Goudsche Courant, vrijdag 17 september 1875

BINNENLAin doVDi 1 September W heria rea aan de tergaderiag der afd Gouda en omatrefcen ran Volksonderwijs op morgea arond ite 8 urrn ten Imize van den heer HardjjlMr waaria hat berel aal woiden ter iprake gebracht rau gedep tatan tot uMbroiding 4er rakbea van legar onderwgs alhier Oo tijd breeVt aan d t de WioteMrond gezelschappen weer van zich doen hooren A e Woensdag zal de eerste vergadering ran de £ eic ti c tii worden gehoaden de lieer Bonte zal daar de volgende vraag inleiden eene reorgmUatie tan Se meHJeuehx l mor latgeimi lager ondertcij alhier HoofdonHermj xrei Uej Barieman ia ien fenl va M Middel baar ondtnuiji Kenechelyk e m elijkf Het kan wellicht zgn nut hebban dot wed rolgeude bepalingen ran bet Regl herhiaerta Art 6 Wie ala lid wenicbt aangenomen ta worden meldt zich daartoe aan bg het Beatoar thani bertaaude uit de bh Mr VatXa a Droogleerer Voorz C Meatemaker Onder Voort nJ A Koett r Limburg SeoKtaris Op het bgeenroepingebrielje der eeratrolgeade vergadering wordt daarran keunit gegeren aan de laden en op die ecgadering wordt over zgne aanneming gestemd Art 12 ledor lid mag ap de vergadering stadgeaooteu introdueeeren Dezelfde persoon kan slechta niaaal als gast eese vargadscing bfwoaea n de gewone najaarsvergadering van de orcheatvereenigiug P r Atpera ad jiltra is o a rast ge leid dat de gebruikelgke orchestoefeningsn op Doudog den 23 a a der lullea aaorangeu ta legea uttimo October het eerate oouoert zal plaats hebben UOMB iSSO 13 Voor ieua pott is 1 00 meernitgetrokken dan bj de ofiige begrootiog omdat en der bedienden per dag wordt betaald en het jaar 18 7 i alt lijnde 1 obriUetJaat 8 8 dagen tdt Uit de Mrgadiiagea oa uü worden gekwAent de bezoldiging ran den ooatrolenr der cheeptasrtreitten terens belnt net het harenmeeiterschap en bot tonden ma toeeigt orer aluiiwachters alnis tnechta brngwachten marktaeeslers en de beambte by de plaata beiasttngen lOOO i die fan den gaarder der oheepTaartregten by de Mallegatiluia 500 c die ran den aluia vaohter bg de liTttel harenilnit 650 i die Tan d 3 alniskneohts ieder ad 39i n r a die nn de wachters bg de JTan Kattenof Blaefcera en de Kleiwegtbruggen hrfer d 865 780 die van dan witehter bg de brug op de Haren tegenorer M inderbroedersleeg en na hem belait met de bediening ran de toogeoaaadeSleaperabrug ieder a l 260 620 f dia fan den wachter bg de brng op d Haren tagenorer de Noodgadeteeg 812 il die ran 3 wachter bij de bruggen op de Goiwe ieder ad 260 780 f die ran 3 wachten aan de bruggen bf do Nieawe Haren en op de Baam ieder d 50 IT t die ran eta wacfaater by de bng op het Nonnenwater 76 K 4lit ran een waebter bg de brng p a Nitawa Haren 30 h 4io ran den slaiawachtar aan het IfoordMobtache Vtriaat £08 £ die ran den gaarder aan en ophaal 4er on de Miganaamde TIaastrechlaehs Beden nacht eugeveer 12 ure geraakte bq t vallen ran het water een friesehe talk geladen met cement iu den IJsel bg de Mallegatsluis op een zich ander water bevindeuden paal die het schip doorboorde zoo dot het reeds ten twee ara gezonken was Persoonlijke ongelukken zjjn niet te bötreuren De Itreede luHenanrt b de genie in O Z G Hoogenbaoa is bevorderd tot eerste luitenant Mst genoegen vermelden w j d t uum inzenden Ouzer afdeaiiag ffQouda en omatfekan der Hollandache Maalsohappg van Landbouw op de Algemeene tTentoonttelling te Zaandam bekteond gn