Goudsche Courant, vrijdag 8 oktober 1875

Vrijdag 8 October 1875 N 1734 vereenigt in zich de eigenschappen van het Carlsbader Emser en Mariënbader zout en bewijst uitmuntende dugsten bjj hoofdpgn verstopping en slechte spgsvertering benevens de kwalen die daaruit voortkSen zooals maagpijn magraine aambeien en in t algemeen de ziekten waiïrtegen men zich van inxeermiddelen bedient In verzegelde doozen h 60 cents Borstpastilles uit drop salmiakzout mout anns zwavel en xtract van slaapbollen zamengesteld en goed van smaak zijnde worden door alle doctoren bevonden het beste middel tegen hoest schorheid keelden bord yn ÜD A Vi oozen a 50 en 30 cents in profzsJijes a 15 cent GOUDSCHE COURMT Nieuws en Adverlenlieblail voor Gouda en Qmslreken S t a a l w ij n Het is ï8n algemeene bekendheid dat jjzer een onmisliaar Ije tanddeel v n ons bloed ia Waar het in te geringe hoeveelheid voorhanden is zyn kwaadsapfigheid bleekEucbt en klieisiziekten de aatuurlijke gevolgen Van allezoogesaamde yzerprsBparaten is deze oplossing 4egeschiktste Ma eetlepel bevat O IS gram zer in oen Ucht verteerbaren r rm De flacon kost l Rhal arber S 1 ij m M a a gf pi 11 e b r doos met 50 j illen 25 cent BoterpoedBT m verkoiH den tyd van het karnen maakt de boter vaster beter van smaak fraager van ktet en verhindert het sterk worden In jtakken voldoende voor 500 kan melk i 80 cents a BQ leder aitlkel is eene uitvoerige gebruikBaanwijBing Bovenstaande artikelen zgn te bekomen in de li ende depots voomamelijV te Gouda hg Ki Welter li Schenk en J C Zeldenrflk te SchoonJioven bg Wed Wolff en Zoon 4 te OuJewater bjj È Jonker Idenburg te Woerden bg N C ran der Kas En in de Andere plaatsen in de bekende depots iBmmerik M VON OIMBOBK De inzending van adrertentidn kan gescbieden tot één nnr des namiddags van dan dag der uitgave ATTENTONGEN versoh ie verkrggen bg W JT JIAAUMAAKEBS fi v n B 13 Auxinum or4entK prSparirt ans noch nïehtltekannten Ve etabilien des Orients von ausserordenttlicher Heilkraft geprüft von den ersten Autoritaten der Chemie nnd Medicin besratiort die V in ins hSchste Stadium der Unheilbarkeit getretenei BpUepEde FaUsuoht ai JJ OkJbBUCht 1 Brust ii Mageoikr miyfe VorGebraudi meines Praparates bitte ich um speciellen Krankheitsbericht darauf sehieke ieh das Priiparat oebst genauer QebrarachsanweïsuBg und Kurverhaltungsi geln unter Nachnabme sofort Ich wame ausdrücklich vor jenen Leuten welche lefliglich auf den Geldbentel der armen Patiënten yieculiren indem sie als Specificum gegen obige Leiden nicbts als eine Lösnng von Bromkalium geben NB Unbemittelte Kranke warden berücksichtigt Silvius Boas Etflnder des Anxilinra orientis Specialist fttr Nerveu nnd Krampfleiden Sprechstnnde 8 10 Vrm 2 4 N Berlin SW Friedrichaitr 22 l Etage é Hulp voor alle Lijders aan jicht kramp buik borst hooM kies tand of schoudelpgn in de gewrichten armen of beenen rhumatiek krampkolgk maagkramp of welke kwalen meer van rhnmatischen aard zgn worden in zeer korten tijd door het gebruik der ABSHAUBBIN S of ANTI EHÜMATISCHE WATTEN ontwijfelbaar gene sen verouderd rhumatiek verdwijnt zelfs betrekkelijk in zeer korten tgd Ook ingeval van pokken waar men Jlezelve aanbrengt zal men ten gevolge niet geschonden zgn Brand of uitslag roos zwoeren ook klieren doen zij op eenen voor het ligchaam onschadeljjke wgze geheel verdwijnen