Goudsche Courant, zondag 19 september 1875

aAi bestediivg De SCHÜTTEBSRAAD der dd Schutterü te Gouda zal ondeif nadere goedkeuring tm Burgemeester en Wethouders dier gemeente op MAANDAG den 27sten SEPTEMBER 1875 des namiddags ten half een ure in het openbaar bjj inschrijving AANBESTEDEN delevering van 25 complete SCflUTTBRSUNIFOa MEN 5 afzonderlijkeJASSEN 10 afzonderlijke PANTALONS 30 C HACOTS 60 paren SCHOüDERBEDBKKINGEN en 60 HALSDASSEN De voorwaarden van aanbesteding zullen van Maandag 20 September tot Zatunfcg 25 September 1875 van des morgens 10 tot 12 ure ter lezing liggen bü den concietve in het gebouw Abti L£Gi op de Markt te Gouda alwaar de inschry vingsbiljetten op den dag der aanbesteding vóór des morgens 12 ure moeten worden ingeleverd N 17S § gediageif eoa noodig geacht om de koaten te beatrijden d ia 1 76 voorgenoman rióleering a eeo gedeelte an bet water in d SSaV an van de ijl achter de m loopende vah bet Verhnte Koai nar de ijzergïeterij van de Heeren Coaijn en Go 85 Een nieqwe post ten bedrage van JSOOO o daar da koaten te bestrijden der verj rootiiig vüi bei wees en Aelmoeunierabuip II I l li ll MJL BUITENLAND ItilteiilUHlseh Overiickt Allerlei gernohten liepen over de jgewicbtige qnaeattea die Donderdag in da litting vsi de Fianscbe p aanente commiaaie loaden worden behandeld Vooral bel ontalag van Dnofoa loa aan de orile komen n I dat vaa BnSet zon daarvan wel etc f eTolg i ijn Kitta daarvan is geachied De Commiaaie is uitaengega aonder ieti Tcnicbt ta babbea De repoblikcinsdie bladen melden dat de beer d Andlffcet Pasi aier viSór de l jeenkomst der F aaaacnte Commiaaie een langdurig onderbond b cebad aetden beer PnCTet Hat geaprek zou gelof hebbea over de koinrljea der Byn partiiten Do heer d Andiffrat restigde daarop de aandacht ea Muiiiters onder bijracging dat b y niet sitchta kwam I lait tijn eigen Baag maar ook mi dien van vete ttj ner ambtgenopten van de eonstitationeele mearderkei Aller oogen riekten lioh in Dailschland op Beieren eo de aanoenvrea die door de aUramootanln aldaar tullen worden beproefd om het Mitueteria t I djn t ta lifb n en een Begeer nig la reikrijgeii die iieb leent tot vo dnrende oppositie tegen de I ontwikkeling vu b iHiitadie Byk De bissoboppen die Beer en meer ala politieke leiders optreden ohdar d n acbun van apeen de belangen der Kerk ie bevordecsa hebben Kat aein gageven voor den A tocht lamers volgena de Baier Knr hebben de Qeierafjbe bisschoppQu geiainanlqk een verzoek gerio t aan den koning tot bakoad vb de kIoosl r bc I scherm uig t g n de ib tingen der drukpers ïn tegen de gdijkstaUing ran da Katbolieten a t da oda KathalieI Da Dnitscka bladan iqn bet niet eena over h cyfar van de verhooging der kegroofinf van OorTdg taar bet achünt vaat te staan dat er een verhooging ia en in dit geval stwit aen op de moeicIjjkbaia o a i evenredige hoogere in tomiten te vinden de bijilragui der vareoltilleoje Staten kannen moettl k verhoogd worden daar lü ateeda prekend naar den rnaatu van iet cgfer der bevolking ongelijk en iwair drul kei I de in overweging genomen nieuwe belasting ontwetpen naaelijk de l ariiKlasling en de verhoogde broywhelaslin gen M vWvael bezwaar dat men niH weet ol xy 1 i4 l nl en komen 4 a dch Bondarasd I slijkleo die van de velschillende S geerjngen der B fD s tat D zgn ingekomen over de b ieienuiz Sjap b l atrsfar etboek iin zoo omvai grijk dat p I Pmiaiiche tlinisCer Leonüardt er zijn veroaiir g over be ft e kennen gfi tD Te Berlijn wordt rerzeléra I dat de Bgiaspuorwegwel lo de aanilaande sttiiig van d n Riksdag oog met al worden beb dela