Goudsche Courant, woensdag 29 september 1875

jfl Woensdag 29 September N 1730 1875 GOUDSGHE COURMT Nieuws en Advertentieblail voor Gouda en Omstreken 200 30 40 lw hnim rai gmueMai ge mm itrart te IrggeOi word htt nriMk nn aajifiriMW Vti alags on nrkoogiiig tin kaMipMg ila aa4ar gKr u d ranoelgks hand erke J ktar Knaukug atd bet twtitlt eg eeue IxkwuM halpMdtn 4 Hcai il eft u tot ƒ IM da kaar MaaacMaker art kat p 120 atoUaD i waBiWigkeid ala aan de l cada armeuacbool dit gcBoegzaam floderateuiid wordt afgattamt met U Ugen 3 at dit der kk Nootkoren tu Goor JClmneiikorg en Meaaemakar dtaru midt het ToanM net idgaacMe teeiBieit aaBgeoomeii ku ra ek dar Codioitasia Ttv teezickt OTOr de atadsJluiMkachooJ tot wgtigiBg vaB ket reglamoDt voor die ackool B VBs de loatroetie voor den maziekineeater dit atrekt om de laaBRB van 12 tot af 10 te rengeo en de leeftgd der mei ea Mda 9 jaar te atelUn B en W vareenigen lich met 4e aorgoetelde wyiigingen der oommiaaie de keer Lugten raagt iBlicktiDg boeveel kindetvo er vtn de acbool gebraik jnaken 4e voorx meent ongeveer 50 dit kan ecktar met Oe t oka f nog wel verminderen daarna wordt het lu atemming abraeht ai goedgekend net 14 at de keer Lsgten etemdë 4egi B Wordt vtatgcetrM ket Ie Btovnlliogakohier der platt lgke dirrcle belaating over 1S7S Tot KgeBt van het Bett delHigakoiB wordt benoemd de heer H Japr Na macktigiog ott mi de genoeien bealniteii oitvoeriiig te geT B Kndcr reeanptie eid gt de verg denng OORBESFONDENTIE it Ie D 0w artikelljo lal in a velgeBd nr wordenjerlatltt Dl RiPAcni ADVERTENTIÊN C A ZEGVELD van Delft EN H A VAN DÜIJN Gotêda 24 September 1875 Voorspoedig bevallen van eene Dochter A A HERMAN DE GROOT TAN Eeuwen 4lmda 23 Sept 1875 1 Voor de vela bijken van deelneming b liet oTerigden van onzen waarden Vader on denronden betuigen wg onzen hartel jken dank J MENSCHAAR N MENSCHAAR I Touw ÜioHihy Si Beft 1875 Spaansché Binnenlandsche en Buitenlaedsche Coupons worden gekodit door den Commissionair in N FBANgOIS SNEL KJB Ook de T f achterstallige Coupons van Spanje BINNENLAND mogen volgens besluit van het tnsteidamsch BeursComité geknipt worden Zg die iets te voederen hebben van of ver chaldigd zgn aim de Nalatenschap van Mejuffrouw MARIE CHARLOTTE GROOTENDORST Weduwe van den Heer Jasper Qebndei gewoond hebbende te Gou en aldaar den 2fisteB Aagnstus 1875 overleden worden veraooht daarvan opgaye of betaling te doen vóór W op den 5den Gember 1875 ten kantore van 4 ti Notaris W J FORTUIJN DBOOQLEEVER te Gouda Bg den ondergeteekende z n 1 te bekoQien Loten in de Verloting Tan KUNSTVOORTBRENGSELEN en nuttige VOORWERPEN aangekocht op de tentoonstelling van faedendaagsche KunSt lndustrie enz te houden in de maanden September en October in de Parklokalen te Amaterdain A BRINKMAN Twee Jongens kunnen geplaatst worden ter opleiding voor een fatsoenlgk tiüc goed lezen is Tereischte Zich te verroegen aan het Bureau dezer Courant Goudsmidsgezellen gevraagd tegen HOOG LOON naar bekwaamheid Adres franco onder lett A bureau dezer Courant Bij dese maak ik aan mijne gefierde stadgenootan bekend dat liet geruclit als sonde ik d stad verlaten bloot een Tenlnsel is C M W WEIVSINK Muziek Directeur Administratie bijhouden Daar het laatste kwartaal nadert ran 1875 bied zich iemand aan nog Trge uren disponibel hebbende tot het bghonden van boeken houden van Correspondentie of ander Schrijfwerk tegen de kleine vergoeding van één uur daags a ƒ 6 twee uren 11 drie uren 15 per maand Beflccteerenden adresseeaen zich onder Letter M bureau van dit blad In een Bnrgergezin bestaat in Gouda gelegenheid voor een paar kost Jongehèereiiy