Het is dan ook daarom dat dezelve de algemeene maar ook tevens de bijzondere aandacht der geneeskundigen hebben getrokken en door ONIVANGEN STROOPAPIER 7k ƒ 1 40 de Riem A BRINKMAN Stoomvaart Indië Eene Nederlandsche Stoomvaart Maatschappij veilaqgt op voordeelige ivoorwaarden in alle uteden dee Bp8 Correspoodenten die in staat zgn lom met vruöht wefkiAam te kttsuen zgn voor het aannemen van PASSA ÖÏBBS en GOBDEREN naar J ederlandttkIndie iSVimco anbiedingen met vermelding van referedtiën worden ingewacht onder de letters B M aan het Algemeen Advertentie Barean iTOi NUGH VAN DITMAR te Rotterdam r TERWAIRLOOSBE VERKODDBEQ CBHOIIISCBE BROi CHIXES TEEKWa UnomlEELE BEffANDELim TEER C4PSULES DE GUYOT i ap Uè r 1 ttritt Deie c p ules ter grootte van leen gewetif pil lievalten teer uit oi wegen geheel luiver en van de éérste qualiteit De capiule smelt in de ina g en Ue teer wordt gemakkelijk opgenomen en irerkt spoedig I Het dagelijbjfhe gebruik der teer is ieeraailt Télen ï or herslellenden en wakke personen Hel is levens I vooral in tijden dal Epjdcmien heerschen r iwiMirerfe A rRj eii ljucduprofeaBMr I De teer legt H A Oaienave wonll metbijtonder I succes gebruikt legen huKtuilsIng nn loagleenng lïet t ift klaacblijkalijk door de ervaring bewezen dal de teer I een stimuleeienden invloed beeft en dat bij matig maar I geregeld gebruik de teerde organen derspi vertcering laeht opwekt en den goeden bloedsomloop bevordert DlcJlOftiMirtfi ein t ecMKdudocteui Fabhe 0e werking der teer inwendig is als volgt Zg verfl meerdert de urine afscheiding wekt deir eetlust op en bcvordeit despijsvcrteering Hen sébiijlldeteer voorc t or tuj cMODMche eatbafren van de blaas en km gen JraiU de Pharmacu du professeur SoüneiBaii Bij t gebruik van één of twee capsules op t ogenblik dat men gaat eeten werkt de tear hoogst merlnisardig ia de volgende gevaliea BRtWCHlTEI aélMM 1 LONfttANDOENIIia jmmkktanmat vcitiiauDHiiB umoNTtrcKim cn TEERma i KECLPIJNCN i VtU WHTe M ltRT EIIIIM i MUDt OP DE BLA M en in t algemeen tegen lie aandoeningen der slümvUeMn ledere flacon van fr J 50 bevat 60 capsules Dit is geneeg geiegd om aan te toonep hoe weinig deie geneeswijze kost van 5 tot 7 1 3 cent per dag Om ach tegen t koopen tan namaakul te hoeSen mod nun vocrallttUn op t mlte etiquette waarop de teM met twarlt Miert ie afgedrukt en de onderleekening nn HUWT m dri Umma Bier tegenover bemidt tuk het fac umiU der kandUekenint Gaaii Orak van A Bnnkmui Depot te Gouda bij J G Zeldenrijk hun Bd in voornoemde gevallen zeer wordenaanbevolen Geen Ijjder gebruikt deze Watten zouder de zekerheid te ondervinden dat zgkrachtig snel en aeker werken en dat zondereenig nadeel toe te brengen aan andere middelen noch aan Icwalen van anderen aard schadelijk zgn De rjjs dezer Watten is 30 centsper palde verkrggbaar aan hetHpofdDepótbjA BUEJETVELT Aa te Iklfi En verder bn4T A G VAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zevenhuizen T W DEN UIL Schomhmmt A KAOIiING Alphen 3 GOUDKADB Boekoaé OTTO HOOGENDUK CapelU aid IJmt A REIJNABT Oostpoort Rotterdam i H KELLER ek Zoon Weste WagenstnuA Urbanus Pillen bereid voigens liet aloude en echt Becept waarop men In Iwt bijaonder attent maakt ijB teer nuUig in ongeairtdheden der MAAG en werken beiksaam op de SI IJSVBKTERING Zg zgn uitmuntend tegen de OAL 8CHBRPTE ia het BLOEI