Goudsche Courant, zondag 12 september 1875

ocTerzorgda ketrekkii gen der gesneuvelden en gewonin den str d legen Atohm Gezegd bedrag is ter beschikking gesteld van den eouvernear Geoeraal van Nederlandseh Indie pij de Tweede Kamer is ingediend reSQ wetsvoor dracht die atreki aai het laatste lid van art 12 der wet üp de recfi lqte organisatie zookls het laa ehjk is vastgesteld bg de wef v fl 4 tC llf tSli lSCSf n 9U te doen vervallen Dnt Hii bepaalde dat de reohpirif ke ambtenaren die antsl en worden wegens ïielsziekle rwt hunne Tp le wedde behosden Die bepaling was hé gevo der aanneming van een aoi endement Zoowel by de beraadslaging die de aanneming van dat amendement voorafgiag als later bij de behandeling der wet in de Eerste Kamer wm n tegen dat voors el gewiohlige bedenkingen ingebraaht en nadat de wet qu ruim een jaar beeft gewerkt beeft zich volgeirt hel gevoelen van den Minister tao Justitie de gegiondUd dier bedenkingen doen gevoelen De Minister is dl i ook overtuiirf dat in dm bestaanden toestand door tussohenko t van de Wetgevende Macht veri ering aaoet ksben Kg meent door geheel phe ng van de bepaling ndat het beginsel steunt op aette verkeurde opvatting an art 68 der Orondwdt dat een wa4 rborg bevat in het publiek belang niet in bet belang der reohterlijke anbtenhreb w A aanstelling voor het leven het voorsofar ft OnrtreHt het gaaot van bezoldiging m ontslag lagoTolge reohterlgke uitspraak bepaalt de Grondwet nieU Jlr bestaat geen groad da bg ffie TegDlitfg af te wgken van de peosioenwet Toor buigerlyke anbteuaFen en aangenaam te zijn Ik zou willen dat het binnentreden van dit heiligdom in dezea tabernakel van echtelgk geluk h familielejr q telkens toeUuisterde gedenk dat gij hmvadtr zgtl Maar helaas wat zijn of wat worden van lieverlede onze huiskamers Verlaten verwaarloosde plna een wiut i onze huisga le i en goede huiageesleB zijn gcrlocli opdid za er geen gere ekle vereerders meer viadea waar oioemeaveldarrsaeo wegkwijnen omdat hare dagelijkache verrorgers haar zoo dikwerf vergeten 1 waar de kanaricvogel drqetgees ineengekromp4a in zibie ee zaat heM zit t treoraa o ipwt hij zoo schaafts bekende aanhoorders vaa zga vroóIgk lied ontwaart waar de pendule meestal etilsteat alsof ze moede is dienst doen daar took oi maad kare uren laeat ï O I I T I 35L Aan bet Bar a laa Politie alhier in bewarinj eea in deze gemeante gavoadea DAMES GOODEI 008KN0P Bnrgermke St nd GEBaacifi 8 Sept HenafatM oa4er H Natsijl ea E Sluyiw Maria iuy ta ouden P Hoaahoat ea M BtHgttein JsIuhu ouden M Sprnijt e H Nieawliad 4 Magdaleau Coreelii ouden J B Tq eiun ea A N v4 bMel Maria radm h Nituyolumin A Goedraad 14 Etiwkttb ouden C de Irgoia en E lae der ZlSa OviauoM 8 S A Htan I j 8 at ADVP T PI NTTI a Büo fisten lier volgende Bi and nllan dJwr K hoofdadmimstratien van de vrrsohillende corpsen det legers in k t openbaar worden aanbes ieed de levering vaude voo h tjasr 16U benuodigde roorwetrien van klaediog en Bittnatiq De brinist vaa dorlog beeft de ohefc van da Verschillende oorpsen de legen gemMbtifd aan ds militairen van de IsraëUtiaoke gadsdienst dn ander bnnne bevelen