Goudsche Courant, woensdag 15 september 1875

I rfc TUMclieMelwil350leer i ƒ♦ 8a ja rs 1680 B KbwiU jaiigelltSie 12 2593 meiiju 175 10 20 1785 Joapjufvr Kkool M SO 1920 ƒ 7977 Jn J874 rerd um edoolg obtrangCD 7377 10 16 tHet getal betalende hodtkinaertu wordt ge riMtd op ÏO 4 4 8 p Mf De opbrengat in 1874 was 96 10 K Htt roorgedragen bedrag ia ƒ 32 booger dau in 1875 Het getaf earlin wordt berekeiAl te laUaa bedrag tt wVitètt S tegen feèn scBxilf 4feld ran 3 l4é éteh éShbblgeM rafc ïf en 13 tegen een schoolgeld van 7 Jn 1S74 Wiep de ontrangst St9 7B V Afd fi Ja 167 fanM dete bdagti qp 87l 7i iHooFoarujf 3 1 Het TOOT rente mA kapitïlëh gKMihde cijfer ia fernuuderd jaet 4 tero iJ t door afloaaing ran 1 obligatie groot 100 rentende 4 ten laste tier gemeente fféüuirijk De fca NUIeo waarvan de rêilfe ill HlMnmt drden viraatwoerd bestaan ini Eene ioaobrüving in ket gto th Dek der Nationale Schnld van ƒ 2600 rentende Z j pGt ten name der gemeente Alsmede een ka iilttl gAiot 48600 rentende a P ten nalM der SchotaMhie Ken kapitaal gNtit 520U teutende Pf pOt wn name van Xibr emeeat fe Hel kapitaal by de bènk V n lèening in gttUülk bedraagt rolgen de over het boekjaar 1874 75 ge aioten rekeniug ƒ 66918 7 helweHc hter met lOOOO vermindert alzoo die som aan dete gebeente wordt terqggegeven en onder volgnr 32 w Dtvaifat ia bngt waarvan echter geene rente maar eena vaate aoia Van ïaOO wordt uitgekeerd Bovendien ia d gemeente in htt Deüit Van 13 oUigatien tan laate der gemeente Reetfwyk groot ƒ 1084 10 ntende 4 pCt en beell voor ƒ 82B0 Modeal in jl Maatsohappü voor Qemeeote Crediette Aaatndaa welke minstens eene rente van 3 pCt afwerpt tM Het gratgewaa aa den Hoogen ƒ f Sohielandschen Zeedijk is verpacht ♦ t voor ƒ 10 Het graagewte Mm den Go anver f welaohrn dyk vdor 34 Het grasgewas van de Baarslaan or f is Het grasgewas lang de Crabeth j aUaat voor SO Te tanen ƒ 467 S3 De opbrengst der viasefaeryen in de ttads raokten dei gemeente Gonda is verpacht tot het 10 1876 nitgetrakken bedrag Ï7 De opbrengst van de gabel voor bet bedaren van de rivier de Gouwe is met ƒ 1000 verhoogd o g volg van de termeerderde scheepvaart In 1874 bragt ty p ƒ 20871 18 UoorbSTDK 4 De post tienden cyusen en erfpaehten isverhoogd mét ƒ Sl gSi j De baardaaoh is voor ƒ 612 en hét vailuisvoor ƒ 600 75 verpacht Si £ eae gelyke soa ia onder Nr 145 in nilgaaf gebragt SS Even als bij de begrooting voor 1875 is de post OatVangsten wèfeens onderwerpen in ge leenschap met andere Gemeenten instellingen en inrig ingen of ter lake van gemengd beheer voor MeMirit uitgetrokken onzekerheid oldaarop ontvangsten I i llen plaats hebben geeft daartoe aanleiding 35 Eene gelfjke OB ie ond r Nr 166 in uitgaaf gebracht Wordt vervolffi as im I I i a B HB jBB= Mtatrii i i il BUITENLAND BülleillaBdscli Overzicht De pennen der FraKaehe dagbladschrijvers bebbea drek werk gehad en de hoofilen der politieke mannen in Fraakr k kabben zieh warm gemaakt ia de laatste dagen over een bnei van den admiraal La Boncière waarin deie BMinpartikt onverholen dé nieuwe conatitutie der repobliek afkekrt Gelukkig dat het go vertteaeikt dadelyk zee wijt geweest is om den heer La Boncière tijn oommandement over het eskader in de Middellandsche zee te ontnemen Dit heeft de gemoederen wat doen bedaren Deze kraaae maatregel tegen een hunner ia intussehen niet naar den smaak der Keizerlyken Zij maakten tioh reeds ilksiën dat deie brief het sein zoa wezen lot kroobtiger optreden hunacr medeWandera De Bonapactisten schynen weder ta