Goudsche Courant, woensdag 6 oktober 1875

die Mnwu ran leden in het jaar waarin da tooneel cUaf g oftai werd gelden als bewgs ran instem ing aet bet werk door bet Bond ondernomen ackitterender aag was de roldoeniiig die het Verbond amuJite tMn Z M de Koning ƒ 6000 ter beschikking Tan het HoofdbeataBr stelde om die op de wgze welke bet t geschiktst oordeeleu zou aan te wenden ter bevonleriat ran den bloei ran het Ned tooneel Deae gift en oe subsidie ran het Ntit strekt de tooneel cbool tot kraehtigen steun Laatstgemelde wordt echter dit jaar roor het laatst rerstrekt en t ffut rekent zich aaa karedB 1871 gedane toezegging ran eeu aabaidie ran ƒ lO OOO alleeb dau nog gebonden wanneer ó Sr 1 JMrian 1S16 dé toekomst der school financieel nekerd Uglt Het zal dus dringend noodig zijn dat meaTBer rolgende jaren zich rerzekert ran een kraMiiigett ftnneieelen steun hetzy door bijdragen ran sarticalierai hetzij door ondersteuning ran Staat of pk mnm op de looneelachool werd na het examen Tin toelstintf dat den 16 Norember plaats had ge p m fuf i Niït werden i leerlingen 1 jongen en k orer om iL terwyl B anderen meisjes na Igelegi exaniëa werden toegelaten Twee rau deze laatstao moesten in den losp rao de cursaa worden weggèionden de eeu wegens aehtelooaheid en onrat irhéid 4e anden wegens ruwheid en onreinheid D leerlingen outriagen gezameniyk het onderricht Ds Md leerlingen welke het Nut orerdroeg en dii t rorig jaar hin medescholieren rooruit waren Ql doM herhaling de beginselen ran eskeie rakken kelOT iMeAer geworden Het oordeel van l a Directeur en de leeraren orer da roiéeHiigni en het gedrag der leerlingen is orer t aigMHca gnnstig Toch nlag niet rerzwegen worden 4 t de kivdsmi nog te Veel behoorrn tot een klasse dar aat cba ip j die in den regel een hooger opleiding ala A To tn eliflhool bedoelt niet genoeg op prgs stelt Vaadur 1 weinig zorg roor het opgegeren werk te bai eo dat Ie goede inrioed door den beschaafdea toon op school geoefend sbms door dien in de gezinnen wordt rerawskt bfe Mmleg en de geschiktheid der leerlingen bleek Toorat by ket orergsngsexanen nil de proeren in roordracht onder de leiding rsa aaerr Kleine gegeren Oe buitengewone qrer dezer kunstenares wordt zeer g t rezen ertnaK het onderwgs der orerige leeraren De bïifeclesr de heer Rennefeld wijdde b gestaan door tgne echtgenoot niet alleéta zijne zorgen aan het onderwijs maar trachtte terens door omgang in rloect te oefenen op 4e algomeene ontwikkeling der kiai i a wwawTfai g dro igeii wSfirap eene reeling ran het diapBDische Khr rerar cht Eene commissie werd ge rormil ter beoordeeliug ran de tooneelstukken welke roor de driqaarlgksche medaille in aanmerking kunnen k Mo dè hh J ö de Hoop belfsr 1 A Alberdiagk Thyia dr Max Booses Av C Lotfelt en F C De Brieder £ ene andere Cominissie houdt zich baig met het onderzoek ran oude jukken welke roor bet toonsct geschikt gemaakt kannen worden de hh A C Lobit D V ran He st en J H Bössing DaaAa werd reraeld wat in de afdeelingen was Terfieht D rolgende rergaderiag zal te Rotterdam gehonden worden De Vereeniging tot berorderjng ran het Volksonderwijs in Nederland heeft de rolgende circulaire uitgeraardigd leeuwarden 18 Sept 1878 ji m ie Beiture der Jfieeliiyen Sedert het einde des rorigen jaars heeft onze Veratniging eene uitbreiding gekregen waarorer gij u leker met ons van harte verheugt Zy is eene macht gaworden in Nedkrlaud en wanneer de dag zal zijn aangebroken waarop doortastende maatregelen ter rerbetering onzer rolk sscbool genomen worden zal zij lichitlre d eer Mogen toekennen op krachtige wijze daartoe te hebben medegewerkt Niet dat wij het werk dtr propaganda re s olbracbt achten Integendeel zgn wy tin meening dat dit gedurende den aanitaarideii