dienen eo hanne eerlang invallende godsdienstige feesten ten honuent oouteB wensefaen te vieren daiirtoe in de gdegeaheid te ateUen door 1 aan hen wier oadera of betrekkingen in haam ghrnizdénsplilats wonen ap de feestdagen vrgatelling van de dienA te v rleenen 8 aan bea wiar oadefs of betrlsk kii en niet verder dan 80 kileaietera van hunne g nizoensplaateen waonacbtig zgn tot bet büwonen der feealec vWlof te veeleeala als volgt raa ti met Woensdag 2 dezer tot en met Céndag S Oc oh r a s van en met Vr dag den Ssten tst en met Zoiidag 10 Oetdber C Ie en vaa n met Waeoa dag 13 tot n met Zondag t4 October d a v 3 1 aan de Verïgen een verlof van ec mat OiawUg Z8 dezer tot en net Maiwdag g5 October fc Mag men de loApeaJe geraehten geleavea dan ibllin de ryh éilfchten Oalmerschans n Veenhaisen een eer beiaogrgke reorganisatie ondergaan a near ingericht worden ap den voet van crimiaaale gevangenissen dan van bedelaaregealichten Van wege ket Ministerie van Justitie is het reeds üu verboden om ooaraoten te lezen of kaart te s telea t Voor do v le bowgaea van decerning ondervavSw b i htt ftvariülk B oer geliefde gepfMfft hetoi Pc IfB hartelgk n d pk X J VOS Gouda n Sopt 187S Vopr 4e lieiv ifa van deeUeming ontrfngan bg bet orerlj den mgner Eehtgetaoote betuig ik door d ie gqjaen di ik p j pal AtM erdam 10 Sept 1875 In ne beslatf Vei gaderiag van ket dapartenoMt Groningen 4er Maatsoh t tfut o J k door dan voorzitter medegedeeld dat de Midister van BinnsnI saken een gans ig beskit hseft genonea ten apiiebte van de op te richten kweekschdo voor onderwijzeressen te Grbningen Volgehs ebe JioDdag ingekomen missive zal voor die school zoo nsocNg reeds 7000 beschikbaar zjjn tn vóbr t volgend jaar een pOst op de begrootiog woorden tiitgetrokkca Uet bestuur kon idmiddels daen wat naedig is De nb idie gaat in als de sekool in Wetking treedt 6 0 Het SU meldt t at de heer Barkers president der Tranvaalsche r bliek in het Amslel hótel te Amsterdam verscheidene péMbntb heeft entvangen die bem over hunne belangen wenScbten te spreken Hg is voornemens eenige weken tot herstel ziJBor gezondheid in Dsilschlahd door ts brengen en over een malnd naar ons labd ierag te keeren om zich tegen 10 November weder in te iehepsn Dan rertiekken met h em tijar Knid Afrika enige bekwame mannen en geschikte jongelieden die eene aanstellibg in de dienst van de republiek hebben verkregen ♦ Voor de vele bewyien van deelnemingVij ket overlyden van kun jongste Kind betpi1 de ottdwrgeteekeiiden htuu en barteljjkendank O J DE iQHm A W DE JONG Goffda 8 S ï jl875 ScnoTSKAM By deze ia ons beleefd verzoek aan diegenen die iets te verderen hebben van w len onzen V der den Heer F HARTING in leven gepensioneerd ipjj ljaar d rjran bjj ons k nis te geven in n Joop dezer maand Geb HARTING fvT WOBDT GEVRAAGD EEN AdsistoiitTVoorlczer Voorzangpr in de St JANSKERK alhier iflnde Lidmaat der Herv Qem BrieV en te bezorgen by den Koster van genoemde Kerk vóór 20 Sept e k De X Ztttph Cl verneemt van goed ingelichte Zgde dat het plan bestaat mat Noveaiber a s den Oosterspoorweg van Zutphen naar Amsterdam voorloopig alleen voor persoüi