Goudsche Courant, woensdag 29 september 1875

Mevrouw J W SCHOUTEN verlangt met November eene mwmwiÊmmm Lezenswaard Dames en Heeren daar ik de gewoonte heb de ongevraagde getuigschriften te plaatsen zooals ik ze optvang zoo ware het onverstandig indien ik Tto len roem mgner preparaten geen melding maakte 38 Oetulgschrlften ontvangen van HH Doctoren en Particulieren wegens hergroei van Hoofdhaar Mijnheer ge kunt gerust aan het Publiek melden dat het beter is uw preparaat American Balin aan te wenden dan een pruik te dragen Een ieder ten rajjnent weet dat ik gedurende 8 jaren een pruik gedragen heb Ik maak r gW geheim vau om ieder te overtuigen dit ik door n genezen ben van mijne kaa hoofdigheid dus alle respect voor uwe vinding noem ik mg te Hoogenveen 1875 UEd Dw Dienaar Proï Drenthe Geteekend J DB VRIES Uitval van Haar Roos of Scbilvers Dun Haar Kale Plekken Pijn In de Schedelhuid Haarworm vroegtijdig Orjja worden al deze onaangenaamheden worden verbannen door de American fialm Binnen korten tjjd verkrijgt de behaarde Huid haar vorige groeikracht weder Franco aanvraag a 2 de Flacon gemakshalve 42 Blauwe Postzegels of Postwissel sook op Rembours bjj THEOPHILE Kerkstraat bij de Vijzelstraat 238 te Amsterdam GoBU Dhck van A Dmnkman Voor de vele bewgz van cleelneoüng biJ het overlgden v n mijn Wehuwd Zuster te Waiidinraten betoigi nijgnen welmeenenden lank 3 A VAN aoüwsNiNaa TERSTOND TE HUüR m GËNËIIBELEËRDE VOORKAMER met ruim uitricht desverkiezende met KOST fiWASSCHlNG op biUgke couditiën Zeer geschikt voor een eenig Heer of Dame Adres C J MOREL Bleekertingel pip do JKtaeint sït 3 t i V In 6 STEARINE KAARSENFABRIEK OÜDA verlangt men als Tweede Chef keener Werkplaats belast met het opzicht en de üdrainistratie eene JOTTEOÜW niet beneden de 25 jaar Men adresseere zich in persoon aan de De Directeur VAN ITERSON Spoeling Kuipen an VERSCHILLENDEN INHOUD te beIcomen bg DE HAAN VOBBE go Hoistraat N 21 In de POTTBNFABRÏEK DE LBIÜW Verlangt men een Opzichter l grondig met het vak bekend Adres K n C JONKEa Kantoor Turfeingel Keukenmeid Met 1 November gevraagd een zindelgke £ fiUKËNiVI£ID tegen goed loon en verval VAN HOÜWENINGE I Westliaven Stoomljoot D1JSSEL IDienst van af 1 October 1875 VttnCOUDA Maandag en Dingadag des margeus om 6 uren Overige dagen des morgens om 7 nren Van ROTl ERDAM Alle da n des namiddags om 2 nren De Directie BOnWIARSWONING De vele aanvragen naar de BOüWMANS WONING groot p m SöBunders gelegen Mijdrechtsehe Droegmakera 1 bedijking it dd 22 Septem1 er uit de hand te huur angeboden geven den eigenaar den heer JAN F MIJNLIEFF Az aanleiding om naar die Jiouwmanswoning te laten insehrijven jj hunrcondition liggen van af 27 September a i ter lezing in de koflSjhuizen DE ZALM DE HARMONIE eu DB ROMEIN bo TEN KATE te Gouda en bjj JAN BEÜMBR te Uithoorn aan den AmsteL Aanwijzing zal worden gedaan door ALBERT HECODRT Mr Timmerman te Mijdrecht Inschrijvingen met opgave der borgen worden franco ingewacht vóóa of ditkki ijk op 8 OCTOBER onder letter M aan het advertentie bnreau van G B VAN GOOR ZONEN te Gouda AGENTEN voor GOUDA en OMSTREKEN SLOTEMAKER Co Mineraalwater Fabriek West Haven B m 199 Ont vangen J Jieu we BESSEN OENEVER Oosthaven Die w ke het ongeluk heeft eene bril te moeten dragen kan het beste oordeelen over de faw ongerief en tijdveriies van dat artikel enzoada zeker gaarne ontheven zjjn dezelve te moeten