vu bet 2S jarig aladhoudersobap van prins Hendrik ml orden geMuiKiit ia MubXar gbuaikt t ikl den Silen Ootober worden ectpend De innenditigen worden gerangschikt iti 192 ealsgoHen Voor etke calagorie worden premian en medailles uitgeloofd Alle wiendingen ttoMeti iatt 84 SejHeabfH MbiiftbJyk tqn aangemeld tJit Washington meldt men dat dezen zomer een oorlogiohip der Terbeaigae Staten door d Beringstraat tot aan bet nog geheel ODdoorzoehte Hfran gelland zal tfacblefa door Ie dri ngrn De door zijne deelneming aan de I b Üuifscbé Noordpool expeititie bekendt d £ éil Besiels zkl k s gehé eshéer op het chip meuegatn BiyJcens de bq de regeering ntvangeo oflieieele opgaven omtrenf den stand der veeziekten ii Ztritseriand loopeiide tot ie Augustus jl was de gezondheidstoe tanll riln bet vee aldaar orer liel algemeen berredigi nd De helft der kantons was op het gemelde tijdstip gAeél rrjj ran bet mond en klauwzeer en in de Arérlge iras die ziekte aanmerkelijk afgenomen zijade bet dantal besmette stallen en weiden van 131 o 1 Augustus verminderd tot 88 op 16 Augustus In enen stal in de gemeente Oraages Pacrot kanton t eibnrg wis de longziekte itgriursten peitrrnge binatr égelen tal wering ran ▼ erdere rerapreidirtg wtrrn terstond genomen Hei U tIM éa létterkandig congres te Maastricht heeft bare werkiaambeden geëindigd en is door den roorzitter gesloten inet eeoe rede die niet minder toguicbing er ierf dan de openingsrede Als plaats ran bijeenkomst roor het rolgende céngrós oet nog geen besluit zqn genoUen waarschijnlijk al het Bhisiel zgn Na afloop ran het congres tebben de leden zich aan een feest dilier vereenigd Te Utrecht is t j den gemeenteraad ingekosien een rertoek ran S bh A Ifnet en M H Hartogb eirielingenieUra te Delft en te Arasterdam om aoorloopige eelneessie voor den aanleg eener ddnk waterleiding In het adrrs wordt medegedeeld dat U j aanroer ran water uit de Lek de kosten iets booger lullen lijn dia bij aanroer nit de heiden om de Bilt De kosten zullen in ieder geral minstens bedragen y 1 800 000 De aanroer Dit de Eillsche beiderelden rerdient de roQ keur omdat dit beter roldoet aan den eiach ran znïrer drinkwater Om deze nftite A nv te kunnen kiezen ii erer wel een plaatselijk onderzoek noodig om te weten of het water daar in gaooegzave boe reelbeid gerenden wordt Tot dit onderzoek kunnen de aanrragers evenwel niet overgaan tenzij z j zekerheid hebben voor bet bekomen der deSnitiere door bet ben nu reeds te rerleeneo der Toorloopige concessie op de rolgende grondslagen de aanvragers zallen zich ten bunnen koste rerzekeren of eeni roldoetidb boereelheid goed drinkwater uit de te kiezen prise deau is aan te roeren i door ben zullen geleverd worden rolledige plannen en begruoiingeu roor den aanleg enz der drinkwaterleid mg een en ander zal asoetcn plaats hebben binnen 1 jaar na de dagteekeniiig der roorloopige concessie c de grondslag roor de d flniliere osncessie zal 2 jn een tobaidie ten bedrage ran 5 pCt a jaars de kasten ran aanleg gedurende 15 jMr aet Ken verstande dat b j een met borg n weth te regelen bmtowaterrerbruik ket hebalen na pCt winst tot eene rermindefing taa dat subsidie zaL leiden W j ontringen een gpsebrift orer het NederlandsehVenezaelaaiisc i incident door Aioigo de las Antillas eea vriend der Antilles gelyk de pseudonieaa des sehryrers luidt Daarin wordt de toestand tusacheo Nederland en Teaezuela uiteengezet en ia het waar wat in de broebure roorkofst i aD zon het ree it niet tkn onze