Goudsche Courant, zondag 26 september 1875

SbHidag 26 September W 1729 1 7 vereenigt in zich de eigenschappen van het Carlsbader En ser en Mariënbader zont en bewijst uitmuntenile diensten bij hoofdpyu verstopping en slechte spjpvertering benevens de kwalen die daaruit voortkomen zooals maagpijn magraine aambegen eiKm t algemeen de ziekten waartegen men zich van inxeermiddelen bedient In verzegelde doozett a 60 cents Borstpastilles uit drop salmiakzout mout angs zwavel en extract van slaapbollen zamengesteld en goed van smaak zijnde worden door alle doctoren bevonden het beste middel tegen hoest schorheid keelen borstpijn te zijn In en y doozen k 50 en 30 cents in profzakjes a 15 cents S t a a 1 w ij n Het is van algemeene bekendheid dat jjzer een onmisbaar bestanddeel van ons bloed is Waar het in te geringe hoeveelheid voorhanden is zijn kwaadsappigheiJ bleekzucht en klierziekteu de natuurlijke gevolgeu Van allezoogenaamde Üzerpreparaten is deze oplossing de geschiktste Eéa eetlepel bevat 0 15 gram ijzer in een licht verteerbaren vorm De flacon kost ƒ 1 K h a b a r b e r S 1 ij m AI a a gp p i 11 e n per doos met 60 pillen 25 cents Boterpoeder verkort den tgd van het karnen maakt de boter vaster beter van smaak fraager van kleur en verhindert het sterk worden In pakken voldoende voor 500 kan melk a 30 cents GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverteBtieblad voor Gonda ea Omstreken Bij ieder artUiel is eene uitvoerige gebruiiuaanwijBing Bovenstaande artikelen zgn te bekomen in de bekende depots voornamelgk ie Gouda bg L Welter L Schenk eu J C Zeldeurijk te Sc ioonhovea bg Wed Wolff en Zoon te Oude water hg F Jonker Idenburg te Woerden bg N C van der Kas En in de andfte plaatsen in de bekende depots Emmerik H VON OIMBORN Oetronwd J C GöTTE van Gouda N E H J W BIETZ die ook namens wederzijdsche betrekkingen hna dank betuigen voor de vele blijken van belangstelling by hun huwelijk ondervonden Anuterdam 23 ptember 1875 Etnige Kennitgmng Bevallen van eene Dochter C J D PRINCE DB Jong Gouda 21 September 1875 ♦ Heden overleed mün geliefde EchtgenootB BEGEER in den oaderdooi van 69 jaren Wed Ph BEGEER Gouda 22 Sept 1875 Geb Filleba Wordt verlangd tegen 1 October ecB gemeubclccrde KA IËit met ALKOOF liefst in de uabjjheid van de Gouwe Adres met franco brieven onder lett S b den Jitgever dezes In de STEARINE KAARSENFABRIEK GOUDA verlangt men als Tweede Chef eeaei Werkplaats belast met het opzicht en de administratie eene JUFFROUW niet belleden de 25 jaar De Directeur VAN ITERSON Twee Jongens kunnen geplaatst worden ter opleiding voor een iatsoenljjk vak goed exen is vereischte Zich te vervoegen aan het Bureau dezer Courant MB a MiEftW MS Ondergeteekeude heeft de eer iei kennis te brengen dat de DANSCURSUS te deser stede l OCTOBER a s weder zal GEOPEND WORDEN Z die hunne kinderen hieraan wenschen 3e i te laten nemen worden beleefdelijk verzocht xay v r bovengèmelden datum hiervan sehriftelgk kennis te willen geV en ten einde de ▼ enohillende klassen te kunnen organiseeren Meergevorderd i eu beoefenaren der dansknnst xnllea tevens gelegenheid worden gegeven tothet AANLEEREN der QUADRILLE NEERLANDAIS alsmede de nieuwe ronde daus M REINE en de nieuwe POLONAISE alle dooride Nederlandtehe Dant anderwijzent Vereeniging daargesteld en in het onderwijs opgenomen J F van DIEPKNBEEK Achter t Vleeschhuie H 590 VTBECBT Lid der Nbd Dans ondeew Veueenigiing De van ouds beroemde ECHTE