Goudsche Courant, vrijdag 3 september 1875

tent keurig feetaleerd in een durtoe Terrutdigde uy W4ti kut di mat racht zeer tmaakrol a g ruqlek gMoead th keurige bewerling ran ket elegante toeatel ia f t wiMd betieu te worden en wg Ituuuea ieder unniika de xeer Mtte t lagt eens te gm bekyk d wita da keer rus dar i oet xeker aru de ge legeiilieid nl k reu kfj one MttKM teer ie taidKiltif ia lUat MeUe Wf rMiBea eckMT dat k t og Ie ht eokel d fca in GomU bi daar het hiuoen koet eceon ilu jroidt if In de fSiMd K rl éle tiii tdlrïng Ié rd4 lg jfSuliiwiihaTen en mitMlaa viw de floH Maat abappij Tao landbouw iga berkoacn tot roonitter de bev X Jikkerhnga JSz n toteeeretartapeaniDg ineeatfr de iheer C fi Vm Baa ea a de aeatu ren oiitalaia door het bedaakeii aii de baeren H 4i Sealbaed t 8cbéoohe u ea U Sireelhtad te iLekktrkerk werden ale beetuursleden gekozen de keuao fi f antMin te Soheuiiboreii eu Ui Eegdeaaa te Berg aaibackt Tut fgeraardigden ter ICUwaDe ia laétag e Zaaadiia werdea beooead J kaataa C B Voc Baarea eu J Van Ipenbaig z en tot MadidMea va r de benoeoiog tot deaJtiudigaa Of de algemeene ttenwonatelhiig de beereii ij Okkaijipo M i i Van den Bergh alien te fiohoouhoiran üt tent KaaMT der len Geueraal beeft in bare fitting Tan DiMda let leelatiug nu jhi ar C J A Den Tcx besloten coodre h het bewija zal ihekkan iagezandeii dat h de by de Groodwet geTordetde eeden in handen deaKouinme heeft afgelegd Door den Teoreitter nerd uedegedeeld dat door 4 aAlealw ea kéaoeud cgu Is lat ooniUera de iWaai van Ajrlra nn fallaudt Miohiels ran Keaaeuieh Duyaaar ran Twiet en De Raadt eu So tot aoder roonittera de liaereo STobel üoenen Snit en fimkar AlTorent de littlag fieilbteii werd beek de heer Ctedaea iwlafgetnagt en bekomen q den liluiaIer fan Binuenlandicbe ZAux in de Tolgeode lititiag eenige rragea te doen fer da door dezen aitgeiaardigde eircolaire ter Mke der laatste Terkiena lao een lid raa de Tw ede Kaaec der Staten Ia d zitting t b gi t r g zija al de aanhangige wetsontwerpen aangeaoaen Ter beantweording der ialcrpellatie an deo h erCoeneu aTer d r rkiezisgslOiroulaire keett de aifiistar ao binneulaadaehe zaken xioh Tooêsl beroepen op denlfde aauaehru ringen ait Ig a aa ran aeeidere roaigaagers in bet behag an d rrjjhiid ea de Mi rh ad der rerkiezingen B het lerdeie debat wm akeer aanmerking ge Makt op de toelichiiug daa ap d eireolaire telre eo op de edragiagea raa reld waebteis en jachtop lieners b 4 Tcrkieziug te Zutphen De aiaiater saa dit laten ooderzoeken Tc Aaslardsm is het prograama rastgesteid roor 4a tentoeastelling ran roortbrengselen der hedendaagsche kanst fabrieks ea baudwsrksuijrerbeid dia ia Septaaker ea October ia bet park aldaar ran ar s da Vereeniging roor het Ncd Kuast industrie MiNeoa lal worden gebonden De tentoonstelling zal Ht de Tolgende 10 groepen bestaan X Schilder eu beeldboawwffk sobooa boawkaait i Oraphiek boek steen en plaatdruk chroaMgraphie photo trapbie phoio litbographie en heliopaphia c Jtozaiek bout en lederwerk knoitbloeaen japeleric d Galanterie ea kraaergen 11 Gond en zilrersmidawerk edelgeatceaten III Inrichting ran woonhuizen e Moderne aeabalen hostaogwcrkeo i Verwarming en rerliehtiug e ModrUen en teekeningen ran haizen enz IT a liter an ander metaal