Goudsche Courant, woensdag 22 september 1875

103 koatea tan onderhoud trorden ge nuaid op 4S Itk Tan raar en lieht op 100 Meda ingekomen maar uithoofde dit college zijnarbeid iiqg nirt heeft hervat moetai Otig eenV dagen rerloopen alvorens dit punt de vraag of nieuwe rijtsbelaetingen tot dekking der uitgaren in 1876 noodig Bullen ziju aldaar iu urerweging ï word B genoB Si Ue Hongèiiriche Kamer is geopend ea de troonrede rwds met eea neatraai adrea benntwoorJ De miaister rpn iiiacieii heeft daarop din miHiuuieu speech roorgedia n De Servische Kamer schynt tot aau het einde der dagen ie wiliJn bernadsli en orer de aiuaestie ran vrede of oorlof met da ïuTkeo lilkcn dorgea begiat weer mMTCliBoben moed latusatbea adiemttselen de opstandelingen zoo wat roort De pauselyke nuntias te Madrid heeft zich beklaagd ver de meerdere rrübeidvao eereHiMist diede nieuwe oonsiitulie voornaaMi is atti aiet katholiekiai te ge ven Hg heeft an d paut in Int te vertrekk als het tieuue miniaterie aarüelt ïiju bezwarea op Ie Te utneo 45 104 Hel voorgedragen cijTer strekt oft étanSl te voldoen het bedras der aaubeateding ran 219 gailantiiArna SOCIO Tour lelanlaami dHbomi a getalbniinl n SMü roor olie eii petroleum Ier rerlichling by f etUag ran alrateii 200 Tt laaMI 8S90 lOS Uit decoB po t worden beatreden de koaten ran het onderbouji der brand apaitaa eo rerdere brandbluaobauddeliMi 600 die taa het oadariioad der lautaaiaa bjj de gea cteer4eo ia gebruik S0 lie ran lichttoortsen 40 Te zamen 660 107 De koaten der eokailery iiia met 57 86 rermiuderd in o ererustenimiig imt d door 4ea Sohuttersraad loorged ragen begroot ing ran iakouateu eo uitgaven De poet ran 660 op derorige begrooting uit yretrukken voor kosten van eeo braudpat is a deze begrooting weggelaten H trdi vervolgd BINNENLAND 6 A 21 September Uit goede bron reraeaen wij dat tot heden voor de vacante betrekking ran Stadsmoziekmeester alhier zich hebbes aangemeld 20 sollicttanteii wliarooder velen van goeden nMH Vooral telt men er flinke yaoistea onder 0 MttiB der Statea Geoeraal ran 1871 76 werd Zaterdag Biet de gnbruikelgke plechtigheid dool din Minister ran Bintnlandwhe Zokea iu de rereenigdo zittiB der beide Kaotera gesloten met lU volgende rede Wilt de daokbelaigiBg oatraageo welke ik a erereeDkomstig de lirceleu des koaiogs aanbied voor uwe behartiging ra a lands bdi ugen eöoaladtt ia de afgeloopen rcrgadering op nienw is gebleken Op wetgmwl gekied was dexeoietonrrtchtfcaar Onder het aantal Wetten die de foedkeuriag der StateoGeneraal Bochten rerwerren zgo er die iaonze Staatahaish oading raa gotdea o Uyveadeainrieed kaaaen ga Sa wet omtrent het slaitea caaaithreringstraktaten en de rerdragen met Vortngal ea dea Oranje Vrgitaat atrekkèo tot terb ter n nser intwraatiouale betrekkingen Ondersflheideiie wettea ia ktA betaag der rolka ezondheid en betrelfen4 de MtMeakandige politie Q scbeepraart sal worden gebaat daar de af acbaffug dar ruar toB ea bajctn g ld a aa d f r mindering der ookoaten roor loodsdieaaten Het mnntw Eeu werd roarlMpig gere ald met wederin roering der gouden muati het taeziobt op inrichtiugan ran nijrerkeid ea op dea