Goudsche Courant, zondag 3 oktober 1875

Ta BnM i Waaatdag oaMand aet taal da proei genoaen vao een locomotief voor tramwagena De auehine til in e c kast die de vara van een per aoaenwagen heeft allean door de sehoorsteeti bespeurt aaen haar aanwaigheid Zg maakt geen bijtonder garaas en reraiijdt het aoh ken terwgl de wagens onaiddelgk tot stilstaan kannen worden gebréaht By dete proef ia gebldcen dat de paarden op den wag niet adirikken van dan trein Door de aitvia4ing van ea Frooaeken iageniear ia de atooaketelooaotalofbaar geouokt Eerlang tallen nieawe proeTaa piutt hebfaa Aan een fartiaalier Kkrqven van de Nooidooalkatt van At eh ontleenen w bet volgende Dea lOn Jali hebben wj een tooh e geetaakt kaar StabiiBBgan een A ebnïeacb Staatje dat een paar aar atooaaaa van Oigien ligt Da inwonert na dat Staa e die ont teer vijandig tijn badden da brataHteit gehad oa op de Schoawen te sekieten een tehraafttooasckip 4e U dat hun hst visschea kad willen beletten ea loodoende hun netten had aeegenoaen Toen ty in die betigbeden verdiept teer dieht onder wal waa gekoaen werd tg platan uit lilla s donderbassen hevig beschoten rnlMnTworfen iJioTat tg veiacheidea kogelt binnen boord kreag I Stiton tonaraal Twrdi Kimi zitting flB 1 OMokw o f ottiiter deeUe o mede dut is ingekoaen MO w t OBtiraip tot inlnkking au het keiz decreet TU 30 DeMaber 1809 aopeaa de hbrioken en nden vnranieniagtn oatraot de ecredientteo en eene Biltira raa den aiuialer na bwitealaodiob uken ten aaleide eatr met Britaoh Iudie gealoteo OTtr nkomil wegen de aitgilte T n postwiisde Tot oorritter fan de eoanasie tot onder o k der regeerings inliebtingen omtrent de laak der spoorireg aanslniting te Batt nlan wu beooesd de keer Blusaé De roorloopige CoBBiitie tot orgaaitalia tan AntidientttcrraDgingbond beeft eeigiileren te t Haga een tergadering gebonden tot raat ling deratatuten Aan de Ieda9 ran de Coamiaaie aldaar woonaohtig ia opgedragen aa een nader te bepalen dag een algeaóeoe rttgadcring te beleggen an een dabbeim p ta Buktn tan candidatea roor het Uooidbattnar u jaarlijktohe oontribatia Toor de leden it raatgeateld op f OM Zjj die lich tot een jaarlijkacbe bgdiage ran 1 terbindeo ofBinatent lO ineent geven orden hegnnatigera van het Bond Den S9itea eii SOiteu September jl werd t Utrecht gebaadeo d S8e algeaeaoe vergadering der NedcrI vetaenigbg tot afcobaang nu aterken drank onder vaotiittiag dan lOttm aa Jbr J L de Jonge dan SOitao Mn dr G A ran Liabnig Bronirer aravoonittar dar vereeniging Het jnarveralag werd rondgedeeld de rekening 1874 ondenoeht di dank tü ooderacbeidane baitengewone outvangtten nog aet en batig taldo aookt tiaiten Tot leden van bet booUbettaar voor da niet herkieabtre aftredenden werden benoemd di t Broawer U Zwolle en dr jfoaa da Hoer Ie Amiterdaa tot lid der oamiMie van Ndaetie de beer O B I Hooft te Botterdaa De beraadslagingen lieprn nittloitend over het ontwerp eener herxieniug van het algemeen reglement der vareenigiag In beginael is nilgemaakt dat de onder taakaaiag eeuer aftwnderlijke verklaring omtrent het uietdrittkbn en niet aoheuken ran aierken drank tooala art v u bet alg reglement van 1842 vooraohryft voortaan niet meer ui t jn een vereiaehte voor de aanvaarding van hel