Goudsche Courant, zondag 5 september 1875

187a GOUDSCHE COURAMT Nieqws en Advertentieblad voor Oouda p Omstreken S ilier iscliu ersVer tenlglngen Bnrgerpllclit Si Prlasv Oraiile Schietwedstrïjd rijeBaan AFSTAND 200 PASSEN P het EXBRCITIE TERRBIN aan den BOrrEKDAMSCHEN DIJK te GOUDA T f w ZONDAG 6 SEPTEMBER 1875 A VAS REEDT D9BTLAND © 00 0 0 0000 00 0 0 00J0 De ondergcteefcende Directeur der BURGERAVONDSCHOOL bericht dat het TOELATINGS EXAMEN aan genoemde school zalplaats hebben op Maandag den 6 September en volgende dagep des avond te 7 üwn endat de lessen zullen aanvangen op MaandagJen 13 September A VAM UVBN O OiT T V A IT O B IsT MES D MESS Tafel Likbue en DEVENTER KOEK Fabriekast Jb BÜSaiMK W N RAAIJMAAKERS firma H Kemp Oosthaven B 17 De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de tiitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATEE DAG De prga per drie maanden is 1 75 franco per post 2 i Zondag 9 Se kr N 1720 ADVEGTENTIËN worden geplaatrt van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend na r plaatsrtiimte Afconderljke Nommers VIJF CENTEN De Inzanding van adyertentiën kan geacMedon tot één uur des namiddags van den dag der nitgave OÜDA ange Tiendeweg D n 60 tegen zeer hill k prijzen Heeft mede voorhanden ALLE SOOETEN van A 3D EJ I T E JSr T I E IsT in aNe BINNEN cd BUITENLANDSCHE C0UHANT£N woraeo da lel c ojigezsodeD waarvoor één tiscbrifr voldoeode is 0000 0 00 0000 0 ÖJ043 0 OVERGORDIJNEAI LEDIKANT BEHANGSELS en alle soorten W AMEÜBLEMENTSTüFFEN zoomede Zijde Stoffen DAMESCOSTUMES enz enz worden op nienw geverwd en geapixiiteerd in de CHEMISCHE STOOHVERWERIJ Drukkcry Kiinstwasscherij MOIRHE INRICHTING voor ZLTDEIi COSTUMES enz enz Tevens berichten wij der geëerde Clientelle te Gouda en Omstreken at de goederea kunnen bezorgd worden bij onzen AGENT den Heer J van dbe WAL Rawn Q 441 alwaar Stalen te bezichtigen of te ontbieden zjjn en alle infermatiën verstrekt worden PS Van Zijden Costumes Overgordijnen en Btuk Goederen worden ook Stalen ter beoor deeling gererwd De Echte EAU d ANVEKS die men planten gestookt is en gestookt door den uitvmder AUG de ARBAIX te Antwkbpkn en gemakkelijk te erkennen waan den titel EAU d ANVERS g as der flacons wordt o k verkocht bBMARKENSTEIN Kapp er Zt Prof Per rer d AlioB Haar Extracl Dit bovengenoemde Extract geheel gegrondop de regelen der wetenschap en gelouterd doorde ondervinding en het gebruik is een haarmiddel geheel eenig in zjjne zamenstelling geheel afwijkend van alle andere tot nog toe uitgevondene haarmiddelen Dit extract vereenigtalle voortreffelijke eigenschappen in zich welketot versterking en voeding van het haar enhoofd dienstbaar zjn het verfrischt en verhelderd daartoe dezelve bondt bet hoofd rein vanroos en andere uitwaswningen maakt de zidseIjjke haren weder gezond zet den wortel vast zoo zelfs dat de reeds verouderde en verflensdeharen weder langzamerhand opkleuren zonderdat het Extract eenige kleurstof bevat De nietgeringe eigenschap van dit Haar Extract buitenalle andere H aar Olie of Pomade welke altijdmet vet of olie verbonden zyn is dat hierinalle vetmengselen zorgvuldig vermeden zjjn diewel voor het oogenblik eenigeu glans aanbreï gen doch spoedig de haren weder dof doetwdrden door hare meerdere