en UITSLAÖ der HUID lü ïii ZACHT LAX HEND en SLUMAPüaUTENI Verzegelde dooeen van 37 Cent en dabbeiedoezen sgn ve krijgbaar bg de bh Amrieriam M CIcbau C drog heilige Kg t SSL Bodegraven B Versloot Oouda L Schenk op ile Hao atraat HaatlrecM K Oos erling Moordrecht G H Po t Ottdeaafer Pr Veer Sotterdam v d Tuorn t Bïker IVMte TV ien tr t Schoonhoten A Wolff OtrecU ¥ AKena op hot Bteenw ver d a Don kerstr n 872 fFoerden W V Sweermaa Zetienhuiien A Prins WAARSCHÜWmÖ Men wordt inatantelijk verzocht wel attent Ie willen zyn dat door ons bg nieaaad sndera de Urbanna Pitlen bereid Tolgens het oude en eohto Reoept ia Dépêt zgn verkrijgbaar gesteld i de kierbom opgegeven Steden en Plantun dan iij de hier engenoemde Dépóthottden In elk doosje is el biljet voorzien met de tigenkandige naamteekening van de vervaardigers Wed Keunen 8c Zoon Apothekers welke Handteekeniog zich ook bevindt ap hel Zegcllak waarmede de Doosjes verzegeld zgn Wij verweken de gebruikers imitantéUJk daar wel op te letten en raden hun nan wel toe te ZtOD bg wieu men de Doosjes Pillen haalt AUeen iit Doo sjes waarin een biljet laet ome nandleckeniog isf zieh aan te schaffen en zich te waefatea voor het gebruik van de vels namapkeeUu De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prge per drie maanden is 1 75 firanco per post 2 BUITENLAND Buiteiilandsch Overzicht Be partgcD in de Fraiiscbe Kamer beginnen reeds aatUltcB te maken voor de nieuwe parlementaire eampagne Men kondigt eene bijeenkomst aaa ran de lioofden der linkerzijde Jules Simon ton eerst aiet Thiers zich over dra toeatand beraden dao cal kg ti bedeelde conferentie presideeren De Daitiche Keizer vertrekt den 16n naar Milaan De Beierco igu met d ingeJieode begrooting vrij wel tevreden oaulat het lekort kan worden bijgepast It bet ofcrsckot der Fcansche oorlogskoslen Niet minder wordt da minister van Gniiacieii geprezec om le inge lirye kondenbelaating waardoor men hoopt eu opruiming t rarkrijgen in het hondcnieger dat in Beieren vael te groot is de belaating die in cokel geaeeataa wordt gthoven waa te gering om ervlwxl diotetkoodoi MhtCTuitgmg laidi Mtttmk ie do van daar een laudabelsatiug van 12 en 9 aaark een voorbeeld dat ook elders navolging verdfent De meerderheid der adrescommiasie in den Beier eheii Landdag heeft Jorg tot rapporteur kenoemd dcu lou spoedig het ontwerp adrea aan de commiaaie voorleggen Ia Engeland ia het bericht gekomen dat Wade lieti nog te Peking beiindt De vrees voor oorlog ia dua eenigszins geweken Wat het Chineesche goavernement heeft gedaan weet men niet zeker beeft bet lich kandelburder betoond dan zooveel maanden t geval waa Men bericht telfs dat Wade heeft la kennen gegeven dat de onderhandelingen met de Ckinaeacke regearing tot resultaat hebben gehad dat een oorlog vooralsnog met waarschgnigk is Eiodelgk scbgiit de Verheven Parte tot de overtuiging te ign gekomen dat er ieta moet worden gedaan om de ontevredenheid in da proviocièn tot bedaren te brengrii door tegemoet te komen oan de grieven De sultan heeft ea besluit uitgevaardigd dat voor zoover nit het telagrafaeh réaumé kan worden OMtmaakt twee taken bttreft en wel in de eertte plaats den drak der belastingen vermindert en in de tweede plaata een snort vertegen woord iKing voor de verschillende volksstammen in bet leven roept De bevolking der landbonw