Goudsche Courant, zondag 26 september 1875

De eeningfim 40 000 iiange a n in 1871 1 tegen eene rente T n 5 pCt worcU in 68 jaren 1 lo8t zoodat ie in 1939 moet afgelost zijn I t e eerste iweehalfjarige annuiteiten zijn in 11871 Toldaan De loening van 68 000 annga asn in 1SI2 1S9 tCKeD eette rente ran 5 pCt worJtrta 68 jarer afgeloat 7 0 idil ze in 1940 moet afgelost zigo I l e eerslb tneiibairjange aunvjietten isyu w f Deleeaiiig van 57 U00 aangegaan inl873 teger Jeeo rente nn ti pC t wordt in 30 jaren afg float loodat c in 1903 moet afgelast zijn 1 Dc e nte twen balorigeinnaiteitea lijn lnl£7l u 1874 voldaan ffordt venalgi BIMaailNLAND VGouuA 25 September Door d ji heer Guallh Kolff uitgi ia aan de Librije alhier ten géscbe een exemplaar van den djor hem uil leheu 4 tlti v o Oen heer W J V de eersie alias lü Oostersche iaSt i8 schenen op het aardrijkskundig congres onlangs te Parijs gehouden wetd bij bekroond met den toegelaten prgs Bg kon besluit ia mr W H Düllert benoemd tot voorzitter van de Tweede Kamef der Stalen Generaal voor den duur der op den derden Maandag van aejiteofber dezes jaars geopende zitting BUITENLAND Bij kon besluit vaa 17 Sept is jepfiald dat bij het passeeren van eeu der tollen nos 4 ea S te Al pben op den grooten weg vay het Uaag clie Schouw n iaar Utrecht at 4ieu die jit Vfrtaugeq en bewiji van betaling wbidl afgegeven dat op duu djig der afgifte Jtecht ge éft om den aiidereii tol eeuniaiU zonder btoliiig dpof te njdeu De eigenaars der henoepzaadraDleus te Berg Am ht h ben het maalloon per hectoliter zaad van 10 op 15 cent gehracbt Tegen den 6n Oct e k rgu ern veertigtal jongelingen opgèi oépeii om na gcschikt bevindiug bg Mt nstrucliebaiaillon te worden geplaatst Men deelt afljiflt Utr Vil mede dat do er viiig TBli jong zeevolk tot nOjjtae iu geéueu dcole aan de verwaolitiiig lfpett heoiit wHSU d JJietvjl jongelieden malden zicli i un en ofxlerdeg n n d e zich aan iie ddenj waren e dan uug velen d of klein waren of iicliamelijk ongeschikt waren j De centrale commissie voor ne feestelijkheden welke i zullen plaats bebben tot viering vaa het 22 jarig stedehoudersohhp vm het Z K H prins Hendrik der Nederlanden over Luxemburg heeft het programma dier plegtigbeid openbaar gemaakt Dié beatétijkhed ii zullen j la i8 hebheii op 4 6 6 en 7 October Staten Oeueraal ë£hste Kxmek Zitiiagen van 23 en 24 Bepte ber Iu de zitting van Uondenlag is o a ingek men eene bibliographie aB ii r i i ft i fhq bpot door dan teefdr Wjjjimalen De ooma issie beUst met het oulworpen Tan een adre van antwoord Bp dé troonrede heeft alstoen haa opnfispt ter tafel gebracht Daarop is b uigeld concept res met nigemeene stemui a aangéiiumen Daiirna h da inlerpellatie plaats van den heerDuymaer van IVist óver hèt contract met de Kijn spoorwegmaatsóhappg hefrelfeijdé e spoonvegaauslui tins tó Uottcrdam Na uitvoerige discussiën en verdediging van de overeenkomst door de ministers Heemskerk cn van der Helm lieelt de beer Duymaei van Twist de volgende molie voorgeiteld dat de eerste Kamer oordeelt dat door de bedoelde overeenkomst het algemeen belang niet behoorlijk ia behartigd In de zitting van gisteren werden de beraadslagingen voortgezet Behalve den minister van binnenlandsohe zaken en den voor9t d er der raotievoerd en uog enkele leden het woor4 De hh Hartsen eu Cremers verdedigden de haadelwgze der regeering Tenslotte werd de afkeurende motie uadat dé Tborstellar jiad yerklijard dat hg er geen politiene bedoeling aan wiJde geven aüngenaijien met28 tt geh 12 stemmen Staton öeaeraal Tweede KahtiR Zttting Tan 23 