Goudsche Courant, vrijdag 8 oktober 1875

Hft rooMtel ran Bunemeesler en Wethouders tot ertBh ing det tetiiÖag op de honden Tr b no élli Een Jid der eommissie van toezicht orer de Muiekscfaool £ eB hrfpoadefttijlfcr aan de Tuschensehoot De Kerkeiwd te Winkel b eft toezegginf van 4 erofp 1 san i JUM jfc lftlclW tefcaipd te KTU poD aaa den IJsel Te Beilenwonde irerd op Zondag Borgen 3 Oct de beroepen leeni r l A Prins Mj welwillende fawwd van ia lR Ea il Dt is W i Boers Tan StoK qk heTesligd door z fnen vader prof J J Prins van Sjeiden naar aanleiding van 1 Petr 5 vers 1 4 Aao de handoplegging werd o a declgenomeo door den 94jarigen óudpredikant Isaac Prins van Amster daal reeitritdér lanrfen niet v ti ieeraar Op Pinksteren I8é2 had doüelfile predikant I Prins eene lieSdebeart Ie Beikenwpude TerTilld Uea namiddags d ed de nieuwe predikant zijne intreerede naar aanleidiag leidiagT B ifoh 28 19 laatste gedeelte Zoowel s Toorals namiddags was het kerkgebouw eivol Hel toöneelseizoen is geopend Het AuMterdansche toouef Igezeischap der hb Stumpff eu Vfltman is daartoe in onze gemeente opgetreden en het was voorzeker veleu aangenaam dat de reeks voorstellingen die dil jaar in Kumtmi zulten plaats ihebben gea fét d werd doÏQr eeii gtieelselinp welks TerdicnsteD doer Gouda s ingezetenen gekend en erkend 0tdtiii dank zij hertfashle kennismaking Wij begroBteiÉ deze voorstelUng a s een gwistig vdonéëken lOér de qualileiV der aanstaande tobnebli feMiftiitieo die bnü te wa hl n staan en met vreugde ConMIttéïMn wy dat zoo verdere rooritellingeu gel jk 2p aak die welke Diusüag avond gegeven werd ObMIil geen reelii tot klagan zal bebSeU Giriit ner Snfftfi naai de vertaling van N Doniki WB Toot dewn avond gekozen en reeds allien IhA feit dat dit stuk in lentemnaud de esjaars door lerr Klèidü tot bate beatietrootlittillng wal genoven reofatvaardigde die keuze ËtWoemd trebrs tl moge gébrekett hèbbert er mogen vlèkkiri öp aai te Vif én zijn Vnn niét weinig belée Jwnii het heeft één deugd een groote deugd t is Ol bi uitl iethtfndïèiil ge9e ikl otb dd talentert de veiilüjdigl talenléii ah eert aotridï ili MS r Klein é te doen uitkomen Ou deze deugd alleen was t ons diiCtèri J w l c tril Skfftf wai geUbèrttro als zij zijn miMest Be beroemde JJliskssb ii htef die iu QJxB w Xff w Mr de groete vreugde door die overwinning Tsroorzaakt in diepe droefheid te zien veranderen werd aitmunlend door Mevr Kleine voorgesteld Wat een eenvontl in hare bewegingen wat een aobwhaid in liitre gestes en toch wat een kracht f fan uUdruIcking wat een gevoel I De ondoocgrondel0ke smart de onpeilbaar diepe droefheid die ïich van haar meester maakt bij de ontdekking dat fann de schoöiie jongeling wien iji beminde baar slei hts bewonderde maar geen wedeiUetde toedroeg en zeFTs eene andere Melita haar l ia beminde werd prachUg door haar weer tègéven en t g ie spifak of zwjjgeha speelde i y ze door oorden of door gebaren zien deed wat er óniging in haarxomoed stee ls boeide ze sleepte ze mêe dwong w de ftitfe erkentenis van aller lippen dat is knust ware kunst Wij weten inderdaad niet wat meer Ie bewonderen in Me ri iÊIÏSiia a spel van DinsdngavdiiH de indrAlfw4kkiild kiinstvolle standen die zy ons in menigte te zien gaf de Sobere gestes vol aitdrukkii