Goudsche Courant, woensdag 8 september 1875

Vrijdag 10 September N 1722 1875 aOUDSCHE COURAMT Nieuws en Advertentieblad vpr Gouda en Omstreken daarmt voortkomen zooals maagpfln magraine aambeijen en in t l émeenTziekton wa £ gen men zich va n mieermiddelen bedient In verzegelde dooaen a M oenfa Borstpastilles nit dwp salmiakzoat mout anös zwavel en extract van slaapbollen zamengesteld en Koed va smaak Zonde worden door alle doctoren bevonden het beste middel tegen h st schorheU kid e n borstpBn te zfl fa Vi en doozen i 50 en 30 cents in jprofeilges h 15 8 S t a a 1 w ij n w f 7 T ekendheid dat gzer een onmisbaar bestanddeel van ons Moed jg ZlZ f J hoeveelheid voorhanden is zjjn Iwaadsappigheid tleekzncht en Miert ziekten de natuurlijke gevolgen Van allezoogenaamde ijzerpneparaten s deze oplosrin j dö geschetste Eén eetltipd bevat 0 15 gram ö r in een Ucht v teerbaMH VOTm CZion R h a b a r t e r S 1 ij na M a a f P i U e n per daos met 50 pillen 25 cants Boterpoeder verkort den tyd van het Icarnen maakt de boter vaster lieter van maak fraager van klear en verhindert het sterk worden In pakken voldoende voor 500 kan melk A 30 cents De ineencUng van adrertentiön kan gescbieden tot ééa nnr dea namiddags van den dag der uitgave Bij iecler artikel is eene Httvoerige gebmukBaanwijzing Bovenstaande artikelen zijn te bekomen in de bekende depots voornamelijk ie Gouda bj L Welter 1 Schenk en J G ueldenrgk te Sélioonlioven bfl Wed Wolff en Zoon te Ouffowater bij F Jonker Ideubarg te Woerden hg N C van der Eas En in de andere jplaatseit in de bekende depots Emmerik a VON GIMBORM Ontvangen mi mei ronde BRANDEEa Tiendeweg P P 8008 DEPOTHOUD£RS gevraagd voor oen met artikel Adres Mters F D aan het Algemeen Advertentie Bai Bn van NIJGH VAN DIXMAR lioUerdam Dr Chanloinelaniis Oogenwater Dit gnwatu ieerbaar Oegenwater is een vande gelukliigste uitvindingen der wereli hetzelve bezit de kracht iim atle ogen i kannenverbeteren welke door den tjjd ouderdom dfandere omstandigheden Igdende zgn an verzwakking afmatting prikkeling hitsigheid bloedroode en druipende oogen welke de nachtstoekleven zware jeukende drukkende en tekende oogen door lang ingespannen zien flezen verstopping in de oogspieren f aderen ook oogen die dikwgls tranen vooral hg koudweer en die welke hg een sterke lucht of hgschel licht niet goed Jcunnen zien al deze enmeer andere ooggebreken worden deor dit Oogenwater hersteld en waarborgt de gezondeoogen tegen die gebreken en houdt ze in stand zoodat men tot in hoogen ouderdom geen brilzal behoeven Hetzelve is verkrggbaar a ÓOets per flacon bgT A G VAN DETH Gouda 3 J BEÜZEMAKER Leiden 3 H KBLLER Zoon Westewageötr Rotterdam H V D 3JRIENDT Leuvenhaven H V D GRIBNDT Gouds weg Mej L A SCHOtlTBNS SoHLÜTEa Oostmolenstraat J J 6R0ENHUIZEN Co Utfeeht En meer bekende Depots in ons rgk Gsnlt Drok van A Brinkman per is bepuld dat de nansoBappea d r bezatting Tin alle ongetonde eo Tan alle Dieaw op te riohteD poatan ecn latiiin w a van V Aesob daags zullen ootfaogen Oak aan teHxteriug ran het Iroepeorer Toer en kct orerbreugeo ran Fadang en Batafia ia gedaekt daaromtrent ia bepaald dat daarroor sleed seoieel aiogelülc schepen worden gekozen die oilaliutaDd tMDsport n geen vracht raren Naar wij met genoegen vernemen zon de telegraaf Ihier de tjijdiog hebben gebracht dat door hetopper beslnsr is goedgekeanl bet roorstel an Z E ge neiaal de Nere waarbg het pensioen bij 12 jarigen 