Goudsche Courant, zondag 10 oktober 1875

Zondag 10 October Heden arond overleed alhier na langdurig en smartelgk Ijjden onze geliefde Zuster en Behnwdzuater Mejuffrouw SOPHIA DE BIDDEB in den ouderdom van ruim 58 jaren Uit alUr naam J HBBMAN DE BIDDER den Haag 4 October 1875 N 173Ö 1875 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Aiixiliuni oriciitLs prüparirt sus noch nicht bekannten Ve getabilien des Orients von ausserordeni licher Heilkraft geprflft vondenersten AutoiitiUen der Chemie und Medicin beseitigt die bis ins höchste Stadium der Unheilhsrkejt getietene Epilepsie Failsucht i ig Tobsucht Brust u Magenkrftmpfe S Vor Gebrauch meines Praparates bitte ich um speciellen Krankheitsbericht dar auf schicke ich das Praparat nebst genau er Gebraucb anweisung und Kurrerfaal tungsregeln onter Nachnahme sofort Ich wame anadrflcklich vor jenen Leu I ten welche lediglich auf den Geldbeutel I der armen Patiënten speculiren indem sie alsSpecificum gegen obige Leiden nichts als eme Lösung Von Bromkalium geben NB Unbernqjbelte Kranke werden bè rflcksichtigt Silviüs Boas Erfinder des Anxilium orientis Specialist fittr Nerven and Krampfieiden I Sprechstunde 8 10 Vrm 2 4 N Berlin SW Friedric isstr 22 l Etö e s dan ia nen atreiu worden aaai dan is het te laat Hel blgkt dus duidelyk m d B waar ik heen wil Het eeuigc middel om dat tronwe overvloedige gralacht wat e iloeu verainderea ia i y belasting Ook MO ik Ifs als het kon de muilkorfrerordeuing gaarne zien rgitkamligd Wa irom deed men dit rtedi op loo vele pliiatwii P Veracheideoa malen was ik getaige dal er meoschea n kinderen door houden werden aanievalleo en gebi ten Men kau bet met weten en bet is loo direct niet aan M dier waar te nemen of het al dan niet lijdrnde ia aan hondsdolkeid dikwijls vertoont tich erst ve l later hei gevolg van eeoe ligte beet en onder de vrenelgkste benaawdheden beswijkt bij Er is toch koe half en rekbaar de wet In ileie weer sjtreekt toch naar mijne brscheidene wgze van tien aan de gemeentehesturrn vrjj wel vryhaid gegeven die rerordeniug af te kondigen Ik hoop dat de put uiet eal gedeaspt worden als het kali verdroiikeo is daarom nogmaals in de eerste plaats hooge belasting liever 10 dan y 5 en ten tweede alkoodiging fan ée naiikarfverotdening Mat da OfHme doer regelen m d B lit Tfiiftea UEd Dw Dienaar R aitoiigcrectit te Gouda Op de Terechtzitting van 9 September 1875 i jn de navolgende persouen veroordeeld J B A V N a v C V d H A A 8 en t de B iAler tut eene geldboite van 3 of ieder een dag saba gevani eui traf ivegoiia het Ie Gouda harder rijden dau iu een matigen draf li B tot eeue geldboete fan ƒ 8 of subs ge ÉMsaissiraf van en dag wegens het te üouaa laten va eeu met ren puard bespannen voertuig y i de eigenaar of ander geichikt persoon de É ls hield of onmidilellgk bij of vour de bespauning Mhutat was T B tol eene geldboete van 3 of uba geraageiiiailrar van een dug wegens het te Reeuwgk ala gsleider van een met twee honden bespannen au o er den openbaren weg rgdend voertuig niet gaan voor of naast de honden Kn allen iu de kusten des noods invorderbaar bij Jglbuwaiig 1 ABKTB£BICHT£N OOUda 7 Oct Poldertarwe puike 9 60 lU UO Mindere J 8 60 a ƒ 9 85 Rogge puike 7 Ï5 ii 7 75 Mindere 6 75b 7 00 Voer ÏO i ƒ 6 60 Gerst puike 7 UO u ƒ 7 50 Mindere 6 00 75 Haver zware 4 50 ü 6 50 Ligte 3 80 JtJ M Hennepzaad ƒ 7 75 De veemarkt met goede aanvoer de handel itn ille soorten iets vlujfger schapen vlug te verikoopn Aangevoerd 120 partgen kaas prgzan van 80 i 34 tweede kwaliteit f H i