woelen Uit b rn woVdt ifémeKl dat binitèokort op Arenenberg en byeenkomst zal worden gehouden door de aanhangers der ei keizerin ISugenie eu van harea on prins Ijouis Napaleoa Ladtsigenoemde zal in die byeenkomst he voorJitterschap waarnemen Bij die gelegenheid zal heraadilaagd worden over bet programma der Bonapartntisohe party voor de naaste toekblist in Zwitserland is men volstrekt uièl ingenomen met dat plan men ziet ongaarne ilat Zwitserich grondgebied wordl gekozen tot het houden eener dergelijke bijeenkom In OuitsJhlaud wadht men op den afloop van de g iote miliiaire maooeuvret om aan dec parlementairen arbeid te gaan of althans aan de voorbereiding daartoe Het Pruisische Ministerie heeft eergnterenmiddag reeds een gewone zitting gehouden onder Voorzittiog Vdn € am plausen De Duitsche Rijktddg zal uaar méU th us bericht niet later dan 2U October wordsn bgeengwoepen enflef de ontwetpeii dia daar tullen worden belfaif deid behoort ook eeij herziening van ket strafwetboek deze zal zich niet beperken tot de Ducliesnegevalleo laiar oak een aantal andere wyaiiiwgeu bevatten die ife él Varlng als do elliiatig heeft éaiVgewezeu Men spreekt te Berljj van een vAorstéf d tt by den Bondsraad aanhangig zou worden gemaiiict om den duur van het maAdaatvoordeu Rijksdag viiu dne op vier of viifjlü dn Ie brengen Sommigen betwijfelen leer de juistheid van dit bericht en betoergen da bij de ondoelmatigheid in de aanatainde zHting van deo Pruisischeu Landdag zullen o a worden behandeld een wet op de gemeeniebelastiigen eu eeu wet op de stedelijke organisatie De Beiersehe Landdfigzal 28 de ér worJeu geopend Met verklaarbare belangstelling ziét men uit naar de pogingen dio de patriotten zullen in t werk stelles om het Ministerie ie dü n vallen Naar men BerUjo verzekert ia de fnssohenkomst der i ilsuls In de Herzegowiha zónder resullfaat gebleven BUslaud z men wil roortiellen het houden eenér interflationale conferentie tot verbeteriug van het êtalv gm ia Turkge Oostenrijk Duitschland en Italië znlled zich waarschynlyk vereenigen met de zienswijze tfa Engeland en Fraukryk dat de quaestie is vaë zuiver inwendigisn aard en derhalve wéigei n zich by Rusland ailn te sluitea De Servische kaher Skupschtina a dAor den Vorst geopend De tiusnede d r tnonrede over de gebeurtenissen in Bosnië en de Herzwowiua luiden als volgt Onze natie wordt aan de grenzen der vaderlands in har oólwikkeliqg belemmerd Een deel der greusbevolkfng hééft huis en bóf verlaten en moeï nlèt dé wapenen in de hand voor de veiligheid des vaderlands in hél Oosten en Westen waken De gébeUrteniséeu in Boshi é en de Herzegowiiia plaatsen ons in een voeilykeo toestand Z9ndcr hoop op verbetering van zijn toeslli nd heeft de bevolking dier landen de wapenen opgevat om zich tegen misbruiken te verzetten De regeeriug des Sultans trekt militaire macht aan de grenen bijeeu Daardoor wordt de toestand meer ingewikkeld De ujtie verzoekt ona om beschel iAg De Bosnische bevolking vlucht op bus groud ebléü waardoor de toestand nog bedenkel ker wordt Het is te hopen dat hét aan de wijsheid des Snilans en der beschermende fflogeadheden 11 gelukken een middel te vinden om de rust in die streken te herstellen en de bestaande grieven weg te nemen Als onmiddellijke naburen lyden wij meer dan iemand anders onder die periodieke worstelingen Ik zal daarom mijne krachten inspannen om een toestand iu het leven te roepen welke aan Bosnië en de Uerzegowioa den vrede hergeeft Bij de Skupschtina i een verzoek ingekomen