Goudsche Courant, zondag 19 september 1875

reeds heeft plaats gehad ea iw niet Jer De heer M van Banl ig ztgt dat de zaak nu eemg zins andere is als vroeger Er wm loen tevens esfe voorstel aauhangieomewbeidie tegwca aso den heat de Waal Voorts moet hij opmerken dat Ged Staten verkeerd zgn ingelicht Immers naar znuc meeumg is de school van den heer Huber voldoende om vlijtige leerlingen tot tde Hoogere Uurgetsobool te brengen dat ia wat w oodig hebben U tar zoowel d Sohoolopziener als de plaatsrlijbe Schoolcommissie yiju dit niet met one eens Zij hebben invloed uitgeoefend eene verkeerde voorstelliug gegeven bij Ged Staten Als er nu lieden zijn ea ü ziJn er die geen Hoogere Burgerschool willen die tegenstanders zijn van Jiet M O dan wenschen die de uitbreiding van het u 1 o om aan de Hoogere Burgerschool af breuk te doen Dat is de adder in het gras Naar zijne meening is het voor Gouda voMoeude de school van Huber zoo goed en deugdelijk mogelijk te maken tot aansluiting aan de Hoogere Burgersclioul De vooriitter merkt op dat de vorige spreker volkomen juist deu stand der zaak heeft geschetst hetgeen blijkt uit hét vorige adres Ifu is de junestie Wal zal de vergadering thaua doen Het bestuur wenseht by een nieuw adrea weder bij den road aan te dringen op de verwerping van bet voorsti l van B enW De heet van Itersoti vraagt of hot gemeeoteSjestuur dns eenvoudig bet bevel un ged st iteo moet in deu wind slaan De rootzitler antwoordt dat de raad bü verwerking natuuilyk wel zal weten ual verder gedaan moet worden d i een beroep op den koning Volksonderwijs heeft alleen ti letten op bet beginsel transactie 18 hier niet U llg De heer Meijer komt weder terug og de weoscUelijkbeid om de zaak aufmd te behandelen £ eu lid dat afwezig geweest is kannieuw £ argumenten hebben en dan moet hem de gelegenheid gegeven worden om de vergadering te doen terugkomen qp haar besluit De voorzitter acht zulks hoogst gevaarlijk Dit is goed voor een debating club maar niet voor een ernstige Vei gadering die tot een practiscb resultaat wenseht te komen Ds Sehelteiba vraagt of het adres niet zul gemotiveerd worden Dan zou bij de behandeling der motieven eenigazios aan den wcnsch vau den heer Meyer kunnen voldaan worden Sjireker heeft behalve de vroegere na nog dit motiet ue schooi van den heer De Waal verloopt en dus niet noodig De heer Meijer zegt dat de voorzitter zelf de minder wenscbelijkheid van talen bij u 1 o betoogd heeft Dus discussie daarorer is geoorloofd Andere heeren spreken oVer de scholen van Huber en de Waal De school van de Waal blijft bestaan en er is dus behoefte aan Men spreekt ook over de handelingen Van het schoolloezicht van htt 1 o maar het schooltoezicht van bet ra o waartoe de heer van Iterson jaren behoord heeft doet evenmin zyn plicht Het bezoekt uooit de b borgcrsehool De beer van Dantzig stelt voor aan den heer Meijer ale eenige afwezige in de vorige vergadering toe te laten over de znak zelf te spreken De voorz dringt er bij de vergadering op aan dat zij zich brpale tot bct voorstel van het bestuur Dr IJssel de SiAepper lid van t bestuur zegt dat biJ de vergadering van t bestnur waarin over deze quaeslie gehandeld ia niet beeft bfjgewounden dus nu ziine meening weusofat té zeggen lly ziet in een nieuw edres geen teil Het eenige resultaat kan zijn dat de zaak oj de lange baan gescaoven worden De Voorz antwoordt daarop dat lioe langer een heillooze maatregel wordt uitgesteld hoe beter het ia Misschien dat tijd raad brengt De omstandigheden konoen veranderen