f 89 Qoeboter l 0 a 1 70 W iboter 140 a ƒ l S CORRESPONDENTIE X gil dra chrij rr in hrt itnlje fctileld Ue tki r ia brt Ut inm tu hitr op Arartirdoni in de Gaudtc t a na Zandift jl f t adm ii dea beer W D de l ap IV die Terioekt de racatiire aiet Ie vertillen IJo Mlgkheid vorderde Tolgeni X dat de rooratamler rm MtlyHtid ook dit drei iu zgti atukje veriucld bad Bargen ij ke Stand tiaiwui 4 Oct Jobsnnea Mirn J Maaliuk en F Uragaleu S Johanim Cornelia onderi J C Menge a J H vaa Oaai Slepbanua Coroelini Joaepb oadera J P no Call ea £ L Bieuaaar OTHLfDl 4 Oct J M de Vrooi 1 j 9 m 6H L van dfB HrBvel 4 ni fiSHiiWD i Oct H A Rieiaelman en E M P Peeters S Mricbert en 6 Tan des Berg APViaÏTCNTllËN vetronwd flENBICüS JOHANNES ANTONIÜS EIESSELMAN v8n Nieuwediep en ELIZABETH MAEIA PETEONELLA PEETEES Die dok namens wederzijdsche betrekkingen hun ianigea dank betuigen voor de vele bewjeen van deelneming bg hun Hnwelgk onderroaden Gouda 5 Oetol er 1875 Onderwijs Iemand bevoegd tot het geven van onderricht in de vakken van het Lager Onderniigwilde gaarne eenige uren besteden aan Privaatlessen Adres onder letters O S bn den Boekhandelaar P C MAAS te Gouda Hl Opruiming VfK lot en met ZATERDAG BIJ WESTHAVEN 289 STAATSLOTERIJ De trekking der Eerste Klasse begint Maandag 18 Oct 1875 ONTVANGEN STROOPAPIER i 1 40 de Eiem A BRINKMAN Sanitary Pills algemeen bekend onder den naam van Engelsche Gal Slijm en MaagpIUen Z honden alle verrichtingen der voeduigs en afscheidingsorganen in behoorlijk evenwicht en verzekeren opdiewjjze den gebruiker GEZONDHEID KEAGHT en LEVENSLUST tot in hoogen onderdom Verkrijgbaar in doosjes i 25 en 40 cent te Gouda hg den Heer J O ZELDENRIJR l o gist op de arki Tot het valFcfl vanlöllc Klezco bestaat er geen werküamer en beUr middel deo de TANU l LOMBE v a de K K lioftaodarte dr J O POPP te Weeuen Bognergaeee uo t die ieder telf teer genakketük io de holle kiezen kan leggen en welke zich dan net de overreat der kiezen ea het Undvleeioh verbindt de ki voor verdere verrotting beveiligt en alle pjn doet bedaren Het Aoatherin lHondwater van Dr jr O POPP k k Hot ïandarta te VVeenen in de onderataande Dépót ü 1 78 par flaooD Ja r iJS o 3 5 i=s 3 se t S I § cóseg 3 a g li te bekoaien is het voortreffelykate niddel bü rhrfftiatiache tandpijn ontstekingen en verzweringen van het tandvleeach het lost den tandtteen open verhindert de verdere vorming daarvan bevestigt losse landen door versterking vao bet tandvleeMsb en terivjjl het de tanden eo het landvleesch van alle nadeeligs stoffen zuivert geeft het den mond eene aangename friscliheiil en verdrylt reeds door een kort gebruik den Irelgken reuk die er uit voortkomt Analherin Tandpasta van Dr J G POPP Dit preparaat houdt den adem friseh en strekt tevena om de tanden schitterend nit te maken aal bet bederf derzelve te voorkomen en het tandvleeseh te versterken Dr J G POPFs Plantaardig Taiidpoeder S SOS riS X f ti X oE £ g 3 at Het zuivert de tanden zoozeer dat door het dagrlgksch gebruik niet alleen de gewoonlijk zoo lastige tandsteen wordt verwijderd maar ook het glazuursel der landen steeds blanker en zaehttr wordt f I Te verkrijgen te Gouda b j L Seheak winkelier op de Hoogstraat wijk A 123 te Rotterdam bg F E van Santen Kolff apoth en A Schippeieijn kO blaauwe porceleinwinkel te s Hnge bg J L P C Snabilié apotb te Leyden bg E Noordgk j te Utrecht bg F Alteua apoth te Amsterdam bg F van Wladheim C verkoophnis te Oudewater bg T i van Vreumingen te Sohoonhoven bg A Wollf Couii Druk nn A BriikBun Ke nisgeving