dieaatder spoorwegen werd rerbeterd Wut openbare werken betreft i$a de takea vco het Noordzeskauaitl ea ra bel Kwalsche Diep op goeden roet gebracht de richtiag van den spoorweg ran Aniheai naar Ngmegea is vaatgesteld an dere zaken ran minder groot belang zgn geregeld Voor den aanleg van een Slaattapoorweg op Jara werd uwe toestemming rerkragea De nationale schuld is verminderd het geldelijk behwr van reetingboaw onder nigslca gebraebtr de wet op de pensioenen roor de EeeaMcbt verbeterd Is er veel onafgedaaa gebleren ook raa hetgeea in de jongste Troonrede was renaeid aw roarberei deod onderzoek heeft verscheidene 4 aderwérpea rjjp gemsak4 voor beajiising in de Tolgsnde rergadariiig In naam dea kunings slait ik dese reii erisg van de Statea Geuaraal BUITENLAND Bailenlandsch Ovcrziclil De Maarschalk preeident van de Fraiischo republiek en aijn miniatera doen itslaivea en sptekeu hierea Jaar redevoeriugen uit Z o heeft MuoM ahon te MoaliDS o a de vrij onuo ele verklaring afgelegd dat hij geene andere politiek keade dan liefde tot het raderiand Bnfet beeft op eaa landbouufeest Ie Dompieire weder zljn repnbtiekeinenvrees gelucht de regeering moest vooral leide bij dererolutioaairekailatochteain bedwang houden De staataieorelaria aau hst Departement van Finaaciën Loais Paeay beeft op een buidbouwdiner l iiaon een redevoering getioaden waarin hf s a opkwam tegen den brief van den admiraal Boooèie ea een vergelijking maakte tusecheu de welvaart oader het Keiurfyk en onder de Kepubliek hg kwam tot de slotaom dat de laatate nor goed die rergetgkiag kon dooistsan Oaamrlt f nt t r a ia opgenomen m het Jouriuu oJkm Fassy ataat aooals awR weet onder Leon Say den meest liberalen ran de tegenwoordige Ministers De Pruisische Minister van Binnenlandeche Zakeo is in de Dait che hoofdstad teruggekeerd en men deakl nu spoedig iets me r te hoortn over de 2akeu d ein d aanstaiade litling van dea Pruisischen Landdag ulleo worden bi handeld men zegt dat besleteo ia de wetten bctrelTends da organisatie van de Oostel jke roviuoiën ook uit te strekkei let de Wastelj e Wanneer meu zich herinnert wat de Miaiater ras Bioneolandiohe Zaken echter in de vorige zitting daarover heeft verklaard zal mea de gevolgtrekkiiig akea dat dit bericid minateas voorbarig is Over de reis des Keizers naar Italië verneemt men nader dat deze op 3 October ia bepaald ea wel raa uit BidenBadea het rerbl f ie Milaan al drie dafna dnrea Bismarck en Moltke lllen hoogstwaar8chyal k D Keizer vtrxezeilen D mededeelingen betrefTcnde de bjjzonder gunstige wyze waarop Dinadag de rgksbegrooting orer 1874 ia gealoten hebben allerwegen niet slechts de aangenaamste stemming te weeg gebracht met betctkking tot den tegenwoordigen toestand maar zg kebben terena gunstige rerwacbtingen doen ontataan ten optiobte ran de toekomst Van het batig said ten bedrage ran 48 millioen mark zgn reeds 6 f aiillioen beaiAikbaar geateld tdt dekking der ultgaren o er 187B Op e begrooting roor 1876 welke den Ryksdag ia de rolgende zitting zal voorgeleg irordni nl en beschikbaar overscSot van 83 millioea aa voorkomen Dit betrekkelgk boog bedreg beeft ds hoop doen