Goudsche Courant, zondag 3 oktober 1875

UNI7EIl5IEL SIIITERINSS S0Ur is het eenvoudigste en goedkoopste huismiddel tegen maagpyn maagkramp slechte spjisverteerlng zuur duizeligheid hartkloppingen enz en moest daar het ookbyhet inmakenvan zure vruchten het weekkoken vaii groenten vooral peulvruchten als erwten boonenlinzen enz zeer goede diensten bewijst in ieder huisgezin gevonden worden in pakies a 18 33 en 60 cente Haarbalseni of Eau philocome Deze balsem is eene spiptus oplossing van een zeer fijn vet met eene toevoeging tan Peru b lsem extract van kina en welrikende olieën Hjj reinigt de hnid van hét hoftfd en kan het beste middel genoemd worden ya de groei van het haar te bevorderen en het uitvallen voorkomen In flacons 45 en 90 cent Anatherin mond water Met een gelijke hoeveelheid water gemengd ia het de aangenaamste mondspoeling Het neemt eiken slechten smaak weg reihigt de tanden versterkt zwak tandvleesch en verhindert de vorming van ka lk op te tanden daar het slgm en ovei biyfeelen der spyzen oplost Het flacon kost 75 cents Engclsch ïanrfpoetler In elegante dozen van 100 en 50 grammen a 45 en 25 cents Zondag 3 October 1875 W 173gr Uii 11 11 jw 1 it Nieuws en Advertentieblad voor fionda en fetrekeii Idialon Droppels zonder schadelijke bestanddeelen bevrijden oogenblikkelijk van de hevigste Kiespijn fleschje kost 25 cents OV Bij iedfir artikel is eene uitvoerige gebruiksaanwijzing Bovenstaande artikelen zgn te bekomen in de bekende depots voornamelijk te Gouda by L Welter L Schenk en J C Zeldenrijk te Sc ioonhoven bü Wed Wolff en Zoon te Oadewater bfl F Jonker Idenbnrg te Woerden bjj N C van d r Kas En in de andere plaatsen in dé bekende depots Emmerik H VON GIMBOHN Het In de STEARINE KAARSENFABRIEK GOUDA Tèirltaigt men als tweede Chef eener Werkplaats belast met het opzicht en de administratie eene JUFFROUW niet beneden de 25 jaar Men adresseere zich in persoon aan de fcAiiik De Directeur VAN ITERSON Bg den ondergeteekende zgn a 1 te bekomen Loten in de Verloting van KUNSTVOORTBRENGSELEN en nuttige VOORWERKEN aangekocht op de tentoonstelling van hedendaagsche Knnst Indnstrie enz te houden in de maanden September en October in de Parklokalen te Amtterdam A BRINKMAN TERWAARLOOSDS TERKODOHEU CQROiaSCHE BRONCHIIES TEERDfO liTIOilNEELE BEHANDELIRG ÏEDR CAPSULES DE GUYOT Dele capsules ter grootte van een gewone pil beraltan teer dit Noorwugeii geheel lUiver en van de éérste qualilcil De capsule 6mclt in de maag en de teer wordt gemakkelijk opgenomen en werkt spoedig c liet iljgclijksclie gebruik der teer u teer Matebevelen vaor heittellenJcn en iwakke personen Het is terem aett ieer ocd rae ervalief voor eene menigte liekten c vooral in tijden dat EiiideDiien heersebcn ilumMr€detJtéraft4iUiijueAuptoIea tnr IfevcMaMT De leer legl t U A Caicnave wordt met bijtondei aueces gebruikt tegen huiduitslag en longtccring liet i ia ktaarblijkèlijk door de ervaring liewexen dat de teer c Mftarimulccrcndcn invloeit heeft en dat bij matig maar f gêregeia gebruik dolécrdeorganen derspijivertcering c ikclft opwekt en den goeden bloedsomloop bevordert DidiMutaire de mitlfcine dn docleur Fabke € De werking der teel inwendig ia als volgt Zij ver mekdért de urine scheiding wekt den ecUnst op en I beroedert de sp ivcrteering Hen schrijft de teer voora al or bij chronische catliarrcn van de blaat en loii Traite ét PlianuKU da profeaaeur SomcinM Bij t gebruik van Wn of twee capsules op t oogeablik dal men gaat eetcn werkt de teer lioogst merkwaardig in de volgende gevallen moNCHiTn STHI LONaaattoouiiiie IIUIW Mtt QO Dt VÏRKOUOKIIO mmnnTnirmng