De heer van Dantzig meent dat ook en merkt op dat b V de Sohoolcommissie zou kunnen gewijzigd worden en een ander advies aan Ged Staten het gevolg zoude kunnen zijn De heer de Schepper is van oordeel dat de Sohoolcommissie in deze niet zoo hard gevallen behoort te worden Haar advies ie niet gevraagd Overigens ziet spreker geen ramp voor de stad in de gelijktijdige aanwezigheid eener m n I en eener middelbare school Op vele plaatsen vnn Gouda s omvang zijn die er ook zonder dat zij elkander concurrentie aandoen Maar spreker is tegen het voorstel van B en W omdat de school vnn Huber niet tegelyk gereorganiseerd wordt en eene school die verbetering behoeft mag niet worden uitgebreid De Voorz betreurt zulk een uiting van een lid van bet bestuur de heer de S gaat ook tot de vroegere discussie terug De heer de Schepper meent dat de omstandigheden geheel ziju veranderd nu wij staan voor een bevel van De heer van Dantzig heeft de raadszitting bijgewoond waarin het vorige voorstel va B en W is verworpen B en W zeiden toen reeds dat zijbij verwerping vreesden dat Ged Staten de oprichting van een gefaee aieuwe scbeoi zouden gelasten hetgeen de stad op duizeoder guldens eon jte staan komen Sprel rzietmiet qp te n die uitgave als zijnoodig ia maar het eld voor de uitleiding roig a rooratel jSy en 1 is nuHelfKM befifed Spreker ziet nooit in oprichting van scholen een ramp voorde stad hue meer scholen hoe liever Maar hierIS de vniag of er behoefte bestaat t é dat ontkent preker r Ue bier Ki enburg Is Y or en tweede adres aan den rund om lat hij consequent wil blijven en wensohelyk acht dat Volksonderwijs zijne etem weder doe booren tegen het dwaze voorstal van B en W Da lieer Orootendorst is niét raa dezelfde eening Daarna keurt de vergadering met byna algemeens temmen goed i dat er een adrea aan den raad zal worden gezonden aandringende op veriverping vau bet voortlel van B en U 2 dat het opstellen van een adres wordt opgedragen aan liet Bestuur De voorzitter dankt daarop de aanwezigen voor hun tegeiiwaordigheid en boept op een talrijke opkomst IU tolgende fergaderingen als er algemeener quaestiéu aan de orde zullen zijn Hy beveelt Je zaak van hei onderwije by Ae leden er ler aan Seueemd lot hoofdonderwijzer aan de eerste openbare school voor lager onderwijs te Nieuwerkerk d iJaeel de beer L ïol hulponderwijzer 4e Dirkalanit Sommige bladen gaan voort met mededeeling te doen aangaande Jut en zijne vrouw en de vreeiel jke misdaad waaraan zü bekend hebben schuldig te zijn Voor het meerendeel echter ijn de byzonderhedea die men nog hier en daar vermeld vindt zeer onbeduidend en deels ook zijn se geheel onjuist Zoo wordt gemeld dat de moeder van Jut aan haren zoon in de gevaogenie een bezoek sou brengen om kern aan te sporen niets van hetgeen net de misdaad in verband staat te verzwijgen en dat de jusiitie icfa daarvan veel voorstelt Dit ie oiquist Wel heeft de vrouw zieb gisteren aan het J arket van den otfici j van justitie aldaar aangemeld mat venoek ooa tot haren zoon te worden toegelaten stfu dU is haar geweigerd Ook hetgeen vei haald wordt van de verklaringen die de moeder voor de Haagsche politie heeft afgelegd is meerendeels aiyuist Over bet algemeen sobijut aan de verklaringen van die vrouw zeer weinig waarde te heóhten ce zijn Meestal bleek het dat netgeeu zij verklaarde t product was van hare phaOtasie tal sciiynt haar zelfs nooH gezegd Ie hebben d tt hij den moord had gepleegd Daaruit reeda kon men opmaken dat bare uitlatingen te s Hage waarby zelfs door