vau al de hoofden der opstandelingen iu de Herzegöwina om den oorlog aan de Forte te verklaren Over dit t erzoék zal iu een gemeedséhappel jke zitting beraadslaagd worden Er is weinig uitlicht dat er aan gevolg ziil gegeven worden De Vïrst Zou Zondag uit Belgrado komen het adres vén hntwoord op de troofirede zon hem dan overhandigd worden De oorloge tartij geeft weinig teekeaea van leven Spnnje heeft weder eeu nieuw ministerie Het kabinet is het oneens geworden over de vraag of de Coites bij algemeen stemrecht behoorden verkozen te wot den Dientengevolge is het afgetreden en vervangen door een ministerie onder voorzittersehap van géneraal Juvellar tevens minister van oorlog Men zegt dat het meer beslist liberaal is dan het afgetreden ministerie Canovas De republikeinsche conventie van den Amerikaansohcn Staat New York heeft ook geantwoord op de beschuldiging die de democraten den vrienJen van President Grant voor de voelen hebben geworpen als zouden zij hem voor de derde maal tot President willen verkiezen Zij hebben in Hun vergadering eeu resolutie aaii euomeo walrby zij verklaren on veranderlijk te zullen ptotestoeren tegen de verHezing voor de derde maal van welken President oék Zy verlangen voorts een veischoonende ataalkunde jegens t Zuiden en da edige her atting van de beta ing in specie Jefferson Davis de gewezen Preaident der Confe krm heeft te Detoto in Missouri een toespraak gehouden H j wenachta over h vetledeae niet te spreken en veroorderfde het dat de s tknodiM strijd met bitterheid en hMstocht gevoerd werd lè Mississirmi is de orde hersteM Gouda 14 September Wj vestigen de aandacht onzej lejiewopM adrea van de heeren A A 6 vaa lie rson o B dht in de laétate vergaiantg véa Ain iimi dezer geiaeénte is iiIg otaen Zie Verslag 7 Sept onder n 8 der ing stukken l e adressanten verzoeken daarin den geme enïéraad lin de betrekkirig van hoofdonderwijzeres aaii de Jongejuffronwébsch ol d 6r het feleende ontslag aan Mej Hardeman vacant staat te warden om defcë Sèhool te rtor aniweren zoodat zjj beter kan voldoen aan de eisahenvan onzea tiji Zjj rt Bschen WljkbaAr dat de niadiiogmaals rgpBlp ovettvege of niet eene inrichting in den geeSt van het elders bestautda middeU btór ondeti ijs voor Meisjes laet de liiifindeele krachten onzer gemeente bestaanbaar ig Wy gclöoVen dat deze qiiaestiedeb zondere aandacht verdient oiet illëen van ona gietueentebesluur maar van allen die hart hem en voor den bloei en den vooruitgang van Qotida in de eerste plaats van die iagezeteiieu onzer gemeente voor irier belangen de adressanten opkomen ïiltnssclien komt het ons voor dat welk besluit er ook genoineu worde op bovengenoemd adtBs de vacature ato bedoelde school niet behoort te worden vervuld op den tegenwoordigen voet In het belang van het onderwgs moet o i aan de hoofdondenvgzeres de bevoegdheid oni kostloBrlingen te houden ttorden ontnomeiï De directie over snik eene talr e n gewichtige gemeente instelling eïscUt de inspanning vaa alle krachten ea wanneer de hoef £ aderwiJ ierei na den gewonen schooltjfd zich in htar bijzonder belang nog moet bezighouden Mét het beheer ener kostschool van 10 ft 20 Meisjes dan kan het niet anders of de hoofdzaak het onderwgs aan de gemeenteschool raoetecbade Igden tenzij imen een zoo uitstekende directrice vindt als Iej HarUeman die hare gezondheid ten offer heeft gebracht aan de vervwling eener bövenmen chelijkê taak Doch zulke onderwgzeressen z n schaarseh n dan nog is het ti vredeK de gemeente die schade Iflot door