winter met ijver moet worden voort czat En ivM In de eerste plaats door de reeds bistaatade afdeelingen Deze moeten middelpunten tyn rinwaa hét liéht der Vereeniging niutrsalt over omliggende kfeinere gemeenten en haar taak zal ket znri ook in dcK laatsten door het hoaden van opMlire Vergaderingen enz afdeelingen tot tand la brengen Gadarende het afgeloopen jaar heeft het niet ontbroken aan betaigingen van erkentelijkheid jegens sommige leden van ons Hoofdbestuur voorde moeite die zy zich getroost hebben ter berordering der zaak die wij roorstaan Walnu die erkentelijkheid zal men nog rry wat beter met der daad bewijzen kun nen door thana den arbeid gedeeltelyk ran lien orer ta nemen en der Vereeniging rasten roet te rerschaf en in i66 rele gemeenten wstr zij met den besten wit hun Item niet konden doe hooren Zoowel in de Zaanstreek als te Zutfen heeft men ten deze reeda het roorbecld gegeven en wg kunnen slechts hopen dat dit elders gerolgd moge worden Wy nemen de vrijheid daarop uwe bijzondere aandacht te vestigen Laat on dankbaar terugzien op het aanvaukelyk verkregen resultaat doch dat die dankbaarlieid niet leida tot stilzitten maar veeleer tot een upgew kt handelen van allen die tot medewerking in sta zyn Dooh ook in dg gemeenten zelren waar reeds afdeelingen bestaan moet gearbeid worden t Is een gewoon rersch jnsel raak genoeg waargenomen dat de jbeitngitellicg die tzg door een met warmt uitgesproken roordracht t zg onder den inrioed van buitengewone omstandigheden was opgewekt allengs verflauwt indien zg niet wordt staande gehouden Daartegen nu dient te worden gewaakt en wy zyn in de gelegenheid n een uitstekend middel daartoe aan te wgzen Ëenige heeren te Arnhem iebben een nauwgezet onderzoek ingesteld naar den toestand van het lager onderwgs in die gemeente en de uitkomsten daarran neergelegd in een rapport waarran wij n met deze zelfde post een exemplaar doen toekomen De lezing daarvan zal u hopen wg overtuigen dat het op den weg ran de afdeelingen onzer Vereeniging ligt ieta dergelijks te doen in de gemeenten waar zg gerestigd zijn Met nadruk wensohen wij dan ook daartoe op t wekken E en driedabbel doel zal daarmede bereikt worden het zal leiden kunnen tot rerbeteriogeii die nog iu zóó menige gemeente ook binnen den kring der bestaande wettetgke bepalingen in t leven geroepen kunnen worden het zal terens bij reien strekken tot restiging of rehterking der orertuigiiig dit tot afdoenife rerbetering maatregelen ran meer algemeeuen aard onvermijdelijk noodig zgn het zal eindelijk hrt z jne bijdragen tot rerlevendiging der belangstelling in het sti even onzer Veremiging Ter bereiking van dit laatste ia het echter wenschelgk dat met bedoeld onderzoek zoo spoadig mogelijk een aanraag worde gemaakt Want het vereischt niet geriogttt tyd en indihu slechts eeuigazins doenlijk zou het nog in den loop van den w inter afgeloopen moeten zgn om tot mtgangsponi te dienen roor verdere werkzaamheden der afdeeling Indien wg ona ten slotte een paar opmerkingen reroorloren mogen dan zyn het deze dat bet allicht raadzaam weien aal roor dezen arbeid eene commissie ad hoc te benoemen deels gekozen buiten het afdeelings bestuur dat wel niet altgd de mannen zul beraltei dia hoe roortreifelgk overigens ookvoor hunne taak berekend jaist daartoe do aangewezen v ii J hpt Afuhemache rapport met uitweidt over d toettand der sohoollakaleo uit een hygiënisch oogpunt zulks was te Arnhem ook niet noodig omdat daar eerit kort geledan een nitvoerlg onderzoek naar dit speciale punt had plaats gehad evenwel zal het elders ongetwijfeld een der roornaamste onderwerpen der enquête moeten zgn Aangenaam zal ket ons cgn ran n te rernemen of en in hoeverre gij aan het door ons geopperde denkbeeld uitvoering