geworden Aan A van Vliet ts Bergambacht werd toegelend de Ie prgs raor jonge Goudaehe kaas en da 3e prgs voor Wriboter aan S Baas te StolwHk de 3e prüs roor Oondaehe Derby kaaa aan M Bitdom van V liet te ffaastrecbt de Ie prga voer verzameling van Vrachten de Ie prgi vaar blauwe Druiven ea de e prga voor dea groolsJea M lofn aan T Oeyandorphet Idaar da 2e pr s n aan W dc Wildt aldaar de 8e ft voor fynsie rerzikkeo In de zilting dar Xrr Beehlbank te Éotterdum vaadintdag werd o a veroordeeld J B ad 47 $ wanende alhier beseh van beleediging tot 8 boete of 2 dagen gevangaaitatroi Vrgdog IL heeft de tehoo$en d H Kaiaipea uaa de Lek tan getale voa p m 229 ea alsta e gemaakt naar Botterdam De daartoe coodige geldea waren spoedig bq de ingezetenen gevonden Met can door dea heer van Santen betobikbaar gestelde stoomboat ving de veit morgent ten 9 are aaa In Rotterdam aangekomen werd eea bezoek gebracht aan de Dierganrde en de Volktgaarkenkcn Dea aronda ten 7 uur waa meo te Krimpen terug Te Bleitwgk it een arbeider ran eea balk der zoldering ran eeue sehuar gerallen ea ap de plaata doodgeklerea By de stemaving vooreen hooMingelondplaalarerv nger in ket eerste diatriet van den Krimpeoerwaard werd met algemeene 91 atemmea rerkocaa de beer Dirk de Jong Tegen dea drraaleir ran een Thaatre da Koureaatéi dat gedurende de afgelaopen week op da kermia te Scboonhorea atend ia prooea rerbaal epgeouakt wegens overtreding nu de wet op den kinderarbeid Bedoelde directeur € Spriet had namelijk door a a meisje beneden de 10 jaren aorobutiaefae taereo latea maksu 4mna dea HiipperTan het orerhaaï oa bg da Tariaingalgracht 366 dagen i l daagt C T o aaoen 6768 m Vtt root belooniog der marktmaeatert genaaid bed ag ii rerhoogd met 16 in rerband met 4e hoofere raaiag ran de opbrengst dei marktgelden nitgaran uit 4aten post te doen bestaan in t 15 pCl ran de opbrengst der marktgeldea an vae kramen en Tarkena geraamd ra J 00 ƒ B8J i Vatte bezoldiging aa den markt aeater ortr de aarüappelen en iroaa p tnH WMirkt T caman 786 Ï5 ÏB liet onzekere of er rdét hrijfloonen be ItKngea nillea Ie doen zgn ia de poat roor Memo it uitgetrokken 17 H t Toor desen poat uitgetrokken egfer ia het beding eener raate aan wgkmeestera ie rsrttrekken to l 68 Jkfd 8 Het roor deien post nitgetrekken Miag dient om daaruit te kwglen a De koatei ran licht geraaaul op 100 i Dia or brandatoffen r 300 Ta lamen 400 4t ï e it deien poat te doene betalingen beataan i a itt bM ifewooa onderhoud ran het gafaotw ƒ 650 t ia die voor het aohooohoaden ran fcetaalre 5fl Ie zamen 00 63 Het bedrag roocgedragen roor onderhand en aankoop rao meubilair in het raadhuis is met 380 rarhoagd ten mde de tafelkleeden in de raadzaal ta kannen ramieuweu W Da geraaaMlwoam atrektom daaruitte4wijten ai da beaoldiging ran den aanplakker 180 da omraepgeiden geraamd 46 X tamea 116 H CM bat Tooifiadrugea gter wenH betaald a da fcoataa raa het abeonameat op bat StoaUblad 4 4ia raa ile Staata Courart met de bqUadau 84 éi raa een azam aar ran hel Fro TUwiaalbiad 1 50 4 dia aan het weehWad de Gem eente Stem 9 50 Ta zamen 49 e Lands middelea orer de acht aerate maandea dezes j iars hebbea opgebracht 66 76$ 648 66Vi zgnde 202 786 95V meer dan in hetzelfde tgdrak ran 1874 De raming bedroeg 56 842 511 60 De Indische begrooting roor 1876 is rersohenen De middelan zgn geraamd op 140 300 0 9 a 72 Toor k ten ran bet piaaiten ran