en waar beid bf de nVoudige en toob oo krachtige wijzt W4M p d tebooae w ordea barer rol aan bare lippen QUtvloeiden Al nvtti Kleine werd waardig bijgastaait door de iwee personen die met haar een rol na beteekenie MTtiiMöir VobfMirit MMt vervolgens Melita I ób rol werd door den heer Kistemaker vertolkt Voorzeker het ion niet ts verwonderen zija als bij ihet a al Va Me r Kleine dmt der andere aotei rs ongiHistiif kfMsk en daarota beteekani het niet weinig Wanneer wg kunnen getuigen dat it Aiet het geval wai 4i le éttdi el l aan werd verdienstel k weergegeven de heer Kisteaaker nam ovrr het gebeel een sober heid in acht die zeer veel lof verdient In het 1ste bedrqr nidt het ainst Daarin toonde by niets van die geswodenhlM en Tardrncnheid die WQ vroeger harilaaldtrtqk in heBopmgrktan en meenden t moeteli aflcenreo Netaita wg in aantnerking hoe treurig de indruk Tan het ensemble zou geweest zgn wanneer hei spel vab Paoa taeht ware geweest dau verdient ds heer SiatMtet ooiï daakbÉarlieid voor 2 n verdienstelijk apel MdHat rol waa ian Mq Poolman toevertrouwd Seie lieve vertohguing op het toooeel is zeker niet inde eerste pUaia nschikt voor oen treurspel Zg gaf bgna geen enke le solboUe staild ie zieij wArtoe ook haar rol gelegenheid gaf ja zelfs min of meer verplichtte Maar hadden wg haar spel in vele sconrs ook gamie inew evoalvol gezien er waren oogeiibiikken dat zij ich een wanritige leerlinge toonde van hare ta entvo§e m steres Nog eens Weté eenie voorstelling is een goed voar4 en Menige ïmgMiame kunstavoud worde ons oök dit jaar bereid menig kunstenaar eu kuusteuiires moge ook in dit seizoen in Kunstmin optreden en hel Goudabho publiek moge toon n ware kunst te waattleeren NanV w5 verStemen Zul dè geooihbinëfrdo verga dering van Volksonderwijs en Sehoolverboad gehouden warden op 6 Nov n s iVad Staten GenanKll Tweeds Kamck zitting van 6 üctober In deze zitting heeft de heer Luybeli naüiena de commissie benoemd tot ondeD oek vna de geloofsbrieven van den heer van Heemstra gerapporteer j dat de minderheid dier commissie vooratclae dieü heer niet toe t Maandiw is aan de orde het voorstu van den heer Viruly tfft heftietfiog van het reglement van orde Tegen Woensdag ten II ure zgn de drie rechterlijke ontwerpen aan de orde gesteld Men meldt uit s Hage Van zeer vertrouw bare zijde vernemen wij dat de onderhandelingen tusiofaen Nederland en Venezuela dreigen aiet let helgewensoht resultaat te zullen voeren Door Vene ueln moet wel zgn toegegeven aan het verlangen em schadeloosstelling te verleeuen wegens het voorgevallene met de Mmat maar niet aan deu eisch dezerzijds gedaan tui openstelling van de havens vaa Venezuela voor Nederlondscbe schepen Woensdag ochtend ten IQ ure lieelt de secretariv van het VeneineUansoh gezantschap langs officielen weg aan den minister van huitenl zaken eene depêche overhAidigd vna lijn gouvernement De inhoud daarvan moet aeer gewichtig zgn eu van beslisseoden invloed op d C vriendsohapsbelrekkingea tasschen die beide rijken Eerg leren zgn té Lnxem Durg de feesten ter eere van bet SS jsrig stedeboudersohap van Z K H Prins Hendrik aangevangen In het park aangplegd ep de vroegere vestinjEwerken badden zioh rcbds vroegtijdig de jonge danieé nis het dochtertje van den