gebruiken Wehia er bestaat een middel al ten wier oogen nog niet tot in den hoogsien graad zgn versleten kunnen daarvan ontslagen worden door het bestendig gebruik van AuxiliuD orienlis I praparirt aus noch nicht bekannten Ve 9 getabilien des Orients von ausserordent B licher Heilkraft geprütt von den ersAja 9 Autoritaten der Chemie und MedioJn B beseitigt die bis ins höchste Stadism g der ünhelbarkeit girtretene IM Epilepsie Fallsuoht S 5 Tobauolit JJ dB Brast u Magenkr mpfe hi m Var Qebraueh meines Praparates bitte B ich nm speciellen Krankheitsbericht dar Qj auf gchicke ich das Pr aparat nebst geuau er Gebrauchsanweisung und Knrverhal S tangsre eln nnter Nachnahme sofort g Ich wnrne ansdrüeklich vor jenen Leu am ten welche lediglieh anf den Geldbeutel H der armeu P tienten speculiren indera sie M als Speeificum gegen obige Leiden nichts 9 als eine Lösung von Bromkalium geben NB Unbetuittelte Kranke werden be B rücksiciftigt 9 Silvius Boas 9 Erfinder des Auxilinm orientalis B Specialist far Nerven nnd Krampfleiden B Sprechstunde 8 10 Vrm 2 4 N B Berhn S W Friedrwlmstr 22 1 Etage l r Ciiantomeianns Oogenwater Bjj elke wasschug der oogleden lal men de herstellende kracht der afgematte en verzwakte oogen roeien wederkeeren zoodat men ia wÏA gevallen de bril weder zal kunnen vaarwel teg gen eer één flacon is opgebruikt Maar vooral ook zg die nog geen bril behoeven gebmikan dit middel om voor altjjd daarvan iMvrgd te blijven bjj vele ja bg oneindig vele i toch reeds het beginsel van verzwakking merkbaar aanwezig men lette maar opdat men bg voortduring verplicht is op verderen afstand te zien de letters zich dubbel vertoonen dat sehel licht hinderlgk is dat de oogen beginnen te steken enz enz Welnu gebruikt Dr CHANTOMELANUS OOGENWATEB en gjj zult n beter gevoelen Hetzelve is verbrggbaar adOC deiaeonbji T A G VAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zevenhuüen T W OKN UIL Schoonhoven A KAÜLING Alphen J OTTO HOOGENDIJK Capelle ld IJitd A REIJNART Oostpoort RotUrdam J H KELLER w Zoon Weste Wagignstrart Tot liet vyilen van holie Klezea beauat er fi en werktamer en betir nidilrl dia dg TANI PLOMBE f an d K K hoftaadarts dr 1 O FOPP te Weeoea Bognergaaw se S die iodct zeir leer gemaklielyk in de holle kieten kan leggaa en welke zich dan md de ar rre t der kieieo ea het tandvleeich terbindt de kiei voor verdere rerrpUiiiK berciligt en alle pyn doet bedtirto Het AnatlierlR Mondwater TM Dr J O POPP k L Hoi Tnndarta te Weeoea in de onderstaande Dépfits a 1 75 per llaooa te bekonea i Jiet voortreffelgkatfl middel by rhiimaiiaeli laadpijn ontstekingen en verzwetingea vaa het tiod rleesoh het lost dea tanditeen open verhindert da verdere Torming daarvan bevestigt losse Unden door versterking van bet tandvleeteb en terwyl het de tnndcn en het tandrieesch rtn alle nideeliga stofTin 7uirert geeft het den mond eene unge name fri ch1iei i en verdryft reeds door een kort gebruik den Irelijken reuk die w uit voortkomt Anatherin Tandpasta van Dr J O POPP F it pre iarast houdt den aden ftiMh o trekttevens om de tanden eehitterend wit te makea om het bederf derzelve te voorkomen ea bet landvléeeek te versterken Dr J O POPP f Plantaardig Tandpoedéir Het zmrert de tanden hooseer dat dMr het dagrli kach gebraik niet Ueen de gtwoonigk loo lastige taudsteen wordt verwijderd maar ook het gla uur el der tanden steeds blanker en eaoktw wardt