September Id de zitting Tan Donderdag heeft de beer Düllert benoemd tot voorzitter gedurende het aahgévangen zittingjaar het preajdium met een rede aanvaard Ingekemen zgn de Indische én sia itsspoörwegen begroofing Voor 1876 liet adres van den gewezen adjudant Tanden gouvernenfgeneraal Loudon is als sirjldig jaetart 92 der grondwet ter zijde gelegd Omtrent dé verkiijjing Tan den heeV van lleêra stra ia hef hoofjkiesdistrict Haarlemhenneelr kullen dp vöorèléV der commissie voor de geloofsbrieven aan den minisSer van binnenlandsche zakéh liaderé injichlijigeij worden verstrekt 1 Door de afdeelingen zgn tot hare voorzitters benoemd de heeren Wintgéhs Blusié Govers v d Pntte en Jonckbloet tot ondér vöorzitlers de heeren Schim fl lpenninck MirandoUe Cremers Smidt en de Rbo toT led ep voor het adres van antwoord de heeren Scbimmelpénnlnok Maekay Tak Kappeyne en Kops In de zitting van gtstefeu is mgekomén de ont wérpbegrooting voor dei arbeid dèr gevangenen voor 1876 Dé commissie voor het adres in antwoord op de troonrede lieert haar concept ter tafel gebracht liultcniaiidscli Ovmiclit Be Fransolien houden zich bezig met üe toespra ken der omlersoheiden politieke mannen Na Mac Mahou en Buffet is de firaglie gevolgd Ook dew wil de verstrooide conservatieve schapen bereenigeu VurachilleDds Duitsche bladen deelen mede dat de Rgtsdag eerst na den 20n October zal worden go Opeud ondal de werkzaambeden van den Bondsraad nog niet genoeg gevorderd z n j Ue Berlynschó bur reapoodent van dé Kelniscie verklaiit niets van dit aitetel gehoord te hebben Zeker ia het echter dat de Rijksbegrooting liibn 76 uog altijd niet is ingediend by den Bondsraad De nltraraontanen zijn dank zij hun onbandigfceid ia Spanje niet gelukkig het beruchte ultimatun van den Pauselijken Nuntius heeft lcwa id bloed gezst bij alle gematigden en aieunend op de penbare meeuing zal de Eegeering een verklaring jBuWioeeren waarin de Koninklijke ptaerogatievep worain gehandhaafd en de eisch vm het Vaticaan nadrukkelijk wordt afgewezen Men zegt dat ook de XKoniugin den H Vader heefl doen weten lat li te ver is gegaan De Sp ansche gezant b het Walioaan Benovidee heeft zijn iniilag gevraagd mwV üoèo weet niet of dit is geachied oiU Se circulaire ot om het nieuwe Ministerie waarsch jnlgk het laatste I e flmparoial deelt mede dat kardinaal Antonelli 8e Spaanache Kegceriiig heeft tennis gegeten dat hy de briefwisseling lussohen hek Vaflöaèn en den afgetredep Minister vnn Bnltenlandéche Zaken jgevoerd tal publiceeren Waarschgnlyk zulleii wy dus nog óp de hoogte komen van hetgeen er tasschen het Vati an en het hof van Madrid is bekooeid het bc riehte ultimatum zal zyn reden wel gehad hebben s Koning moeder Isabella heeft verlof gevraagd Offl naar Madrid to komen Men vreest dat zg er ial kuipen ten voordeele der clericalen Sabails het beruchte Carliatische opperhoofd is rolgeos berichten uit Madrid deu 13n dezer de Fransche grenzen overgetrokken De werkzaamheden van de Oostenrijksche delegatie zyn geopend waarin het gemeenschappelijke budget T n OostenrgkHoiigarye werd aangeboden Do gewone uilgavea bedragen 107 586 680 florijnen en de buitengewone 7 140 798 duii te zemen 114 727 484 florguen wat 1 903 161 florijbeii meer is dan het bddget vau 187S Na aftrek ian de eigen inkomsten der lemeenschappelijke niinisteries én het overschof ran de ointvangsten der donanereohtéu te tarnen 19 473 704 florgnen moeten uog 95 258 770 uitgaven worden gedekt waar n 65 344 093 komt ten laste Tan Oostenryk en 29 909 687 ten laste Tan Uon garge Daarenboven vraagt de minister