Goudsche Courant, woensdag 8 september 1875

huzaren vermeerderd worden Daarentegen zullen de vijfde compagnie van ieder bataljon infanterie en de reserreescadrons vau de regimenten huzaren komen te rervallen Deze mutatie staitt in verband met de te verwaohten beoocmiogeü vaa hoofdofficieren by beide wapens Voorts verneemt genoemd bind dat er ernstig aan gedacht wordt de epauletten bij het Jeger weder in ie voeren en d beataande schouderbedekkingep af te schaffen Het uitzuigen der woude met den mond dat niil meer zekerheid geeft dan de boven opgegeven handelwijzen i zeer gevaarlyk voor dea persoon die dat verricht Wel is bet benezeu dat de ametstof op ongeschonden ajijmviiez ii eve i onwerkzaam is als op de ongetehouden hujL maar het gevaar ia daarin gelegen dat de persq BUe de wond uHzuigt zeer licht zonder het te K ou vellii giiB kan hebbeu n a de lippen bet tontlvleesch de toog of andere deeleu van den mond door welke de ametstof kau worden opgenomen Deze ifijze van hulpbetoon is métsdien enkel te reclitvaardigen daor dca no l ala adle andere middelen tot het rleenen fn de uoodlge Jwip ontbreken Nadat op de voorgeschrevea wij voorloopige pogingen om de ametetof te verwydeien zjjn aangewend moet de emelstof worden vernietigd Het bt Khiedt dit door dea beelfcu e Maar in afwiichting der l omat vai d n kn meu al vost begihnen met het opVsggeB van een itt am moniapf m eene plossing van potasch g ed renkt lapje ijs de wonil die men met die oploeeing geed bev htig Jirtuss l 9lk 9n d bi ndeD om ket verivoide lid bljjven ligjjen Nn bet uitwaeacben mi t de b nde loeistat traoirte m teortdwend de b oeding te onderhoudeu i tte men opnieuw do kopglazeu aan n blijft aldus afwisselend oortgaan totdat heelkundige linlp ie opgedaagd Het aanwenden vnn gloeiend yzer tot rernietigiog der ametstof i in handen van niet geaeeekuodiges een zeer gevaarlijk aaiddel Bij tydelyk vola agen gebrek aao h elkundige Imlp ifooals t t kan roorkoaen op reizan op de jaehiof marschen kan hf4 aanwenden van verschillend brandmiddeleu die beei ikking staiui door dea od gereclitvaardigd worden 0 ook kan dan het uitzuigen der wonde tut deu mond te pns komeu Da irbij geldt de regal dat het uitzaigen zoo mogelyk door den gebetena leÜ moet geschieden en eerst wanneer dat met kap door een auder persoon die geene ont eUingen iraadcu of waren aan eenig gedeelte vau deo mond Jieeft fiea merkwaardige doch iu one land velatrrkt niet op zichzelf elaand voorbeeld van tonrialm vreet werd dezer dagen weder gegpren door Cfne veri ering rap vereenigingen lot beacherping van dieren die te Utrecht gehouden werd l e redactie van het Utr DagU zond er een verslaggever keen doch ontving beleefd ten airtwoard dat men dieo liev niet toeliet doch zelf wel een bericht over het verhandelde eau endoH Teen de redaetie later aan eeu der leden daarnaar vroeg vernam zij dat de ledea elkander beloofd bedden geen publiciteit aan de vergadering te ceveu Zooals taftijd gaat gebeurde het ook nu Glelegenheid tot ket geven van een nauwkeurig verslag kad e iet willen ge a maar den volgeiideu dag rtoud eeu verhaal vau iet verfaindelde met eigen upmeckingen van de redactie vergaceld in de Jrnft OrL Daar uit neemt het Vlr DagU het verslag nu over uatmtrljjk zonder voor