Goudsche Courant, vrijdag 10 september 1875

Zy die ieta te rorderen hebben yau of verschuldigd zijn aan DIRK STOL WIJK ije GoHda overleden worden verzocht daarvan opgaai of betaling te doen vóór den 20n SEPTEMBER 1875 ten kantore yan den Notaris W J FORTüira DROOÜLEEVER te Qouda Zondag 12 September W1723 1875 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdvertenüeWaii vóór Gouda en Omslreken Sanitary Piils IBifiilliPlll algemeen bekend onder den aam van Engelsehe Gal Slijm en Mtegpülen Tig Tionden alle verrichtingen der voeding e fscheidiiigsorguien in It oOflijk evenwicht en verzekeren opdiewflïe den gebruiker GEZONlD HEID KRAOH R en LEVUNSt ST tot in hoogen onderdom h ¥ erkr baar ia doosges it 25 en 40 ceBt te Gouda bil deo Heer J O ZELDENRT JR Droogi t cp de Mafkt r TERWAABUJOSDE VERKODDHEa lEERIKQ i M linemEELE ebahoeuws TEER€APS JIES € De iMending vao advertenttto kan geschledon t ot 6to nur des aamidd agg Tan den da g der nltgave I FB ANXBUK I Een dar correspondenten vaa da oamtd iet DéMt heeft Ie Oncbj in Zwilaeilagd ew geaprek gehad met Thiers waaruit Uykt dat de groote kleine man wiens woorden en denkbaeldea vooral aatkwaardig lyn omdat hg de type is van dea Fraaaahmsn van den laatsten t betig ia aan een graat boek dat als t ware zgn tcatmnent moet tgn lesaen aan de Franaoka jeugd die Thien ala tij n kmderen I basohouwt omdat hg kiuderloos u Zulk eeo ouder 1 wga is valgeoa Thiers ta ataar noodig omdat die jeugd verkeerd wordt opgevoed door de ckxieale denkbeelden die slechts veraaoamingen tgn voor verfoeilgke poliiieke aunoenvraa Waar de keaa Relaten wordt tueacben SylUbaa of materialiaate U Thiers een beroep doen op da rede op bet vecataod Thiers peinst nog altgd y aas tital voor dit voortraOeliik werk dat natuorlgk nog niet af ia maar waaraan hg too ijverig warkl dat etke invallende DE GUYOT t j a Saw Is im al biUfétr Deïe upcules er grootte van ent gewone fiil bevatten leer u t ötoorwegan geheel juiverven aan de éérste qu litett De psiile mcll m tie maag en db teer wordt feiualdieluk opgenomen en werfcl goedig c ct Uget jJfKcJie pbruikiler tewiflseerfantsbe clwi v or herstellcndeii en xwakkc perMiaen lieten tevetifa t eon zeer goed pr ies i v iliel Toor etuie nieiiigleaiUiLcji f vooral in tijden dïf Epfdcmien Iieersclicn Attttuaire Ie tfiefnjnnttt e a proTcttCBr BoucBAaiMT t De Iccrïcgt IfrlT A taznrave wordt ïhét bijzondci BHCces gobniikl tegen hnidnitslig en longteerlng liet is k iarb1ijlia k door de ervaring ln woeen dut de teer c een stimuleeienden invloed liecfl rndat bij maliginiuir geregeld gebruik de tear de igHnwi d rK i Sverleerii zacbt opwekt en den goeden bloeflsonijooji bevordert Dictionuaire de nietteivte du docleur FabiieJ c De werking der tear juwendig m 4iIs volgt Zu ver meerdert de urine ahcheiding wekt den eetlust i p on e bevordert de spijsverloering Ben scUnift de teer voor al voor bij dirönische cath rren vjn de blaü en Ion gen TntUé ée Phctrmaeit dü rofosaeur Somjemia Bij 4 gebruik van één of twee eapstdes op t oogenblik datmen gtat eeten werkt de teer boogst merliwaardig in de volgende getiUtaa t i dt UtTMimi LONsaaNDOCNiNa miWaailLOOSPE VERKaUDHIla I aroUetwu rargi In kattaUit aï 4 Wk i thien apnieuw de 1 Bepabliak aaobevelai la 4a sgetindkeut van de republikeinen en om debuilai woae omstandigheden de departemantaatciiaaittg aoboan de arrondisaementa ateiuBing beter waa ala raden voor deze practisobe ino9nsei nentie gaf Thiers op dat in de eerste plaatseen gematigde Kamer moeat worden verkregen want het voortbeataan vau de Kepubliek is ona Bcheidelgk veibondaa aan de uitsluiting vau deuiterste partgeo ir JI GS bugklaitd