ran oorlog bü eea speciale wet een crediet van 7 79Y 000 florijnen Ttör den aankoop van nieuwe kanonnen van welke MM h j in 1876 ongeveer 8 millioen ton willen gébrtikea Op de Hongaartehe begrooting ia Vblgena k t daaroDttrent ontvangen telegram Sl i millioen VMf den aankoop van kanonnen zoedat in de beide deelep der nonarchte het bagatel van ruim 39 millioen flófgnen tou worden beiteed voor dén aankoop van geschut McB zal voor die som toch ongetwijfeld éed aidige collectie vonrmonden kunnen krygen Bijna 40 millioen dia aan handel en industrie onttrokken worden in eenjand waar beide zoo groote behoefte hebben lan meerder ontwikkeling wanr de Cnancieele toeatand ateeda heogat bedankelgk is waar telfs de maatsehappcl ke Terüoudingen van dien aard agn dat de regeering er over beeft gedacht qa feitelgk tusaohen beide te komen Ziedaar een van de rampen die het gevolg tyn van den stand van gewapendén vrede waarin Ëeropa tteeds verkeert om ten allen tijde ten oorlog gereed Ie tgn In de Turksche taken geen veranaériog De verkaoding tuaiohea Servië en de Porte is steeds ge Yorgadering vap den Gemeenteraad Vredig 24 Scptenber Tegenwoordig de heer thb Bergen Jzendoorn jrooK en al de leder De iiotQ cn der vorige vergadering wofiw geleuD en gearrestecrd Ingekomen zijn eene miseive van hh Redepoteerde Staten dezer provincie houdende goedkearing van het vroegere raadsbesluit tot wjjxiging dét begrootiog van 1875 voroorzaaki door de verbouwing der TüSBchenschool Noijf eene missive van dezeUde goedkeorcnde den verkoop van eea stukje grond eao den heer C h v d Klein Notif eene loifisive van de Commissie over de Muziekschool aanbiedende een dubbeltal voor de vacature in hun college vraaropgepUatiitzïjn de heeren H J Bensekanip eo C G vandei y 5o per Poet ter visie en benoeming in eene volgende vergadering j eeno missive yan de plaatselijke Solioolcommia e verzoekende tot oprichting eener schoolbibliolbeek eeue gemeentebijlage vooV het eerste jaar begroot op ƒ SS a 80 en voor de ïolgeifde jaren op SO i ƒ 16 met eene aanbeveling wan den hooFdónderwgzer der eerste armenschool het rappoH viin B eo W is om hiertoe te besloitoa en voor Bet ee to jaar t Btellcn ƒ 80 en voor de volgend jaren op ƒ 20 Ter visie een voorstel van D en W om door bet Ipenemendgetaj 4 dat heden in de afdeelingen lal wordea jo d pu oht De ministers van financiën heeft deataatsji roating voor 1876 aangeboden Die begrootiug is naar do afdeelingen verzonden D kamer heeft bealoten bare werkzaaahaden voort te zetten wat betreft de cntw rpcD voorsUlen eu re ling8bes ha en die ajnhaagig geblajen tijn t9 fe l ie jHollai e iwsuregmaatschappy heeft bg wgze van proer een viertal bran cards aangescbalt die in eeu goederenwagon geplaatst bestsmd ijn tol vervoer van zieked ej gekwetsten Tijdei s de AlyËp Me J0 f itit l n t ttoode Xriiii Wft feg s mi ktAcüe t mm j ft hi d een speciaIon trein ter bescliikking te stellen vau de afgevaardigden der comité s om die brancards tebeproeven Door vele af gevS rdigdcBwerd biervan gebruikgemaakt tiveebriirciirJs wMoii Tol eft9idi t irti attt rg in gebruik ea twee ijoals die ft Mjen WJrdéif geH agi an de eer lfl werd ine reticeg d vootkew g Ogereu De afgevaardigden waren der directie der SpoorwegBjaat6 h ippij zéér jerkeiitelijk v pr deze beieefdhoid on hen ill de geleMaheid te stellen d ze rp faeaiiag p rsotitilijk te hebben kunnen doen Voor eer igqn t jil li eldeu wij een eajinfler mede Hangaande de Q j enij imje beilgyjunoatiek vap d lieer Slilo te RioWerdnin die ook ii onze gebeente yersghcidcMe patie i k u heeft Nog veel