ontstilSB dat de ntzichteo voor 1876 T t scer bedenkelilk mogen genoemd worden De liooHzaafc waarop h thans aankomt is de ei in welke rerhoading aan de iakomaten n aitgaren g edarende dit jaar tot etkander Moge de regeering niet ia staat zjjn te dezen amzien rotledlge gégevena bg den Bqksdag in te dienen wanneer de aanstaande zitting zal worden geopend toch zal zg zoodanig orerzioht betreffende de eerst drie twartale knnnen geve dat de Rijksdag zich een vrij juist denkbeeld ▼ aa dea taestaod zon kunnen maken en naargelang deze meer of minder zgn zos men een besluit knnnen nemen ten opzichte van de rraag of men al of niet i l moeten orergaan tot het inroereu van tienwe rgkabelaatmgen Bg den Boodarsad zgc dergelgke orer ibhten wel Gislereu is de Vere eaigde zitting der beide kamers der Slaien Genefaal geopend De heer J A G de Voa ran Steenwgk die det roorzilteraitoel bekleedde opeade nadht de lé n der beide Kamera zich in deiatf bestemd voorde zittingen der Tweede Kamer vereeni d hebbeu tegen half een ure de vergaderiag en laat een KouiuUgk beslwt vaa den 8n September jl no 13 boadeada zijn benoeming tot Voiiirz itter der Eerste Kamer gjsdareiide het aanstaande zittingjaar door dea griffier dier Konysr TOorlezeu De Voorzitter aai wica dieatengerolge orereeakomstig het voorschrift ran art lOS der Grondwet bet besluit der rergadering ia opgedragen beaoemt de leden itt Commissie die Z M den Koning bg HDs aankdmA in bét gebouw dtr StatenGeneraal ontvangen en in n uitgeleide zal doea De Ministers hooRleii van Ministeriele Departetementen de kanselier der kc ide Orden ea de led en van den Itoad van State vervoegen zioh mede te een ure in de vergaderzaal Z M de Koning die zich met de hem rergezellande Prinsen op de in het programma oor de apaoiog ran de rergadering omschréren wijze naar liol gebouw van de Tweede Kamer begeren heef wordt na een kort tgdsrerloop aldaar aangekomeu lu dé ra eèzaal binnengeleid Z M de Koning plaatst zich op dea Troon en houdt terwjjl de prinsen aau w$derzgden van HD geeelen zgn Je volgende ppouibgsrade Mijne fleered Met enae eli barind Ik My apnleiiw in Uw itfdden om V b r teg wanrdigir aa et KettErliAidselie TSIk tot herratthig Uwer werkzaam heden uit te noodigen Mijne versiandhouding met de rtee de mogendheden is bg nmrtduriug lacr rüandlallippjlijk De laadinia lAig s ia eden oogit verheugen de gezoudlieidstoeatand is over hel algemeen zeer guustig In handel n ngrerhetd wordt in een groot deel der beschaafde wereld e aige Ulstaad waaif euomeo evenwel to nt i e raitne dpbfenS t tan rf gewone ll gkwiiddeieu dat Nedsrlaad daaronder betrekkc k De plichlsbetracbttat der Me en laadmacbt geeft Mij stof tot tevredeaheid bside deefea ooaer krggsmaclit iu ludie tooneu zich ten volle beiekeod foor hetgeen daar van haar wordt g varderd Bij het vele goede dat wj met daakbaarkeid aMgen gadeahan kan toch de dringende behoefte aaa verbeteringen tot i elke Uwe medewerking aoodig Ia niet wdrden voorhügeeiaii Op de tgdelgke regeliag raa ket maotweiea behoort een eiadregeliag te volgen wtjzigiag zoowe ran de suikerbelasting iu verband net tea aieuuf overeenkomst ala raa