lidmaatschap In eene volgende alg verfadériug ui de behandeling van bet ontwerp worden voortgeiet Er waren 40 a 60 afgetaardigilen en correspondenten bjj afwiaaeling aawezig De aanvotr van e ait bet Noorden fooni oit Oroaingea Vrinlaad en Ilr si aoMat Uj daa dag toe en Benig veehouder tet thana tegen hooge pruaao i jn vee af voor bet baitenland de vreeade koafliedeo leiien de veehoader af en deuken door dan hoogaa prija van bet atalvoer in den aanal winter geeda uktp ta aakea tot Jatter achijaen ty lieb abtcr hierin te vargitaea waai da aarkt blijft nog hoog ao niat leldaa wonlt voor het melkvee 300 per stak betaald kalfkocico vooral iqn teer geldig vaarten vao ƒ 120 tot 175 kalveren van 80 tot 86 schapaa van 10 tot 1 per atnk laikcBt taa 0 0 tM 0 M par kU modat l pk Doadeidag vergaderde ia het paleis voor Volksvlijt da eoaaissia tot het boudea eeoer inlaroationale tainbaiw teatooBataUiBg ia 1877 te Aasterdaa Tot da vea m ia a t t aiwerk ia aa b edea deier vergadering behaa r dea de bealaiten ganoaen lot taaenatelliog van aa hoaUabatoar aa vaiaehilleads coamisaiëB Taat geateid weid dat het hoofjbestaar ui beataaa alt twee voortilttrs levcn onder voorzitters een penningaaeatM ea algeaeeaeo aecretaria en een aantal leden aaó 1 wüsaa d or aa te kietea ait de aoaaiaaiên en het een wonder Ie noemen ia dat tF niemand werd getroffen Aan dete ziak werd daarop verder gevolg ge cven en een paar dagen later vertrokken wg rergeteld van de 8oboawen en de FBleabang naar Sümbitaagaa ten einde dete hoeren eens een taehttinoiga veraaniog te gerea De kaïnpong van dit staatje staat of liever stood teer diobt bg het strand even aebter het kreupelhout en de klapperbooaen die aoas ban takken tot in tee laten voortwoekeren hier en daar kwam er Mn bui e taatohen uit Wg badden dna een goed aikpnnt en begonnen daarop met ona drieën uit te urnen 14 atukteo waarvan 8 tan de Citadel 2 van de Paleabaag en 4 van de Sohoawen de kaapoog en oaatrekea te bctobietcn Da khpperbooaen vlogen links en raebts eaapoedig ugen wg rook opatjjged die wtidra doorvlaa gevolgd werd toodat na een faalfBur sohietensde kaapoog in brand stond en twee nnr latervan de 50 of 60 huizen geen enkel meer overeind atond ollu lag in de aaoh De baaboeen aup waarait die haiten beataan brandden alaolie en vet toodat de vlammen hoog boven ds boomen nitaloegen en een schrikbarend geweld aaakten Oy kunt geen denkbeeld voraen welk een rsrnielende uitwerking bet grauaatraar heeft uit zwaargaatdiut Wij achoten uit getrokken stukken van 16 a 18 em die aea nar ver droegen toodat wutoou boven op de bargen ecu heel eind het landin oog de puiitgranateu lagen apriugcn Ala eenklein staafje hoe vernielend zulk een granaat werkt dient dat in de 2a expeditie op een hnia geachotenwerd dat aan het strand stond en dat de Atjebneeun als obserratoriua gebruikten Een granaat trofhet kais en sprong Toen de troepen can dag lateraan wal kwaaieo food aen oi er da painhapenvan dat hnis de lyken van meer dan 20 pertoaea allen op vreeselgke yrc door de sohervea gewond Van die granaten werden er omtrent zevenhouderdop SaabilaBgsn en omatreken geworpen toodatde boel er aardig moet vernield tgu l e inwonerakonden het dan ook niet aeer uithoaden eo trakkenten getale van 4 k 