Goudsche Courant, vrijdag 10 september 1875

tot Taiutelling d r Uriercu rao gereehttkoaten in ttrOtatio if 1 faDWii 1876 Z M de koning keeft bepwüd dat ofSckren en militairaa wa miudera graden die ia hel gaaot ras ifeaeioea z n ef nllao wordea gealelil en dietefeaa net hat waaroeaien nn da iKtrekkiagea Taa alt ainiatratev of aadere miniUre bedieaiageD bij de garniMena Jllfiraiefiin ilju belaat te i ke aa na l Januari 187 hot peoiioen in i n geheel gerg kydig xallen geniaten mat de itoelage aan hen ia de be 4oeIde betrekkingen toegekend mila die toelage hM beding MUI l CO pof 4 g niet te bor a gt De iniDiaier nn oorlog heeft beptuild dat ieder lingetttese niet tot bat Jeger behooreude bg bet aangaan eenar koloniale militaire rerbiudienia buiten an behalre de orerige daartoe gevordanile besoheideu een getuigachrift T a voenpiaatairenindeHng eat Ik booren orer t leggen afgegereu door het hoofd der gemeente waar h io lantatelgk een certiScaat ras goed gedrag it uitgereikt of wMr hg Uatetelgk gematigd aa tTot thwdera der gemeanta Woerden renlen beDoenwi de he r a P C KnyiT en C S tiut itt Qnaat In da npenhare Baadarergadering Tan iUphea werd Diaadag bealotea tot bet heffen ecner beloeting op de bonden Tot wctboadera werdeu ekoeende Wea O L Piek en X oathiek I hoogst afkeurenswsar g en wel terdege soladelgdaarentegen de onmiskenbare toeleg oq dat kennerjonier dagen dat in het rereeoigiogsleren lioh openbaart beloehelgk t maken eo daardoor den onreraohilligeo een roorwendsel aan de hand te doen rooihun onthouding Ken roorweodwsl zeg ik want dalaaeo in goeden ernst de rrachton ran het rereenigingsbeginsel ook op maatachappelgk en staatkundig gebied to wUleo loochenen roor een geslacht dat ran dewerkzaamheid ran eeo Anti dagbladzegel en eeuAnti aohoolwetrerbood ran Sehoolrcrboud en Volksonderwijs getuigt is geweest of uog is dat kaaik toeh aauwelgka denkbaar aehtea Natoarlgk wordtkft goasle begioael raak slacht toegaposl en sontgdtaan een nietig doel eea grer betteed een betere zaakwaardig Maar wie op grond daarran het beginselmeent te mogen beatrgdea of bespotten doet ongereerala de aaa die aleebta ongekookte apgzea oattigeawil omdat bet runr dat tot bereidinf dtrt aa dieaek mw t wel eens brand rerportakoD ka Iiy die dea draak steekt met raderiandslicHe omdatd ae SOBS zieh ait in dwan gewOoatOBeei reoroordeeleo Kaar bet doel goed is waar baoffa belaagea TOO jiidiridtt en geaeentchap op bet Spel stkan daaris het plicht ia geziuenlg k handelen eea krasht tet6 kèn waaraan zonder dat oaderlinge bnudgeoootsi hap niet te denken valt Waar het een kwaad geldtraa zulk eea rerraarlgkrn omvang zoo diep geworteld CU zttik roeds l vindende iii a oieasehca zwakiieid ala het miabruik ran sterkea drank daar begexeeamisdaad Ic gea zijn medemrnsi bett wie insteamende aet de grondslagen waorup een hiwd tetbestrijding raa dat enrei slaat gebouwd te worden ait oureriehilligheid of op uietrgen achgngrond zijamedewerking ontzegt Op de geaeentebegrooting roor de gemeente s Haga roor ket rolgend jaar ie eea aeaoriapoat gebiaout roor het opriehten an eea algemeen slachthuis ahtttoir Het gemeeoteliestuur heeft dairdaor sleekis de aandacht op dere behoefte willen reatigeu oailat daarin tooh spoedig moet word en ra oriiea Men meldt ait Beekbergen Ook is rooi eeuigeo tgd door eea rcrwer terwgl by de kerk achaoa aMakte eea aiiarsekildering