Goudsche Courant, woensdag 15 september 1875

187 I¥m mm vnjdag n Septembere N 1726 LIEmSTOEERIJ EN WIJNEOQFEBIJ GOUDSCHE COURAWT 4 Nieuws en Adverlentieblad voor Gouda en Omslreken AGENTEN voor GOUDA en OMSTREKEN SLOTEMAKER Co MiDeraüIwater Fabrtek VVcst IIaven B No 1397 Ontvangen Nieuwe BESSEN GENEVER ÜmBESEBL SUIVEfilNSS SOür 13 het eenvondigirte en goedkoopste hnismiddel tegen mangpijn maagkramp ilechte gpgg rerteering zuur duizeligheid hartkloppingen enz en moest daar het ook bj het inmakeavan zure vruchten Tifit week koken van groenten vooral peulvrnchten ala erwten boooenJinzen enz zeer goede diensten bewast in ieder hnisg zin gemnden worden In pakjei a 18 33 en 60 cents Haarbalsem of Eau pbilocome Beze halsem is eene spiritus oplossing van een zeer fijn vet met eene t evoeg g vt Perubalsem extract van kina en welrdkende olieën Hjj reinigt de huid van het hoaf3 en kan het beste middel genoemd worden m de groei van het haar te berorderea cahet uitvallen voorkomen In jQacons a 45 en 90 cent Ana thcrin mond water Met een gel ke hoeveelheid water gemengd ia het de aangenaamste mondspoering Het neemt eiken slechten smaak weg reinigt de tanden versterkt zwak tandvleesch enverhindert de vorming van kalk op te tanden daar het alym en overblyfselen der sj zen oplost Het ilitco n kost 75 cents Engfelscli Tand poeder In elegante dozen van 100 en 50 grammen ik 45 en 25 cents Idiaton Droppcis zonder schadelgke bestanddeelen bevinden opgenblikkelp lan de he i rgte Sietpgo Het fleachje kost 25 cents 00 Bij ieder artikel is eene aitvnerige bmiksaanwijtfng Bovenstaande Artikelen t n te bekomen in de bekende dejgots voomamelijk t 0 tula b L Welter L Schenk en J C ZeWenrgk te Sehmnltoven bjj Wed Wolff enZosn te OiuUwater by V Jonker Idenburg te Woerden bjj N C van der Kas Ea in de aadere plaataea in de bökende depots Emmerik H VON OIMBORK tegen den tand van tooneelapeler sohyot hiervnn de hooMreden Bestaat er jrond voor deze roorange nomrnkeitl Wat kan er gedaan worden om ie te beatryden en den tooneelspelersstand in de so atting der openbare meen ing te doen rjjzen Het repertoire iler bestaande toonecIgerflsaliapBen Jaat aver het algemeen leel te wenschen over Dit ia te w ittn tuonel aan den gebrelikigen smaak van teoncelbestnren en publiek alsook daaraan dat de looneelbestuien de grtegentieid mimen om zich op de hoogte te stellen van alle uitgegeven en onuitgegeven stukken en hun meerdere of mindere venliensteo ernstig te onderzoeken Op welke wijze Jian het looncelverhoodj behalve door het doen bewerken van oude stukken cgn invloed doen gelden tot verbeteruig van het repertoire der bestaande hoBwburgen P De hoogere batgerschodl voor jneisjes te Gronin gen heeft haren nieuwen curtui aangevangen met i 08 leerlingen Als eene vermeldenswanrdige zeldzaamheid mag voorneker genoemd warden dat deter dagen op de tGoesdhf kermis ia een kraam een gezonde jongengeboren i waarva de vader 70 en de moeder BOjaren telt Iiaatste Berichten KragUJevaftZ 1 2 Sept De Sknpeohtins koos d leden der linancieele oorlogs en constitutioneele oommissies waarin voor t meerendeel radicalen en drie conmunisten worden gekozen Met deint over het adres tan antwoord tal teer waarschijnlijk niet voor den Uden dezer maand plaats hebben De groote Mogendheden lieten kace tevredenheid over de troonrede betuigen F riJB 13 Sept Berichten nit Madrid nelden dat de Ministers van de oude partij der moderados die zich tegen de handhaving van het algemeen stemrecht verzetten faun ontslag indienden De Kon