te wijiiiig is il jens jijethüde bekend en g iarne willen wij mi il W8rkeu om d iaraaii meerdere bcjiendheiil te geyen De hQÏlgymnnsftipk ter voorkoi ing gcïtei mg en bo teuijpluij tiiii r ugg graatsv erkrüi mijugen piorverlammiiig en nDÜcre olirouischc zittklen s edert eo hi lvf uw in Zweden en U É itscliiand pp ruime schaaf nangeiveuii vond ook bü ons lejande en wel reedji iu lijliü alhier door ÈuUAJ Bo ti E i ECK hare toepassina Genoemde heilgymaast baande den wfg en reeds eeu pgar jnien latpc fm ü a verlrek besefte uaev eerst rccbt de onmisbaafliuid dezer geneea Daarop eeft de heer Milo bewust dat iit deza leemte moest wordin voorzien iet aailgevarigen wérk opgevat by won lu t v r royweii van eenige heorea medici en allengs verkreeg de heilgyranastiek u iat bet 7 Weeil ch Diiilsoli systeem baar burgerrecht Tbniu na een veelzijdige ervaring vérkreKSSl door tienjarige pr iktgk en peraoonltjke werkzaamheid aan eiiige baHeolandaehe inKchtiogon worden doOr vele geneeskundigen aan genoemden heer Milo patientea fbeverironwd meeatat met itaauntend resuitaat Niet sicc ils roggegraalsverkr omiBitigen spierver lamming centruoturen enalgemeeneepierewakte maar sk andere chroiiisehe iekteo als sleéhte innervatie beivégiugsdlaxie taéSralgie horea minor onvaldüende ademlilling bloedsaandrang naar het hotifd bf koude exttemrteit eli érólgpn van jichtlge en rheuinatitóhe aandoeniningen misvormiogen vanden voet enz werden op ainwijzing van ifib MedJot door heilgymnaalisk aikwglaïolkamsa ketstaid ofnaamerkeligk verbeterd De heilgyM iiai fclwt P 14 et ft verwiaselen iBe éea gWi ïi gJj kli érJydl a nei is een latioiiople methijde Zg werkt curatief en fttlliiüef ea bcijogl de ürsleUmj of i l fft inj van het gestoorde spierantagonisiniis ife uitvoering der beweging i dinicl en iiihfr l f fstcljfiiid mi dO h troliikeH spierenhij liclmnms misvormingen ofopander fnuotien bij clirouisphe ificjijjp Hare factoren ziju man ipulaiién frictie inassa e enj voiorl8 passieva actie ïc en dubbel actieve txentrische en coaoeutrïsclic be llA is echter heinas 1 een feit dat realal e rst daa patie nteg ter lieilgymnastispho behaflde iBg word u aangeboden als het kwaad rer soms t f gevorder4 is dna plh is het zeer ann te radeo deu heer Milo inaaniïeigksch een maiommh fhyUQlegiitch onder ookte doen instillen iifflf den bouw u ie spipw rkzaambeid van die kinderen die gewponigk oa verkeerde liohaamshou lipg aannemen Z pdo de zal meti i c kromming worden c j rito pf bg tHas Akt ea geweerd Meermalen bevate bet Nederlan3ic Jjjiicbift voor tleiKetimde artikelen yaa de liagd van den heer Mflo bvér zijn methode A n een da r au tmlecBBB wg bét ffljgende 1 Zie eens r nd op uwe wandelingen j hoereei vergevorderde ♦ erkrommingen ontdekt gij dan nid es hoévéel wanstaltige hotidfngon en miaplaatwta vAieteil wordt gy niet gewaar I Dieielfde gebooheldec waren op jeugdigen l tgd ij cl t n iho velen zgn teu gevolge dier misvormingen jijet reeds vroeg ten grave gedaald Misvormingen zg waren er vroeger ntiga er thans nfig pn jH gi ootw getale Het yorigenum mer van jlit tijdscl i ft yatfa do waarneming van een geneesktiadige ie pp 7 31 snhooll inderen bg 218 een b ginVvan iifll3e g rp ii ng waarnsjm Onlangs ging ik door een orize r drul sto airaten en lelde op een afstand van een paar hopderd iohr en 1 8 i dclijk merkbïnr Terkrélnden Öp deB ayppd viti 4 j iuel deB dag bezocht ik een ongelukkig knaapj wiens moeder een breischool had daar zaten tien Jljli es yan aoht tot twaalf jaar oud bÜ elkandej drie van haar hadden een bult Merk eens nauwlettend op bij het