Goudsche Courant, woensdag 29 september 1875

brboeireo bet doel is niet om banr eeo enigte poaitinre kannis te K en maar on die heerlijke rermo eDs die by baar niet minder dan bg den man worden aangetrolfen niet braak te laten li Ren I b aard der rrouw maakt borendieo dat men in dit opt oht niet Toor oferilrijfing bevreesd behoeft te zgn Eooale door rele scbrijrers terecht is aangemerkt bel geaoedtleren komt bg haar meet op den Toorgrond aen tal dus neer moeite hebben om haar aan At beoefening der positiere Mretenaobappen te houden dan a te roorkomen dat zij zich al te zeer in die rinhting beirege tot nadeel ran de formeeie n Kstbetisohe ontvikkeling barer rermogens Tot zoover D Steyn Parré Economist 1870 Na al wat ik uu over de qu iestie van bet onderwijl voor meisiea in bet algemeen gezegd en aangehaild heb cal bet u niet verwonderen dat ik het rsie deel der door mg gestelde vraag vo mondig torstemmenil beantwoord of liever dat ik generali eerende zooals eigeulyk mijn doel is kom tot de 1 Volgende stelling i Wil men aan meisjes uit den beschaafden stand ftan lï 18 jarigen leefigd ondervvga geven beant woordende aan de eischen an onzen tgd dan behoort tulka e geschieden in den geest van de reeds bwtannde b b met B j o voor meisjes Kene dergelijke opvoeding is alleen in staat om lie vrouw te hnndh ven op bet standpunt dat hitar in de samenleving naast den man en als opvoedster ▼ sn het jonger geslacht rechtens toekoipt Onze gemeente geeft v lgens de ingediende grooting uit 41507 655 aan onderwgs lager ml en hooger w iar tegenover staat een bt ragj 8262 aan schoolgelden zoodat de gemeente 36000 bgpast Is dit te veel M H Toor eenS van 17000 zielen Naar mjjne meeoiog kan fl som zander buitengewooen druk best met de U ver iaogd worden mits men op andere punteu m I een weinig zniniger wordt Er tgn toch geaeemü waar men jaarlgks s gezamenlyke uitgavedij onderwijs besteedt zander dat mee gebukt gaal Mi den overmatigen druk Daar is b v de genl Delft met een bevolking Mn 23366 zielen DiU beele begrootiag der uitgaven voor het jaar l S bedraagt ƒ 373673 95 en sin kosten voor I m M onderwijs heb ik opgeteld 106 146 wasrvai 2jip door schoolgelden weer in de Icat terugke en netto uitgave dus van 76000 aan onderwgs im zult ge teggen de gemeente Delft liefhebbert ii disch onderwijs en heeft daarvoor een dure gemafw instelling Vooreerstiis dieilinrichting zoo duurW z Uit 16660 uitgaven td n I2000 ontvang te uPgl t dus een te kort van 660 dat voor een Jm Ml i6o uiet geheel wel zll gedekt worden dow ii erd re bedrag van de opoenten op het rijksp M nill of de ie de jgemeeilto ontvangt ive lk mïerdetfng ee i gevol w vaMde overkomst va l d foheiUene fajifiliën w ke p inrichting naari j j 39 September I87 loËil M ar Dm Ven zilivMei P welijkilig z lléu ii In i lie geh olHbuitM l iekw im laten ian vil Wl 788 496 aii f Hili hi = dos een bedrag Wan 11 1 1 Wat nn betreft de mogelijkheid om hier Ier stede eene h b school voor meisjes op té richten ge begrijpt dat deze quaestie vour mij alleen is van finanoieelen aard Kan eene gemeente als de onze f1600 op baar begroutitig ittrekien voor dergelgke inriebtingl Naar mijne aeeuing zei die som ongeveer noodig zijn Volgens den heer van lierson zosden de kosten slechts 6 DOU bedragen Jk ge loof dnt die berekening wel wat zuinig is en voor niets ben ik meer bevreesd dan voor misrekening 1 voor orenlreven gunstige voorstellingen die op den danr niets anders dan schade doen aan de