Goudsche Courant, zondag 5 september 1875

d t Tecbood 2g die bg vorige gelegenheden hirhaaldt jk blgk gaven Tolksontwikkeling te willen bevorderen mogen nn niet achterbl ven maar moeteii toonen de waarde van het tooneelverbond te l agrijpeu Zij die eea hart hebben goed genoeg om het volk waurtoe zij behooren een gelakkiae toekomst e willed vereekeoren en eev hoofj h der genoeg om in te zien dat de meer of mindere volkaontwikkeling afhangt van een goed nationaal tooned zulten met langer aarzeled jnaar de pogingea van het toanfiel verbond ita Torderea Goudabezitvancheidene liefhebberygeEelschap Den waar de tooneelspeelkunst beoefend wordt Wjj ffelooven vooralsnog zoolang niet het tegendeel bewezen ia dat de opnditing diar gCezelschappea het gevolg was van waarachtige belangstelling in de tooneelspeelkunst en niet Toortsproot uit de zucht der leden om zichzelf te knnaenbewoudwen en elkander te icunneu applaudiijseeren Die belangstelling moet echter blgken en zoo ooit dan is thans de gelegenheid daar die ie toonen Mogen velen onzer stadgenooten de jeugdige vereeniging in ons midden steunen De Goudiche afdeeling van het Nederlandach Tgoneelveïbond moge toenemen in hloai en in Uteaorlaad een gunstige getuigenis afleggen van de belangstelling van tiouda s inwoners in het Nationaal ITooneelJ W BUITENLAND BaHenkndscli ü verziekt Het rapport der commissie die door de Nationale Vergadering beaaemd werd tot onderzoek der reaultateo van de berlóeiiug der lakte vau Geniie villieis act bet rioolarster uit Parijs is in het licbt versoheaeo 4Z00 als wij eeuij ea tyd geleden reeds Bededeelden bericht dat rapport dat de bewoners T a GeaaerillisFS rerdeSre prtMifuemiugeo ontraden en ia het beTang der gezoiidkeid d ztak afkeuren lu Dec had eea eoBniasie gezegd dat de taak voor de gezondheid leer onsobadelljk was eii het gebruikte tioolwaler geheel sairer in de Seine vloeide Dit wordt nn door de meeste bewoners ran Qennerilliers n da eigenaars der landeryen ten sterkste ontkend Sinds 1872 is de gro kd twee meter gerezen bet onvolledig gezni erd water vloeit niet in de Seine atr rergifiigt bronnen dringt in keldefs en graven door en veroorzaakt d09r zgn ondragelyken stank allerlei besmeltelqke tieklen Op grond daarvan verlangen zjj dat de proefneming worde gestaakt ïh commissie wil kw petitie aan de miaisters van binoenlandtohe zakenen publieke werken O erbrengen Maandag jl senrijft een oairespondent van de Timet vierden de huarkoersieri ie Parys den jaardag van kun patroon St Fiacre die nasr bet schijnt in Ierland oaitreeks 600 geboren was Hij kwam naar Praokrjjk oa den bisschop van Meaux te bezoeken en stichtte een hospitaal tat onderhoud van pelgrims reizigers en arme lieden De eerste ryknigen waarmeile reizigers naar bet hospi taal varen verroerd werden naar den naam van den Heilige grnoead en sinds werd die uitdrukking algeaeen gebruikt Sint Fioore is ook da patroon der tuinlieden omdat er voor gebonden wordt dat bü een groot botanist waa en lijn kluis geheel met bloemen bad omgevea In België is thans de nieuwe regeling vao de tractementen der ailieiens ingevoerd Onder den Am van r muneraiie zullen tij voortaan 10 franes per maaod ontrsngen Zoolang een milicien straf ondergaat krygt by niets Een gedeelte moet belegd worden iu de spaarbank waarnit het niet opvorder taar ia voordat de diensttijd is verstreken Dezer dagen is te Berlyii eau algeaeene vergadaiing gehoadea van ouderwijter aan de voikssdiako Onder de v ls onderwerpen op dia bgeenkoast Wh aadeld bahooit in de eerste