ontdekt doek hij heelt niet oddcrtocbt wat dw roorstelde daar de schildering onder een dikke la g kalk rerborgea is De keri is raa zeer oaile dagtcekciiiag Naar vQ TewefBeo beataat bet plan op de begrooting aB oodo oor 187 circa ƒ J 6 006 meer aan Ie vragen om daarmede de tractementen an niiiga oBoieren Taa gezondheid te Terhoogen Er ui naaelglc bepaald worden dat olKcieren ran gezoodh id Ie kl act 35 dienstjaren boren hun tiacleaent bakomca ƒ 600 n 24 dieoatjaren MO met 23 diens antn 200 oHMerea ran gezoudheid 2e kl net U diaaitj teo 3f atit I aieaatjarin fOO et IS Meanjg a ISO Aan 21 offiaieren zou daardoor een vediooging ran SO a n 8 een ran 400 aan 1 een ran SOO a 3 een rui 200 en aan 2 ecu Tan 100 ten deel lallea Daarnerena zou het rqprae o beataaa roor eeoiga oSoieren ran gezondheid dén rang ran majoor titB lair If errëren T nigen tgd geladen is door Mnltapatior i bet SmtidMai de noodiiüielgk aangeioood om maatregelen te nemen tegen het iteedt toenemend misbruik ïm aterken drank en hjj noodigde ieder landgenoot die zich met hem wilde rereenigen uit gqzamenigk den sirgd te roeren tegen dien rreeaeliJken rijend die da gezondhadl ran ona rolk de welraait van oate qatie ondermijnt Deze uitnoodi ing is b ant oord doorlat rasbewgsaa ran sympathie uit héél het land ran alle kanten atraomden Hnltapattoi betaigingen ran joetemming toe nwt een zdo schoon plan geea dag ging er Toorbg of de post btaoht den ontwerper honderden natten ran pert niitt dlt den edeten atrgd tegen den 100 rerderfelijken r and wilde medestrgden Tot ona leedwezen ernemen wg dat onze gemeeate Oooda onder dit enkele plaateen behoort waar de ingeielenen geen belangstelling toonden en Oonda beeft weder d treiCige eer te aohkteren door haar gemia aan belangatenijig in eea zoo aohooae zaak oo lelb dat MnltafUtiar zicb deier dagen ia eeU brief aldae nitlikl Geen Itad raii eedig aanbelang ia ona land heeft tioh zoo onrerMfhiltlg tkoond jegens de door mg opgewekte bew Ag n mlsbrgik ran sterken drank dan de gemeente Oouda Behalre ran drie heerea en ééae dame ontring ik ait Qoada niet bat mia sle bewga raA ayahpMhie in etae zaak die in geheel Nederland ariders zoo raimaekoott 4 elceming heeft opgewekt Ia liet niet te bejamneres dat een dergelgke rerklaring Boeat afgelegd Is het niet te belrearen dat eau getteeote weder aitmaot door oureiaohilliklMndr Zoo g Ottta aladgeoooten dat met aas eena zyt welna da kaadan aan bet werk gealagea eo alsnog toegetredea tot Mnfu tiotabooJ Zgt gl weliiebt aog Biet ge oi g oa dehaoglfe wg mlleo icU mededttTea rdk het artikel waarin Mr A Kcrdijk een maa die gehoord im worden ia aX Véierbmi orer den bond epreekt Doeh het komt Uultapatior oatalirtyk niet in den tin aldna tagt hg iattemaing te eitcbeo met al da aMdehii die hij akn dé kaod doat noeh met alk ovetvegiagan die hg tot tanpr ÜBg daarran tea ktata geeft Wat hf rraaft ia gcwdkioriag ran ign piaa iakooMzaak en die tefcgat ket ag toe ten rolle te rerdieoea Tereekt waaraekawt hjj tegen den waao e dat er een aUdel welk daa ook beataat oa plotseling en rooifoal ean la to aakea aan het kwatd De erale rergadering ran de Aaaterdaasehe ledea ran MuUaiiatim Boni eal aldaar plaaU hebbeu op 10 September e k lu dia rergaderiug zal o da afdeeliag Amateniaa geeonatitaeerd wordea ea de verkiezing ran het Bestuur plaata bebbea Men aokrijft de feiVfceie Ct Het rooijen der