Goudsche Courant, woensdag 29 september 1875

l87ö Vryda 1 October N 1731 GOÏÏDSCHE COÜEMT IVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken i i m BUITENLAND Baltiiglanilsch Ovcralclit Het blyft siil in da politiek De Engelsoben rieren ie Dsilington een waar rredefeest Zg gedenken den SOsten verjaardag ran den eersten spoorweg Inderdaad ie het wel de moeite waard een gebeurtenis die zooreel inrloed op den gang der beacharing heeft uitgeoefend met eere te gedenken Mae Mahon en Thiers zijn beide te Parija lenggekeerd Men zrgt dat de president zeer terreden 18 over de genoten ontrangst en orertaigd ia ran de rerstandige lerredeo gezindheid der berolking loodat hy minder dan ooit gestemd is bet oor t leeoen aan Bonapartistisehe inblazingen I e minister van financiën Léoii Sajr heeft Ie laleAdam een rode gebonden aarin werd geweren op de toeneming der indirect belasiingen met 70 millioeo Dit gunstig resultaat schreef hy toe aan de poliiiek van Mac Mahon die de wetten weet te doen eerUedigeo de lacht handhaaft en de oonstitatie buresligt I e Duitsche Seichuimeiger behelst een Keizerlyke verordening waarbij het Bykanuntstelsel ran 1 Januari IS79 af roor bet gausche gebied des Rgks in werking wordt grsteld De Beierrche landdag is door prins Lnitpold in naam des Konings geopend Dadelgk heeft de ullramontaansche meeitlerheid zich dorn gelden liet geheele bureel ia uit mannen van die kleur sameiiKesteld de nllramontsni n kregen IK steinincii tegen 76 die op de liberale candid ilen werden uilgebracbt De aanneming ran bet rcdeJierend adres in de iServische Kamer heelk niet den kalmeerenden inrioad oilgroefend die men er ran hoopte De woelingen ran de oorlogspartg en rooral de samentrekking ran Turksohe troepen op de grenzen hebben groot opjiewondcnheid veroorzaakt Hel leger wordt marschraardig gemaakt ainiaterlaad gebonden geruchten worden rerspreid als zou het Vorstendom zyn diplomatiekrn agent te Konstao tinopel teruggeroepen hebben en een oorlogsverklaring gereed liggen Al is de loeatsnd niet geheel zonder gevaar men behoeft niet op eens t ergste Ie duchten D groote Mc andhedrn staan op wacht en zullen kat uiterste aanwenden om een botsing te voorkomen Bet Jmrtttl de Si FeUribourg coostaleert dat de bahoefte aan herrormingen Ihaos ook door Tarkge irordt erkend t daarom ook moeten de rreemde Kabinetten zich ran ziohtbars diptomalieke preisia onthoaden en reitronwen in de beiloeliugen ran den Sullan aan den dag leggen De diplomatieke benoaiingen WO n zich bepalen tol medewerking om den opstand te doen bedaren en tol het gemeensohappelijk zoekrn naar middelen waardoor ge chikle lu teUingeu kunnen warden in hot leven geroepen SNOELANO T e innige orertniging dat hel beste middel tot berroroing en rerbetering ran een rolk onderwya is en opvoeding ran bet jonge geslacht heeft ten laatste ook in Engeland orerwoonen en di izenden met geestdrift betielii De ataatsliaden en philan tropen ran Engeland zijn opgeschrikt uit hun onrerscbilligheid betreffende onderwys door de groote uitbreiding aan het stemrecht gegercn In Nederland achten de gematigde lieden het beter eerst het onderwyi te rerbeteren en het rolk Ie ontwikkelen eer men lederen man bet stemrecht geeft doch in Engeland ia door de oonaerratieretl om den liberalen een rlieg af te rangen plotseling aan honderdduizenden Keden ran lear weinig omwikkeling en beacharing het stemrecht gNohonkcn By de eerste invulling der ttembiljetten Dl ek hoe ontzettend groot h t aantal was der vrye on ooafhankclyke kiezers die niet eens den naam van dmi door hen rerkoaen oiindidaat konden sohrgren Lezen on sokryven die eenroadigste aller hulp niddelen tot de rerkryging van kennis waren uu kood aan de groote meerderheid der lagere standen in KiiDeland de onwetendheid der plattelands