6000 naar hun buren te Mardoe Terstond waid de Schonwen tr heengezonden die er met goed todees met kartetsen ouder speelde Ëcnige voorveohten waren echter ohier gebhiven enhadden zich opgesteld aehler een dgk van waar tyons act lilla s beachoten Ttrwgl ik op de campagne rustig een alpaar zat te rooken vlogen er aaooessieveiyk drie kifgtls over de 4 nt heen de derde naar ik gis een veet ef drie van mg vandaan Natuuriyk aaakte ik het gewone salaut toen ik he luiten boorde foh voad liet miuder raadtaam mg naodeloos langer Moot te stetlea en ging naar beoeden Naar ik gis aoataa hel drie f vieraonda kogelt geweest tgu te oordeelen naar eea die in de eifohaDsing van de Sofaeowen is blgven zitten latnaschen kan ik i verzekeren dat bet lang gean aaagenaaa gehiid ia wanneer aen too n siojeor vooikg tgn ooren kiDort gieren Volgens gerueht moeten er omtrent 80 it 40 Atjcbaeeten gedaod zgn waaronder twee beofden gekwetsten nataurlgk naar rato Een granaat aoet op den ser gesprongen tgn en venchciden vrouwen en kinderea gadoad kakban Uat le e la kim taker nog laog kengen if Oe iutpeetenr voor het geneeskandig Staatstoezicht voor Gelderland en Utrecht dr W F P Kiehl aekrijft het volgende in de Jrniemicke Omriuit Tegen de noodlottige ziekte die het gevolg ia Tan den heet van een dollen hond bezit de genoeskande tot nog toe geen redaiddel Het eenigewat gesobiedcn kan is het oaaiddelgk vernietigen vsii het vergift door aanweading vao bel gloeitnd gzer op de woud Ik noodig derhalve het publiek ait geen rertronwen te schenken aan de daartegen too dikwerf aangeprezene geneesmiddelen maar dadelijk geaeeskundige halp in te roepen en acht ag tham t meer daartoe verplicht oasdait ia ile Hitaitt I tttUmU van 82 September Datura Stramonium daartoe aangeprezen wordt een aiddel hetwelk eee sterk vergilt en in de daar aanbevoltne doaia hoogst gevaar ijk ia Hen tiet hier weder uit koe gevatrlgk het ia gancctaiddelen te gebruiken die door apiriei worden aanbevolen Minder gevaarlijk achten wydeitorpaating van het aiddel waarop verder Joar da UiMode wordt gewezen tn dat vólgeat hea en aimaer taiaBd middel tegeo de vrecaelgke kwul ia Het beataat in eea bédevart naar 8t Hubert iii België met inachtneming van de daar voor te acbrgven werken van godtvmeht Te St Habert wordt een in dit byxonder geval wooderwerlcenda atola van den keiUgen Hnbertttt bewaard waarBKde het voorhoofd der jdert wordt aaagetaakt Volgens dm Uuelboie mag het aantal van hen die op deze wijee geneten zijn aedert het laatat der uvende ea het begin der achtste eenw toen de H Hubertna leefde op meer dan honderd Dezer dagen is een boekje van de pera gekomen dat de aandacht onzer lezers ten volle verdienL Het i fJ fWr J r l chre en d Mr L W Lenting lid der 2e Kamer Dit boekje bevat een voorwoord dat ons onder t motto W t ons het meest ontbreeb i ik weet tr geen beter woord voor politieke apvo ding aantoont wat het doel is van het boekje Dit voorwoord luidt aldaa Wat ik met dit boekake beoog Het motto zegt het Niet te ontkennen ia het dat de kennia onzer ataatainstellingen al teer gebrekkig is bg velen die geroepen zgn of wellicht binnen kort geroepen znllcn worden als kiezers op te treden en niet alleen bg ben die door de drukte van hun baiocp