Goudsche Courant, woensdag 15 september 1875

Woensdag 15 l ptenber 1875 N 1724 GOUDSCHE COURANT en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken FABRIEK O rrXD E w T EI K Leveren of vervaenrdigen en herstellen alle soo ten van STOOM en andere WEBKTUJGEN M ACHINE OLM in Vpf Kw aliteiten Jufva van Straa ten epde Korte Tieadeweg vraagt met NOVEMBEt eene Dienstbode Loon naar geschiktheid Vuil de wenfieos zijire groote voortreffelijkheid Igemeeu Jieteode en als het aangenaamste en heilzaamste huisniddel bijnli onontbeerlijk geworden Rónlandschen DRDI VENBORSTlïONïNe uit de iabriek van W H nCKENflEIMER te Mains hebben jni t een nieuwe bezending mtrangen en bevelen die ten zeerste aan Alleen eeTftverkr gbwirinfle fi JLj ¥ hen Toornen van een goed tinV J sen CM 8ale met nevenstMud fa XS J brieksstempel te STOOIÏERWERH CHRMISCIIE WASSCIIERIJ 4 I Is Hebben voor huone beroemde op groote tschaal mgericlite jnbnek Voor Gouda en € metrektn sU agent aangesi ld den Heer W v D PALS Markt Gouüa Al faarTiet TVIonsterboek te beafchti g Kgt en yerdere inlicbtingen te bekomen zijn T e Goederen worden geregeld eiken DIN6SDAG naar de fabriek opgezonden an net J 4 dagen ifrmtm terag beioigd In een KOEK en BANKETBAKKERIJverlangt meu ean BEDIElSfDE n een JONGELING Befleoterenden dresseeren zich franco letter A bfl den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier tc ïmwïM BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zjjii voornemens op WOENSDAG den 2 SEPTEMBES 1875 des na iddags ten 1 dM in het BAM HUIS dwGeqteente inschrijving aan te besteden Het bouwen van een 8CHO0LLOKAAL bij de Tusachenscliool en De levering van 500 kub meters ftine puin op het Jaagpad langs de rivier de Gouwe tusscben Gouda en de Ooudsche Sluis De bestekken teekeningen en voorwaarden znllen dagelijks de Zondagen nitgezonderd van des Toormiddags 10 tot des namiddags 1 nre ter plaatselijke Secretarie ea aan de Stadstimmerwerf ter inzage liggen De inscbrjjviiigsbiljetten op zegel geschreven door den inschrgver en zgne horgen geteekend moeten behooriyk gesloten den 21 September te voren voor des namiddags 5 ure ter gemeente Secretarie zgj ingeleverd Bg den ondergeteekende zijn a 1 te hekomen Loten tn de Verloimg van KUNSTVOORTBRENGSELEN en nuttige VOORWERPEN aangekocht op de tentoonstelhng van hedendaagsche Kunst lndnstrie enz te houden in de maanden September en October kideParklokaleutc Amsterdam A BRINKMAN No 843 der beroemde WckcIIjkscfic Zaracflspraken Uitgave J J H KEMMER te utrecht il heden voorhanden bij den Boekhandelaar Lange Tiendlfweg te Gouda Gekleurde V ol bijzonder geschikt voor DAMES en KINDERKOUSEN HEEREN SOKKBN enz effen standhoudende kiemen a 0 20 per knot Lange Groenendaal m RHijNsroo ms Gul dens Trein v GOVDA AM STERDAM OB VRIJDAG 17 SEPTEMBER Zifi nannlol ot o t 4 11 j j Zie aanplalfen strooi ille ten AHSTERDAIII8CI1E KERIUS AAI BESTEDIIXG P aitiie Almelo De SCHUÏTERSRAAB der M Schutterfi te Éfouda zal onder nadere goedkeuring van Burgemeester en Wethouders dier gemeente op MAANBAG den 27steB SEPTEMBER 1875 des namiddags ten talf een ure in het openbaar bij inschrijving AANBESTEDEN de levering van 25 complete SCffüTTHElSÜNIFORMEN 5 aftenderhjkeJASSEN 18 afconderlgke PA NTALONS 30 CHACOTS 60 paren SCHOüBJIBBEDEKKINGEN en éO HA LSOASSEN De voorwaarden van aanbesteding zallen van Maandag 20 September tot Zitordag 25 Sq tember 1875 van des morgens 10 tot 12 nreter lezing liggen bïj den colinei e in het gebouw Anti tiEoi c p de Markt te Gouda alwaar de inschry vingsbiljetten op den dag der aanbesteding vóór des morgens 12 nre moeien wofdea ingeleverd MAGAZUN Sok tg ï H A Wolff Jlj i ali X V rM iwi A ZooD Apoth Boéej rmen P Veriloot Botioop X J na TwoBt Dtifi L TIE Imawni t Grmenluife L F G SnabilU Apolk ttazertKOKd W BnOrJIn Uaattrettl D Sen lUrlog trülegertbirg e de Ruit i B Noorivli F JoDker Henbnig SoUerdam C J W Smlll Itó Apolk tf C J na Olnkel feAoMAMw J o ao Diog Vrnhwr MQ V WadMnnen C nn Eedirw troerden W H MoDiggdn VAK 00ST2EE EMI17IQEN L Db van euds gerenommesr THEEËN mp Joure FriesWd W J SORQEB uit den Koninklijken Nederlandschen Wntrtembergschen THEE HANDEL van P W TB n SSELt T ZOOiV Hofleveranciers van de Hoven van Nederland en Wurtemberff te Rotterdam Steeds verkrggbaar te Goiida Vg J J v d SANDEN Botermarkt Openbare Verkooping Lezenswaard Dames en Heereu daar ik de gewoonte heb de ongevraagde getuigschriften te plaatsen zooal iTc ze ontvang zoo ware het onverstandig indien ik van 4en roem mgner preparaten geen melding maakte 38 Qetuigscluift ontvangen van HH Doctoren en Particul eren wegens hergroei van Hoofdhaar Mijnheer ge kuat gerust aan het PuUtek melden dat het beter is uw preparaat American Balm aan te wenden dan een pruik te diagen Een ieder ten mgnent weet dat ik gedurende 8 jaren een prnik gedragen heb Ik maak er geen gehaim vau om ieder te overtuigen dat ik door u genezen beu van mijne kaalhoofdigheid das alle respect ivoor uwe vinding noem ik mjj te Uoogenmm 1875 UEd Jhe Dienaar Prov Drenthe Geteekend J DB VRIES van de volgende oorowende geederes ten overstaan van Notaris Mk KIST M Gouda ep MAAIÏDA G 4 OCTOBER 1875 voorm Elf uur in Itet Hdtel toe F o ie Gouda No 1 Een ia ia72 ronaal naar den laatsten smaak gebouwd HEERENHUIS net fraaica TUIN marmeren Vestibule en Gang negen Kamera allen fijn gHcbilderd bebangen en gep4afoneerd de meeste vau ctookplaotaea en marmeren schoortteenmanteli voorzien en verder met zoodanige gemakken al ia een modern ingerigt Heerenhuis kan worden verlangd stMnde en gelegen aan de Cra bethgtraat wjk Q no 128a te Gouda Te aanvaarden 1 Nov 1875 No 2 Een in 1878 geheel verbouwden modem ingerigt BBNEDKN eaBOVENHUISmet frwiien TUIN dieaeade bet Benedenhuia als R0FP1JHÜI8 genaamd Café Uwio aan den Langen Groenendaal Wijk J no 12 te Gouda Bovenhuis verhuurd bjj de maand Benedenhais ie ataTsarden 1 Nov 1875 Uitval van Haar Roos of Schllvers Dun Haaj Kale Plekken Pijn in de SchedeUiuid Haarworm vroegtijdig Grijs worden al deze onaangenaamheden worden verbannen door de American Balm Binnen korten tjjd verkrijgt de behaarde Huid haar vorige groeikracht weder Franco aanvraag a 2 de flacon gemakshalve 42 Blauwe Postzegels of Postwissel alsook op Rembours bij THEGPHILB Kerkstraat bij de Vijzelstraat 238 te Amsterdam No 3 Een sterk PAKHUIS dienende iotberging van STEENKOLEN en zeer ganatig gelegen ia het Zwaaasgat wgk O no 123 ie Gouda in de onmiddellyke uabjjbeid der groote Vaart en alzoo gelegenheid gevende tot lossing van de groote Rnhrschepen Te aanvaarden 1 Nov 1875 No 4 en 5 Twee WOONH UISJBS met GROND daarachter en Kade daarvoor in de Vierde Kade wjjk R no 221 en 222 aan deKamemelkslootte au a Verhoord voor 70 Cents ieder Inlichtingen betreffende pero no 1 geven al