en nnma KCaPIJNCN LfCMTc PUtVCRTCEI Iia I KOUDC or OC tLU CD tttt algemeen fegen alle aandoeningen der iltimilieieu ledere Oacoo van fr S 50 bevat 60 capsules S b eaeeg gelegd om aan te toonen hoe weinig deie geneeswijie kost van 5 lot 7 i 3 cent er g Om ddk bjm koopen tan ntmaakul te hoeden moet aK worai letten op t witte etiquette waarop de lektt met ttearte letten u efatdrukt en de oiutertetkemufponma t m 4vU U v B Bitr Depot te Gouda bij J G Zelden rijk j ï e j Drdi ia A BrislOBÜr fae émtb der BIJ Lange Tiende weg voorhanden een GEURIGE PARTIJ waaronder UITMUNTEN onderstaande merken La Coronua d o 3 Cent La Flor de Diaz Banccs M Alexander II A3 La Pearls A 23 2 La Caoba h 1 2 De Concurent kZ Openbare Verkooping van de volgende p roerende goederen ton overstaan van Notaris Mb KIST te Gouda opMAANDAG 4 OCTOBER 1875 voorm Elfuur in het flótel db Paauw te Gouda No 1 Een in 1872 roijaal naar den laatstensmaak gebouwd HEBRBNHUIS met fraajenTUIN marmeren Vestibule en Gang negenKamers allen fijn geschilderd behangen en geplafoneerd de meeste van stookplaatsenen marmeren schoorsteenmantels voorzien en verder met zoodanige gemakken als ineen modem ingerigt Heerenhuis kan wor den verlangd staande en gelegen aan de Crabethstraat wjjk Q no I28d te Gouda Te aanvaarden 1 Nov 1875 No 2 Een in 1873 geheel verbouwd en moderningerigt BENEDENen BOVENHUIS metfraaieu TUIN dienende het Benedeuhuisals KOFFIJHUIS geuaamd Café Unie aan den Langen Groenendaal Wijk J no 12 te Gouda Bovenhuis verhuurd bö demaand Benedenhnis te aanvaarden 1 Nov 1875 No 3 Een sterk PAKHUIS dienende tot berging van STEENKOLEN en zeer gnristig gelegen in het Zwaansgat wjjk ü no 123 te Gouda in de onmiddellijke nabijheid der groote Vaart en alzoo gelegenheid gevende tot lossing van de groote Uuhrschepen Te aanvaarden 1 Nov 1875 No 4 en 6 Twee WÜON H UI8JB8 met GROND daarachter en Kade daarvoor in de Vierde Kade wijk R no 221 en 222 aan de Karnemelksloot te Gouda Verhnurti voor 70 Cents ieder Inlichtingen betrefiende perc no 1 even al de Notari eu te Gouda en betrejBende Auxllium orienlis praparirt aus noch nicht bekannten Ve f etabilien des Orients von ausserordent j icher Heilkraft geprflft vondenersten Autoritaten der Chemie nnd Medicin beseitigt die bis ins höchste Stadium der Unheilbarkeit getretcne Epilepsie Fallsuoht mi JJ Tobsucht 2 Brust u Magenkr nipfe pp Vor Gebrauch meines Prüparates bitte ich nm speciellen Krankheitsbericht daranf schicke ich das Praparattiebst genaner Gebrauchsanweisung und Kurverhaltungsregeln nnter Nachnahme sofort Ich wame ausdrflcklich vor jenen LeV ten welche lediglich anf den Geldbeutel der armen Patiënten speculiren indem sie als Specificum gegen obige Leiden nichts als eme Lösung von Bromkalium geben NB ünbemittelte Kranke werden be rücksiqhtigt j Silvius Boas Erfinder de s Aniiliura orientis Specialist fflr Nerven und Krampfleiden Sprechsttmde 8 10 Vrm 2 4 N Berlin W Friedricluttr 22 1 Etage AIIVEIITEI IïTBi vopr dit Blad worden voor BoUerdam aangenomen door het ALGEMEEN ADVERTENTIEBUREAU VAN 1IJGH en UN DITIWAB BOTTERDAM BDITENtiAND Bultéolaailscli Overzicht Een oubeteekaiHiide ninisterraad onder voorzitting van Mac Uahoa gebonden is het roornuaiste Ftan ifae nieiiwii Dis afwezigheid van üafaue n Bafet wat oenaalc dat alle eenigszias belangtglie zaken ijn uitgesteld Van de bijeeRkomit der perinaaeDte eomaaisafe op Dunderdag jl had meo geen grooter erirachtiogen Nog wordt er gespreken ran een gerucht dat Léon Say zon aftreden als mioister van financiën Ue oorzaak zou gelegen lijn in de rede welke hij te lalaAdam beeft geboodén ea waarin