btrolking en die der fabriekstcdoit en myndiatrioten naakte haar tat blinde werktuigen in de handen fED geestelijkea of demooratiiohe rolksmeaners en schrik sloeg om bet hart der oonterratieren die den radicalen maatregel hadden doorgeilreren Tot hnn eer dient gezegd dat zy geen oogeublik er aan dachten en geraarlijkea maatregel te nemen on het rerleeoale recht reder m te krimpen ducb manmoedig zette ieder burger die inzicht en kennis beiat zich aan bet werk om het geraar te bezvrereo door bet onderirys te Terbeleren Dat de liberalen dit daan is natanrlijk genoeg doch dat de conserratieren zich zoo krachtig bij beo aansloten is eerbiedwaardig Zy Melen toch beginoen met schuld t erkennen en te verklaren dat de toestand ran het lager onderwijt M Engeland een nationale schande was Veel zeer Teel is er in enkels jaren geschied en menig Nederlander die enkele jarengeleden in Engeland rertoerende zich zal rerwonderd hebben orer de oBrerachilliglieid zijner Bngehoka rrienden aangaande het lager onderirys m t wanneer hg in de laalste twee jaren Engeland opnieaw bezocht heeft zich rer aaad hebben orer de r nn dering in enkele jaren geschied De Amsterd msehe kiezersrereeriigiiig Burgerplicht die zich steeds zoo rerdienstelijk heeft gemaakt door haar ongereinsde geestdrift roor onderwijs en die zelfs zoover i gegaan in haar greren dat by bare Candidaten liefde roor onderwys erenala de ohariteit rele tekorlkomingen en gebreken kan bedekken heeft thitns iii Engeland relc na olgers Onderwys róór allei en boren alles is de kreet ran libenlen en conierratieien en deUalsten door vrees roor de geroigcn ran het ongeveer algemueQ stemrecht gcdrereii zijn niet de koelste itf beiden Een merkwaardig bewys bierran kan men nnden in de rederoering door den oonaervatieron minister van binnenlandsobe zake dan Inmt O o m eeo paar dagen geledrn gshondea Hg zeide tot de kiezers die hem naar het parlement hadden a eraardigd dat alle belaitrngachuldigcn ran Engeland reratandig zoaaen handelen indien ze als iets dat ranzelf sprak wilden begrijpen dut ze jaarlyka meer en meer te belalen zullen hebben roor het onderwya Beier ondarwg ers wordea telkens onontbeerlyk geacht en goede onderwijzers moeien goed betaald worden Met groote warmte wendde de Minister 7icb rerralgens tot de werklieden onder zijne kiezers en deed een b roep op hun liefde roor hun kinderen om zich de extra inkomsten Ie ontzrgircn die zij zouden kan nen rerkrygen door den ariirnl hunner kinderen ge durende de jaren dat zg do tohool behooren te bezM en Geen rorm ran Ollzelf uehtlgbeld eueilel moedigheid is zoo rgk aan zegeningen als deze Vele ouders besparen wat zy kunne om hun kinderen ie s na tt talen doch geld in de ipaarbank draa it noOit zulke goede en blyrende rrucliten als ooderwga in de jonge jaren genoten De Minister roorspeldr dat het weldra onrermyde Iqk zal blyken aokoolplieht of minstens leerplicht lu te roeren en h eindigde zgn apeeck met woorden die het moito behoorden Ie zg n van elk libernal ssi nisterie ea daarom in den mon t raa een consp tatief minialer byzondar treSeo Iii dcze eemr rau roor uitgang ia helgeen roldoende u roor van daag feite lyk enpraclisdionroldoeude ruor mortieu B JB L O I é Te Antwerpen hebben zich de eeiste rcrschgnselen rertoonil rata den rerkiezingsitrgd roor de rerkiezingeu die in ditjaar in het geheele land moeten plaats heblirn om dcj gemeenteraden roor de helft te rernifuw n Zooals men weet heeft Antwerpen een liberalen i e fs gearauceerdcn gemeenteraad lerwgl de Autwerpsi be leden ran de Beide kamers ran het parlement cle iellen zgn Men kan dus wel begrg pen dak dé olerioalen tot lederen prgs de bcstniiide liberale atedeiijke ailmini tralie naar hun tin willen reiandrren En daar het Bledelgk bestuur door zijn verstindij werkziamheid