BUBOEMEESTEB en WETUOUDEHS der geanente Goud brengen ter kennis van alle PëknifUftige ingezetenen wier samen voorkomen op de ppletoire ragistara voor hst diensljaar 1876 78 dat de f ATENTBLADEN in gereedheid ea op de Secretarie deur gtmteuXe verkrggbaar sgn wanneer eg lieh daartoe peraoonlijk aanmelden Van dea 11 October 187S tot eo met den 33 October 1875 daar auv lgende des voormiddags van 10 tot des naoiddags 1 ure de £ ondag uitgezonderd zoJleade overeenkomtig Z M beslait van 17 October 1820 de bianen dien tgd door de belaoghebbeodeu niet a ehaald PATENTEN door den Ueurwaarder der Directe belaatiagen aan hunne huiien tegen betaling van tie eeHlen ivMtltn uitgereikt terwijl de aalatigen vervallen in eene boete vaa mj lien gulden bijaldien sg aaageviaagd woedende huo PATKNT of een teirift van hetcelva niet kannen vertounen huda dea 8 October 1875 De éecretaria De Burgemeester Daooolkeves Fobtbun vav UufilN IJz£MDOOEN BUITENLAND Bvlteiilaoilscli Uverziclit De Franache niniaters zijn onder voortilttng van Itfac Uaboa vetgaderd geweest doch zonder veel uit t richten De IkmUeir tmtienel venekert dat in dea MiDisternHHl waarin bet geaehil tmaohsa Sa en Buffet i hi alnd mIc hat keataiit ir g ia ma dat Ma aiaiater Meer ndevoeriRgm cal bonden die niet TDonf ia dea Xaad if n bespraken De opmerkiug wordt geaaaakt dat het eea voortreffelijke honageniteit ia die op deze wjjze aoet worden in stand kaadsa Op bet fabhd vao fcat hooger onderwija begint 4e bewegiog dar Itrameotauea reedt etae leaotie in hst leven Ie roepeu De Staat begiot te begrijpen dat hij de handen ait de moawee moet ateken indien bet hooger onderwijs door ken gegeven zal kwuien blgvea eoncvmeren ei hetgeen door da ieenietea wordt verstrekt De er dezer butsten heelt ook den slaat wakker geaebod Volgens het Jtmnui offiatl worden aan de rechtegeleerde fcculteilen te Aix Boideaux Cacn Dgoo Doai Oreaoble Poitiers en Beones oieawe kentoelea opgericht of de bestaande veroteerderd en Uj de natuurkaadige ucuiteit te Marseille een cursas v or zoölogie geopend Te Lyon zo een Katbolieke rccbtsgelearde iaeulteit wonÜBli geopend Dit aeWie nea zeer goed overlegd Die Iaeulteit zou maar aiea verwaehtte eeu grout deel der sindeereode Jeugd vaa Zaid Fraukrijk tot zich trekken De Kathoüeken tatadeu wut met de uitvoering van dat plan ea na beeft de Staat de zaak ter hand genomen ea komt er te Lyon een staats faculteit voor lecbtaféleerdbeid die daar tot nog toe oatbrak Het outwerp adrca voor de Beiersohe kamer zal op voorstel van den opsteller Dr Jörg niet pabiiek geiMakt worden aapr bet de kamer bereikt Meu aehijnt bang te zijianroor de pen Het bijjft nog dr vraag wat de Koain tal doen Zal hy op voorstel van 79 a evaardigden zijn ministoa outslaan wanneer de 77 andere hem verzoeken te te houden P Zal hg het adres aannemen nu er eigenlek geen troonrede geweeat ia eo zoo ja zal hg het ter tijde leggen f Zal hg de kamer onthiadenF Zooveel ia zeker dat opdracht der regeeriog aan de olerioalen eeoe gewaagde proefneming tgn MM Het Eog leche volk is zeer verontwaardigd over een regeeringseirculaire waerby den bevelhebbers van Britsche oorlogachepen gelaat wordt treggeloopen tiaven aan de eigenaars uit te leveren AUeiwegen protesteert men tegen deu schending van de liberale traditien van Kngeland Punch maakt zich tot tolk ifu de onttiredenheid door Ie zeggen dat het eren goed zoa zgu de Engelsche vlag neer te halen dan haar niet langer het symbool der vrijheid te doen blijven Adressen en onsteoaeetiugs warden georganiseerd en alles