andere belaattngeu waarooder het tarief vaa iavfterreibtea lal U worden roorgegesteld Met de b R$eoing otva i etbnèkea zal wordea rooitgegaan wanneer de aanhangige ontwerpen om trent de rechterlijke mallA U ego H ai i9kebbea rerworre De rermeerdering itt mWdeiea raa r rlc er gM Hg teer ter karte Van Uwe belangateUeode orervegiag Mgner roorstelleu betreffende deu aanleg eade explottitie raa oieowe Spoonregea houd Ik Mij orertuigd Anders opeabare warkte la ea alet oit het oog warden rerlorea met dea bouw raa eea Rgksmaeeam ia de hoofditad moet wordea aangerangM Het hoog oBdarwga ia sa d btlHade ri le eaten entwasKn ét regetiaf tsa ket Militair nderwijs eischl herziening ieder aiides tak raa dat volksbelang behoeft Oau stadige lars BesohikbaarstelliBg van middetea cal V Wordea gevraagd om 4e wark i Tan hst reitiogi Mael kraakt tig rooit te zetten die arbeid moét gepaard gaan met roertieoJitg ia de hekoeflM der leveadc strydkrachten iu de ttnta plaats met rerbeteriag der wettea ep de allMii ea d seknltérjirn Maatregelen zg n voorbeMiJtdi verbtteiiag r n kat leger in laiii n M het lot dar aUttairea aldaar Ia de toeAaad der OoitIlldlseh bettttiBgan orer ket algemeen mHlUt U M aaadMht Mj lt gwéstigd op veMlerkiiig ran het gezag ea oatwikkatiag raa de welvaart ia disflewatea basakermiiig nu deaiulauder is de taak Mn kat beataar e k ia dia Onderkoorigheden waar het Nsderlaadaok gssag teiaagto de oada miabruikea aiet kaa ranrgderea Hoewel de ootlofiu Aljeh nog oiet tot eau b vredigeude oitkomat roerde reitreaw Ik dat de ktachti ge pagiugea Idaar aangewead weldra dit doel zallea bereikte Dé gelde ke toeataod na Suribkme ia oidt roeraitgaande dl Itndbimw r B die kelaaia idl endersteuaiag bèhoevsa De handel raa CBra ae onderriad d k ftltloed ran de moeiiykbedea Mlsttad ait de keitaakte onlusten uit de K ubliiik VeneMela Ik IQ Mg dat de onderbandelngeo om die betwatea il dea Kcg te ruiiiei zallen slagen Ik reken op Uwf beieidraardigkeid Mt b rorderiug raa s Lands balaogea ijrerig Mde tt werkea Moge Gods oaaiakat zei Uwtnorbeili Md ï stsanaa Ik rerklaor de raiigaderii d r Stdtea eaeraal te zga geopead Z M de Koning reriakt M k t ta p re k sa dezer rede met de Cmwen begeleid door de Oe Bmi ai 4e vergaderzaal om aiok op de bopanlde WyiOi Mar hat KooinkKjk Paleia terug te begeren De Voorzitter sloil nadat de Commiaaie tttaggekellfd is de rereenigde litling der KaïAkrs De minMef rtit owto htref In ïfi aAktlkg raa eene nader uit te vaardigen regeltBg betreffende het gewiolitig qild4r erp der rormitig ra nilltitkader gemeend al dadtlijk verkeerd toepassing t dien opzichte te mMttn bepeifceo doot mat Wgziging in zooverre ran bet vroeger roorgeiollNitene bepalen dat voortaan aan een milicien eerst dan dt raad tan sergeant SHig w4rdd reitofcdi weta hg atthaiM wal de praetisohe bmikbaariieid betreft l ii t kan worden gelgk te staan met den vrijwillig dieneaden militair die tot Wgeaat w rdt berorderd t S n ge is Z erdag d tanteonstelHiig ran pluimgedierte geopead Zjj maakt al dadelijk een leei goeden indnik De koinm onderroiid reel medewerking ook door ket sohenken vaa bgdragea voor het uitloven van