zgde weien tit Cura o i jn door speculanten roU geus den aohr jrer act Bedeweten altkaaa bij oog Ittikiog toatleu ran dan goureruenr krygsbeboeften aan d ftfMMidtsl ilbi in Ven bela èrstreK Een der schepen de Midas is dientengevolge door d legeertng ran Venezuela rerbeurd rerklaard terwijl de harens ran Maracaibo en La Vela de Coro roor de bitifenlaDdaobs aoheep aart gesloten zgn rerklaard waardbor en zeer gevoelige stoot aan d Handel ran Ourapao is toegebracht De Nederlandscbe regeeritt rdrdert tMggare ran bet scliiip en opeintiüé ling der harens alrorens zg de gftfe ift VtneJUna tegen de apeculanten op Curasao onderzoekt wier orgaan el Impareial zicb bovendien aan boon en beleediging ran de Vtnaitnlaanscheaatariteiteusoialdit aakt Be nhrfircr w radbun t tigeit et roii demeè waari n qui tie zon ezen om lui nKuA eskader op Venezuela at te zenden en dringt op de tasssheckomst der rertegeowoordiging aan om een oorlog te roorkomea et iin Venezuela racbt te doen wederraren Uit O lerbeek wordt gemeld lat ifii de bedienarrn raa den godsdienst reedt in 1871 dienstplichtig b j de brandspuit t jn gesteld 2 hebben echter zdo het schoot in de zaak berust Althans mcu heeft van geen verzet gehoord Ia stryd met hes besluit ran den Gemeenteraad rail Roeriaond hebben ds Gedeputeerde 6liten vau Limburg de toepassing als Raidsledeu b éf lrn van de heeren Audriesseoa eu Leurs tot wier niet toelatiiig de Gemeenteraad besloten had op grond dut eerstl noende tijdens de verkiezing de betr klit g van brandmeester rerrnlde en laatstgrmel Ie zijne geloofcbribreu een èig te laat had ingczondeh In de buitenlandiche pers zijn tegenWdbrdig brie ven in omloop die Bismarck beeft gesebrWen in aatwOord op rerw jti l en tM hein tericht dUl bij t ch in der tijd met de zangeres PWÜiie Lucca heelt lattin photOfrapheeren Zoo bad o a de afUeltliiig Pomiteren ran het Pruisische Volksvereiii haar leedwezen orer die handelwijze ran den prctnier aitgesprokeo on hem gebrek aan godsdiecStziii rerweien Bisaarak antwoordde dairop met een brief waarin hg aan de afdeeting zgn blgdscbap te kenilfen geelTt orer hatr openhartigheid en rich ook Verdedigt op de beschuldiging dat hij niet gO Isdienstig was l it den Boren Klzaa wordt gemeld dat reeds een aanvang is gemaakt met het sugden van draiventrossen voor tafelgebruik en dal welilra de wgnoogst lo rollen gang zal zgo In Kaiserberg co Bapporlsweiler rekent men op een goeden oogst zoowel wat quantiteitals fualiteit betreft De prgzea zijn dan ook in de laatste dagen zeer gedaald zoodat reeds SOO Ohm tegen tien franken per Ohm a m deu wynstok zgn rei EOcbt Bg rerschillende reehouders te Zatndati ia de tongblaiir onder bet rliodree uitgebroken Daar het gebruik ran 9e melk Vooral roor kinderen algemeen als zeer schadelijk wordt beschouwd ware het te wenschen dat ar een nauwkeurig toezicht werd gehouden want hoewel de boeieelheid bielk der lijdende runderen tot een minimum daalt is liet ttlar al tïe zeer bekend dat fefe trceboudes biet schroabn die melk te Terkoafiea of foët boter 6T kaaa te gebruiken Zaterdag befjaf zieh e n krkmer te belft Vet zMne galanteriekraam p de groote marlit styadite Voor zaken naar LiJideo Toen bg s namiddags rerugki m Was ign bediende J r O één Èe g rerdwehen én met hem eene som ran p m 550 fr die geborgen was In eeu ledertn is Wefke zich tev tind in een gesloten koffer De Politie te Delft beiift bittaidat Ip l etelegranheerd aan de Politie te Boiterditdi en te Bnistel oW den dief zoo