duinzandaardappelen rail gaaaliger it d u dat van d op kleigrond geteotde tVel ia het loof vroen grstorrro tea gerolge waarren bet beaebot iiiel ruim is ea de kaoUea aiet groot zgn doeh roor bet meeste gedeelte dat e a te Koprdwgkerbout en te Noordwgkerhoat eo te Nooidwgk rao da aitgcstrekte zandgroadea gerooid wordt komt de ziekte onder het roortbreogsel weinig of aiet roor Daareategea beataat de ziekte onder de op UaigronU geteelde aardappelen erger dao ia de laatate twlie at dria jarea De JAohttgd die op dea 4deo gropend is heeft rich gauatig ingesteld £ r is ia genoaaHle Btrekea reeds aenig hoen kongn of haas geralleu door het toellerc lood ia zgn raardige sprongea geatait ala de dichterlgkate jager rsu geheel Holland geioogea keeft aaai Hildebrand tanebt aaonerkt Mea reraeemt i de ontworpen pieitiectoeht raa Loadea orer Sheerness en Vlisaingea aaar Eolterdam a Orarenhage Sekereaingen eu öe hoofdstad niet bgzoader geslaagd ia te noeaen daar eleehts 11 paaaagiert raadiegeiegeaheidgebraikkebbeageaBakt Soheraningen werd tot aog toa bezoefat door I72 badgasten mS U dienstboden Ia de afgeloopea week zgn aldaar aangekomen 111 kadgaaten aet 18 dienstbodeoi rertiekea 288 aat 12 zoodal Zaterdagjl aanwezig waren 1637 badgaat e g OMt 253 dieoatboden Eerlaag aal door dr A raa de Liade ia katlieht wordea gegrrco eeo hiatoriaek orenioht raaket Naderlandsoh aehaakspel sedert de 12e eeaw twelk al de correspoudsntiepartijen zal barattea doorde Kederlandacba aohaakgnoaUobappan ran 1824 tot 1876 geapeeld Uit Boermond wordt aan de Qwrriirr ée la Main gemeld dat de keer Beerenbroek Vr dng nadat da aitslag der rerkiezing rdor den Qemeenteraad bekehd was geworden aan Z M den Koning ontalagfcaaA gerèoagd ala Bargemecater der geaoeade Ga a il Het geroeht liep reeds garaHaen t jd Ut o6t leger eeo eraatige taa bovtu bet bOOAi HM kiagU Eeeda de bepetkinl daarra zou een zegen zijn en ook deze ia niet bereikbaitr zonder eëa sameoitei ran maatregelen ran rerecbillenden aard en die hg tot rier hoofdcategorieën brengt Vooreerst de kulpaiiddslea roorrloeieade lit den iorload ran godsdieoit en wgabegeerto Ten tweede die ontspruitende uit de totachenkomst Tan de Staatiaacht Terwgl openbare drookecaehap atrafbaar wordt geateld bekoort alle droakcnsehap bg het plegen ran misdrgten ale rerzwarende ometandigheid te worden aangemerkt Het rerleenen tan patent aan rerkoopers ran aterdea drank ia t groot xl in t kle aoel beperkt worden ia alle geralleo rerfaedeo cgn aan tolgaardan alaiawaoktert reeabauai enz Geraeeatebestarea moeten lotingen roor de aationale militie aanbestedingen enz uiet te doen plaata hebbeu in herbergen Wetlelgke bepalingen tegen bet rerralsohen raa iereasffiiddelen awetea ook op dea terkeu drfti treag toegepast en beter geiegeld worden De staat moet tegen bet misbraik waken bg landea r e ua a e hl en bg allen die hjj in zijb dienst heeft tea derde dit onttaaade ait bet iuitiiiti van het iodirido Moltllatior rerlangt aan aiemaud die met hem belaiabraik ran aterken drank bettrjjdeii wil den eiaob rao giNmle onlbondiiig te stelle al besehouwt hjj aak afsehaffera ju zgn Irger yn rakel rrgwilligera ah 9a krurbende la lieden op ii je hg hel meest eo k beate rekenen kan Itereiitcgcii Jegt bg natuurlijk aan alle toetredeauru de uilelgke reiyliehting op matig te cg n matigheid orcral te bevorderen en drmikensohap k bestrijden Hij rorpt