de Notarissen te Gouda en betreffende ai de perceelen geeft Notans Mu KIST aldaar OtuU Druk nn A Brvkinu BEGROOTING DIE INKOMSTEN n UITGAVEN va db GEKEBNTE GOUDA voor de dienst van 1876 Bev king 16576 lielen INKOMSTEN traioic Hoofdat 1 OntrangslMi w ffens vroegere diensten 1 Batig slat der Uatst rasigeatelde rekening voor zoo verre daaraan niet reeds eene bepaalde beatemming is gegeven 603 45 Hoofdat n Opbrengat vau belastingen en heffingeii Afd L Opc op a rüta belaat 2 40 Opc o de hoofdaom der bel op de V eigendommen ƒ 8687 20 10 O op de hoofdaom der belasting op de ongebouwde eigendommen 349 39 60 Opc op de hoofdaom der belasting op het peraoneel f 21226 23 f 30262 82 Totaal der Ie Afd Aid II Aandeelin argkabelaiL S A gedeelten van de opbrengat der R sbelasting op het peraoneel in hoofdsom en opcenten 83961 96 Afil lIL Plaate dir belart Plaats dir belasting I oiaaa Idem bö oppletoir koUer JZJIOOO Afil IV Heffingen voor het gebruik van openb plaatsen wegen werken en inrigtingen 7 Opbr van brug kaai haven kraan sluis dok b9om en veergelden 63000 fl Opbr der wik weeg meeten keurioonen 1700 9 Opbr voor banken of ataanplaataen in hallen op markten en dergelflke openbare plaateen ƒ 4200 Opbrengst wegens de begraafnfaatsen 1900 Leges en vooideelen der Ge meenteSecretarie en van den bnrgeriijken stand 300 Opbrengst van schoolgeld vande Lat nsche school hooger onderwfls 400 Opbrengst van schoolgeld middelbaar onderwys 180 Opbrengst van schoolgeld lager onderwas f 7977 Opbrengst van schoolgeld bewaarschool ƒ 96 Opbrengst van schoolgeld mnliekachool 326 Totaal der 4e Afd 0079 Afd V Andere belastingen en heffingen niet begrepen onder eene der vier voorg afdeeling 17 Belasting op de honden 900 f 900 80079 31000 33961 96 30262 82 Totaal der Vde Afdeeling IVde Hide llde ISTE Totaal van het Ilde Hoofdst 176203 78 Hoofdst IH Baten en opkomsten spruitende uit Gemeenteeigendommen en bedttingen Hunr van huizen enMid geb 2803 90 Hnnr of pacht van landen en landergen 870 15 Opbrengst van den houthak 200 Renten van kapitalen a In inachr op de Grootboeken der Nat Werk Schuld ten name van de gem Goada 65 h Idem ten name vanScholarchen der Latijnsche scholen ƒ 1165 c ld ten name van de Librye 130 d Wegens hg voorschot of ter leen Verstrekte gelden 2243 38 e E4vidend van de aand in de Maatschappü van Gemeente Crediet 247 50 3850 88 Opbr vangrasverpacktingen 467 Pacht van de viaachera 82 Pacht van degabelop bet Amsterdamsche en Gondsehe rnpad daaronder begrepen de nuur van de hnizing en het land daartoe behooiende 1300 Pacht vui het Reenw Verlaat 660 Scfaadelooaateninff v lwtheeBi raadschap van n Amatal en Nieuwer Amstel wegens de overneming van tollen eaz voor de vaart van de Drecht Aar en Amatel 2000 27 Opbr van de bel voor het bevaren v de rivier de Gouwe ƒ 20000 Totaal v hetmde Hoofdstak 32233 93 Hoofdst IV Óntv v verschillenden aard en toevallige baten Tienden cjjnaen erfpachten 597 06 Pacht of opbr van den haardasch vuilnis bagger en dergelijke mestspeciën 1112 75 Boeten van politie nationale militie enz 120 31 Boeten wegens overtredingen in sake van plaatsel belastingen 20 32 Teruggave van het Rgk o Wegens hg voorschot verstrekte reisgeldenaan militie ligtigen ƒ 100 b Wegens bg voorschotgedane betalingen van allerlei aard 500 600 33 Ontvangsten wegens onderwer len in gemeenschap met andere gemeenten instellmgen en