hg de erdw ning der oude meerderheid een gelukkig teeken noemde Om die zinsnede zoo men bezwaar maken i ministers rede als uaar gewoonte in het ofBcieele blad op te nemen Ue Ouitsche oorlogsbogrooting roor 78 ia nog altijd niet vasigcsteld r wordt nog druk orer onderbandsld Bet de Kijktkanselarg men hoopt echter dat zij tijdig genAeg inreed zal zijn om te worden ingediend xoodra de liijksdag bijeen is Het lang uitblijren van de vaststelling doet echter rermoeden dat de Uegeering wel eens meteen aanmerkelijkeretbooging den Rgksdag onrcrwacHts op bet Igf zou kunnen vallen t Is meer gebeurd met militaira uken Do half olBeieeie Prm Correip berettigt dat tot de reis des Keilers naar Italié is besloten zij zal plaats hebben in de eerste dagen na den lOn October Z U tal rergeztld zijn ran prins Bismarck en graaf Moltke Toen de Keizer rergisteren Berlqn verliet had deze nog een kort hartelijk ouderhoud op bet poorwegatatioa aaet den ItaliaaBscbeo gezant Men ujerk onder de booge personen die den Ceixer itgeleide deden o t of Prioa Krederik der Nederlanden Het overzicht van dtn stand der Oostenrijkscfae 6naiieiëa door den minister in de badget eomminie der Oosienrijksehe delégktie gegereo acbgiit Dietbjjionder sehitlereod t zgn geweest De inkomsten vermeerderen wel want waarschgniyk zal de apbnogst der belastingen in 1876 de raming met 5 milüMn overtreffta maar tengevolge van de vermeerdering der aitgaven tal de begrooting van 1376 die nog taiet definitief i ontworpen waarsehynigk en tekort van 26 millioen opleveren waarvan de helft als gedekt kan worden beschouwd lerwgl de overige 13 millioen door erediet operitties moeten worden gedekt De Minister verklaarde dat de behoeften voor het budget van oorlog zorgvuldig waren onderzocht toodatketgeen is voorgesteld ook als noodig moet worden be ehouwd en hg was van oordeel dat de staat van laken Diet van dien aan is om uitgaven te vermgden die in het belang van de kracht der monarchie als uoodiakelgk worden beschouwd Zee kalme berichten komen tegenwoordig nit Spanje Meer en iaoer wint het geveolen veld dat bet met de Cai listen althans voor toogenblik gedaan is dat de opstand wel geheel als geëindigd kan Vórden besolionwd en Karel VII niet beter kan doen dan zgn biezen pfekken In den laatsten tgd zgn door tgne omgeving herlnaldelijk pogingen aangewend om hem te bewegen den strgd op Ie geven doch hiertoe heeft kg nog ulet kunnen besluiten De omistahdigheden zalltD er heni wéldra toe noodzaken want niet alleen lijden de Carlistisehé bedden telkens jtederlagen mhar velen leggen ook de wapenen dader Zelfs moeten verscheidene hoofden waaronder en jirlestér hnnóï tienden ötitbondeD hebben met de verklitring dat Voor t oogenblik alles geMndigd Is ZoAdat langzainerhiind de geheele o iand zal uUaterven Volgens berichten uit Madrid zal de volgende week liet Koninklijk besluit gepubliceerd worden waarbg d Cortes worden bijeengereepen Voorts wdrdt ge inetd dat de Koning in de eerste dagen van Ootobef naar het No rderléger tal veHrokken terwijl ae pl esldent vsil den Ministerraad en Minister van Oorlog generaal Jovellar het opperbevel over dit leger zal voeren het leger zou thans 200000 mantellen Men verzekert dat de oneenigheid met denpausell ken Btoèl geheel is bijgelegd feen door Chineezen te Tubnan gepleegden moord op den En ëaöhen oAderdaan den heer M rg ry acbgnt aanleiding te zullen worden tot een vredebreuk tusschen Gh ot BrillanDië en China Het Engelsche gouvernement heeft daarvoor voldoening geeiacht doeh volgens een telegram van de Times uit Shangii wil het kabinet van Peking de gestelde