bekrooningen waartoe o a ontvangen is vao H M de köaÜgiu lOO Z K H prina Ueadrifc ƒ O S X U prioa Frsdarik O H K M ptinsei Mkriatane IS raa ket gemeeatebeilitar raa s Hace 100 w H M da Koniagiu bracht reeds dadelgk eeabszoek aaa da teateouatelling ea rettoefde aldaareen ar Te Ooderkork a d IJael keéft tiA een era raa Itindermoord reorgedaan oader de afaekawwekkeade mstaadigheid dat de r rdaekle oBgek wde moeder ia eeae rronw raa twee ea reertig jaren dia reeda raar ds tweede maal wedawa ia Zoadoff I t de jostitie ran Botterdoai daar ter plaatse geweest om eea oderzoek in te stellea waaroit moet gebleken zgi dat bet Uad ecaig area oh J 1 é JJ I J Door het Mvntcolhge te Utrceht is aaderzoehteen tieugaldenstuk door dea ootranger der gereehMgke en adariaiatrottere akten te a Grareahage hem loegeiOaden ea hetwelk alle kekteekeaen droeg vaa schending na de fabricatie Het bedoelde goadeo tientje ia inderdaad beroB eii te zQa gesckondea en derbalre reroietigd voor de circalaire V Üit IrèradUlkmde oorden fan ket Laad ontTadgt men de gansttgste beiicbteii atisot de jaeht Uet wild is zedr overvloedig Betreffende de byeeakamst rao sohoelanioriteiteat onderwgzers en predikaatea te Dereater gehoudea el het doel eea middel te zoeken om de belangen reti bel godidieoet ondorwöt tiet die ree hete ériae onderwgs te vereenigea deelt thaas de Kerkel it Ct mede dat de nitkomA deze was dat de prsdilautea op aioh namen op Dinsdag van V 10 te catechisceien met dejoaaeas en op denzelCden dag van 10 11 Met da aei cs der bedoelde scholen Op die wijs meenden de leden der Scbooleemmiaaie ea de hoofdonderwijzers dat de zaak beat kon worden casehikt zander dat ket onderwds schade leed Hm Ipieckl aa aeli de fért a dat dssc soUklii aleéb a op ededte der cat ekiaaalea betfekking hods alle I e Uag i kuuaea ia die tw a area geea ooderwfs Mit ai ea en men heeft dan ook dien Diosdagmorfea meer beaaedd bestemd voor eatke leedlagea der a ert kokélea die ran liet meer aitgebreid lager oaderwgs gebruik maken Vaa den dag af aan dat het besluit genomen werd met een relkomHi eeap l4 jbeld ran tem ea kecft het goed gewerkt De leerlingen komen met meer lust op de catechisatie als zg nog geene aren afchtereen op de soboolbaaken hebben doorgebracht zij hebben roer ket godsdiensonderwijs kogger aehHag waar tg het aUas door eaderwgan en Sekoolo éïut tewoirdefrd weten en aaardeaadtrriading leert keieft de maatregel roor ket ooderwga op de acholen ge n nadeelige gsrolgen gehad wat dan ook werkcigk een jesr onderling denkbeeld olhUM i$t onderwys ea d a tMt dér ooderwyders toa meetea doea oatstaaa Zeö aam men te Dereater waar over gebrek aan wtderkeerige welwillendheid waariyk niet re I ralt Is klageii eeae Blt d nog maar eeuc kleine poging bos de groote rraag om het eene onderwgs niet ts terheffen ten kbsten ran het aadere voegzaam kaa worden opgelost en de predikanten hebben den goe den wil r a desobeolaaaaea pkoogoa prgsgssltld Vr d arond kwülaen ia het gebouw roer kansten en wetMachhj pe te Utreeht eteige belaDgattl lenden in j Multa tiors Bond bgeeo om met elkander te taadplega over de opriebtii eener aMeeHbg De aanwezigen