ukogelgk dp te ren De nty aaMrergadering der Qèw VeiWrïgibg V n ZuidMolland Vab het K O 6 zal gehbuden rden op Zaterdag 11 September a s in bet soüièteitsgebonw ajtn den Kioderdgk Als puateo yan behandeling zgn door bet Gew Bestuur rastgesteld 1 Uet rapport der Commissie omtrent de o leiding der bnderwgzers in Znid HoUaod en wel naar aaaleiding ran dit rapport de conolusieo Do opleiding der kweekelingen is ónroldoènïo i De Vergadering kan zich in hbofdtabk Aet de roorsteilen der Commissie omtrent de opleidinErereeuigen ïn iioewr re is hïft waisoll l jk dat hilpoadlrarper tijdat jk atangesteiil woMen t XkbdboaWonderwg i Coteourtkq tu hól I rlftgeirVajVerschilléWTe scholen zgn op poedagogische grmden ten sterkste af te keuren Sj Sjn prgsuitdeelingeo onder eka rorm ookop e Jlgerei ckpol al of Hin treAelbIgkP dififftdt tA luohtscii p bettéma rdor het poat rerkeer tussoben Amerika en Europa worden thans nadere bijzonderheden medegedeeld Het luohtschip zal den rorm hebben ran eene tüddiitffWiibt ni 60 roM lang 10 roet ba jen 10 roet breed zijn en gedragen worden door een ballon tfiV 7 do kilK Hél gab bóMAii ia dea f ondel is een calorische machine raa 12 paardea VU noi lt ia r i h iiél tel tn Ata gtf rer bügp en ao taeDdB dr draagkracht ru daa ballon ie oehouden Behalve de postzakken zallen nog 14 personen vertoard intKiiiu irorden Omstreeks September zal de proeftocht plaats faebbeu SMApAl Omtrent het bezoek der taal en letterkun ligen aan 491 6f PiettratKri Mbrvft Bau tt het üa deUUtd I De soeieieil Slaauitt lint op den 8 Piotar zoo verr kkel jk dal u onwiilekeuru Uheiufela of een ahdblb bV gt f n dm Ujb roor dan geest kdbl waaT ge het aclio iiié panorama zoo ïiawarf gcnoteu hebt Ter beiobniog roer de nog al steile bekliMuIng wbi t V dhbr eén traefttfg gezldit orer stad en rivier aangebodan welke laatste ziob aWeea ciUeren iint dooi dt vlakte tlingert Na de soojeteit door zoovele reruuften beioohl is geworden vermoedt men dat do L ait SlaraiitUli aal worden geligt zood lt de inrichting sooiet it der Slaranten zal helen Toen men zich daar behoorlgk rerfriaoht bad a uitgerust was ran al de reriaoeienissar begon om 7 ure de loclit door den berg Scbilderaebiig ea plianlailiteh kwamen de groolen rOtablokken met Ie duisere spelonk lu een dam i rau fakkels gehaU tegen den avond hemd uit Groepen ran Banaan rrouwen en kinderen uit het rolk aehler het struikgewas van het smalle pid bij den ngaag glurei de deden aan Zige ner faaiili4Jn denken Daar trad Ben bei doolhof binnen en genootdaar ron die geheim inaige booge sobaduwen ealichten dat phaatxstiseh effMt kelwsik de loorlaea Ie weeg brachten Nu begoa da toebt door dat eindeloote doolhof ran booge gaandergeo door dssteenhouoert in gladde zalen en portalen faerKbnpeo Een ontelbari menigte lampions op gelijken afstanden aan den wand bcestigd rcrspreidde een goedlicht sleobta biar en daar ktn Beo door eeu teerlicht op den grond eea blik werpen in pikdonkeregangen en gallerqen D ydelbeid was niet weggeblerao an niet alleea dat de Baren set bandteekeningen bezaaid woreit rond men er ook risltekaartrn in roegen van den steen geschoven t Gehede eongtes verheugde er zich over dat deze beereo oaa t roorreeht baddea geschonken hun wellaideade aaBen zoo daidelgk ta kuauen Mien Maar onz stoet die nker wal uit ebn rierhottderdtai menschea bestand Welke alt in eeu processie roortstapten rond altyd nieawe gaand rgea Zoo nn eens doOr oaa Boodloltig loeral de aitgang rersperd rerd daa zoa de