nrMkeer iu werking te brengen Bg de Vereeniging tot bevordering der volksgezondheid te Haarlem is bericht ingekomen dat ook daarterstede gevallen zijn waargenomen van vergiftiging door gebruik van garnalen Er wordt in het begia van October EEN FLINKE nXEXD gevraagd om buiten de stad te gaan dienen Men adresseere zich bg de Boekh delaar8 J T reenlginf cdaan door den S crot ri Boekhouder waaruit bleek dat het gftal Donateurs dit laatste kwartaal met 7 en dat der leden met 4 f was vermeerderd eaodU et ket sluiMi der jckeauK en Teraetwowdwgket etal Donaten 97 n de leden 1S7 bedroeft terwijl af oü den dtï der afs nti pK tekening ziol nog S6 als lid mddiyi Ranf meltt zoodat het pfMal leden af hadso l lkbediaa t Spr breii t f jn dank aan de leden roor liun medewerking tot Qitbreiding en aarita aan de boden en hun ad sistenten l x iazenderheid aaji dea bode Brinkman welke toch Menu Zonrttgigebeet bfl glMa S aien loopt om de o iluibul ie aan de tuizèii lit leden te ontvangen i voorts deelt hij mede dat de ledeo C ILulineübargen C van Hofwegen zich als edsislentboden hadden aanbevolen en ais zoodanig reeds gefiingeerd hatMen loodat voor Het jratu initem Her eiMrilmtu ikutê 4 iuk mA 4idtblmtm iijni wfll Jaatslen aiottens éénmaal per maand als bode ver pliefat ü dieut te tiaeo UmrBB wordt dki ekening en verantwoording nagezien door de leden P falder ca U HCTooti en durm oed eurd en onderteekend l e Commi a rist l9trs tMr l 4Nir M f woortI ver e re grootheid van den menscli welke bij aantoODtle te h ttMi iii Mt M r t h vnn tiefi ze f en echelste dil niet slechts met betrekking tot den proletariër laaarzeMs totdenacbtigru engrootender aarde reike laatste zells gebeele legers steden en dorpen kmden veroveren doeb ttét diltwQls de heeraebappij over zich zelf met baddeo Het Ifd H C Botfgers droeg daarop ket édiaht f De XjoterQ voar hetgeen der veigadèrdni bigbaat zeer welkoM was De Voorzitter skr k daarop een voM van dank aan den Secretarh Boekbonder Penningmeester Sprekers en Boden Voor hun opofferingen bedankte ook den leden Voor kan belangstelling betoond door han tali ke ppkomst s rvk nog een flink wooid totaimaoedigio der ieden om deze goede zaak bevorderlyk te blgren igii en sioat de vergadering Blqkens eeoe in dit Nr Voorkomende advertsaiie M de Liedertafel Apollo alhier met lo October t s een Cursus voor Mannenzang openen ten einde voortdureod aan de Vereeniging nieuwe kraohled te kinnen toevoegen Het komt ons voor dat dit plan sympathie rerdient en wij bevelettlialderhalve gaarne aan In de ziHin der Arr Redbtbank te Botterdam an Donderdag stond o a terecht i J J and 62 jaar wooeode alhier beseh van bedelarij tot l aaand ger ea optebding nair iea gestiobt ofwerkhois en tdirljft oas lit Mooidreokl Zondag lli herdacht de heer H M van Loon Predikaat bij de Hervormde Gemeente alhier zgn veertigjarige erapgehebedienmg Zeven jaren bracht bg van dien tijd te GouJswaard gezegd Korendgk dow de laatite drie en dertic jnren arbeidde hg alhier UQ sprak voor eene talr ke felangstelleDde aahare oaar aanleiding van de woorden van Paulas Hdp van God verkregen hebbende sta ik tot op dezen