Goudsche Courant, woensdag 22 september 1875

AD VERT ENTlfiN In de STEARINE KAARSENFABRIEK GOUDA verlangt men als Tweede Chef eener Werkptaats belast met het opzicht en de administratie eene JUFFBOÜW niet beneden de 25 jaar De Directeur VAN ITERSON VrUilag 24 Sepleuber N ltS8 1875 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Sfejidfrouw POSTBÜMÜS PUuUeaen bg de Gotme vraagt t n November of eerder een Mefet DAGMEID ÖODEiX GEVRAAGD or eene sinds jaren gevestigde VereeniginK te Jiotterdam worden voor Gouda en omstr Jten sohde en active personen als BODEN gevraagd tegen hooge provisie npremie Franco Bneven onder letter L ter Kantooren Boekdrukker van CORNs IMMIÜ Oosfrmolenstraat No 28 te Rotterdam Totaal van het Vide Hoofdstuk 3495 00 V Be 8llen van een Zoon 3 VAN ZÜTPHEN Hermak dx GaooT eoiéda 21 September 1875 BeTjiUeu ran eeue Dochter C J a PBINCEeouda 2 1 September 1875 Dï JOMG Beden orerfeud tot onze bittere droefheid ons inaig geliaM oudste Jdnd JOHAN OttE JJliXIS in den ouderdom van ruim 10 jarm jna eene ongesteldheid vau slechts weinjge dagen C J VAN Dm BUBCHÏ VAN LICHTENBBRQH Vffider van Gezondheid 1 ktatte A P J VAN BEU BU RCHT VAN UCHïENBBRGHDoKi f 4 l0Hda 19 September 1 75 De Heer en Mevrouw W J FOBTUJJN DBOOGLEEVER betuigen ook namens hunne tinderen dank voor de i etoonde belangstelling in de Huvrel ksvoitrekking van hunnen zoon en broeder 3 L FOR TUIJN DHOOGLEEVEB De otidergeteekende betnigt 40 deze hare opregten dank aan alle Oud Leerlingen Leerlingen en verder aan ieder die hg gelegenlieid van haar ZILVERFEEST als OnderwöJHres in de Handwerken bl en van belang ttelling hebben betoond J E VAN DER KLEIN iltmda September 1874 Vebhom H t bestuur der Weikiorichting tot wering der Bedehnü te öo rfa m8alrt DANKBARE HELDING van de ontvangst van een legaat van 50 door Mejopvkouw A T VAN MEEBTEN aan gemtdde Inrigting besproken Hirr BURGEmiIJK ARMB TOÜBteGOTi Ü in den loop dezer maand September aan estedtn de levering en uitdeeling van p m i40 000 stuks goe e B G GBKTÜRF voor den aanstaanden Winter T B uitdeeling daarvan zal gedurende 13 weJten 2 maal s weeks moeten geschieden Deverdere Condition liggen tet den 25 September k di lgks in de Akukaheb ter lezing i Het Buigerlp Armbestuur © Secretaris De Voorzitter W POST DBOST A BOJIELIN ilr biedt zich tegen midden NOVEMBEI ne gesonde Min MB OBi in Go uiA te dienen Franto te adresseeren l fl den Uitgever dCounuit In Mwtocht een stfhip met pnike kwaliteit Zeeuwsche M de civielste prgzen adrïs j van den HOBK Fluiatelen singel Te KOOP TIMMERMANSGEREEDSCHAPPEN van wfllen den heer A v SCHELDEN Mr Timmerman alhier worden door de Wed ter verkoop gesteld hÖ P C DOESBURG Mr Timmerman Plantsoen C 94 alhier TEKWAA11L09SDE TERKOODHSID £ Eiu iascH £ bhoucbitje MTIDniEELE BEHUDEURG OOI I TEER CAPSULES D £ GUYOT Deze capsules ter groone van een gewone pQ bevallen tettr mt Nuurwejjeii gelitiil zuiver en van I de éérste gualiteit Se capsule smelt in de maag en de teer wordt gemakkelgk opgeaüoieu ii werkt spoedig Het digcIfjkiKhe gebruik der teer ittcer nantcbcvélcu rqpr faerstelkud Qu nvakkc pcrwnen tltft n tercni t een leer goed praeycrvnticf Toor eene ntemgte siditea tooral in ti lpn dtft EpidcnicH hecrschen Mmairedtdhértiiiaiti Mia profewMr