URBANDS PULEN bereid volgens het eenig bestaande authentieke voorschrift van Kardinaal Maffeo Babbebini later Paus ÜHBiNim VIII en in heilzame werking nog door geen Medicijn van latere vinding overtroffen of geëvenaard zgn te Qouda alleen verkrijgbaar bj den Heer J C ZELDEN RIJK Drogist op de Markt i Heele doosjes 1 50 halve 0 75 en kwart doo 0 37 Het iSchip De Jonge Garl geladen met puike kwaliteit Kachel eii dito Machinckolen is heden aangekomen en in lossing op de Katteusingel per Hectoliter h l 0 70 vrg san hras Adres J van den HORK Fluweelen Singel WINKEL Co te Amsterdam bevelen hunne sedert lang gunstig bekende en naar de eischen des tijds op groote schaal ingerigte CHEMISCHE STOOHVERWERIJ Drukkerij Kunstwasscherij MOIREE INEICHTING voor ZUDENCOSTÜMES LINTEN enz beleeW in de proteotie der geëerde Ciientelle aan berigteu tevens dat zich onze Agent Ie heer J van de WAL Raam Q 441 te Gouda belast met de aanneming en weder aflevering der Goederen alwaar Stalen te bezigtigen of te ontbieden eu alle informatien verstrekt worden HET KCIITK EAU D AW VERS waarvan men vertrouwen kanj at het uit aromatische planten gestookt is wordt verkocht te Gouda bij B SCHOLTEN Coiffeur Damesen HeerenSaarwerken die het Eau d Anvers rechtstreeks ontvangt uit de Fabriek eu Stokerg van den heer AUG de MARBAIX nitviniöer te Antwerpen De royale en double kwal worden bijzonder aanbevolen als zijnde de gezondste de geurigste en de beste tegen Rheumatiek Hoofdpijn en andere kwalen Prospectus gratis te bekomen VARKENS Iemand die wekelijks de London markt eu om de veertien dagen de Liverpool markt bezoekt wenscbte zich gaarne belast te zien met den vericoop van jonge magere geslachte VARKENS tegen provisie Ook is hg niet ongenegen met eeu iemand van da uoodige kunde zameu te dofen Brieven franco Bnreba dezer Coarant onder het motto KOOPMAN Openbare Verkoopingf TE GOUDA op MAANDAG den 27 SEPTEMBER 1875 des voormiddags ten Elf nre in het logement Dts Zalmc van een IVinkelhuis Erf TUIN en SCHUUR staande en liggen le aan 4en Kleiweg te GOUDA Wgk E Nr 79 kadaster Seètie B Nr 1445 Zijnde ill het iSiis een ruime Winkel dria beneden en drie bovenkamers ene Kenlcenea t geen verder tot een good ingerigt Winkelen Woonhuiti behoort Nadere inlichtingen zgn té bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜI N DROOGLEEVER te Gouda ÏJrbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte recept van de Wed KEÜNEN ZOON Chemisten i tf aar schuwing Deze ÜRBANÜS PILLEN zgn door ons in doosjes a ZVj Cent e in dubbele doozen te GOUDA eea en uitsluitend verkrijgbaar gesteld bij den r L SCHENK op de Hoogstraat Wij waSWohuwen voor het gebruik van namaaksels welke man tracht in omloopte brengen G uii Druk Tan A Briukmta B6lik6iidiiilüklii f BUB0KUEE8TKB eil WETHOUOEBS van fBt op d titt l8 eii l 4cr fVat ras deO 14d S tiker 1S BUUMtdjf ISt ntng D t r oMobire k M dat d bf t 17 dUr Wat bedoelde lijst banltmde de namen dar inwoner dia voor het veriaaaaa van IKKWABTIBBINQ en ONDEBHOUD in anMorking koMO aei undiidtng van de mate traario ietler banaar near gaUng rao da beiehikban rvimte tijner woaiag en vu de gabouwen en tliuMrtaa voer atslling bruikbaar gMBht wordt Iwrio te kaonen voorzlea m dea ingiiBg HM da Korten Qroaaendaal ia aant dat ais lyat vaa ladeo tot en met das Sn ober ll7f op da SeeraUria dar Oaiteeate roor een ieder ter iaüge ii nedetgelanl alsmede dat de befwarao tegefl die Igit sohriAelqk aan ken bahoorea