biirgenieester aan t hpoM Ze waren wei ISB in getal allen in t wit tot zefls de kinderen der ar njensoholen toe met de Luxembnrgscbe en Ofauge kleurea versierd en oBtbloote kof es Dan stonden ze den Prins af te wachten die te 10 5 uren van Walferdnngë de gemeente binnenkwam tegemoet gereden eu In de stad vergezeld door een esrewncht vaa 30 jobgeheeren te paard De prins vergezejd van twee kamerheeren verliet aan t pirk gekoraeii zgn rgtnig en trad op de inpisjes toe lie hem in een feesttempel verbeidden Nada genoemd meisje dea Prins haè toegeéjjr ken begaf zich de Prins naar het Paleis waar de verschillende depntntien werden ontvangen Alle vereenigioge en genoolschaiopeti waren mét Itun vaandels e binieren it bed Luxemburg iaomgestrosmd om den Prins hulde te brengen Ook de Kon Nbd St09itibkatmastschéppg en de MaatScha ij Zeeland ware door de heeren Tnt van Poortvtiet Eamaun van licnuep Sprenger en Wilbaut vertegenwoordigd Maandag 11 constitueerde zich te Leeuwarden ig eene druk bezochte vergbdering in de conoerteaa t eenW afdeoling van Mnltai atiora Bond Naar wij vernemen heeft de tooneeldirectie Le Gras Van uglen an Haspels te Uctterdam zich het recht von opvoering verzekerd van pen nieuw oorspronkelijk iooneeispel in drie bedrijven dat di nkelgk nog in den loop der volgende maand ten toooeele zal worden gebracht Het stuk is geschreven door twbe anlea a en verdient dus de aandaoht als eene proeve van het bier te lande weinig bekende stelsel van collaboratie dat in de fransche dramiiiische letterkunde zulk een groote rol speelt De namen der achrgvers mogen wij vooralsnog niet mededeelen i ö Ter herinnering van den dag waarop vo r 608 jaren Amsterdatn in de geschiedenis is pgetreden zal op 27 Ooiober a i het in het Paleie voor Volksvlijt geplaatste orgel worden ingewgd Hel feest ziil geoptfad wdirderi met de uitvoering eeuer cantste waarin voor de solo partijen de medewerking o a van biejl F Stbéts peii idnitire van Z M den Koning verzekerd is Dé Heer Guilmnnt organist lÏB Parijs zal het orgel voor het eerst bespelen Voor het Kantongerecht te Winschoten is aanh gig eene procedure waarbij het de vraar góldt of Ie uitgever van eeii dagblad verplicht is i pra dn zaken de advertentiün g atis te ploalsen ais de Ktcbtbaak het blad vaar de plaatwog beeft aaage Oves èenkomstig het besluif vaa de hiat gebfinden algemeene vergadering van het N O G wórden alle bestogen der gefwesftiijke vereenïgin en voor 1 Dec e k uitgenoodigd aan bet Hoofdbesinnr mededeeJin te doen van hunne inzichten en wenscben botrekkelijt de in het volgende jaar aali de orde te brengen vourSAH totüervorèftiKVw gewestelijke vofei iiigiii én Irizodderheid wSrtlt beïlntwoordiDg verzocht van de volgende vragen Ia het wenschelijk dat de gewestelijke vereenigingen worden ontheven van eike tnsschenkomst in Ie admpiiïtriltieve en financieele betrekkingen vauhei Hoafdbestuur met de afdeelicg en de leden eu omgekeerd Welke andere werkzaamheden behooren nnn de ge esl véreéiigiiigen ali zelWandige dééisii desGenootsohapa te worden opgedragen waardoor zij kuniieïi médewérlien lot betafaéring vaii de belac en dos OepOptsohaps en tot bereiking zgner bialoelingen Welk verband dient daaitoe te bestaan tusschen hare besturen en harra H of helf HoiófdfiWluilf