zal men in het werk stellen om de intrekking van de circolaire e verkrijgen Geheel Engeland is tegen het goaverneaunt Onder bet afdrukken oatvangen wij bet officieel bericht dat de Eiigelsche ngeering de bedoelde oiroalaire reads baiten werking gesteld heeft Sedert de reis van keizer Wilhelm aaar Italië eene uitgeoaoakte caak is deakt men aan niets andera te Milaan en naar het scmai in hel geheele schiereiland Tot op het laatste oogeublil was men beducht dat van de reis niets zoa komen Men wenscbte zoo varig hare verwezenlijkiag auar wilde toeh niet al te zeer den schijn daarvan aannemen want kei zoa aan de waardigheid des rijltt meende men te kort gedaan zijo indien men ziob gevoelig taande over de vertraging en toeh waa die gevoeligheid merkbaar Want trots den 78jarigea ouderdom des Keizers wilde niemand de mogelgkaeid eener ongesteldheid aanaemen seder men vernomen had hoe goi d de Keizer de vermoeieuisseu der maooeuvres in Silezië ea Mecklenburg bad doorgestaan Thans na de reis stellig zal plaats hebban is dke ouaangenamej muing geweken co de ontvangst te Milaan zal niets te weosehen overlaten ofschoon zij te Kooie vaa grootere etaatknndige heteekeuis zou zijn Men houdt tich drok besig met hat makea der toebereidselen De epperberelhebber ran b t Spaanache Nootderleger is nog aligd te Madrid om met den Minister van Oorlog te overleggen hot de operaties het best oau te leggen deze zullen beginnen zoodra er 80000 man van de nieuwe liehtiog naar bet Noorden kunnen wolden gezonden Men weA dat dit nog ia deze maand zoa geschieden volgjia froegere berichten Intossehen gaat weder rerfbrea wat mea met zo veel moeite gewoiMien bad l e C rliflt a bereeni o zieh en b ben zelfs 8an Sebaatian gebombardeerd Hun geschuTis echter spoedig tot zwggen gebracht De Temfi in een hoofdartikel de opstand in de Heraegewiaa besprekende zegt fDe oulnaten ia Bosnië en de Uerzegowioa zijn thans beperkt tot een eenvoudigeo lokalen opstand eu bieden voortaan geen gevaar aan voor Uea vrede vaa Europa Servië beeft ten laatste beslotea den vrede te bandharen De hervormingen door den Saltan goedgekeurd hebben den toestand gewgzigd De Busaiiche regeering keurt de aangekondigde hervormingen goed en dringt aan op de oualddellijke onderwerping der opstaodelingea Ook in Weroeu acht men de daad des Sultana zeer gewichtig en ia men van gevoelen dat de apsiandelirigeo de hun gedane eonceasiet dankbaar moeten aanoemau In Servië hoopt men dat de houding van Prins Milan tal strekken tot behoud van den vrede Het optreden vaa eeu conservatief kabinet is een waarborg dat althana de Prins al het mogelijke poogt te doen om zija volk van dwaze slappen terug te houden Maar vermoedelijk zal dit niet lukken tenzjj ook de Skoepschtina naar huis gezonden wordt wtt dan ook kan worden verwacht BINNENLAND GOUDA 9 Ooiober 1875 Gisteren werden te s Hage van de 18 eandidatea voor de hulponderwüzersakle door 12 een voldoend examen afgelegd ea zgu 6 a ewezen Toegelaten werdeu o a de heeren G II Brouwer uit Haierswoude i C Van der Hek uit Zertnhaizen P Kegzerwoard uit Vietfolders J Von LIng nit Woerden A Van Muilwgk uit Alblasierdam en D H Meyer nit Noordwgk Van de 17 candidaten voor de hulponderwijzers akte werden Donderdag door de Commissie voor het lager onderwgs in deie provincie 8 toegelaten en 9 afgewezen Toegelaten werd o a de heer J A T Slnyters uit Oudewater Oiitereo stond voor het prov gerechtshof vaa Z Holland terecht S P oud 49 jaren en P P oud 46 jaren beschuldigd van diefstal door meer dan Sén persoon ia