industrie i Bewarkinf raa htoe ea lakwerk T Kristal glaa poroelein aardewerk YI o Maar bed en rloerbeklsedsels decoratief i Tapps ri kant n borduurwerk rrouweuarbeid c Wererii co behaugaelwerk Til Onderwljsaethodes middelen enschoolasa YtIL Vliif Mtaar aaasaaitkaodige en maiiekiaatraauntaa IX Getesdaebappao roor dea landbouw en de indastrie i Tuluzaden bloembollen kweekplantsn aikarïwortela rlss tabak eni X Chcmiaebe teebnolcgie a Modallen appa nrt i aa Wirikalca i VoedingstsffccJ en lekkaraijcB De opeoinii is bepaald op II Sapl D er den ainistar ran koloairn zijn de berichten ia trceade bladen roorkoawnde betreffende de aanwarriag Tan rreeadelingen roor de dienst ia Ned Indie tegaageaproken ais bebbaade geen grond hoetaaaaad Van tijd tot tijd tegen de trekjijag worden de loten ran de hortogib de Berdaoqaa la Maaa uitgegereo in 186S gelgk op de alukken te lezen ataat net machtiging ran de Italiaanaohe Begrering en gewaarborgd door eeo erste hjrpotheek die de Regeering op da btzittiagcB ran Berilaoi ua heeft genomen door aofflsaige haodelam te koop aaogeboden en het pabliek ala ene apeovlatiore geldbelegging aaoberoien Ona is ibane ran eene rertroawbure zgde eeo deigelgk lot rertoond waarop onlangs eene preate ran 190 fr is gerallea De houder beeft hierop het lot aangi boden oa er de Itu fr in de plaata roor te n raufea Doch hj beeft het lot twaggekregen a t ende brieve i Kan niet eet wontea itb feald dan aarfat bA proces met het OonrertieiaeBt over zekere eatagorie waartoe het bedoelde lul behoort geëindigd ia Wg restigen hierop de aaodaeht opdat men ti h roor schade of tcteuiateUiag waehtte Af M a Jl Katardsg werd Ie Utrecht eea pai piardm rosbleisea aan een Frautoben baiulelaar rerlcoelit roor den kapitalen pnja ran 3 2 Op de teataanstelliag te Philadelphia zal door de Amiterdamsohe Kaaaalmaatsehappg wordaa teuiaon gesteld een plan ran bet Noordzee kaaaal aet zgkaualen LopolderiDgen enz reriraardigd en reliff op een deitieaduizoadste gedeelte ran la uare grootte ran ieagte eu breedte en op éeudauendste ran dehoogten fan dgkea UU De plaatselgke gezondheidscommitsie te Arnhen waarschuwt bet pabliek zeer erustig tegen bet gebruik tan met schadelgke reifctoffeii gekienrde auikerbakkerswaren speelgoed az Zg vestigt in het bgzoader de aandacht op de rersierselen ran grasgroen rattenkraid ea koperhoadend en oraiy e IWNlhaKdeuü papier welke reelvuldig op koek en uuJere op de kermis uitgestalde eetwaren roorkomeu In rerbnod aet het tot ataud brengen ran en rerlieterde geaieensehap tneschen Sehoonhorn enUoriiiehea n de weg tosachea die lieiile i ueeeten eergisteren door den pruviucmleu ingenieur ran Zttidhollaod geinspeeteerd De eledite toestand raude zoogeaaaade Poatkade en de SclielluiaeoecheVoordgk eiaehen dringend roorziening waarbg echter zoo tajtooze beiUvarea worden tegemoft geziao dat men reeleer zal fracbten een geheel nieuwe rerbiudiiigtnssehan borengeaoemdegemecntea te aakea U O Te rekenen ran deo laten September e k brstaat er gelegenheid om brieren aet aaugegerea geldiwaarde tut een bedraf raa 5U0 in plaats ran 100 gelgk tot dusrern door tnascheDkonut ran de bulpkaiiloreu der poitergen te rerzeudea en te ontrangra terwijl teien de machtiging tot inoDtrangstuaae ran bricreu act