goede zaak Men loopl dan gevaar dat de goede verwachtingen spoedig beschaaffld worden eu men geeft de tegenpartij een wapen in de hand dat ze niet ongebrnilkt laat Tot grondslag van mijne berekening heb ik genomen de cijfers van den heer van Iterson welke mg in hoofdzaak juisi voorkomen Natuurlijk ia dit slechls eene tuwe opgave Indien de gemeente over eene h b voor mei ea dacht en bet advies van den inspeoteor M ü vroeg zon misschien bigken dat de kosten geringer of wel iietrgkssabaidie hooger ayu kon Ik zal u even de begrooting Iterson herinneren uit j S van de memorie van bet jaar 1878 Ooudacke CH 13 Juli 873J Jaarwedde der directrice 2000 t van 4 leeraressen 4800 ir leeraar wiskunde en natuurwetenschap 2000 g onderwijzeres in de handwerken 700 leeraar teekenen 1000 gymnastiek 3U0 amairaenait 400 Vuur licht hulpmiddelen ent 1200 Wls 788 496 aAruitichfe du een bedrag Wan tjjn Pelft jaarlgks lestef t iau vaM lager midde b dtl hooge il er l4u evenrediguÉid tttsscbenj 77IO0O op 230 8 ittwoiiera PM Ugons 62 600 aan nettp di wgs besteed worden 1 ti iipt M H fit eri n J wyS kan gedaan warden in I ohie gemeeitfa eéf 1 eenige aanleiding bestaat tot de Mlfgenoegzame eening dif ik wel eens hier heb aangetraffen dM de gemeente Gouds zich zoo byzQnder verdieaatelijk maakt op het gebied van volksonderwijs Ëen tegenwerping voorzie ik iiog Men zal m te gemoet voeren Mtsr eilievel ki n men zeggen dat er behoefte bestaat aan een middelbare school wanneer er slechts 60 meisjes gebruik van zullenmakenP Elke leerling ui dan de gemeente 126 per jaar kosten Vooreerst moet ik u doen opmerken dat ik dg aertie Jaren op hoogstens 60 learlingen reken in deu beginne veel minder zelfs Maar gaandeweg zal de zaak populair worden meiqes van buiten kunnen zich aanmelden Doch ik tou al heel tevreden zijn ais er 60 kwamen Dit evenwel daargelaten Ik bereken niet het aantal leerlingen om daaruit de behoefte te bewijzen Mijus inziens behoort de gemeente ich op een ander standpunt te plaateen en la vragen bezit ik een volledig stel in elkander passende scholen voor beiderlei kunne P Heb ik goed ingerichte aan den eisch des tgds voldoende scholen van lager onderwgs voor de massa des volks van 1 en daaraan aausinlteude middelbare aoholen voor het beaclilafde nijvere deel der burgerg En tenzg hei Inaaoieel onmngelgk is het geneentebestuur heeft niet zgn plicht gedaan vóór ten minste ééa compleH stel scholen voor jongens oWel als meisjea tgn deuren openzet om leerlingen te oiitTangen Dan eerst komt de vraag vsn bet ssnial der leeriiogea te paa en van elke soort behooren zooveel esempla ren ssngeschaft als de behoefte medebrengt Voorloopig zullen wg het vel met 1 ex vsa de fa b v s kunnen Bn de 126 p r hotrfd M H Zulk een vet weidersargument is geen antwoord waardig Jonge menschen zgn geen slachtbeMten waarvan precies de kosten van bet roit moeten berekend worden om te zien of er bij den loopenden marktprgs nog winst te behalen is Dergelijke berekeningen tga aen ernstige zaak onwaardig Een gemeentebestuur waaraan de wetten ten onzentde zorg voor het volksooderwgs grootendeels hebben opgedragen behoort bij hel beantwoorden ras een vrasg als die ont heden svand bezig handt zich op tea rnim standpunt te plaaisen Dit heeft wel zgn bezwaren want oit den aard der taak reiken de gewone zitkeo welke aan zgn beheer zijn onderworpenniet verder dan de poorten der ttad of deo rookharer tchoorsteenen Maar onderwija is een belangvan de ganaohe maatschappg