de juistheid io te aloan Te merkwaardiger i dit voorbeeld daar r akar d zaak der dierentieaaherming meer dan eeuige andere Udor steun zoeken ma t au openbaarheid u m trapagewijze overrediog der paklieke opinie Dezer dogen Iffeeg te Soamsdotk ei oe die bM dei polder was gekooli op eens een bevigeu aanvalvan woede en wierp ziek op eeu Cjorig jongetje d t ziek naar buie tegot Het wilde dier kereikte ket kuaapje by eene acknur nam het ep de horens e bracht het verseheideue gevaarlyke wenden toe ToisB geneeskundige hulp waa iigeroepei bevond mra dat veraeheidene ribbel gekroken warn Du lickomenwouden z gii oo gevaarlijk dat meu voor t leven v k t kiud vreeat A ü C LI Vrydag en Waterdag werd te Nieuwerkerk d JJisaI het ver elqkend exnmeu geboudcn vppr de be trekkingvim hoofdonderwijzer aan een der ecbi n vour gewoon lager onderwgi Het examen waaraan 24 eoUicitunten deelnamen werd afgenomen door den Heer J Broedelet Sclioolopziener bijgestaan door de bh M H ICIuitman en i Verbjom Na afloop werd de voordracbt opgemaakt beslaande uil de Hearen H H Z jlOra hulpeiiderwyzcr te Stolwijk L Tol te Uirksland J L v d llA e te Alblaeserda II Scbippefte Doetichem J Ditmarete Aaii Pwlawna en W Westbroek te Zevenhuizen De He r Ztjlejra te Stolwijk staat sok bipvenaan op de voordracbt voor lioofUoudcrwgaer tn lilieuw Beierland Ter atnvnüiac tjg ner rrowere boriekten betreS tnde de pest in Meaopotamie deelt de Nederlaiideclic consul te Bender Bushir Perzie in eeu lehryvun rau 2 Juli ji liet volgende mede De ziekte heeft zieh sporadisch cntooiid te 1 1 anieb te Dm el Tigris te Naerieh en te Such uiCbiouc epidemisch heerschte zij te Fu ar ic Senafich te Chatra te Kale el ukre en te Kiga In de vijf lantsfgemeldc phateeu bedroeg het aantal der sterfgevallen meer dan vier duizend Laatstelijk beeft de epidemie zioh op den linkeroever van den Tigris vertoond en bedrc gde zij Bagdad en Uassornli maardoor de buiterigewoue hitte is haar voortgang gestuit terwijl zij door dezelfd oorzaak oier U elders schijutte hebhen opgehouden om vermoedelyk in bet aanstaande jaar opnieuw te verschyuen eu hare verwoestingen voort te zetten indien gcene krdcbtigeéu afdoesde maatregelen genomen yordpu om baar e bestreden iSl 01 Dr BienderhoS le Botterd a geeft de volgende voorschriften voor bet verJeenen van de eerste hulp by gebetenen door dolle honden Wanneer een meoaak gebeten ia door eeu dolleo boud of zelfe ook waaneer omlreut deu hond niet de volkomane zekerbeitf bestaat dat fajj niet dol ie worde oumiddel jk de halp ingeroepen van eenen genees neesof heelkundige meu versphaffe zioh uit de naaslbijgelegen apotheek eeue oplossing van ammonia of eene aaatig sterke oplossing vaa petaseli of soda benevens eene kleine hoeveelheid zwavel aether n stelle inmiddels e ue voorloapige behandeling iii Deze voorloopige betiandeliiig moeiten doel hebben om de saetstof van de plaaU waar zij is aangebracht te verwijderen eu haar te vernietigen ten einde door een en ander de opname en verbraiding der smetelof in het lichaam met al h r vreesalijke gevolgen te voorkomen of althans zooveel mogelijk te verminderen Daarbij dient in het oog te worden gehouden dat kleine oppervlakkige verwondingen evenveel zorg vorderen ale grootere sterk bloedende wouden