vatbaarheid totaankleving van stof en vuil en het dus dubbelwaardig is daarvon een i roef te nemen Het is met eene volledige gebuiksaauwjjzingd 40 ets per flacon verkrjjkbaar bg v Mej de Wed BOSMAN Gouda T A G VAN DETH J H KELLER en Zoon iïotterrfam F A BORONIE VERWAABLOOSDE VERKODDOBID CBaoiascHE saourcHU Jss TEEDINfi UnOKNEELE flEHAHDEIIRB TEEU CAPSULES DE GUYOT Deze tpstdot Ier gr oUe m een gewonr pil bcmiten teer ml Hoorncgcn gclied aiiver ca ran deémte quahteit i e4 a AUle iHneU lu ie uiaag en de teer wordl gémalüfeltjk iipgeuoaicu en weriM spoeAi ilel dag lijk clie gcbntilt Ier eer il Her utttebcrelcii oor hciilcJi atkiQ en 2wakkc personen Uct m tevrn een sccr jocdjvaMfWDtiff voor eene ni iu ejii l i ii vaoral in lijdon dat t pideiiirpn lieerachen Ammtire ilflkéfnjjtuligiu i prafiüiear flevcnMtDiT Be teer zegl TtU X Caxenare wonh met l izondci c succes ffobrnfkt Irgcn Itiriiiuitstag en longliVnii Ii t a IB klaRrblijkedjk rlour ile ervaring beweaen diil M tci i a eeattimulaeieHilciidtivlüeiltiacA fiu dat hijjujljg maai a geregeld gebniik dulüirtie ii gtiien u p js flili il iiig a jacht ojiwukt en ilcu gseden bloedtoniloop Uionlert Dicttonnatre de ntéttecmt du dgcteur FiaHK I De werking der eer inwendig il ala volgt Zij ver t jueerdert de urine aficheidiiig webl b n c tln ft op en a bcvordeit de a iu rcrtecriiig Ken idirijft de leer tior i c al voor bij clironiKbe catjurron van de lilaas en Ion I f gen Trailé de PharmacU da profeaaeilr fiooBeiaia Bij t gebruik van één of twee capsules sp l oogenblik datmen gaat ee m werlit le teer liooi t merkwaardig in de volgende gevallen 4 n oRCHiTn LOMMNMCNIHa WRwaaiiLootoc erkoudhcib LONaONTIT KINO EN TUaiN ECt riJN N IKHT PIJSV RTUmN OU 01 OP OC SL en in t algemeen tegen alle aandoeningen der slymvlieien Jedere flacon van b i 50 berat 60 capsules Dit is genoeg geiegd om aan te toonen hoti ivelnig dew geneeswijze kost van 5 tol 7 1 3 cent per dag Om tick Ugtn i ioopm tan namaakMel tt hoeiei moet men cooralkUen óp t mile etiquette waarop de telul met twarte letten it afgedrukte de onderleekening van tUTOT in dria kleum Hier tegenover tetindt zich hel fac timile der littitdteekenint Oouli Druk nn A Brinkmta Depot te Gouda bij J O Zeldenrijk Kennisgevii BURGEMEESTER en fTETHOUDEBS der ge Mote Gouda Kolet op ait 6 en 7 der wet vtn den ia Juni 1375 Staateblai a 95 Breufteo t r algeaceae kennia dat op da Secretarie ter vuie ia gelegd een rerzoek art bglagon aan den Heer F H Weurmao OB vtrgnnuiug tut ket plaat en au een atoeaweiktuig in het perceel Wyk D N SU kaJaatec Seotie C N 137 I t op ZatardafC den 18en September 1875 dea namiililaga ten I are op bet Uaailhuis gelegeiibeid ia iMtwareu tcgea de plaaii n an dat stoomW4 rktiiix ia t brengen e dat gediireude drie dagen vóóf dieo dag op de aeoratarie der geneenle van dj t r uIm iagckoBco achrifiaren kan wordeo keaoia gei oinrn Gouda den 4tt September 1875 tngenreeater en Wethouder rm Oemda De Secretaris De Burgemeester Ditooet iigvER FoaruuN tan Beroen Uzendookm Het Ncderlandsch TOO EEL VER B01 D De dichter Staring heeft een groot gedeelte van zyne jougensjaren in onze goede gemeente Gouda doorgebracht en wanneer wy Busketi Hoet gelooven mogen heeft hy aan dat verblnf veel te danken Week aan week toch ging hg met de