en bg het behartigen van de geestelyke belangen der jeugd treedt hst gemeentebestuur niet in de eerste plaats op voor hetenge gebied dat san ijn zorgen is toevertrouwd De onderwgzer zaait met volle handen zgn lessenin de liootden en harten zgner leerlingen Veel valt in onvrnohtbaren sieengrond en vervliegt op den adem des winds Maar hier en daar valt een korrel in Fervolff in iet Bijvoegtel Gmh Umk vsa h Briukmaa 17000 ontv ï ic 90 datdel gJme S gei oüe liotten rii tieréfüs IjéataatV 1600 opi 1700p i i jr rho iiing moS Tenllvaor et ndM feel wat 4 b W Totaal 12400 Hierbij koml nog de verbouwing van de school Tan Juifr Hardeman a 1000 welke som een renie rerlegenwoordigt van SOU sjaars dus 12900 lan nitgaveu Hiervan trekt de heer Iterson af Schoolgeld van 100 leerlingen ü 30 3000 Sijkssnbeidie 3000 Tegenwoordig te kort op de meisjesschool 1000 7000 Dit geelt als rest 5900 aan netto uitgaven meer dan tbnns Ik leiile reeda dat ik deze berekening bgna geheel kan overaemen Voor de uitgaven geheel Zij komt bgaa evereen met de sum die de élegu Parvé als norm aangeeft ƒ 12060 Maiir ik beo uiet eens dat lie sohoul 3000 tal opbrengen althans niet in de eerste jareu Gaarne geef ik toe dat 30 schoolgeld voor Gouda geschikt is Men is er aan gewoon n de boekenrekeniug doet to h de onkotwn voor de ouders aanmerkelijk stijgen Maar hoe da beer van Iterson komt lan 100 leerlingen is mij niet dnideigk Oe sobojl vao juUr Hardeman heeftop bet oogeoblik 60 leerlingen waarvan er een dosgn be Mden de 12 jaren zgu en dus niet in rekening kunnen geb iaht worden als vermoedelgke leerlingen eener k b Rest dus eeu goede 60 Uit getal is nietabaormaai integendeel het is regel Nooit is het veel booger geweest Toeu de 20 kosileerlingen van jnff Mardemau die slim als leerlingen ingeschre o waren meetelden bedroeg het asntal iu de 8D £ r is wel een oogenblik geweest dat de school hner gelal over de 100 ja zelfs 110 a 120 leerlingen telde maar toeu begon mcu daar nog van meet af aan met lezen eu was de splitsiug nog met gemaakt die nu de jongere meisjes ouder de leiding van den Kramers beeft gebracht Sedert is het noruiale meisjea boven de 12 jareu ruim 50 Nu i het mogelgk dat de aohool van den beer Kramers aiikele leerlingen aan d b b leveren zou die uu oiider zijne leiding blijven om alleen de hoU vakken te beoefenen eukelea totdat zij den vereisohteu auderdam hebbeo om de aote als hulponderwijzeres te verkrggeo Maar waarschijnlgk is het niet want ouders die uu ai tevreden zgn met hetgeen eene gewone lagere scliool geven kan eu het meerdere versmaden dat bij Julfv Hardeman te kHjgen ia zulleii niet zoo direot overgaan tot eene h b s Stel echter een ruim getal b V 5 Misschien komt er zoo oog een enke e van Jntfr Weurmao die evenwel ooIe vooral dóU in jon e meisjes st l ook 6 Dan is het aantal o maar p m 80 1 Gaarne geef ik toe dat er waarscbg ulgk fsmilièb van baiteu af onze sta j zullen oljizoekèn als zg zod goed is ingeepaunen od hel gebied van het ooderwgs maar daar staat tegeSo er dafde school van Jutfr Weuratan zal blgveu bestadu eu een gedeelte der bruikbare elementen lah de b s lot zich trekken zal want er zgn altijd ouders met ouderwetsohe begrippen tegensiauders vai Wdt nieuw is ei ontevredenen die om perltoonlijlfe of auJere even geldige redenen minder iugenuuieul zullen zij ook met dat deel van hel M U Aamieulude dat de avervlieg rs van elders tegen de ieserte i uit igen boezem opwegen dan biijrt het get l p m 60 De