Goudsche Courant, vrijdag 24 september 1875

Blijkbaar reriietaa Jus de Carlistea in ille opzichten en het kaïholiourae berrtesd roor gelgka nederlaag spunt alle krachten in om die te oorkomen De circulaire ra den pauselijkeu nuntius a in ds bi eti pen orer de quaeatie iler rrijhei t ren godsdienst is het letten tot eeu heiligen strijil g weest Vele 4a liladru dringeu er bij de rr i iiiiiij op aan teu aitnzieu ran die circulaire u t eucr ic te wsrk te gaan en niet tje te geren aau de eiscken ran deu clerus Eindelgk heeft ae Serriscbe Skoepsohina een bealifit genamen Het kleurlooze adres ran autwaord is met groote mrarderlitid aangenomen en eene depat itie Cwuoead om bet den Vorst aan te bietlen Bij dit adres wonlt rerklaard dat de Skoeptsoliina het aan de wgsbeid der regeer ing orerlaiiit m deu bi bealia n en ongetwijfeld zal de regeering krachtig de ouiljdiabeld handbareu Men die n t uil het oog te rer iezen dat dit bes it ia de rolksrerga lerlng ei eiiltik de muiderl i i a I In de Skoeptschina hebbeu namel k pcr nen zitting die rechtstreeka ijoor de rq eerii g tot ifftevnitrdigden wp den betniaM Deze süemden natuai lgk tóór i ekt men hnnhè temmen af rain dé 71 die ot ft adres waren dantiijgt en SS stemmen roor en 44 tegen den rtsde Daaruit reeds kau wordoli afgeleid d it de Regeeriug id den eeralen tgd geene gemakkelijla taalt Jiebbep zal en hti bericht dal algemeeu e onterredenheid beerwht oter dit besluit der Skueptschina iMbdeft dus niet te rerwoBdeteu Ytmi Milan ecfatelr tal bg de mogendheden wel zoo reel steuu rintkn dat orer de gerolgen rat de houding iner mionIers geene ernstige bezorjidlii iil bebueft te ontstaan Omtrent de üerichtBu orer overwinningen door de opslandeliogen behaald en uitbreiding vnu deu opaUnd in Boanii moeien wij roofïicklig zgn Of die berichten al dan niet waarheid beheleen is r nroudig Oiet im l gann maar de waarsohgnlgkLeid pleit er roor dat zi ü grhtel zgu renounen of ilerk werden gekleurd en vergroot M boffdonder jzer 620 Voor de lussclieusoliool en da roaiDg vjb den hoofdonderwijzer 200 Voor ém gij fvr rDM wol an de ouing § aitt i Üuafd i4erwg iar 200 Vuur da jtjriaDa aktdioul in de Spieriiinattaat randtt beg epen eeaeuie w l i f BWt 4 MS Voor aankoop en onderhoud ran school laMbeJeti in lootaoamde schalen 700 Voor toelagen o tft boofdouderwy ers lokalen g liI ir T r S3 BINNENL AND üouuA 23 September die ran bel lager ondefwgs wordt met eene er i Ughlg rtn iC toorged eü alzoo rodr kosteu P 1 tenlooustelling te Amsterdam zgu V r r o a bektoond de navüLremln nerannnn U o a bekroond de navqtgende personen als K C Juuker tooriverpeu gebakken ateen enC j ran der Puiit sigaren alkier atet zilrereo kruizen firma 1 Merlz hier Ignkoekeii W Tom te Moordreebt patirdenleereu soHacbUn en B ran Leer te Amerafoort koeli iiir karpettenj met bronzen kruizen Naar wij rernemen leeft de heer J U Soheltema alhier bedankt voor zi iie betrekking ran Seoretarit tan het dejnitemrnt P ou ran de JVIaats happij tot uut ran t algemeeiJ Men deelt ous uit geede bron mede dat d redenen dezer dagen dóór de b aden Uiedégedeeld waarom de heer Duukler zijn oUislag ZOtt iiébbèn ingediend niet de ware ooriaak bevatten Deze moet bibrlii ezoetit worden dat op een groote prachtige paitg in de residentie waar orohesten dansmu iek werd uilgairaerd Dnnkler door ilen kolunel gesommeerd zou ign gtiwortleii om zijn plaats aan I orohest te rerlaten en deu dirigeerstjk gaan zw aien orer hen die de dausipliztek tea gihoore ii achten In goed bollandsch weigerde Dunkler waarop