Goudsche Courant, woensdag 22 september 1875

Woensdag II Septeiiber N 1727 1875 GOUDSCHE COURANT ienws en Advertentieblad voor Gonda en Omstreken VERZEKÊt Tt TCÏ GÉNCX TSCH APt N VOORZORG M HEMËNTO IIIORI Gevestigd te sGrttvenhage fioreDKenoemde Oanoötaehi pen waarholen de Leden Voor geWelyke uitkeeringen bg Ongelukken Ziekten ïfriöttiin Verwondingen en bovendien bg OveriStei D M Ocoootschap n i n thans d ienige van dien ÜitA binnen Vet Koningrijk der Nederlanden Alle inlichtingen worden gegeven ten kttUMte iét Dlifdéiia F bj kitiii Agent IdOi Goud en Onutrekeii den Heer Ths MOOTB Kattensingel if 116 iïfouda De DiVeèJfiV j J H DEN OÜDIBN HHfc A N ZUNEN AGENTEN worden gernugd ter plaatae waar de enoot chappen jaqg oiet ja ertegwwoordigd Brieven franeo aan de Direotie voöiiBOemd DE QUII Ü LAROCHË van RftilEPELIEiV en ÉUlttt Afpetbekets te Zeist is het volkomenste aller Kina bereidingen van een aaugenamsii Mb haüc doeltreffende If nacklpfMI ij U dnMea d ior HH Öêneedk mdigen ei l éid tegen algemeene zteakte suoi fnl bg kinderen aU Volwassenen gebrek aan éeüusl sfecliU pifiderUrmg zeüuüiHekU en véle tinrer gevolgea als hooidpgn aangezichtspgn enz ih het tgdperk dir hersteliing na zieafe kte of kraambed koort en hare gevcilgen enz b 4 6éH etkuttdiff Courant van 20 Sept 74 wordt deze bert ling ten zeersie door de fedaoti aan Bfl Medioi aanbevolen als ook de UZËRHOÜÏ EKDE X INA MïtbC E tegen chloroeia of bleekzueht teringachtig ieid groote iil a htoedigehrtk kwalen van critisclien letfüjd enz Pr jg per flticön 1 90 bg de volgende H B Ajwthekei Gouda O THIM Gravenhqge J VISSEB Zn leiden J GABICEB itoUerdam Wed P V d VLIET Zn Weerden H W BAELDÈ Verder m de meeste Apotheken te bekomen vebkamgbaab aan het öf B ooM DépAt voor lVe erJai Ö bij M 1 1 MM e Utrecht VIBDl VERKItMOBAABTB Gouda by Mej de Wed BOBMAN J JuM h VAfiOSSIEAU 4 Zn Bcdegratm P VBESLOOT BMioap J iOUDKADE Harmeien W 6 KDBVERS Hazermoöude Mej J GAARKEUKEN Montfoort 3 A JACPBI Oüétewater 3 Vi LÏEFLAt JScjEoortW Wed WOUPF en Z0ON Waarder Wed BOÜTHOOB I WWr fe i Gebr PFENNING Ën verder bdc ae D dis asnvraag om Depot by M J C HAM te UtrechU EEIV JONGMENSCfl B C 22 jsten ond twïalf jaren in de KOEK BANKET EKERU werkzaam geweest sgnde verlangt zoo spoedig mogelgk geplaatst te worden Adres met franco brieVen onder let ter X Bureau van dit Blad LEDIK4 iT BEHANGSELS en alle soorten van AME0BLEMENTSTOFFEN zoomedeZfl deStoffian DAMES COSTUMEÖ enz enz worden op nieuw geverwden geappreteerd in de OVËRAI I w ïd i IJVERIGE PERSONEN gevntogd tegen hoege provisie en andere voordeelen tot het aanwerven van leden Voor teMKLtïioEHuLF MaatsobappU van gelduitkeering bij siekte kneuzing of verwonding Brieven franeo a n de Directie in de GoudMkettraat 19 te kokeUAm Bg den ondergeteekende tiga i f 1 te bektwien Loten in idé Vërlotingp na KUNSTV00KTB EN08ELEN en nuttige VOORWERPEN aangekocht op de tentoon tdling van bedendaagscbe Kunst lndustrie en te houden in de maanden September en October iadaParklokalante Amtierd tm A