Goudsche Courant, vrijdag 1 oktober 1875

commissirn benoemd wanronder die tot onderzoek der regeeringsinlichtingen omtrent de spoonvegaanslaiting te Uoiterünm De afileelingcu van de Tiveede Kamer hebben het onderzoek voortgezet over de wets ontw rpeii uitmakende de XederI Indische begiootiiig our 1S78 üe commissie viui rapporteurs voor het by de kamer aanhoniiige wrt8 utw rp tot wij ifjiiii der wet van 1369 houdende regeling vau het onderwijs bij de koninklijk railitiiire akademie heeft een nader on derzoek in da afdeelingeii der kamer noodig geoordeeld als vt ijlende dat ontwerp af van het oorspronkelijk iiigedi liUe cp m tegenstelling van dit laatste gflieel de wet van itffitf omvattende terwyl de me I morie van auiwoord nieuwe gezichtspunten wegens jdeze aangelegenheid opent j Blijkens hij de regtCring uil ZwilsWland ontvangen oAicieeie me ltdeelingfn omtrent den Hand der veeziekteu aldaar louperidetot 18 September was geduriide de eerst helft iier maand hetlmond en klauwï r nagjjpoeW óp dezilfde hoogte geb even Het aantalb smetté weiden was v nninderdidatdei keemetie stallen daarentegen rermeerdelf l Vs ii andere vle ekten waren m de eerste helft van Settelnaer vuorgjkdlmen in drie ktinlons 6 gevallen tm kwaden drom in drie kantóni U gevallen V8i l mftivBur en SiK wee kantons 5 gevallen van hondsdoiheid In t gemeente vanhet kanton Zurich wtir b en tieuta ebersanen doordolle honden J aatigeuIM en f tel mie bedenkelijkgekwets i I i iJl t i j ft ji I Wegens hef uitgestrektl coMialaado ov h t regiment veldart lerie wl ml wapen in ffit volgendjaar in twee egime4eu wordeh gesplttsM larvanhei eerste zal e8taait uif acht bitterijèiiM een depot en een compagnjie arlillWie kiisparltreiD ff Bet tweede uit zes batterijen ellc vn acht stukkenJien depot een compagnie arti crie tri nsporttrein ealMene Compagnie transportlreiio bestemd voor den aaainistratieven dienst Over e k regiment zat eea ykolanel het commando voere E Het detacheqieat mariniers vah 300 man dat io Mei 1 73 naar Indie vertrok tot deelneming aan den oorlog in Atchin zal na een driejarig verblijf tegen de heift van hei volgend jaar bier te lande terugketren De werving voer het korps levert niettegenstaande de aangewende middelen om haar aan te moedigen nog steeds weinig bevredigende resultaten op Oe Minister van Biunentandsehe Zaken ia van pion zoo spoedig mogel k een geheel nieuwe regeling voor bet corps ingeiriettn van len waterstaat voor te stelleu De longziekte neemt in Nederland algemeen af Er is dan ook voor afmaking van ziek ree 60000 minder op de begrooting uitgetrokken De zeemiliciens der lichting van dit jaar worden deze week iti het genot van onbepaald verlof gesteld Burgemeester eu Wethouders hebben bij dan Gemeenteraad van Amsterdam ingediend een voorstel tot oprichting eener gemeentel ke kweekschool ter opleiding van onderwijzers en onderiryzeressen b j het lager onderwijs onder voerwaarde dat daaraan de door den Minister van Binnenlandsche Zaken toegezegde jaarlijksche Ryks aubsidie van 15 009 worde toegekend Die kweekschool zal bestaan uit twee afdeelingen De eerste A is bestemd voor hem of haar die hulponderwgzer of bulpoiiderwyzeres wenschen te worden de tweede B is bestemd voor hniponderwgzers en bulponderwtjzereasen n voor hoofdonderwijzers en voor hoofdonderwijzeressen die examen wenschea te doen in een of meer vakken van het meer uitgebreid lager onderwijs Het onderwijs in de afdeeling A te geven wordt verdeeld over vier leerjdreo Het is bestemd voor leerlingen in den regel van H tot 18 jaar De opleiding in het