het vroegtgdig heengaan eener instiiutrioe die anders nog jaren lang de zaak van het onderwgs had kunnen dienen De gemeente geve aen ruimer salaris en verbifide de kostschool MiaMlu en is bet gebouw op de Turfinarkt dan te groot maar degemeente kan dit eigendom wel op andere wgzereniegevend maken Een nieaw gebouw van ue verdieping met nóme schoollokalen eu kleinere woning voor de onderwijzeres zou in alle gevallen voor eene gemeenteschool vrjj wat beter zjjn dan een rogaal woonhuis voor dp directrice met schoollokalen die niet voldoen kaa de eischeaeeuer goede gezondheidsleer en waarin men net de leerlingen meet leven als met de makke schapen van het bekende spreekwoord Gisterenavond is de nieuwe cursus aan de Borger avondschool alhier begonnen Voor deu aunVadgMer lessen sprak de nieuwbenoemde dlri eur dé heer van l ven één kort woord tot de leerliUgen Uy weet op het groote voorrecht dat door de gemeente dut door de b l ting betalende inwouérs clue dergelijke inrichting bestond Hy dhikte de jongelieden op het hart om daarvén ben diinkbaar gebruik te maken én door orde eu leerlutl te taoMn dst zjj het hun geschonken voorreoht wisten op prys te schatten De avondschool telt thans 12 leerlingen verdeeld als volgt Voorbereidende khisse 36 lé kl 44 2e kl 28 3e kl 13 4s en 6é kl 11 Da ÏEKStK KLASSE 0Ï8T BOHtSR VOOBLOOPl I AA HUIS GEZONDEN WOUDEN omdat er geen lokaal was afei dat getal jongelieden te bevatten maar obk omdat dat getal te groot is voor één onderwyzer Kr moe ten twee eerste klassen paralelklassen zijn en er zijn leeraren aan de school die geen uren ever bebbau erwyl toch ook voor diegenen die meer uren zouden kunnen les geven d billykbeid medebrengt dat bun traetement worde verhoogd Jlet it iu zaai iat kientm iftedig werk Korie gmtaiit zooveel te meer dringen we hierop aan omdat kttiüfde foit tick tok wroegtr heeft voorfedam en M vooruit e zien ma d t er uitbreidtng moett iome Zgn we goed iipgelieht dan bad de biet 3ars reeds iu ovirleg IMt den Inspecteur en de Commissie van ToezioÜ ee iplaf vastgesteld in dat geval waae het te weneohïu tgeweert dat dit pla i aoor dm aantang tan de curm aan ft oordcel van den ra ware onderworpen Nu lydt het onderwijs er deor en worden datreuboven de ittiieitie on t f naneiotl benadeeld Het tmetemedt vau den hoofdaudarw ier te Berkenwoude is gebraoht van ƒ 5 50 op ƒ 600 De aaag oadigde harddraverijen hebben Vrydag nder begunstiging van schoon weder te Zevenhuizen plaats gehad Des voormiddags werd daaraan door 18 dea aaiiiddags door 12 piaarden deelgeoomen De prys bestaande iu een krittallan kaasstolp en twee dito botervlotea met zilver onteerd werd des voormiddags behaaU door den Hercuki vau den heer L de Geut te 81 ryea bereden door den eigenaar n de premie een baleinen zweep met zilver gemonteerd door de p ita van dén keer Schoaten Ie Dobbeldam bereden door den heer J De Boer des namiddags werd de prijs bestaande iu een zilveren theeservies behaald door den Wilkeb van den keer N A Wassenaar te 8t Jacobiparoehie bereden doorden heer W De Boer i de eerste premie rynde twee net zilver gemonteerde madeira karaSen door den Sbame Jan vaa dea Heer Roepman te Rctlerdam bereden door deo heer P Van Zanten en de tweede yremie zynde een praohtige sigareapot door de f iieue au den heer Renser te RÖtlecdam beredeu door den keer J de Boer Bij arreat van het Provinciaal Gerechtshof in ZuidboHand van Zaterdag is H H oud 33 jaren héilr wonende te Bodrgravea sohaldig verklaard aan fei elijkbeid tegen de eerbaarheid