drerterttien ia 60 BèeT nitgctrokkea Is by de rorige begrootiog I e vele racature in het onderwgzeud personeel maakt die rerhocging noodig Tranaporl ƒ 1120 4 tte ran den traafiaeetter lynde 30 pCt rm d inkoDMten lke worden ge nMd p UOO SlO die aa S TOoiMoeltcni IO ieder W lie kartw f hot hewea raa rjjlingea aaaid tf 50 Biitenlandscb Overzicht ïe Farys fa een ministerraad gebonden waarin naar man beweert over de Tnrktohe aken gespro ken ia Frankrgk zou ran meening zgn dat inter reu tie ongeraden ia Het gernoht loopt ia politieke kringen dat de orieanislen roor oed tot de republiek bekeerd zijn en dus eeoe besliste repnbltkeiusche merrdeiheiJ in de reitegonwoordiging mag reiwacht worden Wg geven het alt gerucht meer niet In rele atreken ran Duitsohland werd Teedt g ruimen Ig d geklaagd over den slappen gang an zaken bg sommige takken ran ngrerheid Met name zgn rele gzerfabriefcen genoodzaakt geweeet den arbeid geheel te taken of aUhaoa met kleiner peraoueeUf minder uren te werken Naar het schijnt hoeft dit zeer de aandacht getrokken der regeering Men bericht thans dat prins Bismarck te dezer zake onderscbeidene peraonen heeft gehoord en aan eene camnuseie uit hnn midden heeft opgedragen eau nauwkeurig onderzoek in te stellen Daaruit zal moCten bigken hoe groot de omrang is Tan bet kwaad welke tak ken ran ngrerheid het meert daaronder Igden wat de rermoedelgka oorzaken sgn en welke middelen ran herstel naar het oordeel der commissie kunnen warden aangewend Voor zoorer men tot heden kan nagaan it de regeeriuj niet roornemeDa zioh in deze zaak treebtatreeka te mengen maar nam zg aleehta het initiatief tot berordering ran Jieratel langa den o tnurlgken weg S66 De Turken gaan voort de opstandeKogen in de engte 4e drgren Cit Belgrado wordt gemeld dirt zg niet ahgd de wetten der humaniteit daarb in acht nemen £ en zeatigtal linsnrgenten ou door 1080 Turken orerrallen zgn geworden en alle zeatig werden gedood De rereenigde console tullen Mostar rorlaten en zich naar Kagnsa begeren om daar oponzgdig grondgebied de ufgeraardigden der opstandelingen af ie wachten De 4aataten hebben rerklaard datzg er niet tegen hebban daar te rcraefa en Door Serrië circuleert eemadres ter suderteekening om graaf Bussell dank te zeggen raar de zedeIgke ooderiteuning die bg door zgn brief aan de Christenen onder da Turksehe berolkiug gegerea heefb lts l l l In de Serrische Skapsehtina zgn tot iteden ran de commiasif om een adrea ran antwoord op de troonrede samen te tellen leden ran de jong Serrische partij benoemd f t Begeering zelf echter wendt al haar inrloed aan opdat het adres te gematigde bewoordingen reriat worde Aan tet rerzoek der Botniers aan den oerer van de Sare om hulp kon iviet roldaan worden De rergsdering ia orergegaftn tot de asde aan den dag ofschoon hortelgke sympathie roor de rerdrukte Jbroederan tich openbaarde Nog meldt eeb telegram dat Oostenrgk zes grenabrigades mobiel rerkliurd heeft mül het oog op de opeenhooping run Turksehe troepen aan de Serrische grenzen waar in het een mïddel tot uitbreiding ran den opstand ziet H t nieWe Spaansche miniiteris heeft door de uittreding ran drie gematigde ministers dio ran justitie buitenlandtche zaken en openbare werken een meer goprononceerde kleur aangenomen 4aar ia hnn plaats zgn opgetreden roor justitie en openbare werken twee liberale Calderon Collanlea die deel uitmaakte van het hatste ministerie