verhinderd worden aaer er van ta vemeaen dan onze dagbladen geven awar ook bg de meer ontwikkelde ituuden Ia hel mg gelukt ia populairen vorm eenige voorname hoofJstnkken run onze grondwet te scbetten ik ui mgn arbeid beloond achten Zal het anderen meer bekwamen aansporen ook banne kraohtm te wijden aan de politieke op oadiag van onze natie ik ui ag er hartelgk in verheugen Ik heb ag niet aitalai end bepaald tot het wedergeven van onu grondwettige inatellingen aaar ook geaecnd de eiachen van het oonatitatiouMle leven ta BMgen achetaen en hier en daar mgn oordoel uitgeaproken over hetgeen m i vcrbeteriug en wuzigittg behoeft Juiit op dat pant ui mgn wcikja wellicht tegenapraak oadwvioden Eeu eerlgke kri tick ui mg echter genoegen du n Ten alotta Ugu boelge waa groetendeela raeda afgedrukt voor de paa afgeloopeo verkiezingen alleen het laatste opatel kwaa tengevolge van oaaaundig bedeu eerat onlangs ter perse Moest ik agn arbeid na nog beginnrn die verkiezingeatrgd zou wellioht invloed hebbeu uitgeoefend op aoamige opstellen De lezer gelieve dat bg de beoordeeling in hrt oog te hoaden Na de lectuur kunnen wg verklaren dat de arbeid van den beer L nling zeer nuttig kan werken en bet voldoet o i bepaaldelgk aan een aederi lang kcataanda behoefte Te weiuig kent ona volk tgna reebteu zgna verplichtingen eo niei overbodig ia het dat het nog eens koit en duidelgk rerneeat wat het staatibargerschap medebrengt Hoogst nuttige wenken bevat het en wg woneehea het vele lezera toe Er ataat oataurlgk veel in dat door velen onset lezttra reeds geweten Wordt maar toob 1 over algeaeea de leelttar aeer auttig tija hier ea daar koaen opottrkingeo roar watke te hooren heluaf ia vela geauenten nog laag nietoverbodig la Eïrgiatcrta is voor da Bachtbank te Utrecht de verTolgiag behaodeld op aanklacht van den hroudbakker De Laat ingeateld legen ar L E Boaoh Jr boofilredactaar vau het Vlr Dagilad wegena bftgeen in dat blad veraeld ia gewordsn omtreut deu bekfudcn oploop voor het Hnia van Da Laat bg hel gebeurde met tgae doehler Da aanklager beweerde in eer en goeden naam te tgn gekreukt en in zgne zaak Ueno deeld omdat hg protaatantache kalaotea verlorw bad De beklaagde nam de volle veraotwo rdelgkheid p zich ofachoon hg dien dag niH te Utraaht waa geweest en eerst dea avonda van bel voorgevallene i bet daarover geaohreveae kenaia kreeg Het O M eoncladaerde tot rrgapraak eveuzuo de hacr a VM Eeden die voor deu haer Bosch optraiL De Reeht bank ui aanstaanden Donderdag vonoia wgzen Dat ia de poldera hier te lande steeds aeer ea beter ia den afvoer ran het overtollige water wordt voorzien kaa worden afgeleid uit bat gital atooa gemalen dat in den laalaten tgd zoo aauiicalgk ia tuegeuomen Ia 1861 toch was dit getal 28 mat 2892 paardenkraohiao in 1865 was dit cgfcr 60 met 3400 in 1870 ÏO met 6388 in 1973 149 met 7930 purdenkraehtan De Keizer raa Duitwkland is op zga reis vaa Berlgn nsar Baden Badaa ia dea aacht van Diosd op Woensdag ooa eea groot garaar ontoaapt Aaa het station te Hanaver waa allea in gerwdheid gabracht om dea Keizer te verwelkomen o a waa het gebouw achitteraad verlicht Precies op zgu tgd kwaa de trein aan Zoodra hg het atatioa waa hianengeredan spatte een zee van vonken van da raderen van