de chef die tyo gezag wilde liandharen en daaraan de redelijkheid en Dunkler s eer eroel ten oSet bracht hem opnieuw beral te gehoorzamen Deze rarnederende behandeling gaf aaoleit iug dat door onzen tatautrolleu landgenoot ontslag werd gevraagd uit zyue betrekjcing VCBGADERINQ vaw den GEMEÉNTEKAAD op Vrjjdag den 24u September 1875 drs ii ifmidfliga ten I ure waarin zal Jett bebaiiileld Vooratel rau Burgema r en W ethoudeia betrek 1 kel k de to geren ititbreidiW aan bet Ifiger or der wgs roor Jongens VMratel ran Bnrgemetater en Wethuuilers tot aanwijcin der lokaleu iVa riu dvoiidschool lal wordeu gehoudek Voorstel van Burgpma slir en VVelhouderi tut bet onderhands verhuren ran eeu huis op de Nieuwe huren Verzoek ran den heer J IJsieltteiju en andere eigenters ran woningen el gen aan bet eiude vau de Geuzenstraat om vóór ha huizeti van gemeentewee eene straat Ie leggen Vérioek Van Mejuffrouw Versluis om verht ingvan bezoldiging als ooderwyzeres in vroualijke handwerken M Verzoek der Commissie van tuezigl overd tads moziekacbool tot ijzigliig ran het rcglelaeut rdor die school ett ran de ifistrtctie roor den muzieknteesler Te benoemen i r Een Begeiit van bet Best delingliuis j i Te ainsa 842S jj Op 4ex po en ryn geeue uitgareu te doen i de to tef reig i g aan het ryk in liet peniioaa rai t flerwÜKri ii verminderd mèt 21 34 I u roorgedOLgeu aoio ro oende tot kwijting van tiet daarop reraohvWgde j Sl Voor koeten der hewaarachool ia 50 nerr itgelroÜau lau b 4 vorig Kgr qtiug taneinde de beaoldigiug tan de Dircetrioe tot 400 Je rjiai eu I de bezoldiging ran den oajufftfut iet Jtwerkeliogeii 200 jlie raa de hoofdaiKleruyit a 300 s liulpodaeryjjteees en da kwear kalingeo 500 i brn ro ir 140 t dienatbode 20 de achoolbekoeftea 10 T zaïnen I360 122 Kollen der Plaatselijke Schoolcomnisaien 4ift an het middelbaar oAd wya ttrekt tot rol 4o aisg ran ji kettan op het houden ran rugaderingeu 50 4i0 raa diuklooueu sohrü behoeftaa eo ad retleiitiekosteü 60 j ie op bet hoidei raa exitoen 90 jde beioldlging ran de n pedel 15 Te lanien 166 aiveitentien ent te ireltfig Wss uitgett tkea Uit deze poat worden besircden de kosieu op het honchn ran rer gade ringen 100 tie ran adrerteotiin drukloouen en scbr jf behoefteh 5 de b lrt ging raa den pedel 36 Te laiaen 180 123 De Mt trekt tot roldoeniag rao i de keloldiging van den Maiiekaeester 800 koeten op het boaden der rcrgadering 60 buur ran eeu piaao aankoop ran muliekwerken en uhrjjfbehoefteu en d enentiekosten 185 koiteu op het exanen 75 beaoldigiug ran den pedel sa Te laaien 1160 126 Pa potten koaten ran het atedelyk MaacAqa I Tan oudkedea ia reroiiuderd met 1 94 in orereeuetcmaiiiig net de door de comaiiBsie ran toeziolitsrv hft Uuseuia inge andep begrooting l26 Üit deieu post worittn Voldaan de reiakoi ten ran sollicitanten naar de betrekking ran halpoaderwyser waaneer hunqe ererkomat guraidufl wordt au de koaten op het houden ran examen ff ortU vervolgd BÜITEtfLAND BultMlMMlscli Vverzickt De Uuitaohe Keiter ia i te dagarood ran da groote anoenrrea in Stlexie te Berlyn teruggekeerd De aartakertog AIbteoht rao Oestenrljk en de Kouijig ran Saksen ijju deaiallden dag naar Weenen ca naar Dresden teruggeieiail Da Koning ran Beieren heeft bepaald dat de opediag rail dan Luddag op 28 deaer lud plaats hebben door prins Luitpold aonder troonrede Da Spaanaobe Regeenog makt aeer en neer lus eben twee ruren het Carlisme en het katbolioisme Hel eerslgenoeade lijdt telkens weer nieowe rerliezen Het garoitoen ran Hernam met de te San Sebastiaan aanwezige