Tot welk minimum zal de contributie der leden kunnen worden gebracht om bg de gewijzigde regeling in de nooilzakelgke financieele behoefieo der gewest vereeaigiagen te voorzien Th nb is het programna gepubliceerd vaii dea derden Jücdctlahdtüheff Protestnmnidijg te horttde li op Woensdag 27 October 1875 te Eotterdam onder Eerevooriittersohap Van Prof Dr BOTS BALLOT De leden van het Nederlandsch Protestantenbond ac alle verdere belangstellenden oak a zijnzggeea leden der Vereeniging worden uitgenoodigd tot het bijwonen daarvan in de groote zaal vau bet Nut Oppert 81 te lO i nur Het hoofdbestuur van hel Nederlandsch Protestantenbond heeft in overleg met het bestuur der afdeeling Kottcrdam het volgend programma vastgesteld Opening der samenkomst te IU uur doar dea Ëerevoorzitter Behandeling der navolgende vraagpantsu 1 Onze roeping tegenover de sociale qnseslie Belerent de heer P H Hugenholtz Jr Bij de behandeling over dit onderwerp zal door den heer Mr H Ph de Kanter de vraag warden ter sprake gebracht i Wat is er van fJe katheder socialistea t6 verwacnten voor de zedelgke ontwikkeling vau het volkP Ue waarde der zot enaamde christelgke feesten Eeferenrt ds beer F C A Pantekoek Het belang van den godsdienst voor de heden dasgsche samenleviiig Kelerent de haer prof Dr A Kuenen Welke mort de houding zgn der vrgzinïii j Protestanten in de Ned Herv Kerk nfdat art Il Alg Eeg door de synode van 1875 onveranderd is gehandhaafd en de bepaling die handhaving det leer aau de kerkelgke besturea voorscbrgft is be houden Referent de heer A S Carpontier A ting Voor de afgevaardigden en correspondenten worde plaatsen gereserveerd Alleen leden van het Protestantenbond hebben het recht deel te nemen aan de discussie art 82 A B De 6de gewone vergadering zal Dinsdag 26 Oot plaats hebben en daarvoor zijn de volgende punten van beschrgving dooi bet hoofdbsstunr vastgesteld I Opening der Vergadering door deu oorzit ter te lO j uur preoi II Benoeming door den vooraitter van d commissie ter beeordeeling der urgentie van voorstellen ingediend volgens art 15 A II III Goedkeuring door de vergadering van het verslag der Vieide Algemeene Vergadering opgemaakt door het hoofdbestuur 21 Novettibéc 1874 IV Verslag van het hsofdbestaar aangaande den stalt u de wcrkzaomhedeu van het Protenstantenbood V Hekening eu verantwoording van hst hoofdbestuur waarbij de vergadering z l worden voorgelicht art 10 door de afgevoardigdeu der fdeelinge Leeuwarden Eotterdani en W ormerveer en indieniug van de begrooting voor 1876 76 VI Kort verslag aangaiuide den duit ch n Pr r testaulentag te Breslau door den afge i vaardigde die dezen heeft bijgewoond Vit Herziening Van bet Algemeen Eeglepient V volgens art 33 al 1 VOL Beraadslaging over een voorste ingediend i 1 doer de Afdeeling Uireoht van den vol genden inhoudi De Algemeene vergadering besluite dat i Voor het Nederlondioh Fi 9teatant nlK i 4 rechtspersoonlijkheid zal worden aangevraagd IX Beraadslaging over een voorstel ingediend door de afdeeling Utrecht aldus luidende Door het idofdbesttiur worde éenecoitmissie benoemd belast met het veriamelen van schooue kerkgezaigei overeenkomstig de behoeften van onzen tg I opdat daaruit irïléngh eea nièuwt g aifgliuhdel oiitsta waarvan 4e liederen reeds