de billp ia raa geiieesheeren die uj iieteiisehii peig k grwuleu eo rolairekt uict als ledènmeestera anu kun fatieutea de rele geraren ran miebrAik ran sterke draak onder de oogri brengen kuaiusu j rerlangt dat alle werkgvrera patronen en baMO rao hun oudorboorigeu bepaald matigheid eisehea droukenaehap door beetea straffen en bij herhaalde draakeiischap kua onderhoorigan ait uii dienst ontslaaa tullen eint coz Aan bet adres der hoogere etaudeu ackrgiithg deze galden woordeni Het oamatig drinken niet enkel ran jenerer naar ook ran wiju en bier door aoaaige loabollen en kl ingeestigen nn nog als eea kalre heldendaad besohoawd aoet door ona roorgesteld en zelfs bejegend worden als roortvloeiende ait gebrek aan beaebaring lielanadel eo lelfachting Wg aoeteo dea aeed k4bbea ea den moed toonen om lalke aataroalJen let lellli oader d hoogate küusea der saaealtring o M ilgk af te keuren Eiadeijjk al aalke hulpmiddelen die door dererbunden kraohtea au rereenigingeu wordea reorigebraobt Verbeterfng der wouiogea aankweaknig rao reinheid eo berorderiog ran lichaaasoefeoingen rer ehaffiag ran goeJe braiulstoffen rerwarmende kleediag en beddedekking degeljjk voedael en onsehadelgke dranken agea aatige prgteo rerspreidiug ran populaire keunis der geaoadheidaJeer en raa huishoudkuadige kenuis door lectuur en roordrachten en gdegeaheden tot gepaste nitspanuing oader bijeenbrengen der rersohUleude ataaticfaappelgke suindea Oab dronkaardahoapitalen op het roetspeor der Amerikaaaache atjrluma rerdieoen hier te werden reraeld Al date en dergelgke maatregelen nu nittelokken te berorderen of telf te oemen aoet het doet zgn ran bet Bond aau welks opriehting Moltapatiorzioh heeft gewgd Hg rerwaobt niet dat zgn plan spoedig in zgn geheel uitgevoerd nl wordAi maar stelt het ala een ideaal naar welks rerwezenlgking aan trapsgewgze geleidelgk en naar gelang ran behoeften rao tijd en ploaMen besehikbare krachten ea geid en geaehikte pertoaen aiaren moet Maehten daizeaden eo duizenden kern ia dat atreren willen steunen aet woord en daad I De macht raa den rgand tegen wien hg te relde trekken wil teekaat kg met deze woorden i Jaarlijks rerkwiat ket Kederlandaohe rolk aan een in alle opzichten rampzalige weelde raia 30 millioen gulden Jaarlgks reroorzaakt dal misbraik twee derden ran alle misdaden politieerertrediogen en peraoonlgke of aan anderen rerwekte onheilen Jaarlgkalerertdat misbruik I op 16 krankziUnigen Wie is er die dea Irenrigen moed keeft te rerklaren den strgd daartegen wil ik niet medeatrgdeo Daar zgn er die niet guieda wordea den spot te drgren met de opriehting ran cooreef boaden raa allerlei aard Menijeea ziet daaria een mOdedwaaskeid ran deo dag en auent dat wg onzen tijd beter besteden konden Zoo sobreef uog dezer dagen met betrekking tot eeo aadere de i üaisie OwriMf Er ia veder een bond ia aaatockt tooala de moderne naam rao rereeniging loidt rereenigingen zgn ieta oaderwetaoh ieta alledaagsch i bond klinkt reel mooier er ligt iets in raa eedgenootaehap ran trouw tot ia den dood van arerwmnen of sterren kortom iets grooia ieta ontzag inboezemend Het zoeken naar een rciaekil taasokea bond en rereeniging sehgnt mg eea talMiSk kinderaehtig maar onackadelgk rarmaak Al is 4e lyat ru tMtredaUen mrlooptf ilatui erklwrd teeh ullrn bewgna i instemning leker uer welkom aiJD aan het aires ran dea keer L Philippoaa fa Ud bQ Bokttel ia een aientrt uniforafrtraiidering W i achtten ket cehter te onaaoneaelgk om er melding ran te miken fh w j bet erenwel heden gepubliceerd riuden e wel zoo gcpresiocerd dat de schoodeibedekkingweder daar de epaolet toa wordea verrangaa meenen wg det e eneeos to moeten mededeeleo uogtana oader opmerking dat het ona nog oogeloofeiyk Toorkoat dat de aitiiaire aatoriuit toa beafoicufcibbea aa de oÉoidren talke zwkre lolutüle laateaop to UWM Aaaataaoden Jfiandag keeft te Sottordaa ia ket VerkoopMnal dé algeaaiwae rergaderinr plaito raa bel Nedarla8d l 8libaakrerbabd gejrolgd door e a cbaakwedatrgd dw rerackeideae dagen ui dareo Het ooneoara hdoofti zeer aelaagwekkend te t jn daar rele rad de ganatigtt bekende Kederlaudoche adiaatapelera er deel aan zullen nemen De lief kabbert raa ket edaie lehaakipel zallen deiaa nieaweo wedatrgd de eeato ia roor twee jaren to t Qrareohage gitbaadda de tweede ten rorigea jare to Aaaterdaa taker a t bdaagatelliag rolgea iV S a Over het warkruid cascaAi trifolia aehrgft da kaer E raa dea Boaeh to Ooea het rolgeade Het warkruid waarop ik reeda aeeriulea ia dirarae bladea opmerkzaam maakte als eea zeer gevreesde rgapd raa de klarar en laoeraeretdea tot Ua toe weinig hier roorkomende rsrtoont tkik ia dit jaar in Daitaehlaad teer sterk ea keeft ook racdi oóie grenzen oreischreden Verackeidea rel len heb ik reeda beeiehligd waarop bet zga rerwoealingeu aaarieht O a waa ik op eeB klarerreld raa oiroa 3 gemetoa waar da klavers miaatoaa op 60 plaatou l i el ea meer ia de randto waraa remieligd Het achnnt mij t cr gewenaohl to ooostatoeren hoe groot de kwaal reeda ia ea hoeverre tg zieb reeda heelt rerapreid ea daartoe aeea ik de vrgkeid heerea Imdbouwers to verzoeken ag per briefliaart wel to willea opgevea Hoe groot huoaen veldeo tgu waarop ziek het warkruid vertoont 2 Op koeveel plaataen en boevtel ly denkea dat daardoor verloren wordt S Of zg Duilache of Brabantaohe klaver gacaaid keblien of lucerne Hordt door deta aaoMawerkiiig de graotie der kv ial geconstoteerd dan zat dit er veel loekanoaa kgdragen om algemeen den wensoh krachtig geaitto hoorrii daarvan to worden bevrgd en daartoe op da geëigende aiddelea bedacht to zgn Olstorea beeft to Uireoht een achattor kaaoanieri 4ie ia baaohonkea toeatand wm b j gelegenheid dat de oomp op et Hieronjraaspleia waa aaugetreden zieh 66 tog n deu berelroereuden olHcierrerlet dat beiden met uitgetrokken sabels tegenover elkande stonden De kanouier is door de politie gearrest irrJ Broadkarren raa aohteren ran aen aoort ran tralievenater roorzien worden Ie Amsterdam dgaru da hondenslagers als gerangenwagen gebezigd ten aflhU hun rracbt in grootere hoereelheid naar de stralgevangeoia op da Oasenaarkl te kunnen brengen Daar bel getal onbeheerde kendeo aet den dag kleiner wordt eo de ootrangst roor de hondeslogert veraindert bebbea deze laalstea er op gedaoht ook r ailboade handen op to rtagea ea aa te ontdaanhabbca raa dea aoitkorf als oageaailkorldsaaf to leveraa OP Ua 2lsl a Aegnataa tl stierrea b aenloadboow ia de geaeente Linne Liaborg eene koe ea oen raad aan atltraar Zekere Franoia HatderwMU wan beroep alatfbter dia ziek toreaa aet afrUlea 6ttUdif kieldi kad ook heida beeatea raa de baid eotdaan oader deze bewarking had kg ketoi uk dek ia eea der ringera aet ket act to treffen betivelk Bogthaot sleets een kleine wood soksea ie lyn De