een bewoond buis met behalp van buitenbraak Na den nacht von 8 op 9 Aoguatas jl ia bet politie bureau alhier te hebbea doorgehtaeht ret a deze twee personen hua vo treia langa deg Oaqfaveiwelachendijk voort en paaaeerdea de woaia vaa den arbeider de K naar tg volgcna haa teggea eea dronk water wilden vragen toea ijj beaerktea dat er niemand inj hvia was Onmiddellijk kwaal de gedachte bij hea op dat er wel iets tonder tragea te krijgen zou zyn en de daad hü de gedai ta voegende braken zjj de dear open en ontvreeaiddea zij uit de laüe eener ehiffonnièce t paar goadea oorbellen 2 halskettingen een geadien eo een kotaiaa 1 broiBhe en 1 snuifdoos De oiiellea ea brooha verkochten zg aan een aekipper voor 5 daeh dtM kreeg er de lucht vaa dat de taak niet zairer ka zijn en gat er keonia vaa aan dea vetdwaofcter dia hen arresteerde Adv gen ar vaa Mooaea reaaireetde sebaMifverklaring en het gemis vaa schade als veRaohtoM omstandigheid aanaerkeods veroordeeting tot oofnetioaede geiaagenisstiaf voor miattena 6 aaaadsnea hoogstens 5 jaar Adv mr D i van alleuade verdediger van baida besch pleitte verzachtende om taadi kedca ook wo geas gemis aan schade en wegeaa de bekenlaaia van de besch Het hof daed na een korte sehoraug aitspraak veroordeelde beide besch S 1 en P P tot 2 jaren correolioneele gevangeaisattaf Berichtten wy ia ona voorlaatate a dat voor acht dagea een wagon Ie kbaoe vaa bet ttatim alhier door den wind naar Voorbnrg wat gedfano thans maakt men er ons opaerkiaam ap dat die wagen niet vso t auttou fiouda aaor van t atatioa s Hage ia iraggedreveiv De eerste aajaara veemarkt II Woeaodag te Stal wïk gehondeu was drnk bezaehL De haadel giaf ving Bij matige prgzea werd allea ofganüaid Door den gemeenteraad van Alpbeu ia btaloian voor 2U000 deel te nemen in de geldlceaing voor den ent worpen spoorweg Leiden Woeldea In het laalat van Sepleaber ea ia bet blgiiimr den maand heeft te s Uage eea exaawn plürta had van onderoiSeierBn voor de betrekking vaa S4e laitenantkwnrtiermeealer by het l ger kier te Ignda en bij dat in Ooet Indië abiaede voor adaiaistratear van kleeding by het etrstgenoeade leger De uitslag is geweest dat aljea hebbea roldaoa De tentoonstelling lu het park te Amaterdaa ia gedurende de week 25 Sept 2 Oct bezocht door 11165 pernonen De slaiting der tentoonstelling ia bepaald op 16 Octolier e k waarna do trekking der pi tea ia de aan de expositie verbonden verlating anaiddoUqk zal aanvangen en de treklcingtlyaten algaaeca ver krijgboar gesteld worden Deze week heeft volgeut bet D S de generaalinspecteur vaa den Frouocben geneaakandigea diaast der landmacht t Rijkshoapitaal te Utreeht beziehtigd eu zgn byzondere tevredenheid ever deze rjjkainriiattng betuigd met geljjk doel had hij te Aasterdaa de inrichtingen voor bat onderwgs der militair atB denten to de geneeakande bezooht Men tal zich heriaaeren dat bij de ataoearre welke gedurende dea afgeloopea zoaer zija gehouden en waarbij met losse pattooaen werd gavauid aak t schoten met scheq manilie zijn gdaan dia d dood van twee auliiaren veroorzoaktea Ter voaf koaing von dergelyke onheilen bij het tehicteo aaet losse patronen heaft de ninister vaa oofle strenge maatregelen vooigesohreven De militair die in bet bezit van losse patronen tal worden bevonden daa alleen tijdens de oefeningen oi die08tverrichtin ca waarbij hij patronen moet gebruikea aoet gestreag gestralt warden Voorschriften tjjn wy deri rastgaateld met betrekking tot het uilrukkeu bij scliijfsobieten met scherpe munitie en tot bet houden laa