plaats te worden ver aid de noodiakelgkheid oa de bezoldigingen ta verhoogen De Neiu Ui Oomapoiulem bedoeld feit ededeeleude voegt daaraan het volgende tae i Wij aoaden bet niet op o s darren nenen oa de rer n Maltatiili wiena oordeel by niet weinigca rml g gewiekt in de lehul legS list lieh arer het looBKlnrtond aUMBil Onder de velfrUi Tereenigingtc die ds leoa Tat iMi itê FollU in de tlog loertn it liet TooueelferlMnd een der sacest Mang ijke Wie t wil meent met bcKhating reorailgang leden en nttumalt oxa icmitlytMd bahoort dat genootschap met alle krtobt te ateanen Vreemdeb oncttaa loudeo al te gemakkelijk werk tindon in n far BttsdMAt nrlHuiscbt Nederland l zekering te gdren dat de bier geuite wenseh veel kans op ae wessealyking beeft na hetgeen in den jongst verleden tijd heeft plaats gehad Kr is een andere klatae van onderwijzer die een gunstiger uitzicht IMiea op de reikctering kaaner betoldigiug dau ds krstjMoeadea niaelgk de doceatao aaa de noraaal nolen Beeds inoegee is in het Hui der A gevaard den door slen p de uaertuigeodale yze aangeioaad dat een dergelijke ataad van satan as jüroote onrechtiaardigheid moet warden genoemd Zy die belast zijn met de opleiding der aanstaande aderwy zers des volks en die zeer zekerlyk d te taa dan stMterw tersslaod niiaaken ly worden kariger baloood dan Benig ondsrwyier der volksaaiuml ia grootere steden Hel ainiaua der benidigiag raa de onderwijzers aaa de volkssehool is 400 thaler hetgeen kliat tot 800 thaler soodat hel graiddehl bedrag is 600 th £ en veriioefpag daarvaa wordt ten drin 4tendale geaisrdarU atdat ran den toestHad ean het iagei Quderwye kat bed dea volks afhangt De cegeering slemi bicrmed in rij heeft lelb verklaard dat tÜ daarin de gewenseUe tarbeteriugeu zal brengen ma r ea andere vraag is deze of d toegezegde rerbeteriag reeds op de volgende begrooting tal voorkomen Qesdkiedt lüt tea opudits vsn de oaderwijzer aan de Boraaaalsoboleo daa arardt alaobts eea ouder toe egginjg verwezenlijkt Omtrent bet bijaa ongeloolyke geval van ea Nedeiittudech schip uit Wildsrvauk afkoastig dat iu de Middellandschiï zee door Spaansohe zeeroovera orerrallen en gepltinderd i deek het Spaaateh blaj luparieidl de volgende byzonderheden mede Laatalleden Zaterdag kwam de Plekde de baved van Gibraltar binnen en verklaarde de kapitein dat bq door Spaantche leerootera geplunderd was Toen bet schip slechts tiea mylen van laad verwijderd arat werd bet aaogeklaapt daar eeu barl e ast aina zee lieden benuud die aan da cfuipage vaa bet schosuertohip vruchten en groenten traehteo te vzrkaopen De kapitein wcigi de doch nauwelijks was deze weigering uitgespruken of zet SpxH aarden sprongea met lavalvea aa sabels gewapend aan boord van deu eboeiier en dreigden elk die verzet pleegdea te veraoorden Het sobeepavolk zander aiddel van verdediging vluchtte in de masten met uitsooderiog van deu kapitein die op bet dek bleef a het stuurrad ter band nam £ ea der zeeroorers sprong op kea aan zette hem de tromp van zijn revolvers op de borst en aoameerde kern een deel der lading af ta staan anders zou hü aeergeacboteu worden Da kapitein baad een half vst meel dat eea deel dan zyne eigene pra icis kitoiaakte aaa a gafdeaatrozen die nog in bet want lateo berd op dek ta komen De stuurman opende de baltelary oa wat de kapitein had aangeboden te geven maar de zaa roovers braken het aaorlaik open fermeesterdeo aekt ratea meel en noodzaakten de matrozen ran den sohoener die aan boord vau de sloep te brengen oadcr bedreiging ken anders te tuilea doodaehieten