aan én uitgaan oazerTolkseefaoienl Maar geiv og Nlemnd zal mij t eospfeken als ik beweer i t er voel misvormden en gedeeltelijk v lam4en gn llaitr nog grooter is hét getkl van diefaeaen Jwalka da Iaën met zlchi dragan om eerst later ia de rubriek verkromden te worden opgenomen Ken waarschuwend woord aui ouders en voogden om streng toe te zien hoe hunne kinderen of pu lle jO igroe it dag ik hier niet Bcht WM laten lie iOlwoo ei aiag ix ajer met acowiwsM lawn Bw ohlert iit alt d aaheef aaa ietM bjj het schrijven heeft zij eene houding die ver van onbeberispelgk ia eu als zg ataat e at zij teeds of bot gewicht des lichaams rust op één been Gij be knort haar Taak waat gg meent dat die sIciAte gefoonte jaei wortel e tak moet woideo uitgetóeid l Is waar het is een leeiijke gewoonte maar gij beseft piet dat hier een diepere oorzaak ten grondslag ligt Ieder stelt zioh gaarne in eene houding die het gemakkelijkst valt traagheid d i toegeven aan gemakzucht ia ieder üigen Maar waarom staat dat kind altijd op hetzelfde been waarom belt bet altijd naar dezelfde zyde over F Omdat de spieren niet gelptgdig ontwikkeld zgn omdat dat de sterkere een orerwicht uitoefenen op dfl awakkere Lette men meer op de kwade neigingen der kinderea en trachtte men die met hand en tand togoü to gaan niet dqor onophoudelijke berispingen die ten slotte ii i8t d jor de menigvuldige herhaling alle kraiAt véfliéaeB ab wel doot versterking der zwakkere zijde om zoodoende het gestoorde lenwioht der apierwerkzaamheid te ner ellen veel minder gebreken loBden te tó ebiju titden Hot ia don ook daarom dat ik mij even als andere heil pnatt ii in Duitaohla nd hescbikbaar heb gesteld om bg maaiidelijkach onderzoek de spierwerkzaamheid Toaral van den rog na te gaan ten einde menige Terkromming in haar eerste wording te ontdekken en de ontwikkeling door raadgeving en aanwijzing zoo mogelijk te voorkomen Is hel kind nu eenmaal vcrkromd welko weg moet dan word n ingeslagen In de meeste gevallen gaat mea jan over tot xcn stijf corset of een lijfje met bed éat balaine er i Zelfbedrog Dij wilt wilt het kwaad voor sw oog erbergeo en zuh later tot de wrecde overtuiging komen dat het gebrek erger ia geworden ilat is er É iiili met den leageuaar van daag ziet ajj een jokkentje door de Tingen morgan betrap g ion aehafk op één leugen Wat nu Een ooraet een harnachement van den instrumentmaker Het baat u niets want geeft gij de awakke zgde enigen steun zij zal dien steun gebrnikéo en steeda leunen maar de spieren worden jiiet versterkt en alsgü na langen tgd van ach en wee l n knellenden band tot steunmiddel wegneemt dan stiDrt het gebouw voorsekej in duigen Is gymnastiek d i pfeJagogische of gewone gymnastiek niet befér In uwe stad is een zeer bekwaam gymnastiek onderwgter hij heeft een drak Jievolkle schoQU ieder usr ynp den dag heeft hij een groepje wel tan 16 of 20 kiadefen Zullen een paar zijner kesen per Week niet voldoehde zijn om het Torkromde kind recht te maken Qeenaziii OOk de paedagogisohe gymnastiek üooals ik die hier voor telde d i klaaaikaal gyainastisoh onderwij i iiadeelig werken op ruggegraateverkrommingen onz Immers de sterkere spieren van den rug die oorïaak waren van de Verkromming zullen meer deel neuafn aan de gymnastitche oefeningen dan de zwakkere do wanverhouding wordl grooter en het gebrek neemt toe Van de veertig H H geneeekundigen die n j bij berhalinlg hunne patiënten loeTertrouwden heb ik steeds dezelfde opmerking géhoord ook zij keuren alle steunmiddelen streng af behoudens in ankele gevallen die ik later meer uitvoerig wenssk