troepen heeft ann de opetandellngen belangryke posities bg Lararte en Uroita rerorerd tarwq lérens wordt gemeld dat de inrloedrykste laden ran de Carliaten reads in bet belang tan den ncde yreren en rersekeideoe balnljons te Tolosa in kwartier aoelen geweigerd habban te tlrgden Hinae hoofden ayn echter gerat Daarenboren wordt melding goiaaakt ran een talrijke emigratie naar Tast te stellen het Ie aanrulllngakohiar dnplaai selijke Directe belasting dienst 1875 Nalat door da leden der afdeeliug Ouderkerk aan den I Jsel in da I atate diatr ciare adering te Gouda b iiald was dat de bijeeiikoiusten ran dit ouderwgzersge schap niet uieer beurtelinga ten buiie vAn e n dit leden louden plaats hebben qwar om een tetare opkoaat te rerkrggen atationairle Ouderkerk d IJsel geschieden loudtn werd aldaar op Zater Rj den ISdeu dezer de eerste dier veigidaringau houdeu O a werden de ao loolkaarten tan dan Hleurereif tijd ter ipndce gabraoht en rooral die an ran Sydow Vogel aal UaTitaeh de ullmnn lende ph lo lilliographlsche kaarten ran Woldermann en de pas verschenen phisloatische wandkaarleu ran K iepert zeer aaube olen dewyl deze acboolkaarten i c ral omdat bet oro hydograpiiisobe kaarten zijn een goed deokbeeld rau de iiatuurlgke g leld beid der aarde kanuen gereu Ook werd da aan dacht der leden gerentlgd op de liezei dagen uit gsgereii yitr4 i fi len gebrgiice biy tet 9itdierwjj m de natuurlijke aardrijkskunde door Kan en Poahumua die in kleurendruk afgew erk t en helder en krachtig ran toon is Nadat nog andere belangrgke onderwerpen o a de synthetiscbe en analytische behaiiüeling der vormleer eene rergelijking vau de leerwijzen mn Bonmanen Prinsen en andere behandeld wuta werd devergadering g ealoten Naar n en verneemt heeft de Miniiter van 3üinenlandsche Zaken zich bereid rerklaard om te Amsterdam ten be oeve ran eene ran gemeentewege op te richten kweekschool r or onderwijzers ven joarlijksch Rijks subsidie iTan li OOO te Verleeneb en de daarroor tereisohte gelden op de Hgksbegrooting te xyner tijd aun Ie rragen Staten OeoeraaL TfKwqti Kanek Zjttipg ran 21 September In deze zitting werd door de bh Lnybeu en Lentiug rapport uitgebracht namens de odmaiape benoemd lot onderzoek der galoofsbrleven ran de nieuw benoemde leden De commissiéu concludeerden tot toelating ran al de in de rersebillende distrioten gekozen leden behalre bet lid varfcozen in het koofilk esdistrict Hoarlemmermeer De bezwaren tegen die rerkiezing ingebracht werdeu berettigd door bet proces verbaal eene uflicieele acte De com missie achtte daarom meerdere inliebting ooodig om te weten in hoererrc da beweerde Onregelaaatigheden run invloed zo deu kuueo agn op de auiverheid der stemming Dit was lioral van belang audit Ida gekozene aleohts benoemd was net eene meerderheid van 11 stemmen Overeenkomstig deze fondusicn besloop d kamer al de nieuw gekozen leden toe te laten beS lve ipu qr bficon van Ueemstfa en da beslissing orer di ua toelatiuj uit te atelleu Vervolgens werd overgegaan tot het opmiiken eener lijst vaii drie caudidaten voor bet voorzitterschap der ka er Tot eersten candidaat werd by de eerste sleainting met 55 stemmen gekozen de heer mr W H Dullerl tot tweeden candidaat bij de tweede stemming met 42 stemmen de heerjhr C M Stodi van sGraresandè en lot derden candidaat bg de tweede stemming met 38 stemmen de beer mr E J J B Crcmers Deae Ig st zal door eene eoamismisaie uit de kamer den koning worden a pgebaden Steten Oeaeraal Eikste k ii£b Zitting van 21 en 29 September In de filling van Dinsdag