gevolgen dezer verwoading of balrr getegd de gevolgen ran de miltruar smeUtof blerco niet iti oog geen twee dageu waren rerstrekea of da ara begon berig te zwellen fcotwelk zich tol schouder enliooM aitttrckto de slachter bekwam herige rotkaorteea ea overleed dea 26 Aanatos Ook tga viMW dia Um opgepoat had i beaiMl gtw4rdan eaIklaa vanoea aan de gevslgt evarieden In weinige dagai waren negen kinderen onderlooa De pMMii verdw jo ng van ttrte kindMvn eea raa 9 en een vaa 8 jareu heeft te Ineisa Italië geletd tot d ontdekkl w van eM aeaaoheneteh dia de kinderen roofde om lioh mtl kon riaeaoh to voeden Hiet ia een zekere Carlo Oraadi een waganaaker uit wiens winkel een rronw p zekeren dag hartrersobenreode kreten ran een kind boqrde De ouders gewaartdhnwd eischton te rergeela toegang tot den wiakel Bindel jk werd deze op laat der aatoritoitt geopend Ban ruwel fk tofcreel ontrolde lioh toen roor de oo n der tolrgke onaiddellgk tamengescbeoldtt aeaigte Ëen kind van 9 jaar zag m it Uöed brakende met beblo d hoofd Het knaapje werd door dia btndiet zameugeperst eu gemarteld met angdeode gzera Het kind kind werd an de banden rau Jen booewichl ontrakt door de rerbitterde ënirigte die tatai il r reohe wihle doep De pijiatatlgka oretheidi dit veorziende bad troepenmacht ou badru doek ioaid a groeide de mtaigte aan die Grtndi nitgetererd wilde iten Plotaeliog boaerkto mag dat de atraalateeoea rerlegd wareg Min tl lia té opi en er kwam eea kiuderbaudje aittteken Men begon nu in den winkel te toeken en aea rond er e q Uif waaria de raaeei es kearée Ijken raa d twio kladeren wier veraiaalag date gvaWeldaden aha t liakl bradlit De woeda der aaoigto kloa tett top laaiiddela kwaaea de iroepeo ea aet de gfao t maOU aleebto gelakte ket hea Ötaodi aaa haar kaaden to oatltekkea De vreoa keataot dal da oaldafcta MMtdea niet I WOB O D RH Mïnieer it Stdaetmrt By bet leMi raa k t ailikal ia kot amtBMr bwer eooraot raa Zondag S 8 teaber kvaatea eakele gedaehten l g aiy op die aiaaokita ook ia awe oegea waard tqo oader da atadaekt raa helaatatolleadea ia het Nedatkodaek teoaèel to wordea gebraakt Gekeel ceua bea ik t aet daa sehrgrer dat ket tooneel teer veel kaa bgdragea tot volksontwikkeling Maat boe laag tal t aeg darea vóór het tooneel is Een laeraohool die haar liekt verkwikkead kaa verapreuleu tooala de fcr SpoM ia eea z jaw gadieUen aokryft Naar agn getoelen ziet ket er op dit pant nog teer donker ait en ia ket noodzakelgk dat allea dw belang atellen in t tMoe ziek bg het tooaeelverbond aaatluiton ledere opwekking daartoe dient gewaardeerd Alieea door veraëada kiaohtoa kaa aea ieto gooda tot atoad brengen W ia cehter naar a n aaeniag al to apoedig bereid tgne ayapatbie aan dal varbottd te erieegen M nare ée toont Khool ket eeaige rtnUaat va t tooneekerioiul reedt im tem M atltr tf m f at U t Ie nUe verdieaem Oelnkkig atolt het tooaeelvMbood ziek daaraae niat atlte te vreden aaor wotdeo ook aadere aiddetcn ia t werk geatold oa ket dori to bereikaa Waa dit het geval niet kon W aea beroep op aedewerking alleen doea op graad rao da toooealaehool ik Ml niet loo ingenamen a a met znlk eea rerbood Dit teiool tal hu looatet leaaual vam fOtie ritlekt traeJUta toortiea teker staar waaneer jaren tallea daarover heca gaaa ea dan ala opa tooneel bigft tooala hrt na ia vaak de kanat veraoordend wat zal men daa moeten aitriehteu met personen