nazaat ever jaren en jaren een verdroogd of reratsecd ongrei in da ingewanden der aarite terugvinden t iiSckriUelgk gedaeMI zei cao Vlaoanche rrieod ariea ik deaa reronderstelllng Bc leelde Gelukkig zgn w j beelbaida ait do onltagwakkafede spelonk koaea De te nt wns ellin 7an plaqien dbör de rereea ging ïloralia te Aoisterdam ireritrekt en door daa werkman gekweekt Ia weder door dea beer PerK geopend Van de OOO werlilieden die planten ter kweekii hebben opgenomen zonden 600 hun potten weet in ter mèdédtnging Door ket bettdar lün ter beschikking g éld 16 1 prjjzen een tjiaarbaakhwkja en tten gulden Ifi 2 prgzeo een tpaarbankboêl e en rgf j nl eq en 100 zeer uelie getuigachriflen alt dei de prgs Woeiiadag zullen d rolksspelen door i kinderen der inzenders plaaia hebben 2200 kleinen tttllea daaraan deelnemen rerdeeld als rolgt aaptklièBzn 1 0 boegsprietroopeo 110 zakloopcn lOO Floratpel 210 toaw springen 290 ringwerften 126 hoepelfferpen 1 00 bloljesrapeo iJOO plankspriagea t wedloopen 19 touwicliamen 165 koekaloan 120 koekhappen 103 riogstakéi i OÖ KÜpirêin Wébb is rbrreden Dïiiadag oifer het K gaal gftwoBmeo H ging b ttu kalos zee tek ore s namiddaga te Dover la watar sn ten half If dea rolgbndeo aoi n wOa hg te Calais 22 Uren o 30 ainulen aa h j in t water geWiest terRpgl Boytov roor egn tocht 23nreueo32 m aaten noodig bad Bo too zwom echter uiA aaar dreaf M beSroóg zii roort b bebnlp ran een spaan en een keil Kapitein Webb s rerhningwekkende zwaaitoer Werd begunstigd door eeujutme zee Slechts toen hg de Frantch kust bereikt O ba n het ait t Zuid iten t baaien leb ItoBtuboot naa aan de windzgde naaat doi zwemaier Msit 4 J a kea tagea de deining t lesibatien Tben WiHb kaB al stapte al bU ta nitgepot oate ataan doch na eren ait rante beMèi kon b j met behulp ran twee albnnea loopeo Hg wem dadelijk in een rgtnig naar een iotel lelMèht ia na e n va en ta p was IH wtdé iriseh Otdui ade den tooU gebruikte b berbdSlddgk bouilllb 4coflle Ie cogiiob of le rfMaU Deke Terrerachiagen werden bïa in t water ioegertikt door een geoefcad z 8mBar iB een fan de hea vergezellende roeinooteo Kapitein Webb ia een aan ran middelbare lentte gezet ea nbtaurlgk met reel uierkrscbt By zgn daad is t orerzwemmen ran den Helleipont door Leooder en lord Byron een kleinigheid de Hetletpont is bg Abjdos sleobta èia Kng mijl breed en rry ran de geweldige en wilfekeurige ktrooaingen die tustohan Dorer en Calaia krapen Op bet strand te Boulogne tar Mer ontstond Zaterdag I een groot rerwarring De zee waa zeer laag en liet aantal badenden buitengewoon groot De badkoetsen waarraa er ongereer 180 in gebruik waren beronden zicb zoo rer mogel k in zeetoen eenskhpt de rloed met bnitengewone snelheid kwam opzetten Sleebis 10 paardea warea beschikbaar om de badkoetaen op te halen en de talrgke toeacbouwers begrepen terstond dat bet onaogeigk zoa wezen oa alle koetaeo in tgds op rasten boden of in roldoead ondiep water te brengen De pesaoneu die zich in de koetsen beronden bemerkten weldra bet geraar waarin zg rrrkeerden Z j die ontkleed waren begaren ciob oomiddellljk t waten soamigen lieten bun kleederen in den steek lerwgl anderen die in de banden boven ban boofd bielden De dames die den tijd hadden gehad ziob aan te kleeden gebrnikten baar zakdoeken ala noodvlaggen en schreeuwden om hulp De beaanning der reddingsboot werd met bazuingeachal bgaengeroepen een menigte rrgwilligers liep te hulp Van de paarden kon men zicb spoedig met aieer wdisatn W M