waarin de heer nr baron de Vos van Steenwjjk het voorzitterschap met eene toepasselijke rede heeft aanvaard werden na de mededeeling der ingekomen stukken de oommissien benpemd voor de vrrzoektehriften en de ilenograpbie Da lienoeming der huishoudelijke eomaiaaie ral in de volgende ittiiig plaats hebbén VoorU besloot de ka ner de troonrede met een adres te beantwoor den Verruliiena werd overgegaan tol bat zameustellea der afdeeiiiigrn De Leep Diiymaer van Twist erUpgde daarop het woord Hij herinnert dat i et uit de ronilge eelds stukken geblefieu is dat er tnsachen le regeering bepi tldely ile minrsters van biiiueiU zaken u van flmpcjeji en de Pgp pporwegnta il pl 5ppÜ eene over eenkomst gi doten Is Hjj mag niet ontveinzen dat er ook by hem veriohillende bedenkingen tegen die overeenkomat gerezen ziJn en wel vart dien erostigen aard dat êr iwjjf l gereten is of door het sluiten van die overrenkoraet irel het algemeen télang ia behartigd Nu wenscht hij da bAraj keii minifiers de gelegenheid te verscbaifen daaromtrent eenige inlichtingen te geven Uft dien hoofde nam Hg da vrijheid de kamer verlof te verzoeken oai op een nader Ie bepillen dag inlichtingen te dezer cake aan ile betrokken ministers Ie vragen en die miaiit ra P te noodigen iiaarby legeuwoordig te jgn Dat vvprlof wordt verleend en op rootstel ran den ttponittei bepjld dal deze interpellatie zal gahoudeu worden Donderdag Ae zitting nin gietere ia door den Voorzitter Wtit Kamer medegedeeld dat de door de afdeelin en benoemde Cunuaiaaie belast met bet ontwerpen ta 0tn adres in antwoord op de Troonrede met hare taak gereed is en een qntwerp lÉr afel brengt ten einde dit in de afdelingen te onderzoeken Z H den koning heeft gisteren ten half zea ire in plechtige andientieotttraogan de o i asie uit de Tweede Kamer belast met de aanbieding aau MD van de eandidateulijst voor het roorzilteraebap dar KaaMr Z M lal zich zoo spoedig mogelyk met bet doen aaner keuze b ighvudeu zoodat de benoemipg ran den nieaweu roorzitler heden werd verwaeht Mei teel belangstelling vernemen wij dat H M de iConingin aad den Keer L Phillipbooa bare beUngatelliug beeft doen brricbtcn zoowel in zijne broebure bekend onder den titel ran Plaa ran lieatrijdiug als in bet roorloopig reglement Grond ret ji naaffld ran Multapatiors Boud De Provïuiüle Vfiqpnifing r p b ir emee ter et aeoretarissen in Zuid Holland hield dezer dagen in bet 4otel LayiraaffteBotterdam baar gewone jaarlgfcaoha bijeenkomst die door 38 ran de 9A l e l werd bggawooud BS afweaigSeid vau deli beer Joost Van Voll nhoren roor itter der Vereeoiging die rarhinderd jvaa de byeeokomst Ëy te wonen werd hel praesldium waargenomen door deu fK L KrujrS Bprgemeeat van Eidderkerk Tyt leden vau het heitn ir werden herbenoemd de boeren i A Van der Goes en U J De Jough Aan da orde waren de beraadslagingen orer eenToorslel ran den heer H E Vogelsang burgemeester ran Leerïam orer gaaeente en polderrecht en apedaal tot het uitlokken eener regeling der gemeene belangen ran da verschillende sedert 1798 meerenmeer algescheiden iMchten i deu Staat de proriucie de g ineeiitr den polder Langdurige discussieu werden orer dit roorstel roerd waarvan bet alot was een beslissing in begipsei om een adres aan de Hooge Begeering te doen richten door het hoofdbestuur naarin de veischiUende aangevoerde gronden zullen wordeu ontwikkeld Bevurena zal de Vereeniging trachUn rechtspersoonlijkheid Ie rerwerren Aan bel boofdbeatunr worJI de laak opgedrageu om te dien einde statuten te ontwerpen en het