voorloopig door dé leéirtiigen dtV zondagscholen en catechisatiën kuni en jwatdén vsu buiten geleerd n die eenmaal onze tegenwoordige Grezangen Psalmbaudeis kunnen vervangen X Voorloopige beraadslagiug over n i der voor den Protestantendag vastgestelde Vraagpunten betreffende de gedragslijn der liberale richting in de Ned Herv Kerk Verkiezing van de leden de commissie bedgeld in an 10 A B ter beoordeelingder rekening en veraatwoording voor het volgend jaar Verkiezing van twee leden van het hoofdbestuur ter vervanging van de heeien Mr W A Bergsma eu A O van Hamel Vit bet dezer dagen verzonden programma van het Uaogtebe ïenootschap l t venlediging van den ühristelijken Oodsüieitst blijkt dat aan geene van dezesverbandelingen over s menschen recht opgewetédsvrijheid eeuige bekroning is ten deel gevallen maar dat bestuurders besloten bebbeil aan den autetir ee efNcderlandsche verhandeling over den toestand en dewerkkring der vrouw ingezonden met het motto vknOocthet Diaiieo larnendas Weib u e w den uitgeloofden eeraprya toe te kennen en zijn gesohrift in de werken van het genootschap op te nemen indien hij zich bereid toont om aan hunne bedenkingen die vooral lan omvang der verhandeling betreffen tegemoette komen Ter beantwoording voor 15 Oecembtr 1876 zijn deels in de roorjoars deels in de najaarsvergadering Ier bestuurders de drie volgende ijsvragen nitgesohreven I In welke verhouding lot godsdieuat en zedelijkheid slaan de nieuwere tbeorien ran Darwin eu anderen betreffende de afstamising des menschen n Het genootschap verlangt eene geschiedenis n kritiek vim het kerkelijk leerstuk aangaande den Iaat der rechtheid en dea val 111 Welke ie blijken de geschifdenis de verbonding tusscben het goilsdsdienstig geloof der volkeu en de bchandeliug huuner dooden Nadere bgcand rheden zijn er te vinden in het programma zel wwrvas oa friéieo aanvrage exemplaren Ie verkrggeo zijn bg den secretaris van bef genodt chap prof A Kuenen te Leiden Aan de Jmileriamithé Courwtt is per telegMif vit LuKemburg gemeld Prins Hendrik zal tot rfelgk groothertog van Luxemburg worden geproclameerd terwijl iedere zelfa persoonlijke band met le Nederlandsche dynastie ophoudt Naar wij vetaemcn is iH herioht van allen grond ontbloot N Soit Ct Het hoofdbestuur van het Indisch LandboUwOenoo ap heeft in hare algemaeiiie vergadering van 27 April jl den afgetreden gouverncurgeneraal van Ned Indié mr J Loudon benoemd tot lid lan verdienste en lulks als een blijk van erkenning der groote weldaad welke door hem als gouverneurgeneioal van N iiidic aan den laudboow bewcsén ia door da conversie van communaal in individueel Krondbezit mogelijk te maken zoomcde als bewgs vaa lankbaarheid voor d krachtige ondersleaning door hem aan bet üde Indische Laudbouw congres geschonken In bet tf ieihlai toor de ttikinuttatie der directe iêldtiiiige inen ilgliafide rtgtm en aaynwH liomt een ingezonden stuk voor van den volgenden inbond Oji dealn September 1811 weM dodr da Sgks ambtenaren ter recherche te Eotterdam in het Zwaanshall gemeente Rotterdam bekeuring ingesteld contra da irma gebr Meenerbreuker E J H eu C Meenèrbréuker Junior wijnkoopers te Rotterdam ter zale van het in werking hebheu eener inlandsche wijnfabriek waarvan geea aangifte aan den