gemeente op naar het bedehuis den grooten St Jan en zoo hy al weinig nut trok uit de prediking zelf de bank voor a jongelinsen bestemd stond zoo ver van don predikstoel aai t niet mogelük was een enkel woord te verstaan wera hy op andere wjize schadekws gesteld De geschilderde glazen hadden grooten invloed op lyne vorming en daaraan dankt hn voor een deel zooals genoemde litterator zegt czgne kunstzin de oud vaderlandsche wending van S n geest de degelykheid van zgn talent en niet net minst zyn sympathie voor het romantisme Onwillekeurig moet men naar aanleiding van Bosken Hnet s woorden by hen die niet alleen bnn jongensmaar zelfs gedurende bun jongelings en mannenjaren in Gouda woonden een goede hoeveelheid kunstzin veronderstellen en mogen slechts weinigen van jongs af cleergierig ernstig en nadenkend zyn geweest als Staring was men heeft geen recht te gelooven dat onze stadgenooten voor wie dagely ks de gelegenheid openstaat die heerLgke kunstgewrocbten te bewonderen geheel voor den machtigen invloed dien Staring ondervond doof bly ven Dat er in Gouda werkelyk iets bestaat wat men noemt knnstzin dat sommiger hart klopt voor andere dingen dan zaken doen ge d verdienen enz is dezer dagen op nieuw bewezen toen hier een afdeeling werd opgericht van een vereeniging die t n doel heeft verbetering van het Nationaaï Tooneel Het Nederiandsch Tooneelverbond wordt echter nog niet genoeg gewaardeerd en nog te velen zgn er ook in onze gemeente die bet nut van dit verbond niet inzien en het eigenlyk doel niet begrypen Uet is aUeszinü de moeite waard een poging te wagen om t getal dier velen te doen verminderen en zal de tyd wellicht nog verre zyn dat t lidmaatschap van het tooneelverbond een ALeEMEENE zaak is niet heel lang lal het duren of allen die met rechtop den naam tan beschaafde menschen aanspraak maken zullen zich scharen onder t vaandel dat tot opschrift heeft verbetering van het nationaal tooneel Om de overtuiging te schenken dat ons tooneel verbetering behMft moet men eerst bewyzen dat ons tooneel in slechten toestand is en tot levering van dat bew s dient ikorraag beantwoord wdlre T lie eiMfaen dferlrS dauam mogen stellen Wy vorderen in een tooneelstuk dat het ons MENSCHEN laat zien van geljjke bewegingen ala wy dat het ons kabaktkhs vertoont die iets te denken en te leeren geven dat het ons goede IHOBUXKKN mededeelt die onuitwischbaar zyn en invloed uitoefenen op het levm Zooals alle kunst moet ook de tooneelspeel kunst ons voor een tijd verheffen uit de lage sferen der alledaagschheid kleinzieligheid en bekrompenheid om een blyvenden invloed te oefenen ook dan wanneer wy weder in t gewone leven zyn teruggekeerd Een goed tooneelstuk goed gespeeld strekt niet alleen zooals vele personen nog meeuen een enkel avondje het publiek prettig bezig te houden maar veeleer om de verzamelde menigte te leeren dat er nog iets anders iets hoogersop de wereld is dun te leven Volgens de di elyksche sleur te leven van den eenen dag op den ander dat er nog iets beter is dan geld verdienen Het tooneel vormt karakters juist door karakters voor te stellen zooals die zich voordoen in de maatschappy zooals die gevonden worden in de wereld waarin wjj leven Zoo moest het zyn en hoe is het In de meeste stukken op de