Ik water was zoo boog gestegen dat de dieren slechts zwemaende de koetsen konden bereiken en als zij eenmaal aren ingespannen wis het Boeilgk hen den kop boren water te honden De koetsen begobnen reeds op de se keen en weer t dobberen Men slaagde er in de rrouwen ea kin ilerea ia de booten te plaatten die ter halp waren fokoaen De te steeg al hoogere booger dererst la ze staand koétaen dreren reeds geheel rry rond doob gelakkigerwgs slaagde aen er in met behulp der bMte awtaaen allen In railigfaeid la brengen zoAde r dat eénig ander ongeluk te betraaren is dan een rrg ernstige wond aan dea roet eener Engelsche dame aerrouw Otj en uitatekecde aweaster die ontkleed wat en ziob tarttond t water had be geren om hulp t rerleeoen Zg kreeg bet wiel van ten badkoets aMr httr roet Valni rtiioren hUn kleedingstukkoD ea koatbaarhoden ee et Bouaaal is oretleden Niemand zil tieh diea naam kerionereo en toeb ia h J geicbikt ont in herinnering terug te roeren naar de schoolboeken Wie herinnert ziob niet die gulden dagen niet het erkaal hi b na alle rerzaaelingen ran tbemata en opatellao roorkoBende van den tobildwaobt die rgf jaran lang pp qjn poat bleef zonder afgelost te worden F Welnu aAAildWacht was Jao ues Boustel thana in 92jarig o ouderdom te Mootpellier orerieden Jn 1807 ezetle een afdeeling ran bet legeraorps raq aaarsfSalk Ih tl bet eiland fttgen Oarerwacht kwam de order om het eiland te rerlaten en men rergat Bonsai af te losten De rr s bekroop hea dat aen hem als deserteur zou beaehouweni uit medelijden aet zgn wanhoop nam ten welgesteld hbridndt héfn in h V rtoéMe daar gvrUiBen t d to trad met de eeniga doohtar ran qjn fattkaer in bet buwelgk Vyi jaren later ketrden de Frassühea tsmg Maar daar krggt hy een inral H j steekt zich spoedig in agn ntUmm en tbelt aaar d n pott waar by rddr rgf jaren was achtergclatea Qw dim riep Hy deb FMila chata by hun tOdlUg toe Q i rAie énu al ab ba b t antwoord Beo teMimteU Hot Imp opfoti Viijf jaar Daroutt gaf toen aan Kouasel eerrol onttlag nit da dienst Banige arcn nog bleef Hoiteeliop Wlgen f Brtatigd Toen Terlnor hy zyn rronw en zgn eefiig ind waarna in r829 to Montpellier terugkeerde Sedert leefde hg daar ran zgn tpaarpenningen ea Mn een penaioen dat wglen Napoleon III hem tchonk Zaterdag b j de exereltiën in hel ruaropde renbaan het gewone exeroitie terreit der carallerie nabg Zandvoort had eea rerscbrikkelgk ongeluk plaata De 4 Compagnién van het 4de bat 4de reg infanterie in Hasriem in garnizoen ailgerukt tOt bet doen rail aaiaoeurres in b t uur waren te ongereer j nar te bestemder plaatse aangetoaea ea nanwelgka waa de mauoearre el tirailleeran ran Iwee liniën tegenorer elkander begonnen toau eeu der oflioiaren aeende te bemeikeo dat een der manschappen bij bet avanceerea onwel werd Uy daed de ordrif aansebappea aranaerea ek Uimerkte eerst toen hy iét iiduwVéil opende dal ziek een sterke bloedstroom rertoonde De ongejakkige wat roerloos ea rolgent it ingeroepen geneeskundige hulp aoest d dood onmiddclHjk hebbien plaats gehad ten gevolge Mn een ontrangen sebot Ier bootte ran den tweeden knoap die aan zgn uniform oottrak Hoe bet aogeKjk is geweest dat z 6 iets heeft pkala gegrepen ia een raadsal daar rd $t dOn aimarsch elke compagnie door officierea op bet nanwkearigttis geïnspecleerd geworden aan booa opzet ralt meite denken misschien wel aan baldadigheid datr de beide tegeoorer elkander staande gedeelten ruim 430 passen ran elkander rerwgderd waren De Igkapening tot