HBIMKUAN CHEMISCHE STOONVSRWëRtI Driïlfkeili KuniStwas i M MOIREE lNRlCH ftNG voor znöÉNCOSTüWES éüz ébk VAN WiNKEfL 0 Amstewlahd Tevens berichten wg der geëerde Öliéritae te Gouda en Omsttreken dat de goederen knAfben bezorgd Wordetn bg onzen AGENT dep Heer J VAN D WAt Raam Q 441 alwaar Stalen te bezichtigen of te ontbieden zgn ën Wie informatiSn Verstrekt wolden PS Van Zgden Costumes OvMgordflnen en StukGoederen worden ook Stalen ter beoordeeling geverfd 6 iu1l Druil in A BriDkinM öp den Korten fiende eg vrftai t met November eene l ieii8tbode Loon naar grigcMfcthetd Jufvr VER MA AT Markt vraagt tc en Novembwr m FLINKE KEUKEllMEiP Èr wordt gevraagd Voor dadelj eene tegen ƒ 1 00 loon per dag Brievea ranco onder letter 2 bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Mevrou w Terpstra Verlaagt ioo Spoedig mogelijk edné WERKSTER Het Sehtp De Jonge Carl gdaden met puike kwaliteit Kachel en dito Machinckolen is heden aangekomen en in Jossiog op de Turtsingel per Hiéctoliter a O 70 vrg aan huis Adres J van dun HORK Flnweelen 8ing Nieuwe Groenten rVERSCB GEDROOGD Oittvangeu de nieuwe versche en gedroogde GEOENTEN VRÜCÜÏEN op w erenBrandewoo aUraede FRUITS ASBORTIS POUR DESSERT nieuwe SARDINES en KREEMEN tegen verminderde prgzen P J MELKERT Openba Verkooping Selegen san de I28 ï te Qbuda rto de volgdide onroerende goederen ten overRtMn van Notaris Mu KIST te Gouda na lMAANDAG 4 OCTOBER 1876 voorm Êft nur in het flOtel dk Paauw te Gouda No 1 Een in 1872 royaal naar den laatsten tpask gebouwd BEEBENHUIS met frawen TUIN marmeren Vestibule en Gang n geu Kamers allen fijn geschilderd be langen en geplafoneerd de meeste van stookplaatssn en nriirmeren schoorsteenmantels voonien en verder met zoodanige gemakken als in een nodem ingerigt Heerenhnii kan woi den veriatagd stdande en gelegen san de I CrAbethsttaat ijk Q no Te aanvaarden 1 Nov 1875 No 2 Ben in 1873 geheel verbouwd en modwn ingerigt BENEDENen BOVENHUIS met JVMieu TUIN dienende het Benedenbuis lils K0FP1JHUI8 genaamd Café UNlt aan den L ngen Groenendnal Wgk J hb 12 te Gowda Bovenhuis verhuurd hg de Tnaaind Benedenhuis te aanvtiHdwi 1 NoV 1875 Ko 3 È n terk PAKHUIS di neifde tot berging van STEENKOLEN en zeer gunetJg gelden in het Zwaansgat w jk O no 123 te GouHn in de onmiddeHtikeVnlt ifj r groote Vaart en alzoo gelegenheid eveade tot lossing van de igr BiMbrsohepen Te aw y arden l Nov 187 5 No 4 PH 5 Twee WCfONBülSJES met G RoSD idharacbter en Kade daarvoor in de Vierde Kade Vgk R no 221 en 222 fé b ide hebielhsfo tite GoUOa Vtthwird voor 70 Cents ieder Inlichtingen J ette Ben Ie perp no 1 geven al de Notarissbn te GtnMa en betrefféWa aIl de perceelen geeft NotaVis Mli filST aldaar Kemiisgeving WerviDg van MATROZEN voor 8 RUks Zeemagt D BURGEMEESTER n Gonda breagt op veriMk ran den Heer Kommandaat van Zijuer Majcsleiti Ultn Kanonnterboot n i ter algeaeene liennia Dat leactdc Koamandant met dien bodea eerstdugt deze gemeente zal bezoeken ten einde matrozen n jongelingrn voor deZeemtgl aab te urervcn