dag betuigende klein en groot De gemeente zong den feestviereaden lesraar aan het einde der gadsdienstoefeniug de zegenbede to uit Psalia 134 Den volgenden dag den eigenlyken gedenkdag wapperden uit bgna aHe woningen oak mn bewoners van aaderc gemeenten de driekleur Algeiaqett waren de bewijzen van deelneming op dien dag geuit Even algemeen is de wenacb dat de gemeente v n Moordrecht zirh nog jaren lang verhengen moge in het bezit van den ho geaobten on waardigen man Men sohrpft ons ait Ondewatert In eeae dezer dagen honden vergadering van den gemeenteraad is BU lgemeene stemmen besloten het toelaten van nieuwelingen op de openbare school voor gewoon en m u I o alhier tot twee maal per jaar te beperken terwgl het aannemen van leerlingen voor het onderwyz in de moderne talen en wiskande voortaan in overleg icet den hoofdonderwijzer dier school lien heer J Kiewiet de Jonge zal plaats hebben Tot wethouder werd benoemd de heer A C van Aelst nadat de aftredende wethouder de beer C Kikkert te kennen gegeven had dat hg als zoodanig niet meer in aanmerking weiiscbte te komen Sa gemeenteraad im Boskoop heeft besloten tot het aaustellen van een vierden hulponderwijzer aan de openbare school Het salaris is bepaald op E 06 jaars Door het Hooldcomité der XederUndicbe Vercemgiag £ Awife rnm is aan het Departement ran koloniën overgemaakt ttmt som van 100 welke van den generaal majoor Smits kommandant van het Soloniaal Militair Invalideuhais op Bronbeek is ntvangen ais bgdiage ten behoeve vau de nagelaten De Gemeenteraad van s Bosch heeft beslaten dat in de opeobare gemeente burgeiavondscbool Vuar Olid delbaar onderwgs eene herhalingschoal zal worden geopend Ier opleiding van jongelieden die door bot Jot worden aangewezen om als atttRa ire bij el leger te worilen iiit ef fd ten einde Ig h lèggeD van ern valdoend examen in auln ing te k ndi bij 1ii t kader als üilioie rpAal f j rge t te nomen naii f ktèM elf timere tM ecbln iai ver lichting en veraangenamiog van den militairen dienst Ie jjenieten Aan de onderwgiers is daartoe eene jairlSjksche toi lage van ƒ 3eo toegestaan de lessen zullen éttritb koiielodk ftgann irardsn De heer S 3 van ToMlon vaa der Vaog qnspeoteur der registratie en doariasn te Utredkt heeft aan het Nederlaadich Museum ten gesdheuke aangeboden t fee ijsrren rijgen Vkbd tet aiMd Kbrbn ik een jMhMlHm m iiat geladen iu mtm tnt etcomen met eeae naohtboiit vab XSkmikk p iléMt Üei tekip ge zQi ea naar te b faan i weid fared HM is de gewoonte hg o s under kur hardop ie pruttelen over aHes WiltNeJlerlaadsch dr zeealahat in de Wandeling heet i Hallnndsch ts Wg bekennen dat wu in Tele qpzicbten waoral op H ebied vaa indttStHe en het Jllimtila ttéittm aËM fba ataan bjj vele andere volken Tan tiaTota dat area mr heengaan hMetea eer guw ai t na k a u vaa k sije e daw opgapg heft gebiaakt Ceoeas zgn we telkens ten koogvte wetfofKwaardlgd ea sclfs geweldk baoa als buiteulandegrs ons ahacheldea voor slaipkbiiiieb vior nenktHsb tUtiét Meruemingsgeest aB berustera ia het aloude Als mm Duitsobe buren dat daen wordeh wg bkpaald Woedend 4a dat i dikwgis tnebten oM aovev te