1 enargebrokeo dienst wordt rastgesteld en het pensioen bij 20 jarigen dienttlyd wordt verhoogd Het leger is nog steeds incompleet Daarop vestigen wij de aandacht van Z E den Minister Men iwee e toeh niet voortdurend bij sterklestaten maar a practucb en bcoefene geen zelfbedrog I In die sterktestalen is niet alles te vinden irat voor eene behoorlijke wanrdeering der getalsterkte van het leger der troepen waarover voor den dienst te Telde zou kannen beschikt worden noodig is Ziet en de sterktestsat van 1 April jl in dan leest nen in de recapitulatie dat er te kort zijn BC officieren 713 onderofficieren ei manschappen eo een aantal paarden maar in dien stut is Diet te vindenwat wg nu mededeeleu namehjk dat op genoemden dalam in de hospitalen verpleegd en voor den actieTen velddienst afgekeurd waren 4150 Europeesohe militairen Van deze lagen p m 2000 in de hospitalen de overige p m 1200 rijn afgekeurdsn voor den velddienst doch kunnen nog beiitingdieust doen Wanneer zich nu maar geen onvoorziene omstandigheden voordoen zal do toestand bg het verbeteren van de gezondheid te Afjeh langzamerhand wel iels minder ongunstig worden SAMAR NG 21 Juli De lieide ke joes van Grobogan hebben een afwyzeiid antwoord ontvangen van den Gonverneur Geof raal op hun request inhondesde verzoek om gratie van de doodstraf waartoe zg onlangs werden veroordeeld De beul in de 2de a deeling van Java schijnt echter met deze ge strengheid niet zeer ingenomen te zijn De man krygt het tegenwoordig zoo rolhandig dat hij zijn ontslag heeft verzocht wegens te drukke ambtsbezigheden Wederom zal voor den raad van Justitie albier ecn monsterproces dienen Op 19 Aug aanstaande wordt een aanvang gemaakt met de beruchte aak der valsche bankbiljetten Aan beklaagde Abels is ambtshalve toegevoegd mr van Osenbruggen aan IJap Bing King mr Schneiter terwijl Gouw Sing 3joen zal verdedigd worden door mr baron Sloet en mr Winckel zich belast heeft met de verdediging van Lie Tjonw IJang Lic Ik Uoen en Ine Soei Tien Veertien getuigen worden ar gedagvaard Saai Cour ï O X I T Z E Aan het Bareaa vac Politie zgn in bewaring de navolgende m deze gemeente op de Turfmarkt geTonden voorwerpen als B Zakken TA RW ® Burgerlijke Stand GsBOBENf 3 Se it Jesauette ouders J van Menich en J t Hart a Miirgaretba oadcra P Sooffie en A 4e Grugl 5 Jacob ouders M Zuidam en P van Eik JobsDDes Petras ouder J Bremmert ea M IJpelaar Geertruida Alida oaders P J Boom eo J C Koopmaa OvKH tDEN 2 Sept 3 M van Maarsevean 4 m 4 W vaa deo Ileuttfl 10 w M U Ae Haas S m M Verkerk 1 j I m 5 W A vaa Zeulen 7 w J Vereteeg 1 j 7 in ADVERTENTlfiN ♦ Heden is ons Kindje WILHELMINA AD HJ8TA in den ouderdom van bgna zeven Ireken overleden F C VAN ZEULEN C W VAN ZEIJLBN ouda 5 Sept 1875 ScHianc Gekletirde Wol bgsonder geschikt voor DAMES en KINDERKOCSEN HEERENSOKKEN enz effen tandhondende kleuren 0 20 per knot M de VLETTEB Lange Groenendaal n A 4It n Hoeveel jongelui zgn erniet die J 100 wenschen re geven om een flinken Baard te hebben welnn het gebruik der ïoo beroemde Balsera bekomt men in C of 3 weken een Baard de iiuid hlgft ongedeerd f2 de flacon II44R 1 F RP Wil men netjes Haar of HAAtliriUr B verwen in bl nd bruin ef zwart zonder rosseiintof Inrid te vlekken neemt dan het BAÜ CHBOMAMQUB 2 de flacon voor een jaar voldoende naar gelang wat men verft franco aanvraag a f jZ de flacon gemakslialve éZ Blaauwe Postzegels Postvrissel of op Rembours bg THEOPHILE