mitacbien hierover eeaig licht rerspreideo Onaiddeliyk na het oorral zgn alle aanschappen geintpeoteerd do niemand had aaeer Inlt4n danhet op dien dag uitfiegeven aantal losse patronen 16 bg zich De reisUjicne wa te Haarlem woonaebtig en gedurende deze maand roor de oefeningen onder de wapenen geroepen H Pabliestie op de PestUentiale ziekte uitgevaardigd door de Segeerini van s HertoKeuboBch op 24 Augustus 1855 In den zoaoer dezes jaars I6S5 zoo lezen wg bg ran Hearn een der gesehiedachrgrers van s Hertogenboscb ontssk de pestziekte hier te lande Men oordeelde dat de lucht hier oorzaak ran was omdat de gewoonigke zoaer en berfstrogcls geheel rerrlogen of gestorren waren ia d ttod tIlwtogiin botch opeubaarde zich die plaag in het begin ran Angustas Hoe rele menschen door de pest overleden tgn of hoe lang zg geduurd heeft Hordt nergens opgageten Uit bet stadiregister is echter op te maliën dat da pest grdurende den winter dezes jaars heeft opgebonden of ceer verminderd ia en dat zg zich in de maand Mei des volgenden jaara weder verhief Zeer opaerkelgk is de keor tot het stuiten der ziekta welke in dit jaar door te r eeriiig wefii uit raardigd welke u bier lataa olgen Indien de ziekte in een kafa outstond aoest men hierrao de regeering en den pestmeester terstond kennis geven Bg nalatigheid moest dit door de naaste buren geschieden Die ceuig betmet bait aanbraofat zon zet gulden bekomen De Igkender schielgk geitorrenen moesten r r de begrafenis bezichtigd worden Die een Igk bg nacht of heiaelgk begroef rerbeurde Igf en goed De geneesheereo bg besmetten geroepen moesten dit terstond aanbiaugeo gelijk ook die welke daarüg gingen De boven en beneden vensters der betmette buizen moetten getlolcu zgn en boven de deur een ttroowitch hangen Dit aoest zes weken na bet overiyden en drie weken na de herstelling alzoo biyvcH Die in betmette halzen woonden Of daar kwamen moesten eene witte roede van anderhalf el dragen Nieaand nil de besmette buizen mocht in het rlacaahbuia of op ds riscbmarfcl en de markt eenige behoeften koopen maar dit Boest door de buren of naderen die niet besact waren geadrieden Die in baarnette halten woonden moeaten op destraat roor anderen wijken De gnfiMkers aoesten de graven len ainste vier of rgf roet diep anken en twee of drie roeten afstand loten tuoochen ieder grof binnen het jaar geaaakt De lyken ran Oan de peat o criedeoen aoeaten binnen zes en dertig uren begraren warden en de begrafenisten moesten dea namiddags geliohiedan Ten koogtte rier laensoken mocktea medegaaa ter begrafenis In de huizen der overledenen much ten binnen ces weken de toldervensters alleen geopend ea geene waren daarin rerboohi bf aftgatooden worden De beametle huizeu daar nieaand in gestorren was aoabten binnen drie wekan niet geopend worden ea ook niet roordat aaen te behoorIgk gereinigd had Het ttroo en ander ruilnis der besaelte huizen moest binnenshuis aet toezicht roor ongelukken rerbrand worden Geen der oppassers ah de betmctten aodhl op ttkat koaen tutsehen aidit UUT dea atoadt en adhl uur ika Utorgeat en na Allerheiligen 1 Norember loatoken rier anr des aronds en negen gur des morgens Ook aocht oieaoud eenig huisraad of kleederen op straat Gehoon Baken De oppattert der zieken moetten het huisraad of da kleedeien Bit mar of op eene andere wyze reinigen Indien ty liortaak töt de nttbreiding der pest garen zouden tg aan lyf en goed geatraft wonieU De mest mocht niet op straat gelegd maar moest teritond met karren uit