BotPCIUMlI c De Urr icgt M A CaieiwTe rordt met tHJKndei Igobrulkt tegen huiduilsli m leogteering et blijkeli k door de ervaring bewestm dat de teer lauleerendeo jQvloed licef en dat lig lualig uadi ildgebiiiik du teerde 01 gdiien Ut spijbieitOLring ojiwekt en ileu goeden blocdsoinlM bevordert tiftwnnaire de ntétletmt da floetcur Fabiue Oe werking der torn inwendig ja d lolgt lij r meerden de urine alsoheiding wAl den eetlual op en liCTOrdert de apijsverteering Men lïliiijfl de leer vooral voor liij clironisclie catbirren van de blaaa en lonVt g a TmUéiltPharmaaê ia fnkMtixtiKmum By t gebruik van ééo of twee capsules qp t oogenblik dat men gaat eeten werkt deXeer boog t merkwaardig u de volgende gevallen 4 MONeHITCt ITHM LONoajiNnotNiiia WMWalRLOOSOC ViWOUDMIIIk UNSMTtTEKINa EN TECmNa tECHT PIJ £RT ESim OUIW OP OE RUkita eo in t algemeen legen alle aandoeningen der slijmvliezen Jedere flacon van Tr 8 50 bevat 6D capsules Bit is genoeg gezegd om aan te toonen lioe w inig deze geneeswijze kost van 5 tot 7 1 2 cent per dag itm tickUgn H koopen an lutmaalutl Ie hoeden moet men morallelten op t vitte etiquette waarop 4etekit met twarte letten it ofgedrfiiten de ondetleekemng Mn tDIOI n int Unano Bier tegenover berindt suA het fae eimile den handteekeniitÊ Depot te Gouda bij J a Zeldenrljk In een Burgergezin bestaat in Ooüda gelegenheid voor een paar kost Jongeheeren met genot eener raime kamer en vrge slaapstedezijndedekamer o 4zeer geschikt om gemeubileerd aan een ecolg Heer of Dame met of zond r Bediening verhanrdtekimnen worden Te bevragen bg H J VAN DBB BENfloow Naayerttraal fi 17 Mejuffrouw HUBEB vraagt tegen 1 Norei ber eene DIENSTBODE Grceueueg L 24 VARKENS Iemand die wekelijks de Londoa markt ei m de veertien 4agen 4b Liverpoel markt bezoekt wenschte zicli gaarne belast te zien mei den verkoop van jonge mAgero gmüaobta V ARKKNS tegen provisie Ook ii hg niet ongenegen mtft en iemand ran de noodige kunde zamen te doen liet Scbip Brieven franco Borean dezer Courant ondar hét motto KOOPMAN De Jonge Carl geladen met ptdke kwtÜüni Kabbel eo dito Machioelioleiit is heden aangekomen en in lossing op de Katten ingel per Hectoliter it 0 70 vrg oaa huis Adres 5 vam ori HORK Flaveden Slngei BOHWHANSWONIVfi fl Juni üit de hand ie huur eene BOÜWMANaWONING groot ongeveer 86 Bnnders WEILANC geJegen in de Mijtlrechteche Droogmakerij l bedijking De Landerijen te aan vaarden primo Noveinber 1875 de Woning 1 Mei 1876 Nadere inforimrtien em kmivcondHilti te bekomen by den eigenaar den Heer JAN F MUNLIEFF Aa Turfmarkt Q a Mevrouw Kamsteeg PLU WBELENSINGEL £ 304 vraagt tegen lo NOVEMBER eene flinkePienstbode Bij den ondergeteekende ign it 1 te bekomen Loten in de Verlotingp van KUNSTVOORTBBENGSELEI eh nuttigeVOORWERPEN aangekocht op de tentoonstelling van hedendaagsche Eonst lndastrie eo te liouden in de maanden Septemheren OcttfberindeParklokatente Atnsterdam A BBINKMAJI Gmla üiuk tu A pniikiwii BEGROOTING Dim INKOMSTEN bn UITGAVEN va db GEMEENTE GOUDA ToordedienstTanl876 Bevolking 16576aelen = 4 = £=0=3B UITGAVEN iFervol 110 111 112 113 114 115 116 117 120 100 200 100 Hoofdstuk VI Kosten derplaatselijke gezondheidspolitie Kosten van tcSzicht en onderzoek der openbare huiïen enz Kosten van koepokinenting Kosten