Rijks ontvanger Mfos gedaan mettegeastsande daarbg niet minder ian Ï7 7S bcbtdliter altrelnd van tolijnen werd in werking bevonden Ia de N Solt Ct van heden brengen de bh Br J H Meenerbrenker en C Meenerbreniterjr naar aanleiding van bovengenoemd bericht hg advertentie ter kennis van het publiek dat zg Rtnwr een xijtAuis v l minder nog een fabriek in Zwaanshals gem Rotterdam hebben of gehad hebben Ten gevolge van den bevigsu storm zgn Zaterdag vond een groote menigte goederenwagens die aan hel spoorwegbassin te Dordrecht gerangeerd stonden Ju beweging geraakt en door deu wind voorgeslnwd geloopen op den trein die ten 7 10 van Rotterdam was aangekomen De botsing die dientengevofge pbata had heeft echter geen ongelukken of oponthoud veroorzaakt Indien inmiddels het ongeval slechts een paar ininuien vroeger ware gebeurd dan zouden de ongélukkeu niet te voorzien zgn geweest dear dan de wagens den aankomenden Uottcrdamschen treia in de zijde zouden zgn geioopeu De Stoompott herinnert dat de msatr gelea in den vorigen winter op verlangen van dea ko6 ng genom en opjal bij voorkomend gevaar door ijirerstopping onverwijld hulp ger ed zou zga niet behoefden te worden toegejAit daar de opruiming van hel ijs door den geleidelgk voortgaanden dooi ea den lagen stand der rivieren zonder moeite éu gevaar van zelf geschiedde Door Bilitaire autoriteiten waren toen bevelen gegeven om op de eerste waatsehttwing de noodige torpedo s ea manschappen tot het ontsteken van mijnen naar de aangewezen plaatsen te doen vertrekken Verder waren toen twee telegrasfbrigaden mit bijbehoo rende wagens en toestellen in gereed beid en vier brigaden georganiseerd voor het duen van ijsopraimingea met behulp van dynamiet Naar het blad veroeerai worden thans door de regering middelen beraamd om i i den aanstaanden winter too noodig eene stooaiboot beschikbaar te hebben Welke als ijsbreker ïeéT goede diensten seWJBt te kunnen bewijzen vooral wanneer hare werking in verband wordt gebracht met het losmaken van Mijs door midïlel van dynamiet waartoe een majaz if in het fort op den Ruigeohcekschei dijk bg Utrecht zal worden gebouwd Naar wg vernemen hebben de giondbariggei io de Zuiderzee zeer gunstige resultaten opgeleverd en heelt men bevonden dat behalve de kusten co enkele zandplaten het alterminst 59 centimeters kleigrond wordt aangetroffen De plaas en teekeningen van het regeer ing fdaii töl droogmaking van bot zuidelijk gedeelte worden onder leiding van den ingenieiir Leemans te Kampen gereedgemaakt eu zullen binnen een paar maanden aan de tiegeering worden aaiigebeilèi Op grond der gedane opsporia n etc beslaAt er alle kans van sUgén Te Tersehelliig bestaat het voornéoien eene naaia looze vennootschap tot aUoefening der zeevisselierg up te richten met een kapitaal van 200 0UU AaU onze kusten komen elk jaar verbazende faofTveelheden tong schol bot achelvisch kabeljauw en andere vischs or ea Het meeste wordt bier weggevangen door Ëngeisobe visscbers die met gefaeele vlijen langs onze eilanden visaobeu Nu woi dt die viséh naiir ËugéTaiid gevoerd en dan in g gepakt weer naar Nederland geëxpedieerd eu hier zeer dunit verkocht DoiiVmede wordt zeer veel geld v diend Nu is vau alle zeeplaatsen in Nederlaml hét eitaiid Terschelling zeker bet