gepleegd jegens een meisje van 9 jaren en ttet gewelddadigheid onder lomen en deswege ia aanmerking geaonun zyn nog oiet gevorderden leeftyd en het gemis van naiieelige ge lgen voor het meisji veroordeeld tot 3 jarea 3 r reetioueel e gevangenisstraf Gisteren is de koning na aen verblyf van onge veer drie itatadea ia ZwilaetMd ia de reiideatieleniggekeetd De tegenwoordige zitting der SI Ge zal den 18e dezer des namiddags ten 2 ure worden gealoten De Staatt Ct behelst bet programma voer d npetling van de vélgadering der steten generaal te a Grarenhage op Maandag 20 Septeabsr a i De tioning zal de zitting openea Tot vOorrittcr van de eerste kamer der 8t Gene twal voor te zitting aanvangende 20 September a s il benoemd Mr J A G Baron de Vos van Steenwyk l De boringen in de Zuiderzee door de Begeering nëvolen met Set oog op de droogmakingsplanuen yn ten einde gebracht De stoomboot Overijtel aanbootd aarvan stefa het personeel bevond met deboringen belast it naar Amtterdam vertrokken Naar men verneemt zyn er 270 boringen gedaan du tf lunn en pMt die in 1866 door deubeer Stiel es verricht n velledig overzicht geven van de hoedanigheid van den bodem der Zuiderzee tlejtlaailen der opneming zullen binnen S alaaodeb aan de Regeering moeten worden overgelegd Men zegt dat de boringen zeer gunttige resultatenhebben opgeleverd en weinig verschil geven met diein 1 66 verricht In het jaar rslag van den Nederl oonsnl ta Ban Erancisoo wordt o a medegedeeld dat in het begiq van 1874 eene zeer nuttige icstelIiBg ondei de in Gtlübrnie gevestigde Nederlander tot itand ft gftomen onder den naam van Nederlandsche Onderlinge Ualpveraniiging Zysteit zich ten doel den gent van broederschap tusschen de in Califomie woonaottige Nederlanders te bevorderen hoofdzakelijk door elkander in ziekte ea tegenspoed nuttig te zyn pit geiwootachap oaderviudt veel byval en is reedt met ddt wAttaaé Vh volgende byzbnderheden kunnen nog medegedeeld wbrden optreot de ontdekking der moordenaart van Mevr v d Kouwen en hare dienstbode in Jen aaoht van 18 op 14 December 1872 Reeds 16 Augustus is Jut s vronw door de knaging van baargeweten tot bekentenis genoopt Het diepste geheim werd bewaard totdat jl Woensdag haar man Jut ook hcefl erkend Beiden hebben das volledig hunne schuld beleden De vrouw was vroeger dienstbode by mevrouw van der Kouwen Deze pertoneu zyn in den avond van 13 December gegaan naar de woning aan de Bogt vau Guinea In huis gekomen werd de dienst bode Beeloo terwijt zij in de keuken zat door Jut overrompeld Op het geroep vau mevrouw van der Koiiwen die geraas hoorde ea van boven vroeg wie daar was antwoonUe de aanstaande van Jut want zij waren tijdeui het drama uog niet gehuwd dat zij er was Zij ging naar boven en vertelde toeu dat de meid aan een zeuuwtaeval leed Mevrouw ging dadelijk naar beneden maar werd eveneens dooJut doorboord mit een dolk dien hi vooraf te Rotterdam had gekocht Naar hunne verklaringen hebbeu zy alleen de miadaad volvoerd eu deo daarmede gepaard gaanden diefstal bedreven Na hun huwel k io Maart hebben zij zich naar New York begeven waar de Amerikaansche effecten verkocht werden Later gicg het echtpaar naar de Kaap de Goede Hoop en verder naar Engeland waar de Oostenryksohe effecten werden te gelde gemaakt Bevreesd voor de bedreigingen van een commissionair lo effecten die verdenking koeaterde vernietigde de moordenaar eu dief alle andere papieren en keerde aan dien tusschenpersoon op zijn verlangen eene aanzienlyke som geld Bit In Rotterdam