Ds kapitein heelt de jaiitketd dezer feiten beeadigd FBANKBUK De Bieit PubUc vestigd de aaadaekt op kat eit dat de maren te Parya bedekt lyn aiet aanplakbiljetten betreOeada de kedavaartea Daarin ligt intnaschen niets wat verwondering wekken kan De bedevaarten ryn reeds zoo talrijk geworden dat zQ onderling beginueu te concurreeren en de geestelijkheid noodig beeft haar toevluebt te nemen tot de gewone reclaae middeltjes Voor de Septeaberaaand zyn S8 dioeeaebsdevaarten en 2 nationale aangekondigd De groote nationale peigriuutocht naar Koeaaadour Loardea en Issuudun was tegen dea Itten deiar maandbepaald en de clericals bladen hielden niet op hun lezers daarover te onderhouden s Margen te 8 uur zouden de Paryache pelgrims per spoor over Orleans vertrekken en men rekende op zoo groote deelneming dat de Monde haar lezera aanraadde met bet neaenvan biljetten niet tot het laatate oogenblik te wachten En zulke biljetten kosien 160 Ir I In elk der drie heiligdommen moeten de pelgrim bovendien een offer brengen men wH aan de H maagd een kost bare laap vereeren De namen van hen die daartoe bijdragen lulleo er op gegraveerd warden BehaUeds banieran dia aan de grot van Lourdea wordengewijd tallen de pelgriaa ook de banieren hounerkersapelea aedeneaen en er ia kan voor die baniareu eea afzonderlijke wagen beloofd De aanvoerdai dar bedeaaaiten geven kun onderksbbenden bünamilitaire atrenge bevelen Ieder pelgrim heeft zijnaaaiter en aiag de hem aangewezen plaats niet verlaten Hij draagt ket krais van roods wil gevoerde wol en het devies I paino Chtisto servire over eeakoBstig het door dea Paus voorgssokrerea models ledera tien aan kebbea een opperhoofd deie ataatiweer onder een ander enz En op die wyze wordt de tuokt gekandhaafd in t groote elerieale leger dat Frankrijk Bissebien a g vreeade dingen tal latentiea BINNENLAMD OouoA 1 September Het is te kopen dat de sskiettretstrQd die Borgen en overmorgen zal gekouden worden beganativd worde met mooi weer Zoo dat ket geral fs dL laat kat ziob aanzien dat ket terrain aaa dan Eot Urdamsohsa Dyk eea vroolijk tooneelop itl lereicn door ben die aan den stryd deelaeaen ea keu dU als ióeaehoawers het feest komen MwAen Zocda zal da autiek dar M BeiBtier j an Maandag zat behalfa deze ode da SMfAotiek vaa t 4da rag laf tieb doen koorea Het Frograaata is ala volgt Zondag f Saataa bar Daa vaoraiddags ten 10 on aaaiddsgs 1 Aa 8 aa daa Wed i d p W Btea Mating Umu 4oor de Mat dï dA Sakottetf Uaandag Sépteaber ortiiddaga 1 re Alaarseh aair kst 8okietterr in ader ba 1 geleiding aan de 9taf Muziek vaa het IeKeg Infanierie K at id a op bet pieia der Kazerne Oaaiddelijk na aoBkaatst op het terreia Coting Aaasav via den WadStrjjd ddagt 4 w Matinee Mu ieal door de Staf aatiak vaa het 4a Begiiuat lafsateria Paaza Maziak aitv door da Matiak der d4 Sekatterij Harvattiag raa daaWedatrijd ea aa afloop l Unikiag dar Pr jtea Uit Utreokt wordt geaeld dat ia da vergaderiag vaa da algeaaardigdeo der vcrachiUende vereeaigingta tot besokeraiag vaa dieren de statutea vaa eea Algesseea Nederlandach liand tegen aiskaadeliag aa dieren voorloopig tijn vaatgeateld Toegetradta zya de rereenigiagea te AaMlerdaa Afokoa Uordreobt Leiden en Utrecht De Haaóehe varaeau iB heeft geateead aiet Ie ffloatan toetredea Hat FaJerlMj varaaeat dat da kaar Daakisr kapiteia diiaotaur dar aoziek b j het rsgiaent gra oadiera aa jager tj n peaaioaa heeft aangevraagd TEBOADEBINO Tin dcn GEMEENTERAAD op Koadag daa 7a Septeabar 187i 4laa aaaMdiga tea 1 ara tea atada ta baeedigan da aiaaw