den keizerlgden wagen vergezeld vaa een oorverdoovend gekraa Onmiddelgk vlogen on dsracheidene Sehntzm nner en andere personen op den keizcriyüan wagen toe openden nel portiei Buur de Keizer bleef atil zitten Uct bleek dat U de assen van deu keizerlgken wogen die voor het eerat dezen Ignlpaaeeerde te breed waren of de hardsianeu apliut vau het perron te ver roornit stak althans het ttitrind ran die assen was langs dien splint gesobnurd en run daar de regen van vonken Uet kostte vrjj wat moeite dea wagen op een andere Ig n te brengen De Keizer wat intnaschen atil Ugven zitten m verda ging de tocht zonder dat menaan het atation te Hanover dan hoogea gaat hadmogen outvaogeo Onlangs heeft ds Belgische oIBcier Eenene een werk aitgegeven waarin kg o a beweert dat het Belgiache leger in 1830 ao volgende jaren met renadera en omgekoehten vervuld waa alamede dat de priaa van Oranje dcatgila opperbevelhebebber van het Nederlandsobe leger een overeeukoiut wegens een wapenitilaUod toen Frankrgk België U hulp kwaa zou verbroken hebben Dezer dagen heeft de Nederlandaebe generaal Booma de taatbare laugenaohtigheid van deu beweringen op voldingende en hoogal waardige wguZegevierend bewetao met mededeeling van zeerbelangrqke gesehiedkandige bgzonderbcden in eeubrief in de Fraaahe taal geschreven aan generaalvan dar Smissen ign voormaligen krggskameraadin Algiera Hoogst verdirnstelgk is zoowel de inhoud als de vora van dezen open brief bg vanHoogstraten te a Hage aitgegeven Bij daa landbouwer Thalen ta Havelte diende een knecht die zich zegt aea aomtgda overgaf aan het aisbruik vsc sterken drank en daardoor nu en daa laat thuia kwam Hen ging dan i66t zgne thaiakomat aaar bed Zoo ook Zondag avond Maandag oditend vend men hem op den weg liggeu en droeg men hem naar hnia in de ateening dat hy nog uder den indruk va den drank waa Hg wu toea bewualelooa Eerat toen hg eeaigen tgd naar aen dacht gealapen bad ging aen weer tien en ontdekte aet oatzetting dat hg dood wu Toen beaerkte aen eerat eene diefw anede of atMk in den nek Hoe en op welke wgu hg die wonde bekwaa ia nog onbekend De justitie ait Assen heeft zich naar Havelte begeven om de taak te onderzoeken i Au Cl Bg gelegenheid ven l spoorwegfeeat te Darlington crd een teutoonstclliog gehondeu van ipoorwegauteriaal oud en nieuw Daarop prijkte ook de loeo uetiom de loeoaotief die op if Septeaber 1823 deu aeralen paaugieretrein trok De verwachtiBg dal de heereo DIaraeli ea 6ladatone aan i kieatmul zouden kom n deelnemen werd teleurgeeteld Op dit feestmaal werd de profetie van George Btepbeoson in herinnering gebracht die hg iu een kring van Caestvierenden na da ecrate apterwegreia uitapnk Rg zult telde hg den dag neg aabaohevwen dal sfoorwegen in dit taud alle andere reitm iddelen tallan verdrongen b bken en deapoorereg de gtoote weg ui geworden tgn voor den koning en al tgn ooderdanen De tgd nadert dat t voor 4cn wsrkiMu goedkooper ui zgn om per apoordan oa te vaat te reizen Ik weet dat er groote bqna oiioveiioatiyke aociiykh en zullen te overwinnen zijn i doob wat ik gezegd heb tal gekeann too uker alt wg leven De voorapelliag ia bewaarheid IMQKZONDEN Honden Belasting Oadal ngt d venlaggtvar van de laatolge houilene geaeenteraadatitting er in