ng verzocht Csnoraa de Castillo een nieuw Kabinet te forraeeren deze weigerde echter omdat hij die toolang ann t hoofd van een Ministerie stond dat als het zichtbaar blgk van verzoening tosschen de onde partij aangemerkt kon worden niet met iine pat tq aan het bewind moest blijven De Koning dankte daarop Canovas voor de door hem bewezen diensten en belaste Jovellar met de taak een Ministerie SM te stellen Jovellar aanvaardde die taak met het renis bekende resultaat Het nieuwe Kabinrt is homogeen en liberaler dan het vorige Montpellier 13 Sept Sedert Donderdag woeden herige storm en regenvlagen die groote schade ann den oogst berokkenen Het spoorwegverkeer is verbroken vele huizen zijn vernield en SI Igken gevonden Kr worden nog fiO personen gemist Burgerlijke Stand Qkboibn 11 Sept Aatooia Joanna Bernardina ouden A C C Vcnyl en E J JasperB 12 HeBdrik ondera C van Vliet n C de Jong Jacobua onden L de K rt co W P I Hollogne Heodrika ouders O ran der Ixiqw en G den Riet LeoDardoa Cbn BDstomaa ooden W J C fan Ueuweo en A Wondentwrg Maria Wlllemina ouders J Verfcoeisei en k PriD nberg 16 Margo Jobanna Hrndnka Antonetta aders G 3 Gny en il Haxebrock Anna ouders M Neats en M Voa im Dirk ouders J D van de Wateren A N de Koning Jaeob ouders J Kerrebyn en C Schoondetwoerd Ahda ouden C Fennet en J Stigter OvKftLtDm 9 Sept A VeAoef 1 j 4 m TO A J Klaverreld 3 w A A Maasland 4 m ADVERTENTIËN Getrouwd J J H SAUSRBEËK EN A E SAUEBEEK i tcTens mede namens wederzijdsche l ett kkingen honfien hartelrjken dank betuigen voor de vele bewgzen van belangstelling by hun hawelijk ondervonden NieuaedUp 10 Sept 1875 Voor de vele bewezen van deelneming bji het overlijden van mgne Behnwdzuster Mevrouw VAN VEEN BoNOA ontvangen betuig ik by dezen mgnen hartelgken dank J D RUK Oouda 13 Sept 1875 Volksonderwijs ALGEMEEN E VERGADERING der Afdeeling Gouda en Omstbeken op VRIJDAG den 17 SEPTEMBER des avonds te 8 ure ten huize van den heer A HARDIJZER Ihier ONDERWERP Het bevel van Gedeputeerde Staten tot uitbreiding der vakken van Lt erOnderwgg alhier Het bestuur In een ROEK en BANKETBAKKERIJ verlangt men een BEDIENDE en een JONGELING Reflecteerenden adresgeeren zich franco letter A bfl den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier In het WEESHUIS te o ia wordt verlangd EENS mOERUOEEEfi van 30 a 45jarigen leeftjjd geschikt om jonge kinderen te helpen opvoeden van goed zedelijk gedrag gezond gestel en zonder kinderen te haren laste Aan deze betrekking is verbonden eene jaarwedde van 150 inwoning kost bewassching en geneeskundige hulp Sollicitanten naar deze betrekking wordenverzocht zich met franco brief of in persoon aante melden bg Regenten van bovengenoemdWeeshuis op Maandag 20 September s avonds tuBSchen 7 en 9 tiren Gsiila Priik tag A Briakmu OVERAL worden UVERIGE PERSONEN gevraagd tegen hooge provisie en andere Toordeelen tot het aauw rven van leden voor ONDHtLmoEHnLP Haatschappü van K dultkeering UJ ziekte kneuzing of verwonding Brieven ftanro aan de Oiieetie in de Goodschestraat l O te Rotterdam W N RAAUHAAKBBS firma H Ksiir Oosthsren B 17 Koninginne en PBI GES8EBROOD ELM E ANTESS TAfEL LlMUJl en DEVENTER KOEK Fabriekaat JB BUSSINK Bg den ondergeteekende zgn i 1 te bekomen Loten in de Verloting van KUNSTVOORTBRENGSELEN en nuttig VOORWERPEN aangekocht op de tentoonstelling van hedendaagsche Kunst Industrie eoz te houden in de maanden September en October in de Parklokalen te Amiterdam A BRINKMAN Kennisgeving Model muilkorven voor honden D BUBGKMEESTER van GOUDA