eerste en het tweede leeijaar is alleen theoretisch en practisch De practische opleiding geschiedt op de scholen waar de leerlingen als kweckeliogen geplaatst z n in overleg met den directeur der kweekschool en onder diens toezicht De kwerkelingeo warden ia den regel dagelijks gedurende niet meer da één schooltijd met het geven van onderwys belast By gemis van behoorlyk practitchs opleiding op de school en ingeval van overtreding der tweede zinsnede van dit artikel kunnen de leerlingen van de kweekschool verwijderd worden In de afdeeling B wordt over elk vak van onderwijs in den regel om het andere jjar een cursus gehouden Terwyl de lessen in afdeeling A voor de kweekelingen aan de opeubare school verplichtend worden gesteld wordt het bijwonen der Irssen in afdeeling B a n d openbare hulponderwijzers ter niet zjjii De uitbreiding van de ctiool des heeren Kramers zoo toch stellig niet zooveel kosten nis nu de joi ejuilrouwenschool kost Het zou ons spijteE èu voor de zaak èn voor ie eer van het genieentebèstBur indjen men aich weder loo met een paar schijngronden van de quaestie afmaakte Een ernstig verzoek van 4 elang8tellende en belanghebbende burgers ver lienl een nauwgezetter en vrtalwillender overwe f iiig als waarvan het advfes van B en W Ijjken draagt Wij hopen at er uit denagemeeuteraad een stemj zal onlaan om meer licht Ivorens m n eene Ijeslissiiig neme die weder voor vele jaren misschien etpe afdoende verbe tering van het onderwijs foor meisjes onmo J lijk maakt Kan er niel voldaad wordexf saan het verzoek van de heelen v Iterson c s om voorliobting te vragen au de HH Inspeo I tenrs van middelbaar eu laJpr onderwüs Wie kan er beter oordeelen uanfideze deikindigea wat er thans in het vvelb wrepen bej ug van het onderwijs behoort te worden getlaïu Biujien enkele dagen kiui mejjl een gnonaig rap port desverkiezei de met begSfeotjng VfW kostenj y ontvangen van d ie auloriraiteii diè volkomeÖ op de hoogte zijB van oe eScheni i van het on derwgs zoowel aft van de locale belangen dezer tad Is daartegen bezwaw Wjj gelooven het niet De raad blijft altijd vrij om naar bevind van zak te handelen ei de adressanten kannen i peggen dat Ij w der met een kluilje i lfit riet ïjjn gestiiurd li Er zal dan toch wel ietfï gedaan kunnen worsen Ten slotte vestigen wjj d aandacht op de iwoorden van den Kngelseheni conservMieven I minister Cross j die onder onze rubriek Engeland in dit iur mer voorkomen Wü maken gaarne woorden als de ie kot de owA sAUe belastingschuldigen ook gelueeutebesturen van Nederland zouden verstandig handelen indien ze als iets dat van zelf sprik wilden befrjjpen dat ze jaarlijks meer en meer te betalen zullen hebben voor het onderwijs En met het oog op de aanhangige quaestie In deze eeuw van vooruitgang is hetgeen voldoende is voor van daag feitelijk en practisch onvoldoende voot morgen Nnar men verucenTt zal door de onlange opgerichte Vereenijifing lyOefeoiag baart Kunat in bet laatat van October eeue uitvoering gegeven worden wa ir ran de opbrengst na aftrek der kosten zal strekken ten TOorderIe van M Creedijk die op ongelukkige wijze in de maand April II eijo beeu heeft verloren Oisteren atond had in bet hotel de Zalm een vergadering plaata der afd Gouda van het Nederiand oii Tooneciverbond Uithoofde der bijzondere omstandigheden waarin eene eerst zoo onlangs opgerichte afdeeling uit den aard der zaak verkeert werd besloten ditmaal geen afgevaardigde ter algemeeiie vergadering te zenden Het geroelen der afdeeling orer de punten op de algemeeue vergadering aan de orde zal echter