Gouda loovele bonden tgn wordt door B en W voorgesteld de belutiog ran ƒ 2 60 op 6 te brengen of anders door een spoedigen dood te rertekeren Er ligt naar mgn gevoel en mgn bescheiden meeaing bisr ui iets hardt ongeroeligi iets gedwongena zoowel wat ket dier ah den menach betreft De hond behoort toeh ia dabbaleu tin tot de bniadieren en baachaamt den meuich in getrouwheid en gehechtheid aan tg oen meester Hoc koat bet dat er zooveel handen tgn Zal BMn na in onu stad die onsehaldige dieren waaneer tg niemand eenig letael doen met den dood bedreigen oatdat de burger durvoor gtene 5 te miaMn beeft Is hst geen voedsel geven aan de mishandeling der dieren wsnrtegen helaas in landers too bes oaU en verlioht wordende Nederland geene wet beslut terwgl het nstionaliteita gevoel bg t ainate nadenken lieh daarte vertel P Oadater looveel honden tgn oa die raden kan en aug men u niet dooden en ook den aeasoh geen moérdere larten doen dragen Jaist omdat er zooveel bonden zyn moest men de belasting niet rerboo n sStada kaa ia ajurlgka gebakt geworden door 2 60 toen er Binder benden waren De gatalaterkte niettwenataande dia opbrengat ia toegenaaen daa ook de opbrengat nlve Waarom nu om die vermeerdering van bonden den bniger den houder van een hond met aarden laaten beiwaard bij hem omdat hg tegen tgne 6 opziet de aandoening veroorzaakt om zgn hond dien hg ooau reeda jaren heeft gevoed en gedragen zonder ienunds laat en schade aan den eenen of anderen ronielaar ta verknopen of te dooden of te doen dooden of hem te noodzaken weder zgn beurs te oftaen om daaruit nog een rgksdaalder te voegen hg t geen hg jaren lang aan s stadsku heeft bggedrsgso om aan t voorstel van B en W gevolg te helpen geven die dieren te dooden Is het nist de arme zoowel als de rgke man die zioh un den bond hecht oa het beeld van getrouwheid en geheohtheid waarin hy den mcnack beschaamt Dat er bcUating il en de atad oordeel trekt van a bargera veraaak Tn zyn hond is te billgken maar niet te biUy n ia het dat aacudie bebulting verhoogt ja vecdabbelt omdat er zooveel honden zyn Dat houden worden gedaod om besmettelgke ziekte waarmee zg bchebt zgn dat er bestrydingamiddelen en voorbeboedaidleien bedachten ten uitvoer gelegd woruen tegen warmte en bgtzucht ia prqseigk aaar zgne stodgenoolen dubbele luten opleggen die de beurs en het gevoekg hart afpgoen omdat er zooveel hondan zgn dat ia eene gedachte die wel eerat eena in de raodazitting daorroor beatemd ernstig raag orerwogen worden Te dien élnda baaat ik ag den geacbten Bedaoteur beleefdelgk te reruieken dit atakja róór de zitting in tijn blad op te neaen ran retaokiUende zgden daartoe uagezookt aucht het zgn den Qeaecnteraad te steamea oa bet voorstel van B en W op diea grond niet aan te nemen en ten aitvoer te leggen en dea belanghebbenden lastdiagenden burger gelgk au gtiohied it gewiiur gronden zoo tiadt ku door ane verhoogde hoodenbcluting moet worden gatyU te doen voordragen alleen oa bet harde ongcvoeliga en gedwongene dat er in bet gedane voorstel gelegen ia A H DS VACATUaE IM HET B ABaEVEES V VAN HIEB OF AXSTEBDAM In da raadivergodering vau 7 September zijn 3 adretan ingekomen betreffende Mn zulc waarover de gemeenteraad eerlang ui moeten beslissen Door den