de Bondsraad aal bet niet zoo spoedig eens worden over die zaak iTerw t de Turken doen voerkoaeu dat de p ataodeliii cn zoo goed als onderworpen zijn koqH van f rviscbe zyde juist tegefiovergestelde betlébten Volgens die mededcelingen ü id n de Turkscbe lioe iMi overal teruggedreven wordea De Servische Sltnpacblina waeht twee antwoorden I op de troonrede een oorj giochfig en een Vrcdelie I vei d adres Wal de overwinning zal behalen it nog niit mit zakerl eid te zegRen waarscbünlyk echtv lal Ser ie wel den vredaoewaren De o Ailatre gevoloiacbtigdea in de opgestane districten hebben aan de respectieve gezaateti ie Koostantinopel per talegram bericht gezonden dat zij door de hooMea van den opstand goed z jb bntvangen doch dat laatstgenoemden verklaard baddlen geen vertrouwen in do beloften van Turkije dy z formMle waarborgen en indemniteit verlangden iiuiiu J i JliiLfOnjM jll i erkrggVaar te stellen tegen zoo mogelijk cifielen prjjs en van onverbeterlijke qualiteit Men wordt verzocht zoo mogéljjk daags te voreg de orders voor den volgenden kdag te E BANNET nee c h H er uoodig van de P G ciodelijk iu haar werk die wat KOKEN KAN en met d WASCH OMGAAN bij JuFVB DROOGLEEVEB FOBTüfjN Westhaven B 153 liEeB persoon ran middelbaren leeftyd biedt Wh aan tegen I NOVEMBER als km 6t iets dergelgks Adres met franco brieven onder lett S S aan het bureaa dezer Courant Openbare Verkooping ien overstaan van de Notarissen W H J CAMBIEB vAv NOOTEN te Lopik en H P VOORDÜIN te Schoonhoven op DINGSDAG 21 SEPTEMBER 1875 des avonds 6 ure in het VïEBHUis te Schoonhoven van een vWINKELHUIS MET PAKHUIS EN PLAATft aan de Ksidzgde van den Korten Dam te Schoonhoven Wgk A No 12 eerst HUIS en PAKHUIS afzonderlijk en daarna te zamen Te aanvaarden 1 November 1875 of zooveel vroeger als kooppenningen worden betaald En op BONDBBDAG 7 OCTOBER 1875 des qchtemis ten 9 ure aan gemeld Huis vanden Tan H B d DBKKEBWILSCHlJT voorlUimelük bestaande in KABINETTEN MAflONIJHOUTEN CHIFFONIÈBE 1 KAST en ANDERE KASTEN PENDULES TAFELS STOELEN SPIEGEl LEDEKANTEN BEDDENGOED KOPER en TIN curieuse boeken uit den patriottentgd en eindelijk van WI KELVOOBKAAD van POTFEN PANNEN en ander AARDEWERK M iTjCöïi Zool Bot Tuin te s Graveixhage TËKTOOKSTKLLIKG $ PllIMGËDIERTE op ZATUROAO 18 September des middags ten 12 ure Tot bezicbbging van de Tentoonstelling en den Tuin ENTRÉB PBIJS voor Vremdelin n eu Stadgenooten 75 Cents de persoon Introductie kan gevorderd worden 2ÜNDAG 18 Su EMBKii van 8 tot 5 uur en MAANDAG 20 September van 8 tot II w wordt die BNTBÉB PBIJS bepaald op 25 Cents de Persoon MAANDAG wordt nill uur de Entreeprijs verhoogd tot 76 Cents de persoon waarvoor men na afloop van de Opening der Kaniers van de Staten Generaal ook tevens Toegang tot hel Concert der Orenadier Leeft POSTDUIVEN VLUCHT In overleg met Heeren COMMISSARISSEN der GOUDSCHB VLEESCHHOUWERIJ heeft de ondei eleekende gemeend in het belang van de Leden en Niet Leden te zoHmi handelen door dagelgks van s morgens 6 tot s avonds 7 uren TWTTITTTV J AVBNHAGK 10 September 1W5 S Zm S VEBWAAHLOOSDE VERKOÜDHÜD CHBOmSCBE fiaONCHIT£S T£ERING Het Schip BITIONNEELE BEHANDELIR6 BgOB o TEER CAPSULES DE GUYOT De Jonge Carl geladen met puike kwaliteit Kachel en dito Afaclilnekoleo is heden zeilende voor Gouda en dadelgk te wachten om te lossen per Hectoliter ii 0 70 vrij Q I uüi Deie ulet ter grootte van een gewone pil beTalten teer uit Ni urw gi ii geheel luivei eii van 1c éérste qualiteit De capsule smelt in de inaag en de teer wonll gemakkelijk ujij enoiiien en werkt spoedig I Ret dagelijbclie g iruili der teer it