HoUandsche tooneeleu opgevoerd worden menschen opgevoerd zooals ze niet zpn en worden ons karakters te zien gegeven die met recht onmoqkluki karakters genoemd moeten worden De menschen op het tooneel zyn zoo afiscbuwelyk slecht dat hunne slechtheidniet den minsten indruk op ons maakt daar onze ervaringen ons gevoel ona aanstonds influisteren dezulke bestaan niet of ze zyn zoo allerenselacbtigst lief dat hunne onmogelyke braafheid ons koud laat Vele der opgevoerde stukken zyn samengeflanst voor een deel uit flauwe grappen ec voor een ander deel uit onmogelijke toestanden De eenige indruk dien zy maken bestaat in een zekere werking op de zenuwen der menschen en niet het minst op het gemoed Is t repertoire der tooneJgezelschappen dus bestaande uit meerendeels a eurenswaardige stuk ken de wjjze waarop gespeeld wordt is niet beter De meeste HoUandsche tooneelgezelacbappen kunnen zich beroemen op het bezit van een of twee goede acteurs en actrices maar voor het overige zyn zy samengesteld nitperBoiien dieniet alleen in de verste verte niet den eerenaam van kniutenaars verdienen maar idie uit gebrek aan een goede opvoeding zich slfs niet als gewone beschaafde menschen op he i tooneel kunnen bewefifen Zulke acteurs ipelende in zulke stukken yn dus niet in staat m het nationaal tooneel te doen zyn wat het mo it wezen een uiddel tot op VOEDING XM BESCskviNOTOOR HVr QANSCUB VOLCr Verbetering is ui noodig en die verbetering is het doel van het Nederiandsch Tooneelverbond Het tracht di doel te bereiken door a De oprichting en instandhouding van if tooneelschool te Amsterdam J b De bescbermiog en ondersteuning vanverdienstelijke to nieelknnsienaan en tooneelkunstenaressen e De aanmoediging van oonpronkelgke tooneel litteratonr d Het uitgeven van een tgdschrift gewydaan de belangen van het Nederiandschtooneel e Het honden van voordrachten byeenkomsten en openbare vergaderingen en h tdoen geven van voorstdlingen door peraionen die tot de bestaande schouwburj behooren of tot tooneelkuiutenaars worden opgeleid ƒ De bevordering van eene degelyke tooneelcritiek g De zaak van het Nederiandsch tooneel in Noord en Zuid by de regeeringen v6or te staan Het eerstgenoemde middel is zeker wel bet voornaamste en zooals onze leiers zullen weten is dat doel in zooverre bereikt dat er een tooneelschool is opgericht over wier resultaten natuurlyk nog niet kan worden geoordeeld maar waar reeds nu jeugdige menschen van aanleg worden opgeleid voor het tooneel Al ware dit heteenige al warede tooneelschool het eenige resultaat van t tooneelverbond reed dan zou het aller sympathie ten volle verdienen daar die school dank zy het onderwijs van verscheidene specialiteiten o a van Mevroaw Kleine ons tooneel eenmaal van goede frissohe krachten zal voorzien maar ook de idere op genoemde middelen zyn ia staat ieder lid te doen worden van het verbond o a het sub d opgenoemde welk bedoeld tydschrift ons geheel op de hoogte houdt van wat er omgaat in de Nederlandsche Tooneelwereld Waar nu het doel van het Tooneelverbond bekend is en de middelen om dit doel ie bereiken doelmatig mogen worden genoemd daar kan het niet uitblyven of zy die reeds dikwjjla toonden Jtet goede voor te staan in welke cedaout zich dat ook voordoet zullen zich aansluiten by