dood van J L va i Berenateyn ia vaoact geworden de betrekking van adiipper aan het yzeren bargereer van Qonda op Amaterdam Na vraagt ia eec van genoemde adreaien A Verblaaw tegenwoordig zetschipper in dat veer schipper ta mogen worden welk verzoek in een ander adia onderateund wordt door een meuigle ingeietenen kegaoatigera van het veer terwgl bg bet derde ajrea de tegenwoordige schippm vragea in da btttaaqde vacatare niet te voorzien Na koat de vraag opi wat ia killgk Moet betverzoek van Verblaaw toegeataau worden of moeten de adresseereode aehippera mA een gnnatige beaehikking worden verbigd Niat tw Mvtbsis fc aa t tiat f a n f 4 a vraag Wat is de zaak zoeali dia na daideiyk wordt ait de 3 genaemde adreasen Die acbippen aan het yzertb t ar geveer zgn eigenIgk bteren die den naaa voeten van ahipper maar inderdaad het werk orerlalen un een ander Dit moet men ten minete opaaken ait het adra der Gebr Kaaphagzen c s Dia bseren steken dus altgd volgens geuoead adrea bet geld de bezoldiging iu daa tak en wie doM het eiganlgke werk Een ander Ia dat zoo ia die voorsteHitig jaist dan ui ieder dien toestand onbillgk nacm n Maar weet men nu wi die ander is wie die aan is die werkt bet werk wurvaa de bezoldiging door de schippere in den uk wordt gestoken die arbeidt OB te onderhoaden het huisgezin vao een ander die zwoegt en slooft dag in dag uit oa het loon te zien ateken in den uk van hreren die alleen den noaa vau ackipper voeren Dat ia A Verblaaw die vraagt nu ulf eena ichip per te aogtn wordeji nu lelf eena de kliekende vrachten ran zgn arbeid te aogen genieten na ein delgk niet langer voor an ander behoeven te werken maar woala bet behoort de gevolgen zijner inspanning niet ten anderen bate aur tot eigen genoegen te tien koaen Nieta ia natuurlijker dan dat er bazen tgu tn kneohta meeaters en bedienden en het apreekt vaa ulf dat de meest ontwikkelden recht hebben op de gevolgen hunner ontwikkeling en even goed uuspruk hebben op de vrachten hunner gaitelgke inspanning als anderen op die hunner licbaaelgke inspanning sooilat er iteeds onderscheid nl bigven beslaan tuaacben aeoachen en acnsehen maar wat niet uatnariyk is ia d t een knecht too goed sis geieel t wtri doet loodat dt meeater thuia kan bigvtn zitten om èf nieta te doen of op andere wijze geld te verdienen roor welk werk dan de meester betaald wordt en da knecht no klem 1001 0 krggt leder t l dat aet ay onbillijk noeaan Toegegeren not dat er vele tulke gevallen bestaan oneindig vele waar nieta un te doen ralt moet aen dan niet big en dankbaar tyn er nu eena znik een onMliyk gerat plaats haft wur wel iels aan te doen alt In t genuemde geval rnn de vacature in t haigt veer kan nu de onbillgkheid rerholpea worden Wuroa ZOB t niet gedaan worden De gebeele toestand aukt den indruk alul anog in vroegere tijden leefden toen aeermalen deftige keerea batrekkingeii heelten te beklaeden en durvoor een gO de bezoldiging genoten die eigenlijk door andere minder 4 e oOrrechte weitna werd va vuM Die onbiliykMen zgn afgeichaft maar het heeft er val van of de belrekking van schipper in het bargeveer van hier op Aauterdam bg ongeluk ia overgebleven uil dien vroegeren Igd A Verblauw doet hel werk 3 betren genieteahel loon voor dat werk ds