Her aintelxtclen voor henlcl ndtii lu aUii icrancn Hut u lefeni c eca icer goed racMrvBlict voor ecnc nicnii le iicl ton c vooral in tijden dit Epideniten Iiecrschcn AiMuairrilelli lieiiligufóa profeMeiir Bot cmnDAT De teer zogl 51 M A Catmi e wordt mpl bijzonder I ileice f ebniilit cgei liiiiduil hg tti loagli wing Hel it klsaiHblukelijk door de ervaring tiewcscn dat de tpor fl een stimulecrrndcn invloed heeft en dat bij ni ihg inaar t geregeld gebruik de teeldeoigjneii uerspitsverlceriiig zacht opnukl en den goeden blocdsumlooji lievorJért Dicttmnatrt dt iUdetuie du docteur Ftsnc t De werkmg der teer inwendig ii all volgt Zij ver c meerdert de urme alicheiding wekt den eetlust op en I bevordert de pJJS rteerl K Uen schrijft de teer voor al voor bg chrontsLlic catbarrcn van de blaas en lonc gen TVaiM Pharnumt du pratesieiir SomiEiiuii j Bij t gebruik van één of twee capsvles op t oogenblik dat men gaat eeteo werkt de teer boo al merkwaardig in de volgende gevallen t moNCHiTU AiTHM LONaaANoocNWO WRWAAIILOOtOI CRKOUOHtla UNiaoNTtmiiia en Tccniiia KE LPIJNÏN LICHTE if IJSVCRTECMIM MUDCOr D lUAt en in t algemeen tegen alle aandoeningen der alijmtlieien ledere flacon van tt t 50 betat 60 capsules Dit 18 genoeg gelegd om aan te toonen live weinig deie geneeswyie kost van 5 tot 7 ft cent per laf Om tkk legen t knopen van namaakul Ie hoeJen moet men moralUUen op I wille eltquelle waarop de lekit met twarte Uiten ü afyedrukt en de onderleekemng tan Wm in M kirarea flier tegenover tevinit Mft ket faetimile der Adres J van de HORK Fluweelen Singel Met NOVEMBER n eene Houtveiling op WOENSDAG 22 SEPTEMBER 1875 des middags ten 12 ure in één der lokalen van het Jllgemeen f erkooplokaal aan den Oostsingel te Rotterdam ten overstaan van den Deurwaarder Johan Coenraad IL ach filEHUISENECST VAV circa 100 000 stuks late soort Vuren en Grenen Fetersburger Eroonstailscbe Koningsberser Hemelsotae en Bdrgra Deelen en Platen van verschillende afmetingen EK VAN r eenc parlij IV E R V A 8PARREIV alles versch uit Zee aanjjfebracht Liggende aan de werf Rottebdahsch Wei VASEN aan den Hoogen Zeedijk te Rotterdam zéér geschikt ter vervoer te water en per M Alles 3 dagen vóór den verkoop gekaveld ter voormelde plaatse te bezichtigen Notitiën te bekomen ten Kantore van voornoemden Deu rwaarder 60EDKOOFEIDZISK voor Piano Soio Uitgave van F KOKS MA te FraneUr Hofleverancier van H M de Koningin 614 Lecocq La fiüe de Madame Angot I l epot te Gouda 1 VbiJ J O Zeldenrijk 7 Potpourri 3e druk C0 60 624 Smith Sidney op 58 Norma Fan taisie brillante B0 7 ftwla Drali vm A Bruknuu I Alle nununem dezer Uitgave zyn steeds voorhanden bü den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda m j mm 14 s iit wb r 60UDSCHE COURAJST Nieuws M Mverlcolieblad m Wa en öinslréb 74 Voor ondarbood van wageii en voatpaflcn wordt 90 lainder teraawd ala ia ket vo t rigs jaar t k rekent nobdig te ke iep Voor zand tOO poio klei eoa ISO aankoop eo planten aa booagewM 100 Te zaaen U88 75 Het aangeTraagd egfer atrekt j Voor het achoonhotHlen der plantaoenen t7i het anoeijen van hooaeo eni 125 i aankoop van boomen ca beeaterge waaaen IBO ra laad klii jppin 150 I banken raaterwerkaa eoi 100 BBOROOTINO M INKOMSTEN bn UITGAVEN vah de OSKBENTE GOUDA voorèedisustvan 1876 Bevolking 16576 zelen INKOMSTEN Vervolg Hoofdatok U Kosten voor werken en inrigtingen tot openbsien dienst bestemd 73 Onderhoud van straten en ptónen 10992 00 e auaen UOD I 76 De poat voor onderhottd van bmggan ia verininderd set 2600 Het itgelrokken eijfer wordt Voldoende gaaokt ai in de beboeRen te voorzien I 7 