De middelen die ddartoein aanmerking komen zga Drukken wrgven eu knijpen der wond eu van haten omtrek hetgeen vooral te paa komt bij klein niet of weiaig bloedende wouden ïegelykertijd wordt indien de wond aau eea dar ledematen voorkomt boven de wond eea band on het lid gelegd of als de plaats waarde wond gezeteld is b v aan de vingers de kand deR reet enz het toelaat twee oi meer handen op eeuigen afstand aan elkander By het aanleggen dier banden zij men bedacht dat zij Z 5 5 strak moeten worden aangelegd dat de aderen beneden den baad sterk opzwellen maar dat de pols toch altijd nog voelbaar moet blyven Men tracht dan op de bovenaangegeven wijze zooveel mogelyk de bloeding en daarmede bet wegvloeien raa desmetstof te bevorderen Natuariyk moet men bg zeer sterk Usedenda wonded zich voor overdrijving wachten Indien de wond aan den romp den hals of bet hooM is toegebracht in streken waar hei aanleggen rau banden niet geschieden kan moet meu over de wond nadat men haar zoo mogelyk tot bloeden beeft gebraeht een kopglas zetten Voor kopglazen kan men ingeval van nood gebruik maken van wyuglazen likeurglazen en dergelyke Men giet daarin eokele droppels spiritus eau de cologne cognac enz die men iii brand steekt ten einde de lucht in het glas te verdunnen keert dan jhet glas met de brandende droppels snel om en plaatst ihet op de wond Bij gebreke van ef n der vermetdd vochten kan men zich behelpen met kleine stukjes papier die men in het glas werpt en io brand sleekti In ket FaderUmd wordt gewezen op de door edFged de felun versterkten twyH d opfiubare school wel werkel k neutraal is zooals cy wezel moet of zy nifi in de eepe stfeek cwfoavweel proteatantsofai iu de leidere Hltraofontaaufcbgekleurd IS De gedaif e m ded el igaB wettige wei uiet dftdelyk een a gemeeu oordeel n or bet Termoed K der gflopfwanrdigkeid hebbes zy Oiaro ia ew enquête noodig onvenckiHiK o ke Viedqgedeeldf waar of niet nr r H 1 fi Wl w d moi i aan den laster kpt zwijgen opgel vd vvrden ia hel wel waar do moQt aan deu toeatand een eindi gemeukt warden De natie hee i er reckt ap dat ef een onderzoek ingesteld worde niet ileobta naar de medegedeelde feiten maar naar deu gMsekei toestand die zich in die fei en ope baait Dat ia de toak tJjer Tweede Kamer die dit aan eepe O0m i kan apdr g u waarin alle ri h i tgen rerti geniroO rdigd zyj Pe enquüte over Ap kpopvaardij vloot h eft gfitopudt wat gedaan worden kan bij eene gelitkkige keuje van perfon n De ti t k di r l tiinmi sie zi u ni t mpf P zyu o ididfl n tef verbetering aa te w jw mt lit 8 eigen Aangcli door den beer Mr P I K Ji Snel tiekaald door den sergeant Jansen Jk J aat Si pusten US J 9 eigen Aang door den beer W F C ua Esses beh a d door den Sergeant Shwdt met S2 i ntea cRnirscifuTTEUMBM BURGERPUCHp lepr 9 1 gecomWnoarde Aanheb door den la Initanant Koothoran ran Goor bekaaid door dan So luitenant A ran Eeedt Dorlland Ht Ai punten 1 a Ua eo 4 i 0ll door den Jfapitein Icoqii Jk 9 C Piince beha Jd door deo ach rp dNttor 6 P T d Hock met U punten 8 d 4e gecoaibinearde Aangeb door den heer G Prince behaald door den ergeant J Rietreld met 41 punten 4t ii ie Iecinbineerde Aangeb oor den 3e im r laitcuanl A aii Eeédl Dorlland belmald door den fonrrier P t il Hoek met 41 punten