Met 1 September is in Enatlaod ia werking gafaMMa eene nienwa wet bctreffenja da mboading laaaAan werkgaven au werklieden waaibq da op dit atak baataande baaallngen aaaMigk de Matter and sarvanit act en de onminat law amandaMot act zgn afgeaebaft De maaata bepaiiagen deter afgeschalte wetten tgn cktat in dau nieuwe wet opuienw oppenomea alleen oer die handelingen van verlilieden welkaaanalraf baar karakter heboen gelijk het s am a n spa n nen tot bet verriohten van door oe strafwet atraf baar gestelde I daden bet verbreken van werkoveraankomsten met het doel om reohtstreeksche schade ta weeg te bienI gen en het beiigen van intimidatie of geweld worden menwe voortieningen gestaakt Aaneensluiting van twee of meer werklieden om eenige gemeensch ppeIgke daad te plegen als werkstaking of dergelgke is dna alleen strafbaar gesteU als samenspanning indien die daad door een enkelen peisoou gepleegd den bedrgver toa blootstellen aan gevangenisstral Het verbreken vun eeoe werkovereenkoast is strafbaar met eaoe geldboete van 20 p st ot drie maanden gevangenisatraf indien talks plaats heeft met bet doel of de wetenschap dat daarnit zal onta aan betzü lichamalgke schade hetzg gevaar van ondergang of ernstige aohada voor eigendom van groote waarde Dezelfde straf is toepastelgk op werklieden bij maatschappijen van gasverlichting oi waterlridiug indien tg welen of met grond kunnen verwachten dat uit bet verbreken der overeenkomst het publiek blootgesteld wordt aati het verlies van gas en water Detelfde straf wordt bedreigd tegen den werkgever die zgne bg de wet of bij oiereenkomst bedongene vrrpllohting niet nakomt om aan igne werklieden I bedienden of leerlingen voedsel kleeding geneeskunI dige behandeling of woning te verschalfsn De rer i WJlM W I I T TEK1HD EN TEEBIIHJ KE lPI NÏN LICHT MJ5¥ RTEEnFN OUIE Of DE 8L aS en in t algemeen tegen alle aandeeningen der sigmvlieien iedere ilacon van fr 2 50 bevat 60 capsules Dit is genoeg geiegd om aan te toouen hoe weinig deie geneeswyxe kost van S tot 7 V2 cent per da Om lick legen H koopen xm nömuotfrife hoeden moet men vooral letten op witte eliquetu waarop de tektt met twarte letten a afgedrukt en de ondei teekening van GDYOT in drie kleutett Hitt tegenover tetinSl iieh hét fac nmile der hmiltekmi Öepöt tè Gouda j ji MMailaaaiaHii Mii i i MrtiiMa 1 wiM XPO iiiJien bedoeMe ejgeaaari genegeo zijn bedoeUcn grtjDd dtarvöor kotteloos f te êtttn Ter vtsie ewi idrea na deo heer C J vid der Kleyo toeiiehtende het iroeger door hem gedun verzoek van eea stukje geoiveutt grnd in de Robaarsieeg met een patr ooaerleeltende bewyMn n A de loDg W van der Smeeden en C ftti Son dit ier oek ooderiteancnde wordt ter viaie fteicgd eeo adras rau W tid der 8uieed a beroatr toonende vorenttaaudiTerzork oBdenteaDd te hebben en thans verzoekende dien graud Ie joogeu koopeo MoRlt aangehoudeo totdat er eene beslissing ia genomen op het adres vao den beer van der Klein een Mres van A VeAlaairw Mtsrhipper op het Amster dsmeehe eer vcrioekeode ala schipper tn de opengevtHene plaats bcHoemd 4e vwden 3 er vitie een adres uo dt ieeren G8br Kai phni Ben en andwen bumie adhteaie schenkende aau bedoelde persoon en vertoekeude hem als zoodanig te benoemen Ter visie een adres an A Soet T Goedewaagen en J JodkorJr allen srhtppers lo dat Teer ei zoekende Jie betrekking niet vBKcr te vergeven rdt gesteid in ImuuIcs vffu U tfla Wter £ ne van benobt ea raad Aan de orde is de benoeming van Welhoude de beer Viruly ligt aan ide beurt vsn aftjeding en de hee Remij door z ne benoeflting ils Bieaw frekozen lid van den raad moest dientenge Vblge mede artredcD beide heerea ign met AZ etemman