aangegerco waarae tot eei gelgk bedrag an ƒ 600 in plaats ran 100 gegk toi duirer door de geadresseeide kaa worden rerstrekt door middel ran bet formulier ran lastgering roorkoaende op het stuk waarbg hem ran de aanwezigheid ran deo brief op bet postkantoor wordt kennis gegcren Hat Schieigc elschap ran beerea officieren der dd Bohutterij te a Hage zat den iia September zgn seiioea besluiten aMt een schietwedsirijil op het proefreld waartoe een aantal inritutiiu £ ijri rondgezonden De wedatrgd waaraan alleen duor dr Tedeti mag worden deelgenomen wordt gehouden met geweer 200 en 4UU pas en met pistool 25 pas Hceren oflteiereo ran liet corps rereenigea zich na afloop raü het conooars aan een kamcraadschappelgken aaaltgd aau het Stedelgk Badhuis te Schereuingen Eargisterea is ta sHage eene dienstbode na een IQden ran rcertien dagen aan de gerolgen ran een beat eener kat orerledaa Van een gewoonlgk goed ingeliehic zgdc wordt ons medegedeeld dat hg eenige spoorwegdireetien het denkbeeld is gerezen en thans nader wordt oiiderzoobt om de thans ingebmik zijode plaatskaarten te rerrangen door algemeene kaarten waarop de reiziger een zeker getal kilometers zal kunnen afleggen Indien dit denkbeeld kon worden toegepast zon daarran eengroote rereenroudiging der administratie aan de stations het gerolg kunnen Dt OSoptnUe Twee gmeente rsldwachtcra en ecu reldwachterbrigadier te Eist die zich schuldig gemaakt hekbenaan aoedwillige aishandeling in de nitoebning hunner bediening zijn reroordaald tot eene ccistnf ran een jaar Naar w j rcrneaen bestaat bq de administratie der aaildienst Vlissingen Sheerness het plan met aan dar mailbooleu san zoogenaaaden trai dt pUiirir te doen laopen waarschijnlijk met het tweeledig doel om de kss der rennootsohap te stijfen en Tooral oa het Kogelich pabliek aan la aeediian raa deze schoone gelegenheid tot een spoedige orartocht aaer en aeer gebruik te maken Zgn w wel onderricht dan zal ea rsipr dan t jd raa 4 dagen setourkaarten worden aigega r n tot dan prijs raa t poad aterling O Ned et 0 d prij geniat aan natuarljilc rr en taitochtifwunat logies aan boord borendien oAtrangt ieder reiziger een bon tot rrij iogiea roor dan tijd ran twee dagen in nader aan te wijzen hdtels te Bnl irdsa 8 daa d n Hfag n Aqstadan Oa Mjd ran rartrak ïaar aeeracfs is roorloopigrastgesteid op i Sept e k N MiU Ct Als eea staaltje ran de hooge prgten die aentegenwoordig roor porselein besteedt kan dieaea dat op ceaa Watoadag U Haarlem gehoaden r rkaopin roor een met laudschappen ea dgurea aiirnerig ia kleureu bosehililerd Saksiseb porseleinen tadUaernas bestaande uil 123 stuks ia eerate reiliag ƒ 900tgeboilen werd Haar hrt ech er bleek dat de kooper op daartoe geilaoe rorüerin a iet ia staat aa deze sum te bttalen of daarroor rekerheid te geren werdhet serriea op meuw in reiling geliracht ea alsnarour S£00 rerkueht eu loegewezea H Ü j Dr T B V D geelt in iyi ieia den ralgrndea raad aan hen die zelfmoord willen bcdryrtn Velen zgn er die Mgken hno lerca zoo weinig op prgs te stellea dot zg tot cdfmoord orirgaaa Hau die ean ilergelgk roorneaea koesteren berelen wg de rolgeuda aatbada aaa diaBa er uatnnriijk en ereu doeltrelfpod ie als die waarbg gebrau wordt geaiaalit ran rergil pistool aes of koord Draag