krengen ü nloockenbaar aoral als nea ds BaHaobe dag bladen en Tlagtdhriftea van den hutateb t jd 4rsiit ü te aardiger en zeldzaner is het als IIA baiteahad erkent wat wal eeas kier daaa werdt en hi defe laatsteu tyd vindt men zoowel in Se litg ftudiia Melft vaa il Juli Jl lts in de Os SW va van S Ang wrvolle ndliKug gemaakt ran werkea door een eSht Nederlandscbe ondevnéaingte Ostendb aitgevoerd Saar wordt naaaelijk eeo Ajjigelegd va ISSO in 4enft en breed 3 n die Ver degebeelb ieagle en voer 18 4 bseedte net aeatMisteea ait de Kederlaadsche fcUniek te elft keUeeik Wordt Dit B geW ide en bier en daar too loaiaiyka weilc ia al gedeeltelgk verricht ïn ket Belgische en vooril kat Gngelsebe bltd weten feeOe waorden te vinden o i ket werk vaa den taoVen ar aie ket doet eneiMi Inderttaad wg mogen er ap wgsea BKt reohtnatig wólgevaUen dat onze Belgieehe karen NedevlandsdHe kalp kebbeo iagaroepen om een werk te WerricMen dat van zo groet belang is voor ekeel Osteade Mea is het eons dat de walideliag ids ce eMaMU lanjs den dgk voKoatd i eea deMe jede hëlsaa ku4 kaar weerga aïet kitKa tal éader da eebaden vdo jËUropa en de dH eetekr der eeneoteteeaftbrlek bedt iloor zga arbeid en zijn talent 4 ich verdiensteijfk g naakt zoowel tegeaover Nederlaad als ket fcniaaialt Ia de veenkala li n is de aardappel eagsi kaaiia vollen lang a ieder weet wat dat in destrekea vén CiröninMB MtoekeMt Ia den aütrék toeh vaa niM d aren r érdbn Aut elkea he At voor t k S millieen galden enkel aan geaaende aardvruohi opgadoMn vervoerd ea aan de neelfabriekea a elaverd Op de berte gVÖaden brengt bet heetilre ditlfaar t t t 0 heotaliter ap ea over t geheel cal V en bel aardappe aar j ja Sedert een paar dagen rgdt een kdndeB eioipagadoov Annterdaa begeleid door enige polilieagaatcn aa hondenvangers De laatsten pakken de keadea onder toeiiebt der agnitea ea plaatien de riervoeteiy in de kar Uaar viadea de koadaa een 4il tm tt ii uMr dat ee bezig hoadt zaodat e iet Uaffeo Herbaal delljk heeft nea eergisteren a gMeren traokt ket vaingen der konden te baletlea Keuigaa diar waarweefspnnnigen zgn gearreateerd Sea kenaisgaving vaa üiirg en Wtfh waaibq wordt aaagenaaad om de daartoe bevoogde jieraoneD niet ia de art efenilig hunner plicht te verhinderen is vetseheaen Trbetrearea it ket dat die keaaasgeVing noodig is M S Het Algemeen Beituar van ket BelMBohe W1 lansfonda heeft beslolen i cen prjgs van 1 tdO fr ait te levep voor de beste verhandeling over de PaiillMlie van Gent roer het volk geschreven waarVan de VOvang het getal van 160 tot 2 16 blz gewoolifoM zgner uitgaven niet te boven ga Het verlangt dat df mededingers een kort bondig en duidelyk overzicht zullen leveren van de t tenissen welke de sluiting der PaoiRèalis VMrai a gen en volgden en bg de ontleding van 4iarea inhoadr hare beteekenis zoowel onder het nationaal als onder bet goedidieaitig apzicbt doen uitschijnen ZWaedsehe Made aiaktii aaehliiig van eene uitvindiag van zekeren doetar Damn die eea schrift beeft ttilgevondeu braikbaar uiel alleoa voor alle talen naar ook i at iedereen van wrike natie ook verstaanbaar dijzonderhedtn oaitrent de