Jicrkazen 3 blanoo biUetten waren iedere stemming Tot AAbtenarM bju den bnrgelyken SUnd zyn herkozen de hb an Bergen IJzendooro en Kemj ot Icdeh in de commissie belast met het ontwerpen van Verordeningen tegen wier overtreding straf wordt bedreigd ijjn htrk zeft de kh iPorki n Droogleevar Kist Kruenburg en Laytea het uwrstel Van B ea W tot veigrootiiig der Tusschen kehool en in verband daarmede het 1 of met ngzigen van den staat van begrooting der uitgaven dienst 1875 De Itttr Knnerthsrg wfl de school nog meer itbfelden door MiM gftag te akeo vov krt bawarrn der kleedereo in ver band et de g a dbeid de VoonüiUer viitdl zalk ewio uil breidiag goed weet het nu niet van de loQpende begrootiug i te viodco en wil die uitbreiding tot een volgend jaar nttatellen Qe Leer van Straaten wil alles in eens goed aan Mkken uitbrerding aan die school veibonwing der brog aan de Haven ea Turftnarkt o daarvoor eenegeidleening sliiitea de bear Vir iljr wil de gang aan de Tnsschcnshool io het Tervojg doen daar dit no niet 9p de begrootiiig gebracht kan worden n mtdatena 3000 zoude kosten Na korte discussie U het primitieve vooritêl in stemming gebracht en aangeno men met 18 tegen 9 ttemmen die van de heerea Kranen Aurg a Tan Straaites iet roontel vn ft argeiM ster an Wctbovdera tot hH vorkoo MH van een atnkje grond aan den heer C J van d r Klegn wordt opnieaw gelezen zoomcde bat rapport van B en W na eenige èiscossien wordt dit in stemmiBg ebracht en aangenomen met 8 tegen 7 stemmen Na mackti iaf om aan da genenen besluiten niiToeria te geven zonder reeumptit nndfgt de vergad ria MARK 7 BERICHTEN Gouda 9 Sepl Bij tieiafni onmt wn 4le teiiBUig 8 a Pald rtuw puik g 26 8 76 Mindere 8 25 ƒ 9 JSogge pmite 7 60 b 7 80 Mindere 7 00 a ƒ 7 60 oer 6 £0a ƒ 6 80 Gerst uike 7 00 a r 50 Mindere 6 25 a 6 80 Haver lickte 3 76 a 4 ZwKfe ƒ 4 76 5 75 De veemarkt met weinig aauroer den banilel iets vlugger arkeos en biggen aleaiede schapen traag ta verknopen Aangevoerd 126 partijen Kaas prijzen v n 2 a 3l handel vlug Goeboler 1 50 a 1 60 Tl t n a Weiboter 1 20 a ƒ l SO Bur gerlUke Stand Oebobim C Sept Murten anjers D Zuüdam ea W utcleui OviauiOB 7 Sept J E nn BMleo 3 w J G na da iPivMidt 8 m 8 C Bonijn 17 i GiBuwn 8 Sept I N Firree en S W van in M asW J aforrt en B l Vonk A Riettjld en C van tecnWen ADVERTENTIÊN i i Getrouwd sopmi ifiÉEijhiü vaW be èIXK die tevens hnn haftelgken Saifk betuigen ooknamens wederc dsehe familie veer de veelvuldige biyken van belangstelling ty gelfigeahtiA van hun hnwél k ofltvBngeit y 7 t GoHéa 8 Sept 18 Gekleurde Wöl bgzonder geschikt voor DAMES en KINDER KOUSEN HEEREN SOKKEN enz effen sfamdboudende klenien k f 0 20 per knc M de VUETXBS IjBoge Groenendsal j u tasnu ei m j a a K n ï lult iMk 1 I Mevrouw W e r ni n k Markt vraagt tegen Kovember of eerder eene fatsoenlijke MEID die Goed kan KOKEN en WERKEN Burgerjongeling niet beneden 14 jaar oud goed iaanende schrijven leaen n rekenen Beflecterenden adresseere zich mei ranco brieven advertentie bureaa ft B VAN GOOR ZONEN Letter Z A LBBIKANT BEHANGBBIiSen He worte I van AMEUBLEMENTSTüFFEN zosmedeZy de Stoffen DAMES COSTÜMES eni enz wor den op nienw gewrwd en geaproiteerd jn de mmmm snmnmmu DrHkkrij IvtiiK wassehwiJ MOlEèfi lNRICHTINa k 2fI DENOeSTUME8 nz em Tevens tericbten wij der gegerde C3iente1Ie te Gouda en Omstreken dat 4e goederen kunn heaargi worden bfj oBicn AGENT den Heer 3 vat der WAL Raam Q 441 ahvaar Stalen te beziclrtigen of ie ontbieden zyn eDalleinfomuitiën verstrekt worden PS Van Zijden rostumea Overgori nen eti stuk Góéderen worden ook Stalen ter heooff deelii gevwwë Men kan zieh geen liefelijker aangenamer