als het s naohts roehtig is dnooe schoenen Hoad ieder rertrrk laebtdiebt gesloten Wea rooctdarcnd opgewonden betzg ten gevolge ran politieke berichteu Iiet2g door gewaagde weddeasebappen bg het spel of bg wedreanen of door gewaagde speculatie lu elTeetfu ia door alle we naar opera s ouucerten sehouwburgrn en zoo ge alilaar overmali warm zijt geworden ga d n de buiten urht ia aet orerjas of ajaal orer den ara Zoo g n ap eeue dauspirlg be iiidl danst dan totdat ga doodaoeile zgt en ga da in uw baleostuaa door da roelitige lucht over de natte straat Eet zeer real prikkelende apgzen l riokt nooit iets zachtere dan sterke thee en nooit iets aterker dan zuirere brandewijn Leer nw kinderen rroeg sterke koffig drinken en tabak kauwen of rook Huw orerhaast ea gareel daarorer later steeds berouw en rerdriet Kaaw aw roedael nirt dooh verzwelg het erenals de alingea doen Ne a eena opwindeude of ongezonde bezigheid bg de band zoo gij er sleehts veel geld mede verdient opdat ten minste uwe vrienden zich eenigermate otrr uwen rroegtgdigeo dood kannen trooatan Ga nooit naar bed róiSr middernaeht ao dan wel aet een rolla aaag Oebmikt toaschen nwa niaaltgden in allerlei lekkernijen tooals pastgeo rrnahtea eat Wees alty I harlatoehtalgk èn m nw toorn ht in awe blijdschap Zoo ge ongesteld zgt daakt ar dan niet aae nwen leelregel of gewoonte eeniger aate te w jzi n Sla geen aehl op de leranswatten doch saai soorael aogdijk en tot nwa verwonderiag zalt ga spoedig oodcrrindea dat het ligehaaa ran ean hrooa maaksel is en dat hel dikwjjls langa vaar zgn t versleten is Iemand die zich bazighondt aat het venaaalaavan scbildergen werd eanigan tijd galaden in da gelegenheid geateld een der sahoonata doakaa van Meissonicr Een partij schaakt Ie beciaktigen Blijkbaar beschoowde h j de sohilderg art de aaeata aandacht en een half nnr lang blaef hU ar voor geieten ten laatste stond k j op aa ri in gaaatdrift ait i Prachtig I Wit ge in ilris tettan aat Opaerkelgk was het dat ditmaal op da JTariaten vereeniging de voorstanders van radioale karvarain gen werden aangevoerd door twaa awiian dia ia den laatsten tgd op politiek terrain nog al vaa aitk hebben laten spraken maar juist niet als radicalen slaaa aangeteckand Hat waren de hh Daa Aaoiie v d Haa ven die na September roor Bred in de Tweede Kaaar zitting cal naaan endeSarosainLohman diate Arar hem aan Geertaeaa de zege heeft betwist De aalitia tnssohen zwart en rood wss te Bottardaa valkoMsn Wg willen hopen dat ig in Nederland niauner p politiek gebied wordeorergebracht H 0 itrZ 01 Onlangs is da Jardin d aeeliaatalion te Parljai rerrgkt door de aankomst van aan Otmig Oalaagf Timbietoo genaamd die zeer tam ea zashtaardig i Bg zgn vorigen meester te Sierra Laoaa varrald bg de plaata van dienstbode hg opanda da d ar voor bezoekers groette ben en bij hun vertrek reikt hg hun den hoed en deed te nitgsleide aat da aaast koffclgkheid Op da reis ntur ankryk eahtaiWfld lijn knial ililtet l W m nnger bebbcA UfrecgMbrfcht Zgna aeasieres aista haar znigeling van g Biaaadan aad an aa lang zoeken kerend aen dat Tiathastoa hc kati aedegenoaKa nw da top sandaa aaat Nieaand darfda zich verroarea noch galaeht maken uit vrees den aap te doen oittstellen Taa gevolge van eea aohok dian het