baar allerlei namen werden genoemd van personen die aan den moord oedeplicblig zouden zijn hoegenaamd geen geloof verdienen Die uitlatingen waren dan ook veelal in stryd met hetgeen zy in ieimer oageoblikken voor de justitie verklaard had of met de futen die j eeds van elders bekend wawn Zij wa bovendien hare schoondochtet zeer weinig genegen hetgeen ook wel niet zonder iuvUicd zal gebleven zijn op hare verklaringen liet zal oVerJgena later by de behandeling der zaak voor den rechter hoogstwaarschijnlijk blijken dat sommige bladen zich in hunne mededeelingen niet strikt aiku de waar ieid j ehottdeu hebben iV R Otj lil de Slmtltamrttnt isopgenomen betverelagnopéni de vordering der werken tot rorbetering van den waterweg van Rotterdam naar zee over de maand Augustus jl In die maand hebben van den nieuwen vaarwng gebruik gema k t Uit zee 249 stoom en 97 zeilschepen naar zee 262 stoOB en 162 leiliehepen te zamen 611 stoom en 2 9 eeilaehepen dus ia het geheel 7 6U schepen waaronder de toomsehepen Maoe Pollux en Actou met 64 decimeter en P Onland met 55 deeimeter diepgang Gedurende de eerste S maanden van het jaar maakten van den nieuwen waterweg gebruik 4553 sehepen metende te zames 1 852 029 ton tegen 698 schepen meteode te zameA 340 069 ton van bet Voornsebe Kaaeal een en andet zouder de visohsehepen Aan berichten per mail uit Oost Iodié loopend tot Batavia dd Il Aug is het volgende ontleend De cholera neemt op verschillende plaatsen weder toe Ook Ie Batavia kw men in de la tste dagen wedar vele gevallen allen met doodelyken afloop vooc In den nacht van 8 op 9 Augustus heeft te Batavia een brand gewoed waardoor 160 woningen van inlandeis vernield werden Van den kolonel der infanterie tijdelijk belast mat de fanctien van militair en civiel bevelhebber te Atchin is een telegram ontvangen van 4 Aug waarin o a gezegd wordt Weinig belangrijks voorgevallen Het beschieten van vele onzer posten bly fk aanhouden Cholera gevallen komen dagelijks voor Overigens GenerMiJoveH president van den Spaanschen mi terr i heelt te keanengegereu da het teu einde hreOKen ran de burgeroorlog voor Spanje het eerste reisclite het nieowe miuisterie zal dan ook de uiteratt pofiegen nwonden o Spanje t bevredigea Oük t rf e Cuba al geen Teranderin in drgedragalqo worde gevolgd Hjj heeft het vooruemen de Coite bgteD te roepen en óae over de uiemve eoD ntiale doen badieae BDJJJENLAND OoiiDA 18 September V ♦ veel genoegen vernemen wy dat er weder nieuwe plannen worden ontworpen voor een waterIci lii K in deie stad Is 4ie toch ergens noodig dan is bét te Gouda rïiriec Meea dat deze onderneming een belangrijken invloed al niloefenen op de gezondheid maar zij ui ook bat bezwaar opheffen dat thans bestaat bij veleo die Oouda met zijne gunstige ligging en flink ooderwjjs tot woonplaats zouden kiezen maar door het tegenwoordige slechte drinkwater daarvan worden afgeaobrikt W ü wenschen Jen ondernemers een goeden nitslag huqiiet pUonen toe en bebooden ons voor later die planaeo meer bekend cijn daatorer onzegedachten mede te dceten Gistfren avond liad eene rei adering ffmi an de afdeeling gGouda en Oimireketi van de vereeni ging fVolieondencija om te beraadslagen over bet bevel van ged staten aan ons gemeenlebestnur om de Takken aan de school van m u 1 onderwijs voor jOBgene Hoofdond Huber nit Ie breiden De vergadering waa niet zoO talrijk bezocht als het ander werp verdiende De voorzitter dr Tebbenbolf deelHe mede dat tie heer Jdlius zijn ontslag bad genomen als bestuurslid wegens zijn betrekk g