meer verfrisohender en gezonder xetik voorstellen diui bet EAU D AIVVEBS v n AiJö DM MARBAIX e Ai twer pen België Er bestaat geen Geurwater dat meer genot bijbrengt voor den omar dan het EAU D ANVERS bevochtigt er goed n zsikdoek met en vrjjft er mede de iipen bet voorhoofd den bis en u zal eeoe wonderiyke verkoeltheid en verfrissch nhcid voelen die den inensch geheel en ganscb verkwikt iteririscht en hersteld s JUorgens wat gegoten ia bet water dat men gebruikt verzacht de bnid eu verspreid eene frischelBeiit opeen46ek gegoten en sterk ingeasemd iverdrijfthetspoerdigde hotddpjjn wordt veel gebroifct ep Jmttenplaatsen om de loebt te verfrieschen en bijzonder voor zieke Kamers Ziehetjirosfiectii Wordt verkocht fl 1 50 1 25 1 0 76 cent de halve flacons half geld Men beveelt de Koninklgke en düUbele aualiteit bjjzaodfr aan die men veijtrjjgeu kan te Gouda bjj B SCHOLTEN Coiffeui DtunesaoHte renhaarweiiker Gouvro De fijnepsrftiMerie isaBnbeveleiiswaarttig nis het meest verfrissehend reukwater drt bestaat en het best houdende op de reis en in de warmte t Is ook t voornaamste jprddukt tegen rheumalaamas en Icwalen mimm idziel j eiwfcua s veor Piano Solo VifgaVé van F KOKSM 4 te Franehr Hofleverancier van H M de Koningin 614 Lec c La Jille de Madame Angot Potpourri 8e druk C 0 6 624 Smith Sidney op 58 Norma Fan taisie brfllante B0 7 Alle Tiiflnmers dezer üitgaVe zyn steeds voorhanden bü den Boekhandelaar A B B I N K M A N U Gouda Igihi GmI Uruk vaa A Bjjflknijuv Ue uitgave dezer Ck iiraiit geschiedt ZONDAG WOBNSDAO en VBUDAG In de Stad getehiedt de aitgsre in den avond van DINSDAG DONDEEDAG en ZATERDAG De prg per drie maanden U f 1 75 ftimco per post 2 BXnTENLAND Bulteilairiseli OverzIcU D Daitaoba pelirimatocht naar Lonrdes onder auvoeriag van graaf Stolberg bedt geen anleidiog tot matveratering te Parye gegeven De Frsnacben qJB xoo verataudig geweeat weinig notitie Tan da yioaae liadeo te neaen die gingen bidden voor de Tgaadm van kan vaderland fa BarlQu becbt men groot gewioht aan de bekende aededeeling van bit Journal de St Péteriiourg dat Eaalsod bet initiatief beeft genomen om voor te itelUa emeenaelMppelijk werkzaaa te tljo tot behoud van het biataande of zooali men dat in dan geleerden term uildrulit van het tatna iiuo in Turkye SoBBiga keveren dat fiueland laeda ttappen hmft neren aver 4e zaak s de diploiUtia UN bet niet enaugeoaam vinden dat er voor haar ieu U doen komt vooral too ieta dat man groot ot klein kan akep ala politieke fnaeatie Ue Serviache regeering beeft verklaard dat ij inttig den v ede wenwht Dit ia voor baai dan ok een gebiedende noodtakelgkheid De laeeting door Lord Buuel s geeatvenvanten bek d om £ ugelaud nit ta noodigen aau de opatandeliogeu in Boanië en Herzcgewina geldelgke hn p te verieeneu ia eergiateren te Landen gehouden Boaaell zelf waa widens ongeiteldbeid verhinderd tegen I wooidig te z jn doeb een brief van bem werd voor cleteu waarin hg zyn deukwgie over deze taak nitaaniette en de hoop uitaprak dat de Mogendheden t u middel mochten vinden om de Christenen teh vradi pii De vergadering zelf waa wat na debaaobouwingen der para over deze aangelegeobeid in t midden gekraobt mooht varaoed worden aleohtbecooht r In Spaaja tqu weder geracbten in omloop omtrent Hl eoHtenio Inaohan de beide strijdende partgen Da poaitie der Carlisteo begint haohelgk te worden Het is Dorregaray getukt Navarre te bereiken doch alecfatt met 1500 man terwijl hg al zijn laaterieel beeft verloren In de Baakiaoha prAvinoiea weigert de bevolliing langer de wapenen voor don Carloeop Ie nemen en wil zg niet gebooriamen aan bet deotaet wiarby alle weerbare mansobappen