met genot eener tnime kamer en vrge slaapstede zonde de kamer ook zeer geschikt om gemeulHleerd o een eenig Heer of Iliame met of zondei jSedi njng verhuurd te kunnen worden 5 Te bevragen bg B J VAN DER BEN Gouda Naaijentraat H VJ Avond Cursus In de FRANSCHB HOOGDUITSCHE en ENGBLSOHE TALEN benevens andere LEERVAKKEN wordt iederen avond onderwgs gor geven uitgenomen des Zaterdags van 6 tot 7Vs unr Nadere inlichting intewinnen bg den hoofdonderwüzer W ZEEGEBS GouweG 24 EMLSCEE BIEM Door het vermeerderd debiet is ondergeteekende in staat gesteld de ENGELSCHE BIEREN zeW te bottelen waardoor de prgzen aanmerkelgk zgn gedaald als BASS C PALE ALE per V 0 18 BURTON ALE 0 18 EXTRA STOUT 0 18 IMPERIAL STOOT 0 18 Het Imperial Stout bijzonder nan te bevelen tegen zenuwzwakte en bloedarmoede ALL SONS per 7 fl 0 18 Met zes halve flesscben franco aan huis de flesschen worden gemakshalve ï O 07 per stuk berekend en bg terugontvangst gerestitueerd HH KofiSjhuishouders genieten rabat Eene nette bediening belovende Ow pienaar P P KWANT Lange Tiendeweg De Haagsche Winkel Nieuwe GROENTEN versch en gedroogd afsmede nieuwe SARDINES IfilEBFTEN VRUCHTEN enz P J MELKBRT Gtola Drok vu A Bfj kqali mm e mmi Maandag Dingidag en Woensdag OPRUIMING van diverse Maniifacturea tot zeer lage prjjzen OVËRGOKDMKP LEDIKAN r BEHANGSELS en aUe soorten van AMEUBLEMENTSTOFFEN zoomede Zg de8toffen DAMES €0STUME8 enz enz worden op nieuw geverwd en geappreteerd in de CHEMISCHE STOOIVERWEaU DrukkerU Kunstwasscherif MOIREE INRICHTING voor ZUOENCOSTCMES eni enz VAN Winkel C Amsterdam Tevens berichten wg der gegerde Clientèle te Gouda en Omstreken dat de goederen kunnen bezorgd worden bB onzen AGENT den Heer J VAN DS WAi Raam Q 441 alwaar Stalen te bezichtigen of te ontbieden zgn en alle informatiën verstrekt worden PS Van Zgden Costnmes Overgordgnen enStukGoederen worden ook Stalen ter beoordeeling geverwd STOOMVERWERU CHEMISCHE WASSCHËRIJ Gebi Paltlie Almelo Hebben voor hunne beroemde op grooteschaal ingerichte fabriek voor Qouda n Omstreken als agent aangesteld den Heer W v D PALS Markt Gouda Alwaar het Monster boek ter i6zichtiging ligt en verdere inlichtin gen te bekomen zjjn De Goederen wordengeregeld eiken DINGSDAG niuur de fiibriekopgezonden en met 14 dagen raneo terug bezorgd Qrolven BorstlioBing ALLEEN ECHTwanneer elke flewh ip de capsule waarmee z gesloten is het nevenstaande fabriekgtempel draagt Verkrijgbaar Souda il F H A Wolff Mftl ld S h Varoaaieaa ZooD Apoth Bodet iaven F Veraloot Boskoop A vaa Twoot BelJÏ L VBC Leenweo s Oruvenkage L P C SnaMIié Apoth Bazersuiovde W Heddnka HmilrecU D den Harlog HüUsersbery ed de Raadt Lnde Ë Noordyk OttdsKater F Jonker ldenbot SatUrdam ü t W Biubi li Apoth SiiSKit C VM Oinkel Scfmnitmn i WollT 4 Zooba VoorHrj A van Veen Wiutdinxteen C van Beuwefi IToerdt W R vu Diggelea DE J0N6H è CIV Hifi Fabriek TB Vervaardigen verbeterde STEEN en TBGELVORM MACHINES voor PAARD ar STOOMKRACHT No 846 der beroemde VVekclUkscbe Zamenspraken Uitgave i J H KEMMER te Utree d is heden voorhanden bg den Boekhandelaar Lange Tiendeweg te Gouda Bij deze Courant behoort een BijYoegael Kennisgeving RIJTUIG SOHOU W BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Gouda Gezien Art 43 der verordening van Politie voor die Gemeente vastgesteld den 16 Jnnvj ll Augustus 1865 en afgekondigd 4en 18n daaraanvolgende Brengen ter kennis der Voerlieden en H uurkoetsiers dat op Zaterdag den 9n October 1875 des morgens om 10 ute op het ple u achter het Waaggebouw zal worden overgegaan tot de algemeeoe keuring hunner Rgtmgen zullende de nakeuring der op dat tgdstip verhuurde of m