distrioten die iich rustig aan haar arbeid begeeft wordt onniddellgk vaniekera grondbelattingen ontheven terwijl baar daarenboven den aehteretand tot l Maart 1873 wordt kwgtgaacboldan Enkele krpulde klaaten zijn van dit voor recht aitgeionderd De veraohiliecde gewesten inllen in de administratieve raden worden vertegenwoordigd door afgevaardigden die kan vertronwen beiitten en die ig zelveo nillen verkiezen De wenscken van deze afgevaardigden voor zooveel zg binnen wettige grenzen en pnrken van bet gezond verstand bljjven zullen zooveel mogelgk worden toegepast cn met zorg worden overwogen Jaarlijks tollen deputaties van due raden zich naar GonsUntinopel kunnen begeven om bare wenschen aan de regeenng keubear te maken Daarenboven tallen eanigo voorname personen die het vertrouwen hunner gemeenten bezitten van tyd tot tgd naar de hooldstad worden ontboden Men krggt dus een soort vau provinciale vertegenwoordiging mat afgevaardigden uit iedere gemeente ala een orgaan tuaschen de regeering en de bevolking D inliohtingen die op deie wgze worden verkre gen tallen volgens het besluit den grondslag vormen voor hervormingen en wijzigingen tot bevordering van het algemeen weltga en den roonpoed der natie Er tallen speciale agenten en cuulrolenra worden aangesteld om voor de gelgknutige veideeling en invordering vaa de bebutingen overeenkomatig de Iwpaliagen der Mt te waken Daarenboven wordt verzekerd dat de refaering op t oogenUik zieh bezig houdt iMt k t onderzoek naar een atelsel tan belaating waardoor de wenschen der kevolkiogea beviadigd talie wordeo en baar een gelijkmatig drakkand atelad vaa belastingen w rdt verzekerd De regeering ia vaomemens deze hervormingen te doen vergezeld gaan van aadue betreffende het politiewezen Uit Sertie komt het bericht vaa e ne ministerieele orisit Het ministerie moet tegen vorat HiUn heb ben aaamgetpannen De prins beeft de btwiDdslieden in de Skapiohina aangeklaagd ea da miniaiers tgn gevallen Het nieuwe kabinet ia nog niet klaar k r j men tigt dat de rwleii van deze vertUginggdegen is in da belangrgke wetsontwerpen die bijden minister van Oorlog en Marine in bowerkiogzgn Het vermoeden ligt echter voor de hand dat de langiome bewerking dier wetsontwerpen opzettelgk geschiedt om de gemoederen verder t laten kalnaeeren Dit doel is achter niet bereikt de linkerzijdebeeft in den vorm van een manifeat aan de kiezerseen motie van wantrouwen in het ministerie uitgebracht op grond dat de begrooting oiet is ingediend en wat erger ia de vroegere meerderheid is nu heraleld = binnenland GOUDA 7 October 1875 Z M beeft herbenoemd tct griffier bg het Kaatoagereobt alhier met ingang van 27 October a t mr J C D u Pui Mrt toeatemming van ooten Burgemeester tal aaoat Maandag door de Heeren Ds J N Scheltema I l Bertels F Herman Ft T Blonk Jurriaanse J M Kortland M L van Leeuwen H J J Legen J Schouten Azn P 3 ran der Staal M A Trgbita H Tgsteroun en J IJpeloar Jt een collecte wotden gehouden tan bchoe c van het schippersgezin dat door het tinken vau hun vaartuig zie ons vorig Nr broodeloot is geworden Wg vertrouwen dat dtta ongelukkigen beroofd van ban middel van bestaan en ver verwgderd van hanne betrekkingen tullen ondervinden dat bet welwillend brroep op de liefdadigheid van Gouda s iugetelrnen niet vergeeft zal geweest tgn Laat een ieder zich herinneren