beaoeali nadaledea Voorts ta baaoeaaai Twa Wethoadatt Taraa Aabteoarea vaa daa laiK rl3kaa fltaad en vier leden ia de aoaaissie belast aet ket eatwerpen vaa verordeuiagen tegea wiar ovsrtiadiog atraf woedt bedreigd En ta behaadaleai Het voorslei van Burgeaaeaiar ea Wetkouders tot vergrooting der Tussekmaekool aa ia verband daar aede kat al af niet wijtigaa van daa Slaat via bsi grooting dar Uitgavan dieaat 1875 Het rooratal raa Buigaaaeatar aa Wetkoadara tat het verfcoopen vaa een atakje grond aaa dea baat C J van der Klejjo Op Zondag 3 Ootobtr a s tsldaprop J A Print beroepen preidikant te Berkeawoadé aaotgana tbor t n vader prof Prins ta Leiden wordin bSvestigd bfl s naaiddaga zyne intreerede houden Op Woei sdag 16 Septeaber a k tal Mr horloog van L Blanken te Haaatreeht da steaun plaM hebban voor een hooldingeland plaataverraager in kat district vaa de Krimpenerwaard Daca ataaming dient ter vervulling eener raeitare door de baaoaaing vaadea vorigen titularis den keer D Oskaa ta Bai ABlliohi tot boofdiageland Volgens oflleleele lankondigiog kectt d éMèai epedeaie te SokeTeaiagan opgekoudaD Wü verneaea dat ast het volgaada kaoelaeiMet een der oudste acteurs ds heer ddals lat Mrieal tal varlaten oa aleehta aa aa daa ab gast of tl tredea Te Aaaterdaa hesrseht eaa anUkorvaa aood De minister zond ééa aodel naar ABslttdiW dat ongeveer tOOO legge n n daizattd balaaMa konden bavat De fabrikanten van mtillorven z dertt in da laatste iiign begonnen aet rsrvasrdlgea der nior esehreven aodellen zoodat op dit oogenUik een auilkorren nood heerscht die voor de politie zeer onaangeflaam is omdat ty by bekeuringen tea antto rd Mjgt dat et geen muilkorf ta verkrijgin wu Wat de onbebeerde honden aangaat in de laatste ea weken zijn ongeveer 400 gevangen waarvan 100 sedert V4 di Mrstledao i Te Aasterdam aoeten lick ongeveer koadard personen hebben seknldig gemaakt aan het in dienst hebben van kinderen bentiio de tien jaren oadat ü meaadeo dat zjj aiet tegen de wet handelden Ddika zij de kindatan alléén voor en na aebooltijd in dienst kaMta Tcgan ailaa is ptooea Verbtal opga Nao aitJdt it ZwoHa tn dan kaMeotyd z$aop last vaa den proriao es Bijksveearts alkier niet aiader dan tien mndareo ootaigead en a gniaakt die alle lijdande arircn aan dolheil Te Zwolle ia Woeisdag II de algeaieeae vergadering geboudeo dar siastaehappij tot bevordering der boawkunst ouder voorzMtiigg van den heer Lelimaa Sleehta ean 40 tal ladca was opgekoaen De beraadslagingen liepea voornaaelgk over teehniacke onderwerpen doch daarnevens over de weusehelijkheid van aeatbetiseh ouderrieht aaa de middelbare scholen tot opWekking aan dea kunsttin en over de oorzakea vaa de weiaige belaugatelliug la de aiatachappy Deu dagea zga een twaalftal joogeas ait Neiertandtci Uettrof weggelsspen Tien hunner tija bg Apaldearu aangehouden den obef der bende die et 6i feisgetel in de riebting van Zwolle ie vartrakkao heeft aen asg aiet kanaaa opsporeo De SlMtt Ct behelst aaa Koa bealait gadagteakaad Blaieaa 24 Aag waarin bepaald wordt M dat ter opleidiog van genie kader voor ket Mederlandaekladitehe leger de gelegenheid zal geopend wordea tar detaeheering van Nederlandaehe soldalea korporaals en oailerofleiersn van hel koloniaal warfdepót b j ket batai0oe aiaei rs aa sappears i dat de sab bedoetda stilitaireB tgdeo boaoe deiacheering bij het genoemde corps soldg tallen geoieteo galgk aia die hunner raaggeaooten ran dot etfrpa terw kaa indien tg biunen een door dea Minialer van Oorlog ta bqialea tijdaverloop geacbikt kaaaailaa