hliahottdelijknregleffleul te berziea De heer B e SeAoenewOllT gezagroenter ran eeu Ncderlandseben schoener ifi ii eii als sipdanig k optredende r r jije iMïh paJingen ran at raartnig beeft zich t ij adrea gewend tot de Tweede Kamer om te protealeeren tegen de ederracktelyke bandeliugen uieVenczulaanaiAa auloriteilen in deVenezolaaosche ho dstad gawaagd hebben togen Nedsrlandsche onderiiaoen te plegen De Mulat het eigendom van 4e CurafaoMhe Irma i k Jesarum es zoon had Camaua aangedaan om dfii kwaler in tenemeq dat pan bM d iiiudo water badorran las Je be auuing werd echter gerangen enoaan eubetaohip verbeard rerklaard omdat de Vebezoiaanscke aatoriteitA beweerden dat bel oorlogaooutrabaude inhield ly waran daarran in kennis gesteld door den Vene iq ntetiea kandals agent te Bonaire Willem Ernat Bijt Toen die aanklacht echter ongegrond bleek te sija tnlohtle de jnstltia aommi ledeu van deeqninage door li amelijke kaatijdi en foltering tot btkeotania te dwingen doch te vergeefa evenmin wM dit dpel door mkoopiug bereikt Honderd levcn en dertig dagen hebben zy onder dt grootste oulberingen en folteringen in vericbilleude gevangenitaen doorgebraobt i na dien tijd werden aij in vrgheid geateld Utize byzonderbedeu zijn vermeld in een aan het adres toegevoegde notnricleacte verleden voor den te C ura ao residerendeu notaris J rU Bebotborgb waaraan tevens gehecht is een rer k aring van de geneeskui digeu de heereu l h de Veer en S M Landsberg lid ran den geneeskundigen raad Ie Curai houdende dat de licbamei tan Qertrd Martls en ran Corel Junker lldteekenenUragui t n wonden die Ue$u kunnen veroorzaakt ayn d or bet loabreugen nn stok of rietalagen In die aote werdt hutde giebraoht aan den beer ri p Df moh P i ful Geuernal te Caracas die veel bijdriM nm inp lol te rerisaohten doch daarentegen gapróÜsate tegen de houding ran den Ncderlandseben l H t J i d te Cari pra die in stede de belangen te behartigen ran zgn ongelukkige landgeijootcn die aan ïy n zorgen zyn to restrouwd hen aan hun lol beeft orergelulen en gadnreud botalierd zeren en dertig J en die zij in de gnrangenis hebben duorgebraclit iban giaan lankeleu kter bezocht beeft hun niet met PJ iW rt d b t bjjgestaan en niets in hun belang öp grobd Tan oen en ander draagt adressant ook namens zijn Khepeliugen nog lijdende onder bet doof hen oïigestane l d en ran l un volkomen onschald bewust a Ki db Tweeke Kamer de beharligiag banner belangen op en verzoeken kaar om bg de Segeering van Z M den Kuniiig er met kracht op aan U dringen dat bun die genoegdoening eu tohadetoaastelversdiaft wurden Voor de aanslaande teo exameus h bb9a zich in Zuid Holland aangemeld voor de akte als hoofdonderAIjzer 68 hoofdonderwijzeres 10 bulpanderwijzer ai hulponderwyzeres 33 voor het Pranscb ooderwijiers 43 onderwijzeressen 44 roor bet Engclscb ondtrwijzeri 12 onderwijzeresaeu 19 roor bet Hoogdoitech ooderwüzers 6 onderwijzerrt o 6 roor de wisknude 28 Vuor de gyanasiirk onderwijzers 7 I voor het leekenen onderwijzers 8 oodcrwijzeieaien 2 roor den landbouw 3 roor de handwerken ran nnt en smaak 69 totaal 410 candidaten Da examenooamiuie telt als laden behalve den inspecteur ala roorzitler de aeboolopzleners ar A Kerdgk nil bel 2de de bh 1 Braedelet en Boers ait bel 7de en 10de en ar A M De Cook uit bet Ude district Als eaicuttdigen zallaa opbedaa roor de Nederlandsobe taal ïp bb Sebippeu en Ho jma i it a Uage roor hel rekenen de hb Schaal te Rokers nit s Uage en Delft roor ds geschiedenis de hh Wijma uit Schirdam en Tan dar firogh nil s Hoge roor