inkomstm op de begrooiiug iterson vermindereu dau mei 40 X 80 = 1 iOO zoodat de itga eu wor I d n 6900 j 1200 = 7100 Bedenkt men nuj dat de goede aanalaiting van de sobool r d heer Kriimera aan de h b s misiehien ar eeltige ko té zullen veroorzakeii an nften ik veilig de ronde som van 7500 Ie mogen stelfeo die J arlijka zalmoiiten worden gevonden uit de gemeenliekas Naar mgne meening nu is eene vermeerdering der uitgaven met die som niet boven de draagkracht onzer gemeente Op een begrooting van een paur 1 ton kan men mei eenig4 goeden wil gemakkelijk dat bedrag vinden Iï n l ware dit moeielyk de zaak is wel eenig hoofdbrékeua waard Ilel is alleen de vraag Wil men de Zaïk ernstig wil men op andere materieele behoeften iets bezuinigen om mede te werken aan de voorziening in dat groote volksbelang Als men bg het opmaken Ier begrooiiug gaat zitten melden eriistigen wil ƒ 7600 te vinden voor een meifljesflchoof dan maak ik mg sierk dal er op eene begroeting van a n on zegge rnim 2 ton inkomsten zonder bezwaar een middel is te vinden om aan dien wensch te voldoen Maar als men de zaak aiel wil of er lauw jegens gestemd is zoodal andere belangen in Acn geest van den ontwerper den voorrang heub n dan is er zeer gemakkelijk een dooddoener te vind in de verzekering Hooijst gewenicht uw streven mijne beeren maar er is geen geld voor Als laatste redmiddel blijft nog altijd de directe belasting Als lamste redmiddel zeg ik want ik weet zeer goed dal d inkomsten belasting zcér geschikt is om gebruikt te worden als boeman om de stonte kinderen naar b l te jagen Maar ofschoon ik herhaal dat naar mijne meeiiing een bestour d it ernstig dr Kaak wil ook wel de middelen kan vinden ik zou ook voor vi ririeerilering van directe bei isting niet terug deinzen Wal belet b v eenvondigde verhoogin van den hoofdelijken omslag met 7300 of zooveel er te kort komt f Ik zon eenvoudig aan de burgerij zeggen goed onderwijs is absolont noodzakelijk de kosten daarvan vereischen nieuwe middelen wij zallen uw hoofdelijken omslag verhoogen om in die behoeften te voorzien Het denkend deel der burgerg zou in dez veihooging brrusten omdat zij geen uitgaven beter besteed acht dan aan het onderwijs do ontwikkelde kern der burgerg heeft nog courage en gezond verstand genoeg om eenige guldens meer op te brengen als zij overtuigd kan wirilen van de noodïske ijkheid En om de moppeiaa s van professie zou ik mij niet bekreunen Het onvastandig deel van het publiek mort toch tegen elke beliist og en zou misjchien alleen tevreden zijn als mfn op kosten der algemeene kaï een nieuw geveltje met spiegclruiteo voor lion winkel zette of iets dergelijks In alle gevallen kont het mij niet oobillyk voor dat de beschaafde niiddelstand die zoials een in de wandeling zijnd adrrs het uitdrukt het leenwenaandeel in lie belastingen betaalt voor zijn kinderen de gelegenheid vinde om ze onderwijs te doen gevennaar den eisch des tgds Men bekostigt armenscholen en scholen voor minvermogenleo Uitstekend KIke galden daaraan besteed brengt duizen Ivoudjge rente op en het wa re te wensohen dat men met nog milder hand daarbij te werk ging Maar elk deel van het geheel beeft zijn rechten en men moet niet stelselmatig de middelklaise met een kluiije in betriet sturen omdat de wet niet het geinecntebestuurmet ijzeren hand tot zgn plicht roept I Middelbaar Onderwijs irervotg TlucMkim ssrds ea draigt vrubt niet sllean itn lis indiTidilte wsano bq zyfi zsad strooide atsar osk ia T