Goudsche Courant, woensdag 8 september 1875

SdierpscliaUcrsVerMiiiglngcri Biirger llclit Prins v dranje Schietwedstrijd op Vrije Baan AFSTAND 200 FASSSN op bet EXERCITIE TERREIN aan den B0TTERDAM8CHEN DIJK te GOUDA OP ZONDAG 5 SEPTEMBER 1875 Tot dezen VTedstrijd worden uitgenoodigd Leden van Schutterij Weerbaarheid en Leger Ook kunnen deelnemen Oud Ledeu dezer Corporatiën mits ie Gouda wonend Aanvang ten 10 nor Inleg ƒ 1 per kaart van 3 schoten Algemeene bepalingen alsookinlichtingen franco aanvrage zjja te bekomen bj Het Bestanr der Vereeaigingen Nament dezelvei Gouda 28 AnguStas 1875 i NOICnEa A VAN REEDT DOETLAND DE QUIi A LAROCHE van ISUAEPELIEN en IIULM Apothekers te Z bX is het Toikomenste aller Kina 4 ereidingen van en aangenamen smsaV baar diMltreAssde eigenschappen n algemeen door HH Geneeskundigen erkend tégen algemeene itoakte zoowel bjj kinderen als Volwassenen gebrek aan eellast êleeke êpijtverlering zenumzieile en vela harer gevolgen als hoofdpgn aangezichtspijn enz in hen tydperk der herAeUing na zware zieJcte of kraambed koorts en hare gevolgen enz In de Geneeakundi e Courant van 20 Sept 74 wordt deze bereiding ten zeerste door d Redactie aan HH Medici aanbevofen als ook de IJZERHOÜDENDE QUINA LAROCHE tegen cJtloroais of bleekzucht teringachtu hmd groote zmejete bleedêgebrek kwalen van erkisehe leejlijd enz Prijs per flacon ƒ 1 90 bjj de volgende H H Apothekers Gimda G THIM Gravenhage J VISSER Zn l idei i GABJIER MolUrdam Wed P V d VLIET Zn Woerden fl W BAELDE Verder in de meeste Apotheken te bekonan Woensdag 8 September 1875 GOUDSCHE COURMT I s Nieuws en Advertenlieblad voor Gouda en Omstreken De inzending ran adrertentiön kan gescbieden tot öéo uur des namiddags van den dag der nitgave t JMaa overleed na eene kortstondige tm Ijeateldheid voorzien ran de IIH Sacramenten rfler Stervenden mflue geliefde Echtgenoote WILHELMINA CORNEUA BLOM in den ouderdom van bynu 42 jaren A J voa mJk 8 eeptwriber 1875 Oe Bear eB Mevionw vak bbb BOOP te JMrgen Zoom betuigen bunnen dank voor 4e bearyiea won deelneming ontvangen by het edgdöi wui hvn jong te Dochtertje Voor de vele liewüzen van belangstelling on betoond loomel edorende de ziekte als bg het tnoDFtins zootreurig overlijden onzer eenig geliefde Doolftw MBLBNA CAfHARINA betuigen wij 4bg desten oneen hartelijken daiflc P H HüLSMAN Rwj i at ïsi e H4m 4 8 ept 6 HMiSMAN ubBU 1875 Z j fie iets te yorderen hebben van of vorschukligd jn aan de Nalatenschap van Me iufvroiiw ADRIANA ÏHEUESIA vau MEEliTEN wardeji verzocht daarvan vóór den 15n September 1875 opgave of bctnling te doen te kantore van den iNotaris W J FORTUIJN OROOOLEEVER te Genda Om TERSTOND in iienst te treden wOrdt gevjraagd I E Ivfll i r D BEKEND met het TABAKSVAK Adres in pen u aan het Bureaa dezer Courant Eene BURGERDOCHTER P G biedt zich aan als NOODHULP of vaste DIENSTBODE Z j kan belalve de huissel ke be lgheden eenegoede burgerpot koken en is van goede getui D voorzien Adres met franco brieven onder letters N P bji den Beekhandelaar P C MAASte timida ïiTHÏjtlR te G tJDA een BENEDENHÜIS zaer net ingericht met Keuken Pomp Kelder en verder alle gemakken ia een goed buis behoorende met flinke TÖIN a een riant uitzicht hebbende Franco te bevragen by den Uitgever dezer Courant SARDINEST Merk Philippe Canaud A VAN VEEN Boden gevraagd Voor eene sinds jaren gevestigde Verecniging te Rotterdam worden voor Gourfa en omstreken solide en active personen als BODEN gevraagd tegen hooge provisie en premie Franco bneven onder letter L ter Kantooren Boekdrukkers van CORNs IMMIG OostmoUnstraat No 28 te K otterd