uitviad sg worden niet ned iedesld alleen wordt gezegd da b v een brief iu het Zweedsok in dit schrift opgesteld door eea Italiaan geleien kan worden en dat ile aitvioder riek voorstelt op d tentoonatelling te Pbitade a opgaag mat do aalt te naken MulUpatiar aohrgft ia bet UtmiU en artikel over batM kheid waaiaaa wg bet volgende ontleeiiea Onder de bedroevendst en meest beilloore verachgnseloa vaa ket noderae maatacbappeigkc l rea in Nederland neei voorzeker dte steeda aaagroeioude tt aaastafceiyke gewooate van haiselgk h ger kead wontao = T = Oudsnks de vale ea niet te ootkeaau rteriaelm dk de verbetering der niddeleu vaa vervoer den bes tesl lan volkim keaft aaagabrjicht heeft deae toek ook iets BOnadisch ia haane leveuswgze ingevoerd a tal van aadere ooacakea gepaard atet daie kekbea BO tal bat mmctnlw inMit van lieverlede aaa ket lwM 2$Ule taveé eotwead en biiiU aist t ket gezia de grootste en moeste Jevenavreagde en aibeidaootapanaiag daaa zoekeo i la alaof de naaaea van ouiea tyd waneo dat n aiet oor Aaa mst naar voor kat kantoor de oeiatelt bet koOdkaia da attaat ea bnaae vriea a Wél hasohoawd kosMO vclea skokU te kaii 01 te daa ea te Itfm Kn aiet zrlden genieten de iiai geaaotea vaa het hoofd des kaizea die ket m l deayiuil vaa al ket gel k de vraagde ea veraange oaning van den kuisrlgken haard noest wettn niet vcsi aaien daa de aittpattiagen en ookebbelgkheden van diens kwaad hnnear of de gevolgen vaa da vtrapaaaiag dieae zaonwcn aa4er drerkwiatiag van zgne arbeidskraahtea Indien We dagelgks op èt dabatzijde van oaze ledalgk boekhouden ais huisvaders de aren opteC keadêa die we ia dea baiselgkea kring ia dat odtüds 100 liafalgke dichterlijke hoekje vau den V l ev iUfa vm emt Docbtar Gomh 11 SeptenAer 1S7 taard doorbreogeu ea daarna 0 de aredit gde de aren eUldea die wg aaa kat haiaelgk leven onttrek kca en aaa de tmit aan ve aderingea aaa ket aaallig verkeer imUmêkuu eo wat aiet al wgdea ws aoudea Mi het e n ak a aa die balaaa aMt aohaanie ontwarea koe slechte baisvaders we zga a boe froote sckuldea g Ivbben tegenover ken vier gelak eo leveuaveraaageaaniug ooee flicM ia Met al onsa iagebeelde kooge wgsbeid net al aaa atlOakagalgke gecalOnvwikkcliag aut ai die Kslakeude teleuten ala koopnau ladiauietl Inan cicr eac dia we oga selven taedickleif zgn wa cl beatkoawd slaokte kleiqg sUt ourerstandige vcrtdiadc liedea die valauvfct onbekcad Wijken te cga BMt de grootste vaa Ue k often oaoalgknet levenswgibeid welke vooral en bovenal leert oas elvea ea aaderen gelakkig te naken Ooie aaan als handig ottaionaker als geleerda all kaoMeuaar sal bg hea d oas bet dierbaarst Maten iga voktrakt nietdieaaogenaaaberiiineriag oblarlaten la aalka de gedachten doen aal aaa ase goede oigeosebappeo als minuend huisvader b haitelgk eeklgeaoot ala de vrieudalgke steeds opbeurende ateeda bezorgde Mentor onzer kinderea We Boslea aan ben die oas t dierbaarst iga as oas rersebaiden eeae aadere berianering achterlaten dan enkel die Vaa trekpaarden bg dea arbeid dea levens Wanneer neoigeen eveneons Scrooge in Dickeus Vkralmm Oinl op boveanatanrlgke wgze een dui dblyk iiiaioht kon erlaagea