achilftelyk worden medegedeeld Uit de mededeeliogen aaiden voorzitter bleek dat door het bestuur reeds dér noodige slappen waren gedaan om zoowel op de qualiteit als de quantiteit der tooneelroerstelling en hier ter stede gunstig te werken Het is echter dr4ngend noodig dat allen in deze gemeente die verbetering van het tooneel in het algemeen en van de toooeeivoorstcllingen in deze gemeente in t bgzonder wenschen toetreden tot de nieuwe afdeeling Niemand die belangstelt ia het nationaal tooneel moet acbterblyven en ieder die gelooft dat de volksontwikkeling zeer bevorderd wordt door een goed tooneel moet lid worden Opgave bij bet bestuur is daartoe voldoende De veearts E Overboich alhier toegevoegd all plaatsvervanger vju den diitrict veearts te iHage is bij kou besluit van 20 September jl ook benoemd tot plaatsvervanger van de districts veeartsen aan wie Barendrecht en Haarlem tot standplaatsen zgn aangewezen Staten Oeneraal Tweede Kames Zitting van 29 September In deze zitting beeft de voorzitter medegedeeld dat het adres in antwoord op de troonrede aan Z M den Koning door eene commissie is aangeboden Z H heeft dank betuigd en verklaard dat het hem aangenaam was de verwachting te zien bevestigd van het cinsiig voornemeu dezer Kamer om ten nutte des vaderlands vele en belangrijke zaken tot stand te helpen brengen De Kamer beeft verschillende keuze gelaten De less en voor de mannelijke en die voor de vrouwelijke leerlingen worden in den regel afzonderlijk g gt en De school stiiat onder doorgaand toelicht van de schoolupzieners en de jriaatielijke sohoolcommisie IJe inspecteur heeftj et recht toezioht op de school uit te oefenen p t negende algemeene vergadering y Q het Aotdrijkskundig Genoolschap zal gehouden worden ta Arnhem op Zaterdag 9 Oct aanst te U uur in h4tlokaal vau het Natuurkundig Qeaootsqbap n t hethotel Bast i In die vergadeiïng al de hier B h1 A t Hamelberg mededeelingen doen over ZiidAfrika ia het algemepn en den Oranje Vrijstaat en de ïransvaalsche Republiek in het bizonder eu deheerprof P J Veth over te nieuwe ontdekkingen met be trekking tot de Javaausefie oudheid in be biéng4 Te s Hagei is e n aanvang gemoakll ipet n Imlangrijke uitbreiding van het paleis iui Z K U prins Frederikjr lé den tuin tussc eo i prinsen paleis nl een nfeuwe vleugel worden opgetrokken en bet oude gebojiw op den hoek derKoninginnegratht Buscbkanl zal gerMlaurewd en aaaSbet paleis t geV Oegdp worden 1 Het f ad verheugt iic ilhierin geer oali iit jisl ef leen bewijsA in ziet data s printeu famiib tiek s e ida té i s Htge zal blij iM i opwonden 4 Xb ni l nR n wij t iHlierheiU mededeelea at dd spoorMJi en Munster J i scheilé en Dortmanl Enschede aans uinden Vrijaiig vooi het algemeen erkecr zullen ïpengesteid iii rdea t t k t bcvia f den winlèt dlenkt IG Oct a a ut op elke l aslechts éea treiri per dag heep en feder loopen Omdat het naar m i zegt te laftig ia roor dien korlea tijd nog een diéuatregeling voor n rdere treinem t ontwerpen jA arf Na de yerbinding van den Rg met den Hjillandsobeo i den Stnatsspoorweg te Botterdaq niettot stand k pu t is naar de A RoU Cl verfcemtterstond cwessie gevraagd voor eea verbindingslijn van den Bujuspoorweg nabij Ondewater met den ontworpen epmrweg Dordrecht Eist tegenover Dordrecht I De Byn en 6tnatsspoorwegea worden dan took verbonden en de Rijnspoorweg kan an deu han4el tan Amsterdam een verbinding met Vliuingea oVer Dnrdrccht aanbieden die tusschen de 30 en 2B kilometer korter is dan de weg Amsterdam Roiterdamt Dordreeht Vlissingen Te utrecht werd Ziterdag 11 