aardrgkskunde de hh 6aadcr tan Schitdaa en Van Ererdiogen uil Delft rg t de paedagogiek de hb lauulaman en Lallemau nit Botlerdam en Uoordreobt roor nalunrkenuia de bh Kaaurbeck nit Botlerdam en IJkema uit s Hage roor wiskunde de hh Landman en Kamarkeek roor roornoead Ala deskundigen zal de commissie rerder worden bij eataan roor het teekeoen door deu heer Schaidt Craus tour de Engelscbe taal door deu heer Qbmm uit s Hage toor bet Pransob door den heer Balland uit Leiden roor het Hoogdultscb door den heer Kumscheidt uit s Hage voorde gymnastiek door den beer Kihnys nit Rotlerdaa en voor de haudwerken door mej Regenbogen iiit Deu Haag terwijl twee dames boofdouderwijzcreiaeo de commissie zullen bgstaan in de beoordeeliug van bet werk in dit vak geleverd T a verdachte 9an veraubilleade crimiueele iliefstalleu en valsohheid in geschrifte oud 22 jaren is in den uaobt van 20 op 21 September jl ontsuapt uil bet huls ran arrest te Ëiudboren waar hij pretruticf gerangen zat Opaerkelyk ia het dal hy zuh ook in dat rerblijf aau diefstal rergreep door het entrreemden van een paar lakens ea een woUeu Mum Om dalin i mn J UéMimt fm naleerd Naar men aadedeelt ia thana reeds een 6 tal fabrieken te Leerdam nacht en dag bezig met bet vervaardigen van t zoo uitermate geroead bardglas dat allcaunaaan da rereiacbleu roldoet en waarnaar de aaurtaag aloB bougst belangrijk is Er zullen dientengerolge in de voornaamste steden agenten ol4 awxcatfM ayaoiaal aet den verkoop belaat die alsdan weer aub agenteo uilen knaneu aanstellen alles volgaas nader te rqfelen oondiliin Omtrent bet bnipapotbekers examen aeldt laen dat een groep adapiranten in de afgeloopeu week met gnnatig gevolg bet theoretisch examen hebben afgelegd ea dat deze eek dit examci wordt veryoUd er wijl bet physiaehe examen daarna aal beginnen IMOEZOMQBJI ID het Kleioe ligt het groote Het maakt een prettigen indruk wanneer men by Jiet binnentreden vertaal woidt door den beerlijken geur en brt aangename gfziobt van eene fraaie oolleclic bluemen Hel geeft eeoigea hoop dat de bewoner van dat aet bloemen reisierde rerirekje iemand is ran smaak iemand met soboouheidsgeroel Uet geeft eeuige zekerheid tan slagen wanneer wy met liefdadige plannen iu het hoofd aau zoo n kamerdeurtje aankloppen en rrlendelgk rertoekrn om bi touil Kr is gewooulyk een li elFeude orereenkonutt tuaasbsn de liebigkbedeu der Uoemeil en de eigen Bohappen rau da persoon die er mcé dweept ZOoreel eenroud eu toch zaoreel soboaubeld zoo ongekuii cld en toch zoofriseh loo geheel in orereeustemming met bet reine dat ia bet wat de bloeaen ten toon spreiden En wanneer wij nu ontdekken dat een rrieudelijke haud die bloempjes verplaatst heeft van den luiii is de gezellige wooii ainer wanneer wij zien dhl zg daar opgekweekt worden met een lieMe en een zorg die ons doel denken aau bel moedel bart wanneer wy alle pogingen zien in bet werk tellen oa nog aeer te genieten van de sohoonbeden der bloemen om voortdurend te genieten oa als het ware er meè vereente v I te warden ragen yii ijjn uielj veilig te besluiten dal die hand wordt gedr even door een onbeperkt gevoel voor bet waarachtig schoone I Bloemen ja zelfs in de naargee igste omgeaiug in de eupte kluis ty wekken tot dsukeu lot vetIjning ran den aeatbelisobeu ziu zij maken het lerca ainder proz isob minder dur O het waa acne soboou gedachte die ontkiemde in eene edele ziel lentoonateLingcn in het leren te roepen van de bloemen der rmen Uit waa een scbooe denkbeeld oa ieder voorjaar duzettdea tan plantjes nit te dealen