van de openbare gezoudlieidscommissie Jaarwedde van den geneeskundige belast met de do dschouwyKosten van de bad en zweminrichting ƒ 300 75 100 2500 Kosten op het keuren van vee en het begraven van afgekeurd vleescli enz Kosten van ontsmetting van besmette voorwerpen Kosten van het om niet verstrekken van gezniverd drinkwater Hoofdstuk Vn Kosten voor het onderwas en ter bevordering yu lE u4ea B i Brt ei H cha p pea lia Ko n Voor de Lat scholen a Jaarwedden der onderwijzers 2400 b Kosten van schoolboeken en schoolbehoeften 100 e Vuur en licht in de scholen 40 1 Onderhond der gebouwen meubelen enz Memorie Vergoeding aan den Rector voor gemis van vr e woning 400 Toelage aan curatoren 105 119 Kosten voor de middelbare scholen o Jaarweddeuderonderwyzers 3225 b Kosten van schoolboeken en schoolbehoeften 450 d Vuur en licht in de scholen 500 Onderhond der gebouwen meubelen enz 535 120 Kosten voor de lagere scholene a Jaarwedden der hoofd enhulponderwflzers en onderwgzeressen mitsgaders toelagen ten behoeve van kweekeUngen 27715 b Veranderlijke belooning van de onderwijzers 1000 2457 Onderhoud van de scholen de schoolmeubelen en de woningen der onderwijzers d Koaten van schoolboekenen schoolbehoeften der leerlin 2500 e Vuur en licht in de scholen 1100 Huur van schoolgeboawen en der onderwijzerswoning Memorie id g Vergoeding aan de hooldonderwyzers en hoofdonderwgzeressen voor gemis vanvrjje woning 267 66 1350 h Vergoeding aan het Rflk in het pensioen dèr onderwijzers en onderwgieressen f Kosten der bewaarscholen Kosten der plaatselijke schoolco nmissiëu Transporteeren 44162 66 Transport ƒ 44162 66 a Middelbaar onderwgs 165 b Lager onderwgs 180 Kosten voor het onderwgs inkunsten en wetenschappen Kosten der muziekschool 1160 Kosten van de Libiy 230 Toelage aan het Stedel k Museum van Ondhed ai 168 05 Andere uitgaven niet tot de vorenstaande behoorende 370 Totaal van het VH de Hoöfdstnk 46435 72 Meaorie tvaa toelickiag op de vooratuode poaten UITGAVEN HooranuK 6 110 Dit eijfer strekt tot voldoening der bezoldiging van den Heelmeeater bet het toeugt over de openbare vroawen belast lU Deze post dient oa bet gratis vaccineren van onveraogeadec tr bevorderen 112 De helft van de voorgedragen som wordt beschikbaar gesteld voor kosten van onderzoek van leTCksmiddeleii drinkoater enz alsook vooraankoop van boekwerken en de wederhelft ter bestrydiug der kosten op het honden van vergaderingen 114 II et voorgedragen bedrag strekt om te bestrjjden de kosten van ouderkood der inrigting geraamd op ƒ 200 en te voldoen de bszektiiing van den Directeur ad 100 Te ztaen ƒ SOO US De oitgetrokke 1 sotfii bestefid ea daaruit te bestrydeni de bezoldiging van den persoon die den keurmeester adsialeert ƒ 85 4e kasten van kenrloodjes 25 die op het begraven tan vee 25 Te zamen ƒ 75 117 Het cijfer voor kosten van het om nietveratrekken van gezuiverd drintwater is met lOOüTerhougd De vele aanvragen oa het getal stations te vermeerderen maakt het plaatsen van een grooter getal vaten noodzakelijk terwijl ook diacdoot de exploitatie kosten toenesatn Hoofdstuk 7 118 Kosten der Latyusche school Het strekt tot voldoening van de b Idi giiig van den Bector 1400 Die van den leeraar iu ds wiskunde degeschiedenis enz 1600 Te zamen 2400 De