eischen niet inWilligen en onttrekt het zich aan de nairving van vroeger gesloten tractatelr Mocht de Chineesche regeering bij hare weigering vatbarden den zou de Ëogelsche gezant de heer Wade reeds den 13n October Peking verlsten De Bagelsche pera keart algemeen de handefingen der regeeriog en van den heer Wade goed en zal haar dus stellig verder steunen ENGELAND De Engelscken zgn een weinig verrast over bet bericht dal de regeeriog van plan ia het eakador in de Chineeicbe wateren te verkerken Wel wist men sinds lang dat bet Hemelsche Bijk zeer taai wai in de ocderkandelingen die over verachilleade quaesties gevoerd werden doch in den laatsten tgd had men zeer geruststellende berichten vernomen China had een gezantschap voor Engeland benoemd eo beloofd de zaak van Margary te onderzoeken Het blijkt echter hoe langer hoe meer dat aialt prins KuDg die den rreeradtlingen gunstig gezind was heeft opgehouden den mecsten invloe uit te oefenen zgn opvolgen getraefct bebben bet geduld van Engeland op de proef te stellen Niet reohtr streeks beleedigden zg den Knjelscben zaakgelastigde doch zg iMfaandelden hen zeój dat het den Chineetea duidelgk moest worden dat d Ëogslschen voorwerpen van verachting zijn mst éie men leven kan naar w lg vallen De stoute toon fvaarop ds keer Wad voldoening gevraagd heeft voo r dea aeord op Hargmrj peplM d fceelk Imo ge d c t het ea van eonerssies doch de waarde dier beloften is twijfelachtig eo dat het goavernemeat te Landen weinig crtrouwea stelt in da gezindheid van het kot t Peking blijkt alt de versterking van het eakadar Het feit is dat de ateaming die ia China je peus de vreeeadelIngeB heeraoht gatuigt van hun afkeer om Buropeanen op hno bodem te dulden Sinds maanden brengt elke mail beriobteo omtrent Eogiilschen Daitèekers en Amerikanen die te Peking mishandeld werden Vielen deze beleedigiugen niet aamen met de herleving van de oude politiek van aitsluiting der vreeaKlelingen welke vroeger Ckioa bloedige oorlogen op den h ils gehaald heeft ze zouden weinig beteekenen De lessen in 1S60 ontvanbeo heeft China vergeten De h odelsbetrekkiogen tussehen Europa en dat deel van Azië ontstaan konden den overigens zoo prozaïschen en berekenenden Chinees niet verzoenen met het idee dat de poorten van t Hrmelsolie Rijk moeten openstaan roor Westerlingen De voordeelen die de handel aaubrengt gereuzg gaarne prijs indien ag den Chineeschen bodera slechts kunnen zuirereu van deiodringers die hnii om welke redenen dan ook een doorn in t oog zgo Hu eanige vraag aohgnt thans te zijn hoe spotdig kan een leger warden bijeengebriiohl eu uitgerust om eiken vreemdeling uit het land te drijven eu van de greuzen te weren Geld stroomt iu overvloed ou krggsbeBoodigdhedsn te koopen Torpedo s worden beproefd Armstrong kanounen aangeschaft en de forten gewapend Uokow eu de toegangen tot het Poyang mecr zgn versterkt £ en hoofdofficier geeft in de courant vaa Peking den raad gepantserde stooBschepeu te bouwen de wapeufabricatie naarde drie arsenalen van Tientsin Föoohow en Shangai te Verplaataen forten te bouwen ta battergen op te wtrpen om de ïaog tze te Verdedigen KngeUuid vreest a al t geen Wade in China gezien en ondervonden heeft dat de regeering t Peking de trectateu waaraan tg lioh slecSts nooile houdt geheel wil verbreken Thans reedt belTen iu strgd met de hepalingen Chiueesohe ambleaareo inkomende reohten in dé nederzettingen der vreemde lingen te ahangai eu inboorliugeo die suiker van Europeanen gekookt bebben worden gedjvougen 40 pCt belasting te betalen De Regeecing zorgt oorsl dat de Chioeezen niot te weten komen welke