meent te kunnen geven Iet Iloojdbeituur der vereeniging tot bevordering va t yolkioHderwijs i Nederland A MoENs loco Foorzitkr j F PosTMA Jlgem Secretarit Aan het verslag van den staat der zeevissehergen over 1871 is hel rolgende betrekkelyk de zalmraogel in onze ririeren ontleend De viechrijkdom in onze rivieren en meer in het bijzonder de rgkdom aai zalm is in de laatste jaren sterk toegenomen Op de meest overtuigende wijze blijkt dit feit uit de opbrengst van de verpachting der visBchergen in de Oude en Nieuwe Merwede en in ket Uollandsch Diep welke 16 Noveipher 1874 vanwege het domeinbestuur gehouden werd Immers terwijl men vroeger geen andere verpachting dan in een enkel perceel mogelyk achtte en deze nog geen 300U opleverde heeft men de vissoberyen nu kunnen verpachten in tien pereeelen welke te zamen de aanzieol ke som van 5 1 070 opbrachten De aanvoer van zalm aan het Krnlingsche veer beliep in de 8 eerste maanden van het jaar 74780 stuks waarvan de prijs verschilde van 2 40 tot 50 et per j i Na 31 Augustus werd de visscherij gesloten Deze gunstige uitkomsten van de zalmvisscfaerij moeten zeker voor het grootste gedeelte worden toegeschreven aan de maatregelen in Frankrijk en Duitschland genomen om den visclirgkdom te verhoogen vóór alles aan het kunstmatig kweeken en in vrijheid stellen van jonge zalmen dat sinds tal van jaren o a te Huningen en te Freiburg plaats heeft en nog meer misschien aan de beperkende bepalingen tot behoud ran de risschery in Duitschland raitgasteld bepalingen welks in de eerste plaats strekken om het rangen ran de naar zee trekkende zalmen tegen te gaan Het Kon Zoölogisch genouts Natura Artis Magistra heeft ook zijnerzyds weder iu 1874 uaar ver mogen bijgedragen om ook door de teelt ran joy ï zalmen onze ririeren te bevolken en wel in de eerste plaats die waarin zooals in den IJsel de zalm sinds vela jaren ontbrak 0 rgf rarachillén e tgdstippan werden bij Zwolle en Zutfea 200 000 zalmen ia rrgheid gesteld en bovendien nog 1 000 in de karen bij Dord nclit terwijl 10 100 zalmen bg bet g noqtacliapj acklerbleren Sedert 186i het jaar waarin Natura Artis Magistn de piscikultuur roor het eerst op eenigszins uitgebreiden schaal bc proefde zijn op de Ned ririeren en atffen p o 6 8 360 zslmeni zalot meer en beekfbrelleo en ombrps ebevniiei te water gelatea Behalve Natura Artis Magistra heeft nu ook d Nederlandscbe vischkweekerij te Velp in de laatste jaren tot de bevolking onzer ririeren krachtig bgge dragen volgeus opgaven van de difeetie verplaatsten zich vrijelijk naar dea Usel in 1872 100 900 joi zalmen in 1873 110 000 dito in 1874 286 000 dita te zamen 496 000 atuk De inviped van dezefarre kerij op de bevolking ran den IJaet ieo neb nit den aaid der zaak nog niet in 1874 openbaceg Xie zalq welke ia dat jaar in die ririer gevangen werd moet toch behoadeos eene zeer enkele uitzondering misao iien afkomstig zyn geweest ran eene rroegecs tceitv t i l t jaar 1872 Aan eeu correspondentie ran de Kaa wtad do 14 Aug aan het Hdbl outleeaen we ket rolgeadei De eerw heer D Smith riee presideot ran de ZuidAfrikaansche onderwg ters vereenigiiig ieeft kennisgeving ontvangen van een door de Uegeering gemaakte zeer gunstige beschikking ten opzichte van onderwijzen zoowel die welke aan t hoofd slaaa van sigemeene ala van leodingBsokolea Die heeren zullen ol n ryfjarigen dienst een rerhooging ran tien na tienjarigen dienst een ran ryftien en na rgltlenjarigen dienst een ran twintig pCt op kun salaris genieten Het onderwgs wordt hier drukker dan ooit be sproken en daartoe geeft het rraagstnk orer het gebruik ran het Engelsch of Hollaudsch of ran beide talen ruime stof tot beschouwing De jocgste gebeurtenissen op staatkundig gebied de beweging door den