ran koningin Isabella in 1868 ea Martin Herrera minister onder bet triumriraat Semno Prim Topeta on ander koning Amadeus en een gematigde met Uberale neigingen Alcala Galiant graaf ran Cara Valencia oud gezant ran Spanje bg de regeering der Vereenigda staten De aftreding ran 4en heer Canorat it dut geen gevolg ran eenig rerschil met den ko Uing maar alleen ran een persoonlijk geroelen ten aanzien ran eea vorm en men onderstelt reeds dat bi zal optreden ah de prrtident ran de Oortee die na door het algemeen zullen worden rerkoceo daar niet alleen in dat opzicht oiaar Ook omtrent andere politieika fnaestitt bet tegenwoerdige miniateiie rolkomen homogeon ia OngetwgMd kan de optreding ran een bepaald liberaal en homogeen kabinet een gnnatigen inrloed op den gang ran zaken uHoaleiieD onder roorwaarde dat het terens gematigd zg De toestand ran het land is ran dien aard dat alle aohokken en aanleidingen tot critit moeten worden vermeden en tlechtt een langzame en bedaarde vooruitgang het land tot beterschap kao leidea 1 JWJ2Sl De uitgarea op 129V millioen De bgdrage van Nederland op 10 800 000 galden Het saldo ran vorige verdiensten op 21i millioen Even alt bg de rorige begrootingen kan weder een gedeelte van de rermoedeijjke oreraohotteu bestemd worden ter roorziening in behoeften van baitengewonen aard in Nederlandtch Indie en lu Nederland De minister stelt voor om uit de oversebotten ran de diensten 1872enlS73 te beschikken over eene som ran 7 862 000 ter roorzirniug in de na te melden behoeften roor de werken tot beveiliging van Batavia tegen overstrooming 300 000 als ro ren tot beveiliging van Samarang tegen overatroo 300 0T 0 voor den bouw van het krankeinnigenge aticht te Buitenzorg 200 000 voorde havenwerken te Batavia ƒ 300 000 voor den aanleg van spoorwegen op Jara 4 222 000 tot buitengewone aanTulliog ran het materieel der zeemacht 840 000 voor de aftchiffing rau de tiarernij in het gonrernement ran Sumatra t Westkust 500 000 tot het verleeoeu ran roorachot aan de Nederland Indische toomraartmaatsohapplj 1 200 000 te taBen 7 862 00a Daarenboreu bettaat bet roornemen om een deel der voorsebotten nn vroegere diensten te doen strekken alt bgdrage tot dekking ran de uitgaren tot regeliog en roltooiing ran het rettingtteltel Ecu aanzieolgk taldo wordt roorzien wegent de hooge koliyprgzen in 1876 Voor 1876 it de koffljopbrengtt geraamd op 760 000 pioola i 49 oenta De miniater ran binnenlandtche zaken heeft gunatig beschikt op het rertoek ran den directeur der rgkt hoogere burgerschool te Boermond tot toelating ran meiqes op geooenide inrichting Ten gerolge daarran is iéae leerlinge der tweede openbare school tot den e eraten earsus toegelaten Dit eerste gersl aal jUfl bgnlijk nog in dezen cursus door andere eVfl j 0WO den Volgena bij het ministerie van binnenlandsehe zaken ingekomen ambttberichten zgn in het tgdperk van rier weken 8 Angatiua tot 4 September 1875 door longziekte aangetast in Noordbrabant 1 rand in Zoidhotland 64 runderen in Noordholland 1 in Utrecht 3 in frietland 50 in het geheel 119 runderea In bet rorige tgdperk ran vier weken aren 136 rundertp door die liakte aaogalatt 1 bg dc regeering ontvangen oSoièta opgaven omtrent den sland der veeziekte in Zwitzerland loopende tot l September jl melden dat de longziekte wèllie E ok ia liet begin rau Auguatus in eene gemeente ran het kanton Preiburg geopenbaard had aldaar