aau de kekoeftigen ban a te aporan tut veri rgtng tot aankwaeking dir bloempjes ten einde in het najaar blijken te geven van kuu werkzlamhaid van hun Helde voor het eenvoudig sobooua van hun zneht tot verfraaiing van bnn omgeving eu van bun afkeer tot vernieling Het was een groot aan die sireeiile naar da varwexentijking van die gedaal te Hg verdient een eereplaats in de harten van het Nederlandtphe volk Zevenduizend potjes aet Motmen waren op de laatste tantoonstelling te Rotterdam aauwezigl De meeat ontwikkelden warden er ilgezocht en bekroond De ersorgera waren in groote maoigte opgekonea om d baatalijkbedeo bij te wonen en om getuigen te zyn yin da nitdeeling der prijzen o ta luisteren niér da aieriyke redevoering die de tiefdcrolle verzorgera aanspoorde tot nieuwe werkzaamluid in bat volgend jaar tot verdibbelde ambitie Op zoo n lentoonAelUng van da oloemen dfr ar aen daar is stof tot denken Er is een geheele geaobiedenis rarbailüeu ain de Ter chguing ran ieder dier plantjos p d e plaats Als zoo n potje ons rertellen kon waar het gestaan bad wat kal zooal zag voorbijgaau in iiy enge omgavug wy zoadfu een achat van leveuswysheid opdoen zeker zon het ona ook vertellen met eeu diepen ernst dat er op bet galaat tan den verznger iederaa keer wanneer by bet bloempje naderde om zij flensten ts bewijzen alle pijnlijke trekken verUwenen waren dat er menigmaal een vroolijk Uciije om den mouil speelde wMueer een nieuw knopje zieb vertooiiide dat bat Moeapje bet sohoonste kleinood fa il geheel de oagering wiena gelukkige ontwikkeling den verzorger bezielde met een gevoel ran afékwaarde en dus ianspoorde tot netheid Sqhoone uitwerkafTen Zal er eens een tyd koaMa dat wij kunnen zeggaa da lagere volksklaaaa in NederUnd gaat iaaar voor waarla op die weg dar beaobaviag de tneht voor rnwe vermaken verdwijnt en kehoefie aan natli pa verboocing kijjgt de overbsad yia bopen k t Ia bet K eiue zit bet groala l Lt CTon JKsJr mm l iditif m hoMmtamadt riftle itntuum wy dal door out reedt auermalen o a in ee loqwartttel er op it mmfedramge om ook in Oouda etM eene ttiUeimeleUlag te orgamieeren raa themft die in i voorjaar aa min gegoede ingetelenen uoeete ifordf uilgereiil eb waarbij ly die iaaoe fU tlen l 6ett eeriorgd kodde prgte krege van praetitoh aard De fnwoneri en inwonerttten van Gouda tctuntnietaak eckter niet belangrijk genoeg ie vinden om rtalige oandaekt aait te ickenken en heweten daardoorop nieuw koeotel belangiteUixg er i oa femeei e gevonden wordt voor eene goede taak Dl Rauion OOUda 23 Sept Bq kleinen oazct Waa da eteaaiag aaw Foldertuwe poike ifi tt Mindere 8 25 a 8 75 Rog e p ika ƒ 7 2fti 7m Mindere 8 75 a ƒ 7 Voer 6 20 a ƒ 6 60 Geist paike 6jr i 7 86 Mindere 6 00 i ƒ 6 S0 Havers ïware 6a 60 Mindere Sa 4 7i De reeaiirkt met gewonen aanrofn de handel Irfag magere Varken en biggen met groeten aanroer de handel tnag aebapen ving Ie varkoopeu Ter aawarkl van 22 Septen en aai yeroerd 12 £ partijen Kaas den bapdel rlug eerste kwaweit ran 29 i 33 tweede kwaliUul Van ƒ W a 28 BUrgei IiJ ke S t i n a Guaoaui 20 Sc t Uanaiu aiders I U T heiia ea M C Ie Iniu il Oeei raida WilbelaiiuJ ouders C J U Priuco ea C J P da Jaag k rtui aadcrs W K vaa ZalaheD ea J llarmaa da Craot OvbKiuui sb Sept C da Kyb ij m 2i B Begeer 6 j SzHCno 22 Sept P W raa Doia ee N de Jaag U de KoDiog ea M Slortsrhsekir 11 Vooï de vele bewgzen van doeluening ondArvoui bg het oveij deu vita Dme geliefde Dochter betuigeti wg ook uam r oo e kindOTén den hart gksten dank Oouda h JASPÏIRS 22 j$ 1 75 E JASPERS t