ia wat hjj werke k duet ia wal kg godoaa heeft en in dé gevolgen van xytae onveratattdiga handelingen Zallen j veler leveoswgte soa spoedig veranderen het aantal foeih baifvadera ion vermeerderen en velen die zich thans oogelnkkig gevoelen zou Irn ontdekken hoe groote sehattea van levenigeiiot en verkwikking van rem gkilak en zielverkeVng nog in ket kaiselgk leven Verborgen liggen Wie zich in zgne kaiskamer ea onder de zgnen nog ongelakkig gevoelt geloof mg trij die beeft j l z jn oagelak aitslaitend a n zibh zalven te wg ten Ben mangelt t zoovel gevoe als aan verstand Ouie kaiskamer noest voor ns en de uzen het aa aanste liéAsr kste rustigste en verkwikkend dte plekje der aarde zgn Nimmer moesten wg den drempel van dat vertrek overSchrgden zonder des ntMS met gewild alle zorgen alle kwade humeur alle vitzucht onvoldaanheid en gemelgkheid evenals Stc daar onbruikbaar en niet passend kleed af te I kggn Ik zou w nsehen dat op de deur van elke buiakaner net groote lettere geverfd werd hier trede niemand binnen dan om aan anderen uatiig I van BJ5NTUM kn ZOON Mai kt Goitda De LIEDERTAFEL APOLLO zal met 1 October a a EEN CURSUS vo r MANNENZA 0 open Hu j die g iteigd zjJB daaraan ded te nemen wordt verzocht zïch vóór of uiteilgk op 20 September a s aan te mddea bjj het Bestuur Vereischten zjiB aiasteas 17 jarige leeftgd en het voldoen eeuer jaarlülDfcka contr utie van 3 guldep Doel na verdoende oefening onder de werk de tedeo te worden opgeaomen Nadere iatichtiii eii zga te verkrggen bg het Bestosi d i Üi du 4i l i Namens hetaelve I f JI J 5 J STEENBEILGEN Sarr Jafrroaw vak dj l URG Wgdatnat verlangd met Nowsm SENB KNAPPE Tegen 1 November wordt te eüfen gevraagd in een oei Bai rgeiiB EENE FLINKE goed kanaende koken en v ui getaigseknften voorzien Briewn franco bg den Boekhandelaar J VAJt DES SCHOUW te Leiie ader letters Te Ehmr teXSpci een BENSOENHUU met TUIN geatiAJkKHrde en behangen Kamenea Alooof vooitaKeofan Bergplaats Kelder Pomp en al w t tot eon BcA ingericbt Huis behoort op goedoB stand en fra aitoebt bobbende bunrprgs 225 prr jay Adres met franco brievea oqder letter J bi den Boekhandelaar A BBINKHAN te Q wU j 1 ji I M WE IS te o Az wordt vorlaa d WL msmgnÉ van 30 a 15jarigeb teeftgd geschikt om jóage kiaderen te belpen opvoeden vmi gaedzedelgk gedrag gezond ge lel en zonder kiadena te haiea laste Aan decebetrdckingisVeAandeB eene jaarwedde van j 156 ï inwoailig lost bewassching en geneeskundige hulp Sollicitanten naar deze betrekking worden vefxocht zich net ranc bripf oi in jiwsooli aan te melden bg Regent T n boveng noei J Weeshuis op Maandag 20 September s avonds tusschen 7 en 9 uren Openbare Verkoopiog TEfipvbi op MAANDAG den 2 SiPTEMBBR 1875 des yoprmiddags n Elf ure in het logement DK Zalm e van een v Wmhem4ff JSef TUIN en SOHl UR staande en li M dt ifin den Kleiweg ie a OU DA Wgk E Nr 79 kadaster Sectae B Nr XM5 Zgnde in het huis een ruime Winkel drie benden en drie Bovenkamers eene £ eiikèb en t geen verder tot een goed iugerigt Winkelen Woonhuis behoort Nadere inlichtingen zgn te bekomen teu kantore van den Notaria W J FÓRTÜlJN DROOGLEBVER te Gouda