brengt ter igeneeae kennia dal bij beachikking vtn den heer Miaiater van BinDCnlaadache Zaken van den 7 Septeaber jl ia bepaald dat de band der Mnilkorven die volgena het vooraelirift van itaal aoet zijn ook van koper zal mogrn vervaardigd worden Gouda den 14 September 1875 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN UZBNDOOBN Kennisgeving De BDBGBMEKSTER van Gonda brengt bq deze ter kennis van belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inipeetear der Dirrete Belaatingen enz te Roiterdaa den 13 Septenber 1875 is execitoir verklaard Het Ie kwartaals Kohier vao het patentrecht dieast 1875 76 Dat vooraeld Kohier ter invordering ia gesteld in banden van den Heer Oitvanger dal teder daarop voofkoasendé ferpligt is lijnen aauSlag op den by de wet bepMiden voel te voldoen en dat heden ingaat de teraijn vin DRIE MAANDEN binoeo welken de redamrs behooren tt wordao ingediend Gouda den 15 September 1875 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZEN DOORN KENNI80K7INQW De BURGËltlEËSTBR van Gooda brengt bg deze ter kennis van de belanghebbendCD dat door den Heer Proviueialen laspeetear der Directe Beiaatiugea enz te Rotterdam op den 3o September 1876 is ttecaloir vorklaard i een voljaars kohier N 2 loor de belasting op het personeel dienst 1876 7 Dat Touraeld Kohier ter invordering ia gesteld in handen van deo Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verpligt is tjjnea aanalag op dea by de wet bepaalden voet Ie voldoen en dat baden ingaat de termijn van ÜRIË MAANDEN binnen welken de reclamea bobooren Ie worden ingediend Gouda den 1 September 1875 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN BEGROOTING DB INKOMSTEN k UITGAVEN van d GEMEENTE GOÜOA voorde dienst van 1876 Bevolking 1657Ö zielen INKOMSTEN Fenolg vomir Hoofdstnk V Buitengew ontv 37 Opbr van den verkoop v gem eigendommen v boomen enz 100 88 Geldleening ter bestrgding der kosten van de vergrooting van het vereenigd Wees en Aelmoe zeniershuis ƒ 26000 30 Teroffgave van een gedeelte ran het bn de bank van leening in gebmik zgnde kapitaiü de Gemeente toebehoorende ƒ 10000 Aflossing op hypotheken en óbhgatiSn 100 Afkoop van grondrenten tienden enz 20 42 Subsidie in de verpleging vanarme krankzinnigen Van het H k 200 Van de provincie 250 450 To wü van het Vde Hoofdstuk ƒ 36670 VE IZAMEI nlO Dia Ihkohstck I Ontvangsten wegeni vroegere dienaten ƒ 603 45 n Opbrengst van belaatiiigen en heffingen 176203 78 ni Baten en c omsten spruitende uit gemeentee ndom men en bezittingen f 32233 93 IV Ontvangsten van verscinllendeii aard en toevallige bateil 3379 81 V Buitengewone ontvan gsten f 86670 00 Totaal der Inkoaiaten 249090 97 U I T Q A V I N Hoofdstuk I Hniihoadelgk bestnnr Afdeeling 1 Bezoldiging scfar oonea presentiegelden en reis en verblgflÉosten té g nieten door de personen in het dagelgkaeh bestuur der Gemeente weikautm voum Jaarwedde t d BargMaeester ƒ 2000 deWe ooders 1000 den Secretaria 2000 Ontvanger 2100 Ag ait V In kwartiering f 200 Jaarwedde v debonwlnrndigen en van de opzichters dargeboa wen der wegen en dMgdgke 1904 Jaarwedde v de mbtfltaren enbedienden der Qein S fetarie 3500 Jaarwedde van dan o g np i pge en ran ia boden 800 51 Jaarwedde van dm klokkenist en klokluider 600 Jaarwedde van de Keurders wegers meters rooimeesters enz 1830 Jaarwedde v de siniswachters bruggenophaalders enz 6759 Jaarwedde V de marktmeeaters 735 Schryfloonen Memorie 58 Reis en verblijfkosten 100 57 Toelage aan de Wakmeesters 150 f 24278 Totaal der Ie Afd Afd II