onderdrukt was eu lioh niet rerder bad rerapreid dat het mond en klauwzeer onder het ree op de atallen gestadig afnam maar daarentegen op de Alpenweiden onder 22 kiuidett op nieuw uitgebarsten was en dat men diensrolgeni bg den a n ataandeo terugkeer rau het ree ran de VIpen rreetde dat die ziekte zich weder verder zou rertpreiden Er wareu iii rgf kantoaa 16 nienwe gerallen ran kwaden ttoó ia vier gerallta ran ailtroar in twee 12 gerallen ran hondtdolheid roorgekomen De beriaktW uit Frietland en Groningen over het aardappelengewaï zgn nog gunstiger daa men algemeen verwachtte Zelfs beneden I het heeto litsr worden door da fabriekanten aardappelen in verkoop gekocht Van de bekende ziekte wordt nergens gewag gemaakt Toch blijven de aardappelen roor buiselgk gebruik nog altgd hoog in prga De aanleiding tot de arrestatie ran Jut ea zgne rroaw gaf het vinden van eèn stukje papier een gedichtje berattende door wijlen den heer ran der Kouwen ran een der rensters in de kerk alhier gekopieerd ten einde het in schoonsohrift bg hield zich veel met kalligrophie bezig over te brengen Au e Stam de 70 jarige Voopvrouw die steeds hg de verslagene aan huia kwam en zoodoende al haar goud en zilver kende wist ook ran dat brieQe ran mcneer zaliger maar de naaister nog beter deze had t rroeger wel e nt gezien en zs herkende het dadelgk Da Brusteltche liorretpondent ran de Jmt Cl deièlt fcet rolgende mede De Nederlandsche minister ran Inancien is bg deurwaaidaroiaplait opgsaitobt binnen aobtdageli 60 milli eu gnidan l bttalea aan de iamiUe Dubois alt taraggUva van de aaiateaiekap aMt de rente van Jaequea Dubois die omstreeks 1730 te Batavia is orerleden Ik heb nog niet reruoiKD dat dit hagatelle e betaald it uwe regeering mag dus op haar hoede wezen In een Zondag jl gehouden vergadering ran erfgenamen werd rerklaard dat de regeering onrerwgld in rechten zal rerrolgd worden Te Amsterdam is Zaterdag middag de nationale tentoonstelling van roortbrengielen der hedendaagsohe kunstfabriek en handwerksnijrerheid welke tot in October in de zalen ran het Park zal worden gehou den plechtig geopend De keer C A i Gawink rooczitter ran het technologisch bureau hield voor de geuoodigden eu inzenders eene korte tonpraak waarin h vooral het doel der teatoonttelliug aiteeazette De directie ran den Nieowen Botterdamschen Schouwburg heeft bericht ontvangen dat de heer Douwes Dekker een nieuw blijspel voor dat Tooneelgezeltehap gereed heeft I O X I T I El Aan bet Bureau van Politie zijn terug te bekomen navolgende in deze gemeente gevonden roorwbrpenalt eea Rood Woileo Gebreide DAMËSDOEK en eenige ledige ZAKKEN MABKTBEBICHTEN GkmcU 16 Sept Bg kleinen omzet aa da atemmiag lauw Poldertarwe puike 9 25 1 9 76 Mindere 8 50 a 9 Bogge puike ƒ 7 25 ü 7 60 Mindere 6 80 b 7 20 Voer 6 60 è 6 7S Gerat puike 7 00 a r 50 Mindere 6 0 8 8 76 Haret zware 4 75 i f 5 60 Mindere ƒ S 75 a 4 50 Da reemarkt met gewonen aanvoer de bnadel vooni in eerste kwaliteit vlug schapen ring magere rarken en biggen leta trager Aangeroerd 120 parlgen Kaaa eerste kwaliteit ran 29a 33 tweede kwaliteit ran 22 £ 28 Goeboter 1 50 i f 1 60 Weiboter 1 20 a 1 80 Burgerlijke Stand GEBeaiK 18 Sept Wilhelnioa Ixiaiza oaders W vao Bak CU i P Binbrouck Jahaaaea Wijaau oalcn H J vaa Lonkhaijiea ca H t Hart U Albertui onders I B Dracv eo H L BlakUnd IS Willem Alruau oadera i Meaot eu B K W Znap Johiunn oafara J T Taama