de stad rerroerd worden Het bloed ras paarden ofbeettea die p straat werden defigefaMt aoeat ter staiid orden afgespoeld Ook mochten de barbier ket bloed raa aensobea niet straat uitgieten Nieaand Bocht eenige rarkens binnen de slkdMudAi Die ze hirlden rmaesteu ze terstond wegdeen Gyae rreeffldeliiiben of koopwilen Botihten uit beiuelte plaatsen bioqen de stad komen en nieatand aooht deze koopen Of neemdelingen in hals neaen Do sehrqters kan de poorten aaeatOn dkarop nan wkevrig acht geren en all bedelaar do terugketren De bonden moesien van de ttrtat gebaaden warden Binddijk mocht nietumid den pettBeetter aet woorden of werken saakelgk bthaadeleal By aandachtig lezing van deie keur zal aen zeker niet behoeven te klagen over bet trakkende der bepalingen van onae epideoiewet I Ën toch wal al Irgenkonting nglaort uiet d geneesheer wat al bezwaren worden r niet geopperd wanneer hg b r bg het heerscben ran mazelen uitroering geeft aan het artikel dier wel woarby berolen wordt dat een brieve act hel opsobrift fiamtHelgée titUe bet hais Boat kenaetken waar die ziekte voorkoatll Wg kajMo dat ket pabUtk tal leeren inzien dat het alleea door ktaebtigemedewerking en ondersteaniug ran t gn zgde aaagrlgfc il ket doel ta bereiken dat aet bet aanplakken dier briefjrt beoogd woedt ie wetM i iet ler eUa c a epidemiKie liekle tegen te gtMl M I G ötflwntW Te Westbroek beaerkt aen tedert aaoige daMi achter het blad raa den wgaitnc een aoort ran witta schimmel Dertien jaren g l den xoo schryft aéa deed dit rerschgnsel lieh ook roor en de drüren waren toen oneetbaar Na de wgnttok weifcr zeer goed beladen is rrecst aiea roor dcaelfde ziekie Ook in rie koolplanten aerkt aen een byzonJer iusect geen luis op welke baar geheel en al oprriit Het brieveorervoer op dea gaasobea aoidbodaa bedraagt jaarlgks 3300 aillioesn brieven of 100 ttnk per rconde ea 3 ttak por boofd Het gewicht raa al deze brieren bedroegt 33 i l liorn kilo f Wanneer men ai bet papier aiiapreidde zoa aiaeene opperrlakte ran 8 rierkonte agien ürggen Mongereer het gebied ran bet rorttaadoa Li a Schau mbarie = i Laatste Berichteiu Baguaa 2 Aug Duizend Serritohe rrgwlligers zgn orer de grenzen de Hnxegewina binop gerukt I Mehoaed AU Poeha is per telegraaf terag oatlidoo In Albanië is ook eeu opataod ilgebroka Tweeduizend Turken tyn opgerukt oa Trebinje e ootzetlen Constantinopel 22 Aug Dria hataljooo Titken tgu rao Kleok te Laator oaogekstiMn taader han weg eenigen tegentttad raa tt opatoadeiinglate hebben ontmoet BagUSa so Aug De pre4deat ron den Motteaegrgnschen Senaat en een adjudant ron pri a Nikita ran Montenegro zgn giateren hier oangekoa a oa met den Busiisoheu ousal geaeraal te coöireeien C onstantinopel Aag Eene bende vgn 3000 a 40UU Serriert i do grenzen overfteirikkon en heeft zich te Novi Batar in t Zaidea van fiusni gdrgerd Zg heeft zich van de teleeraaf aeeater i femaakt Vertobeidene benden Serrtsrt traobtea B dgarge in o pst and te trengea gHfagggaaë q= rg=g Burgerlijke Stand Baum i Ouaena 4 n IB Ksaal 74 i Ji la 74 j ï S E GtsoasN 28 Aag Leeadert Rendrikas oaden H S ea I viD Lee eB Bertin oodert J Hlcaweniiaisn faH J M Bmkkaüseo 20 Anegonda MirU oadpi i H Spiering a J Jsnen SO FranciKoa MBrtiais ouden M vao £ 0on en E J van Baum J Ondertrouwd v J 9 SAUERBBBK SAüïtièaiis Nieuwediep 27 Augaatni l 875 Emige ktnnugeving OvtBLSDSM 97 Aog P C M H W Jager t m A vsa Havezaat Bmgn 10 m A T vaa Msertea 7S j GrDOtendorit wed J Greodel 70 j F Ktrllag 7l j H Schser Vi j