sokip ondarpiff fiel 1 a t bet kind 4v t zich aan betwant vaat te kleamen en klom toen naar lieden alwapijr l cm spoedig zgn kostbare tast werd oninoaan en bii vbor Hat varvolg van de rtia zorgvuldig werdbwraaM D mAwm MM MiW labriakl THNV bat zoogena4a4a aai at vaa dep stoqi katel aenallnps open gegad fMrwor i arbeiders gakael doar atooa en kokand water overstrooad werden met bet gevolg dat een banner zoodanig gebrand is dat men voor zijn leven rrerst terwgl de andere i allen meer of uinder erii tige brandwonden bekonwn hebben Koloniën QOST I iDIfi BATAVIA 17 inli Aan een particulier sehrgren ran Aijeh Ltapaaej 6 Jali gisterm aet da Mail ontraagaa ontisenen wij het Tolgemle Lampass is een verstciking van ons bataljon waar de Initenanla roor I 2 aosss ook wel naar rerkieiing roor aaaudca heengaan Ik lag na op ongereer 26 ainutrn gaans ran Poe oe en ben bier eigeulgk tot bcaoberaing der aet ons berrifnde Atjehnce co ran Mareksa In da verte hoor ik wal schoten rallen doch ze kunnen ons hier nirt rsfcen Eenige dagen róor agn vertrek van Foe oe ut ik avonds in a jn stoel te lazen toen eensklaps een 6 pondskogel op gern 3 m afstand ran mijn zit I ilaats iloor agn woning tloog en na agn iiachtegcr eer weinig beschadigd ta hebhea zoo rrg waa achter doar de omwending naar buiten te gaan Ik ben nu ook rrij lan patroaille laopen toodat ik om zoo te zeggen in Abrahams toboot zit daar ik tsrens geen acht heboef te doen en alleen roor agn eigrn veiligheid soms s naohts een ronde aaak langs da aebildwaohten Mgn deiacHeaeot bestaat alt 86 aan Ënropaanen en Afrikanen Da Afriksantjes zgn op dit oo rablik zeer loidrnehlig zoadat ik soo na en nan eens een aehremw aoet geraa oa Btil te zgn daar hrt aoaa wat ta erg wordt Daar aijn woning vernieuwd wordt heb ik een gedeelte ran de coapagnie aoct n afschieten oor mgn tgdelgk rerbigf zoadat ik in de onaiddellijks naSijheid ran aijn zwarte wapenbroeders zit Onlangs ign er 5 zwsrtjes mei de medaille roor aoed en trouw begiftigd roor de alTairc ran Soerian Wg hebben dien arond de auiiek laten spelen hun wat wijn bier ao sigaren gegeren eu zoodoende een weinig ur geaaakt dat tot laat in aaeht daalde Zoe laegtamerband begin ik de dsgsn te tallen dat ik bet oortogtterreia ga rerlaten Me dunkt t is lang ganoeg geweest bijna één jaar bieri t aag wal voor 4 tellea Van de ofleisren ben ik een der oudsten de meesten konden bet niet langer daa 6 a 6 maanden nit an gaan dan wegens ziekte terug Het gerolg er ran is dat ze dan spoedig voor da twaadaaual naar biar worden geioadan hetgeen Ik hoop ta roorkoaen door tot Daoaaber bier te blijran Op Aljah is tegenwoordig bijna aranala vreager Ilea hij hetnadagablavaa Wij baschictan den vijand n da rgand beachiet ons Onlangs toen ik nog te FoeKW was hebben w i aan aanval te rerdaran ge ad w j noemen bet aen aanval omdat er dan meer ge ohoten iwd dan gewoonlijk De r snd dnrftfieh gewoontgaVaial op span terrein wagen doch wgll nit dan kasapoagraad ons aet p vnnr bestogen Dien bawusten naobt lün al ontafkostrn p a SO in gatai in gerecht geweest deii gsbeelen nacht il S ernard Hat wu praohtig dit zaorer wg niet konen lian ta aansofaonwen Op het eene oogenblik ing aan aan niro gaven dan weer een granaat werpen verderop wniqjlan opgaan en