ea W C Herher 18 Eliaabetb Maria ooders I rau der Steen en f t Haiiee OveatioEX 12 Sept van der Bek 2 j 10 m II H C Uoiaeblai wed W Seluiperheiu 74 j 14 U E J i ra 27 J ADVERTENTIËN Bevallen van eien Zoon ï T 8 HOOGENBOOM T ilatjap 24 Juli 1875 Goedrwaioih Heden overleed ToOtsea van de laatateHU Sacramenten onxe geBefde ondate Dochter JOANNA MARIA in den ouderdom ran27 jaren en 9 maanden na een gmartelgk l jden vau 4 jaren Allen die de overledene gekend hebben zullen beseffen wat wg in baar verUesen Gouda L XASPBBS U Sept 1875 E JASPEBS Liksen De Crediteuren in het FAILLISSEMENT van H G JELDERDA winkelier en pettenmak te Gouda worden opgeroepen om te rerschflnen op MAANDAG 4 OCTOBER a s des Toormiddagg ten 10 nre in het geregt bonw aan bet Uaagsche Veer te Rotterdam ter verdere verificatie hunner schnldTorderingeu Gouda De Curator 15 September 1875 Ma H J KRANËNBURG OVERAL worden ITVEÈIGE PERSONEN gevraagd tegen hooge jfrovitie en andere voordeelen tot het aanwerven van leden voor OkdïrlinokHüi p HaataohappU van gelduitkeering bij Blekte kneuzing of verwonding Brieven ftcmco aan de Directie in de Goudsohestraat 19 te Rotterdam zyn a 1 te Bg den om bekomen Loten in de Verloting van KUNSTVOORTBRENGSELEN en nuttige VOORWERPEN aangekocht op de tentoonstelling van hedendaagsche Knnst lndustrie enz te houden in de maandea September en October in de Parklokaleu te Amsterdam A BHINKMAN De LIEDERTAPEL APOLLO lal mat 1 October a s EEN CURSUS voor MA Ë ZA 6 openen Hnn die geneigd zgn daaraan deel te nemen wordt verzocht zich vóór of uiterlijk op 20 September a s aan te meldeji by het Beatuol Vereischten zgn minstetfn l7 jarige leeftgd en het voldoen eeuer jaarlgksche contributie van 3 gulden Doel na voldoende oefening onder de werkende leden te worden opgenomen Nadere inlichtingen zgn te Bestuur der Liederttósl K Namens hetelv H J W HÜBER Prtt H J STEENBERGEN Setr 0RCHESTVEREEin6IN6 FEE miL AS mi Het Bestuur der vereeniging maakt bekend dat de gewone WINTERCONCERTEN een AANVANG zullen nemen tegen Ultimo October Zg die knnstlievendof werkend Lid wenachen te worden voor dit Concertjanr gelieven zich te vervoegen bg den Penningmeester den heer J VISSER WadOeUtraal Ondergeteekaude heeft de eer ter kennis te brengen dat de t te dezer stede 1 OCTOBER a s weder aal GEOPEND WORDEN Zij die hunne kinderen hieraan wenscbaqi deel te laten nemen worden beleefdelgk venocht mg óór bovengemelden datum hiervan sehiiftelgk kennis te willen geven itrn einde da verschillende klassen te kunnen iMTgitalsaarai Meergevorderden en beoefenaren der danikiiBst zullen tevens gelegenheid worden gegeven tot het AANLEEREN der QUADRILLE NEEBLANDAIS alsmede de nieuwe ronde daas La REINE en de nieuwe POLONAISE aUe door de Nederlandsche Danê ondenoijiert Vtreeniging daargesteld en in het onderwgs opgenomen J F van DIEPENBEBK Achter t V leeêMuiê H 590 VTRECnr Lid de Nkd DiUs oNDjaw VïEMsioiMo WINKEL Co te Amtterdam bevelen hunne sedert langgwt stig bekende en naar de eischen des igdi óf groote schaal ingerigte CHEMISCHE STOOHVERWERIJ Drukkerij kiinstwasscberii MOIREE INRICHTING voor ZUDENC0STUME8 UNTEN enB t beleefd in de protectie iet geëerde Cli itcfl f aitn berigten tevens dat zich onze Agent Ie heer Ja van de WAL Raan Q 441 te Gouda belast met de aan neming en weder aflevering der Goederen alwaar StiJeilte bezigtigen of te ontbieden en alle inforuiatien verstrekt worde S ui