zeergroole dientten hieft bewezen aan den hindel en de schecpraait rnn Antwerpen door een reeks van herrormingen roorrtl ten aanzien ran het brheer over de haren kunnen de u tramoiitaansdbe bladen ovur geen ander wapen besebikken dan o er dat ran den laster Zij wilden den wethouder van der Taeleo b fgenaamd de koning der Genzen doen ralleu en 1 den hem ten laste dat hij een rol had gespeeld in de demonslrntie ran 1873 tegen het ministerie d Vnethan Zelfs beweerde men dat hij geroepen bad Weg met den kaartenkoning Lere de repnUiek 1 ett wat nog al meer Geen besirgding of tegenspraak hiertegen baalte iets Hce meer de meest geachte mannen rol ran diepererontwaardiging tegmdergelijke schandelijke aantijgingen protesteerden des Ie meer wierpen de olericale b aden rn rooral l E caul zich op hoB prooi en hieldfn met een stalen roorhoofd ban laatertijke beschuldigingen vol Zij giiigeu zoorer dat zij eindelgk aanleiding hebben gegeren tot eene nitbarsting Alle eerlyke lieden Waren Zoozeer rerontwaardigd dat de heer ran der Taelen dezer dagen het roorwerp ia geweest ran een zoo groitsche oratie dat men wel kan zeggen dat zijne te reiittanders hem zooreel goed hebbeo gedi n als zij hen kwaid hebben wiMen beroklenen Een adres door verscheidene duizenden ran da roornnamste ingezelenen der stad onderteékeod w rd hem a lil geboden door een deputatie dieopwegnkar de woning van den wethouder door bijna de geheele berolkinj van Antwerpen werd gevolgd Ziedkar eene gebeurtenis van groote beteekeois met het dog op de aanstaande rerkiezingen roor den gemeenteraad Op andere plaatsen spreekt men nog niet orer de verkiezingen terwgl men te Brussel te midden ran de September feeaten zit De 45e verjaardag rata de onafhankelykheid ran het land is op de gewone Wijze gevierd zoodal er niets bijzondert valt mMe te deélen Het rermakelijksts is nog de groote drukte die in de stad heerscht tengerolge van het groot aantal rreendelingm dat haar bezoekt BINNENLAND GOUDA 30 September 1875 Niet zonder eenige verwondering hebben wjj kennis genomen van het rapport Van B en W op het sdres vnn de heeren A A G ran Itérson c 8 betreffende de reorganisatie der openbare school voor jongejuffroawen Versl N 4 Ingez st 7 Het afwgzend advies zelf vlrbaast ons geenszins de groote voorzichtigheid van het college van B en W op het slii der financiën is te welbekend Maar de motTeven waarop het steunt hebben ons verrast Vooreerst Is ons onderwjjs werkelgk oe enoem n en is er op dat gebied te Gouda niets anders te doen daii hoe langer zoe meer de volmaaktheid nabij ie komen Ons komt dergelijke meening vooral luet het oog op het meisjes onderwfla tamelijk naief voor Ten andere Heeft liet niet iets van spelen met cijfeM als men alle mogelijke uitgaven toor onderwgg bg elkander zoekt om te koiiien tot 4Ö037 66 en ilaarftfl onvermeld laat dat er ook schoolgetd op deinkomsten voorkomt zoodat de werkelgke kosten van lager midd en hooger onderwys gerasmjd zijn op even 36000 Ten denle Zijn Ë en W niet onwillekeurig zeker eenigszius aan het overdrijven als zü de kosten van een h burgerschool voor meisjes begrooteu op 10 000 On komt het vooi dat een rijkssubsidie wel zal te verkrijgen zijn en dan komen nog de schoolgehleu in uiindering Wg hebben de koeten hbofen begroeten op 7500 Zie ons vorig nViinmer Daaronder was ook reeds de leittB begrepen van 10 000 welke geacht worden noodig te zijn voor verbouwing van de school op de Turfmarkt Indien het al noodig mocht zijn Voor meisjes eene school te hebben voor m n Ifti er onderwijs naast eöne hoogere Ijurgersohool is er niet aan de séhool van den hefer Kramers eene monw te ptóSen zoods men bezig is te zetten llau die vah dèn heer Hu Hér Dan kofiA het gebouw op de Turfmarkt vrij en de kostfeu van inrichting zullen zoo gruót