wiar kunstgevoel acer ontwikkeld is die geleerd hebben wslke de eerste verpliektiagea zgn die op eea aoteor of oetriee ruatear Krggea tg eea eagageamat daa bestaat er alk kaaa dat de zurgco jarea aaa kun oatwikkeling besteed vrnchtvlooe z jn geweeat waar tg in stukken mo ton optreden die door het groote pabliek gewild voor de direotien voordeelig zgn aaar die helaas 1 weinig bevatten dat tot veredeliag co beaskaviag atrekkea kan £ n stol dat leerlingeb van dia aohoul ala z eenmaal optreden alaodvaatig lya dat kan konatgevoat er uiet door Igdt tal datzelfde geroet dan er niet tegca epkoaen oa in zalke slakken op Ie tredea en zal daardoor by hea uiet de liefde voor kna loophaaa verilaaweaP Neea de looaaetaohoot is hoopst aottig die ia ataoi to Ifoudea is eea der eerste ptiohten van het tooaealverboad aaar aea ala aa ook de kaaden aan watt oa voor de aanstaande leerlingen de plaals f raad to aaken waar tg na volbrachled Icertgd hu weg op dea zelfden voet kunnsa vervelgeo waar htl zaad op die schoot nitgesiroeid vnubten kon dragen Bg de tetfnwoordige direoti van achonwbar ie is boofduiaMlMU wrifaeaM Het it hUn niet te n kw d te duidea dl tg waar aet degelgke slakken de la leeg iB ziok ttJR andere bepalen die veel minder val gekalte ky Wt paWiek getookt rqn Eea der b kwaaaole toonoetiaten verxekefde B j oalOagB aetflaai tegenzin een hoofdrol Ie moeten vervullen die aiachuwetgk wat Hel gekaele it k wat daq Of ve L achrikkelgk aaar er moeat bM weiiea en dat gelf kon men niet aodera krygen daa door talks stakkeê op to voerea De direotien aoeteo xiok by da ken bani er t B jte do r den saaak vao h t pabtiet Itte Hdcn pta te dat die saaak HoMc verT nd veredeld doo kelgaen men anmithoawt Voor een l ege kta te ttaan b allea ba l4be a gsAam aaar de wansmaak Van b ydMtek Ugi vooftdaren I at aea daarom traobton andere slakken te doW oproerw dg w Hatimmi TimiiiijpiMfiiimii Verblijdend vond ik t keriohl dat Mevronw KJeine en Meeronw de Vries te samen een gedicht zonden voordragen bg gelegenheid van een feest dat de Maatschappij voor fraaie haatten eu weteasokappen zal vieren De tweadnuikit die verladaa jaar ia ontetaaa toen de boeren Atbragt ea vaa Olleiea de seboawburgcn Aasterdoa ea U Bottotdaa toodea brataren is algeaced bekend E is eene verbr keling va kraekteu ontslaan Het gemeente beslaar van AtHterdaa had echter koaaaa zorgen d t ia dea eerateo sahoawbnrg rao oaa laad eeo getdaebap speelde dat all de beste knafctea beatood Waarom niet mannen ala Albregt ran Ollefea en Veltawn aitgeaoodigd eo rereeniging tot stand te brengen Hoeselc goede aetriOM en aotenra bad aea daa gehad Zalk eea geWltehap moes eene rijk sabaidie oatrangen ofZ M isoest daaraan de toelage welke Z M jaarlyka roor ket tooneel beschikbaar atolt toekennen op voorwaarde dat de directie onder eontrdie atond ran een eommistie bestaande nit de bekwaaatte letterkaadigea die destnkken kozen Deie of geene roorataoderranket Notioaaai Tooneel ton er teker geen kezwaar in tien oil Uefd roor de kaaat eene bijdrage te verlesoeo Zalk een gezelaeha kon dan de keide eerato aehoawbatgea beapelen a winters ook enkele andere plaaism betoeken alaar aoeat vOlatMkt niA op kermissen reizen Dil ea ket apeUc vaa aleekto atokkaa koo aan ge laekappea vaa aiader rang wordea overgelatoa Daa m aea tee atiatto oaa aaabtig aiddel lot verheaog vao bet tooaeel tot oat lKkelia van hi