iiaarkBndige Kerkstraat bg de Vgzelstraat 238 te Amt Urdam Tot bet vullen van liolte Kiezen bestaat er geen werkaamor n bator middel dan dtTANü PLOMBE van de U K lioftaadarta dr J O POPl te Weeneo Bognergaase no 2 die iederzeir zeer gemakkelgk in de boUe kiezeg kan leggenen relke sich dan mot de overreat der kiezen ea bet tandvleeacb verbindt de Jciaa voor verdeed var rotting beveiligt en alle fqn doet bedaren i Hfüt Anatbertn MoBdwalef ran DT J a POPP k k Uol Xandarta te Weenen ia i oodentaande Sépóta i iJ6 jwr flaoos te bekoaaen ie b t voortreifelykale middel bg ihumatiacke tandpijn ontetekingen n verzweringen van bet tand leeicb bet Joat den tandiieen op en verbindert de verdere vorming daarvan beveatigt loHe landen door veraterking van bet tandvleêich en terwyl bat de tanden en het tandtleeaob vaa alle nadeeliga stoffen zuivert geeft bet den jnond eene aangename frischbeid en verdrukt reeda door een kort gebruik den leelgken reuk die er uit voortkomt Anatherin Tandpasta van Dr J G POPft Dit preparaat houdt den adem frisob en atraki tevens om de tanden schitterend wit te maken oa bet bederf derzelve te voorkomen ea het laudvleeaoll te versterken Dr J G POPP s Plantaardig Tandpoeder Het zuivert de tanden zoozeer dat door het dagelgktch gebruik niet alleen de gairoonlgk zoo lastige taudsteen wordt verwgderd maar ook het glazunreel der tanden steeds blanker en zaehter wordt Te verkrijgen te Oouda bg L Schenk winkelier op de Hoogstraat wgk A 123 te Rotterdam bg 7 a van Santen Kollf apoth en A Schippeiegn b C bl iaowe porceleinwinkel te s Hage bj J L P S Snabilié spotb te Leydenbg E Noord jk te Utrecht bg F Altena apoth te Amsterdam bg F van Windbeim C verkoophuis te Oudewater bg T J van Vreumiugeu te Schoonhoven bjj A Wollf De uitgave dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VflIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATEB DAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 P A T E K T E N Kennisgeving BÜRGEMEESTBB en WBTHOUDERS der ge meente JOUDA brengen ter kennis van alle paU tpliylige ingezetenen dat de PATË VTE V voor brt iliiimjiiar lS7ó 7ii in gereedbeid eh op de Saerriirie de er gemei iile voor ben verkrggbaar zgn waiinirr tij zieh daartoe persoonlijk aanmelden van MA NOAO den l 3n SKPXEVIBBR 1876 tot en met KATEKDAO den 25ii SËPTE MBER daaraanvolgnide dea voormiddaga van I U tol dea namiddags 1 ure de Zondag uitgezonderd tollende overatDkomstig Z M baaluit nn 17 Oetoker 1830 da binnen diaa t i l door de belanghebbenden niet afga haa ile l ATfSNTEN door dea Deurwaarder ilerdireete belasliiigeu aan hunne buizen legen betaling van tien tmuleM worden uitgereikt Zg dia dea gevraagd srdrnde kan Patent of een tnir wi bet lv iet kunacn vertooueo vervalleo in aaoe boaU van tijftien gulden Gouda den 7n September 1875 De Secretaris De Burgemeester Deooglkkver FoBTUiJi VAK Bekoin IJzBNDOoaii KENNISGEVING BUHGEMFESTER en WETHOUDERS van Ooada brengen Ier algemeens kennis dat de Oeneenleraad in zgiie vergadering van den 7u dezer maand beeft benoemd tot Wrthoudera de Heeren T P VIBÜLY en J A BEMY tot Ambtenaren van drn Bnrgerinken Stand de Heeren Mr A A van BEROEN IJZENDOORN en J A BEMY en tot leden der Conmieilr belast met het ontwerpen van en bet herzien der plaatselijke verordeningen lege vrier overtreding alraf is bedreigd en waarvan da Burgemeester voorzitter is de heeren W J POBTUIJN DBOOGLEEVEB Me P P P kist Ma H J KRANENBURG