toelage aan Curatoren voorkomende onder letter ƒ strekt voor j Kosten op het houden van vergaderingen 60 die van tdvertentien diuk tn aohryf behoeften SC ds bezoldiging van den pedel 25 Te zamen lOS 119 Kosten voor de middelbare scholen Het voorgedragen cyfec is even hoog als dat der vorige begrooting I a De daaruit te voldoene jaarwedden bedragen die van den Directeur tevens leeraar iu de natuur en eoheikuude ƒ 800 tut leeraar in da wiskunde 25U t t t t de technologie en mcoiiauica 150 I t t I in het rekenen 150 tut t in de Nedeilaedsche taal en de geschiedrniB 150 t t t de slaethuiBlioud lauds 100 j t ndteekenen 600 it t luhetrcgtlguigteekeiien600 t I t l itelyken leeraar in het boekhouden 75 Transporleeran 2776 Transport I77I t t I f lenaar la de N derlondsehe taal en de rekeukimde au de voorbefodeade kbme 00 f r een kweekeling voor bet vertacnsn van adaistentie by het teekenon derwijs ItO I den aauaensii 100 Te zaam S1S5 d De voor dezen post vaorgedngek som atiekt tot voldoening vsn het onderhoud der sshool tOO bet schoonaaaken van dazeive 35 het onderhoud en aankoop van aaeabh ment 100 bezoldiging van den ooaeierge 200 Te zamen ƒ 188 120 a De post Jaarwedden der hoofd ea halpMSdero ijzers en onderwijzeressen is strhaOKd iM 2285 een gevolg der veraaeerderiug vaabttgatd hulponderwijzers en onderwiJzercBSen en vaa M voorstel lot verhoogiog der jaarwedden van 2 kooldonderwijzers die trondsebool konden met ƒ 60 en van de hulponderwyzata en bnlpouderwyzerMoen aet een gelyke som By ainnemmg vaa dit voorstel iiiUn oU brt voorgedragen cyfcr woidco gtkweten de rolgaad jaarwedden die van 2 aRfdoaderwyiera die avood school boaden i 1200 UOO die van 2 hooUonderwyiEers a UOO StO0 dis van e a booidonderwüi kaaitonderwgssres welks vaniuicrlgke betoo oing genieten 11 1000 8000 die vso een hulpenderwqzer deu rang van boofdundecwyzev bezittend a n vreemde die van 2 huipouderwgzeressea geen rang s van hoofdonderwqzere bezittende doofa twee vreemde laleu ouderwijzoade icdei ü 600 It0 die van 1 hulponderwyztrao den lang vaa boofdocderwyzerea tietittendeengeeuc v vreemde taleu onderwijieude 660 die van 7 hulponderwqzeressen geen vreemde taal onderivyzende ƒ 500 ieder 3600 die van 8 hulponüerivijters den hoofdenwyze araiig bezittende doch geto vreemds talen onderwijzende a 800 ieder 4300 die van 10 hulponderwijzera geen booM ouderwy zersrang betiltenie en geen vreemde taal onderwyzende fb 560 ieder 6600 tocinag aan 6 bulpondeiwyzere voor bel boudeu van avondschool if Ti 376 voorts de toelage ten behoeve der kwee kehngen mf de bezoldigiog vaa dat ndcta aoriahet handteeken 600 die van den ondtrwyier in do gyamaMiek SOU die van de onderwyzecessen in de vrouwilyks hmdwerken te weten 8 a ƒ 200 is 400 2 a 150 is 300 2 a 120 is 840 8 i 77 is 160 1090 Te zaani ƒ 27716 0 Voor het onderhoud der saholen eu ooderwyzerswoningsn wordt 250 meer oorgedragar als bij de vorige begrooling De uit deze poat te doene nitgaven worden genkend te lullen bedragen Voor de burgerschool voor jongens en rle woning van den hoofdonderwijzer ƒ 31 K Voor de burgerschool voor meisjes en de woning van den hoofdonderwijzer 160 Voor de Ie armenscliool en de womugvan den hoofdonderwyzer 260 Voor de 2e armeuschool eu de ironing Transporteeieu 6Ï0 0 I