heer Froude ia het leren geroepen waar aii ongetwijleld meerdere waardeeriag run het Hollandsch element bet gcrolg is geweest hebben de aandacht daarop rerlercndigd Het g l olktilad beantwoordt helen een onzer Engelsche bladen dat met zekere kleinschatting ran het Hollaodicha element had gpsproken Het foliMad doet uitkomen dat et geen ander onderwerp ia dan dat van het ondarwga waaromtrent zich obderacheid van Kuropeesche n itionaliteit in deze kolonie iaat merken daar bg liet tegenwoordige rogeeringsatalsrl elke overtuiging ziek vrg kan niteo aan elke klacht rechtmatig gehoor kan worden verleend maar de taal van ile oude volk plantere is diep in t volk geworteld en of men wil of niet dient men daarmee rekening te houden Het is daarom dat de afatammelingen van Hcjilaiiders aandringen 9p bet uitsluitend gebruik van het Ifollandsck 1 waar het noodig is op de ondersteunde gonvernemcntsscholen der lagere kUsae niet vanwege het verlangen om de Hollandsohe taal te bestendigen maar zuiver en eenvoudig om het meeste nut te doen ann kindersQ die door de omatandigluden verhindert zgn lang genoeg op school te blijven om eerst Engelsch te loeren alvorens een weinig op te doen v n andere rakken van kundigheid Z i meenen aok rede en gezond verstand aan hun zgds te hebben indien zij onder de tegenwoordige om Btandighsden en het algenteen verspreid zgn van bet Hollandsch als een gesproken taal van gevoelen zgn dat er geen enkel departement van practische omataadigheid te beilenken is waarin de kennis der Hollandsobe taal niet grootüiyks de waarde van ieder die er zich mee onledig hondt verhoogen zal En etende dat onder een bekoorlyk stelsel m de koo gere scholen het de i kiqderen even gtqiakkelgk ia vorderingen te maken in de beide talen tegelijk als in ééa van beiden zien zg geen reden waarom deze kans op graoter brnikbsarheid van hun kroost in dit opzicbjt hun fo worden ontzegd Aangeqfn ef dfo de oprakeling van oude vesten eq het aitnieten t an verschil waar in den grond dar aa éénzelfde re bt fia belang van bestaan en beschavini aanwesjg zgn is het wanneer verzoeuijag au toenadering gepredikt worden en daarvoor de gronden worden bggebracht Dit beeft de heer F 0b4 verstaan en daaro kefft by lotfrqel kracht reeds uitgeoefend in de kolonie en de naburige atateoi en gewesten En die geleerde staat niet alleen in de bepleiting van verzoening Dit toonde o a de heer Brebner in een lezing die door hem den 9n Juli jl op het zoogenaamd Entertainment te Bloemenfontein gehouden werd Hg trachtte daarin een poging aan te wenden omde beideboofdbestaod dealen onzer bevolking van Europeesche herkomit het Hollandsche en het Engelsohe nader tot elkander te brengen door ben te wijzen op hun onde iage verwantschap Die lezing heeft aan het Bloenenfon Unsshe pnbliek een paar leerzame en onderboadende iren verschaft en het dagblad de Ezpreu voegt er het zijne tot verspreiding van die denkbeelden bg deor eo overzicht van de degelgke en sierlgke rede te geren De beer Brebner toonde op goede gronden aan dat Engelschen en Hollanders door oorsprong en taal door geaardheid zucht voor vrgheid en wa streven naar handel zeevaart en kolomen letrefi wel verre ran te rerachillen de grootste ptinteh van overeenkomat hebben en m tfoa altgd de twee grootste kaloniale Mogendheden der wereld zijn De Sxpret brengt als een staaltje van den onderhondenden toon van t gebed een enkele paasage nit den epiloog der rede het volgende bg Mij dunkt ik kan mij voorstellen hoe deJJjillander zegt mgo groote broer aan de overkant is een rawe Mant die er van hondt den baaa te spelen en het kan bèm weinig sclielen of hij zijn zwakker broertje op de beenea trapt hg heeft mg een enkelen keer een gemeene atreeh gespeeld by is jalolersch en