en Da A LUYTEN Gouda den 8 September 1875 Burgemeester en Wethouders van Gouda De Secretaris De Burgemeester DUOOOLKBVEB FottTUIJN VAN BlRQEN t JzBHDOOBN BUITENLAND Bultcnlandsch Overziclit De MonUeur TerïekerI dat de taak van den Lvonsehen prefect Duoros nog volstrekt de wereld niet uit is De regeering blijft bg haar voornemen den man te dekken maar de prafeol zelf moet iniien dat tgn positie hoogst moeielgk is Ze werd m den laatsten tgd nog verergerd door een in de republikeinache bladen opgenomen brief van den Lyousoben advocaat Andrieux aan Buffet waarin duidelgk bewezen wordt dat Duoros de medeplichtige vau Bouvier geweest is De Ttmpi is van oordeel dut Buffet n den terngkeer der Kamer met lang meer aan het roer zal kunnen blgvan ook omdat hg tegen den wil van Uufauro eo Say de verkieungeu tot bet volgende jaar wil itatellen V lu den DutiBchen Bondaiaad iit ontrent bet midden van de volgeode maand ign littingeo zal aanvangen tal onder de eerste waMaMBbeden bebooreo de berzieaing vau bal stralvtlbaek et het doeloa er bepaliogan in op te oaaca walke in gevallen voorzien als dat van D ghcane België beeft rseda gelgk men tiob berinncm lal naai aanleiding vau de Uuittobe vertoogak daie taak geregeld en tbans zal de Boadaraad lomen dat bg niet achter wil blgveu om de aaagicoioade aatiëtt te helpen als het mocht voor4oa a dat kg den een of anderen buileiilaadacban alialawan wil rermoordaa Het eenige nicawa vaa geiriahl tit Spanje is dat bet Dorregaray gelukt ia ia Nararta t komen althans uit Madrid meldt Ben dat bet daar algeaaen geloofd werd en da ü mn kaaft Seiael bet beriebt nit Tolosa ontraugeo dat ef graal 9Nal irift bsefaakl in t gebeele Laod Dorregarqi w ém Sdeo Septemkar in Ysaha aaugckomea ea lat d i Nea te Klizoado zgn met wee bata ooa Waarlök al ia brt nar d lliiaiiaiifct SegeariiBg eaue telsiiraleUiiig dat mm Dorregavajr beeft lalea oolan ippeu dat bij van ga ga kaa l e leger niet meer dan twee bataljons medebrengt om het Noorderlegsr tan don Carlos te versterken ie wel een bewgsdat de Regeeringstroepen Dorregaray hardnekkig vervolgd hebben van bet restant van bet leger van Dorregaray tal men weinig te vreezen baMien bg is de eenige generaal geweeat die ia die ordelooze hoop eenige krggs ucht bad weten te brengen dat leger zal thans wel geheel verloopen Generaal Deiatre meldt dat 317 Carliiten 40 paarden en S widens met wapens die een deel uitmaakten van Dorrcgaray t leger in Frankrgk tgn aangekomen Zweden bevindt liob in een verkiezingsperiode Na verloop van 9 jaren tal de EeraU Kamer tbaos bgaa de helft barer aedeleden veroirnwen en de Tweede Kamer geheel opnieuw moeten worden verkazen Voor de Eerste Kamer moeten ot evotr tO leden benoemd worden De boerea of liorer da kleine landeigenaars bebbea zioh reeds dea weg naarde Kamer gebaand 6 hunner bezetten een tetel en men houdt het er voor dat hun getal tot 25 zal stggeo Er rgn zells lieden die vreezen dat er binnen een niet al te lang tgdsverloop een boeren regeering zal ontstaan en derhalve meenen dat kraohtige maatre gelen genomen moeten orden om dit kwaad te voorkomi n De verkieringen voor de eerste Kamer zullen in deze maand gebonden worden die voor de Tweede Kamer zgn reeds siudi vier weken begonnen De toestand in Turkge sohgnt in lUUu quo te verkeeren en weldia tal men iets omtrent de wsrkzaamheileo van da interaationale gedelegeerden kannen vernemen die zich tbans te Moaiar bevinden alwaar men