inrigtingen of ter zake van gemengd beheer Memorie 34 Bgdrage van het Rgk in dekosten van het kantonnaal hnis van bewaring ƒ 30 35 Opbr van hetgeen ter bestrgding van de kosten op het aannemen van werken en materialen door de aannemers wordt betaald 300 36 Andere ontvangsten niet tot de vorenstaande behoorende f 600 Totaal van het IVde Hoofdstuk 3379 81 ihi imde een heter overtidU te lcriige oi er JeBv grooliitg volft thani kei hy de nortUuuuk Ueofdalukke bekaorend deel der MKHOEIB vaa toelioktiag tf dea Slut nn Vegfooting dar lakoauteo en UKgavoi vaa de Gemeente Oeiida veot de dieut vm Ig7 Oreial waar kettefeodeel oiet ia aHgeiniIct tqn de ojjfen evea hoog als bg de vorige begroeliag INKOMSTEN HoorOBTUK 1 1 Het lihier aitietralikeB eyfer na 3 45 it ket voordtelig nida d r rekeaiag vaa 1871 Het verackil tosichea dit eyrei ea dat in de begrooling van ket vorige jaar la batig uld der rekening vaa 1873 gebragt bedraagt 8 27 1S HooroaTos I 8 AM 1 De opbrengat ia veriKerdcrd Biet ƒ Ii 99 op grond dat de hooidtoai volgeaa bet kobier van 1876 bedraagt 21718 04 Het bedrag der opceoten op de koetdMm der grondbelaating op d ongeboawde ageadaaon ia verainderd set 0 11 De hoofdaom bedraagt 349 39 De opbrengst is verhoogd met 591 50 h t welk in verband staat met de kooMaoB dier beiai tiag elke volgen de kohieren ovor ket dieoaljaar 1874 75 bedraagt 36377 06 ACd 2 Het cijfer voorgedragen voor i gedeelte van de opbrengst der Bgktbelasting op bet peraoneel in hoofdsom en opcenten ii rerkoogd met ƒ 604 64 in verband met ket bedrag van de kooMaom ea BgUopoenten on die bebistmg weNie volgens de kohieren van 1874 76 bedragen ƒ 42192 4S Afd 3 De heffing eeoer plaatselijke directe belasting is toegestaan tot een maximnm ran 35000 Afd i De post opbrengst van btog kaai havengelden enz is met 3100 verhoogd op grond van de toenemende scheepvaart Onder dezen post is begrepen s Het tolgeld aan de zoogenaamde Huainobtsche brug De opbrengst wordt geraaoul op 3t0 k In 1874 werd ontvangen ƒ 3928 74 i Het doorraargeld aan het Moordrecht sche Verlaat geraamd op 900 In 1874 beliep de ontraagit 637 33 e De belasting op de vaart door de gemeente geraamd op 58000 In 1874 bracht ig op 59297 63 rf Het Teergeld voor het overzetten met een pon e over de Xnrfoingelgraeh i geraamd op 600 ƒ 63000 8 Voor opbrengst der Waag ii het bedrag aKt SOO verhoogd In 1874 beliep de ontvsogtt 1769 10 De opbrengst is met 200 verhoogdi In 1874 werd daarop ontvangen 4267 23 Deze post is aldus gesplitst a Beglen en inkomsten 1800 6 Verhoop of huiu van graven 100 De ofbrengst wegens de begraablaata ia met 300 rermmderd in verband met oetgeen daarvoor in 1874 ontvangen is tgnde 1888 In 1874 werd aan legei ontvangen 279 Het schoolgeld op die Latg nsche tchaol be draagt 60 De opbrengst ia vermiodrrd met 200 alzoo het getal Ie rliifge y HXd t onderwgagebruik makende met 4 is verMinil 4llb 8 bedraagt In 1874 bragt het P £ 13 Het schoolgeld op de geMmM mj eravoadschool bedraagt f3 voor iraeroKlimiD en wan neer meerdere leerlingen nit ééa bursgesin de scfabol bezoeken voor ieder ƒ 2 Het getal betalende leerlinge wordt gerekend 66 te zullen bedragen waarvan 60 s 3 en 15 i 2 In 1874 bedroeg da ontvangil 168 75 14 De opbrengst van het schoolgeld op de lagere schalen is 691 verhoogd Tot grondslag daarvoor is genomen het getal kinderen dal op heden 19 Aug ter school ging te weten