tot de kieivereeniging Gemeentebelang Daarna riep hij in enkele tret ken den loop der zaak van de uitbreiding der school no deu heer Hliber iu het geheugen terug lu eene vorige vergadering was besloten bij den raad een adrea in te dienen om het op aandrang van gedeputeerde stalen ingediende voorstel van Burg en Weth aanstelling van een hulponderwijzer om in het Ën gelsoh en Duitsch les te geven te verwerpen op grond dat 1 de aansluiting aan het middelbaiir onderwijs verbroken werd en 2 dat het peil van k t lager onderwijs daardoor zou verlangd worden terwijl de afdeeling eer eene reorganisatie zonder bijroeging van nienwe vitkken weuachelijk achtte in dien geeat dat er gezorgd werd roor beter lokalen mieer imlppersonetl en hooger tractenienten De raad 4V ióen van hdzeffde gevoelen geweest als de vèr gadering en hild bet voorstel van B en W verworpen De ged staten daobten r anders over en kadden nu bevolen dat de uitbreiding moeit ge i achiaden terw ijl tij de wijze waarop vooralsnog overlieten aan het geideentebestunr B en W waren nu weder terug gekonen met hnn vroeger voorstel en maar aanleiding daarvan had het bestnur van Yolks nderwus tet geraden geacht eene nieuwe bijeeuItóaA op te roepen Hij noodigde daarom de aanwezigen uit ban gevoelen te zeggen omtrent hetgeen ide rereeniging nu te doen stond De heer A A G van Iterson zegt dat hij voor ïliet eerrt eene vergadering bijwoont nit belangstelling Toor deze zaak Hij zou gaarne eens hooren wat er te uggen waa tegen het autocratische willekeurige bevel van ged staten en bad van het bestuur een jireadvies gewacht wat de vergadering doen kon De voorzitter zegt dat het bestuur over de za k ibeeft geconfereerd en tot een besluit is gekomen inaar dat bet geen pressie op de vergadering wenseht uit te oefenen en daarom geen advies gegeven heeft IntDSScben is hij daartoe bereid indien de vergadeiring zniks verlangt De heer Meijer van Hekendorp komt op tegen qualifcatie die de heer Iterson gegeven heeft ran de handelwijze van Ged Staten Deze zgn vol jgétt art 17 van de wet op het Lager Onderwijs verplicht zoo te bandelen indien er naar hun gevoelen geen voldoend onderwijs gegeven wordt Hy acht het ongepast zao te spreken van een macht die haar jUicbt doet Daarenboven verdienen Ged Staten niet 100 behandeld te worden want zy toonen steeds r te belangstelling in de zaken van hel onderwijs vraag is alleen of het bevel van Ged Staten al tt NU overeenkomt met de belangen van Gouda De Voorzitter wenseht den vorigen epreker niet U volgen op dien weg Zoodoende zoo de vergadering terugkomen op de vorige discussie waarby na rostig debat bcslolea is tot het zeuden van het bekende gemotiveerde adres De heer Meyer is van oordeel dat hij de discussie p brt rechte spoor brengt door de al of niet wen sbeiykheid der nitbrciding te willen behandelen Se Toonitter herhaalt dat die discussie vroeger is de gezondheidsteesland te Kotta Badja en buitenposten gunstiger Sterfte betrekkelijk gering Aan den aanleg van een spoorweg van Olleh leb naar Kotta Radja wordt met kracht doorgewerkt Onze tQeetaad wordt boe binger hoe gunatiget en de huifvesting der troepen verbetert met den dag Naar men zegt zal de geaeraol fel den laten Mo vember a s weder naar De voorbereidende Commissie tot het bonden eener iiftarnttionsie Xentooostelliog van Tuinbouw in bet AiMtlwer Folitvlijt beiioit thona bij cireulairi dat dia Tentoonstelling niet eooals oorspronkelijk Bepaald was in 1S76 maar een jaar later zal gehouden worden uithoofde der honderdste