dan weder ranatan springen oaaiddail jV ar op bat vnnr vanden vijand dat rrg herig wu Otn a rtt a naobt op Loi pwHtV dPDsebr ht bobben wa wavraeasigkfo storm do9r t n dia rislal aadaal beeft barnkkand niat i K0 Mf nsc ieaIc Fns aar ook w t schade aan gabonwen betreft Teef ien aeraoaan wkaion 1 offlcier hebban daarbij tel feven vartoap Uet gnt dat op Atjeh in het fabael goog zègenNmsti is er gafn aholera ofofarMrooming daa komt er ets sto li op tt n van elk jaatste geen dtnMaald te voraen is dis weer eanfgen len grave doel dalen Op ag n post ilJn gelukkig gaen qngelakken an kllang vootgekaawn Da kazerae gaboawd ranjiehte atarialan ia iagaatiBrt dsob da nni MMJ éit dien tgd gevlogen De soldaten vrouwen en kinderen die ik bijtijds f i Utan dw peecfo niytr het ledjgstatnd Atjahnaeaek kuis aoaslen dal gsMiwooMi uoedig rerlaten zoodat er niets anders orerbleef um de open Incht Gebs4t het rolJuVopgafniadaoatenziao toen da dageraad aanbfi tfmg9cie nw den Ana hg baboopt ider nl tot dja geiphitleivs Ueret 10 patroaiUea naar den rijand lUt kennisauking dan nog één zoo n nacht te beleren Den i dan Aagoobi ui bat rljft ju worden dat Raden Adipatti Ario Tjoko Negoro regent ran Sidhoardjo in dienst trad der Iodi ilie egiieriag Zgn er regenten op Jara popalair Itknid en beaind da regent van Sidbo ardjo aag plf neipen in de voorhoede Zoo aan regjent hart heeft voor iiet j onvamaant bart voor dea Earopann hart voor de bevolking Baden Adipatti Alio Tjeka Negoro dient róor allcB te worden genoeaui Wellicht aag mea zalks roor een goed gedeelte toeschrgreo un zgn opleiding Als kind töd gieg hij aset den ooaaissoris genaioal Bloot van SoeWrwooda nur Holland Daar werd h j te Vsasaen bg Apeldoorn met de kinderen ran tijn mentor gctaaeolgk opgeroed en genoot een nitanotende reraorgiag en behandeling bij da iaailie £ zooals een eigen kind niet beter bad kannen rerlaagen Zaa jaren bleef h j dn In dien tgd bezocht hg tweeaual Engeland MABKTBBBÏCHTBII Ooadm 28 Juli Bij weiaig jazet wu da aUaaing flanw Poldertarwe paiVe 9 26 Ï 76 Minder 8 75 a ƒ 9 Kogge puik 7 25 a ƒ 7 Ï5 Mindere 6 80 a 7 20 Voer 30a 6 76 Gerst puike 7 Ï5 i f 7 76 Mindere 6 26 i ƒ 7 Harer IwhU 4 a 4 80 Zware 6a 6 75 I e vaeaiarkt su gewone aanvoer eerste kwaliteit vlug inferiearjCoort traag schapen vlag varkens en biggeu traag te rerkoopen Aangeroerd 150 partgen Kaas prgzen vaa Ma SS handel ring Goeboler 1 60 i I 0 Weiboter 1 80 a 1 40 Burgerlijke Stand OsaaaiK 3t Aug Heleaa ouders M na Beaiekoaa es M II raa Wus JohiDiia nd rs i Slappeudd Hl W da Hoop 81 AdnsBOB oadcrs A Sehiedon en A Ho Kdt k EliulKlh Csrolina oaders i Varboom ea E C C l assis a a 1 Ixpt Suiaaaa Maris oedtrs J rsa Leaawca a M raa Rieubergin Jsubaf oaders J dea Hertog B ras 1 Maw a Cliristiaa Jokaua Naria oaderi B raa Boowlur ea t C Ooagelauos OTnuozm M Aag H Hn1s an 17 j 1 Sayt M Esdasharg w GsHlfwa 1 Sapl F l da Raas ea J H Lagthart J A raa der Lek en N da Zaagar ADVERTiafTI Getrouwd D LUCAS L0ÜBEN8 PLANTENGA Officier van Gezondheid te Leiden Kil CATHERINE JOHANNA LüUTEN BUZA BERTÜS LULITEN van MoUerdatn LUCIB EVELINE GEBBTRmOA LUIJTEN Die o k nanwpswedervigdacbis betrekkingen bon harteiijken dank betoigta voor de velebewgzen van belangstelling bgbnn hawelgk ondervonden Gouda i September 