onderhandelingen met de opstandelingen wil voeren waaraan echter eigenaardige moeieiijkbeden verbonden zijn daar men niet zeker weet wie eigenigk als hunne hoofden moeten worden beachouwd Da regeeriDg van Servië beefi lioh bg de Porta beklaagd over de sohendiog vaa bet Serviseh grondgebied door Turken en beeft krachtige maatregelen genomen ter bescherming van do renten Waarschijnigk is dit grootendeels ook een gevolg van eene waarschuwing door den vertegenwoordiger van Ooatenrgk te Belgrado lot de Servische regeering gericht dat bg eenige vgandelgke handeling van de Serviërs tegen Turkge bet vorstendom door Oostenrgksche troepen ton worden bezet om de neutraliteit ADVERTENTIËN worden geplaaU van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS woidmi berekend naar plantamimte Afaonderlike Nommera VUF CENTEN te waarborgen Daarentegen neeal Ootteergk geen notitie vau de herbaalde aakending van Servisch grondgebied door de Turken en de Serviache regeering Boct na voorneaeat weteo een eiraulaire tot de mogendheden r nobUn om kaar te kennen t geven dat tg zich verplicht acbt kaar grondgebied door de wapenen te beteberaten BINNENLAND GoDDA 9 Saptember Z H keef beoocad tot ontvaogar der directe baV laatingea te Zwartsluis e a W A D Tan Uroin tkaaa te Oroot Aaaen e a Naar irg vernemen keeft mvjaivroaw A 1 Meerten ooUnga alkiet overladen aaa de vaigaade vereenigingen de soa vaa BO alagateenl ah aa bet Oeaelaobap TMIt d rermu mf tU Mfh t m OOM eerlyte e vlijtige armoede do afdecliag GouJ van bet Ned BijMgcnoottciap de aldeeUag Souda van bet Ifed ZeudóiuggeuooUciof en aan de ITerkmrkUiag voor belue m lot weriuf dar Beddarij Gister Bvoud was de Haven getaige van bet volgradc Twee rijtuigeu reden iu een vliegenden draf over de Westhaven komende van den KotterdaaKhen dgk tot bij de Noodgodsteeg toen aen daarvan de brugaldaar overging om te komen op de Ooslkaveu toen het wiel in aaarakiog kwam aet de leaning der brag wtard or paard en rgtaig eerst op een in de ha enliggend vaartuig en daarna in kei water tgn tereeht gekomen waaruit bet paard larenlooa ea bel rljtaigzwaar beschadigd ia opgehaald Zg die in het rgtuig zaten de graaohaadelaar nit Moordrecht benevens iemand ait deze gemrralf hekben daar zg bgtgds ait het rytaig rgn p sprongen geen letsel bekoaea en de meuscbet die op bel schip waren zgn er ook met dea schrik veroorzaakt door het ooraiwiKhte avoud pé j toek afgekooMu Het paard kad aan waard na 850 In den uitalag van den Sebietwetatrgd in oqa vorig ar medegedeeld zgn twea fouten ingeslopen In de late kol van de 2e pag staat dat d lk prgs behaald werd door den acberpachutter van UT Want met 24 punten dit moet zgn aet 32 puntn en die uitgeloofd door den heer Vervcnne is twhaaU door den erg der acnutlerij Schaap niet met punten zooala ataat opgapven laaar aet 32 punia Te Waddinxveen is herkoian als Wathottder M heer H M van der Haak Tot Wethouder is ta Berg A kacbt herkoien d heer i Vooislu js Te Ammerstol ia als Wethond berkozen de ief j C Zaanen en gekQien de heer W de Jong Bg een weta 0Btwerp is aia de tweed fcaa r de toepaiselgkrerklaring voorgesteld van art vanhat Wetboek vau strafrecht voor loover de aaspnk ig i beid voor de gerechtskostga betreft op ben die w gens écne en de elfde overtreding veroordeeld wnrden gj De strekking van djl ooiwerp ia om te voorzu in de lecate ten aanzioB van ovortredingm weilif tallen oatataan dooi k t in werking treden das w4