Tentoonstelling der So tyUMoflt Je Flor te Brusael dia in 187 zal plaata bebkn Sotterdan ia verrijkt met eene inricbtiag die rear den handwerksatand van zeer veel belang is Eenige jaien geleden werd te Schiedam een school opgericht voor het hout en aarmeischilderen Dcze school onder directie van den heer P van der Btrg beeft zeer gunstige resultaten opgeleverd en mocht zicb weldra in een welgoesligden roem verheugen Zij telde rlingeu lit Tetschillende oordea van het land en yeft reeds neutgen bekvamen werkmaa opgelererd Zelfs in bet buitenland beeft tij zicb door leerlingen die zich daar vestigden en door bare piadneten een guuatigen naam verwerven De beer van der Bnrg heeft tkaM zijae iirichting de eenige bestaande van dien aard naar Rotterdam oveneplaattt hetgeeu voorzeker op baren blofi eene m £ twMrorkii zal bebbeo De Haagwke kioirieksebr ver van hrt HmieUtlad deelt als een gerucht dat in ieders mond is mede dat de reden waarom de kapitein Duiikler zijn ontgevraagd beeft 4e volgende is Het muziekkorps vu rrglnent greoadien en jagers geeft o s ook conserten in den Hasgschen acclimalatie tuin zijnde eene diergaarde op zeer kleine schaal Nu zou bij gelegenheid eenier parade de kolonel komoMind ant er aanmerkiag op genaakt hisbbeu dat de heer Dunkler met aan t et hoofd vaa zgn korps tegenwoordig was terwijl bij wel alt nuiiekdirecteur present waa bij de koekbakkerscoucerteu o Met deze laatste uitdnkking 4ttidde de kolonel het diereatijn publiek aan In de v lgeude week zal aan a Rijks Mant de anoiuiitiui van goudgeld voor de NedrrlandscheHandelmaatschappij een aanvang neaeu Tot dusvergeschiedde die aaumunting voor particuliere rekening Op dit oogooblik wordt wekelijks voor t eemillioen afgeleverd U D Tosr de rechtbank van Arnhem stonden Dinsdag twee schippera terecht Zij hadden aangenoneg een naar Belgeil die te Harderwijk voor hel Indische Mger dienst hadden genomen voor 175 van daar aar België te brengen Na 2 aren varens onder bet gebruik van niet weinig sterken drank zetten de eebtppera bun passagiers vaa boord met de verzekering dat zij de Belgische kust voor zicb hadden en slechte eenige minuten door het water en dan een paar uur op het land wandelen meeeten om den toren van Antwerpen in het gezicht te krygen Zij lagen inderda id ua eenigen tijd een toren maar die Tan Putten op de Veluwe waar zij weldra gearre teerd werden Eea tapper te Putten bad den ge Tlttohten militairen broeken verkocht waarmede zij bun verderen vlucht hoopten Ie begunstigen Het O M eisohte tegen de schippers veroordeeling tot 12 en 14 maanden tegen den tapper tot 6 maanden gevangenisstraf Aantt Dinsdag vonnis Burgerlijke Stand GsDO H Sept Neellji oideri D Hollutelle en M BeloDJe ttasliaaa Ëliza ouders D Boere ea A Vonk 15 Franeioa Coraelia oodera M J van der Palm en i Svrnaaij Adrianua Cornel ouders C de Vos ea G JODgelÏDg 16 I flendort Johsnaes ooders A van Fessen en M Kraneodonk 17 Jacohus oaders J Nieaweehogsen ea M vau Leeuwen DviBLtDlN IS Sept A an der Strict hnisvr an O Aret 41 j 17 H F Gorissen 6 m P Menschair 67 j ADVERTENTIËN Ondertrouwd j MABINyS LUIJENDIJK tl o Aiisi w it ym Mndhoven t f BK CATHARINA PREDEEIKA HERMAN d GROOT Goudxt den 16 September 1875 Geen Eeceptio OndertroBwd i HENRICUS JOHANNES ANTONIÜSRIE3SELMANN T a NieuwedUp EN ELIZABETH MARIA PETRONELLA PEETER8 1 j Gouda 16 September 1875 Geen Beoepüe Getrouwd JACOB LOUIS FORTUUN DR00QLEEVB8 MARGARETHA IDA JARMAN Tholen 17 Sept 1875 De Heer en Mevrouw FORTUUN DROOGLfiËVER betuigen hunnen hartelgken dank voor de