rechten de vreemdelingen bij traotaten gewaarborgd zgn Het geduld van het Engelsche Ministerie schijnt uitgcpat eu Je natie zelf wil niet dat le ChioeezeQ den draak zullen steken met haar reebten die eenmaal dnui verworven heeft Al da btedea dringn aan op een doortastende poliliek Zg wiHeu liever era minneKjke schikking een vreedzame oplossing VMde quaestie doch zoo t noodig ia deiniau vMfgeen oorlog terug D UITSCHÏ A N I Op last van kat stedelijik hpatnur na Barlüa if een uquête geboudee over d o tMtt ad dar rb idcnde klaase vooral met het oog op d betteUriagePi bestaande tusichen d patfoois en de verUMeuHet rapport bctreffepde dit ocderzoak ia deaardagea gedrukt en aan de leden nu dea Raad rondgedeeld Aan het siot van dit opoterkelijk stuk koaea d volgende woorden voor Kgt de iftiigiul ZeHmv tea behartigenswaardig mogen genoeasd wimtea De meerderheid dergcnaa di eea nBhninMlisplM iomeuging der Regeeriag tot Kgeling ran deq yir scbappelgken en iadistrieateu toestand roontaan r door middel v n wettelijke aiaatregelet en 4 meerderheid dergenea die zich daartegen tea eraatig ste verzetten komen in twee pootaii volkomen overcea Als cerate put komt in aanaMrfciog d tirbali school aiiea dringen g ei op aan dat van Taffetringswege werde bepaald dat d jeiigd diede sohaol heeft vöiaten gedarende veracbeideue jaren verpliobt zal zijn de berhalingSickool te beïotkea Uetandote f innt ia bet volgeade het oefeueo vaa een natwettend toezicht vaa de zijde der rageeriug op d verschillende fondsen eu kassen welke tot oudint ttenning van dea arbeidenden stand in bet W fa werden geroepen Er behoort volgeas de meeniag nn allen een éen aie aulwiwiit t n van swar lici Sotxiofca vmi etamU 9gm it faaC Os oaéerltevai g der rrgectii op die togsa aangeboden zoudoor de aeeiderkeld dier iastetliagM dartbaar worde aangenomen Daaraaa lauden atkere roepwaar dea verbonden beboorea te i nt dM raBhtotnwksteBwaarborg van den bloai en 4e iMrlauiik id tti Kinstellingen konden M kken De Wewr ZeUnny dit rnppovt aél estf eokel woord besprekende vestigt iaagelijka de aaudaokt op he slot nn dat rap rt Hé voegi daarbg b v lgeadei Uit atatistitkè bpgavèo i g Uekea dat bg gelegenheid rao de vsrkiaaiageai Mn ieden v r den j ijksdag de sociaal deaoeratiaeke partij voornamelijk haar nitnwen aaowa Tarhr$ t it S r$ea ter jonge arbeidrregecellm Vélgt k a l iahet rapport gegevea w rdl er RMg gedngeavoa da wetenaebappetijke ontwikkeling vaa te aatk menden werkman dan nllea tg oaor Ie mate vm wetenschsppelijken vooruitgang miadar toegaakel k werden voor de gevaariyke ieerstelliagen der seeléalii democratische partg f i BINNEMLAMP GOUDA 2 October 18 8 Donderdag middag is bg het uitgaan der school het zoontje van den heer vv M terwgl hg met eeuig andere joogens inde Uoieaveif aaa lf t apelen fa ie bat water gevallen j i Gelukkig werd hg dank ajj dehalpiriA eauiÜLiM aabübeid tieh iievindend peraoour die tidi te water b g i I ipoedig gared e n kwam alzo w et dea acbrik vrg Tot beatuursleden der vereenigiog Wióterleiiagen te Berg Ambacht zgn herkozea d heeten J O BAti kk tot oort J P Mahl ted ii g po iH Mi D Oskam tot aecr peuaingm jf Op de eerste ugaarsveemarkt l B qi Avhiy gistereu gebonden wetdep aoogemrd 44 kalvefèp prijs ƒ 20 n ƒ 68 j 5 ialfkoeie IQO a iSOi 1 vette koe prija 136 2 j tierei prüs 75 a iöpi eu 9 keuien welke poitrkoóht Ueven Bij hettooueelgeielsabap der Fereemgde T meelii a te Amstenlam ia geëngageerd da beer de Groot tót dusver aiin den stadsabouw urg aldaar De beer O tCB en i ej M Stoetz lijo ovwg gaan vimi geuqemd j ezelschap naar dat vaii den heer Valoia tt s Hage