lg nd gttlsóbten die het op banne beirt il sia die os ben komen Wie berekent vso ket onderwyi ge een gemeentebeatour bedenken sla tq mam Wsjftis due ts ba UttMi beeft Bekaa dst Mt Md4 Mh TOor Bielijea j yka maar 6 goed féildWen sflerert Ssn de maataebapp ssn telken jsre winst doen me het j dist ttt ssn dé labcyl hebbeik verworveth Zg isal Ka gsislIinW van kssr echtgensoten JÉr af tff aiaare frieobheid en vaerkraeht i trbiaid ii i tü worden moeders van 0 ifi zy een bealisaenden in koaoSBUilosfeneiii zij doen in llr lie der msattchaopg winst met de SSti de sqbool te dtnken hebben M j rdtenejt ibpeveel nut er ik zeg niet in iasi in lole Wi cj a i gesticht wordt 0 sj rs Ik elniltg mijne beeM met aidi mijn eerste stel ling nog deze toe te voegen Bike gemsente behoort naar gelang van baren tjnancieelen toeataud zorg te dragen voor goede lmiaS sa0kolsn D ftnsabieele hulpbrotiuen van de atsd Gouda zgn Juim genoeg om eene hoogeie burgerschool voor meisjrs tebekistigen Financicele be swaren die men er tegen oppevt zgn alleen het gevolg van minder levendige Mlsngltelling voor ds JMSk H W P BONTE BINKENLAND QOODA 28 September XHét ntsl loden van hH Ziskag en Wsdaweulbnda fi fmiimliai varmetrdsrt voortdurend Op d be tasravargadering Zondag gfbonden zgn 60 nieaweleden ingesolussso toodal de veieeuiging thaus 198 ieden yt Thans lt n in druk venchenen de voarwaarden van ooooessie TOor den ssnieg en de exploitatie van den spoorweg Leiden Woerden de overeenkomst tusschen dV wefiliwmrisssB soda Byaapoorweg mtstKihsppü de ststnteu dar ossmlooBeTsoiioolMkap Spoorwegmsstaehsppg iden Woardao bsnevens bet pro psetoa T9or de gsIdIsQnikg der Ifssischsppij Wy ontleentn ssn dis lUkkea ds volgende bgtonderbsdani Ds spMIwec bq int ssn den Hollsndichen Spoor iwyt in ds nMiuh id vsn het station Leiden en eindigt i taUtyde VS den Ugn volgende aan den Neder i iltadBobfn üavaotireg in de nabgheid van tgu rittlm Woerden D oooceteionariasen hebben nadat bun voorloopige oonficasie was Terleend het terrein waardoor de spoorweg zsl gelegd lyorden doen opnemen waterpassen bprsp en in kaart brengen met de profillen eu de liMttwsrkaa dóen ontwerpsn Oe begrosting Tsn ds kotten van aaalcE yoti enkel doch met grondontei Moiagen o ftadesriogtn der kunstwerken voor dab W a M r baliasgt 2 800 000 Het kspitsal wordt iaMMdbea ts std op 3 i000 000 De rsming zoa dsa in het sen of ander opzicht nog voor een b titkkelgk tnHispltifc badrag kaonen tegenvallen zander 4lAvW ff ov ksstood dst meer kapitaal werd getMM w wtalrop ten ovsrvloede g rdkeod was H ttéeés vsn ket grootst gedeelte van den weg iM aUMaas of ksltsn t Hazsriwoode over de brug TW K wieksTk Alaben Zwammerdsm en Bodegraven dier dm Miaiitsr fsn Binaealandtobs Zskea fosdgeksnd en ds oatsüsningsslakkeii sü gsresd Ds leagia vaa dsn weg tal 8 kUoneter btdrsno De1io rdbepslingso en OTsraeakoaMt doordaoon MsiODSflHsn aet ds Ntderlaadisks Bqaspeorwegnaateofasniy gsslotse komen hierop neder Zoodrs if MKMWWsf OToreenkomstig ds bsyslingtn opgsnomen o da iMaMIging tot opaoing tsb dan disast vsriseod is wordt hg met si bcigeen daartoe bekoort ssngezegde Haatachsppij Isr keb ei ea eiplaitatie overgegeven Bsboodeos het oaderboaden tsb kunstwerken en gabomvaa fsdarcnda seo jssrendatder sardewerksa ast fcat Ikktsa dsr noren gsdarsodstwee jsren is dis Maataehspri Ttrpliebt den wafmet de dsaitoa bahowawis wfcsa se inriehtittgsa e onderhsodsa sn bq hst siadigaa der OTsresakoattin goed onderhoaden toettsnd