ailerganstigst gelegen voor het aanroeren van levende of versche viscb en voor de verz oding loowel naar hel Nieuwediep en naar Amsferdam als naar de markten vau on noordelijke provinciën terwgl men door dea dageIgkscben stoombootdienst van hier op Harlingen en het spoorwegverkeer met Uuitscblaud ook eene uitAuntSnds gelegenheid heeft voor het verzenden vadt baring naar laa 8tgciioi nid Hijk De van bier iiitgaaude vaartaigen hebben ook het voordeel steeds oumiddcUijk aaar zee te kunnen gaan en huU vangst dadelijk te kunnen aücvereu waariloor bet zoo scliarielijk oponthoud wordt voorkoinen Bovendien h bbea ze geeue bijzondere onkosten lEOoals sluis of liviergelden euz Kunnen wg Ibans met de lüngelschen concarrecren in de harlugvangat zeker kunnen wij ook ruim ons ded krijgen vau ds winsten die bet aanvutreu van levende of veischc visch iu de herfst eu deu iviuler oplevert en kan deze soort van visscherg uellicht zeer spoedig de voornaamste tak van zeeviischerg iu ons land worden Als een liienw bewijs d t niet a la schrikwekkende verhalen in de couranten vertrouwen verdie nen nemen wij op verzoek au den achrgver het volgend stak uit bet HuadeMlad o er Gedurende cenigs dagen heeft een schrikwekkend verhsaf de ronde gemaakt iu vrrscbiileude dagbladen waarin mei Irvaudige kleuren werd geschetst hoevier tijgeis te gelgk anii boord van het schip ClenastoH waren losgebroken waar drie knapfaandig Wa ren afgemaakt en céu in wederkeerige omhelzing mei een matroés overboord geraakte ea Verdronk Hl t verbaal sloot mét de omwandeling aa tweeslaiigen door bet scbrp die vau de algemeene ont stelteiiis der equipage gebruik hkddengemaait oa uil hunne kooi of kist te ontsnappen i Ofschodtf uu voor den me st oppervlnkkigen leaer duillelijk was dei bij met éen vertelséltjh te dota kW waj an de schrijver de grootste onkunde V isriaaÉkK zoo DiH lmt den koers welken een schip van Cdl a naar Liverpodl te volgen beeft als de wgze wurpp het tusscbeudek van eed geiadeu schip geJurcuiW de reis wprdt sfgealoten oa aiet te spreken van da grappige maiiier waarop de sohru er zjiiie vier tij l i voor bet genaak in één transporthok Ikat rervoeruu vond het bericht tot mjüé verwiwd éring bg vete geloof Anderen minder lieht gslaavigen meenden ja dat het erhaal overdrevea n ap esmnkl wi doch dat er toch een arasrheid tot gronilsfa aiiMat liggen Oin later ié vèrnt fléii riSttnen acS jïe ik het geraden diioiaal de zoaË eiiistig te onderzoekeh én n g niet te vergetioegeil aM nair gewixHité bet beriolit uit te knippen en b mijn coltectie reclames uatuu hislutisclie fabeltjes en seusatieberichten te voegen welke dollecflè gedurende eeiï 0 toï jÉreii een aoT lige uitgebréidhetd Verkreeg Dooir de welwiltendé tu sébenkoiast ra n ée dit bélangsiellends leden onlfving ik vaï dè bevoegtleautoriteit bet volgende bericht Liverpool 2S Septeaibér 1S76 Hei sensati anikel geschreven over eea t gfergevecht aan boord van het hier binnengevallen sehiB Glenattim behiiurt waarscbijulgk tot bl dvuitlni om den verkoop van het dagblad te bevorderen Ét béstaét al eerlielïs in Kngelaad af in Schotland geei schip van dien naam dat zal u dadclglt nit de JiercaMH Najy Litt blijken ten anderen is bier geen schip aailgekuinea waar iets op reis ia juiOb gevallen itat