onder voorzitterschap van den heer S Oille Heringa de algemeene rgadering gehouden van de Ned vereenigiug lot verstrekking van dadelijke hdlp aan niabezoldigde onderwijzers en tst bevordering eener voortduren Ie verbetering der onderwijzers jaarwedden Uit het verslag bleek dat de aangewende pogingen am verbetering van anderwijiiers jaarwedden te bekomen nog niet gebaat huilden dat de hulp der vereeniging nog steeds noodig was en zg zeer gewtardeerdea bgstiind aan verschillende onderwijzers had kunneu rerleenen Uit de rekening bleek dal de ontvangsten 581 78 de uitgaven 681 2Vj hadden bedragen en er dis een liatig saldo was van 2 85 s Ouder de aitgavea was 410 aan ondersteuningeu en daarvan hebben 12 onderwijzers geprofiteerd aan wie giften van 10 tot 35 geaobonkeu waren Ëen bad 170 ontvangea Op het BegaKenplein te Amsterdam ia thaai da ruimte afgebakend waar Thorbacke s studbeeld zal verrijzen De plaats is aaa hat iHeiods tob het plein in het midden grenzende aan de Ueerengracht Gelijk men weet wurdt het b ld met het front naar de gracht gesteld In de afdeeling vissehery der algemeene Deensche landbouw tentoonstelling was volgena de Fut Zlg door den visscher Je Mölltr nH Apenrade ia Sleeswijk een geheel nieuw visehfabrieoat namel k vischworst tentoongesteld Deze worst bestaat uit gehakte zouteviicli vermengd ntet varkensrieesch specerijen en wordt wegens haren oangenamen smaak hare duurzaamheid en baren matigen prys zeer gjizocbt De rechtbank te Deventer heeft den molenaar B J S te Olst benevens zijne beide zonen tot 46 dagen eenzame opsluiting en geldboete van 23 veroordeeld ter ake van het fabriceeren n verkoopea van Ignkoekea gemengd met krijtwit De eisch van het O M waai maanden gevangenisstraf en geldboete Naar men verneemt is de persoon van V wwver van beroep en laatstelijk woonachtig te Brussel op verzoek van het Belgisch gouvernement te Harderwjjk gearresteerd en eergisteren morgmi gevankelijk oaar Arnhem gebrncht Bij onderzoek bleek dat hij bij zijne arrestatie in het bezit was van volledige stellen valsche papieren ïot welke doeleinden deze gebezigd worden is nogal t begrijpen Wenschelijk Wijft liet dat aan dergelyke schiindelijke praktijken ens voor goed een einde worde gem iakt Zk Cl Naar wy vernemen zal het fregat Admiraal van Woesenoar als speciaal opleidingsschip voor jongens en liohtmatruzen te Amsterdam worden gestationeerd ten einw het jeugdig scheepsvolk spoedig en beterte ontwikkelen en op te leiden dan tot nu toe 1 gesobiedl De biekweitoagst in Dienthe heeft de verwachting ver oveffiroffen Aardappelziekte komt in die provincie niet voor I De aanroer van dit gewaa is buitengewoon overI vloedi Het Ifoigjaar kan uitmantend warden genoemd Naariile Ami Ct verneemt hebben zich in Geli derlani jliea 12tal aitgewekeo buitsche geestelijke zust ks ungemeld tot het apeggeoti van examens vool faet lojOr ouderwys ten einde ide bevoegdheid te ferkrygeir bier te üiude ooderwya te gerea Voo eeoigea tijd werd gemeld dat door des beer Edm Vau der Straeten op zyn reis in Italië groote ontdekkingen waren gedaan betreffende de Zuid NederlaudscH tooaki nstenaars Beeda is van zijn band een bekwpt maar zaakr k verslag over de Nederlandsche tooijiltunstenaars in Italië gedarende de ISe en16e en Üet begin der 17e eeuw in het liebtverscheneii Op dit mralag zal een uitgebreider werk volgen dktwaarschüjilyk een boekdeel zal vormeu van de hoogst b laiigelulie uitgare dea sohryveis La musique daasles Pa il Bas i Amtt Cl Dezer dagen heefi eea der Duitsche badgasteuj gelogeerd in het Oranje hotel in