gelegenheid ia dur oadien kroaaMU toestand reeht te aukea oa dieaozuirere verhouding te reinigen Zal de gemeenteraad van die gelegenheid gobraH maken Een toobstanuzb tak BiLLUiatiP Laatste Berichten Belgrado l Ocl Michul aetropolllun van Servië beeft aan alle Christenvolkeu van Europa een SBwkichrift gericht lohondende het verioek in nua van aenichbeid en CfaristendoB oa de vrouwen kinderen griJMorUs en audcre noodlgdenden bg da aoderdrakte bevolkingen vaa Bosnia aa de Herzegowioa spoedig te halp te koaea Fariia l Oct De Ministerraad heeft heden beraadaloagd orer Ie uaettie betreffende de apnbtarmakiug der rede vaa dea beu Leon Say in hei oiBcieel or aan Na eeuige opheldering is de zaak geschikt Er hce t gwne wijziging van het Miniaterie plaats Alle Miuiatera biyven De optouing der aaeitie ui morgen werden bdtend geaonkt KantoHgereeht ie Gouda Op de TerecktzMRng van 22 Septeaber 1875 zgn de navolgende peraonea veroordeeld E H tot eene geldboete van of aBba gevangeuisatraf van een dag wegeus ket rissAkaa ia eens anders ritchwater unda rooniaa te tgu raa nu schriftelgk bewgs van vergani ag van deu eigenaar of rtchihebbeiide op dat viachwater H V D Tot eene geldboote van l SO of sabs gevangeoisatraf van een dag wegena bet te Beeuwyk latea loaloopeu vaa wnden tu scbea l Apiil en l üctober J V L Tot eene geldboeU van 1 of een dag aatth gevangenintraf wegens het aet eeu spoortrein verdA reizea dan bet statao waavoor bet pUotshewüs genoacu waa ea te ka h bia geweicard de bj loaend rimikt la kelaleo C V H Tot eene geldboete vaa ll rafsabiL gevangenisstraf vaa vier dagen wegeaa ket te Gouda op Mae touwaiagerg iu dienat hebben ran een kind beneden de 10 jaren A van V Tot eene geldboete van 6 of auha gevaiigeniastraf van een dag wegena ket te üoudaharder rgdeo dan in eea asaligea draL H V B Tot Mue geldboete van 6 of tube gevangenitatraf van een dag wegens bette 6oad i ala opkooper van lood niet dag roor dag te hebben op getakend in het daartoe hateade tegiatei den uaia roornua beroep en woonpluta rsa dnigeuc r n wie hg gekocht heeft en den aard d koadanigheill en de prys der gekaakte waren B r H Tot eeae geldboete vao 6 of auba gerangeoipatrV van eea dag ea bavendien tot ao dag gevangenlutraf wegena het by htihaling zitten op een aangespannen hondenkar ia de gaaeante Beeuwijk H V D en L V Ieder tot ane geldbaple vea 1 of ieder eeadigaabs vai enisatail wagens het in de gemeente Keeawgk in vereenigiu trekken van een vurtuig ova een dyfc londa ditfensttie van den Burgemeester H O K Tat eeae aUboala laB l af lahk gevangenisstraf vao esit dag fau M a Qs a ta buiten noodzaak bajda vaa een a tt Miakaa brtln i voetpad met eea kranrHen niet baMaa at k of urdewerk J B Tat eene getdboaie van ƒ 1 af ta gevaiigeniutraf vaa Mn dag wegeas bel Ie Gouda op da openbare strut a Iat lan eea rtteger Ku allen ta Ja fclll a m io to invrdabaar bij COBBESPONDBIITIS Hat inganuKtea ilokja vu i T i ia aiel vu fftmf nneaa belang om geplutit ta wordea Pt Rzptcna Burgerlijke St nd OisoiiN 90 Sept vrilbalmiu Maria oaden X Pmos Boogendük en C van WHk l Oat Maria Frtdst ouden P Ttn Wilgaa en M F Hiaowland OvstLiDi 80 SapC O T t m 8 m l Oet G Jongeoeel 1 j 6 m S Blom SI j GkHUKu SO Sept M Lugeailük en C F Hernian de Groot