gebruik zijnde Rjjtnigen plaats hebben Zatnrdag den 16 October daaraanvolgende ter zelfder ure en Gouda den 24 September 1875 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DaOOOI KEVER FOETUUN VAN BtBOIiN IJzKNDOORN BSGROOTING BB INKOMSTEN es UITGAVEN van ds GEMEENTE QOITDA or de dienst van 1876 Bevolking 1 576 zielen UITGAVEN rmolg voto Hoofdstuk X Andere nit f aven niet onder de vorige oofdstukken begrepen Kosten der kamer van koophandel en fabrieken Premie aan vrijwilligers voorde nationale mihtie Kosten vallende op het honden der lotin voor de nat militie By voorschot te verstrekken a Reiskosten aan militie pjigt tigen 100 Wegens betalingen van allerlei aam 500 600 147 Kosten van insteerloon inzake den gk en nergk der maten en gewigten mitsgaders voor onderhoud V t lokaal deswegens 10 1 48 Kosten voor openbare vermuke1 lijkheden en feesten en vo r het uitfiteken vau vlaggen 100 Kosten voor brandverzekering der gebouwen 1000 Kosten vallende op het voeren van gebouwen Memoria Kosten van regtskundig onderderzoek betrekkelijk het instellen van gedingen Memorie Kostenvan gemeenschappelijkezaken belangen en iungtiiigenof werken Moeld b j art 122 der wet van den 29sten Juny 1851 Staatsblad n 85 900 153 üitkeering aan het Ryk v hetaandeel in de kwade posten wegens d6 directe belastingen Wetten van den 29sten Jnljj 1848 Staatebtad n 32 van den 18den September 1852 Staatsblad n 177 en van Transporteere 2880 Transport ƒ 2880 den 20sten December 1865 Staatsblad n 139 1300 Uitkeering aan de Herr kerkte Moordrecht voor afstand vanhet grasgewas van een gedeeltevan den noogen SchielaodschenZeedp BO Idem aaa de gemeente Waddingsveen voor idem 12 Kosten op het houden fan verkoopingen en verhurinoen 100 Kosten op het aanbette n vanwerken en materialen 300 Totaal van het Xde Hoofdstak 4642 Hoofdrtnk XL OniWHziene uitgaven fi 1924 04 158 Wordende hierbg tevens overeenkomstig de artt 214en215 der Wet van den29itenJnnij 1851 StaaUblad n 85 magtiging verleend tot h t doen van afen ooerschr mngen op Hoofdsi 1 afd 1 ari t 16 11 V2 13 en 14 Hoofdst 1 afd 2 artt 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 en 15 Hoofdst 2 artt 1 2 3 4 5 6 7 8 96 en c 10 en 11 Hoofdst 3 Briit 1 2 3 4 5 6 7 8 en 9 Hooidrt 4 aiMt l ea S Hooidat 5 artt 2 3 4 5 6 7 8 9 en 12 Hoofdst 6 artt 2 5 6 7 en 8 Hoofdst 7 art ib c en 26 c en d 3b A d e en L 4 5 i en i 6 8 en 9 Uooüst 8 artt 2a 1 en c 3 en 4 Hoofdst 9 artti 5 en 6 Hoofdst 10 artt 2 3 ia en 6 5 6 7 8 9 10 11 14 en 15 Totaal van het Xlde Hoofdstuk 1924 04 Vebzamklino DEk UrrGAVKN uoorusT I Huishoudelyk bestuur 28582 II Kosten voor werken en inrig tingen tot openbare dienst be stemd 61120 III Kosten voor eigendommen welke de Gemeente naar hetburgerlijk regt bezit met dedeswege verschuldigde lasten 25048 IV Kosten van invordering derplaatselijke belastingen ofmiddelen 1360 V Kosten der openbare veiligheid en van de brandweer 22166 81 VI Kosten der plaatselijke ge zondheidspolitie 3495 VII Kosten voor het onderwijs enter bevordering van kunstenen wetenschappen 46435 7S VIII Kosten voor het armwezen mitsgaders subsidiën en bijdrageb aan onderscheidenedaarmede in verband staandeinstellingen 36257 94 IX Renten en aflossingdn vangeldleeniugen mitsgaders alleverdere opeischbate schuldender Gemeente 18059 46 X Andere uitgaven met ouderde vorige hoofdsbukken begrepen 4642 XI Onvoorziene uitgaven 1924 04 Totaal der Uitgaven 249090 97 Memorie raa loelicbtidg op de roortUuuide posten UITGAVEN Hoornsnix X Ito I Deie posten tyn eren sli is hel vorige jaar lEl voor Memorie altfetrolcken 1B2 Hrt alliier aitgetrakken oyfer is een ute post ignde