op i uscbijiiIgk grond zi u hebben ge legd t hc ingelanden teveudige Uftr J In geeti Ëngelspu lokaal dagblad is daarvan i tji ie vinifeii noch bij de inporteurs van wilde diera albier van de gescliiedeuis iets bekend ji Ën nu de redenen welke mij nooptaii eipdi lgl eens te velde te trekken tegen het besproken en soortgelijke artikelen i d In den regel zijn velen onzer vreedzaaae a tnnrgenooten machiig gesteld op de be8ch gvlng rfkg bloeden moordlooneelen en is het vcrnsaak waj neer er geen degeigke moordenaar bestaat pf w e3ei lijk bloed gestroomd heeft deze te verdichten hoe wansmakelijk ook vrij onschuldig j j Iu bet belang vsq de Z ij lagisch instepiugjen waarvan het gétol zoowel als het nut dal zjj i aar d e wetéiisc ap behben dagelijks toeneeml is het sgindff onschuïdig te noemen als vrees vaar bet gevaar aan hel overbrengen van dieren verboniïen door I9 genachtige berichten op te wekken Het heeft waariijk moeiié genoeg gekost de vrees bg heerea reedeni schepelingen en passagiers Ie bestrijden en de mid delea van verroer zoo iu te richten dat a i gectt gevaar te denker valt Ik acHt mii gelukkig hier te qsogea bgvi e n daT uit Ac kr ttUdige medewerking van vérliclité rée ders gezagyoefders erl passagiers bij herhaling vol doende blijkt dat middeneeuw sche begrippen voar heldere inzichten plaats ma keu INGBZÓNDKN i Mhnkèer de RedücteurI j Ue lie r A li geeft ia een vorig Na eeoigexegelen tea beste tegen de verhoogiug der hoaden e lasting De argumenten alten te wederhiggen is nij hoofddoel niet lie meeste toch zga zeUa niet die moeite waardig Ik daarentegen zon wenache dis be asliB aac tm hooger te zien opgè oeroi Zoo aanstonds zal n Mgkea waarom Het is toch eene opoiijstaat iire WMrhei4 da 14 Gouda het bpndrulal sierk ia vertegeawaordigd aai al moge ook de politie nog zoo ii waakzaam oog houden 9p die trouwe dieren loo geldof ilé dat er een gfoot aantal langs de straten loopt dat niet voorzien a aa het bewiji oi ll lli rtasar feitclyk niet aaugegeren is ia de belasting Dat dat getal behoort tol die diereu die te huis béhoareabyi lieden die hen slecht voedsel geven bewfat dat ii bij dag en nacht op mestputtén eu in gotéif hnn voedsel zoeken Met hel o nu op het veelvuldigi voorkomeii van houdsüolheid aKen il op gezag vaa desicuiidigeh er op te kannen wgzen dat het jaist deze dieien zgn waarbg zioh het meest hoodsdalb s4 ettoont £ e dar faelorea t vvor die rrea plijlie zie e ia leehte voediBgjt t f jwrseade liehw gm reeds zoo menig menschenleven gekast beeft staatook bier uit te breken wanneer er geen doortastqp de maatiegeleo larden genome 1 uitstekend m ldcl is iooj betastihg en reryoigéiis dat de politie op de toepassing daarvaa eeüs erin toeziet Ik haat het ij diiidu dat dieren plaagt of met moedwil dooiit maar in de gegeven omstandigheden zou ik met het oog op m n sclienlereo hü ds vete vereeuigti n 11e er zgn ea wier geul jaarTijInr toeueemt nog deze weusBbéb te vólit eu Vereeniging lot bescherming van ipenschen tegen het lieve trouwe handengesbcht Want waaruit eeiat 4en kallmtn wf die lieTsi trouw dier ren paal en pwk stellen als hi zlcï zal voorddeiii dat tfe iiona Va n A of B heiSij den eigenaar een zijner huisgeuooten of wel een andirr individu heeft gebeten en dci dovid bezorgt erisf i