voorstanders vau dit denkbeeld waren echter rata ge oeteo dat men lot het oonstitneerender afdecling Ijjefst meest overgtaa iu ene v dtling uariD lA keer PbilippbM zelf te eawo4r9 g fl liln e li p M 4f iQze wtkirop aen aon mtelil werken en nopeiïa de vermoedelgke kansen van welslfgeo aan de bclaoostelleudea de noodige inUcht gen Ie geren De heer Ptiilfppons zal derhalre uitgeooodigd worden zoodanige rergadering te komen bgweniK De roorlxveidende eommiasit roordsTstsmstionale te tooastelliag van tainbouw in l f 7 te Amsterdam te houden 4ieeV haar 2de bulletib rerionden waarin y den loop der gebeurtenissen rermeldt welke haar n0t n de léntoonstellio g ran 1876 tot 1S7 7 Ie erschuiven De redeti dkkrran is dtttitt SolniSc royale de FloM tl Btaiadl It l SM eene groota internationale tentoonstsHing zal houden welke tentoonstelling niet vroeger en ook aiet later kan gefaeiden worden Bij het bulletin is gevoegd een out werp programma voor de tentoonstelling der voorwerpen uit hefplaiiteBryk opgemaakt door d commisiie met dit bfjtkader deel der teutooosteHiag belast bestaaade ait de kk prof dr C A J A Oudemaus F W von Eedeu dr H P H Hnbreoht ea Jürof dr W F K Suringar Uet ontwerpprogramma omvat Katoen 18 nommers tabak 17 kiaa 11 meekrap IS indigo 13 kaoutchouc en gutta percha 12 vetten 49 mtherisehc olièn 3 plaataardige grondstoffen voor papier 8 grauea 1 eaohoa 4 vaoille 5 rabarber 1 saisaparille Het zal der oemaiamt aoageoéaa xg indieade belangstelling die aaar zy koepit kaar arkeid Ulonderviudea moge blgkea it roontellea aa opoaerkingea haar dieaauagaaode toe te zesdea waarop ig met het oog op de omataadigheid dat eeae dergelijketsntoonsleUiug roor het serlt met eeae intemottonale tuinkouwteatooastelling aal gepaaid faaB byaoodar prga stelt De i9 e algeaeeite rergaderiot der Uollaadseke Heatsdhappg ran Landboaw w M Eaterdag 16 dezer door den rooriilter dea keer r d Vliet met eeab gepaste toespraak geopend Hy wees in het kort op ds rerbetcriugea sedeit 30 jaiea bij den laadboaw liohtbaar op dea ganstigea teestaad vaa dea laadboaw ia verbond met dea thans keeneheaden vrede ia Europa zich verkeogendea ia dea ziehtbarea rooruitgang ran het onderwgs weea hg op de noodzakelijkheid em aaa te driven ep ithièidiag ran alle inrichting n van onderwgs rooral ok vaa laadboawacholeu die zoo eer geweaaekt zgn Dat de landbouw nog ndtr zware laitca werd gedinkt m veigelyking raa uaburige laudeo aoemde de roorziter ook oader de pualea die door ket kooMkeatnai niet ait bet oog zallea werdea reilorea Uit het rapport rso den ataat der Uaataehappg bijjkt dat ay telt 66 afdeeliagen met 11 717 Men dat is 4 IS aeer dan het rorig jaar Dat eene rereeaiging Bet landree etaabock wa tot siand gekoaea Oat tot leedwetea ran ket Hoefdteetnr tet hst benonneu van wandelleefaars oiet ken weideaoveigegaaa aiagcieu de kooge legeering de gevraagde sabsidis sledita voor de helft bod eaagewetaa eaa In het algeaeea was de toestaad der Maataehappf gaaittg te noemeu De vergaderiag werd bqgewooad doei 57 afdeeliagen vertegenwoordigeade 310 stemmea De rekening over 1874 werd raatgeateld ia ontvang S2023 17 it a al l ll oalda 7f2 