iW eigea Aange i b k ald doorileaeoherp ciwtter D Riiijler mat H7 punten Hik Seeigéui AaDgek l eln ld laor den eherp sohutter ran Maaren met 36 punten M 4 éaeigca Aangeb d or Hen In Initenant 6 H i de Lange behaald door den Scherp Ü chiitter J A Xtuw met 35 punten 8 t 6e eigen Aaiigrk beliaali door den scherp schatter Backers met 34 punten § 7e gecombineard Aangeb lo r den bc r W Begeer bebatld door den Scl crpackuttejt H Tj M i 8 0 Annifek bfh door deu Kapitein KoBimaml u J W C P iiHVi met 32 p i i 7e eigen Aangebpilen door bet Bestuurslid J ran BeckrJ behA id dior den Scherp chut ter Tan der VVa it met 24 punten pa Sucprise i tg laoUi dqor den bur P J J ii i fhaaid dour ten Surgeant der Sohmierjj Sohaap met 33 puuten prya Aang door de OSoieren der Kompsgnie behaald d 4ru Schutter Pugk mit 38 punten J Aug ab Tocw Mi V ld door den Iij rf ir al v u den Brpe nel Sfi punten la 0 Aang door ds Qin0ifi en der EoBpagnio behaald oor den Soh utter Kraan met 43 punten Sa Aang ala rpren behaald door den Sehutter BInijmers net 41 nimfen at I Aang ala roren behaald door den Sehutter Roozeudaal met 85 punten In de zHting der Vrr Rechtbank te Rutterf am van jl Zaterdag stond o a terecht J J oud 58 jaar wonende teOoada besch van bedelarij Eisch 3 maanden ger cell en opzending naar een gesïinlit of werkhnii Het TerToer aags den NeJerlandachen Rijn spoor weg heeft gedurende de maand Augustus 1875 opgebracht aan reisigera 235 951 aan goederen 59 858 aan dirfct rerkeer raa reizigers en goederen ƒ Ï28 70S te zamen 519 617 Sedert 1 Mei 1875 was de opbrengst ran reizigers en goederen 1 826 U37 lo het ontwerp ran aeu nieuw wetboek raa 8l rafreoht door de staatscommissie gemaakt Inilt men o a de rolgenile bepaling t gen miabruik rau sterken dfaak Art 276 Hy die een kind beneden den leeflgd raa teatien jaaeo opwekt of verleidt tot bet gebruik tan sterken draal wordt gestraft aet geraagauiaalrsf ao hoogstaua drie naauden of geldboete ran hoogstens 300 Indian bet bit ivaar lishaaelük letsel teng rolge keeft wordt hü gtatnftaetgerangeoirotraf ran hoogBtrns rier jsren in zes maanden Indien hét hit dan da d teugerolga heeft wordt kg geatnft met gerangenisetraf ran hoogstens zes jaren Indien de schaidige bet miadigf in zijn beroep hagaat kan hij ran da uitoefening ran dat beroep irdco outlet Da acBwie raa tOfUcbtiog zegt dienaangaande Uet oalwecp rao 184 7 berai reed soortgelgke l e wUng waarvan da Ibana voorgadragene vooral in drieledig opzicht afwijkt door 1 in plaats van 14 jarao te kiezen dep t d der atrafreohterlgke meerdtsqartgheid 1 J t opwekken of verleiden op zieh zelf te st alfen terwijl het werk maken tot Ofwakken of vetleidsa aa bet beholpiaam of bevarderlgk t n worden bebeeraoht door de gewone regalen van medeplicbtighaid 3 het gebruik van sterk o drank le vermelden en niet het kwalgk te begrenzen iabriik Naar Bet faderhud verneegit zal eerjang ons la e act ao l b ti aii io l erie en één irgiment lk l den toestaud volledig te doen kennen waardoor i tn verder komen zal dan dour alle tniatgesckrijf M rand op algemeenheden of op bctw te feiten In Limburg heeft eene renigazina vrermde geschie i denis plaats gekau Er bestaat aldaar eenr Limburgscbe onderwijr ersvereenigisg dia deu 24 Jaa een adr beeft ingediend