heftig geweest en heeft zich om mijn gevoelens niet bekreund aar hg ia met dat al toch een flinke kerel en heeft een prachtige z ak mat de grootste bedrgrigbeid Tan de wereld en ik ben trottch op hem Op lyn heart zon de Engelachmao kunnen zeggen i Mgn neefje hierover te midden van zijn kanalen en dgken en polders is een flink volhardend hard zwoegend ventje met een goeden aanleg voor zaken en een mooi saldo bg sja bankier Hij is wel een beetje liohl geraakt zooaU kleine mannetjes zijn en auukt soms en groole drnkte over kleinigheden en deukt dat bij aleobt behandeld wordt Maar bg slot van rekening ia bg een eer voor de familie al is hij klein en een kstige klant ia hg 9m mee te doen te hebben als bij ktraad wordt zoBida ik tot mijn schade weet ik ben trotaob op beai Ik ken geen twee volkrren op aarde die een grooter verleden hebben dan Holland en Engeland en ik ken er geen wiens zonen Oerr recht hebben met opgeriehta hoofden en recbimatigan trota de wereld in het aangrzieht te zien wanneer zy zeggen Ik ben een Hollander of Ik ben een Engelschinau Men meldt uit Maaaslais dd 1 October Ue uitkomst der haringrisscherij laat lot doarer zeer veel te wenschen over In de afgeloopen maand Septesafaer ia alhier door 42 schepen gein ddcld per schip aangebracht 190 ton haring tegen 260 ton per ackip in September ran het vorige jaar Ia den storm van jl Zondag op JkCaaadag aebyneade meeste vaartaigea avery aan het visobwant geleden t hebben zoadat van da Si op gisteren en heden fasnnengekomea schepen sleekta S sondev eliiule wa n de overige bebbeo alle verliezen van netten enkels zelfa jaer aanzienigke en hebben daardoor qieerendeels met geringe vangst een drietal zoud eenigenToorrsad de visscherg moeten verlaten oqi de schadete berstellen De oad vrgwilligers der Aankears eoapagnie van Groningen en Franeker studenten z jn opgeroepen om op 8 November a s onderling het feest der vijf en Tcertigjarige berinaering van hunnen aittocht in 1830 te ürouingen ta komen vieren De reden waarom ig niet in 1876 bun veldtocht maar in 1875 bun uittocht herdenken licht hierin dat het hun beter roorkomt de vaderramlaiievende gevoeleoa te verlevendigen waarmede de uittocht vai ondernomen dan den strijil in het geheugen te roepen tegen een volk met hetwelk Nederland thans zooveel bandan van rricndscbap heeft aangeknoopt Van de genoemde oud rrg willigere zyn b og ntiaa 70 in leven Eeae meeting door de vereeniging DeStembes te Amsterdam aitgesebreren en Vrijdagavond aldaar gekoadeli was zeer druk bezocht Ongeveer zeehooderd personen waren verschenen om te luisteren naar de opwekkende woorden tol deelneming asu de stemming die oor hetAKiesoollege der hervormde gemeente aldaar ophanden is Dooc de heeren I A van Doorn M Steenberg mr J A Molster en tfyC A Pantekoek werd het zwarte hork van den legenwoordigenKerkeraad aldaar opiieslagen en op grond daarvan de noodlakelykheid betoogd daterdringend verandering noodig is in den trearlgen bestaanden toestand Met bigkbare instemming werden die woorden aangehoord vooral toen mr J A Molster op zeerdaidelijkefgKoitwnzette dat de manier waarop het beheer der kerkelgke S oederen thana is geregeld ten eenemale onwettig en oogst gevaarlgk moet heeten Terwyl in 186S de gemeente heeft nilgesprokan dat die regeling op den bestaanden roet blgren en derhalve de Kerkelijke Commiasie lasthebbende van dea Kerkeraad bigven moeal beeft de Kerkeraad later zonder de gemeente te hooren bealoten dat de kerkelgke Commissie zelfataodig naaat den Kerkeraad optreden en ïich dus als niet laatbebbende besohouwen kan zoodra zy zelve dit noodig oordeelt Üe Kerkeraad deed dezen even dwazen ala onwettigen stap ten einde voor de partg die thans de overuscht heeft de geldelijke middelen te