van 17 tot 60 areB onder de wapenen woidcn geroepen Daarenboven sehgat in de onmiddellgifa oaageving van den I pretendent onaanigbeid te baeraohen en moet hg Mendiri en nodere peraonon wegene oneerlgke bandelingea hebben doen arreatearen Te Toloaa moeien paaselijka afgevaardigden zgn aangekomen om namens den paas don Carlos den vrede aan te raden nuar of dete tioh aan dien raad veel zal storen ie twgfelaohtig nadat hg da ondervinding heeft opgedaan dat Z U zijne ondersteuning verleent al naar gelang de belangen van het Vatieaan dat medebrei gen De algemeene politieke toestand doet dns op een tgdperk van vrede hopan ViSor den winter kan zoowel in ïnrkge als in Spanje de rust tijn hersteld het conflict tnsiohen Engeland en China is zoo goed als uit den weg geruimd alle groote mogendheden hebben behoefte aan vrede en weiischen dien en intasaeben winnen de beginselen van den vrede meer en m v veld iDVEUTENTIËN worden gepluitat van 1 5 regels 50 Centen iedere legal meer 10 Genten GBOOTE LETTEBB orden berek d naar pkatamimte A onderl ke Nommen VUF CENTEN gigpen van werklieden tegen alkaodar welke hen aan deaelide atraf blootatcUen warden onder de t volgende hoofden opgesomd s V het beugen van gaweM o tntimideeren van een medewerkman diena trouw of kind o bet beschadigen van bem toeb hoerende voorwerpen het gestadig navolgen laa den medewerkman van plaats tot plaats 3 het verbetgaa van bem toebebooreode ü door hem gebruikte gereedacbappen kleedingatukken of andere voorwerpen het wegnemen of gebruik belematerea daarvaa raüeimg 4 bet bewaken of aftdten vaa zgne woning of verblijfplaats waar bij lich ophoudt werkt of tgn bedrgf nitoefent of de toegangen tot zoodanige plaatten fickttimg S het onder misbaar a gqoaw volgen van den medewerkman door twee of I meer personen op straten of wegen rnMing Het verbreken van werkovereenkomsten op ziehzalf is bg de wet niet tot een strafbaar ieit gemaakt doeb alle geaehillen over der ke ovcraenkomatcn badtag van het bwa ea davgelüka worden opgedragen I aaa da besliisiog der magiatratao en vredeneblett I wanneer het geachil geene koogen som dau p it 10 betreft en vsrder aan de County Courta waarb de rechtspraak kostbaarder langdariger en omslachtiger is dan bg de summiere rechters Op huitbedien den tijn de bepalingen deier wet waike evenzeer in Schotland als ia Engahind werken tal niet van tue BINNENLAIJD GoDDA U Saptembet De voor eenige weken te Botterdam gearresteerde B J Jut en Echtgenoote verdacht van moord op mevroaw v d Kouwen endieoftbode hebben bekend datzg alleen die moord bedrevan hebben Wg vestigen da aandacht op ackterstaanda aankondiging van een pleiiierlrein naar Anaterdam dieditmaal niet als gawooulnk op Woeuadag ataar opVrijdag loopt Het feit dat bet in Amaterdamkermia ia tal waarscbgnlijk elea van daaaa lieingebruik doen maken f Dezer dagen viel het doohtertjl vaa H de Zeeuw op dea Tnrfsingel al spelende üi het water en tou gewit verdronken zgn too niet voorbgvarende achip pers bet gered hadden Dank tij de tpoadige geneeskundige hulp door d a heer H Spmyt verleend werden de levensgeealca weder opgewekt an mochten de ouders licb spoedig ovartnigen dat tij bun kind bahielden Het Zieken en Weduwenfonds Protidentia hield I Zondag 6 September l haar derde S m vergadering in het hêtel Ticoli De voorzitter opende de vergadering met een gepaste toespraak waarin hg na tgn terredenlind betuigd te hebben over de talrijke opkomsi o m wcea op deo bloei der vereeniging welks li dental iii het begin SS thant tot 137 was geklommei D iavua werden de notulen der vorige vergadering ele f u en I goedgekeurd alsmade verslag van dan toestand der