de kleine eetzaal van het stedelijk bidhuis te Schereningen een sonper gegeven aan de badlieden en bsdvrouwea Oeen wonder dat het personeel dit milde aaubod met erkentelijkheid aannam Als e n bijzonderheid kauoen wy mededeelen dat hij het personeel verzocht had in bet badhuis san den disch aan te zitten omdat bet bij deze inrichting zyn dageiijksch brood verdient Daartegen bestocd niet het minste bezwaar Fad Koloniën BATAVIA 25 Augustus Het Bat HandelMad zegt in zijn overzicht Particuliere berichten van bet oorlogsterrein melden niet andera dan gunstige omstandigheden De waarnemende bevelhebber begrijpende dat eene te ver gedrevene defensieve houding onze troepen gelegerd in de verschillende posten om Kolta Badja moest vermoeien door gebrek aan beweging en emotie en dat niets nadeeliger is roor ecu Hinken troep dan verveling door gedwongen werkeloosheid heeft aan dien loesiand een einde gemaakt door den postoommandanten de machtiging te geven om op eigen rerantwoordeiykbeid alle oodauige handelingen tegen den ryand tedoen welke hem veel afbreuk a gedurige schade veroorzaken en ons geene of slechts geringe verliesen kunnen berorgen Door dezen zoo verstand igen maattegel is weer een masss animo in de troepen gekomen Verlangde vroeger elk officier of mindere om der gezelligheidswil eene orerplaatsing van de posteo naar Kottajtadja omdat aldaar ten minste oog eeoige gezelligheid en afwisseling te vinden was uu verlangt een ieder ran Kotta Radja geplaatst te worden naar de omliggende posten omdat aldaar roem en eer te behalen lyn omdat daar roor allen een werkkring is geschapen den ambitieusen soldaat ten rolle waardig Zoo spreken rerscbillende berichten van eene spoedige hervattingder ryandelijkheden onzengds gestrand door een drietal bataljons barisans Oeneraal Pel zoude dan weder tijdig naar Atobin terugkeeren om de leiding van het geheel op zich te oemen Dit bericht of gerucht wordt echter door andere bladen tegengesproken De troepen worden op het oorlogsterrein over het algemeen uitstekend gevoed op de posten waar zulks noodig bly kt te zyn wordt aan de manschappea s llesch wyn daags verstrekt De troepen op het oorlogsterreio ea ook lij die vermeenen orer enkele maanden daarheen te zullen vertrekken zyn vol moed en lust om zich met den vyand te meten en wjj twyfelen er geen oogenblik aan of zjj zullen schitterende uitkomsten rerkrijgen De Ooureruenr Generaal heeft den beer H B ran Daalen redacteur ran de Jacaiode die reeds gedurende 7Vi maand gevangen zat op het leqaest van mr L W 0 Keuchenius gratie verleend vau dco verderen slraftyd die zich tot een jaar uitstrekte Uit Buitenzorg sehryft men aan den Sam Cour I Reeds eenigen tijd geleden heeft het Nederlandsch Gouvernement getnioht toenadering te verkrijgen van Pniiglima Polim Deze heeft zich echter noch door gedane vrede voarste leu noch door schoone beloften laten bewegm en beschouwt die voorstellen alleen als een middel om verdeeldheid onderde Atchineezen te weeg te brengen SA UARANG 19 Augustus Heden morgen maakte de Btad vau Justitie alhier onder voorzitterschap van mr van Beers een begin met de behandeling van de belangrijke zaak der valsche bankbiljetten waarin als bescliuldigdea voorkomen W F O Abels verdediger mr Ossenbruggen wegens het b driegelyk namaken en de Chineezen Lie Soei Tien Lic Tjinauw Yang Lie Ik Hoen verdediger voor alle drie mr W inckel Goei Siog Tjang rerdediger mr baron Sloet ran llagendorp en Y p Bing King rerdediger mr Scbneither die echter wegens ongesteldheid afwezig was wegens het desbewust in cironlatie brengen