18 De begrooting reor 1876 werd ia oatraag ea ailgaif raatgeateld op 22730 nadat eerst aan het Bealttur nog ƒ 600 dat U te samen 1000 waa toegetaan om de maataebappg ep de leotoonatelling te Pbiladelphw waardiglgk tedoeo rertegetawoardigea Oak werd bg aeolamalie bealoten bq ds hooge regeering ooa te driogea m labsldie roor ket vaststelteo vaa waadelleeraars Aan ds orde was tkana pant IV Het rapport eckter over de prgsrraag orer kaasbersiding was nog niet gc $$d eo wordt in de rolgende Mededeeliugen eü Berichten opgenomen V Op de prgsrraag orer griend en teenkoat is geen sntwoord ingekomen zij wordt op uiekw aitgeschreven VU Frgs ran 200 door Lekkerkérk en omstrekeo oitgeteofd reor een toestel oa letgrienden te iedeu wordt door de afdeeling Amsterdaa gsaaendeerd dtMr de rergadering oangeaomen Voor de machine bedoeld onder punt Vla der panted ran beschrijviag beste sioom taohaaddOiMh madhine wordt noch dispoiiikel gesteld dosr de afdeeling s Hage 50 Dofdt lOO dooi een partiaulier 25 Verder is na eenige wgsiglogen in het roor stel na belangrijke discusiien bealoten dat h et minimnii der prgzen z tl bedragen 1000 aar gelang de afk deetiugeu bgdragea VI ü oeeamiddel tegen de4ang laar enz word in ioorerre gewgtigd aangenomen dal ia plaote radé u gouden medaille voor écu radicaal middel Iqgedde tougblaar enz een gouden medaille wordt uit geloofd voor ieder radioaal geneeamiddel benevena aa ieder inzender van een radicaal bevonden geneesmiddel 150 VI D Nadat omtrent dit onderwerp bereidhij van boter en kaas in Denea irkka en Ztrèden vaa de gehouden sectie vergadering eeli zeer uitvoefi rapport door den heer vaa AmerSfsordt was uitgebiaeht werdsh belangrgke discusaim geboadeo Xen aMeeltng meebde dat de twter door df grottthandelaren zeer vertalscht ward en datfom ia K igeland niet gevraag n ander bestreed dat o goelle gionden en meende dift er nog reel maeai gelleid wordeu door ttt botermak ers enz Met boofdbestnur verklaarde gaarne te wiHen gei hodi gaven aan de ainwgiing vaji kei rupport od te tnohten rati den taat te rerkrygea dat eenjdn I laadboaaleerÜDgea naar Oeaeaarkea wonls B iidet om daar de boter eu kaaabweidm te besiodealh Zoo ook waaueer de gelegeiili zich veordoel eaa deakaodige daarkeea te wmtca om alles at bAtrea kaasbereidiag aangaat te bealudeeren ii dasivaa rapport uit te breogen voor de mcdedulingen eo berichten VI £ Omtrent dit pant fbeniettelifke Ziekteonder het ee werd ua Uugdurige discussie beslotAi bij de Hooge Eegeering i an te drinp s 1 op baadhaving der gejwoogen afzeiitlenng 3 eu fay p y wangen ineatiug soo die beitaul ra ket dientengs olge aterrca r n ree veile vergoeding te bebten 3 am gelet ap de ouraogelgkheid oa bü Mtstentenis van eea atier varenkoeien ia eeae a oalerde kadde te doea bevinehteti in zafte ger m de rél rnjgerig toe te paaaea 4 by nIeigeBiBg r i rcrdacht ree op algekeele aekodevergocdiag VII Voorstellen vau het hooUBntaar J fi aoageneaea by noolaaaatie Den eooiiteUan ja A Maar aaaleidiBg van het slot ren ket rapport der eoaiuaie kcMead tot ket dilëén vaa advia betreffende de iagekomeu autwoordea 4p de aitgescbrereo pryavraagi Middel tegea