temggekeerd werd udg een inschrijving op hel grootboek vau 23000 gekocht Ea deze daad moet naar men zegt de politie en justitie op het spoor hebben gebracht Omtrent den persoon van Jut kunnen wij mededceien dat hy is een jong meuuh van hoogstens 25 of 26 jaren H j was voor het plegen van den moord o a kellner op het badhuis te Scheveningeu en portier in eenige hotels te s Qravenhage Aan de N Bot Ct ontleeoen wij nog de volgende bijzonderhedeo met betrekking tol den dubbelen moord gepleegd door H J Jut en zyne boisvroui Christina Goedvolt Na te Bntterdam ter school te zijn gegaan is Jut eerst bij de inttructie compagnie te Schoonhoven vervolgeita by het regiment huraren te Haarlem lu dienst geweeit Op beide plaatsen heeft hij zich zeer gu d gedragen Te Haarlem had by het ongeluk van het paard te vallen tengevolge waarvan hij verder voor dtn dienst ongeschikt geworden een andere loepbaau moest kiezen Vervolgens is ky in vench iciKle hdlels als kellner in dienstbetrekking geweest Te s Hage in het hotel fico IS hy in kennis gekomen met zyne tegenwoordige vrouw die toen reeds een onzedelijk leven leidde Wa de door hem gepleegde misdaad betreft daaromtient kunnen nog de volgende by onderheden uit beiaer bekentenissen vermeld worden Atvorens tieh ten huizt van mevrauw Van der Keuwen te begeven zyn zy gegaan naar mevr Van Hensden om te vernemen of mevrouw Van der Kauwen wtliiéht aldaar aan huis was Het bleek hea toes dat integendeel mevrouw van Ueusdea bij mevrouw V d Kouwen den avond was gaan passeeren Om die reden hebben zy iu de Bocht van Guinea op straat geweekt totdat mevr v Heusden haar kuia zon verlaten Da rop zyn ly naar iNuaea gegaan en heeft Jut terwijl zyue verloofde boven hg mevrouw was de meid vermoord Vervolgens ging ook bü pssr boven verhaalde dat de eid een zenuwtoeval had gekregen en ntuwelijk was me vrouw teen beneden gekomen of hy viel haar met den dolk aan Jut lelf is bij dien awotd gewond doordien mevrouw Van der KoUwen onder het worstelen naar den dolk greep dien iu handen kreeg en by het gevest vast hiéid waarop Jut het moordtuig bü het aoherpete gedeelte moest aanvatten om het haar uit de vuut Ie rukken waardoor hij eene sneede in de hand bekwam Naar z ne verklaring had hy ten gevolge der daardoor vecoorzaakte pyn dien nacht niet kunnen slapen Den volgenden morgen beeft hg de vond met pekdraad oatwondao en daar dit niet hielp door zyne moeder een pleister er op laten leggen Vervolgens heeft hij eeu handsehoeo aangetrokken om de woud voor anderen bedekt te bonden Hét geroofde is niet dadelyk by Jot s moeder san huis geborgen maar eeiét door Cbiiatina Goedvolk medegenomen naar het huis van een neef van mevrouw Van der Kouwen den heer Van Vleuten bjj wien zij dienstbaar nas Bij de begrafenis der btide slachtoffers bevond Jut zich onder de menigte die de treurige plechtigheid aanzag Opmerkelyk is bel dat hy toen de lijkstoet het Westeiude passeerde eene vrouw boorde zeggen wie weet ot de moordenaar niet achter de lyken loopt I Weinig vermoedde zy dat de moordenaar zelf die woorden opving Ofschoon zy na het huwelyk naar Amerika waren vertrokken om er te bigven en daarom het grootste gedeelte vau het gesliüene aldaar te gelde hadden gifèuatf VandeD er ü er gèen rust maar vertrokken reeds weinige dagen later naar Liverpool en van daar naar Londen Vreezeudc dat zy ook daar niet veilig waren vertrokken zij naar Nadat de aandacht der Haagsche Politie spoedig daarna op hem was gevestigd en bg een verhoor voor den Commissaris van Politie