van ralsche bankbiljetten Een belangrijk gedeelte der zitting werd in bes ag genomen door het roorlezeu der acte ran beschuldiging Hierna werdea de beklaagdeu gehoord die allen eenparig haune schuld ontkenden eu wier rerklanngen in vele opzichten afweken ran die welke zy rroeger hadden afgelegd voor den rechter commissaris Vervolgens verzocht mr Winckel verdediger van de 2e 3e en 4e beklaagden het woord eu ontwikkelde op grond van art 73 Beg Regl breedvoerig zyu verzoek dat de Raad als zijnde een Rechtbank die iu naam des Konings recht spreekt zich onberoegd rerklare om orer de beklaagden te oordeelen De Raad rerwierp de door de rerdediger opgeworpen exceptie Morgen begint het getuigenverhoor Som Ct INGEZONDEN Aak di Redactie dek Goudtcie Couraat U Er deed tieb dezer dagen iets voor dat de opmerkzaamheid van reien trok en in onderscheidene week of dagbladen bespraken werd Op het gevaar af ran met de zaak ran Jut c a uwe lezers nog eens te rerrelen komen we daarop terug en hebben het oog bijzonder op de wegens dien moord en daaruit geputte rerdeiikiog preventief geraogen gehouden Bchagel en de orerigen Men beeft in onderscheiden rorm te berde gebracht althans daarop ge ioapeeU of aan de zoodaaig n geano makmd rttrgoediaK moest worden toegekend ook voor het tijdelyk nadeel dat door de preventief gerangsn geboudenen was geleden In beginsel zouden we zulk eene vergoeding zeer bil lyk keuren en er zelfs eeue openlyke eerherstelling van wege het Ministerie van Juatitie bijgevoegd willen zien die in onderscheidene vormen kon worden gegeven en dan publiek gemaakt Men vindt reeds eenige toenadering ten dezen in sommige verslagen onzer ri chlspleging waar men nu en dan bet ontslagen bij gelirek aan bewys leest En toch is er reden waarom wij zulk eeue geldelijke schadevergoeding door de wet toegekend weuiig wenschelyk zelfs eenigermate gevaarlijk zouden keuren Het mget de rechterlijke uncht huirerig makeu ons op zware vermoedens zelfs in liechteuis tedoen nemen en werkelyke misdadigi rs hadden een kans ter outsnapping te meer Uii het rechts oogpunt is inderdaad zijn publieke schande of ook maar rerdenkiug in oommenserable grootheden eu rechters konden ten de n zeer in verlegenheid komen Moeielyk lieten zich hier grenzen trekken bepalingen vaststellen Zou men ook by eene detentie van weinige dagen van uren zelfs vergoeding toekennen Hue moeielyk en ondoenlijk zou bet zijn om hierbij een maat tif te vinden t aar maatschappelyke beroepen en werkzaambeden en daarmede de geleden scha Ie zoozeer uilcenloopen tot welk marchaudrereu geeft zulk eeue bepaling aauleidingl Het kon lokaas warden juist roor eerloozen om den schyn van schuld en misdryf op zich t6 laden en bfj riyspraak ecu aardig winstje te bejagen Maar moet dan Staat of Maatschappij niets roor de zoodanigen doen Dit is een punt dat bereids rroeger de aandacht van belangstellenden trok gelijk bleek toen ten rongen jare m by de laatste vergadering van bet Genootschap tot zedelijke verbtlering van geraugencn dit onderwerp ter tafel gebracht en door een dei Afdeelingen het voorstel gedaan werd om tich ook bet lot derzulken aantetrekken Oaar behoort ruik eene zaak thuis omdd men daardoor aan geen wet is gebonden en meil met antecedenten en bestaande omstandigheden te rade kan gaan Al vallen de preventief gevangenen niet in de termen om door het bestuur der afdeelingen van dat genootschap te worden bezocht men mag van de leden van die Besturen verwachten dat zy meer in t algemeen oiet toestand ea belangen ran geran genen bekend zyn Billijkheid en