7 Voor ket onderbond ras POBmü en riolaa ordt 1000 aioder ititgetrekkaii dan bn de vorige I Mgrooting laan gettcbt tak de daarop kllenda kpaten te ke atr den 78 De poat bestelad voor het onderbond van havaba Vaarten fnz ii aet 1192 Terminderd Hat voMgedrifan cijfer stretjt om te T oomeo a fn bet OndeHioal Ma de IJsaelbaven sluia 206 bet Moord eohtadie Verlaat 100 de alaiten ackler de 8t Jatakerk die ia de Fepaniraat an aefatai lic VisahBarkt aet d d rVi iMbMMMe ion I n blokken n 800 I gordingwerken tcboeijbigen aa plan I kieren 210 1 ateerpalen en boompUnkan 100 kranen 10 kaaiaanren binnen de atid 401 0 laaimarcn Meerpalen seboeijingen eoi in en Ungs den IJaael alaAede roor H bet bevaarSaat hoaden vu de Singel graobUn i OO h 10 da veroieuwtog ng de kaiteodear van het MoordtecbUiAa Verlaat 700 I c in de koaten voor bet aManmen ran de doorgangen lan den iJaarl i i verdere waterkeeriogen binnen de i ueeu e met de daarvoor noódige materialen en gereedaobappen 4 81 De poat éilgetiokkeo voor kosten Tapaaplfg en onderhoud der Mrgelgke b ia tsata ia verkpogd mét 82 Da daarop te docne nitgaven bettun in Het oudarhond d r begtaafptaata geraamd op J UO De jaarwedde vkp den Oürectaur LBO l De bezoldiging vkn 2 grafmakerji ia gedareode 53 weken in het Bobrikke i ar l 1876 4 a weeka voor elk 4 i I Voor aankoop van een dooilkleed t 24 I Voor dien ao een rloerkleed in de acl tI kaOKr 30 74 Idem van wegen en voetpaden 1180 Idem van wandelt laatBen enpfaniaoenen 1400 Idem van bruggen on overzetvéren f 1800 lÈU vaa pompen en riolen 900 Uew van havens vaarten ko amran slaizen eu andere waterwerken ƒ 8200 Idem van klokken hoiolo iën apeelwerktuigen eo dergelgkey 150 Uem van schuiten en vlottenikdtBgaderB huur van dezelve 335 l Kosten van aanleg en tmder houd der algemeene begraafplaats a Aanleg b Onderhoud IM Kosten v begranng 574 738 Jaarwedde van den bewaarder van het gebouw bestemd voorde uttin n van hetkantoag rëcbt en van andere openhire inrichtingen kosten van het sehoonhoaden van hetzelve onderhond en aankoop van meaKlair Uiitigaders kosten van Kcht en brtradstoffen f fltS Kosten der vernieuwing v i hnOj K f 3000 Idem voor het rioleeren van Zülen 5500 $ B Kosten der vergrooting van het Wee en AelmoeMniershuia 26000 Totaal van het Hde Hoof dstnk ƒ 61120 Usaoric n toalickting op da v orttMa4etJWtln 1 UITGAVEN il HoornsTOK i 19 Voor ewlerhood van ttnten en plkinan wordt 6Ï87 iiseer voofgedragea U bij daa staat tuj kwrootinc voor UÏS Voor di galden iwsniokt aeo md t koopeu 0000 Luikseke K ven a 108 per I dniupd is y6400 lOOOOO Vaohtaohc atiMÜüiokcrait U iftt dttiieod ia 18O0 mn daarmede da itr t au den Klaiwag Te zaken 7 8 82 Uit da vooigedtagen ao i Wordt gekweten de bezoldiging van den concierge Vad Aan Ltöi waaronder begf pen ia de koatan van bet aehoonmakeo van dat gebouw ƒ 500 I aankoop en ondetboud au métibilair lOO koaten vin 7Hnr 17B kpatw van lipbt l 5U Te zaaen 925 E a ttiniwe poat ten badiage an 3000 m daamede te beatrijden da koaten der Tcraieuwing van de beug op de TirfsingelgrMht over het water m bet Moardreohtsohe Verlaat I 84 De poat beBtemd voor het rioleeren van zylen I ia met IbOO vermeerderd wordende de voor 00 LaikaoheK ö B t 10S pardnU land ia Mit SOOO VechiBcbe atmtUinkers ï 18 1 er daltei d ia WOdtg o HlinneUe de reni owing Van l 1de MMHt p de BoteHaArkt te vollooijen 80000 Y At8cha at attkthikera i 20 pet dtilttkd is 400 1 IMM i l8 I liét ilirtBd fa 180 1 Voor het onderhoud der otetiga atrateo i d ISOO ruili rdf en klei net d kMten van W r 8M Hottt toorttaketMs p l n grcuotplairiien en 300 Ee sMMta üTlOfl