ordaa ea iagedaeld ta wordea ala aiaaar late klaaaa korporaal of sergeant dar geniatroepen by terugkeer aaar het koloniaal werfdepdt eene gratileatie zal worden uitgekeerd bedragende voor fartt dia tot aergeaat der gaaiatroepaa wordt aangesteld ƒ lOU voor de overige ƒ 80 e dat met hetzelfde doel bij het bataiyon aiaears en aappean tullen wordeo aangeuomrn jongelingen die dea rollen ooderdom van zestien jaren hebben bereikt het negentiende levensjaar nog uiet zgn ingflredea geneetkandig geschikt tijn beronden en tieb aet vergunning hunner ouders verbinden oa den lande gedureuda tiea achtereenaolgaadejaren tediepea waarvan drie ia Nederland en teven in Oost Indié i dat de sab e bedoelde jaa aliii ea dia ia da atatkta vaa kat koloniaal werfdepdt en als gedetacheerd laj het batailjon mineurs en sappenr worden gevoerd bg bun in dienst treden eene grati6caiis van 50 genialea ea geduronda ban rerbigf bij dat batailjon in klaediag aitrusting soldg au vrrdere vergoedingen f atyk gastsld wordsn aan de thana bjj dat bataiijan ienenda joageliagen aet dien verstande dat hun daarbij aiet aailart dan titulaire graden warden verloand onder bapaliag dat de sergeants titulair boven hun soldij da Inleg ia de aenage der ouderolGcieren wordt verlaad I t dat bnn zoodra zg tar uitzending naar Neder landaokIndiS bg bet wetidepSt aaiikomeii eene grafifioatie wordt gitgekaord van ƒ 800 terwijl tij terselMer tijd detnitiaf Worden aangesteld bjj het kader der eni troapen in den graad waartoe onze Minister Van Oorlog ban gatohikl sekt dat knd dMnttverband bü iitsehepiag naar Ned India wordt verminderd voor ben die als korporaal irwtrakt Aet één jaar ea voor dengeen dia ala sergeant vertrekt met twee jaren g dat alle kosten aan de nilroering van dit Ons besluil Verblinden tnlba worden gabraeht ten laste van bat Iste hooMstnk der begrooting voor Nederlandach India ander ket hoofd Uitzeodiog van milituren enz art 78 der begrooting voor ket dienstjsar 6lt i Hst bsalnit trsadt in werking vsn en mei den dag kd Sfkoadiging in de y ürla dtcHe Siaotsevuraiit De aitslsg der op 1 September te Woerden pisats géïad hebbende hsrddraver en gegeven vanwege de Afdêaling Woerden en omstreken der Ilallandscbe Maatschappij van LsndboDW is geweest dat aan de voormiddag karddraverij voor paarden die nooit een prijs wannen door 14 werd daelgeaoBea en de prys zynde een paar mitglszen preaenteerirommels gemonteerd met ziirer behaald werd door DePluf e rac den heer J Jonkheid bereden door A Jonkbeid de Ie premie een zuurstel gamaattenl met lilrer door de Rota van den heer J Vister bereden door dea eigenaar en de 2e premie een kaasstolp met etiver gemonteerd door De Nette van den heer A de Graaf bereden door den eigenaar Des namiddags voor paarden van zessen klaar conoarreerdea er weder 14 en riet de prgs een milieu de table op zilveren voetstuk ten deol aan La Fitette vao den heer A W O Heuser bereden door den pikeur De Boer de Ie preaie een zilveren olieen azgnstel aan de Cornelia van den heer W Doon beraden door den piksar A Bot en de te premie een tuurslel gemonteerd met silver aan da N l van dea heer W Doon beredea door deu pikeur A Bos Het Utreefatseh dagblad beeft eene beschrijving van aen nienw iostrameat de pianisla genaamd in Frankrijk aitgevoudaa en bg de irma H Rshr te Utrecht ta bekoaea waardoor ieder aatieklieihebber ook die volstrekt geen muzikale opleidiag genoten heeft in staat geateld wordt zonder oefening of roorberaidiug de zwaarste stokken te spelen Het bestaat nit een fraai kastje dat op zeer