welwillendheid zoo ola die in zulke gevallen zouden Ie pas komen zijn de oatuurlijke beginselen van wie zich die bemoeiingen dikwerf fao ondankbaar willen getrooaten Een der bezwaren die de meerderheid der afgeraardigdeu noopte om het gedane voorstel terzijde te leggen was de geldelijke opofferingen lie alligt voor het genootschap te zwaar koudon worden Daaraan kon te gemoei worden gekomen indien althans velen van diegenen die den geopperden voorslag billijken leden van genoegd genootschap wilden wordeu Men zou Van het goed bosteden van tulke gelden te meer vcrzSkerd kunnen zyn indien men de bepaling van de toe te kennen vergoeding opdroeg aan bet Hoofdbeitnur dat trouwens reed lasir de wetten van dat zedelijk Itchaam iu de meeste gevallen zijn toestemming zou moeten geven tot hetsobenken vac vergoe ding of ondersleueing Kantoiigerecbt te Gouda Op de tereglzittiog van 16 September 1876 zijn de rolgende personen veroordeeld C d E Tot eene geldboete ran 20 o s b gerangeiiisslraf van zeven dagen wegens het te Gouda uitstallen ran versch rleesch hetwelk niet rooref door een der keurmeesters was goedgekeurd r d W en W v L De eerste beklaagde tot eene geldbcete van 6 of sabs gevangenisstraf van twee dagen en de tweede beklaagde tot eene geldboete van 3 of subs gevangenisstraf ran ten dag wegens het in rereeniging en gclijktgdig risscken in eens anders visehwater tonder schriftelijke vergunning van dm eigenaar of regthebbende op dat rischwater en zulks wat de eerste beklaagde betreft bij herhaliag C N Tot twee geldboeten elk vaa 3 of subs gevangenisstraf raq ééa dag roor elke boete en verbeurdverklaring der ia beslag genomen schakel met bevel dat dezelve zal warden rernield wegens l het visscben in eens nders rischwater zooder voorzien te zyn van een sehriftelijk bewijs van vergunning van den eigeoaar of regthebbeude op dat visehwater en 20 het vissohen met eea schakel waarvan de mazen te klein warea J L en i V d N Ieder tot drie feldbocten elk groot I of elk een dag aubs gevaageoisatraf voor elke boete wegens bet te Gouda zich bevinden ieder met drie aaagespaanen kondea dia oiet voortien waren van mailkorrcu P V d W en S T de J Ieder tot ceaa galdboete van 1 of ieder een dag saba gwaogasisstral wegens het te Gouda baden op eeue opeahate plaats waar dit door Bafgemeaotar ea Wethoaders uiet is toegestaan En alle in de kosten dea aoods invorderbaar by lij fsd wang MARKTBERICHTEN Ooada 30 Sept Tot uageooeg vorige prijrra was de stemming floaow Poldertarwe puike I OO a 9 50 Mindere 8 00 ü 8 75 Bogge paike y 7 25 a 7 50 Mindere 6 75 a 7 00 Voer lOO i 6 50 Gerst puike 7 00 a 7 50 Minden 8 0 a 6 75 Haver zware 4 75 a 5 50 Ligte 3 7S 4 4 50 Hennepzaad ƒ 7 60 De veemarkt met gewone aanvoer de haadcl ia alle ooorten traag vaiiceas ea bigfon traag Ie verkuopen A ingevoerd 130 partijiui kaas de kandol v g pryzen van 28 4 33 üoeboter 1 60 a 1 70 Weiboter l 30 ü 1 40 Burgerlijke Stand G Boi eir 27 Sept Gerardas Coroelis ouders W t vaa HofwDgen en i Sfucht 28 Johaaaes Hemlricus odlera P Orao de Pavoordt eoT J Oomeaa Alida Cathferinu oaders tl vaa l ooti en E k de Does 89 Frederik oilders i van der Uaolf en 1 T HiKa Jokanaea ooder H Versteeg en K Borst OVERLKOEM 27 Sept W vaB dST BTOO 1 j 6 BS 28 A Doornik S4 j Gkuuwd 29 8ept i L Zwarts ea M H Bergmai C de JoD £ ea K G Preiiger ADVERTENTlfiW Bevallen van eeue levenlooze Docl t J J VAN DER LAAB Fkanke Gouda 2 8 Sept 1875 Bevallen van een Meisje I B C H00GBNDUK4 VAN WUK Goud a 30 September 1875 289 STAAT8 L0T£RIJ De trekking der Eerste Klasse begint Maandag J Oct 187