Ander ko ten van d i gelgksch bestnnr niet behoorende tot de voorgmmde Afd 400 250 900 100 Kosten v lichtf enbraudstoffen Schrgf en bureaubehoeften Druk en bindwerk Brielporten vrachtloonen enandere kleine uitgaven f Kosten van het onderhoudenen schoonhouden v het gebouwof vertrek bestevid voor de ver 900 630 50 450 ê adering van den Raad en vanurgemeester en Wethoudersmitegaders voor de Secretarieder Gemeente ƒ 65 66 100 50 75 225 Onderhoud en aankoop v meubelen V die gebouwen of vertr f Kosten voor verteringen tenbehoeve van het huishoudelgkbestuur bureau van stemopneming en Commissiën Kosten van het aanleggen enbghonden der registers van denburgerlnken stand ld van het aanleggen en bghoaden van de dnbbelen der leggersen plans van het kadaster 67 ld van de bevolkingsregisters ld V de kiezerslijsten en v t uitoefenen der kiesverrigtingen ld V t aanplakken omroepen ld ▼ abonnement op t Staata Transporteeren 4130 Transport 4130 bhid Prov Blad en dagbladen 49 Idem van zegels van registers rekeningen enz ƒ 50 Idem wegens het plaatsen van advertentiën in dagbladen 75 Totaal rde Ilde Afd 4804 € Iste 21278 Totaal van het Iste Hoofdstuk 28582 Meaorie vag loeliekting op de voorstaande pasten INKOMSTEN HooraarvK 5 88 De onder dit artikel uil etrukkm ge dleeningf groot 26 000 is een nieawe post gegrond op bel raadsbeslnit van den 27 Jnl 1875 goeilgekensd door Heeren Gedeputeerde Stalun by bwi beslidl van den 9 Aagtmtn daaratavolgenile N 55 De soa an f 10 000 is fegroari op hlliraadsbeslnit van den 27 Jaly I87i Ue post b i hoorlijk omschrevea zqnde heeft geen venlera toolichting ooodig De ia 187S tl te iosacn obligatie ten lasteder voormalige geaeents Sloipwyk tkwis deel uit makende tas de gaaeentc Beaawijk bedraiigt dt toM ii Kea nieuwe post ten bedrage vaa 4S9ji gegrond a op de KoninU baalaiteavan 8 Hmai 1874 N 14 ea 14 Jaiy 1875 N 15 wasroy aan M gemeente uit R k Kas Mc gema lkMkW i de kosten van veulsging anar kr nk naiMai ia geoaeskundigc gastiahteo veoi le lec dar daaraqi fssMade penonen tot wsAsrapt ti ns toe eenesom van 4U wordt toegekend nannrrr van do lyde der provincie waarin zy armissti zija minsteaa eene gdüke tegemottkooiing wordt rcistrekt h op de besinitea vu Oedqiateerde Stalen M praviocie Zuid Holland vaa 10 20 Febraary 1875 N 94 eo 6 8 Jnlg 1875 N bn weik W dier take eene jaarlijks e toelage uil deVroviueidiï londsen van 50 voor ledeien daarili genpemdl krankzinnige wordt torgrkcnd Hel getal kranksinaigen ia deteraeu Tatleadel UITGAVBK UoornsTOK 1 J3 48 Aid I Het voorgedragen cylier atr k 4Ht voldoening vÉn a de baiol iging van den Boawmeesler I800 i dis van d a Optiohler van bet Pro veoierahuii ta4 r T tarnen ƒ 1901 1 49 Daaruit worden voldaan ds tractemeutu vaade ambtenaren der Plaatselyke Seeretarir en wel m dat van den HooM Commics 12OT k t s 1 Commies MO e f e S Commies T0o d e 3 Commies 400 e V ir Adjunct Commies 300 Te zamen S500 50 Uit deien poet wordt voldaan a de jaarwedde tan den oooeierge tan net raadhuis 00 r b die van den Bode 600 Te itaen f 00 51 Het cyfer dient tut bezoUiKina van den hentoUei en opwmder der klokken 300 i dea klokkenist SM T caaen 600 52 Het voor deren post voorgedragen cijfer isverhoogd met 90 ncwdig om i de n lK rent voorzien die io erbaud met de aecrdore opbrengst tan het weegloon kunnen klimmen ti Paarait wsrdea voldaan a de beioldiging van den Inkeurmeei ter van hel vleeich 600 i i die van den idea keurmeester van v t hel vleesoh 400 S e die van den keurmees ter tsn den tisch 120 Trailspdrteeren U80 4 A