eenaondige wijze met aen piano ea hare podaleo iu aerband wordt gebracht en dan naar dea wil van dea persoon die ket werktaig in beweging brengt daarop speelt Door aiddel vaa de luditdrukkiag verkrijgt men en fraai rn reerltraebtig attoucbemeot dat toelaat alle mogelgke sebakeeniigen van zwakheid of kracht by de beapeling in acht te aeaea Foutea maken of alaehle aaoalag ia onaogalijk De muiirk vaa ket iaaturmeut kan men Bet eenige oefening zelf labrieeeren betgeeu eea aangenaam tijdrerdrijf is De prys van da pianiata is ainder daa die van een gewone goeda pianino Men aeldt ait Harderwgk aan het V e i DrDe kazerne te Harderwijk kan nagenoeg 68U aan bevatten Thans tija uiet stiader dan 850 man in bedoelde kazaroe aanwezig zoodat oa demaoachappen te kannen bergen aen op eenige kamera de nachtlegers zooder eenige tusaahearuimte naast alkander beeft moeten plaatsen Of deze opeenhooping vsn aeoschen voordeelig is voor de getoudbeid ralt te betwgfeica Daar verder da laagazynen uitgeput zyn Boeten zich een vyftigtal onzer toekomstige verdedigers van kat rijkp Insuliade enkel met eea bos atnio behelpen Dit iogi ia trooweaa aiet oagecond en oafeyl baai vaa daas eeratea dag af aan reeds tot den werkel ken oorlog Minder roordaelig i eehter da oattandigbeid dat er geen ondergoed Beer in kat kleedingmagatiju aanwezig is zoodat de laatst aangekomen manschapen niet ter beboorlgken tijd van schooa lianeo kunnen worden voorzien Tot beden is het aantal zieken gering en zgn nog geene gerallen van beamettiag voorgekomen welk een en aader aehter alleea BHg toegeeoureven worden aan de gezonde teeluakt Dat in gemalde verpleging dringend en tea apoedigste voortiening wordt veieiscbl is nock al te knijpen De 2e Septeaber vgMe reijaardag van da overwinning der Daitsebers Ie Sedsn werd door de Ie Seheveningen vertoavenda Duitsohe badgaaten broederlijk herdacht door een laiaterrjjkeQ feestaaaltijd in bet Groot Stedelijk Badhuis Een lOOtal personen nam daaraan deal Dinsdag middag had op de Oranjegraoht te Leidenren schandelijke baldadigheid plaats Benige jongens waren op een hoop ruil aan het spelen Een vsn hen wierp een groote steen ie water die een beaigen plomp veroorzaakte l e jongens gingen na aan het schreeuwen dal er een kind in de gracht was gevallen lu een oogwenk waren honderden personen toegesohoten waaronder vele arouwen die niets anders deden dan kermen en klagen van wie bet kindaoeht tgn een der vrouwen viel telft in onmacht Drie personen drongen door da menigte heen en begaren lich te water om den drenkeling te zoeken Inmiddels was by onderzoek gebleken dat alle kinderen in die bourt woonachtig present waren zoodat zij die zich zoo moedig Ie water hadden begeren na tien minuten gezocht te hebben zich weder doqren door nat op bet drooge konden bageran De joogeas badden zich natuurlijk nit de voeten gemaakt X D Volgens het Utr Daghlad is door de regeering last gageven om nauwkeurig toezicht te kouden op de aaaweraing van vreemdelingen Vuor het Indische leger Zij op wier afkomstof papieren eenige aanmerking te maken is worden onmiddellijk algewezen zoodat te Utrecht dan ook reeds een aantal Belgen en Daitsebers gepasseerd zyn die door de politie urer da gieazen gebracht warden De sohrQfmiobine schyot harS praotische toepsuing hoe langer boe meer te naderen Het werktuig van advoeataa Hansen beeft wegens zijn knagen pr j weiaig in gsng gevoaden 1 meer praetiseb toonde ziek het biatrument van dea Aaerikaon Lathia SboUs dal door da beroeade gewaerüsbriek aaa Baauaiugtoa vervaardigd