atn TWEE BLEEEEISUBM worden dadeljjk gevraagd 100 Gulden loon Doorhalen geen vereischte Adres met franco bneven aan H HA GOORT Bleeker te Oudelealfr doch l iefst in persoon SWiVËRWEBIJ CHEMISCHE WASSCHERIJ Gebr Palthe Almelo Hebben voor hnnne beroemde op groote ackaal ingerichte fabriek voor Gouda en OmMrtken als agent aangesteld den Heer W v B PALS Markt Gouda Alwaar het Monsterboek ter bezichtiging ligt en verdere inlichtingen te bekomen zjjn De Goederen worden geregeld eiken DINGSDAG naar de fabriek opgezonden en met 14 dagen franco terug b zoTgd Opeiibare Scholen De gewone imsohrijving van leerlingen zal plaats hebben op DINSDAG den 7 SEPTEMBER 1875 des namiddags ten 5 ure in de respectieve Scboollokalen Wijders wordt dienaangaande verwezen naar de aauplakbiHeten De Secretaris der Plaatselyke Schoolcommissie te Gouda ROIJAAEDS MAGAZIJN VAX 00ST2EE EM BUISEN Joure Friesland W J BORGER liïii iJSSEi DE JON H C CIV IN Te OTJX E W JLT E R Handel in VERTIKALE en HORIZONTALE STOOMWERKTUIGEN KETELS DRIJFWERKEN MACHINEOLIJ enz mm ïïmm Tapbi Likkür en DEVENTER KOEK Fabriekaat Jb BUSSINK by W N RAAIJMAAKERS firma H Kïmp Oosthaven B 17 Qtai Drak fan A firiukmia CommaiHlUairc Venuootscbap IMili L R0OeLE£VER fORTIIUll ROTTERDAM fieurspletn n L CoHMissin VAR Toezicht bs HüsojfN Mr J KNOTTENBELT L VAW KOETSVELD G VAN 8ILLEV0LDT W STOK G H WOLVEKAMP Voor Gouda en Omstreken kannen de DB POSITO S gestort worden bö den Heer Mr J FORTUIJN DEOOGLEEVBtt Advocaat Westhaven n 204 te Gouda volgens een te zijnen Kantore verkrijgbaar Reglement Depot van THEE on HST Magazijn vam N Ravenswaay Zouen GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in veraegelde p es van v f twee en een half n een Ned om met vermelding van Nommer en Prfls voorzien van nevenstaand Merk volgen de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orden aanbevelende J BREEBAABT LZ Botermarkt te Gouda No 841 der beroemde Wckclijksche ZamensprakeQ Uitgave J J H KEMMBR te UtrecU is heden voorhanden bfl den Boekhandelrtf Lange Tiendeweg te Qouii De aitgave dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VBUDAG In de Stad jgescbiedt de nitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pifs per drie maanden ia franco per post 2 Bekendmaking BÜftQEMEE8TER n WETHOUDERS Ttn Goods doen te welen dat bet Ie mirullinKt Kohier veer de plaateelglie direote behuting deter Gemeente voor ket dienstjaar Wli door hen foorloopig rast esteld gedureiiile teertten dagen van de raotaiiddaKS ten Mn tot dea nainiddaga ten aa en van 4ne tut vijf ure ter Secretane der gemeeate roor ecu ieder ter Ictrng is oedergalegd binnen welken t d elk aange lagene tegen zijnen aanslag bij den B ad bezwaren kan inbresgea bjj verzoekiehrift ojiougeeefeldpipier geschreven Qouda den S September 1875 Bu emeester en Wethonders van Gouda De fecretaris De Burgemeester DitOObLKEVEB FoUTUire VAK BEaeKS IJzENDoonn BUITENLAND BuUcnlaiidscb Overziebt Do verontwasrJifing over de hooding van BuBet ia de ergtdenng vsa de PeroaneDte Coicmisaie is M root dat in ttl vaa Uadea de vraag wordt tell Uoet niet faat eerste werk der Matiooalè tij dezen Minister tot kenigasn te nopen Mag men dea l arysaohen correspondent van den IndéfendaiKe geloOT n das dci kt Bnffet er zelb ernstig aan om geen fkeorend votum af e waektea aaar njn ootslag te nemen Keker i het dat hij neb ditmaal deerlgk m de pabbeke opinie beeft bedrogen l c legitimibtiache bladen lyn al e ea oaterreden als de repobliekaiDsObe wat vooral merkwaardig is omdat zy nek in den laalslen tyd anders met over ashterv uHutttDg ie beklagen kaddca Kelfi