te worden ingedieod foor dao H dirr maaml En is Uarran afkMdigiiig gescbiad iriar het Wkoort Gouda n 24n Septemlnr 1875 Banmmteeter en Wtth udérs Mornoemd Oe weretoria De Bnrg mee ter DaooouivBS roKTDUN TiJf Buam Uzkrdoobh BEK ITDIIAKIHO BUBGEMEISTEB as WETH00DER8 van Goada doen te watoo dat het Ie sBvaUiM Kohier w r d plaataelüke direeie bolastiag daaac QeMcaate voor hei dlmia ur 1I7S daar dao Badt aipmiaU ndaraada aoht ilagaa an das faaa id aIÜ t tat des l am tU f Ma M vaa dMa tak Sflf uü tu t oratarie der camaeata voor een ieder ter letiog ie ncdargalegd MDDen welken tgd elk MogMlagane tegen sijnen aanslag bg Qedepoteerde Staten in beroep kan koaun b j verzoekaehrift op oageugeld papier gcsehnven Gouda den 24 September 1875 Bargemeeater en Wethouders voornoemd De Secretaria De Burgemeester Dkooguivbk Foktuuh tan Bbiiokn IJzbndookn Hkeniilsgevinfl INBIQTINGEN WELKE GRVAAB SCHADE OP HIKDEB KUNNEN VEBOOBZAKEN BUBGEHEESTEB en WETHOI7DEB8 van Goada Gelet op art 8 der Wat van den Sdea Jaaij 1876 Staatiblad ifi 96 Doen te weten Dat tij op heden vergogniog hebben vtrlaeod aan dan Haar F H WEUBMAN en zgne regtverkrügeaden tot het plaatsao Tsn eene loeomobile van 4 psardeckraeht m r ijne grulterü gevestigd in het r d gelegen in de Koster Gijsensteeg geteekend II 96 Kadaster Sectie C n 137 Qouda den 24 September 1875 Borgeoeester en Wetbonders voornoemd De Secretaris De Burgemeester Dbooolesteb Fobtcun van BmtoiNlJzaNDooui BEGROOTING DBB INKOMSTEN b UITGAVEN van db GEMEENTE GOUDA Toor de dienst van 1876 BevoUdsg 16576 zielen UITGAVEN Verwlf o Hoofdstuk Vin Kosten voor het armwezen mitsgaders snbsidiënen bgdrafKuaan onderscheidene daarmede in verband staande instellingen 127 Beloo ingv dc cto n heelmeeB but vroedmeesters vroedvrou las wan enz ƒ 3200 Kosten v de Gemeeato qiotheek Onderbond 125 h Belooning van den apotheker en rtti de bediandm 1512 1863 8500 Memorie 2600 9576 71 6550 33 4850 5610 365 FlMtcnig en veiMniogskostenin de gestichten w Ommerachans en VeenhiAten Kosten van verplq van arme knnkzinnigen SnbfidiSn aangodahoken als a Aan de beide owtlinizen b het beatedaliiH uis e het vereeinad Wa 8 en AduoexenieiduM 132 SabndiAi iw i innl t yen als o kta hek buig Mftlllihinr Totaal ran het VOId oo 8tiik 36257 94 133 134 135 Hooia tak DL Staten en aflolMngen v geldleeidtigen mitsgaders alle verdere Dpeischbare aeh n lden der Gtememe Benta nm de gev eiti le schnld 520 Rente van de hgcgeulaeningen 950 Aflosnng tsb dageuik schnld 136 Afla8a v de hn fliiMfcwiinirim 1000 187 Penajoenen Ij jfc ai S iil iai WÊIatt gelden 3497 Gratificatiën 643 66 Schadeloosstelling aan de Hervormde Kerk wegens gemis T n isegrafenisiegten 2400 Twee halQ annuïteit v 40000 in 1871 bn de Maatschappg V QemeenteCrediet opgenomen 2000 Idem van f 63000 in 1872 opgenomen 3150 Idem van 57000 in 1873 opgenomen 3898 80 Totaal van het IXde Hoofdstnk 18059 46 Mamorie vb toeliobing op de voorstaaode poëten UITGAVEN HoorosTDK 8 127 Het uitgetrokken bedrag is noedig om dasrmt to voldoen De jaarwedde van den genetsknodige belstt met de behandeling der tieken in bet gasthuis aa andere geatiohten 600 die van de drie overige geneeaheeien ieder ad 300 00 die van den Stade Heelmeester 300 n t n HeelmenterderGaathniaeS 160 Stada Vroedmtafter 800 f 0 d 4 VroedvronvoMeder ü 260 1000 Vergoed Ing voor dieaateo biJ zieken woonaohtig in de gedeelten van de gemeente welke vroeger tot de opgabeven gamaeaten Broek eo Steio behoorden 60 