P Beukman eeu bewys van afschrijving vau ee belangrijk kapitaal op bet grootboek bij bem was bevonden werd een geheim onderzoek naar zijae handelingen ingesteld De Justitie van een en ander ingelicht liet ongemerkt een nauwlettend toezicht op hem houden tet zjj eindelijk de aekerheid verkreeg dat Jut zich gereed maakte om ten derde m e bet land te verlaten Dieutengevolge werd besloten hem dit vertrek zoo aogelyk te beletten Bü een in zyn woning ingesteld onderzoek werden eekler hoegenaand geen verdachte golden of zilveren vMrwerpen of edelgesteenten gevonden zooals herhaaldelijk werd verteld Baar tvel een stukje beschreven papier dat byouder de aaadaeht der Justitie trok daar er vrruioeden bestond dat bet afkomstig wat nit ket huis der verslagene Na een daarop gevolgd verhoor rjjn zij naar de cellulaire gevangenis aldaar overgebracht i et betrekking tot ket gebeorde by den oommjssionair te Londen kan nader worden genebl i at het aog niet voldoende is gebleken of het vel waar is dat Jut in Eqgeland alle papieren heeft vernietigd Hiernaar wordt onderzoek gedaan terwijl ook in Amerika de instructie wordt voortgezet Een voorzeker merkwaardig feit is dit de vrof w van Jat na den moord als getuige voor den rechter heeft geslaan ten einde inliehting te geven omtrent De Jong die destijds van den atoörd vcr i icbi werd De Amsterdaauebe aldeeling van den Multepktiorsbond telt 264 leden Tot bealnurdcra werden gekozen de hh dr D van Lankeren Mattb s dr J van Breda Kolff jhr O R van Audringade Keapeoaer en J Qosicbalk Wij vernemen dat sommige stcenlabriekanten die de wet op den kinderarbeid sliptelijk naleven groote moeite hebben bij het huren van werkvolk dat dezer dogen plaats kerft daar de arbeiders hou kinderen die beueden oen leeftyd zyn medcwillea tarhuren gelijk naar zij zeggen op vele plaatsen gesehiedt Die wet wordt inderdaad hier en daar op eigerlijke wijze overtreden zonder dat de overheid zteh daaraan sohijnt te laten gelegen liggen Schoonh CV j Ien schry ft nit Maastricht Dezer dagen werd in de koninklijke Nederlaiidsobe wapenfabriek van de firau Stevens alhier eeu mitrailleise op verkleinde schaal vervaardigd uilgarondtu door den heer Bar directeur dier fabriek Dit nti nialuurmoordwerktuig is prachtig uitgewerkt en vervaardigd volgens hetzelfde systeem als dat waaigiede vdór écu paar maanden te dezer stede proevpu liju genomen De door den heer BSr nitgerpnden niilrailleese welke zich bytooder door verbeterde sl ti g geiÉ kkelijke en eenvoudige behandeling juist sehot en groote dracht vau de bestaande mitrailleuse onderscheidt is waarschijnlijk bestemd een kraehtige rbl te vervullen bij de verdediging van diijkeaenamalle passages wyl ééa geoefend artillerist in een minuut 14 maal bet stuk kan lossen en dus 14 X onzer gewone pnntkogels op 1500 pas in ern opil ringen d n troep kan brengen U t behoeft dus weinig betoog dat een battery dier mooidwerktuigrn eeiijrqrichrikkeiyke slachting in een OpeengëKdbpIni vyaiid moet maken Op de algeaeene vergadering vu het Ned Tsoneelverbond komen de volgende vtaagpnnten aan da orde Veelbelovende leerlingen bezoeken de tovneelschool Wat zal hun toekomst zijn na het doorloppen van alle klassen en het verlaten van de school Ligt bet op den weg van het tooneelverbond hen te blijv u steunen en soo ja op welke wyze Vele ouders betoonen zich huiverig om hnn kinderen ook kl bezitten zij oamiskenbaren aanirg voor het tooncel ter opleidipg tol toonef speler lUm de tooneelsohool toe te vertrouwen Vooringenomenheid