te ontwikkelen Ik voor mij hond mij steeds aan het beginsel om ten strengste de gewone gymnastiek aan alle patieiiteu die wegens ruggegraatsTerkromming aan mgpe behandeling worden toeveitrouwd te verbieden Nobit was mijn arbeid vtucbteloos tteeds egn de gebreken verbeterd Ion minste is de ooraaak tot Terdere mitvaraaing woggenomiD eii in 4 meeste gevallen mocht ik mg metTOlkomen herstel verblgden T a fletté vérm lden wij dat onder da vele doctoren d e den hoer Mi o patiënten toevertrouwden o a de Tib dr A Bomeijn dr F H ö van Iterson en jlt de Botte gevonden worden IN OBg ON DE N it jnieer de Reiditeurl In Wet mmer Vad 11 Zondag van uw geacht blad komt voor een verslag van bet verhandelde op ide vergadering au FoUêonderKya de woorden op die vergadering door mg en ook door anderen ge jMokeii worden in dat verslég niet j ist teruggagaven Ik moet Tooralwgienophetwoqtdi cr schuUteen adder onder het graa De wgze waarop dieziw geplaatsUa moet Üj velen dsraceDing doen ontstaan als waren die gericht tegen den S 0 of tegen de P S 0 dit is volstrekt zoo niet Ik heb over geen S O of P 8 C gespirokcn dan nadat door den Heer dr IJaael de Schepper wasgeaniwoord dat indien de zaak maar u gesteld kan worden reeds veel gewonnen was daar er in dien tgd misschien eene wijziging in de schoolcoortniesie kon plaats hebban Bil wat nu de uitdrokking r uitiUtje adder onder hei gras betreft deel ik hier het volgende mede Gij Mijnheer de Kedactenr cn zeer velen met V zullen wel eens een plaats bezocht hebben waar lofanteristen Cavaleristen en Artilleristen in garnizoen lagen Zag men dan niet altijd dat de Inf bet de beide anderen of omgekeerd zoo Isatig mogelijk maakte en daar somtgds onaaageoame gevolgen voor beiden aan verbonden waren Het zijn immeri allen militairen op allen rust dezelfde pliebt Verdediging vanosadiierbaar raderland en waarom slaan zij dan de banden oiet in een om gezamenlijk dezelfde belangen te behartigen en het leven elkander zoo aangenaam mogelijk t 4nakea Ik zal U de oorzaak er van zeggen i faatwie kan do fraaiere uaifarn en Vtere wapenen van de anderen niet verdragen eu d beide llclston eien op do eerste met miijnchting neer en zoo ontst n die herhaalde twisten die in oogeublikken van gevaar niet anders dan heilloos werken kïnaeu Ook zoo Mijnheer de Eed eur was het op onze vergadering van Volksonderwgs Van het begin tot het einde waren zijdelingsche aanvallen tegen het midd baar onderwijs gericht hetgeen ik ook zoo dikwijle buiten deze vergadering heb opgemerkt Ën tengevolge daarvan zeide ik er echuilt een adder onder het gras Ik geef daarvan niet alleen de tchnld aan den Infanlerist die deó aangenamen titel van dr of docent niet gaarne hoort maar er kon ook wel iets in gelcgpi zgn dat de Art en Car met een weinig hoogmoed op den lofanterist neerzien de laatste joaoet toch altijl voor in de gelederen staan eu heelt even als de anderei aaasfraak op onze aebiing En helaas die gewenschta verdraagzaamheid tnstchen onderwijzers cn docenten mist men hier in Gouda ten eenemalo en dat er nu daardoor aan beide kanten verkeerde voorstellingen worden gegeven dit was de bddoeling die in mijne woorden was weggelegd Ëii dit was Daar mgna meaning vooral in deee vergadering do adder die onder het gras vorljorgen kg en die hier in Gooda aaoavel aan bet lager ala aan middelbaar onderwga knaagt Hoogachtend Uld Dw Dienaar M VAN DANTZIG De red heeft m iit lékrijve iet hand getteld on Mij te verantwoorden In het algemeen moet ik doen opmerken dat het zeer moeilijk u een volkomen jiiitt verêlag te geven van enlk een