weike groole voordeeirn ome gemeente in t algemeen en vele iDgezrtenen in t bijzonder aan de scherp aart danken dan kan het uiet anders of die heriuneriiig zal deze IgileuJcn ten goede komen Gitterennamiildag heeft men een proef genomen met de brandput die op de Markt voor het Raadhuis ia gemaakt Vier spuiten waren daar geplaalsi die alle genoegtaam aanvoer van water hadden om behoorlgk te erken 7 ADVEETBNTIËN worden gepUatrt ran 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen 6R00TE LETTER worden berekend naar plaatsruimte Afeonderlöke Nommers VUF CENTEN Dinadag ochtend omstreeks half te ar bad op da rivier den IJssel alhier voor da sluit een aanvaring plaats door de stoomboot de Stad Rotterdam tegen eea aldaar liggend vaartuig oaa t welk eenige aehad werd veroorzaakt waarvoor door den schilder ver goading werd gevraagd Toen deze door den kopiteia der atoomboot geweigerd werd hield deaehipper maar d uMgk parate executie en sloeg den kapitein met aea peilstok zooduLig op het ho fd dotdeza hevig bloadda j en erotlig verwond werd Na inroeping von keelkundigit f hulp ia van het gebeurde p oeea Terbaal opgemaakt Iroor ket lager ondërw hebben giateres een aaa De oajoara akte examaut in de provincie Ziidhollaud vang genomen Voor de akte van halpoiderwijzar waren opgeko men 17 condtdaten wier examea beden wodL loortgeut I Van de 8 eandidaten die tich aan het exaauu voor de Fiantehe taal onderwie n werden 6 toegelati en S a eweteo onlangs opgerichte vereenigiog Ocfcuing tatft Kunst in dete maand een tooneelvoorstelling zal geven teu voordeele van H Breedgk die vooreeoi gen tgd zijn been verloor thans zijn de inteekea Igsten rondj ezaoden en gaarne willen wg eene wekking plaatsen aan onze ttadgenooten om h l M bewegen daarop te taekenea Vooreerst hwh helpt men een Ijjdend natuurgenoot door het geven der voorstelling te bevorderen e vuorta sUuui men een jeugdig gezelsehap dat tiob uit liefhebberij in de toOneelapeelkuntt wil oefenen vooizeker twee redenen om tgn kondteekming niet te weigeren op bovengenoemde inteekenigstea Naar wg vernemen zou reeds sedert eeoige dagaa aan de Rgksmunt gewerkt worden aan en Bieaveil atempel voor ourea gouden munt VERGADERING van din GEMEENTERAAD op Vrgdag den 8n October 187 dea namiddag tea 1 ure waarin tal worden bebatideld Een vooratel van BnrgemMater ao Wethondan tot wijtiging vaa het tarief van doorvaartrechteB oaii het Recnwijkacke Verlaat a Het vertoek van de keereo Itarton e s lot raoiganitatie van de jonge juffrouweosokool Het voorstel van Burgemeester en Wethoadera tot het beschikbaar stellen vaa galden voor de ichtia v n een aehoolbiUiotheak ooa d eertta openban Armenschool Het verxodt vaa de keeren Vaa Bcntnm it Zoon om toelage voor de uitirifte vaa eea verslag ds tittingen van den gameentrraa l Het veiioek van de schippera in het Veer opA sterdam om de vacerende sekipparplasia met te vervullen De ataten vaa begrooting der kooUn van de a j subsidieerde iottellingek van weldadigheid dienst 187 6 De ataot van begrooting der koalen van de sehutterg dieast 1876 Het voorstel der oommiasie belast met bat onl werpen vso stralverordeningeo betreifende het ver toek van M P OotUrbet k c s om vergunning tot hel mogen bergden der Klinkersstraat met kuuaa melkwagena 1 Een vMioek van den heer L W Van der Metf om onlalag als hnipoudcrwgzer