aan deu min van biuoeul zaken waarin werd gewezen op de geriuge bezoliQging de onderwijzers en het onvoldoend hulppersoueel op grond 1 aarniot met algemeen goedvindeu werd versacht dkt de inin zoodanige voorstellen zou doen bij de wetgevende moeht dit daardoor h t openbiMT onder wya worde eeu onderwerp van rechtitreeksche staatszorg Uit Roermond is later nog een adres inge diend waarin vercocht wordt het openbaar ouderwij geheel o t ea deelo laa de geqieeitten te onttrekken 1 B te v erheffen tot een onderwerp van staatszorg Di lokte kevif verzet uit van de klerikale pers in Lim tUf yomA werd bet ren r katb byzonder onder yzer ifie med tid is van die vereenigUg erg kwalijk genomen dat by aau deze goddeloosheid had meegedaan Deze uu h eft men in eeue latere vergadering van onderwijzerogetracbt een nadere uitlegging te verkrijgen van de bedoeling van t in het adrea gevraagde maa toen Ueek bet hoofdbestuur althans de meerderheid r van nog op betzelfde standpunt te s aaa Qaareotegei ia deu l Aug eene verklaring openbaar gemaakt dot ket adres uitsluitend ten doel had aanvrage to meer kulppersoneet eo verbetering van de traktcmeattn n dat slechts in zooverre het verlangen is uitgedrukt dat het lager onderwijs meer woide een onderwerp 01 rechtatrreksohe staatszorg De Folkmrind eeu en ander in verband met Ikander brengende zegt niet te kunnen aannemendat bet hoofdbestuur zijn eigen woorden niet verstaanzon hebbeu eu ook niet kon wenscbeu dat anderencyne bedoelingen buitea deo zin der woorden omMudcn giaa Daarom scbynt bet dat die nadere verklaring die eigenlyk niets verklaart eti bun die aar aflegden een dwaas figuur dort maken enkel 1 gegeven is om den klerikalen toorn af te wenden door een draai te geven aan t geen eerst gevraagd i De leden van ket hooÏFdbestuur mannen grijs geworden in ket onderwijs maken zich daardoor laebuldig aaa groote zwakheid geven bewya van oo I lelfttiiidigtarid De AKeMer ofschoon meer lekt Boodig achtende oordeelt ook dat de nadere verklaring een bewijs is dat de gceatelykbeid gezegepraald heeft eu wenscbt dat het beatuur door de leden ter verantwoording geroepcD worde Geschiedt dit niet bet zou een treurige bijdrage zijn io welke ketenen de onderwyzeis in Limbarg geameed zyn De moedigen en onalhaoke lijken onder hén moeien echter niet zwijgen en zorgen dét aan ket licht komt wat er geschied is H Vtilel van de yolktvr bevestigt volgena de fFeiker Hat noodzikelyke dat de handen nitgealagen wof 1 den Cfdat het opeukaar onderwya in bri zuiden dea lands vrygeaaakt worde van de beerackappy der kle rikalen De Wekker wyat ook nog op den toeleg om iu Ltmbbrg de vacaloren van hoofd euhulponderayzers pleatscB te bezetten met kweekelingen van de r k normaalsohool van Rolduc wier beataan door den M iMefspettnina verzekerd oebijnt Die schoo sekynt wonderlyk voortreffelijk voor de opleiding van examens personen die herbaalde malen waren fgenrezen konoeti na weinige maanden verblijf te Boldtic een examen doorstaan Viuden wy Segt d ff ekker ten alotte ronduit gezegd de houding t n ket koofdbestiiur der vereenigiug van onderwy im in Limbiirg in de geechiedtuit vau het bekeode adres weinig mannelijk de zaak van ket onderwijs 1 in Limburg byzouder verdient een grootere belangstel I Kng