geanimeerde difcutsie als op dien avond neft molt al tevreden lyn U smen ee f al is men met zijn aanteekeningen geicapend de verschillende méeningen eenigzins duidelijk kan doen uitkomen Ik aoet ewnicel eerlijk iekennen dat ik op dien avond een geheel anderen indruk heb gekregen van de beteekenis der voorden van den heer van ïktntzig dan nu blijkt zijne bedoeling te zijn geweest Het veruondert mij u een zoo gevat ea behendig spreker als de heer van Dantzig dat h j mij en anderen met mij iets ander doet verstaan dan hij reit zeggen Het heeft voor mij allen schyn dat de keer van Dantzig eene Inin of meer behendige retraite maakt Intusschen ieder ie de beste uitlegger zijner Koorden Daar de heer v D verzekert het bovenstaande bedoeld te hebben kan ik niet antérs dan in zijne explicatie beruste Dï VeesiaggSver toBrfeu de belaatinf U verhoegen tot ƒ 5 toerifedwMhond boren de 2 maanden Ter viiie B en W doen in verleg met den distriets SchooWpucDer ea boofdooderffÜKf der Tuaacheiiachool ne voordrscM vo r helponderwyter aar p geplaatat ii de heer 11 lï iüfiiiitm te Stolwyk neerdere aotlicita teu hadden tick niet aalige eU ter visie Q benoeming in eene voigeud vcrjiièieriug een rapport aa H eu W op bet sdrft r o lm Immt A A 6 TU llersoD c s na beaprekiog net dcuailrMMat kannen Bw en W de uitvoering niet aurad u als zijnde dekusten geraamd op flO OOQ Ttr viaie een adres van den heer Ch Robette cf aodcro ingexeluienhunne adhaesie schenkende aaa het adm van d tn beer U Iterson Ter viaie eea rapport van B in W p het adrea viiA de Anat achippere veorstuUende daarop ganatig te brslttilen Tcr iaai een adiea au den heer W de Unge ea anderaa hoiidan4e verzoek om geen schipper te benaemcn in het veer van Gondi op Amsterdam 1 ter viaie Rapport van B en W op het in hunae handen gcitetde adres van J an Bentam ftZoon dit atrekl ooa da gevraagde subsidie toete taan ónder conditie dat de uitgevers de proef ertt ter visie leggen ten eiode ieder lid in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van het door heio gssprokene eo coo uoodig in overleg met den achrijver daarin verandering te breagen ter visie twee adresven van eenige ingexetenen ooderrteuneode het adres vau J vaa Bentuu Zoon ter visie eea adres van den beer C Kerkhof e a v r ckeuda bet onderwijfl op de burgarschoel ooc mtuj emn als die voor jongens nittebrëtden ttlt het aanleeren der Fransche taal in handtn vaa B en W ter Aua van fam icht en raad eea adres van de bh van der Lagt n te Rotlerdam verzoekeode een atuk weiland in de Katte Akkvrea groot 1800 centiaren a i O de cent te koopen of aoovcel neer als den raad m ht n vioden tegc den elfdafa iri E gesteld ie handen van B en W een adres van P van der £ ndt verzoekende benoemd te worden als schipper in het Amat veer ter viaie een adrea tan L B Oortmaa verzoekendi ala Vogwocliter verboogiiig van traetement gesteld iti baudoi vfu ea een adres van den heer L fidtgertdijk SiV doopf ZExe Ira heer Minister van ftniw zakea i aitceuoódi d zich te beMKa net het opzicht van glas 4 in de St lanskerk verzoekaöi e xich daarmede te magen belasten wordt dadelijk m behait liog enomen en tvcgestaao tin rapport van do commissie op de stnifviTordeoinge op bet ill hunne haadea gestelde adres vnn eeiiigc melltmkoopers te kennen gevende dét zij het aièt wenflcbelijk zottifa acbtea cn voorsteljen jtot ii y ig alaniedei in tit vrq r toegestaan verlof om de broodwagcos mer de kUnkeiijltjtet te oen rgdea mede te doaa vervallea er ieia de beer Loijten brengt als ltd der eomiutasie rapport vit op de in hare haiAden geatelde begrooting