volk verkrijgen en konden de teerlingen dar tooneelickoot daar eea werkkring vinden gek l overecakooMlig de leersckool die ly kekhea doorleopea Oa talk een plan ait to voerea zal aten vele aoeidgkhedeo het hoofd te Wedai bebbea aüoebitai wel atuitea op beiwarea der dircetiea auikr Mt geaeeatobeataar vaa Aaatei aai kaa er vbel toe bgdragea oa het tot aitvoeriag to breagea waar apiMdig de toboatrbaif wtdr varpaBht tal aostea worden Daarna geef ik de ngü ter overwe ng aa de tcden van hft toonealvariioiid ook aan hea te Ooodi aar ik koopb dat velta aaa da roepttea van W gehoor babbaa gagavea Mat dtakti giH ik aal aehting u 1 OW D Jo U V PAUWBBT DBLiWiATaK 6 Bcpk 1 87 1 Vargaderinff van dan Gonweotonsdü fHadag 7 Serle ber De Voonitter Mr aao Bergea I Iieaduora opent de lejk gaderiaa noodigt den Seeretaria alt de aienw benoeaida raadaledeo binoen t leiden dit geachiedt zgode wordt da bil d wat roeigea retT n e a ifgelegd door delik Semaoin Snel Kiat Rem en Noothoren Tin Goor iuuvt wordt daardicn er of dU oo nUik gein wolbondera ign de hoer FocUlJB Droögleeeer ala oadate lid ia jaren nilgewwdig het foonïttcraobap aar te aeneB tea eiada den beer vaa Bergen Uiendoora tn ataat te stdlet mede dan gerardeiden eed af te leggen dit geachted lühda kStaaeml do VoortilUr ijae plasU en Ugkl dat allo ledaa l SB oerdig iga utgeuoderd de bk Maller en I tsa dit hekken keuiU gegoien do rargaderiog niet la kBaaen bljWoaaa De notalca der roriga vergaderiag werden gcleiaa ea gearresleciC lagekoaien lija een hcelait raa kk Godepalcordo SIstea daaer protineia houdaade rerpliehtiBI aaa da ganecdte tot daaraulliog eeoer teboal voor taoer oilpWcid lagtV onderwim eo el do hegiaaoloa b kat CafVlaek ea Hoogdaitach alanedo de OTskaada ea SI Ifrd U nilgoa doen B en W eoa Toorstol tatag tt koM op hét rroeger gsoomen besluit van Mai jL ea aaaaa hBlfaaierw iér ia dia rakken aaa la ttaUan aaa la kargsnehoal nar joBfoaa op eea tra tt a s aaa t vaa MV istio ttakkan mcitc Ier riaia eleiti eea rooralol raa B eo W aa aa gsUskea ia dat bo Hardeman door lichaaniagcbrekea rerkiaderd wordt hare Vetrokking erdsr waar te nemen een oirvdl altUg It eerleenen tegsa 1 Oeoeaahof oadav daakhelei al l or de tola dionatea dit s j ia We totrtUiag hoWeM ksoAV wordt algemeen goedijekeurd aea adrea eea dea heer 4 A O rag Il reiu e t aandrlagoudk door ket béd Mw vOa w HMMaaik op oeoe reorganisatie aan dia sekesL wpri ia handen geste U raa B eb W t tg S MMt ea Ytad DgiDg aei npport rag n an w aieraver inidt I avHloUiac Hg t tg tla Mpooderwgiem ia be i 7f tifei rpr oog adm raa n M h VtoslilSa rsewe b a dr alsoitdsPi wgierae in de kaadwerk a aaa de atfiaiBssehool rcrhooging na tiaeloaaal v M4 M taKB taMn ttlMI dodr A andere onderwijieret aa dj schoeli aa oBlaiigs 4f aieawbenooaHlan op de Khoof r i U hMr ristIit ii nét tttia miasiere eea dea heer H W UIMttK tor enderauWn ren die terhooging het OHnrt rag B an W hierover laidt dat nil de avmtoUiac Wijkt t tg tla Mpoodetwuiens ia benoemd ea alai haa aooTttcr i Ter ïi a s a adrM Vaa I KatklMa pbBhtat vaa hel Iteeiiwgkadw VarWH vermkvadl kat MMUBMb weder aaa heal isT gaanea Doordiea U konoodigda KoaioklUhe toeeleaaiina noc nidt Is oaMtgw wMI hll eB Mtaai sdres Mr vitti eea Btrta val J lAaatinija ea andaro eigenaara ran haitea ia da Uenteattraal koodenda vaOatk tat hkat Mfi ia daar Hol rapport vaa a aa W ia om dit verioek in te