ssn de eigenssrs tarsgta gaven Da kotten van oaderhoad worden gekrtehttsa issta dar siploitatie rtkaa ag 0e s enuvstgn jbaroegd op hunne kostea daor oposme toezicht op bat ottderboad te doen hoadea 1 De Uijnspoorwegmaatsokappq zal in de griiaele axploitstie voorzien met haar eigen rollend malerleal en met hhre beambten opzichters en bedienden en bet verkeer ova den wsg sa bet dsartoe verkrgges vsn Toordeelige geldelgke uiitoauten bevorderen met gelijke zorg en op grlijke wijze alsof die weg daal uitmaakt der aas baar behooieude spoorweglynao De lignspoorweg msataaksppg waarborgt deoaigel nsort dit gedurende den loop der oveieenkoaut bet batig tsidodierexploiutie rakeaing in eenig jsar sni raiigende met bet eartte jssr dier exploitstia aiet miode ïal bedrsgeu dsa 4220 per kilomeUr de lengte dm wega gerekend op 32 kilometer en Terbindt tieb om hetgeen aan dat bedrag van 135 040 in eenig jaar mocht ontbrekan aaa da eigansars uit te betalen alt rentelooi voortekot op tsekomatige winsten Van betgean bet bsUg saldo in eenig jssr meer bedraagt dan 4220 per kilometer genieten deeigenaart wgders voor zooveel noodig echter zouder aftrek var eveiigemeld renteloos voorschot naarmate dat meardare hooger stygt 80 a 50 pCt Teu einde dan weg aaó te leggen zal opgericht ivordaa aana uaamloots Taaasotschap met een maattohappclijk kapitaal van S OOU OOO verdeeld in 12 500 aandeelen ieder groot 240 of 20 sterling t Kouiagt wedersntwoord op het adres vsa de eerste kamer der atsten geuersai ter beantwoording van de troonrede op den 25 September 1876 luidde Mgne Heeren Ik verzoek n sas de eerste ksiuer der staten generaal mijuen dank over te brengen TOor baar adres van antwoord Staten Oeneraal Tweede Kambe Ziuing van 27 September In deze zitting heeft de miuistar van binaeulsndasha isksa de hsst Uasmtkaik verklaard dat bij en de minister van inanoien na bet votum van de eerste kamer op Vrgdag II hun otttthg aan Z M dea Koning badden verzooht Z M had eohlar een stellig weigerend antwoord gegeven Ook nel bat oog op dan bestsaodau tooMand in bat algemeen bedden de beide minitters toen ns rijpe oTerwegittg beslotes vooralsnog san te bigvea De ksmer beeft hel ontwerp sdr s in antwoord op de troonrede dst even sis dst van da eerste kamer slechts een weerklank is fan dia rede onveranderd aangenomen ns korte disoasais over enkele paragrafen Over dia betreifeode het lager onderwgs hebben het woord gevotrd ile hb Schimmelpenninck van der Oye de Jonge van Eek Ucjdcnryck Moeni en de minister vso binnenlandsohe zaken De eertts wilde eene ceauaiitie van onderzoek da hh van Eek ea Moaoa ds tpoedige indiening eener wgiigingswet De andere sprekers wsten met den minister van oordeel dat eerst het hooger onderwgs moet geregeld worden De minister vetklsarde tich ook l en eene commissie TSD anderioek Bg de tweede kamer ia gisteren ingekomen eone regeliogiwet der militaire peutioeoen by de landmacht De sfdtelingen TSn de tweede kamer zouden heden Tergaderen tot het onderzoek van deootwerpen nitmikende de Ned Indische begrooting voor 1876 Door eenige leden aso bet Boode Krais te s Hage is besloten den heer Gunthsr tob Bultzingslöweo die zioh bg da verpleging vsn troepen in At in zoo bösonder onderscheiden heelt bg tgae komst kisr te lands wssr hy eerlasg reivsckt wordt s it fatstipsal ssn te bieden De Minister vsn Oorlog heelt aan de Stslen Oeneraal toegezonden het aan den Koning sangeboden algemeen 0y Aoi vertlsg nopeni de werken welke in kat