toodat allen die genegen mogten zijn zich ala zoodanig in s laada dienft te verbinden de gelegeuiieid daartoa wordt geopend op d jnnatige bepalingen welke voor die dienatneflling bestabn Gouda 21 September 1875 De Burgemeester voornoemd VAN BBSöEN UZENDOORN BEGROOTINQ ER INKOMSTEN n UITGAVEN vak d OKHEESTE GOUDA voor de £ en8t van 1876 Bevolking 1G576 zielen D I T O A V £ N yercclg oum 3915 4000 1650 13003 1200 240 10 1000 10 20 Hoofdst m Kosten voor gendommen welke de gemeente naar het buigerlfk recht bent met de de wege veraclraldigde lasten 80 Onderhoud van Iniizen toróispoorteB en dergd ke Onderbond van het jaagpad 87 luigs de Gouwe metdedawtoa behoorende werken Onderhond der overige eigeadommen waarvan de inkomsten qjn vermeld onder art 7 en 3 van hoofdstok 3 der ontvangsten f Dag en weggelden der wericUedmi en bedienden in dienst derGemeente mitagaden verdere kosten der iabrik ie Grondlasten wegens gebouwde ongebouwde eigendommen Dik en polderlasten Personeele belasting Kosten der invordering van het gabelgeld voor de rivier de Gouwe Kosten ter zake van het innen van renten weigens inschrijvingen op de grootboeken der nationale Schuld 96 Begten recognitiën en dergeIflke Totwl van het inde Hoofdstuk 25048 Hoofdstuk IV Kosten van invordering der plaatselgke belastingen of middelen Kosten van toezicht en van invordering ter plaatselgke belastingen j 590 Vftgoeding aan het Rgk van2y ten honderd van het onzuiver bedrag der opcenten ten behoeve der gemeente geheven op de grondlasten en opdeper onele belasting Wet van den 21 December 1852 SUuoMad n 226 ƒ 770 Toteal van het IVde Hoofdrtnk ƒ 1360 Hooidstak V Kostoider openbare vmhgkeid en v i de brütdweer 98 Jaarwedde van n Mnmissaris van poHfie 1500 99 Schryf en bnia b Neften van de politie ƒ 50 100 Belooning vaa de hupeotenrs dienaars en verdate beambten van politie nutsudm van de veldwachters 4K8 V Kleeding en wapeniag derpoutiedienaars eu veldwMliten f 420 Onkostea voor de bmU en stille wachten 2862 OiKlerhoBd4eTwachtiniieB mitsgaders lichten braaditoffnivoor deïelven 145 Onderbond der laatMms en verdere kosten der verEehting ƒ 8290 Onderhoud der brandvmtai 660 Belooning en prenüin aan de brandspuitUeden eh beambten f 1300 Kosten der Schattoi 2439 81 Idem der WeofaMoiMid 50 Kosten van het huis vanbewaring en onderhoud w politiegevangenen 400 Totaal van het Vde Hoot btnk 22166 81 Umofie vaa teeUobiag op tt roontaiade posten üiTGAl 86 T daa Mit MuUAowt vaa haisea wordt 4Si aeer daa bg ds wiga bagiooting uitgetrokken Uit bet vooEgadnfIa eyCw wordt besckikbasr gesteld voer ds Anamkaaer tC de AMhioboBr 86 d Bank van Lseaing 100 bat Be4adeliBgbaia dau ndai befrepaa da ge deellelgka vtraieBwmg vaa bat dak 00 dan BeukiMlea 4 SO bet Gaatbait 85 bat Oade Vroawcahais 1 0 bet Weeabais es daaiavi loebebosraada gaboaweo 00 hei gebouw geaaafad K n htm W de Kantonnale gevaageois SS da Kerkbuqea 0 de Keranbears en da Viaebmarkt ii hai Provenierabaia 170 bet Stadatimmernugaiijn ea woonhais 60 aeo Gebouw op de Zeagstraat 15 