dln die ii voorden alleen wordt uitgeilrakt eU d e Keiaering zal dri rbote zaak der volksoniwikkeling too zy verderen achteruitgang wil tegeoffoudea poedig en teer spoedig moeten verheffen tol een oBderwerp van récbtsfreeksche staatszorg De coöperaUere Voor hotvereeniging er Spaarkas te Amsterdam hield op 27 Augustus hare gewone drieita aaudeltjksche vergadering Over de moei l Jkheden itnds geruim n tijd ondervonden b j gemis eener wet kegelende dé coöperatieve vereenigingèn irerd ook nu weder gesproken D vergadering was zeer telieutgesteld doordiln het bwgeiide weisontwerp upgniet door il rweede K atct der Statut Genmal iu be Bil inu was genomen De le en waren echter vast besloten om op den Io ei la eB weg voofi te gaan waarvan dan Irouwena h t Wauaeel verfl een sprekend bewüs gaf hetwelk Wt len omzet awwees van ruim ƒ 8B00 terwyl op ïl Augs eeu saldo in kas bleef ad ƒ 2143 Wel ten P J volhardcuden ijver in weerwil dot gedu lende e t vee jaren van bet bestaan der Vereeniging yail eigenlijke werking dauk zy het gemis van wettolyk reg liDg nog g en sprake kan zyn Op voorstel tan eep d r led n werd aangedrongen op het zenden tene tpujatie aan den Voorzitter der Tweede Kamer der S alen Oenera l Een vnoratel daartoe wer I met algemeene s emm u aaugeuomen en eeue Coouaissie bestaande uil drie personen benoemd Ten slotte werd besloten nog 3 en zoo noodig nog i maanden te wachten alvorens met bet geven van vooraehotten eeu aanvang te raakeu in de koop dal in dien tyd d wet op de oaaperatia weikslykbeid zal ziju geworden In het Nienwtblad va den Boekhandel zet de heer Alberdiuok Thym uiteen waarom hg oii ie Btgeering afraadt eeu trae at Duilscklaud te sloiteu tol heai rniug vau dea let rkwadigM ligfiaiwitr f u traktaat tol beochermiiig van ket ioteraatiouaat kopijrecht zoo redeueert hy is een koopverdrag Is er kij hel sluilen niets te winnen daa moet men ket ikiet aacgmin Nu is bet duidelyk dot het Nederlaudsche volk meer gebaat is met het reehtdedure Dnit he boeken kier na te drukkeo dau Dnitschland met bet reebt Holloodsohe boekeu ten zijnent ua te drukken In den vreemde bekiennt bijna niemand ziek om Hollaudsche boeken De vreemde Regeeriugen kunnen dua licht het recht prijs geven Hollandocke boeken te verveelmldigen maar wy zyn wel gebaat met de vrijheid d r dtukpets tea opziohte van vreemde voortbrengselen ea kinnen er nog veel eer voordeel van tegemoet zien naarmate het lezen van vreemde talen by oua toeneemt en de Duitache boekenprijzen klimmen tullen naar gelang Daitscbland zich bet mooopolie van zijn boeken tegenover andere Staten meer en tal verzekeren Niet teer eilelmoedig Voor de Dnitaoke aoteitr Verwacht voor de oaostaaBde Farysoba mode Zoologiscke dessins voor japouueu leeuwen tygers en panters eu voorla keraldische figuren zullen in de ilbffen geweven wor leu Gevleugelde paarden allerlei soort van vogels Oosterschi karakters Egyptische hieioglyphen Perzische arabesken Japansche en Chincesche apen in de grootste verscheidenheid zulleu tot de haute nouveauté beboor n Daar de decoratieschilders van het Grand Theatre te Aiuterdam met in tijda kanueu gereed komen met de nn uive decoratieu voor het stuk De aterrru lieiieu niet van Betqr Perk is de opvoering vau hel stuk uitgesteld Tot