de oflicieuse Uadea durven de publieke opinie niet geheet trotseercs en pleiteo meer veruehtende onKtsndigbeden dan vrgspraak Men moet met eigeten zoo redeneerea zij dat Buffet in e a hoogst moeilgke positie was dat hij zelfs de eerste zal zijn om te erkennen dat Uttcros wel e M reden tot klagen heeft gegeven inaar dat hij tegenover de harde aanrallen waaraan de prefect blootstond wel lerplioht was op de liohtzgdeo te wyun Welk een anderen toon zouden de trouwe trawanten aanslaan indien het gebeurde ook nar eeoigstins Verdedigbaar was Op l DecembeVe k tal in Unitschland een nleawe volkstelhng plaats hebben Bij die gelegeDhcid zal tevens een nijverheidsstatistiik op zeer breeden grondslsg worden samengesteld De grondslagen waarop dit zal geschieden zijn indeitgd ontworpen door den heer Engel eea der eerste specialiteiten op dit gebied Die grondslagen rijn door den Bondsraad in den loop van dezen zomer onderzocht tii eenigszins i ewijtigd De daarin gemaskte verandering hebbon niet gestrekt om ze te beperken het tegendeel is geschiedt toodat de taak welke op de schouders is gelegd van de ambtenaren ran het statistiek bureel daardoor nog omvaugrgker is geworden dan oorsproukelyk as bedoeld De minister van onderwas de heer Falk heeft deter dagen een circulaire gezonden aan de verscbillende prorinoiale regeeringen betreffende den schoolplicht Daarin wordt vastgesteld dut de kinderen met huo vijfde jaar de openbare lagere school moeten bezoe ken oaverschillig welken godsdienst banne ouders belgden i als uitzondering hierop ia gesteld 1 indien zij aan kuis privaat ondérwys genieten en i iadieo zy verder dan een kwartier uur gaans van de plaats wonen alwaar de openbare aohool wordt gehouden In bet geval bier bedoeld zeilen zg een jaar later ter school gezonden B eten worden en indien zij eel verder van de school wonen zullen tg het s ïhoolbei otik met hun zevende jaar moeten aanvangen Ia de hier veroKlde uitzonderingen beslist de betrokken inspecteur van het onderwys indien er i ilaestie over de toepassing d r bepalingen tlutstaat De sehoulpliebti heid van kinderen djurt totdat zij hun Ue lereosjaar iieUien bereikt of zooveel langer t t zg naar het oord el van den inspectear vm het lager nderw roor kan stand valdosode t B ontwikkeld Slecbis eerimaal per jaar en leerlingen in de school opgenomen i ontslageaf De ovargaog vaa de aattiekaal tot da andere kaa niet dan na bet tnnée van een senuatar gescblodeu ea iboet met toestemmiug vsn den laspaoteur vaa he t ijerwijs plaats hebben toazg de reraaderiug mocht geschieden tengevolge van de verhuizing der ouders Uut schoolbezoek Koet ui elk geval mmsteoa 8 jaren worden roottgezet lu Orukenland gaan ia dea laatalea tyd dezskea weer naar wensch Er beslaat thans een daehtige constitutioaeele meerderheid in de Kamer ea de Kaning verheugt zioh in een grooter genegenheid van zyn volk dan siuds lang tgeval as Teea bijvoor eenige dagrn het nievwe tomertheater dat bg Fhalaria aan zeeitrand gebouwd is kwam bezichligeu verdrong zich de menigte om hem Ie tienen werdhg met geestdrift begroet Toch laten zich reeds ia t verschiet wolkjes aan den hemel bemerkru Trikupis en Kumoiiduros viodea tnoodig den oud Minieter Bulgarts de oorzaak der laatste crisis in staat van beschuldiging te stellen omdat hg de constitutie geschonden heeft Daar vele leden der nieuwe Kamer ten krachtigste daartegen verklaard hebben zoa een nieuwe pailgstrijd en ontbieding der pas gororade meerder eid ilaar leVer t gevolg van zyii BINNENLAND V Gouda 7 September Gisteren heeft onze gemeente de eer genoten een bezoek te