de Tol CoBmiaaaris en Bragwaohters buinaa 1 0 de Torens SSü da Waag 70 de WerEinrigtiig 180 de buizen op den Tarbiagcl SO Te lamen J915 87 De nitgaren voor bet onderboad van bat Jaagpad langt de Gonwe eai i JB met 1000 verminderd Voor bet uitdiepea van de rivier de Goawa ia noodig ÏOOO De kosten voor bet in goeden rtaat oaderhoaden der scboegingen gelegea onder de gemeenten Waddinxveen Boikoop en Alpben worden geraamd op 2000 Te lamen ƒ 4000 88 Daaruit worden bestreden da kotten van het onderbond van het Amtterdaaaohe en Qoadaek Bgpad van den Zwarleo weg ƒ 800 ket Beeowgktdie Verlaat 100 de gebouwen enz van bet Aatterdanaeh ïrstt rtesren 1000 Transport 1600 en Ooudaohe Bijpad aas Goud ehe alait i UO de acbietbaaa 500 Te zamen 1650 8 Het cijfer uitgetrokken voor flag o weekgelden der weitlieden ii met U verminderd Het voorgedragen cyfer ii uoodig om daarait te beatrgdea bet arbeidtloon ran 1 timmerlieden waartoe voreitcht woidt ƒ 1740 4 mettelaan 1700 1 opperlieden en 2 jongens 900 1 loodgieter en een jongen 888 tmid en een jongen 70 lerweri en noodbalpea 810 dijkwerken 1120 itraatmakcri 1490 opperlieden 885 1 personen t bet reinbonden der nnnoin 208 Voorts wordt beeehikbar gnteld Voor het wieden der markt lOB aankoop en onderboad der eereedtohappen 399 bezoldigiog van den boekhouder bij de abrieage 650 hbrieage oakaatan 30 arbeidaloaa tot bet verroeren ran aten klei pain tand en verdere materialen slamêde voor ateenbakken ichooratwavegea en voor tgdelgkc werkliedeii ÏB dea zomer Te zamen 130O3 r90 91 De inkosMloa der gandomatea waarvoor reraoiWDord onder No 18 19732 Ï3 5 35 eazT De roor pertonoele belasting uitgetrokken aom It bestemd om daaruit te voldoen de belasting naarde dne eente grondslagen rerechaldigd roor de vertrekken bewoond door den concierge ran bet gebouw genaamd Abti LegC De uitgareu uit dezen post te kwyten iga de volgende de beioldigibg ran den gaardermeeater 600 l die van zijn adiiitsnt 865 c de petoentsgewgia belooning ran dea gaarder aan de tiondache alais 15 d de kaaien ran de regiateis 60 e die raa vaar en licbt in de kantoren O Te zamtn lOOO HoorssTtiK 4 98 De voorgedragen som it noodig om dasrait te voldoen de bezoldiging ran 1 Commies ad ƒ 365 de kosten ran registers 100 idsK van rerrolging 26 idem op bet innen raa tchoo lgeld 100 Te zamen 690 HoorosTUK 5 100 Uit ket voorgedragen ogfer warden voldaan de bezoldiging ran dsuinspectenr van politie 50 dic van 3 agenten der Ie klasse a 425 ieder 1275 die ran 4 agenten 2e klasse i f 400 ieder 1600 di ran tgdsigk in fanotie te stellen buitengewoone Agenten en rerdrre kosten ran politie 250 grati6catien oasu quo door den Burjte meeater aan de Agenten te rerlceueu 176 Te zamen 4060 102 De voor koeten der nachtwacht oorgedrageo aom is met ƒ 7 refhaoi d Zg dient om ilaafuit te bestiudeii de bezoldiging ran 2 torenwachters a 150 ieder ƒ 300 die ran 20 naohtwakers waairan er 10 te gelgk dieott doen welke ieder met 70 cenis per nacht worden beloond maakt voor 366 nachten 2561 Tc zamen 2862 JI