aauvUling van ket beriekt in ket N 9 i D kan nader wordeu gaoMld dotd kverne te Hardatwijk thans ongeveer 1000 mai bevat Sedert Zaterdag jl zijn met het oog gg de loeoliteit geenevreeBdelingen eer aan gr a oUW Ken tal vau deze avoaturieri zwerft ia dete gemeente qa reeda rood in afwachting van a s Zaterdag na het vertrek van 4U0 mau naar het Nieuwcdiep te worden aaa enomeu Indien er ookeeparuimle genoeg aanwecig is zal den18a dezer per stoomschip Hampton van de Rot terdamaaka Ll d eea detacbeiiept aterk 200 osan uaatiOott IjhIMI wordeu ov rgebr iht Bfidc tzeadiogeii zijn echter niet afdoende om verandering inden beataau lea toeotaod van oiverttevoUiac teweegte breugeu F O Wr Cf Ken Engelscbasan keelt de ontdekking gedaau dat waitneer men onder het tot t wassckeu van liBuengoed bestemde untir len weinig pypaarde roert de waschgoederen z6S wit worden alsof ze paa van de Ueek Kwamen cii dpt hierbij boe vwl de wasck ook lüa uiosht ia helft arbeid en miBst ns oen vierde gedeelte zeep bespaard werd Meu roere de pypoard onder het warm waochwaler ol wryve d pijpejird tegetüt met d i ep 10 de vuile goedëreu iu eo berhale Ui loo dikwijls totdat de wasch rem geworden is AUendie het middel beproefd hebben stouden rwooderd over den goeden uitslag Het Leetkabüut bevat iu haar nummert van Augustus September Boesterlyk uitgecoeM por etteo met korte btograpkien vau ouie tegeawoordiga mMi ftais door deu heer W J N Unifi In de NifM Nieumiade Otiil kerinht datjMM ten llageu hau oontraot met de hk I e Qraa van Zujrieu en Haspels verbroken heelt dientengevolge konden detoMieelrooraleltingaa uiNijttegM Vfgdag en Zaterdag geen voortgang kajilbinit De redacteur van Oaiterga werd dezer dhgen zie Oottergo van 21 eu Ï5 A gt A4rMg4 wwroii hij de nienwe t l i t die bij ai dert aleet gebruikt niet volgde by de spelling vau Dockum en Oostergo Deze f als reden waarom k$ Docknm ea niet Dokkum schreef o a fpidMldegamfenterafd in der tyd beslist heeft ten gunate vap de uwUiug met ck en dit dus de offloieele spelling 14 dbcb t ky het volkomen eeua is oset ben die zoo vaak ze als particulier sehrijvep alHJd de tpeUiag Dviti im gebruiken maar zoodra ze eenig miu of meer officieel stuk uitzenden daarin zetten van Doeiium Dit berinnen aan de volgende vraag die onlangs 1 een l pd ie W werdgfdaw YfaaromMfÜfje sp mszop gek achterover terwijl j e anders ipo flipteloopende baad kebt eu bet antwoord vras AJs ik achterover schry dfui tokrijf ik o ieel en anders oflici ei 8 Kqloniéa BATAVIA T dtili Aan het Overzicht van ket Alg DagU v N IndiS is bet volgende ontleend In bet den Iftdea dezer van den milhairea tevens eivielebevelkebber te Atjeh ontvangen telegram komt o a bet volgende voiir Volgeaa iogekoasen spionneuberieht zen Toekoe Hoeda l joet Letif van Merdoe eeu onrer geacbarneerdste Vijandea overleden zijn t volgens een ander bericht ia Tbckoe Daoed uog niet als Sultan geïntfalleerd doek tal zulks den I6den dezer plaata hebben 2 of 3 dagen later zou dan ten minste indien wy niet atta ueerdea een algemeene aanval van s vijands Zuidelijk en Ooste k gelegen benteogs plaats hebben met niet minder dan 30 000 man onder aanvoering van Joekoe Tjahik Lamngah Toekoe Iitau Toeke Imau Lougbattah en Toekoe Beit die aanval lou ditmaal ernatig gemeend