Te zamen S200 U8 Toor vkoalen der gemeente apotheek ia ƒ 200 meer oitgetrokken dan biJ de vorige begiooling in verband met het voorstel om de bezoldiging van den apotheker met Jat oijfer te vetbooge De aitgaven bestaan in het onderbond van de apotheek 126 de bezoldiging van den apotheker 1200 die van den kneobt 312 de kotten der gentosmiddelen 1868 Te zamen 3600 129 De po t plaatsing en verzorgingakoaten in de geaticbten te Ommerachans eo Veeubuitea ia voor Memorie uitgetrokken alzoo daarop waaiachjjalijk geene aitgaven zullen te doen z jn 130 lo het geneeskundig geatieht te Dordrecht worden thans voor rekening dezer gemeeote lerplergd 12 lijdera 181 Omtrent de voorgedragen luhaidiën aan 6odahuizen wordt opgemerkt dat die aan de beide gastbaiien voorgedragen onder letter o is veraiinderd met f 203 29 i die aan het bestedelingehais letter h rethoogd met ƒ 1506 23 en die aan het Weeaen lemoeaeuiershuia letter c verminderd met 450 Het labaidie aan het burgerlijk srmbeituur letter a ia verminderd met 75 Hoofdstuk 9 133 134 136 Ten opzichte van de posten 9mle e ttjlouing ea getettigde uiuld bij de bagfooting voor 1876 onder artikel 1 ea 8 aptKlMatuk 9 uitgetrokken tot een bedrag vMl 1000 eo 1000 wordt opgemerkt dat HH Gedep Staten van Zuid Jlaibuid bij hun besluit raa 21 24 December 1874 N 31 B n 3567 3e AU hebban te kennen gegeven aat die eijfen hadden behaoren nitgetrokken te ziJn op de poëten 0Reiile e ajhautg va hyioiuüre geldleeimgm Om aan die bemerking gevolg te geren ia bg de tqieitwoordige begrootiog onder art 2 iSe le va iyzoHiere geldleeHingen nitgetrokken 950 zijnde 60 minder dan bij de begrooting van 1976 ala rente van gevestigde sohald was gebragt alzoo in dat jaar op de gsMleening van 20000 zal w o dcai gezet l 000 terwgl voot tAJItmis aalai umdere jdiUtHbfeH f MM ia gebrug lor vaagiog raa het cijfer dat in de vorigü hegrooting voorkomt voor Aflot i g tmt gevesügie ichid De thana onder art 1 voorkomende eau van 520 voor i Se U ta gevettigie aciuld is het bedrég van 6 maanden interest verscbgo nde in Julij 1876 van bei in de maand Jannarg 1876 op te nemen kapitaal van 26000 hetwelk door het vereenigd Wees en en £ lemoesenierahai tegen eene jaarlijkBeha rents van 4 pCt lal worden verstrekt zonder rerpligtiug t aflossing op grond van welke bepaling die schuld ala gevettigd wordt beachoswd 136 De post voor pensioenen lijfrenten en wachtgelden ia verminderd met 240 veroorzatktdoor het vervallen van een peosioeu lot dat bedrag ia der tijd toegekend aan nu wijlen C Print De voorgedragen som strekt Ier roldoenigg van da Volgeode pensioenen ƒ 1200 lOOO 300 260 800 200 186 104 62 62 60 L 60 18 dat van W van Bammel f C J van der Grijp V 0 J L van Bercateijn 0 k J Menra 0 0 V Vi van der Toa P Kooü II 0 C Nieuweuhniien 0 V Berlijn W de Giuijl 0 0 M Tniuanburg 0 Vi Weatb oek m S Lafeber een lijlreotoaan de erven P Bouwman Te zamen 3601 137 Voor gratiHoatien ia 258 34 minder uitgetrok ken dan vroeger op grond dat in 1876 zijn vet vallen de gratitoatie toegekend a ia de Wed Ki penol en die van de jongste dochter ean de Wm van Steel terwijl aut den Islen Junij 1876 vervalt de gratificatie verleend aan da Wed van Aalst let voorgedragen cijfer strekt ter voldoening van t de gratiSoatie van den gewezen oommiea Hooijmeijer 240 die van den gewezen oommiea Zuidveld 167 Kaaap 106 0 II II gepensioneerden hoofdon onderwijzer Benhl 100 die van de Wed van Aelit voor 6 maanden Tezamen 643 8 n I