outvaugeu vaa H K H PrinsesMariauue met gevolg Na des voormuldags 11 23 uit Voorburg alhier ts zya gearriveerd is H K U na eerst in het hütel de Zalm eenige oogenUikken vertoeld te hebben naar de groote kerkgeredcn alwnar de geschilderde glazen werden bezichtigd Daarop is H K H veitrokken naar Vlissisgea om de haren erken te bciiclitigen Zaterdag en Maandag werd hetw admissie ezamen aan de Hoogere Borgeiichool afgenomen Br waren ingeschreven iwmtig aspiranten toegekiten werden 14 leerlingen voor de laagste ééa voor de tweede en ééa voor enkele lessen De cursus begint met een getal van 40 leerlingen t w 18 in de laagste klasse waarvan een voor enkele lessen 12 ni de tweede klasse waarvan drie voor enkele lessen en 10 in de hoogste klasse waaraan een voor enkele lessen N 17Sl t sS ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 i gels a 50 Centen iedere refel meer 10 Oenteo GROOTE LETTEJiS worden berekend naar ptaatsmimte Afzonderl ke Nommen VLIF CENTEN Zondag en Maandag heeft met goed gevolg de sehitt wedstrijd phiats gehad Was bet wéér Zondag vn dien aard dat men telkens vreezen moest door ren flinke regenbui begetea te worden hetwelk oorzaak waa dat veten die voornemcm waren tiet feest te gaaa oywonen t huit bleven gisterea was het gelukkig bij uitstek fraai wéér loodat het terrein aan dea Rotteidsmsehen dgk voor deze gel enheid net iu gericht een groot aanal bezoekers lokte Terwijl Zondag bet maziekeorps van de achuttefy alhier het feest opvroolgkte werd gisteren behalve door dat corps ook door de ataf maziek vao bel 4 reg mf muziek ten gekoore gebracht Met recht werd dua van de zyde der ingeteteita veel belangstelling getoond ia bet fèesi De itslag van den wedstrgd is als volgt SCHIETWEDOTEIJ VBIJE BAAN 3 achoteo Qeaosaen Scbietaaarten 120 Ie pnjs met 33 puntea behaald daor dea l n IiMit der Infanterie P J J Verrenno 2e r met óz puoteu bcbMUa J 4 1 ti dehoff de Vicq Siadenten Waerbaarfaeid Utrecht 3e met 32 poaten behaald door den fourier H van W gngaardeu lid der Schutterg Scherp schnttersVereeoiging na loting met den h dn Quesne Stad Weerbaarheid Utrecht Uitslag ScuiETvt edstkud Maandag 6 Septehbeb Van de acht gecombineerde prysen werden daor ieder vereenigmg vier behaald De eerste door d n schutter B van Wiogeidea üft 47 punten De tweede door dea Luit der Weerbaarheid 0 rt laad mat 45 panleo SCHOTTEEIJ SCHERPSCHI TTEEVEBIINIGIIKI WILLEM PRINS VAN ORANJE leprys Eerste gecombineerde Aaagekoeht d kor belde Veieenigmgeo behaald dsor den soba ter B van Wingerden met 47 pinten 2e prys Eerste eigen Aangelioden door 6 olIioierN en Auditeur der Schatierg behaald door den fourier H van Wgogaarden met 45 ponten 3e prys 2e eigeo Aaogeb door kapitein Lulmsvan ioor behaald door den Sergeant K van Veen met 41 punten 4e 3e eigen Aangekooht behaald door den mutiekant der dd Sckattanj C Groenandai met 40 puBtea 5e 3 gecombineerds Aangeboden door den heer Burgoaseester vaa Bergen IJiendoora behaald door den sergeant H ager ast 40 ponten 6 n 4e eigen Aangeboden door eenige leden der VerèenigiJlg behaald door den Muzi kast der dd schutterij J Welur a el 40 p 7e Ke eigen Aangeb door dea 2n Lwten S F Teelmg behaald door sergeant Iü Welter met 40 pnnten 8e ir Se gecombineerde Aang door den Kapitoili J F C Prince behaald met it puuteii door Sergeant Majoor van Dam 9e 6 eigen Aaugek behaald door den Kor M raal Stsppershoef lOe n 7 eigen Aang door den Msjoor W l de Lange behaald door den Korpur al C Vermeulen met 37 punten lic I 8e gecombineerde Aangeb dour den h it G de Voogs behaald door den 8ergei i majoor Woeriee met 36 puuteu