tijn Blijkens onderslawd iu de Jaaueke Courant van gisteren voorkomend telegram is er van den aanval op 18 en 19 Juli nteta gekomen en zoudeu dut de geraekten dieaangaande sedert eenige dagen op Batavia verspreid van alieu grond ontbloot zijn Volgeus de geruchten zou de aanval wel d gelijk plaats gehad faebbeo eu onie troepen met belangrijk verlies zijn teruggeslagen Volgens nader ingewouneu berichten zoo luidt de lelt ram 25 dezer alhier ontvangen Toeaukoe Dooed nog niet tot sultan verheven Va den aaugekondigden aanval gebeurde niets In overleg met deu commandant der maritieme mi tdelrn is de kampong van dien naam flipk door het geachuitvuur van oorlogabodem geluclityd Op deu 17den dezer ia een vrij hevige horizontale aardbeving gevoeld ia de riobting van ztti4 naar noord De gezondskeidtoeaUud der laatste tien dugeu is in Kotta Radja niet gunstig cholera sporadisch Sterfte gering De inwijding vau deo Willematoren te PoeloeBns beeft nog niet plaats gehad doeh ii de redenen woideu niet opgeneven uitgestell tot 23 deter In eeo odverteutie voorkomende in hetzelfde nummer der JmMueke Conrmmi maakt de eommandant der teemacht en ehef van bet departement van mariue bekend dat kei Hebt den SOsten Juni is ontstoken Zou het licht nu werkelijk vrSór de inwijding vui deu tored ontstoken tijn ol tou de keer Geerling meenende dat de inwijding den 15 Juni kad plaata gekad de gevolgtrekking hebbeo gemaakt dal het liekt dan ook wel na dien datum m outatofccB ziju Oe gezondkridatoettand die op Java ook nog veel te weoschen overlaat is te Kalta Badja evcBBiiD bevredigend Te üelek lek zyo tkans 15 Euiopeanea als kosdeloar gevestigd terwyl daar nog verblijf kouden 30 Ckiueccke 2 Klingalewhe en 9 MolaiaohA kandelaren Io kampoug Djawa treft men ééa Enropaaan alt handelaar aan 6 Arabieren 151 Chinezen Tussoheu ouze versterking te Penajoeug en hel kampenemenl te Pantei Perak is men reeda druk Bezig woningen te bouwen voor een kampoBg uitsluitenl voor Okincrzoi Later talleu audaien van dieo aaid uit kampong Etjawa wordeu gewe td cb daar UMVcei mogrlyk alleen Arabiaoke en Maleiaobe kandelaren worden toegelaten in ket nmiloverziokt van de JigoBoit leest men ket volgende Kolonel Becking ckef van d n geaeeakuidigeai dienst onlangs met den officier van getondbeid der m ripe van Uent in commissie gezQftdeu itkar A j l i kebben eeu rapport iagediend waarin it tém voorstellen worden gedaan die getuigenis allegei van da drgeljikkwd waormede ket onderjoeJk te Asjek keelt pbiats gehad 2 B de eeuveruotr Cewntiil beeft omwddaMk op die voorstellen beaokikt eu de v lgf 4 kefluitfsit genomen I De kratoB tal warden ontruimd waaronder moet verstaan rordeb dat in die sterkte sleektt zooieel ttoepeu ueUetblijvea als voor een gipede bewukitig der maptijyen die allei itt eu kraton worden aangelegd viMir zoover dit nog niet is gesghiedj uoodig zal blijken £ D bospijlul U gerichl vour 600 tiekoB l fefri en o kI leende vlakte en m de grootere gezonde en guusfig gelden versterkingen zulten kleinere boepitaltn w r o gebouwd De daken van gegalvaoiaeero yzer i He dbof andeie worden vervangen het vilt zal van dè daken worden verwijderd D luiteuaot koleoe Brmeling i f geBi ia Wiar Atjeh vertrokken oiB al die veranderiogea te douB V t id kofsen