rele bewijzen van beUngstelUng bg gelegenheid ran hun hawelijk ondervonden E OVBEBOSCH tan Oenida f D OOSTHOEK die ook namens wederzgdache betrekkingen hun harteiyken dank betoi n voor de vele bewijzen van belangstelling bj hun hnwel ondervonden Alpken a R 17 September 1875 BeviUeu v n een Dochter I J VAH ES HöBBBL Gouda 17 September 1875 Gouda i 17 Sept 1875 ten onzen huize ome waarde Tader en Behuwdvader PIETER MBNSCHAAR in den onderdom van mim 87 jmren Sc Sn6otc Jfanifft iennitfminff Hedtnorerleed ons geliefd zoontje HE fil FRANgOIS 5 maanden oad H F GORISSEN ♦ J M H GORKSBN Üouda 16 Sept 1875 Hogendoobn nige kennitgeving Voor de bljjken van deelneming ontvangen bg het overlgden van Mej ui vrouw de Wed i GRENDEL geb Gbootendobst betuigt de familie haren welgemeenden dank Namens de Familie Gouda C C KROM Sept 1875 Exemteur Tatamentair Yoot de V Ie bljjken van deelneming bg het overlgden van ons kind ondervonden betuigei wg onzen hartelgken dank F C VAN ZEULEN ui i i kji iÈ a w VAN ZEULENCf fitaii WBèpi 1875 Schenk Bg het verlaten van het gasthuis alhier gevoel ik mjj gedrongen openigk dank te betuigen aan allen die mg sedert den 9 Mei aldaar alle hulp en bgstand verleend hebben In e eerste plaats aaa den Heer Chirurggn M SPRÜUÏ die door zgn bekwaamheid en goede zorg mg van een anders wissen dood gered heeft Nooit tal ik vergeien Wat ik aan hem te danken heb Vervolgens aan de heeien Directeuren der Stearine Eaarsenfabriek voor hetgeen zg aan mg en mgn huisgezin hebben gedaan Mg verder in hunne belangstelling en goedheid aanbevelende Sun onderdanige en dUnatwillige Dienaar W BREEDUK DeREGELINQS COMMISSlE vqordeüqhi wedstrijd op 5 en 6 dezer gehouden betuigt bg deze hareü dank voo de belan t ling en hulpvaardigheid die zij ter gelegenheid van den wedstrgd zoo van autoriteiten als particulieren heeft mogen ondervinden Namens de Reg Comm voom èmd A NORTIBR President A VAN REEDT DORTLAND Sur Gouda 17 Sept 1875 tii A i l HwBüRGERLUKABMBESTütJtfte Oo da zal in den ioop dezer maand September aanbesteden de levering en uitdeeling van p m 140 000 stuks goeie BAGGERTURF Toor den aanstaanden Winter De uitdeeling daarvan i née 13 weken 2 maal s weeks moeten geschieden Deverdere Oonditiën liggen tot d 2 wtembere fc dagelgbl in de AuÉKAHlÉlei Jbng Het Borgerlgk Armbestnur De Seerétarit De Voorzitter W POST DROST A BOMEUN en uiiiMLiyiü L DR006LEEM FORTUUR BOTTEHDAH Beursplein n I COKKISSIE VAN ToEZICHT DE HeERE N Mr J KNOTTENBELT L VAN KOETSVELD G VAN SILLEVOLDT W W STOK tkiy £ V 6 H WOLVEKAMP Voor Oouda en Omstreken kunnen de DEPOSITO S gestort worden bg den Heer Mr J FORTOUN DftOOGLEEVEg Advocaat Westhaven n 204 te GoudA vofgens een te zgnen Kantors verkrjgbear Beglenleni STOOMVERWERIJ CHEMISCHE WASSCpipfA Gebr Palthe Almelo Hebben voor hunne beroemde op grooteschaal ingerichte fabriek voor GouAa en Omitreken als agent aangesteld deu Heer W v D PALS Markt Gouda Alwaar het Monsterboek ter bezichtiging ligt en verdere inlichtingen te bekomen zgn De Goedenstl wordengeregeld eiken DINGSDAG naar de fabriekopgezonden en met 14 degen franeo terug bezorgd I KEN VLUGGE j LOOiPJONGEN kan direct geplaatst worden bjj D SAMSOM Manufacturier f I tarmift wid FABRIEK UU iIÜLLAmOIjIIII mmii DE J0K6H A C GIV fflC l T o TJ ID E W A T E fe Belasten zich met het inrigt n en leverenvan MACHINES voor BLEEKERUBN WASSCHKRUEN enz S No 844 der beroemde Wckelijksche ZamcnsprakeD Uitgave J J H KEMMER te ütreét is heden voorhanden bg den fioekhanddató A BK I3iTK 3S4Léu£sï Lange Tiendeweg te Gouda