de litoaald I Med en Ber I8T4 btz 1S8 ea vervolg beelthet I hoefdbeatow de eer ooa d elgeaeeie strgaderte roor te stellea Bij adtea a n de Hooge Regeering te riièten eaa te dtiagea dat deze het fooraiel indcityd deer Dt J Wttewaal gedaan toenmaals dear de K eeri f overgenomen doek dear de SuteB OtiMMkl niH goedgekeord paienw tot een pont raa warwogiog make üit reorral stIekt oa eea bekwaa wetcnaehappelyk aan te belasten act cca nitgeirtii eoderzoek aoar de leveoaw aadiag werWag enz der roor ooteo landbouw uatlige en aokadêlöte JBseetM gemeentebesturen aan te seMjve iamr is te Dsrcn ran raerkeaeade besckadigiaga lak gewataea door inseetea eo oa Tan staalawege eet g ao zaaa geldelyk bedrag beacbitihaar te steUéa na dnanA de koaUn ran onder aAiagM n plédf nemingen in den raimstea ia te bcat dak Het Hoordbcatoar doordrongea vaa kei belaag der retwiaaellbg raa iaai ptad by dea akkerboaw en lée rempreiding ren bspirwU feodé aieawe wmHsekcidenkedeB raa TeMrraehtca ia iniaea krÏM OfMNiigd d l de prerineie Keord cn ZetidhdUüd ia de nnebUleade grondsaorten ia liek uUtHfr loedige gelegenkeid aanbieden om op rationed wijsa eeae geweaeehta tcraieawiiig Hm aaaigeled d t te reeren S elt aaa de rergadering roor dat deoe i het kooMbestunr machtige tot ket neraéc raa I aaaatregelen die alrekkea kanpea a verwisseling van uaigraaen ea rerapreidiog vaa erkeud goede ssorfen ran reldrnaékün te rergettakkeiyken A railing koop en rcrkoep raa aaaigocd onder 4b Icdai te bevoideren terwgl ter besirjidiug rai d am rkHsnde koSteu röor het jaar 1878 een cfédielWórfa rerleend to een bedrag a lOO VIII Tot leden voa verdieoiten wAden oaueao mee de heerea N Wildere en P Hauwsrt te PcUrsbtlr Tot vergadetplaats vandetekoadententoontelfit ia ket vo slid jaar wordt feWosea Bottendsaa Tot lid vau het hoofdbestuur iu plaats van de heer Bredias wordt gekozen den heef C J t f Oadermealen WsMenkar Ia plaats van den heer V L vaa Es die wegena ongesteldheid als lid raa ket kooidbestuur keeft bedankt kon uoggeeoe keuze worden g daaa Waarna de rergadering wordt ged ten T 5 nre rerèünigden hb algemi igdlBh 1101408 een gsaacasehappeluken maaltijd in bet Café Suise Te 8 wen Wi dr lii êkctkat Wb é t Bernbard in een sierlgi rerlicht aartnig ansiek uitvoering gegeven Teretis weid de Kiai hatriM rerliobt door den keer Majo aaaUl rtMen gernld met duitende toetehonwers miskte dat Oeia rerlichting een treffend effrct oplererde oMbMm M roor het overige wegens de ts laina aiteehreidlieii ren het te verlichten terrein minder aan de verwachting beantwoordde e ox t rx m Atn ket Boreaa ran PÏlitle alhier is hibeWniog een in dese gemeente gerondeo GeudOa GAiKTfliMl BROCUü eo een DEK3£L raa een koperen kodUkttiS Tevens kwaoen ook inlicktingen gegeven wordea omtrent een snaar stnk BALK hetwelk in dcTorf singelgraoht dr ende gevoiidtu ea UpSevisobt ia BurgerlUlie Stand 6iiio iir If ept Treentje AirUn mien l B vaa fE ea I J HoblKsl Marj jutl auikrj F J vaa Um ea G il Graaf 18 Jotiua WlKèliniiia o deia A va tal fiarg en W da iodg OvcBLCDiN 19 Sept J C vaa der Uarelit vaa IJokf tttilJergli 10 j N Seen 81 j 11 K flWleitelle i i Bi fi Seeketk 17 j