jaar 187 voor de voltooiing vsn ket vettingateltel igu totstsodgekomen en van ds vestingwerken welke sli rMdsdigiagtwerken in dst jssr zyn opgebevan Da MÜ blijkt dal de in 1874 verrichte warktssmbadea tot Terbetering vsa hal aettiagsteliat tieh hebben baissldtot die waarvoor reeds vroeger osmstyk op d begrootieg voor bet Ministerie vsn Oorlog voor daadientt vao 1874 geldas wsrsa tas atisan Tér toIdoening ssn srt 4 der wet vsn 18 April 874 Stsstsblsd u 64 tiJB ia 1874 da groades baboorende tot de navolgeoda werken aan bat Bestaarder domeinen overgegeven voor zoover tg niit tot militair gebruik behouden moestrn blijven ala I da kustbatleryen in de provinciën Friesland en Groningen 2 de vesting Gconingen 3 de linii tsoHelpman 4 de vesting Delftijl 60 de reitonte IeËlden 6 de vestingwerken bg Bretkens Voortstgn van da overige bij dst srtikel bedoelde veiling werken de voorbereidende werkzaamheden tot overgave der gronden aan het Beaioar dar dooeinen oaTerwgld na aitraafdiging der wet in behandeling genomen De oTSrgave van si dis gi ad m tal dai ook vóór het einde van dit jaar vanBoedeiyk wel plaatshebben gfhad Hsn schrgft ont oil Leerdsm dat het bericht TOOrkomende in ont Toorlsatste ar onjaïstis lirèlsAM er sedert 1 Augustus ééa gropt gelnaw waarin de briek voor hard glaa zal worden opgericht maltr peg geen enkele machine tot het vervaardigen djiai an benoodigd ia er ia gepisstst enjiet kan nog eenigeo tgd dnren alvorene de maekinerie die in ranktrgk gjmaakt wort voltotil is De bob hu die hans in den handel zijn zgn alleen Wd io da f briak van dab haar de la Basti te Vargt Op bat adrss aaa mr U vaa diit Uoasiaa U Brielle oTar vartijHsda rarzaodiog der bijlagek van het bijbhd der SlaaU eoarmü beeft da Minister vao Binaenlandsche Zaken aan de Tweede K meri Biadagedeeld dat na gedaan onderzoek door hni da noodige bevelen zijn gegefsa len aiodis da vdnending van de bijlagen aaa de belanghebbenden geregeld en zonder eenig opoathoad plaats bebbel Een a atal ingetetenea te BaUvia hebben met het oofi op bei gerl kt qtnicaw aldaar in omloop dat bij de B eeripg van het Moe lerjand het plan bestaat om eène belaating in Ned Indie in te voeren die uitsluitend gMrageii csl wiirden door aldaar gsveetigde Nederlanden en vreemifs Oosterliiigen zich bij adres tót de Tweede Kaper fèwMIk Zg varzoebea hssr drsogead rhan goeilkeal injt e onthouden a n cUc voorstel gia san de ingeia enea vsn NedsrlsudschIndié oiiversekillig tot walkeB Isndaard zjj behooren nieuwelastso aple laggti nijimtg niet zal zgn uitgemaakt welke geldelijke verp ioktiagen op Indie s belastingschuldigen behooren Ie rustea zoo ter voortieniDg ia dé babóeftca viin itaj diaohe stasthuilhoi ing als ter kwgting van Indie s geldelijke verplichtingen jegens Nederland Burgerilj kip aiéiiiai GtBoaiN 22 Sept Cernelu oaden C NoerlaDdJr sa C AMorie 23 Frederics aodrrs F Harmsn da ICrootea A A SD Beawen Neiltje WilhelBh oderi P zliiduara H de Groot JohlDDCi ouden J SnelleaaD 4 B de Bruin 24 J cohaa otadert J tsd der Woëdscl a D de Jong Jobannrs Gerardaa oodcrs 91 vSa lMh ea J C Kromsio 26 Mirtine Eliulxah Coraelit o dart G J Eegeaes M A Greadtl 27 Corsfü FrUuieiia ooders D Nieveld en A van dsr Draaij AotonitumiB nea ouders T C van Xantea en AV C Baa r4 Ai yimTwm Ondertrouwd £ Fi£Tm VAN DSR WANÏ Ji AlilTTA ANTONIA EVBBDINA HEÜVBJI t 28 Sopt 1875 Wageningm OnkLCDiN 22 Sept O vat Oaaraa il 25 C J K Bik Ij s m P Severs bvitvc af Bi va i r Klcii 29 j 27 M Dortland 7 w