behouden wanneer de Kerkeraad wegens verzet of ongehoorzaailhéld aan de synode door deze te eeniger tijd mocht worden afgezet Daar deze gelden een smn van ongeveer l s aillioeu anderhalf millioeo galden bedragen en een wettelyke weg op het oogeublik moeialyk tegen den Kerkeraad koo worden ingeslagen moest men aan de stembus teonen hoezeer men de onverantwoordelijke handelwijs van dien Kerkeraad afkeurde Dour de leden der confessioneele pariij die ter rargs leKÉ aanwezig waren is niets wat de financieele quaeslie betrof tot verdediging ran den Kerkeraad aaugevoeM Toen zij opkwamen legende bewering dat die partg kwade praktijken bij de stemming bezigde wer den daarvan zooveel hewijzed bggebracht door ben die er de slschtofiiera van waren genetati dat zy spoedig het stilzwijgen bewaarden De natiooale kookschool te Londen wordt deze week weder geopend Door de plaatselijke aehootcotamiaaie van Londen is bepaald dal op haar kosten SOO meisjes onderwgs in het koken zallen ontvangen Ia verband met de veelbesproken zaak der ovcreenktfmst saet de Khgnapoorweg ouuitsckappij is niet van belang ontbloot hetgeen daaromtrent jt Donderdag in den Leidaóben gemeenteraad is voorgevallen De beerJnU zeide ui dat voordat de gemeenteraad in een openbare zitting zgne goedkeuring aan het sobsidie van 100 000 voor dea aanleg derspo rweglyn Leiden Woerden bad gesehonken die zaak eerat in een besloten vergadering had besproked en deed de voorzitter daarin medüleeliagen waardoor alleen tot t verleenen van sobsidie met algemeene stemmen werd besloten Ware de Bqijjemeester uu by het onderhoud èn met den minister èn met de ooncessionariesen de heeren de Bordes en iUoet beboorlyk ingelicht van aflra wal er geschied was dau geloofde spreker dat geen enkel lid zgn goedkeuring aan de ontwerp overeeukomst zou hebben geschonken Op gronff ven een en ander vroig hg of het contract in deie zaak aangegaan door Gedep Staten moest worden goe lgekeurd en zoo ja wanneer het nog niet van ken was terugontvangen ket dau terug te vragen en te vernietigen iu 1 andere geval te traokten het door hooger besluit tiiet geldig te doen verklaren en op t raadsbealnit terug te komen aU ignde daarbij kwade troaw gepleegd Bovendiesi aaide kg te kunnen mrdedeelen dat hij vau iemand die t wel weten kan gehoord beeft dat de gemeente van de verplichting om die 100 000 in de tegenwoordige omatondighedeo te geven wel kan afkomen Bestaat er dus zoo vroeg hg mogelijkheid om na t geen we na weten en op 26 Juni toen we t beslait mr Irf J I l li W a 100 000 niet te verleenen De vooriitter vtrzoobt den apreker schriftelijke opgavea zgner vragen beloofde hieromtrent eeu onderzoek te doen instellen en er later op te antwoorden Nee twintig pocd saiker nit stgfsel bereid legt een der Ween dagbladen een vierde pond phoephorznre natros een vierde pond wgnzare kali een pond wijnzunr een achtste pond kcakenzoat aiiilerhalf pond rozguen en zeven en negentig poad wuter schud dit aJlea goed door elkaar laat het giateo en over acht wcki ii hebt ge wat men te Weccen wgn pleegt te noemen een znre roode leagea Op IJslauda bergen leeft een vogel die alle eigenschappen bezit om voor de duivenpost gebruikt teworden Hg ia mak en zeer verstandig vliegt meteene snelheid van 150 mijlen in t uur en is instaat zyn buis temg te vinden over zee en landuit elk deel der bewoonde worcid Een paar dezervogels bnobten eeoige dagen geleden depêches vanParijs naar eene eenzame plaats in een woest enrotsachtig oord in Kent ongeveer 10 mijlen anLonden in den tijd van l j u r Indien de proeren die men thans neemt om hen aan te fokkenen af te richten slagen aug men volgens de Zii atoek Journal hopen weldra ee Occaan poat lusBohen Aaserika ea Europa opgcrioiit te tien De geheele