der di aehn tery Ofec 1876 eeaeklëiaa opmerking op de poet endet lNod ap laakoop van tronuacU makende aodera tot goedkcorÏBg adviaeerende De Voorx b dankt de CdmmiaBie daarna wordt het ter viaie gelegd De lieer Mesaeaaker brengt ala lid der coromi ii jawier handen waren gesteld de begrootingen foor de verflWIfcBde inatellingaa vaa waldadtgbeid rapport ait ea adviseert tot g Mk ari g4 n tfrakt yllfea 4ew wenaeh nit dat eea paar posten op die van het bnrg armbeatnur ca volgend jaar ni t meer tnlleii voot kéttea De Voor bedankt decominnÜtf aèi4 bet Ur visie wordt gel eene missive tan de afaediag Goeda ett omélreten tan Volkionderw éniradende op de vromer aangegeven gronden de voorgestelde aitbreiding der school van den beer Hnber wordt vwir keaalageving aangenomen Aan de orde is het voorstel vaa B ea W betrekkelgk do te geven nitbreiéing aan bet lager onderwga voor joMena de heer Laijtea gelooft dat tret een middel la tim geen doel te treffen omdat het Engelsch en Haitsch door den boer Haber niet kan fnagegoaa worden de keer KrmveoJhMj traadt op vete gronden de voorgestelde nitbrefdingj 4e lieer Droo eever juicht het voorstel toe oipdat h bf iig is dat er eene nieawtt aclwot zal ojg t ht uiost o Wi d i diedan door concu rreatie misschien aanleiding zoude geven tot opheffing der R ü B ntdit EoQde bij beiammeren da A Messemaker i er vroeger tegen gewewt maar nn fa et oen bevel van Ged Staten is zal hy er voor stemmen Bé WiAr Kist vindthet voorató goed aiaar loudc liever een nieowo Z richten geeft B ea W in bedenking het vooratel in rJ ikkefi CO tot oprichting eetier nieuwe school Veo vtKfrswl ter tofel te breujieii c hear r n truptcn Wkleart zich voor het vooretel de voorzitter licht de r iak nader toe zegt dat de faoofdoDdertr aari hier ter atedt olie Vakken niet kannen nagaan zooals mvoorbeeld teeknien en gymnastiek de heer Muller zal er rdor stemmen op giohd an art 126 en 1 7 lier wet alaraede dat hh Ged Staten nu a JbcWaii eiegd en duo ook welA feoaden aeggen dahecrt ncctbrangt zijn dank aap Ged Staten voor hunne helsui stt liilg io b t aódérwys daa coode een aader voorstel vaa B cffAVJ wilfea hebben oudat de cbaol vpmdeB éer Hnher Yolgena hftb nog meer zoude Igden de heer Kranenburg verklaart zic laigmaali tegen het voorstel omdét de flchool Van den hhir Haber verknoeid zonde worden wil eene oicawe acbooLj Vieliten de voorzitter leest een gedeelte voor tan de hiïssit vaa hh Ged Staten waarnit U kt dat tij mtt eert tifitbreidine genoegen nen en na nc verdere di8CU88ien wordt het vooritel in 8t raming Wbracbt en aogWnMoeB met 10legen 1 stemmen die vaa de heereo Goedawaagen Kist Kraiuo a Luijtco Prince Samsom en Snel het voorstel van Burgemeester cn Wetheudcn tot 4aHW zing der lokalen waarin avondschool zol worden geboudeq dit strekt om het eene jaar de eerste het andere jMr flk tweede Armenschool daarvoor te gebrDiken it wordt goed gekeurd V het voorstel van Burgemeester cn Wethonders tot het derhanda verhuren van een huis op de Nieuwe Haven ii r week De beer Samkom vraagt of het wel TUpd ia at dit In den raid komt émdét bct rieda ven ISVeptember aan G Kuilenburg vlrhnurd ïs en d e er reeda timmer meren metaelwerk foor lijaerekeniiig laat verrichteov tevoorzitter deelt mede dat hht een ondtrhandsohe éi é iBg a die door Ged Staten moet goedg K urd worilea de heer jKn neftburg geeft öok zijne bevreemding over dez fiapdefii Jteriaen na karte discossie wordt hëtgóedg lreurd toet l emeene Biommeu het verzoük van J IlsfelsteJün en andere eigenaars van woningen kgen aQ het eiinh VBO de Gcuzcastraat om vóór é