Te verkrygen te Gouda bg Jj Schenk winkelier op da Hoogstraat wyk A l 3 te Rotterdam by F E v in Santen Kolff npolh en A Schippeieynfc Cu blaanwe porceleinwinkel te s Hage oy J L F C Snobilië apoth j te Leyden by E Noordyk U Utneoht by F Altena apoth te Amsterdam by F van Wjndbeim C verkoophuis te Oudewater by T J van Vreumingeu te Schoonhoven by A ÏYolff EXTRA NQM ER der GOÜDSC HE COURANT GOUDA Dr A Kuijper Uitgebracht 2759 stemmen Van onwaarde 9 Blgft 2760 l Meerderheid 1376 Herkozen Dr A Kuyper met 1528 stemmen Uitgebracht op Mr J G Patijn 1216 stemmen GRONINGEN Mr S van Houten herkozen met 015 stemmen Star Numan 246 APPINGADAM Mr D de Ruiter Zylker herkozen met 1152 stemmen Van der Hoop 489 ASSEN Mr H J Smidt herkozen met 825 van de 1123 uitgebrachte stemmen LEEUWARDEN J K H de Roo van AldervereU Niet ontvangen SNEEK A Moent Niet ontvangen STEENWIJK Jhr C M Storm van a Gravetande herkozen met 664 stemmen Keuchenins 455 ZWOLLE Mr A van Naamen van Eemnea herkozen met 1065 stemmmen Gefkfen 886 ALMELO Mr B Brouwer herstemming tusschen Mr S J Baron van Palland met 695 en Brouwer met 235 stem Gratama 206 DEVENTER Mr P BUuêé van Oud Alblai herkozen met 1299 Gefken 898 ZÜTFEN Mr J Dam herkozen met 1467 stemmen Mackay 1114 Van Nispen 324 ARNHEM Mr J P J A Graaf van Zui len van Kyevelt Herstemming tusschen Geertsema met 1025 en Savomin Lohman met 988I stemmen Van Zuylen 285 NIJMEGEN Jhr Raphail vm Nitpen tol Serenaer gekozea Jhr Mr C J C H van Niapen tot Sevenaer met 1437 stemmen Fraucken 517 TIEL Mr D J Baron Mackay herkozen met 1350 stemmen Gefken 893 AMEB3F0ÖET Mr M M van Ajich van ïrt fc herkozen met 1451 Verloren van Themaat 493 UTRECHT Mr N P J Kien herstemming tusjchen Basteri met 741 en Kien met 663 stemmen Wolbers 264 HOORN K de Jong herkozen met 1592 stemmen HAARLEM Mr J Kappeyne van de Coppello herkozen met 840 stemmen Van Lennep 399 von Reeken 96 HAARLEMMERMEER Jhr Mr J W H Rutgere van Rozenburg Niet ontvangen AMSTERDAM Mr E H e Jacob Mr 6 C J van Reenen Mr M B Gode roi herkozen Mr M H Oode roi met 1880 stcmmwi Gekozen de Vriet met 1400 en Vening Meinetz met 1354 stemmen LEIDEN O Baron van Watsenaer Catwijek herkozen met 1248 stemmen Grashuis 610 DLlLFf Vacature herstemming tusschen Casembroot met 1105 en Vaillant met 927 stemmen Von Wraugel 491 R lTfc RDAM Mr R P Mees R Az Niet ontvangen BRIELLE Dr K A Rombach herkozen met 597 stemmen Kuyper 189 Lette 43 S ÜRAVENHAGE Mr W Wintgem herkozen met 656 stemmen Gefken 71 DORDRECHT Jhr Mr W J Gevert Deynoot herkozen met 788 stemmen Keuchenins 614 GORINCHEM W 7 M Begram herkozen met 1281 steramen Savornin Lohman 536 Merkes vau Gent 389 MIDDELBURG Mr J P R Tak Niet ontvangen GOES l r P II Saaymans Vader Niet ontvangen BREDA Jhr Mr C J C H van Nispen tot Sevenaer Niet ontvangen TILBURG F II II Borrel herkozen met 1339 stemmen Beens 144 Savornin Lomnn 46 EINDHOVEN Mr P J A Smitz herkozen met 1127 stemmen Van den Acker 150 MAASTRICHT C A Baron de BieherOein Rogalla Zawadikij herkozen met l008 stemmen ROERMOND J M Amoldt herkozen met 1283 stemmen Van Meeuwen 361 HOXMBBR V r P van den Heuvel herkozen met 1064 stemmen Ci HERTOGENBOSCH Mr J M B J van der Doet de Wilkbois herkozen met 1343 stemm en In de Districten Dockum en Alkmaar worden de billetten later geopend In de üistncteu Zuidhom Winschoten en Zierikzee hebben dit jaar geene verkiezingen plaat COUDA VSVK VAN A BKIKKMAH