1875 Heden ontsliep na een lafigdurig en smartelgk Igden Mejufvronw ADBIAfJA THEBE8IA VAN MEEETEN in den onderdom vau mim Vgf en Zeventig jaren Gouda 28 Angustos 1875 Voor de taligke bewgcen van belangitelUag ter geleganhmd Muer 26 JARIGE EGHTVBRBENIGINO co wel van iHnnen als buiten de stad ontvangen betoigen wj onzen barteljken k J J I4E8pB Gouda SN 2 Sept 1875 B van dbb WAART B de 49 oiu beleefd tnecfOfik saodie wen die iets te vorderen hebben van wfllen onzen Vader den heer T HAETING in teven gepenBionqerd Ambtenaar daarnm kenni te ge vun in den loop dezer maand tevens betuigen wg onzen bartplgken dank aan belangstellendpn voor de bewezen lumn r deelneming in ons treurig verliea Geb HAETING Bg vonnis van de Arrondissements Begtbank £ te RoUerdam dato 25 Aagustos 1875 is G£EARDÜS HUBERTÜS JELDEBDA Winkelier en Pettenmakejf te Gouda verklaard in staat van fiüllissemeat ingegaan 21 Augnstas jl waarbg zgn benoemd tot BegterCommis saris de EdelAchtb Heer Mr J POLS r r in gemelde Begtbank en tot CJnrator Mr H J KBANENBUBQ Advocaat te Gouda De creditenren in dit feillissement vroidenopgeroepen om te verschgnen op WOENSDAG 15 SEFTBHBER a s das voormiddags tentien ure in het Geregtegeboaw aan het Haagscbe Veer te RoUerdam ten einde fainuie 4 p deringen te doen verifieeren W Gouda De Curator A 31Ang l875 Mr H J KEANENBUBG Men vraagt als EERSTE Hypothedi op ea a BOUWMANSWONING met LAND f 15 000 tegen 4 de bedoelde Woning enz is het dn dabb ie waud Adres mti franco brieven onder letten W L aan het Bniéan dezer Courant Slum en Maagpillep Deze PILLEN die sinds vete jaren act bet basta gerolg tegen da slijm aa als maagVSrBterkend gebruikt worden door hare werking spUsverteiing aoer toevorderen bijzonder goed tegen de gal en zeer lacbt ISJCerend zijn zgn lagen Sï s ut het dooqe aet jkrigt ran bet gebruik rerkrijgbaar bij de aarolSadeUeereo te i Aasterdam M Ci nbO Diwg Uailife weg D Sil Bleiswiik 8 r d Kiaata Boaael Zalt J v d Vag a Pelft E Wiiachat DeUsharen J Kooh t A i j Deventer Gcbroad Tiaan It 1 II Dordrecht H J Giltay f i Qonda L Schenk op de Hsogatrsot Qonnchea B J B Boaoh Iraa I F IfMwd ti s Hage Visser in de Spuistraat MaastrNkt K Oosterling Lauden J T Terbnrgh HMrl a Mmm t Lekkerkerk A den Oudsten Linschoten B Kruithof Botterdam r Santen Kolff korte HooCdaiaeg Sloiwgk Wsd A Zijdariaaq Sohiedaa Wed A H Boaboata Tiel A J Faassen Utrecht F Aitena op dan Slaaaweg ov r da Donkerstraat a 372 Vlaardiugen J M Lagerwerff Zer h izen A Ffins De SLIJM an MAAOPILLEN hartici rolgcns bat eohte recept jn door u UÖmuUaUet en mtthiiimti rer ügbaai grstpld bg 4n U f h SCHENK op de Hoogstraat LET WBL Oa elk dooige dar tckit en sints onheagelgkc jaren gebuikte SUjOjl au HaaC iU Ujcan biljet roor ien mét da handteckenipg ran t 3 SCHREiUDËR apotheker welke handteekeniiig zich ook berindt op het zegeijak waaraads bet doi je rarzegeld is Men geliera daar wal attent op te lyu en iioh ta wachten voor het gebrnik ran oen uaaaaksel dat men tracht in omloop te brengen Bg den ondeij tedcMiide z j a 1 te bekomen LOTEN in 4 e VRRLOThG van KUN8TV00RTBREN I6LEN en nntt e VOORWERPEN omgekocht op de teatgoastelling van h endyagsche Kunst Industrie nz te honden in de nUKind September a s in d Parklokalen te Amsterdam A BiUNXi