ahtabd k n afjfcirgd worden tossoben zonsopgang ia t eene halfrond eu zonsoudcrgaiig in taadere Naar aanleiding van hetgeen prof Harting onlangs in het Alinm der Natuur over het begtati n van lijken beeft geschreven is door den heer L i n drr Meuten te Alaersfoort een plan ontworpen tot het inrioirten van een aigemfene begraafplaats Dit plan hetwelk do goedkeuring van den hoogleeriinr moclil wegdragen besia it in het aanleggen van eene begraafplaats in het Gooi ter groote van lOOhrotaren Zij ton terens na sluiting der in Amsterdam b staande weldra onbevolkte of te dicht bg de kou der gemeente gelegen begraafplaataen tot gemeenteliegraafplaats voor de hoofdstad kunnen bestemd worden Door middel van alzonderlgke begrafenis treinen zou de begraafpla tla in de heide in een half uur tijds te bereiken zgn Da tarieven zouden met inbegrip van alle onkosten overeeakotbcn mei of nog iets lager ziin dan de thans bestaande r III i II INQSZONDEN Mifnieer de Bedacleur Het laat zich aanzien dat Gouda tijdens den ajUi staapden winter productief tal xgnaan toeneelrocri llingen Den rerslaggeverder GonÜKhe Zeitung wordt daa een ruim rcid geopend zgne beschouwingen orer die uitroeringen den rolke mede te deelen en eren als den a getuopen inter zuilen Dok wel Ingezi ltdta stukken in verband nel dat onderwerpt wordsn op genomen en lat kan verondersteld worden ia het algemeen belnni tihttig i Vljn Maar zon het ook niet zeer doeltreffend linear zijn in deze onpartijdig en kalm Ie wesen streng te vermijden olies wnt aanleidmg kan geven tot persOinaliteiteu en bet er niet 9fi toe Ie te geo door sa rieke opmerkingen den acteur belachelijk te maken Intusschen er heeft zich eene afdeeling vsn bet TeoneüiKfiond gevestigd te Gtooda en men mag rerwackten dat die corporatie ter bevordering van i e zaak die zij voorstaat niet in gebreke zal blijvj oi alles te dóen wat een goede beoordeeling kaa bevorderen UËd Dv Dienaar SAPIBNTI 8AT Bovenntaande regelen hebhe mj in out Und Ofgé nomen daar ook wij den wentck del teiryven naaf een onpartijdige critiek deelen Nimmer zullen mij dan ook een in ottoenlgkeie Koordingen gestelde anti critiek op de door om gdeverde critiek eigeren op te nemen DE Redactie I O H I T I E Aan het Bureaa van Politie alhier zijn inbewa rin de navolgende in deze gemeente gevondenvoorwerpen als een gebreide vrouwendoek eenl gouden Caniille broche een gouden Oorknop en een Kinderschoilje met rand Burgerlijke Stand GaaoKPN I Oct Cornelis ouders G Zegers ea If dea Boer Josu oadars k Zaotioorl eat WeiUad Lsonsrdas dor C Erberleld en E Koogmaa 2 Joksaa Fredriki PetrottcUi ouders A Smient a M i vm R jst Hendric C thsrin ouder k Woot en H SnelleBaa 5 3 Csthariua Frsueiiin onder f Groenendal en P Va4 der Klegn Msrinu loader J 0 erV pen P II Fri 4 CoroclM Frinciiea ouder C Veeneuoal en C Kcoosnw OvrsLiDZ 2 Oet J C M Ssselt sa S ADVËRTENTIËNf Bevallen run een jongen E L VAN CATZ Gouda 5 Oct 1875 Buzmaaji V Heden overleed ons jongste Kindje J03BPHUS CORNELIS MARIA in den ou i derdom van ruim zes maanden Gouda 2 Oct 1875 CORN s B msui DE MOL Voor de rele bewflien ran belnngotelling en deelneming onderronden bij den dood Ta Mejnfvrouw A T VAN MEERTEN te Gouda wordt door haren broeder en zuster oprechterf dank toegebracht Geuda 5 October 1875 J Voor dê vele bewnien ran belangstel I liug ondervonden bg de geboorte onzer Docuterj betuigen wfl onzen hartelöken dank A c c fwasfh B 3 VÉRZiJL L JOSHM Een Agent in Hamburg verlangt een solie fabricaat leverende iitra Stearine RaarsenainlW voor den nitvoer te Tert enwoordige Uitstekende referentiSn Adres franco ónd H C O 4347 iian het Adrertcntie burean 1 HAA8ESTE1N VOGLER te Jïat W 289 STAATS LOffËRIJ De trekking der Eerste Klasse begint Maandag 18 Oct 1878