het aandeel deur gemeenie m de oaderholdkoeten ran den weg loopen e van de HoSMin onder Kralingcen tot aan Gouda 15S Het xtrgedragen egCer i op grond ran art 7 der wet van den en April I86Ï ataatsHadü 6i noodig dm het daarvoor renohaldigde te voldoen HoornsTci II 158 T e voor onvoorziene nitgiven oar edra en aoB is net 180 98 vrraeerderd Zg atrekt tevens tot aaavniling vaa lomaiigs poaten op de begrootiag van uitgaven voorkomende Middelbaar Onderwijs X VOOK MEISJES Eene Voorlezing WanneeV 4e voorstander ran vaMciontwIkkeling ea TolkabescbaTing tgn aandacht restigt np Ie regeling van ona oudrnvija dan moet hem lail lijk het verschijnsel treffen daY de opleidin v niiwr in onten f d op de meeete plaatsen noi ro rpel te wenschen overlaat By eene ulfi opper lakkige kennMmaklbg met de weiten waarbg de Terschillrnde takken aa ons volk onderwgs cgn geregeld springt hrt dadeMt 111 bet oog dat if wetgerer bijni uitsloitend lyne aandacht gewyd heeft aan de annataande borgera raa den staat maar de belangen ran de tuekomstige bur gerossen en moedera slleen ter oop heeft aangeroerd l e rauw kan in deze bepaald klagen orer aohttr stelling by den man Wg spiMien hier niet in da eerste plaats ran het eigenlyLe lager onderwiji waA jongeni en meisjes reelal naast elkander fcetzellda onderwya grnieten maar ia het bijzonder raa bet roortgezet onderwijs dat aan de leJen dar meer gegoede k assen te beurt ralt om ken te maken tot beachaafdn leden der maaiscliappij Vnor jongens s ja scholen voor m n I o byna orpr il gevestigd vaar de behoefte besta tt terwgl daaraan dr h b scholen ea gynnasiën aansluiten om de jongelieden roor e beraden roor de praklgk des le ens of drn grondalag ta leggen roor rerdere rakstndie of da toógenoemdft geleerde beroepen Voor nwi jes daarrn egen nirtr dergrlyks Altren eonig nitgehr lager ond waar roornaBelyk kennis nrordt gemaakt met de letter kundige rakken iüen rolkoman eenzydige ontwikkoling Aa en dan nog reelal hoofii gebrekkig Dit rerso gnsel heofk in dep laataten tyd de aandacht getrokken ran allen di het wel meencn art de loekomit ran ois rolk Zy hebben han slrai doen hooien tegen die eeniijdige oprording der meisjes en daarbg gewezen op de ivranderde behoeften der msa scbappg die tegenwoordig aan br chMfdr rronwen gebeel andere eischen stelt tlan 60 jaren geleden op de belangryk rol die de vronw heeft te rerrullen als gezellin ran den man en als oproedster harrr kinderen op de behoeften dergenen die haar rigea brood moeten rerdienen nad t sy de kinderschoenen zgn ontwassen Niet uit naam eener min geweuschte en rerkeerd brgrep n emancipatie Ai r rrogw roegen deze mannen eene breeder en degelyker opleidingenter mrisjes deze heeft met dit trcen nieta gemeens Neen zg wildeo voorkomen dnt er eene noodlottige hoogit rrrderfeigke oneven red igheid zoo 0 it t aa tnsschen de geettesontwikkeliog ran da rroa en haar echtgrnoot toatohap de moeder en ha ir ionen welk op den dnur zon belatten dat de vroow dtrn ver Dit stok is gcKhreTCD om in ir D batino Ci ub Ihlpr tot inleiding te dienen op IftTmnp i reurginisntie van de alhier beatannflfi meifjesschool voor meer uit rhp id tairer ondernijs m dtu Vet et van het tQidileili iiif oudeiwga vuur meisjes enschtlijk uu mugelyk Adti bet hlüt vun teil t er opgewikt debat werd den 8 eker met aaluïrapg veiatjclit mjn inleiding in ijiereo kring tivkcnd te maken Pe mrdedenllng in dit bind IB daarean hjPt gevolg 7ooah froii eii retida UU de aniihalingea blijkt hteft de aamciistetler hy d behan deling dir etr to rraag vourai gebiulk geiu iakl van Ur tttejn l arió a grouJuj brsthonwiug 10 de £ conoiiisi vaif ib70