wordt ea in da Vareaaigde Slataa roaila tamelijk iu gebruik achynt te tijn In grootte 1 uiterlijk komt het met de naaiaükiae overeau Haa achi yft er aee door toetsen aan ta raken die eea teller ean eyter uf een leesleeken ungeven B k ornaat vaa 3 8 duim breedte aa ean lengte m een lot Beer dan 100 duimen kaa beaehrevea warden ook duanea euaelappen aa kraishaadfa asat geaaak vaa een adres roorzieu wsrdea de afataad taaseheu de rebels kaa oogeaWikke jk wordaagawg sigd Het geaebrerene of eigealgk gadrakta ia Ofoa goed leeabaar ais gewoon gedrakt sebrüt en bgkaM even gelijkmatig Daar ikb iMt da auahina t t zeatig woorden lu da asiuaat kaa takrijvaa terw l eea geoefend schrijver aet een peu aleehta ongeveer dertig woordea op bet papier breogt is aeu iu slaat aet behulp van deze nieuwe aitviadiag jaist kat dubbele werk in deuteifdea tgd ta daaa Oslgklüdig kaa aaa ean tamelijk groot aantal kopiabi er aeJa maken Men beeft koogsteus 14 dagao aoodig oa aiet de aaehiae la learan aekrgvee Zij wordt raeda door da grootala Aaarikaanaoha Irf pgen door vele ssaaaea aa nkea zelfs door de regeering gebruikt Oa Wtal ra I telegraph eoapaajr en da Uiaoia Oeatral Kailq Companjr welke bureaax ia bjjaa sUa boofstodea de Vereeoigde Stateo bezitten ea er ettelijke hondardea commiezen op ua hoadea haweaea ten gevolge der nieuwe vinding aan tracteaentcn alleen 100 000 dollars bespaard te hebben Ongalakkig ia da prija der macfaiue tamelyk hoog 115 dollan Dcis aaachine aoet zeer onlange door die vaa Daal overIroffea zijn die slechts IjO dollars kost ea werket eenaoudiger is Deie is ook van toetsen voorziaB en kso gemakkelijk overal aaageaomea wordea Da Ned Ind vraagt o geea agent of handelaar in Nederland den moed heeft eens eea eaplaar te oa biedea De HaagBoae correapoadeat ran de SUt Ct ba treurt het dal de oerfoderiiiff na iet ünlUiuit M r i lernatitmaal redt door zoo weinig Nederlandscha beeren bezocht werd en wel oadat die daa eenk kennis badden kannen aikea aet da aititekanda voorfomeodheid ea beleeCdbaid vaa de rrapadelingali jegeaa de veitegenwoordiger via da pert Uete hehheii reden van daak b a aab s i d vaar da halp dia baiae thans vooral teer ao iai jfcs laak soa bf zander rerlioht heeft Zalke aganla t ia bea leed het te moeten zeggen kaa Bea alleea vaa vraensdelingea verwachten en niet t mintt raa de arista oratie der wetenschap Bü ons deokeo preteatisa at aaaueu en voorst ingebarkla beanbsaan der wsf f schsp si zeer vael te doen wsnneer tij vaa de hoogts hoooer vooraaaahaid tot a nederdalea vraeadalif gaa als die aun deter dagea biar ia dra Haag gastvrijheid gaf rekenen zien vaspliaht waoaaer ga eea dienst van hen vraagt of aedewerkiag iaroapt gelijk werkelijk beroemde aannea op het institaut zich nit eigta heweging kwaaen aanbiedea oa de pers bahnipzaaa te zijn Inderdaad de legeawaordigkeid van tilka gaatea ia vaa Mjd tot tgd wal eaaa Slttig Jammer Baar dat zoo weiaigao siah ia da gtlogaabeid atejlen vso hanae leases ook ia da aellavaadbeid partij te trekken BM anmaai smmagaMasum Bargerlljke Stand GiBoifs 3 Sept Aatbenie oadera T JaauD ta H Diebrink Gcrardua oadera A Kraan an T van AlksiOada OvrsLiDCKi Sep A Sebriak 1 m W C Illom huiatr taa B J Voa 41 j 11 m T Faaaet 1 j 3 ui Ukruwd 2 S pt Dr L L Planteaga ea C J J autLii fi b Lagteo en L fi O LnijUa ADVERTEWTlfiBl ♦ Ondertrouwd JACOB LOUIS FORTDUN DROOGliKBVltó KN MARQARITHA IDA J BM SlJ JJ oUn 3 Septembw 1875 Ondertrouwd E OVEBBOSCH Bgksreaarts te Gouda IK D OOSTHOEK Alphm a dR 3 September 1875 Receptie te Alphen 5 Sept 1875